iONEEL ÜRS EURS Elizabetlistad hokken weer Bij duizenden Baloeba's hutten in CBTB gekant tegen protestacties Scheldend koppeltje Salomonsoordeel k.o. na 177 fïaag, ïdam Loos NIEUW VLUCHTELINGENPROBLEEM VOOR V.N. w Vrachtwagens 10 cm breder VAN DER PUTTEN NEEMT ONTSLAG BIJ DEFENSIE Verfijning op de helling? Hulp van gehate wordt niet geaccepteerd Fsjambe Honger Gratis reisie Ontwerp-resolutie over liturgie door Concilie-vaders aanvaard slraks één republiek ADENAUER MEI KENNEDY IN CONFERENTIE ran iet ilet- riel ikt Eis: V.N.-vervoer naar eigen geboortegrond Prijs der Nederlandse letteren voor Stijn S treil veis Chessman's nalatenschap verdeeld Bonn en Madrid hielden elkaar Der Spiegel voor V.S. proberen KERNREACTOR OM AARDE Wens van verladers O.A.S.-proccs in Namen Vopo zwemt de vrijheid tegemoet Hulp gemengde bedrijven Rehabilitatie- Duitsland tweede autoproducent ter wereld kwestie voor ambtenarengerech t A n t we ipse rech ter dacht aan de schatkist Tweede Kamer In Iran: Landeigenaren vermoorden hoofd land hervormingen Kim; VAN AMSTERDAM Internationals licht verdeeld 24 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAC15 NOVEMBER 1962 w IDE 107 GENT 1158 - 361 1.TOTVORKTRUCKRIJDER werk. irgoeding. 'rsoneel en ;hauffeurs. :k, avond- n 45 uur. ar het ge- e) jaarlijks i voor bin- kunt zich rvoegen bij legen Van 41 ENLAAN 147 S I 71 De Verenigde Naties staan in de Kalangese hoofdstad opnieuw voor een gevaarlijk probleem, dat zij begin augustus als opgelost beschouwden: de Baloeba-vluchtelingen. Op de puinhopen die zijn overgebleven van het grote kamp even buiten Elizabetlistad hebben ruim 2.5(10 leden van de fel tegen presi dent Tsjombe gekante stam weer hutjes gebouwd van oude kisten met platen golfijzcr. bijeengehouden door modder en gras. Hun aantal groeit met de dag. Volgende maand zullen de moessonregens inzet ten, en dan zal van de armzalige bouwsels weinig overblijven. De Baloeba's willen niet in de stad werken, omdat dit als een erkenning van het gehate bewind zou kunnen wor den beschouwd. Zij verlangen steun van de V.N. en zouden het liefst op haar kosten naar elders worden gebracht, zo als dat eerder dit jaar rnet ruim 75.000 van hun stamgenoten is geschied. Het V.N.-hoofdkwartier in Elizabeth- stad maakte begin augustus bekend dat de evacuatie van 'het vluchtelingen kamp was voltooid. De duizenden be rooide negers waren in het kader van een fantastisch kostbaar schema per vliegtuig of trein naar Noord-Katanga en Kasai overgebracht. Voor de evacu atie begon werd een cordon rond het kamp gelegd om infiltratie door misda dige figuren, werkelozen en degenen die van de gelegenheid gebruik wilden ma ken om een gratis reisje naar verwan ten te maken, te weren. De duizenden hutten die de evacués achterlieten werden in brand gestoken of gesloopt, teneinde te voorkomen dat anderen erin zouden trekken. Nauwelijks waren de Ierse en Tune sische blauwhelmen echter teruggetrok ken of zwermen Baloeba's trokken het kamp binnen, zorgden voor beschutting en eisten voedsel en transport van de Verenigde Naties. Tsjombe's regering bood aan de taak van de wereldorganisatie over te nemen, maar de Baloeba's weigerden dit. Tot dusver hebben de vluchtelingen geleefd op de franks die zij uit betere tijden hebben kunnen overhouden. Velen van hen deden vroeger goede zaken als handelaars in allerlei goederen. De nieuwe Baloeba-gemeenschap in het kamp heeft een leider die zich ..me neer de president" laat noemen. Wij spraken met hem in de villa aan de rand van het kamp, waar overste Hassine, de bevelvoerende officier van het bataljon Tunesische V.N.-soldalen zijn hoofdkwartier heeft. De Baloeba- leider vertelde dat zijn mensen net zo lang in hun hutten zouden blijven kam peren tot de Verenigde Naties toegaven en alsnog voor vervoer zorgden. Hij ver telde dat sommige van de mannen werkjes opknapten voor de Indische blauwhelmen. Voor werk in de stad wa ren zij echter niet te vinden. Er klonk haat zowel als angst in zijn stem toen hij vertelde over de beledigin gen die zijn volgelingen hadden moeten verduren bij het kopen van voedsel in plaatselijke winkels. „Wij willen terug naar onze geboortegrond, meer verlan gen we niet", zo zei hij. Die geboorte grond ligt voor de meesten van de hui dige bewoners van het vluchtelingen kamp in het district Manono in Noord- Katanga- De Belgische minister van cultuur, de heer R. van Elslande te Brussel en de Nederlandse staatssecretaris van O K. en W., mr. Y. Scholten, hebben, over eenkomstig het advies van de jury, be sloten de prijs der Nederlandse letteren 1962 toe te kennen aan Stijn Streuvels te Ingooigem (België) voor zijn gehele letterkundige werk. De prijs zal in december worden uit gereikt bij gelegenheid van de 12e al gemene conferentie der Nederlandse let teren in Den Haag. Wij hebben samen met een Tunesische soldaat door het kamp gelopen. Veel mannen waren er niet te zien, meren deels kinderen, jonge vrouwen en oude mannen. De kinderen liepen of geheel naakt, of in lompen rond. Zij vertoon den duidelijk de sporen van maanden, lange ondervoeding. Toen wij op het punt stonden om het kamp te verlaten reed een ambulance binnen. Twee Indische hospitaalsolda ten stapten uit en haalden een oude man op met een draagbaar. Volgens .meneer de president" wor den 25 van de vluchtelingen momenteel De nalatenschap van de terechtgc<pel de misdadiger en gevangenisauteur Ca ryl Chessman is dinsdag verdeeld c der de vier mensen die vergeefs gepro beerd hebben hem uit de gaskamer te redden. Chessman is op 2 mei I960 in de San- Quentingevangenis van Californië te rechtgesteld, bijna dertien jaar nadat hij Was berecht in Los Angeles op beschul diging van ontvoering en geweldple ging. Dc nalatenschap van Chessman be droeg 12.488 dollar, grotendeels verdien sten van de boeken die hij tijdens zijn gevangenschap heeft geschreven Na af trek van belastingen enz. bleef 7.593,05 dollar over. Rosalie Asher, Chessmans voornaam ste advocaat, krijgt 2.839.85 dollar. De advocaten George Davis uit San Fran cisco en A. L, Wirin uit Los Angeles respectievelijk 2.072,90 en 1.837,50 dollar on de particuliere detective William Linhart 842,80 dollar. De moeilijkheden tussen West-Duits- land en Spanje in verband met de Spie- gclaffaire, zijn op zeer vriendschappe lijke wijze opgelost. Dr. Hans Dahs. Adenauers persoonlijke advocaat, heeft zich bereid verklaard de verdediging op zich te nemen van de directeur van Der Spiegel, Rudolf Augstein, zo hij staat van beschuldiging wordt gesteld terzake verraad. Dahs is een van de briljantst© pleitredenaars in West- Ouitsland. in een Italiaans V.N.-ziekenhuis behan deld. Dc kinderen krijgen geen onder wijs, omdat de ouders weigerden ze in Elizabethstad school te laten gaan. In officiële zin heeft het Tunesische bataljon, behoudens handhaving van de orde, niets te maken met de inwo ners van het kamp. X\j helpen de Ba loeba's echter zoveel zij kunnen. Kortgeleden dreigde een epidemie van hondsdolheid, waarop de soldaten de 4000 halfvervvilderde honden die tussen de puinhopen rondzwierven uitroeiden. Maar het is met de honden als met de Baloeba's, opnieuw dreigt de rabiës en de Tunesiërs zullen andermaal op jacht moeten gaan. Duizenden andere Baloeba's die even eens beweren vluchtelingen te zijn heb ben zich in de buitenwijken van de stad gevestigd; 800 van hen wonen in een rij huizen op twee kilometer afstand van het kamp. Zij vertellen hetzelfde verhaal en koesteren diezelfde hoop dat De jury bestond uit: Achilles Mussche. voorzitter, prof. dr. José Aerts, Ad den Besten, Clement Bittremieux, prof. dr. N. A. Donkersloot, dr. G. P. N. Knuvel- der, leden. K Jonckheere en H. J. Mi chael, secretarissen. de wereldorganisatie hen uiteindelijk toch vervoer zal bieden. Teneinde hun eisen kracht bij te zet ten hebben 500 vrouwen drie weken lang voor het Tunesische hoofdkwartier een hongerstaking gehouden. De wereldorganisatie stelt terecht dat zij er niet aan kan beginnen om voor elke kleine groep die zich in het vluch telingenkamp vestigt weer een gratis vervoersschema op te stellen. Onbeschrijfelijk is de toestand waarin de duizenden Baloeba- vluchtelingen in het vorig jaar ontruimde, maar opnieuw in ge bruik genomen kamp „wonen". Binnenkort beginnen de grote regens en dan zal er weinig van de krotten overblijven... Iedere Baloeba die de V.N. kan be wijzen dat zijn leven in gevaar is of dat hij wordt vervolgd, heeft recht op transport. Het hoofdkwartier van de V.N. te Elizabethstad heeft handen vol werk om elke zaak die wordt ingediend te onderzoeken. Negen van de tien keer blijkt echter dat achter de dramatische betogen niets meer dan de wens voor een gratis reisje naar familieleden of verwanten schuilt. De Concilie-vaders hebben gisteren met 2162 tegen 46 stemmen bij 7 ongel dige stemmen, een ontwerpresolutie over de liturgie aanvaard. Dit was de eerste stemming in de Concilie-aula, de ver kiezingen voor de commissieleden niet meegerekend. Voor het eerst ook werd het elektronisch brein gebruikt dat in de St.-Pieter is geïnstalleerd. De liturgische commissie heeft nu op dracht gekregen de bewoordingen op te stellen van enkele voorgestelde amen dementen, alvorens een definitieve stemming over het document zal plaats vintien. De vraag of het schema over de Bronnen van de Openbaring in be handeling moest worden genomen in zijn huidige vorm is de Concilie vaders voorgelegd op uitdrukkelijk verlangen van paus Joannes. De paus was het namelijk niet eens met een grote groep kardinalen en bisschoppen die het schema hele maal ingetrokken wilden zien. De eerste spreker van woensdagoch tend was kardinaal Liénart (Luik). Ook werd het woord gevoerd door o.a. de Indonesische aartsbisschoppen Manek van Endeh en Soegijapranata van Se- marang. Er traden onder' de vaders drie stromingen aan het licht, namelijk voor of tegen hef schema of omwerking er van Over de onderlinge verhouding van die stromingen is nog niets gezegd. Vóór het debat onderstreepte kardi naal Ottaviani, de voorzitter van de theologische commissie, het belang van het schema, zowel vanuit theologisch gezichtspunt als uit dat van de zielzorg In het rapport over het schema, dat door mgr. Graofalo. consultor van ver scheidene Romeinse congregaties, werd voorgelezen, wordt o.a. gezegd dat het Concilie de katholieke leer moet ver- Luitenant-kolonel Barnes, verbonden aan de afdeling reactor-ontwikkeling van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, hoeft in Washington ver klaard, dat de Verenigde Staten volgend jaar willen trachten een kernreactor in een baan om de aarde te brengen. De baan van deze reactor, die een gewicht /.al hebben van 430 kilogram, zal ver scheidene honderden kilometers boven de aarde liggen. De reactor zal extra energie moeten produceren voor instrumenten. Een an der doel van de proefneming zal zijn de veiligheid en bruikbaarheid van kern-„ovens" in de ruimte te bewij zen. Na ongeveer een jaar zijn taak te heb ben vervuld, zal de reactor door middel van signalen vanaf de grond buiten werking worden gesteld Tijdens de rest van zijn bestaan in de ruimte, dat op enkele honderden jaren wordt geschat, zal het radioactieve materiaal in de reactor tot ontbinding kunnen over gaan. De proef is een onderdeel van een gemeenschappelijk plan van de atoom- commissie cn de Amerikaanse lucht- nacht. ..Snapshot" genaamd, cn dient 'evens voor niet nader aangegeven mi litaire doeleinden. dedigen en bevorderen in zo exact mo gelijke formulering. Het gaat niet om vernieuwing van de leer maar om ont wikkeling van de bestudering en de kennis ervan. Terwijl de sprekers het er over eens waren dat het schema ondanks de enor me voorbereidende arbeid toch nog ver betering behoefde, stelde een groep, dat een omwerking van het schema het Concilie eindeloos zou verlengen. Ande ren vonden het veel t© lang en zouden liever in het kort de punten zien sa mengevat. Er waren ook Concilie-vaders die een geheel nieuwe formulering wensten, maar anderen vonden het daarvoor veel te vroeg, omdat de theologie van heden op een aantal vragen nog geen duidelijk antwoord kan geven. Een uitspraak van het Concilie zou volgens hen dan ook bijna onmogelijk zijn op verschillende punten. Het officiële bulletin deelt mede dat in het Concilie voorstellen gedaan zijn om de procedure te verkorten, zodat de duur van het Concilie beperkt zal wor den. Kardinaal Suenens heeft zijn voor stel herhaald, dat hij reeds eerder bij het secretariaat had gedeponeerd, nl. om het aantal sprekers te beperken. Het schema over de Kerk zal volgende week ter beschikking van de vaders worden gesteld Over de tijd van behan deling hiervan door het Concilie is nog geen beslissing genomen. De mannen 'van hoofdvertegenwoor diger Robert Gardiner weten zeer goed dat zij, zodra op de eis voor voedsel wordt ingegaan, moeten rekenen op een toename van het aantal uitgestoken handen met verscheidene duizenden per dag Hoe het ook zij, de Verenigde Naties zullen als net zo doorgaat m de kn mende weken bemerken dat het Baloe ba-probleem ondanks de massale evacu atie nog altijd bestaat. Waarnemers in de Katangese hoofdstad zijn ongerust over de snelle groei van de kampbevol king. vooral nu de onbarmhartige regen val voor de deur staat. Nu alle aanbiedingen van Tsjombe's regering zijn geweigerd is de hulp inge roepen van de centrale regering van premier Adoela. Leopoldstad heeft ech ter nog niets laten hoi en op de vraag of daar financiën beschikbaar zijn voor een nieuwe massa-evacuatie. Intussen groeit het gevaar dat zich in Elizabethstad opnieuw een losgeslagen massa gaat vormen. Mensen die niets te verliezen' hebben ena'iTrókzötfdëtt 'kun nen maken indien zij ervan overtuigd waren dat niemand iets voor hen wilde doen. De Verenigde Naties zullen moge lijk tot een onplezierige keuze worden gedwongen: maatregelen nemen, of dit gevaar riskeren. Waarnemers te Elizabethstad herin neren eraan dat indertijd een dergelijke situatie ontstond in het oude Baloe ba- kamp. De blauwhelmen hebben de vluchtelingen nu nog onder controle, maar her rommelt onheilspellend in Elizabethstad. HET AANTAL minderjarige ongehuw de moeders in Nederland stijgt en maakt in de tehuizen zelfs 63 pet. van het to taal uit. Bijna 30 pet. van hen is nog geen achttien jaar. Dit is bekend gewor den via gegevens, welke werden ver strekt door de secretaris van de Neder landse federatie van instellingen voor de ongehuwde moeder. De grotere vrij heid van de jeugd en de mindere ge bondenheid aan het gezin zijn daarvan de oorzaken, aldus de secretaris, de heer H. Sark. De Nederlandse organisatie van ver laders en eigen vervoerders, EVO in Den Haag, heeft zich tot de staatssecre taris van Verkeer en Waterstaat en tot de betrokken internationale organen ge wend met het verzoek te willen bevor deren, dat de maximum-breedte van vrachtwagens, aanhangers en opleggers wordt gebracht van 2.50 m op 2.60 m. Bij deze breedte zal na aftrek van tweemaal de wandbreedte van de car rosserie een breedtemaat ontstaan, die beter dan thans aangepast is aan de palletmaten. De verwachting bestaat, dat dan bij het wegvervoer een ernstig be zwaar tegen het gepallctiseerd vervoer wordt weggenomen en dat door een maximale benutting van het voertuig het pallet-vervoer economisch meer ver antwoord wordt. In Namen is gisteren het proces be gonnen tegen achttien personen, die er van worden verdacht in België subver sieve activiteiten te hebben gepleegd voor de O.A.S. het Franse geheime leger. De meeste verdachten hebben de Franse nationaliteit, maar ook een Brit, Spanjaarden en Zwitsers staan terecht. De arrestaties werden in september in België verricht. Het proces, dat wordt gevoerd voor de correctionele recht bank in Namen, zal waarschijnlijk twee dagen duren. Een Oostduitse politieman is een ka naal overgezwommen om de Amerikaan se sector van Berlijn te bereiken. De man is verkleumd en bevangen door de koude in een ziekenhuis opgenomen. Hij liet zijn wapen achter en sprong ge kleed in het water. Hij liet zich langs een touw naar de begane grond glijden vanaf de derde verdieping van een huis. Generaal Sallal. president van de nieuwe Jemenitische republiek, heeft in een officieel communiqué een plan be kendgemaakt tot stichting van een nieu we republiek, bestaande uit de landen van het gehele Arabische schiereiland. De regering van deze republiek zou ge zag moeten uitoefenen over Jemen, Sa- oedi-Arabië, de protectoraten Aden, Oman, Hadramaut, Qatar, Bahrein, Koeweit en mogelijk ook over Jordanië. Op de bevolking van deze gebieden wordt een beroep gedaan zich van hun bestaande regeringen te ontdoen, en in de eerste plaats van koning Saoed. ..Ons gebied is één Wij hebben één taal, één geloof en één vijand", aldus het cmomuniqué. „Wij erkennen niet de kunstmatige, door het imperialisme vastgestelde grenzen, die beogen het Arabische schiereiland verdeeld te hou den". (Van onze Haagse redactie) De Christelijke Nederlandse Boe ren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) vindt de weigering van minister Marijnen (Landbouw) om de ge mengde bedrijven een toeslag te geven en de vaststelling van de melkprijs op 27 i.p.v. op 28 cent „een moeilijk te verteren punt" Niettemin wijst de C.B.T.B. pro testbijeenkomsten, gericht tegen de regering zoals de K.N.L.C. vrijdag van plan is van de hand. De C.B.T.B. hoopt echter dat langs parlementaire weg bij de komende behandeling van de land bouwbegroting dus aanstonds nog iets te bereiken zai zijn. Dit zei mr. Biesheuvel, voorzitter 'van de C.B.T.B., gisteren op een persconfe rentie in Den Haag. De C.B.T.B. is tevreden over de ook door haar bepleite instelling van een ontwikkelingsfonds en de verrui ming van de kredietmogelijkheden voor het gemengd bedrijf, Slechts iu uiterste geval" De weigering om mede te proteste ren met de K.N.L.C. motiveerde mr. Biesheuvel met de opmerking „dat in een normaal functionerende democratie dit middel slechts in het alleruiterste geval mag worden gebruikt, nl. wan neer de regering de belangen van een groep kennelijk verwaarloost. En van een dergelijke toestand mag men op dit moment niet spreken" De heer Biesheuvel zei voorts, dat acties de indruk wekken alsof uitslui tend de overheid verantwoordelijk is voor de gehele gang van zaken. Deze eenzijdigheid acht de C.B.T.B. onjuist. Mr. Biesheuvel formuleerde voorts de wensen van de C.B.T.B. voor een ge richte landbouwpolitiek in de toekomst. Deze komen o.m. neer op een regionale economische politiek, waardoor alter natieve werkgelegenheid en welvaart in de plattelandsgebieden geschapen wordt. TUDOR ZJIVKOV is herkozen als eer ste secretaris van de communistische partij in Bulgarije. De Westduitse autoproduktie zal dit ïaar een totaal van 2.300-000 bereiken, aldus een mededeling van het Mercedes- concern in Bonn. Amerika is de groot ste sutoproducent met 8.000.000 auto's, op de tweede plaats staat Duitsland, derde in Engeland met 1.700.000, vierde Frankrijk met 1.500.000. vijfde Japan met 1.000.000 en zesde Italië met een totaal produktie van 900.000 auto's. De heer F. van der Putten heeft met onmiddellijke ingang aan de minister van defensie eervol ont slag gevraagd als technisch hoofd ambtenaar. Het ontslag vroeg hij per brief. Bekend is, dat de heer Van der Putten vandaag zijn werk als tech nisch hoofdambtenaar van het mi nisterie van defensie in Nieuw- Millingen had moeten hervatten. Bovendien heeft de heer Van der Putten een beroep ingesteld bij het ambtenarengerecht te Arnhem te gen de weigering van de minister van defensie om in te gaan op zijn verzoek hem te rehabiliteren. In het verzoekschrift daartoe wordt verzocht de weigering van de minister nietig te verklaren. Voorts wordt ver zocht te verklaren dat minister Visser de in hoger beroep bekrachtigde uit spraak van het ambtenarengerecht (ver nietiging ontslagbesluit) niet ten volle heeft uitgevoerd. Het gaat hier, aldus de heer Van der Putten, om de door mi nister Visser bij zijn ontslag uitgespro ken beschuldigingen: dat de ontslagen ambtenaar een gevaar voor zijn omge ving is.' dai hij het Nederlandse volk ophitst tegen het defensie-apparaat en dat hij voortgaat beschuldigingen tegen de krijgsmacht te uiten. „Het gaat hier" aldus d© raadsman van de heer Van der Putten, mr. Ge- leijnse, „om een principieel beroep en niet om een beroep van „de zich ver- (Van onze Belgische correspondent) De rechter van de Antwerpse correctionele rechtbank kreeg voor zich een tweetal, dat vroeger wel geloofd heeft aan rozengeur en maneschijn, maar dat zich sindsdien als kat en hond is gaan gedragen. Hij is een dertigjarige taxichauffeur; zij een platina blonde dienster. Voor de rechter brachten zij een on ontwarbaar verhaal over wederzijdse geschonden trouw, leugenachtigheid, oneerlijkheid en wat dies meer zij. Tot het in me? van dit jaar tot een felle uitbarsting kwam. Wat er die avond in mei precies ge beurd is in het café. dat eigendom was van de taxichauffeur en door de 24-jarige platinablonde werd geëxploi teerd? Volgens de dame had de taxi chauffeur haar onvoorziens op on barmhartige wijze geslagen. Volgens de taxichauffeur loog de dame koel bloedig. Hij verweet de dame op per fide wijze wraak te hebben willen ple gen door hem te beschuldigen van handtastelijkheden, die zij op haar eigen persoontje had toegepast. Vol gens de man zou de platinablonde, na zijn vertrek, dat door geen enkele slagenwisseling was voorafgegaan, een one man. (of woman-) show hebben opgevoerd, die zo werd trouwens bevestigd door politiemannen aan leiding gaf tot een zelden beleefd schouwspel. Toen zij ter plaatse ver schenen was de verwoesting vrijwel totaal. 87 glazen Stoelen en tafels waren in spiegels en ramen geworpen, 87 glazen, vier vazen en een hele reeks flessen wa ren in stukken geslagen en de inhoud van de flessen lag over de grond. Van stoelen en rustbanken was de bekle ding met een mes stukgesneden. De dame hield staande, dat die amok het gevolg was van de klappen die zij gekregen had. „Alles draaide om mij heen. Ik was als gek. Ik wist niet meer wat ik deed!" De advocaat van de taxichauffeur eiste niettemin nuchterweg een scha devergoeding van 20.000 frank. De advocaat van de dame verzette zich uit alle macht tegen die eis en stelde, dat zijn cliënte mishandeld en gewond ongelijkt voelende Van der Putten, die opnieuw tegen de minister in het veld wil treden". Bij zijn vertrefc.^naar de West ver klaarde minister Visser op een betref fende vraag, dat hij wel andere dingen aan zijn hoofd had dan een rehabilitatie van Van der Putten en dat hij er een voudig nog niet over had gedacht. In het beroepschrift wordt o.m. ge steld of het geen eis van rechtszeker heid is dat beschuldigingen ter zuive ring van de sfeer vooraf worden terug genomen. Dit is, aldus het beroep, in dit geval niet gedaan, zodat de voorwaar den voor een goede plichtsvervulling niet aanwezig zijn. 55 55 (Van onze parlementaire redactie) De minister van binnenlandse zaken, mr. Toxopeus, gaat mede op verzoek van de Limburgse gedeputeerde Jos Maenen (KVP) aan de raad voor de gemeente- financiën advies vragen over de werking van het systeem der zgn. „verfijningen" voor gemeenten in de probleemgebieden cn de mijnstreek. Deze aanvullende uit keringen beantwoorden, zo constateerde de Tweede Kamer gisteren hij de begro tingsbehandeling van binnenlandse zaken, niet aan hun doel. Zij worden namelijk in mindering gebracht op de zgn. ga rantie-uitkeringen zodat de gemeenten, waar het hier om gaat, er uiteindelijk weinig wijzer van worden. Deze „verfijnings"-kwestie is een bij zonder gecompliceerde aangelegenheid voor tal van gemeenten in Brabant, Zee land en Limburg. Aanvullende bijdragen zijn voor hen een belangrijk middel om de speciale voorzieningen te bekostigen, waarvoor zij zich in verband met regio nale industrialisatie geplaatst zien. De socialist Franssen kwam terzake met een motie, waarin bij. zoals dat in het vakjargon heet, weer het „spook der subjectieve uitkeringen" ten tonele voerde. De Kamer vond het wel een aar dig idee. De motie werd desondanks ver worpen vanwege de toezegging van mr. Toxopeus de raad voor de gemeentefi- nanciën advies te laten uitbrengen. Op hot punt van afzet en verwerking acht de C.B.T.B. een grotere coördina tie nodig, met name tussen de stands organisaties en coöperaties. Daarom is zij voorstander voor de vorming van een „nationaal agrarische raad". Deze gedachte is reeds onderwerp van ge sprek tussen de drie centrale landbouw organisaties cn de nationaal coöperatie ve raad. Landbouwschap teleurgesteld Het béstuur van het Landbouwschap heeft gisteren zijn teleurstelling uitge sproken over de maatregelen ten be hoeve van de gemengde bedrijven, waar toe de regering besloten he-eft. De voor zitter. de heer Biewenga, vertelde dat het dagelijks bestuur het wel eens was met dc versterking van het borgstel lingsfonds van ongeveer 25 miljoen gul den voor bedriifsstructuurverbetering en bedrijfsbeëindiging. In plaats van de door He regering beschikbaar gestelde 20 a 25 miljoen gulden voor voorschot ten had het dagelijks bestuur echter een bedrag van 50 a 60 miljoen gulden in de vorm van toeslagen willen hebben. Hoewel het dagelijks bestuur het dus niet eens is met de regeling betreffen de de voorschotten, heeft het gemeend wel medewerking te moeten geven bij het nader uitwerken daarvan. De begroting 1963 van het Landbouw schap werd goedgekeurd. De basishef fing van f 3.50 per hectare bouwgrond wordt verhoogd tot f 4.-. de andere hef fingen naar evenredigheid. Daarmee is f 810.000 gemoeid. De Iraause premier Assadolah Alam heeft woensdag de staat van beleg over de zuidelijke provincie Sjiraz afgekon digd naar aanleiding van de moord op Malck Abedi, hoofd van het bureau voor landhervormingen. Abedi werd maandag vermoord. Vol gens een regeringscommuniqué waren „agenten van landeigenaren", wier land goederen onder bezitloze boeren zullen worden verdeeld, de daders. Abedi was op reis in de omgeving van de hoofdstad van Sjiraz, toen hij door gemaskerde mannen werd over vallen en vermoord. Kort daarvoor had de regering bekendgemaakt dat alle landgoederen in Sjiraz binnen zes maan den zouden worden verdeeld. Premier Alam zond bovendien mili taire versterkingen naar de provincie en benoemde een' militaire gouverneur- generaal voor Sjiraz. Hassan Arsanjani, de minister van landbouw, heeft inmiddels verklaard dat ondanks de pogingen om de uitvoering van het landhervormingsprogramma te verhinderen, het in de kortst mogelijke tijd zou worden voltooid. Hij zei dat alle landgoederen in de provincie zonder concessies aan de grootgrondbezitters zouden worden ver deeld onder de boeren. was geworden cn recht had op mate riële en morele schadeloosstelling. Na een aanvankelijke poging om klaarheid te scheppen, liet de rechter de woordenvloed van beide elkaar be schuldigende partijen stoïcijns over zich heen gaan. „Ik begrijp het", zei hij wijs. En zie hier mijn oordeel. De taxichauf feur moet 7500 frank schadevergoe ding betalen aan zijn dienster voor de slagen die hij toebracht; maar de dienster moet 7500 frank schadever goeding betalen aan haar „patron" voor de door haar aangerichte vernie lingen. De dienster heeft een boete te betalen van 2000 frank ter beteuge ling van haar vernielzucht, de taxi chauffeur betaalt een boete van even eens 2000 frank voor zijn handtaste lijkheden. De Belgische schaktist, die wat geld altijd kan gebruiken, vaart er het best bij. De 86-jarige Adenauer begroet met negentien saluutschoten toen hij liet Witte Huis betrad heeft gisteren met president Kennedy zijn eerste gesprek ken gevoerd. Zij confereerden ruim twee uur over de Berlijnse kwestie en 2ndere onderwerpen, die de spanning in de we reld op temperatuur houden. Na het gesprek gebruikten beide staatslieden gezamenlijk de lunch. Kennedy heeft het gesprek geopend met een verslag over de Cubaanse cri sis, terwijl men aanneemt, dat hij Ade nauer het een en ander zal meedelen van de briefwisseling, die hij met de Russische premier heeft gehad en die nog niet is gepubliceerd. Adenauer brengt thans zijn elfde be zoek aan de Verenigde Staten; hij werd behalve met kanonschoten ook met trompetgeschetter op het Witte Huis ver welkomd. Een muziekkorps speelde dc twee volksliederen. Het Damrak heeft gistermiddag bij de opening een licht verdeelde stemming te zien gegeven voor de internationale waarden. Hierbij moesten AKU, Philips, Kon. Olie en Unilever een stapje terug doen ten opzichte van de vaste tendentie gedurende de voorgaande beursdagen. Hoogovens en aandelen KLM konden zich iets verbeteren. De scheepvaart waarden moesten eveneens een stapje terug doen, waardoor de eergisteren behaalde koerswinsten ruimschoots ver loren gingen. De handel in alle hoeken was zeer rustig. Philips, waarvan van daag de derde-kwartaalcijfers 1962 wor den verwacht, noteerde een halve gulden lager op f 138.10, waarna f 138.60 werd gedaan. Kon. Olies min een .gulden op f 145.50. In Amerika blijft dit fonds fa voriet. Unilever een gulden lager op f 131.70. AKU daalde drie punten tot 348'a, terwijl voor Hoogovens vraag aan wezig was. waardoor deze papieren op liepen van 510 tot 51112 (509). Aandelen KLM werden op f52 geadviseerd (f51.30). Gedurende de gehele beursduur bleef de handel kalm. In de scheepvaarthoek was het een stuk rustiger dan eergisteren toen alleen al in scheepvaartunies nominaal f90.000 werd omgezet. In KLM werd voor f 96.600 omgezet, in Hoogovens f 111.000. voor dit fonds een hoog bedrag. De verliezen in de scheepvaarthoek bedroegen twee tot drie punten. De leidende cultures konden zich op het niveau van eergiste ren handhaven. Staatsfondsen over het algemeen goed gedisponeerd. Ned. '59 4'4 Ned. '61 4*4 Ned. '47 3»,2 Ned. grootboek 1946 AKU Hoogovèns Philips Unilever Kon. Olie HAL Scheepvaartunie Amst. Bank Ned. Handelmy. Lucas Bols Drie Hoefijzers Mach. Breda Zeeuwse confectie Bijenkorf Simons emb.f. en houth. Van Gelder papier Heineken Hero Conserven Holl. Beton Mij. Kon. Zout Nijvcrdal - Ten Cate De Schelde Scholten Foxhol Thomassen en Drijver Van Vlissingen Katoen Vredestein Zwanenberg Organon NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 350—351 gl: Kon. Olie 145.00— 147.00 gl: Philips 138.40—142,30; Unilever 132.00135.80; Hoogovens 511523 gl. 13-11 14-11 9912 9911 9911 9974 9114 9UI 91 1*6 91A 351 y4 348'a 509 51034 138.65 139.10 132.70 132.05 146.50 145.55 118»2 116 1241/2 121ft 373 370'2 337 336' 4 800 812 375 380 176 175 308 823 828 134 134 249 U 250 431 >4 441 379 380 715 715 205 2047k 230 227'a 724 728 6693i 667 270 270 338 333 780 789

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 19