'PIE KIEKJE 8f| EO st. HOFNAR aar sneller herstel diplomatiek contact? Rusland en Cuba zouden formule gevonden hebben Te New Delhi: Resolutie aangenomen ter afkondiging noodtoestand Voor overheidspersoneel meer invaliditeitspensioen Peking bereidt vertrek van diplomaten uit India voor Op de rug van een miljonair Chef-redacteur „Spiegel" vrij Verdeling der woningen over 1963 i Amerika waakzaam Huisvrouw doet grote ontdekking DAGBLAD VOOR ZEELAND Velerlei kritiek op mr. Toxopeus Toenadering tot Pakistan? Proef nog niet geheel geslaagd Verjaardag en cadeaus Muilkorfgebod te Kerkrade SUGGESTIE IN DJAKARTA Dode bij brand Enkele buien Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied fantastisch Tijdelijk 20 ct korting I op groot pak! De pnjs is nü f2.20 REPORTAGE OVER DE AANKOMST VAN SINT NICOLAAS IN AMSTERDAM. fEEK: dschappen len te kleuren) voor slechts )EZE WEEK: ieim van f ie Kaart^^ staat al klaar in de kopjes I 3 loch verder zag hij bijna geen evend wezen. Toen hij z° erscheidene dagen en nachten ïad doorgereden, werd het andschap vlakker. De begroei- ng hield op en op een goede >chtend zag hij plotseling de ee voor zich liggen. Hij hield ijn paard in en staarde na- lenkend over het grote *a" eroppervlak. 102e JAARGANG No. 24132 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitg. Mij Neerlandia Directeur: E. H B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J M. A. C. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M- Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel- 22341 (4 lijnen) Postgiro 1114111 DONDERDAG 15 NOV. 1962 Abonnementsprijs f 3.05 per kwartaal, excl f 0,20 incasso, t 9,25 per post excl. t 0,35 incasso t 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0,42 per mm (Ing. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 OOSTBURG: Nieuwstraat 41 telefoon 2893) NEHROE PRIJST MOSKOU (Van onze parlementaire redactie) Minister Toxopeus heeft giste ren bij de begrotingsbehandeling van binnenlandse zaken in de Tweede Kamer meegedeeld, dat de invaliditeitspensioenen voor het overheidspersoneel per 1 ja nuari a.s. verhoogd zullen worden. Als de desbetreffende wettelijke regeling voor die tijd nog niet van kracht zal zijn, zal met voorschot ten worden gewerkt. Mr. Toxopeus beloofde de Kamer te vens, dat overwogen zal worden of, voor uitlopende op een algehele pensioenher ziening, overgegaan kan worden tot een partiële herziening op enkele knelpun ten. Tot dusverre heeft de minister een dergelijke partiële herziening afgewezen. Over het beleid ten aanzien van het overheidspersoneel van minister Toxo peus was de Kamer slecht te spreken. Zelfs de uitkering-ineens voor de amb tenaren, die onlangs is aangekondigd, ver mocht die kritiek niet te verstommen. KABO-voorzitter Weijters (KVP) hield de bewindsman voor, dat als hij de waar schuwingen van de KVP-fractie ter har te had genomen geen correctie-achteraf (in de vorm van een uitkering-ineens) op de ambtenarensalarissen had behoe ven gegeven te worden. Door de pro cedure, welke thans gevolgd is, zijn in het afgelopen jaar de pensioengrondsla gen te laag vastgesteld en zijn de van 'het salaris afgeleide emolumenten lager dan billijk uitgekomen. De Kamer hield de minister verder voor, dat ook zijn beloften inzake de- centralisatie niet verwezenlijkt zijn. ,,U bent bij gebrek aan bestuurlijke erva ring te optimistisch geweest", constateer de de KVP'er Jos Maenen. CHU-voorzit- ter mr. Beernink klaagde, dat de minis ter dikwijls moeilijk te volgen en te be grijpen is. „Het is schijnbaar erg moei lijk voor u om enige soepelheid te be tonen", zei hij tot mr. Toxopeus. De heer Beernink dacht in dit verband o.m. aan de burgemeestersbenoemingen (veel te veel VVD'ers) en aan de weigering van de minister om de kiesdeler te ver hogen en verbinding van lijsten toe te Ook op de werking van het georga niseerd overleg in ambtenarenzaken had de Kamer veel aan te merken. De heer Weijters (KVP) wees in dit verband o.m. op denigrerende uitlatingen, welke de voorzitter van het georganiseerd overleg, de liberaal prof. Van Esweld zich onlangs aan het adres van de vakbeweging heeft veroorloofd. Dergelijke opmerkingen be vorderen nu bepaald niet de goede sfeer in het georganiseerd overleg, betoogde de KABO-voorzitter. (Advertentie) In twee resoluties heeft het Indiase parlement gisteren zijn jarige premier Nehroe een mandaat gegeven om „de Chinezen van India's geheiligde grond te verdrijven". Ook is een reso lutie aangenomen, waarin de afkondiging van de noodtoestand in het land wordt goedgekeurd. Hiermee kwam een einde aan het debat over de grensoorlog, dat zes dagen heeft geduurd en waarin 165 sprekers het woord voerden. Twee andere punten van belang: Nehroe liet zich prijzend uit over Moskou en er schijnt enige toenadering te zijn tot Pakistan. J (Van onze parlementaire redactie) t 0 De Tweede Kamer is er gisteren 0 J in geslaagd de begroting van bin- 1 nenlandse zaken, waarover anders 0 J in plenaire vergadering rond twee J i dagen beraadslaagd wordt, in één 0 0 middag af te doen. Dit dank zij het J feit, dat een groot aantal punten 0 0 tevoren afgedaan konden worden J J in openbare commissievergadering. t Daarmee is tevens het bewijs gele- 0 J verd, dat de nieuwe wijze van be- J 0 grotingsbehandelingwaarmee dit 0 0 jaar een proef wordt genomen, in- J 0 teressante perspectieven biedt 0 0 Van een werkelijk geslaagde proef 0 J kan intussen nog niet worden ge- 0 sproken. De Kamer heeft namelijk 0 J tot ontlasting van de eigen steno- 0 gr af en een stenotype-bureau te hulp 0 geroepen voor het notuleren van de 0 0 openbare commissie-verg ader ing en. f J De dames van dit bureau hebben 0 0 begrijpelijk zoveel moeite met j het ontwarren en recht breien van 0 0 de betogen van de geachte af ge- J 0 vaardigden, dat de handelingen van t J de openbare commissievergaderin- 0 0 gen lang op zich laten wachten, zo- J J lang elfs, dat b.v. het begrotings- 0 0 debat over O. K. en W., waarmee J ook een proef genomen wordt, ge- 0 0 ruime tijd uitgesteld moet worden. J 0 Voor de beoordeling van het nieu- t J we begrotingssysteem is overigens 0 0 bepalend of de abc-commissie die J J volgens de plannen aan het 0 0 eind van de begrotingsrit de daarbij J gebleken wensen inzake nieuwe uit- 0 0 gaven moet beoordelen, in het ge- 0 0 heim dan wel in het openbaar zal J J vergaderen. Een beslissing achter 0 0 gesloten deuren komt ons nog steeds J 0 als onverenigbaar voor met de goe- 0 0 rJ r, J-t L d Een der resoluties gaf uitdrukking aan de wil van het Indiase volk de Chinezen „eruit te gooien, wat de gevolgen ook mogen zijn". Na 20 oktober, toen Chinese troepen het noordoostelijk grensgebied binnen vielen, zijn 7000 Indiase militairen ge dood, gewond of buiten gevecht gesteld, zo heeft Nehroe bekendgemaakt. Alle Chinese diplomatieke en consu laire vertegenwoordigers in India tref fen voorbereidingen voor hun vertrek. Er zijn intussen reeds 24 Chinese diploma tieke vertegenwoordigers met hun ge zinnen per vliegtuig naar Rangoon en Peking vertrokken. Sinds het vertrek van de vorige Chi nese ambassadeur in New Delhi, Pan Tzoe Li, enkele maanden geleden, is er geen nieuwe ambassadeur in de Indische hoofdstad verschenen. Een twintigtal Chinezen heeft, op last van de regering, India moeten verlaten, wegens het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat. Europa eu Peking By dat al rijst de vraag, of er met Pekings vertegenwoordiging in Europa ooi; iets aan de hand is. De naam van de nieuwe Chinese ambassadeur in Mos kou, die Lioe Hsiao zal opvolgen, is nl. nog niet bekend. Lioe Hsiao is reeds aan het einde van de vorige maand uit Moskou naar China teruggekeerd. Een dergelijk hiaat in de diplomatieke betrekkingen is, volgens waarnemers „ongebruikelijk". Voorts is de Chinese ambassadeur in Praag, Djoeng Sji Foeng, sedert tien oktober niet meer op zijn post. Hij had d© di plomatieke vertegenwoordigingen in de Tsjechische hoofdstad laten weten, dat hij „voor onbepaalde tijd" afwezig zou zijn. Een zaakgelastigde vervangt hem. de werking van een democratisch J 0 staatsbestel. 0 EEN BESTELAUTO is gisteren in de gemeente Nieuwerkerk tegen de trein naar Rotterdam gereden. De bestuur der van de auto werd daarbij gedood. De machinist van de trein kreeg een shock. GISTERENOCHTEND zijn mgr. W. Bekkers en mgr. G. de Vet van Schiphol naar Rome teruggekeerd ter bijwoning van het Concilie. FRANKRIJK en Engeland gaan geza menlijk een passagiersvliegtuig bouwen, 1 -J111 twee maal zo snel als het ge luid zal vliegen. Het krijgt de naam concord en kan honderd passagiers oerenj ^en hoopt het toestel in 1970 op de markt te kunnen brengen. IN DE kathedrale kerk te Utrecht zal zaterdag aanstaande de jaarlijkse H. Mis van requiem worden opgedragen voor alle militairen, die waar ter -«we reld ook, m en door de dienst hun leven "loe/,te1n Jaten. Mgr. R. Verhoeven noofd-luchtmachtaalmoezenier cele breert de mis. PRESIDENT KENNEDY schenkt naar thans bekend geworden is zijn totale salaris aan liefdadige instellin- j?n. sa^a"s van 1961 ging naar zes liefdadigheidsinstellingen. DE BRITSE wijsgeer Bertrand Russell heeft een aanklacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Westduitse blad „Bayerische Staatszeitung", omdat het blad hem een „manusje van alles" had genoemd. Nehroe heeft gisteren in het lager huis te New Delhi o.m. verklaard, dat de Sovjet-Unie zich tussen een vriend en een bondgenoot in een moeilyke situatie bevindt, „doch zich tegenover India by voortduring vriendschappelijk heeft betoond". „De Sovjet-Unie heeft blijken van welwillendheid gegeven en haar beste wensen uitgesproken, zelfs zeer kort ge leden nog. En dat is een troost voor ons". Men neemt aan, dat deze passage be trekking had op de toekomstige levering van de Russische Mig-vliegtuigen. Opvolger Menon Intussen is de premier van de Indi sche staat Maharasjtra, Chavan, be noemd tot minister van defensie van In dia. Hij neemt deze portefeuille over van premier Nehroe, die na het (ge dwongen) aftreden van minister Krisjna Menon het ministerie tijdelijk onder zijn beheer had. Pakistan Een der opmerkelijkste medede lingen in het parlement kwam giste ren overigens van de minister van binnenlandse zaken, Lal Bajadoer Sjastri. Hij noemde de president van Pakistan, Ayoep Khan, nl. een „groot soldaat", een „man die in v iat is aan ''grote gebeurtenissen het hoofd te bieden". Sjastri's prijzende woorden aan het adres van Pakistan zijn daarom zo op merkelijk, omdat de Pakistaanse presi dent geen enkele steun aan India toe zegde. Integendeel, Pakistan heeft zelfs geweigerd, naar aanleiding van de Amerikaanse wapenzendingen naar In dia, landingsrechten te verlenen in Ka rachi. Sinds 1947 zijn de Indo-Pakistaan- se betrekkingen weinig vriendelijk. Zij verbeterden enigszins na de tekening van het verdrag over de verdeling van het water van de rivier de Indus in 1961. Sindsdien echter zijn de betrek kingen weer stroever geworden. Honderden mensen zijn gisteren naar premier Nehroe's huis getrok ken om hem geluk te wensen met zijn 73e verjaardag. Schoolkinderen, dorpelingen en vrienden die Nehroe voor zijn woning kwamen felicite ren, wilden de premier gouden en zilveren sieraden geven als bijdra gen in de strijd tegen China. Nehroe bedankte de mensen, maar weiger de iets aan te nemen. Hij verwees de mensen met hun gaven naar de Indiase bank, die onmiddellijk een tijdelijk kantoor opende op het grasveld voor Nehroe's huis. De burgemeester van Kerkrade heeft een muilkorfgebod voor honden uitge vaardigd, nadat 't Rijks Serum Instituut te Rotterdam had vastgesteld, dat een hondje waarschijnlijk aan hondsdolheid is overleden. Het hondje heeft een vrouw gebeten. In september kocht mevr. Van D. uit Kerkrade-Chevremont een jong hondje in Heerlen. Tijdens een stoeipartijtje op 4 november beet het hondje haar. Het dier verkeerde toen in een zeer opge wonden toestand. Drie dagen later ging het hondje dood. Mevr. Van D. is uit voorzorg naar het Academisch Ziekenhuis te Utrecht over gebracht. Het hondje dat van alles de schuld is, blijkt afkomstig te zijn uit een nest van vijf, dat in Heerlen was ondergebracht in een hok naast een hok met zieke hon den. Gisterenavond is bij een kleine uit slaande brand aan de Koekoekstraat te Amsterdam-Noord een 72-jarige vrouw zodanig gewond geraakt, dat zij later in het ziekenhuis is overleden. De eerste verdieping van het perceel brandde ge heel uit, waardoor negen mensen dak loos zijn geworden. Rusland en Cuba zouden het eens ge worden zijn over een formule om te komen tot een vermindering van de crisis. Het schijnt dat Rusland het vijf punten omvattende plan van 'Castro, waaronder de ontruiming van de Ame rikaanse marinebasis, wil steunen. Als dat het geval zou zyn kan men erop rekenen dat Amerika het voorstel zon der meer zal afwijzen. Het schijnt bovendien wel vast te staan dat het Rode Kruis te Genève zich heeft gedistantieerd van inspectie van Russische schepen. Het heeft giste ren verklaard, dat verder overleg met Oe Thant noodzakelijk is. Geruchten dat Weersverwachting van het k.N.M.I. tot vanavond, opgemaakt gisteren- J avond 23.15 uur: Aanvankelijk veel bewolking, later 5 enige opklaringen, maar ook enkele J omen. Matige tot krachtige, langs de *nst tijdelijk harde noordwestelijke j wind. iets hogere middagtemperatu- S fen dan gisteren. Verwachting van Ukkel: Iets warmer 2 weer met maximumtemperaturen J tot 10 graden. Later op de dag lichte J regen of motregen. I Vandaag: zon onder 16.50 uur. Maan 2 op 20.06 uur. ïj5?en: zon °P 3.00 uur. Maan onder 12.35 uur. 2 het Rode Kruis het hele plan zou los laten, werden voorbarig genoemd. Doet het dit echter, dan zal de controle waarschijnlijk in handen van de Ameri kaanse marine blijven. Rusland be weert dat inspectie niet meer nodig is, omdat alle raketten uit Cuba weg zijn. De Amerikaanse blokkade-eenheden worden thans geassisteerd door twee Argentijnse, twee Dominicaanse en twee Venezolaanse oorlogsschepen. Ondertussen schijnen de Cubanen vol op bezig te zijn om hun verediging rond de Amerikaanse basis te verster ken. Maar de Amerikanen maken zich daar geen zorgen over; zij achten zich daar sterk genoeg om meester van de situatie te blijven. Cubaanse kranten melden de arres tatie van een agent van de Amerikaan se centrale inlichtingendienst aldaar. Het is zekere Miguel Crespo, wiens op dracht geweest zou zijn sabotage uit te voeren. Premier Djoeanda Kartawidjaja van Indonesië heeft gisteren in Djakarta verklaard, dat de nor malisering van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië een veel gemakkelijker aangelegenheid zou zijn, als de Nederlanders erin toestemden de overdracht van West-Irian aan Indonesië te be spoedigen. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft de verdeling van het in 1963 in aanbouw te nemen aantal woningen ter kennis van de provinciale besturen gebracht. Het bouwprogramma 1963 voorziet in de bouw van 90.000 wo ningen, t.w. 40.000 woningwetwoningen, 25.000 premiewoningen en 25.000 onge subsidieerde woningen. Van deze aan tallen zijn thans resp. 35.800, 23.350 en 17.000 woningen over de provincies ver deeld; in totaal 76.150. Het restant is voor bepaalde doeleinden o.m. ter be vordering van arbeidsbesparende bouw methoden, gereserveerd en wordt in de loop van het volgende jaar toegewezen. Zeeland krijgt in totaal 1500 wonin gen, Noordbrabant 10.100. De totalen voor de overige provincies zijn: Groningen 3500, Friesland 2750, Drente 3000, Overijssel 6800, Gelderland 9800, Utrecht 4700, Noordholland 11.000, Zuidholland 17.600 en Limburg 5400. Van het totaal van 10.100 voor Noord brabant zijn 4720 woningwetwoningen, 3090 premiewoningen en 2290 ongesub sidieerde woningen. Wat Zeeland betreft: van het totaal van 1500 zijn 830 woningwetwoningen, 470 premiewoningen en 200 ongesubsi dieerde woningen. Voor de V.N. zou er, volgens Djoean da, hoegenaamd geen reden zijn be zwaar te maken op overdracht vóór 1 januari a.s. als de Nederlanders daar vooraf in zouden bewilligen. De evacuatie van Nederlandse bur gers en militairen uit Nieuw-Guinea is vrijwel voltooid. De taak van de lucht brug met Biak is voltooid. De commandant van het Indonesische contingent van de V.N.-strijdkrachten, kolonel Soedarto, heeft in Hollandia een party gegeven, waarvoor enke-le V.N— autoriteiten en meer dan honderd Ne derlanders in zijn huis waren uitgeno digd. De stemming was bijzonder vriendschappelijk. Op deze zelfde dag heeft de „Nieuw- Guinea-Koerier", het enige Nederland se dagblad in Nieuw-Guinea, dat in Hol landia werd gedrukt en uitgegeven, op gehouden te bestaan. Het enige, gedeel telijk Nederlandstalige blad, dat in Nieuw-Guinea nog verschijnt, is het weekblad „Tifa", een uitgave van de katholieke pers. Tiaf schrijft de laatste tijd echter steeds meer in het Maleis. Het ziet er naar uit, dat de tien jarige Lynn Foster uit St. Helens in het Engelse graafschap Lancashire, als zij dat zou willen, binnenkort in plaats van op de rug van haar vader, de 36- jarige machinist Gordon Boster, op de rug van 'n paard lean rijden. Lynn heeft nl. in haar hand een cheque ter waar de van bijna anderhalf miljoen gulden, die haar vader in Londen heeft ont vangen voor het winnen van de voet balpool. (Advertenties) I Duizenden huisvrouwen hebben de laat ste tijd inderdaad een grote ontdekking gedaan. Zij vonden de combinatie van gezond en lekker eten. Zij zetten elke dag Finnbrod op tafel. Heerlijk krokant brood, altijd vers, altijd heerlijk met elk beleg. Finnbrod is voedzaam, maar zet j niet aan, want Finnbrod is bereid uit I volkoren roggemeel met ontvette melk. Jong en oud eten Finnbrod bij elke brood maaltijd. Koop direct een pak bij uw kruidenier of bakker. U kunt kiezen: wit of bruin. (Van onze parlementaire redactie) Nog voor het einde van deze parle mentaire rit dat wil zeggen voor de komende kamerverkiezingen van mei 1963 zullen door het kabinet-De Quay wetsvoorstellen worden ingediend inza ke de uitbreiding van het gemeente lijk belastinggebied. Dit heeft minister Toxopeus (Binnenlandse Zaken) giste ren in de Tweede Kamer meegedeeld. Zoals gemeld, wordt met de uitvoering van het gemeentelijk belastinggebied beoogd meer inhoud te geven aan de gemeentelijke autonomie. De chef-redacteur van Der Spiegel, Claus Jacobi, die uit de hechtenis is ontslagen, is gisterenmorgen weer in Hamburg aangekomen. Op het station in Hamburg werd hij enthousiast be groet door zijn medewerkers en on dergeschikten. Ook de nieuwste uit- gave van Der Spiegel was present, zo als uit deze telefoto blijkt. TOT DIRECTEUR-GENERAAL van de Unesco is woensdag jl. gekozen de Fransman René Mahieu. Hij is hoog leraar in de filosofie en cultureel atta ché op de Franse ambassade in Londen. OE THANT, de waarnemend secretaris generaal van de V.N., heeft gisteren een beroep gedaan op een aantal landen om oorlogsvliegtuigen te sturen naar Kon go, om een tegenwicht te vormen tegen de uitbreiding van de luchtmacht van Katanga. ZATERDAG 17 NOVEMBER 2 UUR Hij komt, de goede Sint! flmtona

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 1