TELEVISIE-RECHTBANK Slagveld over drama ontheemden Zwart o rnnstruita rnnstruita i anP emsS4 speelt sEÏoc^ezecjcl ariv POIROT BRIDGE Mond- en klauwzeer was bijna nationale ramp Mi'nter en Hi'nter en de gouden es „Cf Co DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 31 OKTOBER 1962 5 Morgenavond op uw scherm 55 KRO-impressie van priesterwijdingen Pim Dikkers nu quizmaster af naar Terugblik ONMOGELIJK OPSCHRIFT HOND Ui CD 's middags JEMEN Koningsgezinden naderen Sanaa HEEL DORP IN DE ZEE VERDWENEN LU CD m 's avonds „JC* door sdgatla dlriótie eui lleton Wijziging toelagen voor toegevoegde advokaten prettige ontdekking, dat Pim Dikkers ook op die datum zich niet vrij zou kunnen maken. In aller ijl werd daar om contact gezocht met de N.T.S.- technici om te proberen de quiz op de beeldband te laten vastleggen. Aangezien deze apparatuur die dag pas 's avonds om half zes vrij zou komen heeft men toen de knoop maar doorgehakt en besloten naar een nieu we quiz-master uit te zien. IliiliPpP n juni was een keurige bioscoop zaal te Bussum veranderd in een rommelige hofschouwburg van een Duits provinciestadje, waarin de schrijver Bridget Bo- land een weinig opwekkend beeld geeft van de mens en meer speciaal van de displaced persons, in het Nederlands beter vertaald met ontheemden. De bekende auteur Eric Schneider speelt hierin de rol van de En gelse officier captain Ridley, die probeert met sergeant Barnes (Robert Sobels) orde te schep pen in deze veeltalige heksenke tel van het doorgangscentrum. I-Jet is mei 1945 en de geallieerden heb ben Duitsland verslagen. Tientallen bevrijden uit de concentratiekampen zijn in de schouwburgzaal onderge bracht. Deze veeltaligen Russen, Polen Joegoslaven, Fransen, Belgen en Ne derlanders moeten nu op transport worden gezet naar het land waar ze vandaan komen. Hij heeft de Polen en Hollanders op het frontbalcon geïnstal leerd en de Noren en Russen op de gaanderij. De rest van dit Europese allegaartje ligt in de zaal en de kel der is de sinistere stapelplaats voor een groot aantal dode Duitsers. Captain Ridley gaat met bulderende stem pro beren om twee transporten samen te stellen, een in oostelijke en de andere in westelijke richting. Maar sergeant In Engeland is een juffrouw ge slaagd voor het (ze zeggen: erg moeilijke) examen voor scheidsrech ters. Dat was nog nooit gebeierd en nu het dus wèl een keertje geschied is, komt dat in de kranten opdat iedereen zal denken: gunstgunst. Of: tjonge jonge. Dat mag ook. Zulke berichtjes leest iedereen in één adem uit. Want je wilt weten: gaat die juffrouw, met haar 23 jaren en haar hoge examencijfers. nu inder daad scheidsrechteren? Maar ze doet het niet. Jammer eigenlijk. Ze wilde het diploma alleen maar behalen om antwoord te kunnen geven op de lastige vragen die de jongens van haar jeugdclub haar stellen. Als ze een voetbalarbitrageprobleem oplost zal niet alleen de clubdoch geheel Enge land zich daarbij neerleggen. Want zij weet het nu het best van alle scheidsrechters. Mocht ze op den duur toch belang stelling krijgen voor een daadwerke lijke arbitrage functie, dan kan dat de belangstelling voor het voetballen in Engeland alleen maar verhogen. Bo vendien lijkt in een snel doorgevoerde emancipatie van het scheidsrechter- wezen dp oplossing te liggen van een der netelige problemen in de sport wereld. Er willen na afloop van een match nog al eens klappen vallen. Daarvoor zoekt men dan bij voorkeur de scheidsrechter uit. Want die neemt altijd de verkeerde beslissing. Volgens de supporters van de verliezende club dan. Als een vrouw arbitreert is dat afgelopen. Een vrouw sla je niet. Ook al haalt ze de gekste dingen uit. En die geef je. in het vuur van de strijd, geen stiekeme duw. Integendeel, als d( midvoor een enorme run op het vijandelijke doel onderneemt en de scheidsrechteres kan het tempo niet bijhouden, dan remt de man beleefd even af en laat haar even de achter stand inlopen. Want wellevendheid ten epzichte van dames is de man in geboren. Bet zou de vrede op de velden sterk bevorderen. Ze moesten daarom de Nobelprijs voor de vrede maar aan die juffrouw in Engeland geven. Vol gens de krant loopt m.en namelijk met die prijs te leuren. Men wil hem öf can Kennerdy öf aan Kroestjev geven. Nu. vooral de baas aller Russen is een man die zo'n prijs best verdiend heeft. Behalve de eer levert de toe kenning ook nog geld op. Vrij veel zelfs, misschien zou Kroestjev er wel een raket voor kunnen kopen... Barnes ziet in deze methode weinig heil. Te kunt niet twee Joegoslaven bij el kaar plaatsen als de een uit Servië komt en de ander uit Kroatië", zegt hij. Ook de Russen en Polen vormen volgens hem geen eenheid en gedragen zich als kat en hond. De kapitein toont weinig begrip voor deze geogra fische en politieke verschillen. Hij heeft maar een doel voor ogen, deze chaos zo spoedig mogelijk opruimen. De sergeant krijgt per slot van re kening gelijk, want er ontstaat een enorme ruzie tussen Polen en Russen, terwijl de beide Joegoslaven (Piet v.d. Meulen en Jan Apon) elkaar nog geen hap brood gunnen. De jonge Franse communiste (Annet Nieuwenhuyzen) beschuldigt zelfs haar landgenoot Du- val (Jaap Maarleveld) van collaboratie met de gemeenschappelijke vijand, kortom de auteur Bridget Boland. schetst in dit spel een weinig bemoe digend beeld van de mens. Plotseling blijkt het leven van allen gevaar te lopen en dan ontstaat er weer enige solidariteit en begrip tot samenwerking. Een Pools professor (Johan Schmitz) heeft een geval van builenpest weten te ontdekken. De wezenloze zangeres Claudia (Corry van Beckum) laat zich in deze netelige si tuatie zelfs overhalen een fragment uit de Violetta-rol in „La Traviata" ten gehore te brengen. Alles lijkt goed te gaan tot na deze fel dramatische ge beurtenis de menselijke natuur weer sterker blijkt dan ailes wat in deze schouwburg-chaos aan het leven van deze mensen inhoud had kunnen ge ven. De VARA-tv presenteert vanavond voor de tweede maal de „Televisie rechtbank: de zaak Hartveld en Sier huis", een programma onder regie van Milo Anstadt. Op de foto zien we de beide verdachten in de beklaagden bank, geflankeerd door politiemannen. Op de achtergrond de beide verdedi gers, prof. mr. W. H. Nagel en prof. mr. J. van der Hoeven. NAAR wij vernemen ligt het in de be doeling van de K.R.O. om op vrijdag 21 december a.s. een korte radio-impressie te geven van een uit zonderlijke plechtigheid in de kapel van de Paters van de sociëteit der Afrikaanse missiën in het Zuidlimburg se Aalbeek. Op die dag namelijk zal aan twaalf jonge negerstudenten de H. Priesterwijding worden gegeven. NAAR wij vernemen heeft de program maleiding van de K.R.O.-televisie het besluit genomen, om in de plaats van de acteur Pim Dikkers uit te zien naar een andere spelleider voor de televisiequiz ,.Dat geeft te denken". Zoals bekend was de heer Dikkers verhinderd, veertien dagen geleden, om deze quiz tezamen met mevrouw Jos van Loon voor de K.R.O.-camera's te presenteren, omdat hij zich niet vrij kon maken in verband met een generale repetitie voor een uitvoering door het toneelgezelschap waaraan hij verbonden is. In plaats van de quiz zond de K.R.O. toen een tekenfilm ,,The flintstones" uit en besloot de quiz te verplaatsen naar 17 november a.s. Gisteren kwa men de K.R.O.-mensen tot de minder WOENSDAG Op Hilversum I <402 m) worden om 19.30 uur fragmenten uit de „Messiah* ten gehore gebracht. Om 21.15 uur mu siceert het Berlijns filharmonisch orkest o.l.v. Lorin Maazel, De pianist Wilhelm Kempff geeft om 22 uur een recital en om 22.55 uur kunt u luisteren naar muziek. Op Hilversum II (298 m) is er om 20.05 uur het programma „gezonden voor zie ken' Om 21 uur presenteert Letty Kos terman in plaats van Bert Garthoff „Dit is uw leven". Om 22 uur volgen operette fragmenten en tot besluit om 22.55 uur het programma „Contrasten". ALLERHEILIGEN Op Hilversum II is er om 8.15 uur „Recht door naar school en kantoor". Om 10 uur is de populaire rubriek ..Ar beidsvitaminen". Voorts geven om 12.33 uur „De Zaaiers" een middagconcert. Om 14.30 uur volgt „Avrodite Het program ma „Carrousel" wordt om 19 uur uit gezonden en om 20.50 uur het hoorspel „Voetstappen in de mist". Om 22 uur volgt „een avondje uit". En tenslotte om 23.10 uur „Discotaria". Op Hilversum I musiceert om 7.15 uur het Stuttgarter kamerorkest. Om 8.30 uur zendt de KRO de hoogmis uit, wel ke wordt opgedragen in de parochie kerk van O. L. Vrouw Hemelvaart te Breda. Na de middagklok Marty Gold en zijn orkest. Om 12.55 uur volgt het concilie-journaal, waarna om 13.15 uur het Metropool orkest concerteert. Om 14.30 uur volgt deel 2 van het hoorspel „De herberg van het zesde geluk". Het avondprogramma van de NCRV begint om 20 uur met „Wij poetsen de plaat' gevolgd om 20.20 door het luisterspel „Recht zo die gaat". Om 20.50 uur volgt de ontvoering „In samen uit, samen thuis". Tot slot is er om. 23 uur de ru briek „Platennieuws". WOENSDAG De NTS vertoont om 19.30 uur een documentaire over de vogeltrek. Na het journaal volgt de VARA-rubriek „Ach ter het nieuws" en om 20.35 uur ver toont men een film uit de serie over inspecteur Leclerc, getiteld: „De ma niak in Montmartre'Om 21 uur volgen de pleidooien, requisitoir en de uit spraak van de televisierechtbank in de zaak „Hartveld en Sierhuis'. ALLERHEILIGEN Het avondprogramma verzorgd door de KRO wordt om 19.30 uur ingezet met de tweede film uit de BBC-serie „Look" ditmaal handelend over de „Heersers van de Sierra". Om 19.50 uur volgt concilie-nieuws. Na het journaal volgt de rubriek „Brandpunt" en om 20.30 uur „Kijk op kunst". De hoofd schotel van de avond vormt de op voering van het tv-spel „Slagveld" van Bridget Boland, dat onder regie van Luc van Gent om 21 uur wordt uitgezonden. Dit spel werd enkele maanden geleden op beeldband vastgelegd. Rector D. Coppens houdt om 22.25 uur de epiloog. het systeem toegepast van dubbelrollen. En wel in die zin, dat eerstklassige ac teurs spelen en prominente solisten zin gen. Dit eist uiteraard veel van de acteurs en actrices, maar Wilhelm heeft deze materie voortaan zo goed in de hand, dat het beslist niet merkbaar is. In elk geval krijgt men nu vlot, vak kundig spel, wat in het andere geval niet altijd kan worden gezegd. Wij heb ben genoten van deze opvoering van zang en spel en willen nog eens extra de voortreffelijke zangpartij vermelden van onze John van Kesteren, die vooraf nog even werd geïnterviewd. De KRO was begonnen met de schijnwerper te richten op de middenstand, waaruit o.a. viel op te maken, dat deze het momenteel nog erg moeilijk heeft door de groei van het grootwinkelbedrijf, iets wat we eigenlijk al lang wisten. Enkele nieuw tjes over het concilie besloten het voor programma dat de hoofdschotel vooraf ging. J. de R. De Vlaamse t.v. is altijd bijzonder ge lukkig in de keuze van korte t.v.-schet- sen. Gisteren was „Incognito" door Ge rard Walschap naar een novelle van Tsjechow hier opnieuw een bewijs van. Het werd met veel geest op de beeldbuis gebracht, rijk aan vondsten was de re gie, de filminlassen hartveroverend. Boeiende afleveringen van „Ons Kunst bezit" en „Vergeet niet te lezen" (met o.a. Stuiveling), een voortreffelijk Tsje chisch filmpje en de korte moderne Zweedse t.v.-opera „The Twilight Cra ne", kundig toegelicht door Karei Aarts, completeerden deze hoogstaande avond. (Advertentie) DE Verenigde Staten en Engeland heb ben dinsdag op de ontwapeningsconferen tie te Genève een beroep gedaan op de Sovjet-Unie een wat soepeler houding aan te nemen ten aanzien van een kernstop. DE jaarvergadering van de afdeling van de chr. democratische partij in het in Oost-Duitsland gelegen plaatsje Nebel- schiitz (Saksen) is niet doorgegaan na dat de eis van de leden dat eerst het kruisbeeld weer in de school moest wor den opgehangen, niet werd ingewilligd (Advertentie) Het was de NTS, die gisteravond in- plaats van de gebruikelijke avondvullen de film een operette presenteerde, wel iswaar een co-produktie KRO en West- duitse t.v., maar dan op een dusdanige wijze, dat hier van een uitstekende op voering kon worden gesproken. Wij ken nen reeds de gerenommeerde opera's en operettes, zoals die onder regie van Kurt Wilhelm regelmatig op het scherm ko men, en ook in de Fidele Boer van Leo Fall heeft deze bekwame regisseur weer dao7 DEMOCRATIE Het Ministerie van Arbeid heeft bekendgemaakt dat de lessenaars van de beambten, wat stijl en grootte be treft, zullen worden aangepast aan de behoefte van de beambten en niet, zoals tot heden, aan bun rang. RATTENKRUIT De gemeentelijke gezondheids dienst van Norwich in Engeland heeft een nieuw verdelgingsmid del voor ratten besteld. Labora toriummuizen waren dol op 't oude en kregen er steeds grote re gezinnen door. Twee maanden geleden werden in de Amerikaanse stad Sneedville en kele mannen georresteerd, die ervan werden verdacht, twee plaatselijke sheriffs te hebben neergeschoten. De ze sheriffs bleken niet erg populair te zijn, want in de stad werd niemand gevonden die als jurylid bij de rechts zitting wilde optreden. De rechter gaf zelfs enkele groepen soldaten opdracht de stad af te zoeken naar kandidaat juryleden, maar ook zij vonden nie mand. Hierdoor werd men genood zaakt, de twee gearresteerden weer vrij te laten. Het opschrift in een verfwinkel in Brentwood in de Amerikaanse staat Missouri luidt: „Het is niet onze ge woonte om kleuren te mengen voor echtgenoten die geen briefje van moe der de vrouw bij zich hebben". De politie van Doncaster in En geland. heeft de houtkoopman Ro bert Spencer dringend aanbevolen zijn vierjarige dog het roken af te leren of althans in het openbaar te verbieden. Telkens wanneer Spencer met zijn vrachtauto onder weg was, zat de stoere dog naast hem rustig sigaretten te paffen; en alle chauffeurs van de wagens die deze van Spencer kruisten, keken zo verbaasd naar de rokende hond, dat ze de controle over hun voer tuig dreigden te verliezen. Zo had de dog Charlyonbewust reeds enkele verkeersopstoppingen en een aanrijding op zijn hondengeweten. Ten overstaan van de rechter zei Spencer, dat de aantijging over dreven was. „Charly" rookte ge middeld slechts zes sigaretten per dag. „Waarschuw me als je op de maa„ zit!" (Advertentie) m *0. Koningsgezinde Jemenitische troepen hebben dinsdag de stad Zeeben bereikt, op veertig kilometer van de hoofdstad Sanaa. Zij zijn in een bloedig gevecht gewikkeld met de revolutionairen. Drie aanvallen der revolutionairen op Mareb zijn afgeslagen. Bovendien zou de Khoala- stam zich volgens radio Amman aan de koningsgezinde zijde hebben geschaard. Vele rebellen zouden overlopen Twee regeringsambtenaren uit de tijd van de monarchie zijn terechtgesteld. Bij de hevige stormen die de vorige week het zuiden van Thailand hebben geteisterd, is een heel dorp met zijn be volking van 500 zielen in zee verdwenen, zo is dinsdag in Bangkok vernomen. De gouverneur van de provincie Nakon Srithamrat zei dat dit dorp op een kleine strook land aan de Golf van Thailand lag. Voor zover tot nu toe bekend zijn er in de provincie Nakon Srithamrat 600 mensen om het leven gekomen. Tijdens de storm is ook een vrachtschip vergaan. Van de 47 opvarenden heeft men er maar twee kunnen redden. (Advertentie) 29) Bij een officiële ondervraging ook als de ondervrager eveneens brigadier O'Connor was geweest zou ze bij hoog en laag gezworen hebben, dat ze niets had gehoord. „Net als ik zei," ging Elsie voort. „De dokter hield zich erg kalm.. En meneer maar tekeergaan!" ..Wat zei hij allemaal Je meneer, bedoel ik," vroeg O'Connor. Voor de tweede keer stelde hij die gewichtige vraag. ,Hij schold hem uit," zei Elsie na- gnuivend. .Hoe bedoel je dat? Je kunt iemand op zoveel manieren uitschelden." Zou het kind nooit ter zake komen? Dat draaien om de hoofdzaak kostte hem uren! ..Wel., de helft heb ik niet begre pen," gaf Elsie eerlijk toe. „Er wa ren een hoop lange woorden bij. on waardig gedrag voor een medicus' en misbruik maken van vertrouwen' en van dat soort dingen meer., en daar na hoorde ik hem zeggen dat hij zou zorgen, dat de dokter van de genees- kundigenlijst of zo iets werd gevoerd." ...Juist," zei O'Connor. „Klacht indie nen bij het bestuur van de Medische Kring." ..Ja, zoiets was het. En mevrouw kreeg ondertussen een soort van ze nuwtoeval en riep aldoor maar: ,Je hebt nooit om me gegeven. Je hebt me verwaarloosd. Je hebt me alle avonden alleen gelaten. En daarna hoorde ik haar zeggen, dat de dokter een engel van goedheid en geduld voor haar was geweest. Toen kwam de dokter met m'n meneer de kleedkamer in en deed de deur van de slaapkamer achter zich dicht al die dingen waren duide lijk te horen en daarna zei die: .Mijn goeie man, begrijp je dan niet, dat je vrouw hysterisch is? Ze weet niet wat ze zegt. 't Is altijd een moei lijk, tijd- en geduld-rovend geval ge weest, en ik zou het al lang opgegeven hebben, als 't niet als. als eh. .als in strijd met niijn beroep had gezien.' Dat zei-die. En daarna zei-die ook nog iets van niet de grenzen overschreden te hebben of iets dergelijks. Langza merhand werd meneer een beetje kal mer en toen zei hij: .Op die manier kom je te laat op je kantoor. Ik zou me maar haasten. En denk maar eens rustig over het geval na. Heus, geloof me, dan zul je zelf ook de conclusie PRAET-MAECKER komen dat het een storm in een glas water is. Ik zal even mijn handen was sen en dan ga ik gauw door. Denk er maar eens rustig over na. ïk kan je de verzekering geven, dat alles uit de ongeremde fantasie van je vrouw is voortgekomen.' En toen zei meneer: ,Ik weet niet meer, wat ik ervan den ken moet.' En toen kwam hij de gang op ik lag natuurlijk te vegen of m'n leven er van afhing., maar hij zag me niet eens. Naderhand vond ik ook, dat hij er toen al slecht had uitgezien. De dokterdie was andersdie stond zijn handen te wassen in de badkamer, waar koud en warm water is en onder tussen floot hij er lustig op los. En na een paar minuten kwam hij ook de gang op, met zijn zwarte tas in zijn hand en maakte een grapje met me, zoals zijn gewoonte was en daarna ging hij de trap af. opgewekt, gewoon, pre cies als altijd. Daarom weet ik om zo te zeggen zeker, dat hij geen kwaad had gedaan, 't Is allemaal haar schuld ge weest. dat is zo zeker als wat!" „En daarna kreeg Mr Craddock die bloedzweer?" „Ja, maar dat had hij met die rii- zie beslist al onder de leden. Mevrouw paste hem dag en nacht op een ver pleegster had het haar niet kunnen ver beteren, maar hij is^ toch doodgegaan. Prachtige bloemen dat er met de be grafenis waren!" „En daarna? Toen kwam de dokter zeker weer net als vroeger?" „Nee. helemaal niet.. Je hebt be slist iets tegen de man. Ik zeg je toch, dat er niets was! Anders zou hij toch wel met haar getrouwd zijn. toen me neer dood was? En daar was geen sprake van! Zo'n suffer was hij niet. Hij had d'r dóór gekregen na die scè ne. Ze had wel gewildaldoor belde ze hem op, maar hij was toevallig nooit thuis- En toen heeft ze het huis verkocht en ons allemaal opgezegd en is ze naar Egypte gegaan." „En al die tijd heb je de dokter niet één keer gezien?" ..Nee. Maar zij heeft hem wel ge zien.. want ze heeft zich door 'm la ten inenten.waartegen ook weer..? O ja., tegen typhus. Toen ze terug kwam, wist ze geen raad van de pijn. Als je het mij vraagt, heeft hij d'r [toen aan d'r verstand gebracht, dat ze |van hem niks te verwachten had. Ze belde 'm niet meer op en kort daarna ging ze op reis, opgewekt en wel, met een hele hoop nieuwe, mooie kleren., allemaal lichte kleuren., terwijl het midden in de winter was maar daar was het warm en zonnig, vertelde ze ons-" „Dat is zo," zei O'Connor. „Soms is *t er zelfs te warm, heb ik wel eens gehoord. En daar is ze toen gestorven. Dat weet je toch. is 't niat?" „Nee, dat wist ik niet. Wat zeg je van zo iets! Dan is ze S>och misschien zieker geweest dan waarvoor ik d'r heb aangezien., arme ziel!" Met een zucht voegde ze eraan toe: „Ik zou wel eens willen weten, wat ze met al die mooie kleren hebben ge daan. 't Zijn daar allemaal zwartjes., dus die hebben ze toch niet kunnen dra gen!" „Jij zou d'r aardig in uitgezien heb ben." zei O'Connor. „Wat een vrijpostigheid," zei Elsie. „Wel, van die vrijpostigheid zal je niet lang last hebben," zei O'Connor glimlachend. „Ik moet op reis voor m'n firma dus.." „Voor lang?" ,,'t Kan lang duren. Ik moet naar het buitenland." Elsie's gezicht betrok. Ze dacht: ,,Zo gaat 't nou altijd. Met de echt aardige wordt het nooit iets. Afijn., ik heb al tijd Fred nog." Hetgeen als bewijs, dat het meteoor achtige verschijnen van brigadier O'Con nor in Elsi's leven niet van perma nente invloed geweest is, buitengewoon bevredigend genoemd kan worde-n En wie weet, of „Fred" er tenslotte nog niet bij gewonnen heeft! HOOFDSTUK XVII De verklaring van Rhoda Dawes Rhoda Dawes kwam bij Debenham uit en bleef op het trottoir staan. De be sluiteloosheid, die haar deed aarzelen, stond als het ware op haar gezicht ge schreven. Het was een buitengewoon ex pressief gezichtje; elke gedachte en el ke emotie tekende zich als het ware in een veranderen van uitdrukking af. Op dat speciale ogenblik zei het ge zicht van Rhoda Dawes duidelijk: „Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Ik zou 't graag willen... maar misschien is het beter van niet De portier zei hoopvol: „Taxi. juf frouw?" Rhoda schudde het hoofd. Een gezette dame, beladen met pak jes en met een koopjesjagende uitdruk king op haar gezicht, botste tegen haar op. Maar Rhoda bleef als een rots in de branding staan en probeer de een besluit te nemen. Allerlei gedachten en gedachtenfrag- menten flitsten haar door het hoofd. „Waarom zou ik het niet doen?.. Ze heeft 't gevraagd, maar misschien is dat iets, wat zc tegen iedereen zegt Een soort formule., die je niet ernstig moet opnemen.. Maar.. Anne wilde me tenslotte graag kwijt.-.- Ze heeft me duidelijk laten voelen, dat ze liever alleen met Despard naar die ad vocaat van hem ging.. En waarom ook niet? Ik bedoel twee is leuk, maar drie is van het goede te veel.. En tenslotte gaat het mij niet echt aan.. (wordt vervolgd) (Van onze parlementaire redactie) De mond- en klauwzeerepidemie, die onlangs met name onder de varkensstapel gewoed heeft, is, zo blijkt nu achteraf, bijna op een nationale ramp uitgelopen. Slechts door de zeer rigoureuze aanpak van minister Marijnen (landbouw) is namelijk voorkomen, dat de mond- en klauwzeerepidemie ge leid heeft tot stopzetting van onze totale agrarische export. In de belangrijkste landen voor onze agrarische export bestaan regelingen, die het mogelijk maken bij mond- en klauwzeer onder het vee van een impor terend land vanwege het besmettings gevaar de gehele agrarische import stop te zetten. Deze mogelijkheid is de afgelopen maanden voor Nederland reëel geweest. Minister Marijnen hééft dit gevaar tijdig ingezien. Terwille van dit totale agrarische exportpakket (inclu sief dus groente, fruit en bloembollen) ongeluk is geweest, dat de veterinaire dienst van de epidemie gebruik heeft ge maakt om het zoeken te intensiveren naar een vaccin voor varkens. Een der gelijk vaccin bestaat reeds voor rund vee. Er is wijziging gebracht in de toelagen voor toegevoegde advokaten in straf zaken, civiele zaken en militaire straf zaken. Een deel van de toelagen is ver hoogd, terwijl voortaan toelagen kunnen worden gegeven in gevallen, waarin dit tot dusver niet mogelijk was. In een enkel geval is de toelage verlaagd. Bovendien is toevoeging thans ook mo gelijk op grond van artikel 76 van de advokatenwet. Voor strafzaken met een lange zittings duur is een voor de advokaten gunstiger regeling ingevoerd. Voor wat civiele zaken betreft ontvangt de toegevoegde heeft hij ook als er op een bedrijf maar advokaat voortaan 25,meer. Voor één geval van mond- en klauwzeer ge- de behandeling van een zaak, die zonder signaleerd was, de hele varkensstapel la- tegenspraak heeft gediend en indien de ten afmaken. De boeren kregen in dat advokaat aan de gedaagde is toege- geval steeds de kostprijs terug. Zij heb- voegd, wordt nog maar de helft uitbe- ben er geen zware strop aan gehad. Wel de schatkist In landbouwkringen becij fert men, dat deze mond. en klauwzeer epidemie de schatkist op ruim veertig miljoen komt te staan. Een geluk bij een taald. Indien zij aan de eiser zijn toe gevoegd, blijft het oude bedrag géiden. De besluiten dienaangaande hebben een terugwerkende kracht tot 1 oktober j.l. 8-4. De bakkersknecht kwam het gan getje uit en sjokte zijn kar de straat in. Gelukkig ging hij de andere kant op, zodat hij Minter en Hinter niet zag staan. „Kom gauw," zei Minter en hij trok zijn broertje mee het gangetje in. „Ach, wat is er nou te zien aan die broodjes?" vroeg Hinter, „laten naar huis gaan. „Nee, er zit vast een geheim aan," riep Minter met fonkelende ogen, „misschien liggen ze nu te veranderen!" Hinter volgde hem maar hij had niet gezien, dat in de verte iemand naderde, die door de bakkersknecht zodanig werd we gegroet: veldwachter Zeeg. En het was best mogelijk dat deze ijverige dieven- jager hen wel had gezien terwijl ze naar binnen gingen. Het was warm in de bakkerij. Zonder lawaai te maken slopen de jongetjes langs de meelbalen en de trog met stroop. Hinter bleef bij de oven staan om op de meters te kijken hoe heet het daarbinnen was, maar Minter liep dadelijk naar de hoek waar de geheim zinnige broodjes verstopt waren. Voorzichtig voelde hij achter het vat en ze lagen er nog onveranderd. „Zal ik er eens in bijten?" peinsde hij..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5