K.R.0.-ploeg in Rome: moeilijkheden genoeg J BRIDGE Winst van P.T.T. daalt met f22,- miljoen POIROT speelt Mi'nter en Hi'nter en het fluwelen ventje BEN BRANS C.S. TERUG VAN CONCILIE Zelf uitsmijters klaarmaken ogezecj VOLLEYBALREPORTAGE Terugblik INTERTEST -label: item-feuilleton Personeel: het grote probleem DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 20 OKTOBER 1962 (Van onze radio- en tv-redacteur) Het is de katholieke luisteraars de laatste dagen wel duide lijk geworden welk een bevoor rechte positie zij, internationaal gezien, innemen, voor wat be treft de voorlichting over het concilie, dank zij de niet afla tende ijver van het KRO-radio- en televisieteam in de Eeuwige stad. Welke moeilijkheden men, ondanks de uiterst gedegen voorbereiding van equipe-leider Leon Povel, alsnog moest over winnen om deze uitzonderlijke gebeurtenis in de geschiedenis van onze kerk te verslaan, ver telde ons dezer dagen Ben Brans, hoofd van de KRO-pers- en pu- bliciteitsdienst, die zojuist was teruggekeerd uit Rome, waar hij met Dick de Vree de plechtige opening van het concilie voor de microfoon had verslagen. TJet werken in den vreemde vergt een groot aanpassingsvermogen van de Nederlanders. Vooral komt dit tot ui ting in allerlei kleine dingen, waar voor wij hier in het vaderland binnen de kortste keren een oplossing bij de hand zouden hebben. Maar daar werkt men met Italianen en die kun je niet bozer maken, dan hen te wijzen op het niet nakomen van schriftelijke en mondelinge afspraken. De ervarjng leert dat je beter tegen, hen kunt zeg gen dat ze hun zaakjes goed hebben „Zeer vele kinderartsen en kleuter leidsters hebben waargenomen dat reeds in november de kinderen die aan Sint-Nicolaas geloven nerveus en gespannen zijn," staat er in een adres van de Nederlandse Jeugdgemeenschap en de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aan de gemeentebesturen, Men moet de opmerkingsgave van deze kinderartsen en kleuterleidsters diep bewonderen. Als leek staat men er versteld van dat een dergelijke waarneming, die schier aan het boven menselijke grenst, door mensen ge maakt kan worden, al zijn die mensen dan ook kinderartsen en kleuter leidsters. Niemand wist tot nog toe waarom in Sint-Nicolaas gelovende kinderen reeds in november zo nerveus en gespannen waren. Het kon natuurlijk overal aan liggen. Aan Sint-Nicolaas had evenwel niemand gedacht. Als leek kom je daar niet op. Door dit adres is de zaak nu op geklaard. En wat mo.et er nu gebeuren, zeggen de gemeenschap en het nut? De gemeenten moeten een eind aan die verwarring maken. De gelovige jeugd ziet al vanaf begin november Klazen in velerlei maat en uitmon stering rondspoken. Dat wordt te gek. Het kind weet niet meer waar het aan toe is. En daarom willen de twee genoemde instanties bindende voor schriften die hierop neerkomen: één officiële Sint-Nicolaas, die niet vóór half november mag verschijnen, en een streng verbod op winkelklazen. Het adres zegt dit niet, maar een geroutineerd Nederlander weet dan meteen welke kant het uit moet: een stelsel van officiële vergunningen, bwterklaasexamens,machtigingen tot et dragen van de kromstaf en een overkoepelend Rijksbureau voor het sinter klaaswezen. Op die manier kun nen we de zaak gaan regelen. Gron dig, bedoel ik. Nederlands. Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat er juist bijhoorde, dat kinderen 0TLr m^de december gespannen en zelfs een beetje zenuwachtig wer- tnn' ,,/fi lS ]U}st die spanning, waar van volgens het Sinterklaasliederen repertoire ook ieders hart (vol ver- %eirZ9 n°n' idïe de Sinterklaas sfeer bepaalt. Dacht ik altijd. Hoe dom dit geweest moet zijn, toont dit ernstige adres aan. Ook meende ik dat de veelheid aan Sintel klazen juist de omstandigheden schiepen die de nog wel gelovige, maar langzamei hand tot grotere verstan delijke wasdom komende kinderen de mogelijkheid verschafte het licht van de waarheid over zich te doen opgaan Tegen een kind dat ouder wordt dacht ik, zég je niet dat Sinterklaas niet bestaat. Het ontdekt dat zelf. Onder andere tengevolge van de overdaad aan heilige bisschoppen. Dat was juist de aardigheid ervan, meende ik. Doch opnieuw blijkt welk een suf ferd ik ben. De gemeenschap en het nut weten dat veel beter. Die willen géén spanning. En een bestendig ge loof in de goedheilig man, een geloof dat niet door drie winkelklazen in één straat doorkruist kan worden. Waarschijnlijk zal, als deze instan- ties hun zin gekregen hebben, het Rijksbureau voor het Sinterklaaswezen aan de Nederlandse kinderenj zodra klI de van 25 jaar bereikt hebben, een aangetekende brief stu ren. Met de officiële mededeling: Sint- Nicolaas bestaat niet. PRAET-MAECKER georganiseerd, maar toch nog een paar „kleine dingen" over het hoofd hebben gezien.. zo moest de Nederlandse radio-apparatuur aan de Italiaanse grens officieel worden ingeklaard en de RAI stelde zich garant, dat deze kostbare instrumenten precies volgens lijst weer naar Nederland zouden wor den teruggevoerd en niet ondershands verkocht op de „zwarte markt". Toen de reportagewagen op de Bren- nerpas arriveerde wist de douane niets van deze garantie. Het betekende het begin van een hoop ellende. Er werd getelefoneerd met equipeleider Povel in hotel Olympia te Rome, waar de KRO-mensen zijn gehuisvest. Povel belde de RAI op. maar kon onder de 5000 employe's niet dadelijk de man vinden, die deze douane-formaliteit geregeld zou hebben. Na vele omwegen en onophoudelijke telefonades kon drie dagen later de douane aan de Brennerpas er van worden overtuigd, dat alles in orde was. De technici daar, die hun koffers per trein naar Rome hadden gezonden, zaten in hun zomerse kleren te ver nikkelen op de Brennerpas wat dit oponthoud allemaal aan logies en telefoon kostte, laat zich begrijpen. Beslag gelegd pnkele dagen later arriveerde de KRO- filmplofg op de Romeinse luchthaven Tiumicino. En opnieuw ontstonden er moeilijkheden, want de gehele film apparatuur van de KRO werd onver biddelijk in beslag genomen. Het bloed van de perfectionist Leon Povel werd bijna karnemelk door de wijze, waarop de Italiaanse ambtenaren reageerden. Hij moest vaak drie uren heen en terug rijden naar de luchtha ven met zijn auto, om dan tot de ontdekking te komen, dat de gezochte functionaris niet te spreken was de man genoot van zijn siësta en Povel moest na een paar uur maar weer eens terugkomen. En zo werden alle misverstanden op typisch Italiaanse manier uit de weg geruimd. Tenminste als je je niet openlijk kwaad maakte, want dan haalden ze hun schouders op en lieten je zitten. Dagen later kwam men tot de ont dekking, dat in de eeuwige stad geen filmstatief op de openbare weg mag worden geplaatst zonder een drievou dige vergunning van de politie, de RAI en de gemeentelijke autoriteiten. Zon papiertje met vele handtekenin gen kost niet alleen duur, maar vergt veel tijd voor men het heeft.. Mettrop kreeg toen de lumineuze inval om de camera op zijn auto te plaatsen, want dat mocht wel. Er werd een vlonder tje op de Opel Rekord gelegd en daarop kwamen het loodzware statief en de cameraman te staan. Dat het dak van de Opel onder de zware last ging indeuken, zag men maar over het hoofd. De Hollanders staan bekend om hun trek in heerlijke stevige kost. Alle dagen spaghetti en sardientjes gaat spoedig tegenstaan. j^nige leden van de equipe wilden wel eens een heerlijke uitsmijter. Tech nicus Jan Matthijssen heeft toen door BEN BRANS met handen en voeten te gesticuleren geprobeerd dit aan de hotelkok duide lijk te maken. Tevergeefs. Hij kreeg tenslotte toestemming het zelf maar te doendat de jongens zich de uitsmijters van Matthijssen goed heb ben laten smaken, kunt u zich inden ken. Overigens had Ben Brans niets dan lof voor de wijze waarop de Italiaanse radio en tv hen bediende bij het re portages. Ze deden dit met een zwier en een improvisatietalent, dat je er als gedegen en goed beslagen ten ijs komende Nederlander toch stil van werd. Voor het eerst werkte men b.v. met een draagbare zender in de St. Pieter. Een medewerker droeg dit ap paraat zorgvuldig verborgen onder een soutane en superplie, terwijl hij met de microfoonpook, waarin tevens een antenne was gemonteerd, zich gere geld opstelde bij de hoogwaardigheids bekleders, die in deze grootse liturgi sche openingsplechtigheid waren be trokken. Ben Brans raakte niet uit gesproken over zijn belevenissen en wij meenden er goed aan te doen u even te confronteren met de realiteit. Wolgende week vrijdagavond, 26 okto- ber, neemt de NTS van 18 tot 19.30 uur een directe reportage over van de finales in het toernooi om het we reldkampioenschap volleybal, dat in Moskou wordt gehouden en waaraan ook een Nederlands team zal deel nemen. Voor het commentaar bjj deze uitzending zorgt Frans van Dusschoten. Zaterdagavond is er om 20 uur op Hilver sum I (402 m) de I£RO-serie „populaire klassieken". Vervolgens wordt om 21 uur „Tierelantijnen" uitgezonden met o.a. Gait- Jan Kruutmoes, Lubbert van Gortel en vele oude bekenden. The Melachrino strings spe len om 22 uur en tot slot volgen om 23 uur nieuwe klassieke grammofoonplaten. Op Hilversum II (298 m) is er om 20.05 uur het programma „Al is het niet met de bruid" en om 20.40 uur het specialiteiten theater. Het luisterspel „IJdelheid, meneer IJdelheid" wordt om 22.10 uur ten gehore gebracht en om 23.10 uur volgt de Ram blers bandshow. Zondagochtend om 10 uur zendt de KRO op Hilversum I de hoogmis uit, welke wordt opgedragen in de parochiekerk van Horst. Om 12.15 uur is er de Melodieën-cascade en om 14.30 uur musiceert het radio-filharmo nisch sextet. De avond wordt om 20 uur ingezet ipet het luisterspel „De zwarte stip". Om 21.30 uur is er het programma „Wisse- wassen" en om 21.50 uur kunt u luisteren naar „We zingen de wereld rond". Tenslotte volgt er om 23.20 uur „De spiegel der heden daagse muziek" van Paul Hupperts. Op Hilversum II is er om 8.18 uur „Weer of geen weer" en om 12 uur de AVRO- rubriek „Kleurrijke klanken". Het program ma ,,Op de plaat... rust" wordt om 13.20 uur uitgezonden. Vervolgens speelt om 14.15 uur het concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink o.a. de compositie .Mascherata" van H. Andriessen. Het jour nalistenforum „Bij nader inzien" valt om 19 uur te beluisteren. De avond begint om 20.05 uur met „Zing niet ons mee". De lief hebbers van spanning kunnen om 21 uur ge nieten van het spel „Paul Vlaanderen en het Margo-mysterie". Louis van Tulder is om 21.40 uur te beluisteren op platen van om streeks 1930. De avond wordt om 23.25 uur besloten met een concert van Dick Wille- brandts en zijn orkest. Zaterdagmiddag om 15 uur is er een tele- recording van een bel cantoconcert door Mario del Monaco. Om 15.45 uur volgt de rubriek „Anno 1937" en om 16.05 uur de Jack Bennij-show. In plaats van de film „De laatste der Mohikanen" vertoont de KRO om 16.30 uur een filmreportage van de be devaart van de h. vader naar Loreto en Assisië. Om 17 uur begint het jeugdpro- (Advertenties) gramma met „Flipje de tovenaarsleerling." Zaterdagavond om half acht begint de KRO het programma met ,,De avonturen van Ivanhoe". Na het journaal volgt er om 20.20 uur de KRO-actualiteitenrubriek „Brandpunt". Jos v. d. Valk presenteert om 21 uur de Boyd Bachman-show met mede werking van Jean Marc, Shani Wallis en „The Douglas squires dancers". De quiz „Dat geeft te denken" komt om 21.45 uur te vervallen en wordt vervangen door een te kenfilm van de Flintstones. Om 22.10 uur is er een nieuwe filmaflevering in de serie „Inspecteur Bollinger en Scotland yard". Na de epiloog van pater Leopold Verhagen o.e.s.a. biedt de NTS om 22.55 uur een directe re portage uit de Deutschlandhalle te Berlijn van de wereldkampioenschappen ballroom- dancing voor amateurs. Zondagmiddag is er om 17 uur zoals ge woonlijk om half acht het weekoverzicht van het NTS-journaal en om 20 uur „Sport in beeld". Daarna kunt u om 20.30 uur kij ken naar de tweede aflevering uit de film serie „De verdedigers", onder de titel ,,De lege parachute". Om 21.20 uur presenteert Pierre Janssen de rubriek „Kunstgrepen" en om 21.50 uur volgt er nog een oude opname van de club des vedettes „Domino", waar in de F] is directe in Berlijn. Abert van Lingen geeft het Het zou ons niet verbazen indien de „Top-of-flop"-uitzending van gisteravond óntsteltenis teweeg heeft gebracht bij de teenagers, want de juryleden (w.o. ook de 18-jarige Harry Serpenti uit Maastricht) lieten nogal een zwaar cri- tisch geluid horen over his majesty Elvis Presley. Als daar maar geen teenager revolutie uit groeit Na wat interessante opnamen van een testvlucht van een Starfighter in de naaste toekomst Nederla/ids snelste straaljager, liet een medewerker van de Var.a-rubriek „Espresso" horen, dat hij nog altijd niets heeft begrepen van de katholieke filmkeuring. Is men in Brabant en Limburg nog achter, vroeg hij. Een zeer domme vraag, waarmee hij bewees zelf volkomen achter te zijn. Overigens is die bezorgdheid van de VARA een bezorgdheid met een luchtje. Dat Rudi Carrell op de goede weg blijft voortgaan, toonde hij andermaal in zijn nieuwste show. Hij trok met ons de markt op en dat bleek een heel ple zierige ervaring, want er was op deze „markt" nogal wat te beleven. Daar maakten wij ook kennis met de Spaanse Conny, namelijk Marisol, bekend uit eni ge Spaanse films. Dit 13-jarige meisje, dat vanavond in de KRO-tierelantijnen eveneens valt te horen, deed het lief. Het interview met haar via vier tolken was een buitengewoon grappige vondst. Na de ontspanning volgde nog een brokje spanning bij de ontrafeling van een moordgeschiedenis door de onfeil bare Perry Mason. W. v. B. Intertest-label aan tapijt? Oké! Dan is het duurzaam. En fleurig. En „ingeënt" tegen kevers en motten. Intertest-étiket: zekerheids-teken! tapijt- zekerheid door Jlcfa til a (dhriótie 20) Nee, dat bedoel ik niet. U riskeert niets, als er goed wordt geboden. Maar jammer genoeg wordt dat bijna nooit gedaan. De mensen weten dat wel, wat een opening is en daar houden ze zich aan. maar daarna raken ze hun hoofd kwijt. Ze weten niet het verschil tussen een spel met .winnende" kaarten en een spel zonder ..verliezende".. Maar tenslotte bent u niet hier gekomen, om me een verhandeling over bridge en correct bieden te horen houden, mon sieur Poirot." „Mijn spel kan er niet anders dan beter van worden, madame." Mrs Lorrimer was al weer met haar volle aandacht bij het scoreblaadje. „Na die opwinding waren de volgende spelen bepaald tam." „Dat gebeurt meer, als het wat laat wordt." „Ja. Je begint tam en de kaarten werken niet mee." Poirot streek de vier blaadjes bijeen en maakte een lichte buiging. ,,Mijn compliment, madame. U heeft een ge heugen voor kaarten. épatant! U her innert zich. geloof ik, elke kaart die uitgespeeld is. „Jaik geloof van wel!" „Een goed geheugen is een kostbaar bezit. Met behulp daarvan is het verle den niet meer het verleden..voor ie mand als u, madame, moet als u 't wilt, het verleden zich als een film kunnen afrollen..met alle gebeurtenissen even duidelijk, alsof ze gisteren waren ge beurd. Is dat niet zo?" Ze keek hem aan- Haar ogen waren groot en donker. Die toestand duurde maar even; het volgende ogenblik was ze weer de vrouw van de wereld. Maar Hercule Poirot wist. dat hij goed gezien had. Het schot had doel getroffen. Mrs Lorrimer stond op. ,,Ik moet nu heus weg.... 't Spijt me zeer ..maar anders kom ik te laat. en dat doe ik niet graag." ..Natuurlijk nietnatuurlijk niet. Ik vraag excuus dat ik beslag gelegd heb op uw tijd." "'t Spijt me, dat ik u niet beter heb kunnen helpen." „U heeft me uitstekend geholpen." ..Ik ben bang van niet." Haar toon was beslist..of ze hem dwingen wilde, met haar in te stemmen. „Toch! U heeft me iets verteld, wat ik graag wilde weten." Ze vroeg niet, wat dat „iets" was. Poirot stak haar de hand toe- Goedendag, madame. en wel be dankt voor uw bereidwillighëid." Toen hij haar de hand drukte, zei ze: „U bent een merkwaardig man, mon sieur Poirot!" „Ik ben, zoals de goede God me ge maakt .heeft, madame." „Dat is op ons allemaal van toepas sing." ,Niet op allemaal. Sommigen van ons proberen Hem te verbeteren. Mr Shai- tana bijvoorbeeld." „Hoe bedoelt u dat?" „Hij had veel liefhebberij in het ver zamelen van antiek., daarbij had hij zich moeten bepalen. Maar in plaats daarvan is hij andere dingen gaan ver zamelen." „Wat voor dingen?" „Wellaten we het voor het ogen blik sensaties noemen." „En u bent van mening, dat het niet in zijn karakter lag?" Poirot schudde ernstig het hoofd. „Hij heeft de rol van de duivel te goed gespeeld. Maar hij was geen dui vel. Au fond was hij een gewoon, dom manneke. En daarom heeft hij moeten sterven." „Omdat hij dom was?" „Dat is een zonde, die nooit wordt vergeven en altijd wordt gestraft, ma dame." Een paar ogenblikken stilte- Toen zei Poirot: „Nu ga ik weg. Duizendmaal dank voor uw vriendelijkheid, madame. Ik kom niet meer terugtenzij u me laat roepen." Haar wenkbrauwen gingen iets de hoogte in. „Lieve help, monsieur Poi rot. waarom zou ik u laten roepen?" ,,'t Is een mogelijkheid. Een idee, zoals ik er wel meer heb. Als u me roept, kom ik. Onthoudt u dat maar.' Hij boog en ging weg. Op straat zei hij tegen zichzelf: „Ik heb goed gezien....ik weet zeker, dat ik goed gezien hebhet kan niet an ders." HOOFDSTUK XII ANNE MEREDITH Niet zonder moeite wrong Mrs Oliver zich uit haar twoseater. Om te beginen wordt door de bouwers van moderne auto's als vaststaand aangenomen, dat alleen een paar slanke knieën als van feeën zich onder het stuur zullen wa gen. En bovendien is het mode, laag te zitten. Geen wonder dus, dat een vrouw van middelbare leeftijd en een respec tabele omvang zich moet wringen als een slangemens, om onder het stuur uit te komen. En ten tweede was de plaats naast het stuur volkomen ingeno men door een stapeltje kaarten, een handtas, drie boeken en een grote zak appels. Mrs Oliver had een zwak voor appel; er werd zelfs van haar verteld een verhaal, dat bij uitzondering op waarheid berustte dat ze tijdens het in elkaar zetten van de gecompliceerde in trige van ,,De Dood in de Riolering" vijf pond appels achter elkaar had op gegeten met het gevolg, dat ze met een schok van schrik en een venijnige maag pijn tot de werkelijkheid was terugge keerd op het moment dat ze al een uur en tien minuten aanwezig had moe ten zijn bij een lunch te harer ere!- Met een laatste, vastbesloten ruk en een nijdige duw met haar knie tegen het weerspannige portier, schoot ze het trot toir op en kwam te midden van een la wine klokhuizen op de stenen terecht. Ze haalde diep adem, duwde haar hoed onmodieus achter op haar hoofd, keek goedkeurend naar het sportpak van ruig tweed, dat ze opzettelijk voor deze gelegenheid had aangetrokken, fronste de wenkbrauwen, toen haar blik viel op haar hooggehakte lakschoenen, die ze vergeten had voor schoenen met platte hakken te verwisselen, duwde het dek van Wendon Cottage open en liep het pad van tegels naar de voordeur af. Ze drukte op de bel en sloeg een ritmische roffel met de klopper, een eigenaardig koperen geval in de vorm van een kikkerkop. Toen er niets gebeurde, herhaalde ze die bewerking. Na een poos geduldig wachten, liep ze om het huis heen en ging op onder zoek uit. Achter het huisje bevond zich een ouderwetse tuin vol herfstasters en ra felige chrysanten en verderop een groot grasveld, aan één kant begrend door de rivier. Voor oktober was het heel warm. Twee meisjes kwamen het grasveld over in de richting van het huis. Toen ze het tuinhek doorgingen, bleef de eerste van de twee doodstil staan. Mrs Oliver ging naar haar toe, „Hoe gaat 't u, Miss Meredith? U herinnert zich me nog wel, niet?" „O., natuurlijk." Anne Meredith stak haar bezoekster haastig de hand toe. Haar ogen waren groot en verschrikt. Toen beheerste ze zich opeens weer. „Dit is mijn vriendin.. Miss Dawis. Rhoda, Mrs Oliver-" De vriendin was groot en donker en zag er resoluut en sterk uit. Opgewon den begon ze: ,,0.. bent u misschien de Mrs Oliver? Ariadne Oliver?" (wordt vervolgd) STERK De 20-jarige John Silence (Jan Stilte) werd veroordeeld tot een boete van 3 pond wegens het maken van te veel lawaai. DAT BELOOFT WAT De actrice Jennifer Jayne heeft haar verloving bekendgemaakt met de pianist Art Fairbank. „We zijn als goede vrienden be gonnen, maar dat is nu afgelopen. Nu gaan we trouwen," aldus Jayne. PROFIJT Uit de gevangenis van Winchester ontsnapten gisteren Paul Weiman, 24 jaar, en Reginald Oliver, 22 jaar. Hun ontsnapping kwam tot stand via een aantal lakens, 10 meter in totaal, die ze aan elkaar hadden ge naaid toen ze in de kleermakerij van de gevangenis te werk gesteld waren. DIEFSTAL De politie zoekt dieven, die gisteren 3 kilometer telefoondraad gestolen hebben. Daartoe moesten ze in 175 telefoonpalen klimmen. PTT heeft in 1961 een winst behaald van 73,1 miljoen gulden, dat is 22 mil joen minder dan in 1960. Deze ontwik keling valt geheel toe te schrijven aan de daling in de uitkomsten van de eigen lijke bedrijfsvoering, waarbij de verho ging met 12 miljoen gulden van de pen sioenbijdrage van het bedrijf aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds een belangrijke factor is geweest. De invoering van de vijfdaagse werk week bij de overheid op 1 juli 1961, ge paard gaande met een verkorting van de wekelijkse arbeidstijd voor het over grote deel van het personeel heeft, ge geven de reeds overspannen arbeids markt met name bij de Posterijen ingrij pende wijzigingen in de dienstverlening nodig gemaakt. Een afdoende oplossing voor het personeelsvraagstuk in West- Nederland ligt niet binnen de ter be schikking staande mogelijkheden. Op enkele plaatsen in het land is een zelf bedieningspostkantoor ingericht. De vertraging in de economische ex pansie als gevolg van de schaarste aan arbeidskrachten en de invoering van de vijfdaagse werkweek weerspiegelde zich in het verloop van het aantal opdrachten dat de Postcheque- en Girodienst ont ving. Beliep de toeneming van het aan tal opdrachten ten opzichte van 1960 in het eerste halfjaar 9 pet, dit percentage bleek gerekend over het tweede half jaar tot 3 te zijn gedaald. De invoe- voering van de vijfdaagse werkweek had tot gevolg dat de opdrachten gelijkma tiger over de werkdagen verdeeld bin nenkwamen dan voorheen het geval was. De krappe personeelsbezetting leidde er toe dat de opening van postrekeningen t.b.v. particulieren opniouw moest wor den geschorst. Dit besluit had tot gevolg dat de toeneming van het aantal post rekeningen niet meer dan 3,3 pet (in 1960 6,2 pet) bedroeg. Eind 1961 waren er in totaal ruim 813.000 postrekeningen in administratie, tegen bijna 788.000 in 1960. De geldelijke omzet steeg van 164 miljard gulden tot 177 miljard, derhalve een vermeerdering van 7,9 pet (in 1960 10,3 pet). Het totaal saldotegoed van de rekeninghouders overschreed op verschil lende tijdstippen de twee miljard gul den, een overschrijding, die zich in vo rige jaren nog niet heeft voorgedaan. Het gemiddelde saldotegoed steeg met ruim 12 pet. Onder invloed van de gunstige con junctuur en het streven naar verhoging van de produktiviteit in de Nederlandse samenleving is de vraag naar telefoon aansluitingen met ongeveer 14 pet geste gen. De aanleg van nieuwe aansluitingen kon slechts met 10 pet worden verhoogd. Tegenover een vraag van 164.000 stond een produktie van 151.000 aansluitingen. De wachtlijst steeg in 1961 van 36.000 tot 49.000. Het ziet er niet naar uit, dat in de komende jaren aan de wassende vloed van aanvragen het hoofd kan wor den geboden of de achterstand kan wor den ingelopen. Integendeel, bij voortdu ring van de huidige economische omstan digheden moet worden verwacht dat de wachtlijst nog aanzienlijk zal groeien. De vraag naar mobilofoons is met on geveer 20 pet toegenomen. Door vertra ging in de aflevering van apparatuur was het niet mogelijk aan alle aanvra gen, die in de tweede helft van 1961 binnenkwamen, te voldoen, zodat ook hier een wachtlijst werd aangelegd. Ook in de vraag naar huistelefooninstallaties viel een sterke stijging te bespeuren. De daling van het aantal hoofdaanslui tingen op de draadomroep zette zich in 1961 voort. Wel is er enige vertraging in de teruggang vast te stellen. Het aantal nevenaansluitingen nam toe, maar in totaal waren er eind 1961 3500 aan sluitingen minder dan eind 1960. De be langstelling voor bijzondere draadom roepinrichtingen stygt geregeld. Het aantal van deze inrichtingen, die eigen dom van de PTT zijn, bedroeg eind 1961 2727 met ruim 53.000 luistermogelijkhe den. Het aantal klachten over storingen in de televisie-ontvangst is na de indienst- stelling van de nieuwe zender Lopik op 9 mei 1961 aanzienlijk gedaald. Er kwamen slechts 2100 klachten binnen tegen 5300 in 1960. Het aantal klachten over storingen in de radio-ontvangst was met ongeveer 1400 iets geringer dan in 1960. De betalingsdiscipline zowel van hou ders van radio-ontvanginrichtingen als van bezitters van televisietoestellen blijft te wensen overlaten. In 1961 moes ten resp. 530.000 en 140.000 waarschu wingen en aanmaningen worden verzon den wegens het niet op tijd betalen van het luister- en kijkgeld. Wegens overtredingen op de Luistergeldbeschik king en de Wet op het Kijkgeld werden respectievelijk 17.000 en 9000 processen- verbaal opgemaakt. Vorig jaar bedroeg dit aantal in totaal 22.000. De opbrengst van het kijkgeld bedroeg ruim 35 miljoen gulden, d.w.z. ruim 10 miljoen meer dan in 1960. Ten einde enig inzicht te verkrijgen in de radio-techni sche en theoretische problemen van het radioverkeer over trans-oceanische af standen via kunstmatige aardsatellieten heeft het Dr. Neher Laboratorium aan bestaande satellieten oriënterende waar nemingen en metingen verricht. Meer nog dan in vorige jaren gaf de personeelsbezetting in 1961 reden tot ongerustheid. Weliswaar nam de bezet ting enigszins toe, doch deze toeneming was beslist onvoldoende om de groeiende vraag naar PTT-diensten en bovendien nog de gevolgen van de werktijdverkor ting op te vangen. Het gemiddelde te kort bedroeg voor het gehele bedrijf on geveer 5 pet. De afvloeiing bedroeg in totaal bijna 9 pet van de totale bezetting, maar bij sommige dienstonderdelen was dit pèrcentage 20. Indienstneming van nieuwe krachten om dit verloop op te vangen kon overigens de kwalitatieve achteruitgang niet voorkomen. (Advertentie) luchtige chocolade in melk en puui 20 ct. 44-3. De volgende ochtend namen Hin- ter en Minter roerend afscheid van hun vriendje Humpie. „We zullen nooit meer fluwelen ventje tegen je zeggen, hoor," zei Minter. Mevrouw Poenzui- ger vroeg of ze eens wilden komen logeren in de vakantie en de heer Poenzuiger gaf hen een dikke beurs met de beloning er in. „Dank u wel, meneer," zei Hinter en stopte het geld diep in zijn zak. Gelukkig had Japik in de tussentijd de limousine laten repareren. De spat borden, die zo gekreukeld waren door de botsing met de autobus, waren keu rig recht gestreken en overgeverfd en nu reed de auto nog harder dan tevo ren. Iii een ommezien hadden ze Pebbel bereikt en reden even later de straat in, waar het huisje van moeder Dor lag. Maar o wee, ook Hendrikus Naald hout naderde met zijn bus om even bij weduwe Dor aan te gaan en naar de tweeling te vragen. Ook dit keer zagen beide chauffeurs elkaar te laat en ook dit keer botsten de auto's tegen elkaar. „Me lantaarn weer uit het lood!" schreeuwde Hendrikus. „M'n spatborden weer gekreukt!" riep Japik. Maar Minter en Hinter letten er niet op. Ze vlogen hun moeder om de hals. „We hebben Humpie thuisge bracht!" riep Minter. „En honderd gulden verdiend!" voeg de Hinter er trots aan toe. Einde van dit verhaal.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5