Tal van artiesten op grand gala du disque PERQUIN FOUTEN! PINDA ft KAAS Minter en Hinter en het fluwelen ventje Mr. Roosjcn wil een herziening van de zendtijd Glasschade bij Mieke Telkamp Luister naar Kijk naar Terugblik HENDRIK ANDRIESSEN IN KRO-PROGRAM GEËERD Radioprogramma 9s Trek u terug in de beslotenheid van de slaap op een maakt Martin Mons Stem-feuillefon Televisieprogramma s DAG AAN ZEEi^N MacMillan wil zijn kabinet raadplegen Nat. Chinese U-2 door Russen neergeschoten? FRANK SINATRA in ziekenhuis JE ZIET ZE WEER STEEDS HEER!! DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1962 Thans is bekend geworden wie op vrijdag 28 en zaterdag 29 september tijdens het Grand Gala du Disque tijdens de bijeenkomsten in het Amsterdams Concertgebouw en het Scheveningse Kurhaus de Edisons in ontvangst zul len mogen nemen. Voor de rubriek kamermuziek zijn dat Sviatoslav Richter en Gerard Souzay, terwijl in de rubriek vocale werken en opera Renata Tebaldi, Karl Böhm en prof. dr. Wilhelm Ehmann tot de gelukkigen behoren. In het tienerrepertoire is het Cliff Richard. In de klassieke afdeling Nederlandse produkties staat Albert de Klerk genoteerd en voor de klassieke con certen Isaac Stern en Colin Davis. Jules de Corte krijgt zijn Edison voor de rubriek cabaret, Ellen Craamer voor Nederlands vocaal en Ella Fitzgerald voor inter nationaal vocaal. Bij de Nederlandse jazz zijn het de Diamond Five en voor de internationale jazz Oscar CLIFF RICHARD Peterson. Ad v. d. Hoed en zijn combo zijn eersten in de serie Nederlands instrumentaal en Jacques Brei in het Franse repertoire, terwijl Jean Dulieu de Edison won in de groep kinderrepertoire. Wim Sonneveld zal ook dit jaar de prijzen uitreiken. Zoals wij reeds eerder berichtten zullen beide avonden voor een belangrijk ge deelte door de tv worden uitgezonden RENATA TEBALDI ELLEN CRAAMER (Advertentie) Reumatiek Griep Migraine Menstruatiepijn Verkouden Hoofdpijn Spit TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL HELPT HELPT HELPT HELPT HELPT HELPT HELPT Een van de indringendste vormen van reclame maken is op perrons af fiches en duurzame geëmailleerde bor den aan te brengen. De reclamemen sen weten dat Nederlanders altijd veel te vroeg naar de trein gaan, een ge woonte die we uit de tijd van de trek schuit hebben overgehouden. En je moet dan altijd een kwartier over het perron drentelen. Je moet al die borden dan wel lezen. „Ik trek me er niets van aan" kun je natuurlijk flink denken. Maar dat ze toch een blijvende indruk maken bewijst het feit dat ik er sinds enige tijd een mis. Van vroeger (hoe vroe ger kan ik me nauwelijks herinneren) weet ik dat er op alle stations affiches waren aangeplakt, regelrecht gericht tot het „alleenreizende meisje". In vier talen werd zij opgewekt, overal waar zij in- of uitstapte, zich wanneer zij „moeilijkheden ondervond" tot een met name genoemde mevrouw te wen den. wier telefoonnummer er met ste vige letters bij vermeld werd. Die borden hebben me altijd gefas cineerd. Omdat ik ze als onbenul lige leek, dat weet ik zo volstrekt nutteloos vond. Want stel dat zo'n alleenreizend jong meisje nu inder daad moeilijkheden ondervond, tijdens de reis, wat dan? Wat voor moeilijk heden werd op die affiches niet ver meld. Ik heb eens van een alleen- reizend meisje gehoord dat die me vrouw van de vereniging tot bescher ming van alleenreizende meisjes op belde om te melden dat ze haar trein kaartje kwijt was. Nu, dat zijn toch wel moeilijkheden, zou ik denken. Maar de mevrouw zei dat ze daar niet voor teas. Welke moeilijkheden dan wel? Juist, als er een Boze Man in het spel is. Maar krijgt zo'n meisje dan gelegen heid om op haar gemak het telefoon nummer te noteren en in een cel op te bellen? Als zo'n Boze Man een alleen- reizend meisje moeilijkheden in de weg legt, zal hij daarbij waarschijnlijk niet behulpzaam zijn. Integendeel, zou je zeggen. Daarom denk ik altijd dat nooit één van die mevrouwen is opgebeld. En misschien zijn daarom nu al die bor- van de perrons verwijderd. elhcht heeft men een praktischer vorm ontdekt om alleenreizende jonge meisjes, m vier talen, te beschermen. Uf misschien is het niet meer nodig, in deze tijd. Vroeger zaten alleenrei zende jonge meisjes met neergeslagen ogen in een hoekje van de coupé, doodsbang aangesproken te zullen worden. Deze week zat er in de trein nog een alleenreizend meisje tegenover mij met niet neergeslagen ogen. „Mag ik even een vuurtje van U, ik heb mijn aansteker thuis laten liggen, stom hè?" 7~\ze- 'fc ze' dat ik geen vuur op zak naa. Ze keek me toen vol verachting aan. Gelukkig was ze niet zó kwaad dat ze me wilde aanvallen. Want er bestaat géén vereniging tot bescher ming van alleenreizende mannen PRAET-MAECKER 'T'er gelegenheid van de zeventigste ver jaardag van de Nederlandse compo nist prof. Hendrik Andriessen zal de KRO twee muzikale programma's ter ere van de jubilaris uitzenden. Zondag a.s. om 13.55 uur geeft het Radio Ka merorkest o.l.v. Roelof Krol een uit voering van de variaties voor fluit, harp en strijkers van Hendrik Andriessen op een thema van Frangois Couperin, in 1944 door de componist geschreven toen hij directeur was van het Utrechts con servatorium. De fluitsolist in deze uit zending is Arie Alshout. Volgende week dinsdagavond om 20.20 uur concerteert het Radio Filharmo nisch Orkest o.l.v. Jean Fournet. Na de ouverture „Die Entführung" van Mo zart speelt Jean Fournier het vierde vioolconcert van Mozart en dit radio programma wordt besloten met de sim- fonische etude, die in 1952 door Hen drik Andriessen werd gecomponeerd. \7olgens de voorzitter van de NCRV, mr. A.B. Roosjen, is tegenwoordig de radiotijd 's avonds tussen half zes en acht uur zo belangrijk geworden, vooral door de toeneming van het aan tal televisietoestellen en de daardoor veranderde luistergewoonten, dat de omroepen een herziening van de zend tijd onder ogen moeten zien. Boven dien gaat het volgens de programma leider van de NCRV niet aan, om deze toptijd te gebruiken voor allerlei re geringsuitzendingen over zebrapaden, (Advertentie) 711c nii££aii'6 iw kuteXded. de beu».i/ levensgewoonten in Nieuw-Guinea enz. Stuk voor stuk zijn het meestal on derwerpen, die op een ander uur en op een betere wijze door de omroepen zelf voor de microfoon behandeld zou den kunnen worden om het luisterend publiek de gewenste voorlichting te geven. Indien het derde programma een feit zou zijn wil de NCRV ook op de zaterdag zendtijd toegewezen krij gen, o.a. om dan de gelegenheid te krij gen op een actuelere wijze aandacht te schenken aan het zaterdagvoetbal. Nu' komt men eerst op de maandag daarmee in de ether. TYezer dagen kwam Mieke Telkamp bij haar thuiskomst in haar woning aan de Rembrandtlaan te Nieuw-Loosdrecht tot de minder prettige ontdekking dat ongewenste gasten een bezoek aan haar woning hadden gebracht. Mieke, die met haar echtgenoot, Gerard Zuur, op een etentje bij vrienden was uitge nodigd, had ook haar hond meegeno men, omdat het wel laat zou worden. Toen ze terugkeerde zag ze bovenlicht branden, terwijl de tuindeuren open stonden. Er was binnen een behoorlijke ravage aangericht. Alle kasten en laden tot zelfs op de slaapkamer toe waren omgekeerd. Van haar toilettafel had men een byouteriedoosje weggenomen, waarin de vocaliste haar flonkerende, glazen imitatiesieraden had weggebor gen. Dit glaswerk was verdwenen, zo mede een gouden tiendollarstuk in frame met ketting. Verder werd er niets vermist. De dader had kennelijk gezocht naar geld maar dit niet aange troffen, Op Hilversum I (402 m) brengt de NC RV om 20 uur een ensemble-parade en om 20.45 uur de klankschets „Pioniers voor Eden". Willem Vogel geeft om 21.30 uur uit de grote kerk te Haarlem een orgelconcert en om 23 uur musiceert de pianist Claudio Arrau. Tot slot is er om 23.45 uur de rubriek „Koperklanken". Op Hilversum II (298 m) is er om 20.05 uur een concert getiteld „Festival van Vlaanderen". Het hoorspel „Menuet ter herinnering" wordt om 21.15 uur uit gezonden en om 23.10 uur volgt een mu zikaal programma onder de titel ,,in een romantische sfeer". Om 17 uur is er een directe eurovisie reportage van de Europese kampioen schappen atletiek te Belgrado. Na het 20.20 uur de rubriek AVRO's „Televi- journaal bevat het avondprogramma om zier" en om 20.30 uur een filmdocumen taire over autobussen en buspassagiers. Vervolgens worden de delen 2 en 3 van de Duitse detectiveproduktie ,,De sjaal" vertoond, terwijl in de pauze „Los Her manos Zavala" voor een temperament vol intermezzo zorgen. Tot besluit is er om 22.10 uur een theaterreportage van het Tsjechisch folkloristisch ensemble ,,Broln". België Vlaams presenteert om 20.30 uur de film „Takajo" en om 20.55 uur een telerecording van de VARA van het tv- spel Onweer". Een echt hoogtepunt kunnen wij met de beste wil van de wereld niet aanwij zen in het televisieprogramma dat de KRO gisteravond de kijkers bood. Het was een allegaartje van vijf programma onderdelen, waarnaar vast niet alle kij kers de hele avond zullen hebben zitten kijken, laat staan ervan hebben genoten, In woord en beeld was voor de Bra, banders even interessant de korte re portage van de Noordbrabantweek ir Antwerpen. De „Flintstones" dartelden weer over het t.v.-scherm in het tekenfilmpje „goed kamp". In het t.-v.-dansant zagen we enkele goed uitgevoerde dansen terwijl Wim Voeten en Jeanne Asman deze dan sen technisch ontleedden. Jan Cottaar viel in zijn „van onze sportredacteur" in herhaling met de in Luzern gehouden Europese roeikampioen- schappen, waarbij enkele interviews met topfiguren ons een paar wetenswaardig heden wijzer maakten, maar daar bleef het dan ook bij. Een documentaire van Piet Kaart en Manus van der Kamp „de kerk en haar verkondiging" stelde weer het naderende concillie" in het licht en vormde tevens het sluitstuk van een midweeks program ma dat middelmatig was over het alge meen. Hilversum I 402 111 DONDERDAG 13 SEPTEMBER KRO: 12,00 Middagklok - noodklok 12,04 Licht instr. kwartet met zangsol. 12,25 V.d, boeren 12,35 Land- en tuinb.meded. 12,38 Pianospel met ritm. begeleiding (gr.) 12,50 Act. 13.00 Nws. 13,15 Aqui Georgetown, im pressies uit het Caraibisch gebied 13,20 Pla- tennws. 13,30 Licht ork. met zangsol. NCRV: 14,00 Metropole-ork. 15,40 Moderne muz. (gr.) 15,30 Licht ens. 16,00 Bijbeloverd. 16,20 Alt en klavecimbel 16,35 Lichte gram. 16,45 V.d. jeugd 17,10 Lichte gram. 17,20 Country-Western- en Hillbillymuz. (opn.) 17,40 Beursber. 17,45 Koorzang (gr.) licht muz. 17,55 Licht ensemble 18,15 Sportrubr. 18,30 Vocaal ens. 18,50 Sociaal perspectief, lez. 19,00 Nws. en weerpraatje 19,10 Geeste lijke liederen (gr.) 19,30 Radiokrant 19,50 Politieke lez. 20,00 Nederl. ens. 20,45 Pioniers voor Eden, klankb. 21,00 Klass. muz. (gr.) 21,30 Kerkorgelconc. 22,00 Muziek voor mil joenen (gr.) 22,30 Nws. en SOS-ber. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boekbespr. 23,00 Pianorec. klass. muz. 23,20 Boekbespr. 23,45 Gram. 23,55-24,00 Nws. Hilversum II - 298 m AVRO: 12,00 Amus.muz. en zangsol. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 12,50 Europese atletiekkamp. te Belgrado 13,00 Nws. 13,15 Meded., act. of gram. 13,25 Beursber. 13,30 Dansork. en zangsol. 14,00 Omroepdubbelkwartet 14,15 Klass. kamer- muz. 14,40 V.d. vrouw 15,00 Zangrec. 15,30 Extra vitaminen (gr.) 16,00 Ridders van deze tijd, klankb. 16,25 Gram. v.d. jeugd 17,10 V.d. jeugd 17,40 Hammondorgelspel, fragm. uit musicals 18,00 Nws. 18,15 Europese atle tiekkamp. te Belgrado 18,25 Promenade-ork. en zangsol., operamuz. 18,55 Gespr. brief 19,00 Carroussel, licht progr. 19,55 Europese atletiekkamp. te Belgrado 20.00 Nws. 20,05 Festival van Vlaanderen. Belgisch kamerork., sopraan en koor 21,15 Een menuet ter her innering, hoorspel 22,30 Nws. 22,40 Act. 23.00 Sportact. 23,10 Romantische muz. 23,55- 24,00 Nws. Brussel Vlaams 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Amus.muz. 12.30 Weerber. 12,55 Amus.ork. en zang 12,50 SOS- ber. 13,00 Nws. 13,15 Kamermuz. 14,00 Aida, opera (3e en 4e bedrijf) 15,15 Pianorec. 15,30 Orkestconcert 1,00 Beursber. 16,06 Operette- muz. 17,00 Nws. 17,15 Lichte gram. 17,50 Klavecimbelrec. 18,20 V.d. sold. 18,50 Gram. 57) Juffrouw Tersteeg wou iets zeggen, maar slikte haar woorden in. Wat gaf het ook? En ten slotte had juffrouw Berkelaar nog gelijk ook. Ze behoefde het alleen niet zo cru te zeggen. Maar ja, zo was juffrouw Berkelaar nu een maal. Juffrouw Tersteeg zuchtte. „Natuurlijk, als mevrouw Reimers u haar aandeel mocht hebben vermaakt, zou het aan u z.ijn te beslissen over het al of niet opheffen van de zaak. Maar ik zie niet in welk nut u ervan zou hebben, als u bleef doorwerken. Of, zoals je beter zou kunnen zeggen, door- wachten," meende Carla Berkelaar met een veelzeggende beweging naar de ca bines, waarbij, werkeloos, de meisjes rondhingen. „Ja, veel nut zou het niet hebben," beaamde juffrouw Tersteeg. „Enfin, u ziet maar," zei Carla Ber kelaar nonchalant. ,,Nu, ik ga maar, u ziet me vanmiddag nog wel." Juffrouw Tersteeg keek naar de meis jes, die in groepjes bijeen klompten in de vreemd stille ruimte. Ze had hun willen vragen, of ze niets beters te doen hadden. Het stellen van zulke vragen, vragen waarop niemand een antwoord verwachtte, was haar een tweede natuur geworden. Maar het viel haar in, dat die vraag nu idioot zou klinken, omdat de arme kinderen wer kelijk niets anders te doen hadden. „Loeki," vroeg ze ongewoon nederig, „misschien zou jij even.. Och neen, laat ook maar." Het was zo zinloos, zo volkomen zinloos. Ook al zou er een heel regement spinnen verschijnen en een begin maken met het weven van webbe over de wasbakken, de haar drogers, de apparaten voor elektrische ontharing en de hele mikmak, wat kwam het er op aan? Hier in Votre Be auté zou niemand die dingen ooit meer nodig hebben. „Neen, juffrouw Tersteeg is ook goed. Uitstekend zelfs. Wilt u juffrouw Ter steeg vragen of zij een ogenblik tijd voor mij heeft?" Juffrouw Tersteeg hief het hoofd op. Dat was de stem van die inspec teur, die de leiding had gehad van het onderzoek naar de dood van mevrouw Grijpsma. Wat kwam die man hier nu weer doen? Die zaak was nu toch im mers opgelost? Het had haar moeite gekost zich te realiseren, dat mevrouw Reimers, die zachte, vriendelijke me vrouw Reimers, haar had vermoord. En Truusje Smits ook. Die moord op Truusje Smits, dat was wel het ergste. Als alles wat ze had gehoord waar was, of zelfs maar de helft ervan, had mevrouw Grijpsma niet meer gekregen dan ze verdiende. Maar Truus Smits! En dat mevrouw Reimers tot zoiets in staat was geweest! Neen, dat kon ze toch nog niet verwerken. „U wou mij spreken, inspecteur? vroeg ze, terwijl zij op de bezoeker toeliep. En opeens merkte zij, hoe ver schrikkelijk moe zij was. ,Arme ziel', dacht Perquin, bij het zien van haar weggetrokken gezicht. En hij had eigenlijk het land aan zich zelf, dat hij haar nu weer kwam opja gen. „Ik wou alleen maar even zien, hoe die koffertjes nu eigenlijk worden op geborgen," zei hij verontschuldigend. „Ik beloof u, dat ik u werkelijk niet lang zal ophouden." „O, dat komt er helemaal niet op aan. Ik heb alle tijd," antwoordde ze wat bitter. Perquin wierp een blik door de ver laten ruimte, hij zag de landerig rond hangende meisjes, de lege cabines en begreep. „U moet denken, dat dit allemaal maar voorlopig is." probeerde hij te troosten. „Het blijft zo niet. De men sen vergeten zo gauw. En uw oude cliëntèle komt wel weer terug. De Vot re Beauté-preparaten zijn immers be roemd. En ze mogen nergens anders in Amsterdam worden verkocht of ge bruikt dan hier." Juffrouw Tersteeg haalde de schou ders op en glimlachte dunnetjes. „We zullen het maar hopen," zei zij. „Wilt u nu even met me meegaan?" Hoofdinspecteur Perquin volgde haar naar een kleine kamer, waar langs de wanden hoge kasten stonden. „Kijk, hier worden die koffertjes bewaard. In deze zitten de koffertjes voor de win kelverkoop. In deze hier die andere, die speciaal op de behoeften van iede re cliënte zijn afgestemd.." „Dat zijn dus de koffertjes, die hier gebruikt worden? Wat zit er dan in die derde kast?" „Losse tubes, potjes, flesjes. Zij zyn bestemd voor de verkoop." „Zoals de koffertjes in die eerste kast?" thuis ook van die koffertjes. De samen stelling wijkt in zover af van de in houd van de koffertjes, die we hier ge bruiken, dat in, ik zal maar zeggen on ze koffertjes, ook nog dingen voor huid verzorging zitten, die alleen maar vak kundig gebruikt kunnen worden.." „Zoals preparaten voor maskers?" „Onder andere." Ze knipperde even met haar oogleden. „Nu gebruikt de ene dame meer van een bepaalde crème, om maar eens een voorbeeld te noe men, dan van de andere preparaten in haar koffertje. Die crème zal dan na tuurlijk gauwer verbruikt zijn. In dat geval schaft ze zich een nieuw potje aan. Ik wil maar zeggen, dat ze dan geen heel koffertje behoeft te kopen," eindigde ze lam. „Worden die losse potjes en tubes ook in de winkel verkocht?" „Neen, alleen aan vaste cliënten." „Er bestaat natuurlijk een administra tie, die nauwkeurig wordt bijgehouden over de verkoop?" „Ja, maar dat is het terrein van juffrouw Berkelaar. Die verzorgt niet al leen de voorraadadministratie maar de hele boekhouding." „Valt er uit die administratie op te maken, aan wie die verschillende arti kelen zijn verkocht? Neen? Natuurlijk niet, dat was een vrij zotte vraag van me. En de sleutel van deze kasten, wie heeft die?" „Ik," zei juffrouw Tersteeg kleihtjes. „Mooi, en u geeft die koffertjes elke dag uit al naar gelang zij nodig zijn en bergt ze later weer op?" Ze knikte zwijgend, een uitdrukking van angst op haar lang, bleek gezicht. Dan zei zij aarzelend: „Neemt u mij niet kwalijk, inspec teur, maar al die dingen hebt u toch al eens gevraagd? Aan juffrouw Berke laar en ook aan mij. De dag, nadat het gebeurd was.. En de politie weet nu toch wie.." „Vertelt u mij eens, hoe weet u nu precies van welke dame elk koffertje is? Ik ben er zeker van, dat ik dat nog nooit heb gevraagd, wel?" „Op ieder koffertje staat de naam van de eigenares. Daarvoor zorgt juf frouw Berkelaar. Zij is erg., eh.erg artistiek. En ze kan zulke prachtige sierletters schrijven. Of schrijven is het eigenlijk niet, ze doet het met een penseel en verschillende kleuren." „U heeft toch het koffertje van me vrouw Grijpsma nog, hoop ik?" „Ja, juffrouw Berkelaar zei, dat het bewaard moest blijven voor geval de politie het nog eens nodig had." „Prachtig. Dan wil ik het nu graag nog eens even zien." Juffrouw Tersteeg opende de kastdeur en haalde het koffertje te voorschijn. „Maar hoe kan dat nu?" zei ze ner veus. „Het is toch wel.Ja, haar naam staat er op, maar.." (Wordt vervolgd) FAMILIE In een kliniek in Rijssel liggen 2 jonge moeders, ieder met een baby, die samen evenwel een gezelschap vormen van: 2 moeders, 2 dochters, 1 grootmoeder, 1 kleindochter, 1 broer, 1 oom en 1 zoonMevrouw Moterman en mevrouw Bernard zijn namelijk moeder en dochter. De eerste heeft een zoontje gekregen en de tweede een dochtertje. En nu maar uitrekenen! RAAK Een vrouw, gevolgd door drie jongemannen, kwam een studen tencafé in Parijs binnen, haalde een sigaret te voorschijn en opende haar tas als om naar lucifers te zoeken. Ze diepte echter gebakjes en aller lei zoetigheid op die ze in snel tempo naar de man aan de kassa wierp. Terwijl deze uitge schakeld was, haalden de jonge mannen de la van de kassa leeg en de vier dieven maakten zich met hun buit van 4000 nieuwe franken uit de voeten. DAS De beroemde clown Zavatta, aan wie onlangs de toegang tot een beken de sjieke gelegenheid aan de Franse kust geweigerd werd, omdat hij geen das aan had, nam een kostelijke wraak. Hij begaf zich naar zijn hotel en strikte daar een beroepsdasje om, twee meter lang en half geel, half rood gekleurd. SCHOOLARTS De dokter moet Jantje testen voor zijn gehoor, buigt zich voorover en fluistert: Dag! Hoe heet je? Jantje snapt er niets van, maar grijpt moe dig het oor van de dokter beet en fluistert terug: Jantje van Duren, en hoe heet U? SMOKKELSLVIPGANG Dezer dagen hebben Baskische en Spaanse smokkelaars een wedstrijd gehouden in het onzichtbaar over een grens sluipen. De douane deed mee alsof het écht was! 9/7 Dienstgeheim?. 19,00 Nws. 19,40 Gram. 19,50 Vrije politieke tribune 20,00 Amus.ork., koor en sol., Ame rikaanse concertmuz. 21,00 Lichte gram. 21,30 Lichte orkestmuz. 22,00 Nws. 22,15 Lichte muz. 22,55-23,00 Nws. Brussel Fraus 484 m: 13,00 Nws. 13,15 Gevar. muz. 14,03 Omroepkamerork., klass. muz. 14,35 Ope- rettemuz. 15,03 Lichte muz. 16,08 Lichte muz. 17,00 Nws. 17,50 Pianospel 18,30 Popul. muz. 19,30 Nws. 22,00 Wereldnws. 22,55 Nws. Hilversum I - 402 m VRIJDAG 14 SEPTEMBER KRO: 7,00 Nws. 7,15 Oude kamermuz. (gr.) 7,45 Morgengeb. en overw. 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8,50 V.d. huisvr. 9,35 Waterst. 9,40 Schoolradio 10,05 Semi-klassieke orkest werken (gr.) 11,00 V.d. zieken 11,40 Strijk- kwart. (gr.), oude muz. 11,50 Als de ziele luistert, lez. Hilversum II - 298 m VARA: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7,23 Lichte ochtendklanken (gr.) (Om 7,30: Van de voorpagina, praatje) 8,00 Nws. 8,18 Muz. ochtendpost (gr.) 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 Concertgeb.ork., klass. muz. (gr.) VPRO: 10,00 Schoolradio VARA: 10.20 V.d. vrouw 11,00 V.d. kleu ters 11,15 Klass. muz. (gr.) 11,35 Orgelspel. DONDERDAG 13 SEPTEMBER NTS: 17,00-19,00 Eurovisie: Europese atle tiekkamp. te Belgrado 20,00 Journ. AVRO: 20,20 Televizier 20,30 Autobussen, filmdo cumentaire 21,00 De sjaal, detective-film (dl. 2 en 3) 22,10-22,40 Tsjechisch folkloris tisch ensemble. VLAAMS BELGIë: 15,00-19,00 Eurovisie Belgrado: Europese atletiekkamp. 19,30 Gram. v.d. jeugd 20,00 Nws. 20,30 Takojo, film 20,55 Onweer (Wetterleuchten), spel 22,25 Nieuws. FRANS BELGIë: 15,00-19,00 Eurovisie Bel grado: Europese atletiekkamp. 19.30 Pro gramma over het liberalisme 20,00 Journ 20,30 Nwe films 21,00 Detectivefilm 21,50 Wetenschappelijke uitz. 22,40 Nws. (Advertentie) EN ADOX Cl 8 GEEFT KLEURENWARMTE AAN UW DIA'S PROJECTOR toont U ieder detail van al Uw dia's. Gemenebestconferentie Het gaat de Britten bij hun streven tot aansluiting bij de Euromarkt niet voor de wind. Premier MacMillan heeft zich zelfs genoodzaakt gezien het kabinet te raadplegen in verband met de stormen van kritiek die de gemenebestpremiers op het plan tot aansluiting bij de EEG hebben ontketend. Het overleg met het kabinet zal waarschijnlijk vandaag plaatsvinden. Het is niet uitgesloten dat MacMillan de mening van zijn ministers zal vragen om trent een geheel nieuw uitgangspunt voor de onderhandelingen. De eerste minis ter van Nigeria maakte zich tot woord voerder van deze stroming in het college van premiers, door te zeggen dat de Afrikaanse staten recht behoren te heb ben op rechtstreekse onderhandelingen met de E.E.G. De Canadese premier, Diefenbaker, vertegenwoordiger van het belangrijkste gemenebestland na Engeland, opperde gisteren de mogelijkheid dat de nu aan de gang zijnde conferentie niet uit de voorliggende problemen zou geraken en dat er in het voorjaar een nieuwe ver gadering zou moeten worden gehouden. Er zijn slechts twee voorstanders opge staan. Een der nationalistisch-Chinese des kundigen inzake communistisch-Chinese aangelegenheden, professor Tjeng Hsueh Tjia, heeft verlaard, dat de nationalis tische U-2, die onlangs hoven het Chine se vasteland werd neergeschoten, ver nietigd moet zyn door een Russische ra ket, afgevuurd door Russen. Hij meende voorts, dat er een moge lijkheid was, dat het toestel door een conventioneel luchtafweermiddel omlaag was gehaald. Dat zou het geval geweest kunnen zijn, als de U-2 door een of an der defect hoogte zou hebben verloren. Tjia zei ook, dat blijkens de rappor ten van spionnen op het vasteland, de Russen, na officieel de Russische mili taire missie in China te hebben opgehe ven, een aantal eenheden in het land hebben gehandhaafd. Tot deze eenheden zouden groepen kunnen behoren, die spe ciaal zijn opgeleid om raketten af te vuren. De zanger en acteur Frank Sinatra is dinsdag ter observatie in het „Cedars of Lebanon"-ziekenhuis in Hollywood opge nomen, De aard van de ziekte is niet bekendgemaakt, maar verwacht mag worden, dat hij daar verscheidene dagen zal moeten blijven. Het ligt in de lijn der verwachting, dat Smatra vóór het begin van de opnamen voor zijn nieuwste film „Come blow your horn", die volgende week beginnen, weer uit het ziekenhuis ontslagen zal zijn, aldus heeft iemand uit de omge ving van Sinatra opgemerkt. (Advertentie) ventje weer hoog door de wolken voer de groeide de ongerustheid bij de heer en mevrouw Poenzuiger over het weg blijven van hun lieveling. Vooral sinds de politie had gemeld, dat zij verband 1 zocht tussen Humpie's verdwijning en die van een ballon Mevrouw Poenzuiger bette zich de o- 12-3. Terwijl de ballon het fluwelen gen, die rood zagen van het schreien, terwijl de heer Poenzuiger steeds weer nieuwe sigaren doorbeet. ,,Ik houd het niet langer, Truus," zei hij plotseling. „Trek je bontmantel aan, we gaan zelf met de wagen om hem te zoeken. Die politie is maar niks. En hij belde de chauffeur om de limou sine voor te rijden. „Japik," zei hij, toen ze even later in de wagen zaten, „druk je gaspedaal tot de plank en haal eruit wat erin zit. En kijk ondertussen uit naar een bal lon." „O lieve," zei mevrouw Poenzuiger angstig, „niet zo hard alsjeblieft, dat brengt me van streek." „Zwijg Truus!" sprak de heer Poen zuiger, „het gaat om onze zoon." Mevrouw Poenzuiger begon te snikken. „Onze Humphrie. Lieve tere Humphrie." ,,In een ballon! Wat zal hij het koud hebben!" De wagen raasde voort over de weg* Maar hoegoed Japik ook in de lucht keek, nergens vertoonde zich een ballon.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 7