NCRV verlegt verschuivende accent door verhouding Zwart o Wit r X PERQUIN FOUTEN! 1WEE NOOOZ4KELIIKE DINGEN VOOR DE ZtTERMG- BMV Minter en Hinter en het fluwelen ventje Denemarkeii-Nederland niet op t.v.-scherm Luister naar Terugblik Kijk naar VOOR KOMEND SEIZOEN 2ïoc^ezecjcl Bewaar uw schoonheid! JE ZIET ZE WEER STEEDS MEER!! Radioprogramma 's Televisieprogramma 's m maakt Martin Mons üilleton Hongaarse boeren naar Oostenrijk gevlucht DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1962 (Van onze radio- en tv-redacteur) Wanneer in het najaar de R in de maand komt, verschijnen de Hilversumse omroepen met hun nieuwe programmaschema's voor het komende seizoen. Al ler wege, ook tijdens de perscon ferentie van de NCRV, hoort men de klacht, dat de radio-sta ven zich nog steeds niet volledig kunnen ontplooien en voorberei den op de toekomst, omdat de staatssecretaris mr. Scholten geen haast maakt met het wets ontwerp voor de radio en de tv. Daarom concentreert men de grootste aandacht op de vele ver schuivende verhoudingen in het luister- en kijkpatroon bij de Ne derlandse bevolking. Het groei tempo van de tv stelt de radio voor de opdracht rekening te houden met hen, die alleen een radiotoestel bezitten, de tv-kij- kers die alleen overdag naar de radio luisteren en de kijkers die ook 's avonds een selectie wen sen toe te passen tussen de ra dio- en tv-programma's. [V/ïet het oog op de omstandigheid, dat de radio voorshands nog voor meer dan de helft en voor sommige landsdelen en categorieën van luisteraars voor een veel groter percentage, het enige com municatiemiddel is op omroepgebied, wil de NCRV grote aandacht wijden aan haar taak als verbindingsschakel voor de massa, die alleen maar radio bezit. Daarnaast zal zij in haar avond programma ook meer rekening houden met de tv-kijkers, die na 'n selectie der programma's hun keus willen bepalen op de radio. Daarbij wordt ook in de overweging betrokken het feit, dat in tv-gezinnen lang niet alle leden be reid of in staat zijn om naar het tv- programma te kijken, maar wel om te luisteren. Uit de reacties blijkt, dat de actuele uitzendingen, gericht op snel commentaar, door zeer veel luister- raars op prijs wordt gesteld. Teneinde tegemoet te komen aan daaromtrent geuite wensen is de ochtendeditie van de radiokrant „Vandaag" verplaatst naar kwart voor acht, waardoor men deze kan volgen voor de aanvang van het werk. De staf van medewer- werkers zal bovendien worden uitge breid. Indien bij de invoering van een derde radioprogramma op fm de NCRV ook op dagen, waarop zij thans niet uitzendt daartoe de mogelijkheid zou Het is eenvoudig verbazingwekkend welke onverwachte talenten wij allen bezitten. Je ontdekt dat pas wanneer je eens rustig de tijd neemt om de advertenties in de radiogids en de fol dertjes in de brievenbus aandachtig door te nemen. Persoonlijk had ik me er bijvoorbeeld al sinds jaren bij neer gelegd dat ik het nooit tot iets zou brengen omdat het mij aan voldoende zelfvertrouwen, wilskracht, ambitie en vaardigheid in het spreken in het openbaar ontbreekt. Maar dat hoeft niet. zeggen de advertenties en de fol dertjes. Iedereen kan alles bereiken wat hij wil. Het staat er duidelijk. Hoe'' Heel eenvoudig: door een cursus te bestel len en dan schriftelijk te leren hoe men zijn verlegenheid en onzekerheid kan overwinnen. Mental training is het toverwoord. Dacht u dat de han dige jongens uit de grote zakenwereld meer kunnen dan' u en ik? Weineen! Ze zijn alleen een stuk beter van de tongriem gesneden. Nu. die besnijde nis verricht het eerste het beste offi cieel erkende instituut nu vlot langs schriftelijke weg. Het is zo eenvoudig men schrijft in. u krijgt de eerste gra tis proefles, plus een fraai boek, even eens gratis, en na drie weken praat u uw baas eenvoudig uit zijn stoel. Nóg een paar weken en u zit op zijn plek, want met zelfvertrouwen, wilskracht en spreekvaardigheid is immers letter lijk alles te bereiken? De advertenties liegen er niet om. Na het beëindigen van de cursus overtuigt u zonder enige moeite om het even welke minister van uw gelijk en de weg naar rijks subsidies ten bedrage van miljoenen hgt open. U noemt Verolme bij zijn voornaam en Huub van Doorne komt s zaterdags een avondje bij u bridgen, miu niet bridgen? Na die cursus wei. Het is gewoon een kwestie van mental traming. Wat u wilt, dat kunt °°r acht gulden vijfenzeventig per krijgen, zal naar een dagelijkse uitzen ding van ochtend- en avondeditie op vaste tijdstippen worden gestreefd. Concilie Qp woensdagavond is plaats ingeruimd voor een diepgaande behandeling van actuele vraagstukken, terwijl ook aan dacht kan worden besteed aan belang rijke kerkelijke ontwikkelingen. Zo zal prof. dr. G.C. Berkhouwer vanuit Rome regelmatig commentaar geven op de resultaten van het concilie. Voor de rond driehonderd uitzendingen op het gebied van de lichte muziek zijn tal rijke nieuwe ensembles aangetrokken, terwijl bovendien reeds vele buiten landse ensembles en solisten zijn ge- engageerd. De grotere mogelijkheden, die het vrije weekeinde voor velen bieden, zijn benut om voor de zaterdagmiddag luisteraars naar de studio te trekken, waar hen, naast andere attracties, een goed verzorgd ontspanningsprogram ma wordt aangeboden, dat onder de ti tel „Samen uit-samen thuis" op de volgende donderdagavond zal worden uitgezonden. Een der „hoogtepunten'" daarvan zal wel worden de „ontvoe ring" van twee „halve echtparen" naar een onbekende bestemming, waarbij de wederhelft in de studio er alle be lang bij heeft de „vermisten" op te sporen. Er zal gewerkt worden met „verzegelde opdrachten" en in een ge vecht met de voortsnellende minuten moet men daar maar achter zien te komen. Een vakantiereis voor het her enigde echtpaar kan dan de zoete be loning zijn voor al die spanning. TWTet 'ingang van 1 januari 1963, het moment waarop de NTS over een flinke hulpstudio in Hilversum zal kunnen beschikken, komen er in de middaguren waarschijnlijk op don derdag een vrouwenprogramma en een kleuterprogramma bij. Of „Sport in beeld" een tweede aflevering op deze donderdag krijgt en gezamenlijk door de secties zal worden uitgevoerd, waagde men in NCRV-kringen te be twijfelen. Voor de camera's zal dr. J.P. Schadé op de dinsdagavonden de recente ontdekkingen op het gebied van het centrale zenuwstelsel behan delen. Op de vrijdagavond richt de (Advertentie) SUZETTE met de smaak van echte franse crêpe suzette in chocolade, f. 1.20 p. 100 gr. NCRV zich speciaal tot de jeugd, waar bij op zo'n aantrekkelijk mogelijke wijze voorlichting zal worden gegeven bij de beroepskeuze van de jongelui. Voorts is Alexander Pola bereid gevon den de produktie op zich te nemen van de Quiz „zoek de zin op", een intelli gentietest met cijfers en letters, die zeker bij de puzzelaars in de smaak zal vallen. /Amdat op 26 september in Veendam de wedstrijd Jong Oranje-Denemark.ïn wordt gespeeld, heeft de KNVB geen toestemming verleend voor een t.v.- reportage van de te Kopenhagen te spelen interland Denemarken-Neder- land. Wij voor ons zouden Jong Oranje maar een dag later het veld in sturen. Laat die jeugdige frisheid van uw huid niet verwelkenVerzorg uw huid met Vitamol, de wereldberoemde vitamine-cosmetica. Dan houden (wetenschappelijk toegevoeg de) opbouwstoffen uw huidcellen jong dan blijft uw huid gezond, lévend. En een levende huid is móói. Vraag naar Vitamol! W vitamine m u..;«i (Advertentie) BONBONS Hilversum I 402 m WOENSDAG 12 SEPTEMBER NCRV: 12,05 Licht ork. en zangsol. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht ork. 12,53 Gram., event, act. 13,00 Nws. 13,15 Theater- ork. en zangsol. 13,40 Das Buch mit sieben Siegeln, oratorium 15,40 Zang en dans uit Israël 16,00 V.d. jeugd 17,20 Jazz-club (gr.) 17,40 Beursber. 17,45 Blaasork., lichte muz. 18,10 Koorzang 18,30 Het spectrum, lez. 18,45 Liederen uit Israël 19,00 Nws. en weer- praatje 19,10 Muz. v.h. Leger des Heils (gr.) 19,30 Radiokrant 19,50 Instr. kwintet 20,10 Radiofilharmonique orkest en sol., klass. muz. 21.15 De zonen van de verloren zoon, lez. 21,35 Pianoduo (gr.), lichte muz. 21,50 Kanttekeningen 22,00 Promenade-ork.. koor en sol. 22.30 Nws. en SOS-ber. 22,40 Avond- overd. 22,55 Platennws. 23,55-24,00 Nws. Hilversum II - 298 m VARA: 12,00 Hammondorgelspel, amus.- muz. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 V.h. platteland 12,38 Pianoduo, lichte muz. 13,00 Nws. 13,15 Licht instr. kwintet 13,45 Gespr portret 14,00 Historische opnamen: piano- ree., klass. muz. 14,25 Moderne kamermuz (gr.) 14,45 Volksmuz. uit Opper-Oostenrijk 15,00 Vrouwen gaan met hun tijd mee, toespr. 15,10 V.d. jeugd 17,00 Tentoonstellingsagenda voor uw huid BESLIST OVER UW SCHOONHEID Vitamol crèmes in tuben en potten: 4.25 - 5.90 17,05 Licht ens. 17,35 Europese atletiek- kamp. te Belgrado 17,50 Regeringsuitz. Nieuw-Guinea-kroniek, door drs. G. Chr. van Eek, hoofd voorlichting van het mi nisterie van binnenlandse zaken 18,00 Nws. en comm. 18,20 Act. 18,30 Jazzmuz. 18.50 De Europese atletiekkamp. te Belgrado 19,00 V. d kind. 19,10 Gram. 19,15 Mozes Hess, een zionistische voortrekker, lez. VPRO: 19,30 V.d. jeugd VARA: 20,00 Nws. 20,05 Metro- pole-ork. 20,35 Kaf en koren, wekelijkse no tities 20.45 Mijn drie mannen, hoorspel 21,55 Gram. 22,00 Sranang Tori, Surinaams progr. 22,20 Sport halverwege 22.30 Nws. 22,40 Met een knipoog -naar de muzen, muz. en gedichtjes 23,00 Pianorec. 23,30 Intern, volks liedjes (gr.) 23,55-24.00 Nws. Brussel Vlaain. 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte orkestmuz. en zang 12,30 Weerber. 12,35 Italiaanse lied jes 12,50 SOS-ber. 13,00 Nws. 13,15 Moderne en klass. kamermuz. 14,00 Filmmuz. 14,15 Iptern. muziekfestival van Praag, orkest- conc., moderne en klass. muz. 16,00 Beurs ber. 16,06 Zigeunermuz. 17,00 Nws. 17,15 Lichte gram. 17,50 Boekbespr. 18,00 Gram. 18,10 Lekenmoraal en filosofie 18.30 V.d sold. 18,50 Zeemansliedjes 19,00 Nws. 19,40 Gevar. muz. 20,15 Wiener Festwochen 1962: orkestconc., klass. muz. 21,45 Kamermuz, 22,00 Nws. 22,15 Chansons 22,55 Nws. 23,00- 23,15 V.d, zeelieden. Brussel Frans 484 m: 13,00 Nws. 13,15 Gevar. muz. 14.03 Gevar. muz. 15,03 Juke-box v.d. teenagers 16.08 Lichte muz. 17,00 Nws. 18,30 Jazzmuz. 19,00 Popul. muz. 20.00 Mireille, opera 22,00 Wereldnws. 22,55 Nws. Hilversum I - 402 m DONDERDAG 13 SEPTEMBER KRO: 7,00 Nws. 7,15 Klass. orkestmuz. (gr.) 7,45 Morgengeb. en overw. 8.00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8.50 V.d. huisvr. 9,35 Wa- terst. 9,40 Schoolradio NCRV: 10,00 Gram. 10,03 Klass. muz. (gr.) 10,15 Morgend. 10,45 Geest, liederen (gr.) KRO: 11,00 V.d. zieken 11,45 Geest, liederen. Hilversum II - 298 m AVRA: 7.00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Ochtendvaria (gr.) VPRO: 7,50 Dagope ning AVRO: 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 9,00 Gym. v.d. vrouw 9,10 De groenteman 9.15 Klass. kamermuz. (gr.) 9.40 Morgenwijd. 10,00 Arbeidsvitaminen (gr.) 10,50 V.d. kleu ters 11.00 Kookpraatje 11,15 Omroepork., popul. klass. muz. WOENSDAG 12 SEPTEMBER NTS: 17,00 Jeugdjourn. AVRO: 17,10- 17,40 V.d. kind. NTS: 17,45-20,00 Eurovisie Europese atletiekkamp. te Belgrado 20,00 Journ. en weeroverz. KRO: 20,20 Woord en beeld 20,35 De Flintstones, tekenfilm 21,00 TV-dansant, oude en nieuwe dansen 21,30 Sport 21,55-22,40 De kerk en haar ver kondiging, documentaire. VLAAMS BELGIë: 15,00 Eurovisie: Euro pese atletiekkamp. te Belgrado 17,00 V.d. jeugd 17,55-19.00 Eurovisie: Europese atle tiekkamp. te Belgrado 19,30 Feuill. v.d. jeugd 20,00 Nws. 20,30 Vandaag huwt mijn man (Heute heiratet mein Mann), speelfilm 22,00 Jazzmuz. 22,40 Nws. FRANS BELGIë: 15,00-19.00 Eurovisie: Europese atletiekkomp. te Belgrado 20,00 Journ. 20,30 Assassins et Voleurs, film 21,55 La porte d'Exil, licht progr. 22,30 Journ. Op Hilversum I (402 m) speelt om 19.50 uur het kwintet Frans Poptie en om 20.10 uur musiceert het Radio Fil harmonisch orkest. Om 22 uur kunt u luisteren naar de rubriek Nederland zingt". Tot besluit is er om 22.55 uur het programma „Platennieuws". Op Hilversum II (298 m) speelt om 20.05 uur het Metropole orkest. Het hoorspel „Mijn drie mannen" wordt om 20.45 uur uitgezonden. De rubriek „Sport halverwege", bevat om 22.00 uur een re portage uit Belgrado en om 22.40 uur volgt het programma „Met een knipoog naar de muzen". Tenslotte draait men om 23.30 uur platen van „The Weavers in Carnegie Hall". ONSPORTIEF Drie jongens in Dubuque, Iowa, die het onsportief vonden dat een agent zich in een garage verborg om eventuele verkeers- overtreders op de bon te zetten, hadden een straat verder een bord geplaatst met: „Pas op voor agent een straat verder". Het resultaat was dat de jon gens tot een boete van vijf dol lars werden veroordeeld. OVERLAST Toen de tv-actrice Patricia Phoe nix in Hereford verscheen om er een nieuwe winkel te openen, verdrongen zich duizenden mensen om haar auto. Thans is haar manager veroordeeld tot 2 pond boete, omdat hij met de auto van mej. Phoenix onnodige overlast heeft veroorzaakt. „ZIEN De Israëliër Julian Aker heeft een toestel ontwikkeld dat bedoeld is om niet-geheel blinden, die nog tussen licht en donker kunnen onderschei den, tot lezen in staat te stellen. Bij dit toestel, dat binnenkort in verkoop moet komen, verschijnen de letters 26 maal vergroot op een scherm met ne onlicht. Het bijzondere ervan is dat de lichtstraal door de letter heen recht streeks in het oog valt en niet, zoals b|j gewoon lezen, door het papier wordt teruggekaatst. De uitvinder kwam op het idee toen een blinde vriend, met wie h|j wandelde, hem plotseling toeriep dat hij „zien" kon en daarbij op een ne onlichtreclame wees. WEGGEVAAGD Een 69-jarige Fransman is op het Brusselse Internationale vliegveld om het leven gekomen, doordat zijn au to omver werd geblazen door de straalmotoren van een verkeers vliegtuig van het type Boeing-707. De man was het vliegtuig zo dicht ge naderd, omdat hij de gezagvoerder, die een vriend van hem was, wilde uitwuiven. NAALDHAKKEN- SLOFFEN De National Trust, de Britse monu mentenzorg, heeft vandaag bekendge maakt 1.000 paar vilten sloffen te hebben aangeschaft voor vrouwelijke toeristen, die met hun naaldhakken de kwetsbare vloeren der oude Brit se kastelen en landhuizen ruïneren. 9ao De Afrikaanse brandweer... Om 17.45 uur is er een directe repor tage van de Europese atletiekkampioen- schappen in Belgrado. Na het journaal biedt de KRO om 20.20 uur „Woord en beeld" en om 20.35 uur de tekenfilm over de Flintstones. Om 21 uur volgt tv-dansant uit de glazen zaal van het nieuwe RAl-gebouw. Jan Cottaar ver zorgt om 21.30 uur zijn sportrubriek en tot besluit is er om 21.55 uur de vierde aflevering in verband met het concilie. België Vlaams brengt om 20.30 uur de speelfilm „Vandaag huwt mijn man" en om 22 uur het optreden van enige jazz-ensembles. 56) maand. metlH ZOlld- blijven aantobben naar el ^eiden baantje? De weg open Vul3dl e, toe!comst li9t Poor u x v vul de bon m. Nu Srhriif in EnU?tUS' M"ar doe het snel Met' 00r_u niet aan die andere WanTdatl °P Pag>na hiernaast. Officieel erkend MetV^ T krachten p„ bevoegde leer krachten. En u krijgt een fraaie nre TerboZÜOrP0St de bönfrpZzZ'l SUS in huil pjrm°r3e" hebt u de cur- n al niet meer To^v^ Weelï begrij?t sukkel hem u ionen lang zo'n die bon.' WÜlen bli^e«- v«l in sthuut^nh? aan de heren van het in- bereikén ll met uw methode alles te Qpvnrno S' Waarom neemt n dan zelf genoegen met dit snertwerk? ku)alijfc.ePm9'' Neemt me dan niet PRAET-MAECKER En die arme Brigitje niet gestorven als een vrouw in bonis." „Waarom noem je haar die arme Brigitje? Omdat ze dood is? Of meer in het bijzonder omdat ze zelfmoord heeft gepleegd?" ,,Neen, dat gmg zo vanzelf. Al toen we nog kinderen waren sprak iedereen over haar als „die arme Brigitje". Of iedereen? In elk geval ieder, die verder zag dan zijn neus lang was. Ik weet niet Pieter Auguste, of het jou wei eens is opgevallen, dat er in de meeste klassen een pikkip is, een eeuwige schul dige. Als er een of andere ongerechtig heid gebeurt, vliegt de onderwijzer of leraar in de eerste plaats op die onge lukkige pikkip aan. Meestal is ze de schuldige niet, ze behoort integendeel tot de braverds van de klas, die arme kip. Maar ze kleurt en kijkt schichtig en de onderwijzer denkt: „Ha, het kwa de geweten." De eerste tijd probeert de kip hiertegen op te komen, maar de onderwijzer noemt dat: "zich willen schoon-praten-en-uitvluchten-zoeken' Het eind is dat de arme kip een flinke douw krijgt met de vermaning voortaan maar eerlijk voor de gepleegde misdaad uit te komen. „Al dat gelieg en gedraai brengt je geen stap verder, je maakt er .de dingen alleen maar erger mee." Als Perquin niet zo verdiept was ge weest in het verhaal zelf, zou hij heb ben genoten van Charlottes mimiek, nu vroeg hij haastig: "En die Brigitte Rei- mers was dus de pikkip in jouw klas?" ,,Ja, en dat is ze onze hele school tijd gebleven. Ze was een suggestibel kind en raakte er dus al gauw van over tuigd, dat ze op de een of andere occul te manier wel schuldig zou zijn aan alles, waarvan ze werd beticht, zodat ze op het laatst maar gul bekende, nog voor men tijd had haast om haar te beschul digen. Arme ziel." „Kit Grijpsma, ging die op dezelfde scholen?" „Neen, Kit verscheen niet op het to neel voor mijn h.b.s.-tijd. Ze was toen nog geen kwade meid, ze had wel iets goedhartigs. En ze was erg aardig voor Brigitje. Ze is eens zelfs voor haar op gekomen tegen een van de leraren. Ik heb altijd de indruk gehad, dat Brigit te erg met haar wegliep. En Kit had van haar kant een zwak plekje voor Brigitte. Het moet voor Brigitte een zwa re schok geweest zijn, deze geschiedenis. Eerst al de manier, waarop Kit gestor ven is. En toen nog de onthulling dat ze een afperster was." En juffrouw Berkelaar?" „Die is een nieuwe verschijning. Ik ken haar maar heel oppervlakkig. Ze kjkt me een uitstekend zakenvrouw. Zonder haar zou Brigitte het nooit zover gebracht hebben met dat schoonheids instituut, ook al zijn haar produkten dan nog zo goed. Die arme Brigitte was nu helemaal niet zakelijk." „Vreemd, dat ze nog ongetrouwd is. Ze is een verbazend knappe vrouw, vind je ook niet?" vorste Perquin. van ^at soort mooi houdt,' zei Chariot met een haar anders geheel vreemde venijnigheid. „Ik veronderstel, dat ze het te druk heeft gehad met geld verdienen." „Mag je haar niet?" „Och," Charlotte haalde wat onwillig de schouders op. „Ze strijkt mijn haar nu eenmaal altijd naar de verkeerde kant. Ik heb zo stierlijk het land aan die zelfverzekerde mensen Carla Ber kelaar kan alles, weet alles Carla Ber kelaar vergist zich nooit in haar oor deel over mensen en toestanden. Carla Berkelaar.Nu ja, ze is nu eenmaal mijn type niet." „Mmja," meende Perquin. „Ik geloof, dat ze bij Suzanne ook niet bijzonder in de smaak valt. Ik herinner me ten minste vaag, dat ik haar weieens heb horen zeggen, dat het eigenlijk maar een geluk was, dat juffrouw Berkelaar zo weinig in aanraking kwam met de bezoeksters van Votre Beauté. Ze is wel een beetje autoritair, niet? Geloof je, dat ze een verkeerde invloed had op mevrouw Reimers?" „Daar vraag je me wat! Een verkeer de invloed? Die arme Brigitte stond al tijd onder iemands invloed. Ik herinner me van de school van juffrouw Verbiest nog een vervelend wicht met witte oog haren .vind jij witte oogharen ook zo vreselijk? en op de h.b.s. was het Kit GrijpsmaEn nu zal het d^t mens Berkelaar wel zijn geweest. Maar of die invlöed nu al of niet verkeerd was voor Brigitje? Bedoel je in verband met jiie zelfmoord? Nu, ik zie er dat mens best voor aan iemand tot zelf moord te drijven, als ze denkt er beter van te worden." ,Op welke manier zou juffrouw Ber kelaar nu beter worden van een zelf moord van mevrouw Reimers? Ze is haar erfgename toch niet? Als ik me niet vergis heeft die arme vrouw twee kin deren." „Nu ja," antwoordde Chariot geirri- teerd, „ik zeg ook niet, dat ze het werke lijk gedaan heeft. Ik zeg alleen maar, dat ze ertoe in staat is. Hier zijn we er, geloof ik." Ze tuurde met half dicht geknepen ogen door het regengordijn. „Heb je een sleutel? Wil ik eerst de deur voor je opendoen?" „Neen, dank je, ik sta toch onder de luifel. Nog eens bedankt voor je vrien delijkheid." „Het zou er nog weieens op kunnen uitdraaien, dat die dankbaarheid van mijn kant behoort te komen," dacht Per quin, terwijl hij haar nakeek, zoals ze veerkrachtig het trottoir over rende naar de voordeur. „Alleen, in hoever laat ze zich leiden door haar antipathie in ver band met die juffrouw Berkelaar? Die sym- en antipathieën van Charlotte Maar over Brigitte Reimers ben ik door haar toch een heel stuk wijzer geworden. Ik geloof dat we nu wel met goed fat soen naar huis kunnen gaan Clementine.' HOOFDSTUK XVIII Opnieuw „Votre Beauté" „Het is natuurlijk ellendig, maar met Votre Beauté gaat het scheef," zei Car la Berkelaar tegen juffrouw Tersteeg, terwijl ze het afsprakenboek doorkeek. „Een geluk bij een ongeluk, dat dat contract in kannen en kruiken is, want we kunnen de zaak evengoed sluiten. Voor u is het natuurlijk wel zuur, want mevrouw Reimers was van plan ge weest u haar aandeel in de zaak te geven. Ik heb gehoord, dat er een tes tament is. Dan zal die schenking daar in wel zijn beschreven. Maar zoals de dingen nu staan, heeft u er weinig aan. U kunt er met liefde mijn deel nog gratis bijkrijgen." Juffrouw Tersteeg werd beurtelings rood en bleek en knipperde even met de ogen. „Het was in elk geval erg vriende lijk van mevrouw Reimers zo aan mij te denken. Vriendelijk en edelmoedig. Ik zal het nooit vergeten. Wanneer wilt u de inrichting sluiten?" „Na nieuwjaar, had ik gedacht. Dan kunnen we op ons gemak de lopende zaken afwikkelen en het personeel heeft de tijd uit te zien. Ik ben bang, dat het voor u niet gemakkelijk zal zijn. Op uw leeftijd en met de slechte naam, die Votre Beauté heeft gekregen door al die vreselijke dingen, die hier zijn gebeurd, zal men bang zijn iemand als u. die hier toch een leidende positie had, in dienst te nemen." (Wordt vervolgd) Het programma, dat de N.T.S. gister avond presenteerde had een zeer goede hoofdschotel met de voorstelling van de film „Juarez", waarin Paul Muni als de Mexicaanse vrijheidsstrijder van Indiaan sen bloede voortreffelijk spel te zien gaf en ook Bette Davis op charmante en ge voelvolle wijze de vrouwelijke hoofdrol van keizerin Charlotte vertolkte. Regisseur William Dieterle heeft deze, inmiddels al weer vrij oude film met groot vakmanschap gemaakt en het was niet alleen het boeiende onderwerp dat de film gestalte gaf maar evenzeer heeft de regisseur hier getoond een film te kunnen maken die ook nu nog de toets der vaak scherpe kritiek kan doorstaan. Het voorfilmpje over „baden in zee", dat van Franse origine was had de in tentie ons nog eens het strandleven voor ogen te toveren. Het was een middel matige documentaire waarbij de muzi kale omlijsting vaak zenuwstorend werk te en het toch al weinig boeiende van het rolprent je tot het minimale terug bracht. Vooraf presenteerde de N.C.R.V. een extra opname van het door aardschokken zo getroffen Perzië. Naast alle voorgaande reportages hierover bood deze filmrepor tage weinig nieuws, doch vermocht wel eens extra de catastrofale omvang van deze natuurramp te onderschrijven. J. de R. (Advertentie) O Pasta I K 2 r Spray haalt de meeste vlekken uit de meeste stoffen Drie jonge Hongaarse boeren zijn er in geslaagd naar Oostenrijk te vluchten, waar zij politiek asiel hebben aange vraagd. De politie heeft meegedeeld, dat de vluchtelingen door mijnenvelden en prikkeldraadversperringen zijn gekro pen om Oostenrijk te bereiken. (Advertentie) Een bad nemen en Panorama lezen. Be gin er nog deze week mee. De stichting ter bevordering van hygiënische gewoonten (S.T.B.V.H.G.) is het met ons eens. i0m PANORAMA NASSAULAAN 51 HAARLEM 11-3. De woedende dorpelingen hadden het ankertouw spoedig te pakken en ge- gonnen de ballon naar beneden te trek- ke. ,,Ik wil boterhammen en warme melk en een gekookt eitje!" riep het flu welen ventje over de rand van de mand naar beneden. „We zullen je wel krijgen, wajke aap!" riepen de dorpelingen naar bo ven en trokken nog harder aan het touw. Humpie werd witjes om zijn neus. Y WAS NOG NOOIT „KWAJE AAPêê GEc NOEMD, MAAR ALTY DJONGE HEER. „Misschien heb ik toch eigenlijk géén honger," zei hij tegen Minter en Hinter, „laten we maar verder vliegen." Maar dat kon natuurlijk niet, zolang ze daar beneden aan het touw trokken. „We moeten het doorsnijden." riep Hinter opeens. Snel greep hij zijn zak mes en begon ermee over het touw te zagen. „Nog één haal!" riepen de dorpelin gen in koor en ze gaven een laatste ruk aan het touw om de mand van de ballon binnen hun bereik te krijgen. Maar Hinter had het touw met zijn zakmes al half doorgesneden en door deze harde ruk brak de rest doormid den. Alsof een stormwind hen omver blies, zo vielen de dorpelingen achterover, ter wijl de ballon, los van het touw en een anker lichter, zich weer aar het zwerk spoedde.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5