Zuid-Beveland Zeeuwsch-Vlaanderen Walcheren juief v&tg&im SUNIL HALEN! Gunstige resultaten op de fokveedag te Goes Heel aquarium leeggegeten Foutje bij Middelburgse wethoudersverkiezing ZWEMBAD TE TERNEUZEN NADERT NU VOLTOOIING t en Waar, MIDDELBURG Aanhangwagen duwde aulo station binnen VLISSINGEN ZORGELIJKE TOESTAND IN HET HAVENDORP SMAKELIJKE WEEKEND TIPS Moscovisch siagroom- GEBAK Dagblad De Stem HULST Op korte termijn: Bouwrijpmaken van gronden AXEL TERNEUZEN JE ZIET ZE WEER STEEDS MEERti Raad Breskens besluit tot toetreding Gisterenavond kwam alles in orde Hypermodern en fraai van opzet Italiaans schip omhoog gevaren Benoemingen aan rechtbank Aanbestedingen HOOGWATER Vandaag 2 DAGBLAD DB STEM VAN DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1962 Een DAF-personenauto van de be stuurster P. M. G., reed de hal van het station in. Over de stationsbrug was een trekker met aanhangwagen bestuurd door J. B. komen aanrijden, toen de per sonenwagen voor het station stond te wachten op passagiers, die met de trein in Middelburg zouden aankomen. Bij het nemen van de bocht schoot de aanhang wagen van de trekker los, - reed recht door op de auto in. duwde het voertuig de stoep op, de stoep over, tot half in de stationshal. De eigenaar van de trek ker, de Coöp. Eiland Walcheren uit Mid delburg, die niet verzekerd is voor der gelijke ongevallen, zal de kosten moe ten dragen. De vrijwel nieuwe personen auto werd zwaar beschadigd. (Advertentie) NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL Voor de bewoners van het Haven dorp, aan de buitenhaven, wordt het wonen in deze „noodwjjk", kort na de oorlog aangelegd, steeds bezwaarlijker. De enige slagerij in het Havendorp is na een inspectie van de veterinaire dienst afgekeurd en gesloten. Het langzaam doodbloeden van deze door de grote afstand van de stad, na genoeg geisoleerde wijk, zal ook voor het, overigens povere restant van de middenstandsbedrijven in dit stads gedeelte, noodzakelijk maken elders nieuwe bestaansmogelijkheden te zoe ken. Mogelijkheid om de bewoners, die bin nenkort van vrijwel alle verzorgende be drijven verstoken zullen zijn het halen van vlees kost de huisvrouw uit. het Havendorp nu minstens een half uur. cn bloc naar nieuwe huizen in Vlissingen over te brengen, ontbreekt door het te geringe aantal bouwvergunningen, dat voor deze ge meente afkomt. Van gemeentewege tracht men momenteel de overgebleven bewoners te concentreren. De leeg ko mende noodwoningen worden dan on middellijk afgebroken. Een gevolg van deze handelwijze is echter dat er een voortdurende toestand van ruines en puin rond het bewoonde gedeelte, dat inmiddels eveneens in een weinig be tere dan deplorabel te noemen toe stand is komen te verkeren, wordt ge schapen. Op slechts enkele honderden meters naderen" de fraaie bui tenwijken van Oost-Souburg, hetgeen voor wel een bijzonder schril contrast zorgt. RAAD OP EXCURSIE NAAR HET SLOE Nadat reeds eerder door verschillende raadsleden hiertoe de wens was geuit, zal de voltallige raad op 28 september een excursie houden naar de werk zaamheden in het Sloegebied en de bouw van het raadhuis op de Nieuwe Markt. (Advertentie) Zierikzee RAADSVERGADERING In de raadsvergadering werd na de verkiezing van de wethouders en de le den der raadscommissies nog een nor male agenda afgewerkt. Bij de verkie zing van de leden voor de commissie voor de dienst sociale zaken, maakte de heer Simmers (K.V.P.) de opmerking dat aan het r.-k. Parochieel Armbestuur niet was gevraagd een aanbeveling te doen voor een vertegenwoordiger van deze instelling in de commissie voor so ciale zaken. Hij vond dit een achter stelling bij de 3 protestantse diaconieën, waaraan het aanwijzen van een verte genwoordiger wel was gevraagd. Spre ker kon zich hier niet bij neerleggen. De raad besloot hierop deze zaak voor na der onderzoek aan te houden. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14. telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid Beveland: Klokstraat 1. telefoon 6252 Goes. Alg. redacteur voor Zeeland. F. DE LIGT, tel. 6252. Goes I Exploitatie- inspectie Zeeland L. K. M DE JONG tel. 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS telefoon 2377 Hulst privé 3327. Redacteur voor Walcheren CH. SCHETS telefoon 3566 Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 pei mm. 1 mm ingezonden mededelingen 2l/« mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0.20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp 1.60 en f 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. Hansweert VERGADERING R.-K, INSTUIF Vrijdagavond a.s. zal het bestuur van de r.-k. Instuif in vergadering bijeenko men. Als belangrijkste punt van bespre king staat op de agenda het nieuwe sei zoen 1962-1963. Ongetwijfeld zal dit, gezien de finan ciële positie der Instuif, heel wat moei lijkheden met zich meebrengen. s-Heerenhoek BROMMER TEGEN AUTO Op de Hollestplleweg had een aanrij ding plaats tussen een personenauto, be stuurd door E. de R. en een bromfiets, bestuurd door M.W. uit Borssele. De be stuurder van de auto stopte om een trac tor, waarachter twee aanhangwagens met stro, voorrang te verlenen. De bromfiet ser, die achter dé auto reed, kon niet tijdig meer stoppen en reed tegen de achterzijde. De bestuurder kwam in de sloot terecht en moest zich onder dok tersbehandeling stellen. Hij zal ongeveer drie weken rust moeten houden. De auto en de bromfiets werden beschadigd. De politie stelt een onderzoek in. RAAD GAAT VOETBALLEN EN HENGELEN Twee nieuwe leden, mevr. Raats-de Korte en de heer Hehemann, hebben hun intrede gedaan in de raad. Mevr. Raats-de Korte is de eerste vrouw, die de belangen van 's-Heerenhoek gaat be hartigen. Van de fa. Van den Ende uit Borssele was er een uitnodiging om haar bedrijf te komen bezichtigen, waaraan t.z.t. ge volg zal worden gegeven. De provinciale griffie stelde voor een voetbalwedstrijd te organiseren tegen de gemeenteambte naren op zaterdag 29 september. De bur gemeester zou op deze dag graag de hele raad inzetten, en zou hieraan te vens een hengelwedstrijd willen verbin den. De trouwleges werden gewijzigd. Op maandag als voorheen (kosteloos), op zaterdag f 15,-, de overige dagen f 10.-. Bij voltrekking van een huwelijk aan huis f 50,-. De heer Verhoeven wilde weten wan neer de Werrilaan verbreed wordt. De voorzitter antwoordde, dat dit de aan dacht had en eventueel in de volgende raadsvergadering ter sprake zou worden gebracht. Heinkenszand JONG EUTERPE KREEG NIEUWE INSTRUMENTEN Het jeugdkorps „Jong Euterpe" heeft uit handen van burgemeester van Eisen, die de waarnemend commissaris van de koningin in Zeeland, mr. dr. Mes, ver ving, nieuwe instrumenten in zijn bezit gekregen. Deze uitreiking werd mogelijk gemaakt door het Anjerfonds, dat hier voor 2000 beschikbaar stelde. De voorzitter, de heer Eversdijk, her innerde er aan, dat in december 1960 het initiatief tot oprichting van dit korps ge nomen werd. Nu telt het korps reeds 28 muzikanten, die ten hoogste zeventien jaar oud zijn. V.V. LU'CTOR ACTIEF Onze groenwitten hebben sinds vorige week de training hervat. Elke dinsdag en vrijdagavond zullen de spelers door trainer J. Verheulen geducht onder han den genomen worden. De reserves hebben voor de a.s. com petitie al een paar oefenpartijtjes ge speeld, nl. tegen Volharding 2 (Ovezan- de) en 's-Heer Hendrikskinderen 1, die resp. met 71 en 61 gewonnen wer den. Naast de oude kern werden enkele jonge spelers geprobeerd en niet zonder succes. De „eerste keus" van Luctor ontmoet te zondag j.l. het tweede team. In een tamme partij, wat gedeeltelijk aan de warmte toe te schrijven was, won het eerste met veel moeite met 64. Zoals reeds op de jaarvergadering enige weken geleden was voorgesteld zullen de dames van de handbalafdeling de totoformulieren voortaan aan huis komen ophalen. Daardoor hoopt men het aantal „kolommetjes" te verhogen. Kloetinge RAAD KOOS FINANCIËLE COMMISSIE Tijdens de jongste raadsvergadering zijn tot leden der financiële commissie gekozen de heren H.J. Colijn (A.R.), M.J. de Looze (C.H.) en J. Schelfthorst (PvdA). De bouw van een werkplaats voor ge meentewerken werd onderhands aanbe steed en gegund aan de aannemer G. Gorsse te Kloetinge voor de som van 8.500 De begroting 1963 gaf wat betreft de gewone dienst aan inkomsten en uitgaven een bedrag van 636.155,19 aan. De post „onvoorzien" 7000. De kapitaaldienst heeft een nadelig slot van 3.530,51. Kruiningen RAAD HERDACHT OVERLIJDEN HEER RAMMELOO Direct na beëdiging van de nieuw benoemde leden der gemeenteraad werd door de voorzitter stilgestaan bij het overlijden van het oud-gemeenteraadslid voor de K.V.P., de heer R. F. M. Ram- meloo. Burgemeester Schipper schetste de overledene als een goed, edelmoedig en openhartig mens. Hij hoopte dat de familie gesterkt zou worden in het ver- bes van deze 59-jarige man en vader. Daarna werd overgegaan tot verkie zing van de wethouders. Direct na de benoeming zijn de de gens reeds gekruist. De heer Polderman zei te zijn gesneuveld door de dictatuur van Iwaardcn, terwijl de heer Suy in zijn dankwoord zei, dat er een lid op een fluwelen kussen terechtgekomen was. dat bli|kt misschien wel eens met spel den gevuld te kunnen zijn. Ook hij doel de hierbij op de heer Van Iwaarden, die reeds op Hemelvaartsdag zei niet ak koord te kunnen gaa.n met een katholie ke wethouder. De heer Van Iwaarden repliceerde de scheidende wethouder Polderman als volgt: „Het is te hopen dat u van uw gesproken woorden nog wel eens spijt zal krijgen". Ovezande JAARVERGADERING VAN „PIUS X" Het Ovezandse parochiële koor „Pius X" hield in zaal Verbeek zijn jaarver gadering, die zoals gebruikelijk plaats vond op de feestdag van de patroonhei lige, en 's morgens dan ook voorafge gaan werd door een H. Mis tot intentie van de levende en overleden leden van het koor. Deze vergadering kreeg een feestelijk tintje door het officiële afscheid van de heer P. de Meij als actief zanger. Dit na een respectabele staat van dienst van niet minder dan veertig jaar. Pastoor Franse bood de scheidende zanger als blijk van waardering en te vens als een herinnering een erediploma van de St.-Gregoriusvereniging met de handtekeningen van het landelijk, het diocesaan en het plaatselijk bestuur aan,, terwijl de vice-voorzitter, de heer A. de Winter, namens het koor eveneens van zijn waardering blijk gaf. Op deze vergadering werden twee as piranten als lid van het koor toegelaten, waarmee de totale sterkte gekomen is op 20 leden. Het jaarverslag van de secretaris gaf vervolgens aanleiding tot enkele vragen en opmerkingen tijdens de rondvraag. Vooreerst vanwege het repetitiebe- zoek, dat tijdens de zomermaanden pleegt te verslappen en waarover dan ook enkele rake opmerkingenwerden gemaakt. Voor de verzuimers werd een extra repetitie op zondag ingelast. Tijdens de vergadering kWam ook de korenwisseling aan de orde. De activi teiten in dezen hebben gedurende de mermaanden stil gelegen en thans was de vraag aan de orde of een en ander diende te worden voortgezet, hetgeen door alle aanwezigen ten volle werd be aamd. Het koor zal in studie nemen de vier stemmige mis „Aeterna Christi Munera" van Da Palestrina, een werkstuk uit de klassieke polyfonie. J. OOSTDIJK WND. BURGEMEESTER Nog voor de wethouderverkiezing plaats vond, werd een schrijven van de commissaris van de koningin voor gelezen, waarin werd medegedeeld, dat de heer J. Oostdijk (KVP) zal optreden als waarnemend burgemeester van de ze gemeente. RiUand-Bath GOED NIEUWS VOOR DE BRANDWEER B. en w. hebben de raad een sluitende begroting voor 1963 kunnen aanbieden. In een schrijven aan de raad wijzen b. en w. er op, dat er een overschot aan gewone middelen van ruim 24.000 is. Dit opent de mogelijkheid de lasten van rente en afschrijving van enige nieuwe kapitaalsuitgaven te dekken. De gedach ten van b. eil w. gaan hierbij eerst uit naar een verdere modernisering en uit breiding van het materieel van de vrij willige brandweer. Een tweede wens voor 1963 is de stichting van een centrale werk- en opslagruimte voor de dienst gemeentewerken. Yerseke SPAAROVERZICHT Bij de rijkspostspaarbank te Yerseke werd gedurende de maand augustus in gelegd f 50.953,40 en terugbetaald f 34863, 66. Bij de Coöperatieve Raiffeisenbank waren de cijfers respectievelijk f 189.615, 65 en f 182.666.89. Er werden in de af gelopen maand 32 nieuwe boekjes uit gegeven. MUZIEKKAPEL MECHELEN OP OPENING OESTERSEIZOEN De politiekapel van het Belgische Mechelen, die reeds enkele jaren mede werking heeft verleend aan de opening van het oester- en mosselseizoen in Yerseke, zal ook dit jaar weer bij de feestelijke opening van het nieuwe sei zoen - op 14 september - tegenwoordig zijn. P. V. DE NOORDSTER Leden van de postduivenvereniging ,,De Noordster" hebben met ongeveer 60 duiven deelgenomen aan een vlucht vanaf Parkestone. De uitslagen waren: 1 J. Minnaard, 2 en 6 H. Paauwe, 3 en 9 C. de Koeyer, 4 H. van de Dor pel, 5 J. Zuijdweg, 7 en 8 J. van Es en 10 'J. van de Passé. Binnenkort zal worden begonnen met de aanleg van twee parallelstraten in het z.g. uitbreidingsplan Noord II, achter het ziekenhuis. De grond in dit plan zal bouwrijp gemaakt worden, zodat er ruimte ontstaat voor de bouw van in totaal achthonderd woningen. De eerste fase van dit bouwrijp maken zal zich uitstrekken over een gebied, waar circa tweehonderd vijftig woningen geplaatst zouden kunnen worden. De aanbesteding van deze grondwerkzaamheden zal op 21 september e.k. plaatshebben. Rond november zal dan waarschijnlijk met het werk worden begonnen. Dit betekent nog niet, dat er binnen nu en korte tijd werkelijk zoveel huizen gebouwd gaan worden. Het gaat hier slechts om inlei dende grondwerkzaamheden. De gemeente koestert intussen ook plannen om zo gauw mogelijk te komen tot het inrichten van industrieterreinen. Het betreft hier een oppervlakte van enkele tientallen hectaren, die begrensd worden door de Absdaalseweg, de Tra gel en de nieuwe rondweg. Er zijn in verband hiermee al grondaankopen verricht. RAAD KOOS COMMISSIES Tijdens de jongste raadsvergadering ontlokte het bij de preadviezen gevoeg de voorstel om over te gaan tot ophef fing der bouwcommissie en tot instelling van een commissie voor openbare wer ken, nogal enig commentaar. De voor dit doel ontworpen verordening achtte de heer Oggel (G.P.V.) te oppervlakkig en diende een amendement in. De voorzitter repliceerde, dat, indien het amendement van de heer Oggel door de raad zou worden overgenomen, b. en w. hun eigen voorstel terug zouden ne men, aangezien een en ander in strijd zou komen met de wet. Het amendement in stemming ge bracht, werd uiteindelijk met negen te gen vier stemmen verworpen. In de commissie werden gekozen de heren A. H. v. d. Lee, E. A. Maas, J. C. v. Luyck en W. de Feyter. Bij de verkiezing van 5 leden der commissie van advies, als bepaald in de woonruimtewet, opperde de heer De Feyter de suggestie, om ook eens enkele vrouwelijke leden in de commissie te benoemen. Conform het preadvies wer den echter reeds gekozen de heren M. J. v. d. Berg, C. J. v. d. Bos, J. H. Bou- man, P. Scheele en J. J. v. d. Velden. Vorig jaar besloot de raad over te gaan tot het stichten van een nieuwe dienstwoning ten behoeve van het ge meentelijk gasbedrijf. B. en w. stelden thans voor de bouw te gunnen aan een Axeise inschrijver, met welke zienswij ze de heren Oggel, v. Luyck en P. v. Bendegem het niet eens waren. Burgemeester Van Dijke wees het ver wijt, dat de bouwprijs onredelijk hoog zou zijn, aan de hand van een korte be rekening, ten stelligste van de hand. Niettemin bleek de voorzitter uiteinde lijk wel bereid om nog een openbare aanbesteding te houden. De meerderheid van de raad zag ech ter. JMj monde, van de heer E. A. Maas in dit laatste echter weinig heil en be sloot met acht tegen vijf stemmen tot onderhandse aanbesteding over te gaan. Aardenburg RAADSVERGADERING Na de beëdiging van de raadsleden en de verkiezing van de wethouders heeft de raad nog een kleine agenda te ver werken gekregen. Voor de aanschaf van nieuwe natuurkunde-instrumenten voor de r.-k. jongensschool werd f 650.- be schikbaar gesteld. De r.-k. meisjes school zal de nodige gelden krijgen voor de verbetering van de vloer in de onder wijzerskamer. Enige percelen grond, ge legen aan de Draaibrugseweg en de Ho- geweg zullen opnieuw onder de pachters verdeeld worden. De verspreid liggende perceelsgedeelten zullen daarbij tot één geheel worden samengevoegd. Tevens zullen hier enkele sloten worden vervan gen door drainage. De gemeente zal de buizen beschikbaar stellen, terwijl de pachters het werk moeten uitvoeren. Graautv KERMIS ACHTER DE RUG De kermis van Zandberg zit er weer op. Er was veel belangstelling voor de diverse attracties en kramen. De exploi tanten hadden dan ook geen reden tot klagen. Er trok een gekostumeerde op tocht rond, waarin zelfs Rik van Looy niet aan de spotlust van de Zandbergers ontkwam. Dorus ontbrak wegens ziekte op het appèl. Hoofdplaat HENGELWEDSTRIJD Aan de Schelde bij Hoofdplaat werd zondag j.l. een hengelwedstrijd gehouden tussen de hengelverenigingen van IJze- dijke. Biervliet en Hoofdplaat. Aan deze wedstrijd namen 49 hengelaars deel, die samen 3,5 kg. vis verschalk ten. De hengelvereniging ,,De Schelde" van Hoofdplaat behaalde het hoogste aantal punten n.l. 1030, en behield daarmee de wisselbeker. Biervliet werd 2de met 580 punten, en IJzendijke 3de met 525 punten. Sas van Gent EERSTE KERMISGEDEELTE TEN EINDE Aan het eerste gedeelte van de jaar lijkse kermis is een einde gekomen. En kele attracties zijn verdwenen, waaronder een kindermolen, een schietkraam en 'n touwtrekkraam. Tot grote vreugde van de grotere jeugd staat de autoscooter nog steeds op zijn plaats, zodat men a.s. za terdag en zondag nog heerlijk van deze attractie kan genieten. Zoals wij gisteren reeds gemeld hebben maakte het Zuid-Bevelandse zwartbonte rundvee op de fokveedag te Goes in door snee een behoorlijk goede indruk. Vooral de ter opluistering gezonden stieren van de k.i. verenigingen „Naar produktief vee enz." en van het „Centraal Stieren station Zeeland", de overkoepelende or ganisatie, gaven er blijk van dat de rund vee-verbetering serieus wordt nage streefd: De zevenjarige Ornea Adolf (Walcheren) is een zeer goed soortige en zeer goed ontwikkelde knaap; de vierj. Lytse Rudolf is goedsoortig met goede diepte; (west-Zeeuwsch-Vl.); de twee jarige Adson Gerrit W. Amarilla Gretha's A.K.A. 2 (Centraal station) mooi gelijnd, doch haast iets vrouwelijks. In tegenstelling met deze goede k.i. stieren waren de twee in 's-Heer Abts- kerke gefokte éénjarige stieren maar ge woontjes; met een 2de en 3de prijs wa ren ze nog ruim beloond. De vaarzen waren in doorsnee redelijk goed; uit een goed gezelschapje aller- eersten werd als kampioen-vaars aange wezen de bijna 2 1/2-jarige Steenhuizen 57, V. Rudolf Siccama, f.e. D. M. Rouw te Goes, een sterke vaars. Wij voor ons prefereerden de o.i. soortiger, nog niet helemaal twee jaar oude Joukje 7, v. d. Zanddijk, V. Ornea Adolf, f.e. H. C. Poley te Kruiningen. Van een goede groep koeien werd tot kampioene uitgeroepen de vierj. Mina 15, V. Rotterda Sikkema 89. f.e. wed. G. Heijnsdijk te Goes, een goedsoortige, rechte jonge koe met goed en goed aan gesloten uier. Reserve werd de zevenj. dochter van dezelfde stier, Flora 6, K.S. van dezelfde f.e.: zeer goedsoortige mooi-typische melkkoe met goed soepele uier; de lendenen iets gedrukt. Anders om had ons nog ja zo goed geleken. Als de koe met de mooiste uier werd aangewezen de vijfjarige Zijp 80, V. Burghorner Hendrik, Noord-Hollandse met inderdaad goed ruime en vierkant uier met goede, goed geplaatste spenen; eig. fa. wed. J. op 't Hof te Wolphaarts- dijk. (Van onze redacteur) Café-restaurant Metropole heeft sinds kort een noviteit, die zowel een lust voor het oog als voor de mond is De heer C. Hamelink, eigenaar van het restaurant, heeft n.l. een aquarium aangeschaft, waarin zo'n zeventien tot twintig kreef ten „onderdak" hebben gevonden. Hij heeft het zee-aquarium echter niet op de eerste plaats laten maken als „kijkkast", maar veel meer als tijdelijke verblijfplaats voor kreeften, die recht streeks voor de consumptie bestemd zijn. De liefhebber kan zijn eigen exem plaar uitzoeken, waarna het netjes op het droge wordt gehaald om vervolgens de gebruikelijke ceremonie van bereiden te ondergaan. Het nieuwtje is zo ingesla. gen bij de bezoekers van de zaak, dat de heer Hamelink de avond van de eerste dag, dat het aquarium in zijn zaak prijkte, de voorraad al volledig moest aanvullen. Zijn bezoekers hadden zijn hele aquarium leeggegeten. En dat wil wat zeggen, als men weet, dat de afme tingen van de bak 1.20 meter x 75 x 30 cm zijn. De heer Hamelink zelf gelooft, dat hij de enige Nederlander is, die een zee- aquarium met dat doel heeft aange schaft. In België gebeurt het wel meer. Overigens' vragen de kreeften, ook zo lang ze nog niet aan de kok en de klant ten offer gevallen zijn, de nodige aan dacht. Wanneer ze vanuit Noorwegen via Yerseke bij de heer Hamelink te recht zijn gekomen, eisen de diertjes maar liefst driemaal per uur vers zee water. Alleen dabrvoor al staan hun een circulatie-systeem en een koelinstallatie ter beschikking. Want het verblijf van de kreeften dient natuurlijk fris te blij ven, teneinde de fijnproevers straks een maal voor te zetten, dat uit de (kreef- ten)kunst is. Dat de kreeften in hun element zijn, mag men rustig aannemen. Tenslotte is hun aquarium gebouwd met advies van dr. Korringa, het hoofd van het labora torium voor de visserij in IJmuiden. Trouwensde diertjes hebben tot nu toe nog niet geprotesteerd. OPENLUCHT- JEUGDVERKEERSSCHOOL De Vereniging voor Veilig Verkeer „Terneuzen Omstreken" heeft van het Verbond voor Veilig Verkeer te Utrecht en de Shell Nederland N.V. van 7 t.m. 28 september a.s. de beschik king gekregen over een openlucht- jeugdverkeersschool. In totaal zal aan ongeveer 700 leer lingen van de Lagere scholen te Ter- neuzen en Zaamslag twee maal een praktische verkeersles worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide structeurs van het Verbond. De school zal worden opgesteld op het parkeerterrein van het hoofdvoet balveld van het Zuidersportpark. De eerste les zal vrijdag a.s. om half tien in tegenwoordigheid van bur gemeester Mr. H. Rijpstra, worden ge geven. Sluis RAAD GAF „WILLEM TELL" BESCHIKKING OVER RAADHUISKELDER Het schuttersgilde „Willem Teil" krijgt de komende winter weer de beschikking over de raadhuiskelder voor het houden van oefen- en wedstrijdavonden, op pre cies dezelfde voorwaarden als vorig jaar. Dit werd besloten in de zitting van de gemeenteraad. Er was een verzoek binnengekomen van de Vereniging voor Instrumentale muziek te Middelburg om een bijdrage in een geraamd tekort voor een concert, dat op 9 november gehouden zal worden in het Ledeltheater te Oostburg. Het college meende afwijzend te moeten ad viseren omdat niet aanwezig was een direct aanwijsbaar gemeentebelang. De heren A. J. Herdink en J. P. J. Wage waren het hiermee niet eens. Zij stelden dat dergelijke culturele avonden voor de gehele streek van belang zijn. Na enige discussie werd het verzoek ter nadere bestudering naar b. en w. terug verwezen. De bijdrage voor de stichting Zeeuws Borgstellingsfonds werd verhoogd van f 0.0125 tot f 0.03 per inwoner. Een boom in de Nieuwstraat bij het Caltex ben zinestation zal verwijderd worden om de plaatselijke verkeerssituatie te ver beteren. Grond werd toegewezen aan de heer J. Maas, namelijk 33 meter tegen een prijs van f 15 per m2. Aangenomen werd voorts een voorstel van b. en w. tot het stellen van zekerheid voor de betaling van hoofdsom en rente van een lening door M. J. de Backere aangegaan bij het Bouwfonds voor Nederlandse Gemeenten voor de bouw van een wo ning aan de Ridderstraat. Men meende het eigen woningbezit te moeten bevor deren en er was voor de gemeente bijna geen enkel risico aan verbonden. Ingewilligd werd ook een verzoek van J. P. A. van Catz en A. J. M. van Catz- de Fontane voor aankoop van gemeen tegrond te Sint Anna ter Muiden. Het betreft hier een perceel van 85 m2. Dit werd uitgegeven voor f 250. IJzendijke VERKEERSONGEVAL Op het kruispunt aan de Tivoli heeft zich voor de zoveelste maal een ernstig ongeval voorgedaan. Een wielrijder van Belgische afkomst is door nog onbekende oorzaak in botsing gekomen met een vlaswagen waarbij de fietser zodanig werd gewond dat geestelijke bijstand moest worden ingeroepen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis te Oostburg over gebracht. (Advertentie) DE BETERE VIRGINIA De raad van Breskens heeft ln zijn nieuwe samenstelling, nu zonder K.V. P.-fractie, langdurig gediscussieerd over de gemeenschappelijke regeling kustge- meenten west-Zeeuwsch-Vlaanderen. Reeds op 9 mei j.l. is er een bespre king gehouden met de vijf gemeenten te Cadzand. De heer De Boer wilde wel weten welke invloed de raad nog heb ben zal na invoering van dit structuur plan. De heer Vergouwe meende dat er nog al wat kritiek is op verschillende pun ten, maar in eerste instantie dient de recreatie van de grond te komen. Is er eventueel al een andere voorzitter door het college van G.S. benoemd nu dit col- lege- gewijzigd is, wilde dit raadslid we ten. Wethouder W. van der Hooft meende dat in het belang van de recreatie met een overkoepelend orgaan meer bereikt kan worden. Het algemeen belang zal op goede wijze behartigd worden. De klei ne gemeente kan alles niet meer aan. De heer De Boer was toch niet te over tuigen en vond een binding van vijf jaar zonder beroepsinstantie te lang. Wethouder P. Zegers meende ook wel vertrouwen in het algemeen bestuur te mogen stellen. „Onze eigen vertegen woordigers hebben in dit bestuur ook zitting. Ook zal er ten behoeve van de recreatie gemakkelijker overheidssteun te verkrijgen zijn voor vijf gemeenten dan voor één". Nadat ook de burgemeester zich ach ter een gezamenlijke behartiging had gesteld werd besloten om tot de rege ling toe te treden. De heer De Boer stemde tegen. De Middelburgse gemeenteraad heeft dinsdag bijna vier uur lang voor niets vergaderd. De genomen beslissingen, waaronder de benoeming van vier wet houders, waren, doordat de raadsleden niet de eed (of belofte) van trouw was afgenomen, niet rechtsgeldig geworden. Daardoor had de gemeenteraad eigenlijk helemaal niet het recht beslissingen te nemen. Na afloop van de raadsvergade ring bemerkte men het verzuim, waarna men besloot de vergadering opnieuw te houden. Gisteravond legde burgemeester mr. J. Drijber de volgende verklaring af: „Zo als u reeds mondeling is meegedeeld is enige onzekerheid ontstaan over het al of niet geheel juist afleggen van de eden. beloften en verklaringen in de vergade ring van de raad van vier september. Teneinde elke onzekerheid uit te sluiten is het derhalve noodzakelijk de gisteren verrichte formaliteiten te herhalen vanaf de beëdiging tot en met het laatste agen dapunt. Ik betreur het op deze wijze zo onverwachts beslag op uw tijd te moe ten leggen. Voor de gang van zaken aan vaard ik uiteraard de gehele verantwoor delijkheid. Een dergelijke onzekerheid zal niet meer mogen voorkomen". Nadat de raadsleden nu beide vereiste eden of beloften hadden afgelegd werden de dinsdag (niet rechtsgeldig) benoemde wethouders opnieuw gekozen. De heren J.S. Hoek (A.R.) en W. P. J. Baars (C.H.) In de produktieklassen en Zeeland is bij de Centrale Melkcontrole Dienst be kend om de goede produktie zijner koeien kwam de achtj. Matje 4, v. Piet Eduard Hollander f.e. D. W. Rouw te Goes bovenaan en boven no. 2 der koeien met hoge levensproduktie. Matje heeft dan ook een heel goede conduite staat. Van de levensproduktie-koeien werd eerste de elfj. Vos 19, Noord-Hol landse van fa. wed. J. op 't Hof (41877 kg melk met 4,03 vet en tweede de 12 j. Lotje 9, v. Ad. 20 v. d. Woudhoeve dus ook met Noord-Hollands bloed, van H. C. Poleij te Kruiningen, gefokt door C. R. Peeters te Roosendaal (50326 kg m. 3,88 vet). Met zijn grotere groep van vijf koeien werd terecht 1 A, D. M. Rouw te Goes: goed uniforme groep goedsoortige koeien met goede ruime uiers (één iets minder), alle le prijs-dieren: een was 1 B na de kampioene van vorig jaar (die nu niet meer naar de titel mocht mededingen), drie stonden 1 A, 1 B en 1 C als oudere melkkoeien. Het wat minder uniforme vijftal van fa. wed. J. op 't Hof werd 1 B. Toch ook wel goed. 1 A der kleinere groepen eigengefokte koeien werd het zeer goede drietal van wed. G. Heijnsdijk met o.a. de kam pioen en de res.-kampioen. 1B werden de drie van W. Minnaard te 's-Heer Abts- kerke. Van de groepen „jongbeesten" werd te recht 1 A het zeer goede drietal goede pinken (twee 1 A) van H. C. Poleij te Kruiningen. 1 B werd het wat minder goede drietal van fa. wed. J. op 't Hof. Van de koeien met 2 directe afstam melingen werd 1 A der drie eerste-prijs- groepen die van Matje 4 van D. M. Rouw te Goes: Matje met haar dochters Matje 6 en Matje 6, de drie in volgorde 1 B, 1 B na de kampioene en nog eens 1 B in hun resp. rubrieken! Een goed drietal goede koeien met goede uiers. Ook de 1 B en de 1 C groep zijn van Rouw. Achter de verhoogde Scheldedyk, in de „Oesterputten", is het aannemings bedrijf Gebroeders Krieckaert uit Hengstdijk bezig aan ój bouw van het nieuwe zwembad naar een ontwerp van het architectenbureau Wesselo en Van Voorst, de bekende zwembadenbouwers in Nederland. De opzichter, de heer E. van Zome ren, gaf de nodige uiteenzetting. Het bad wordt 50 meter land en 22 m breed met een aparte „springkuil" van 3.25 m dieR. Daarnaast komt het instructiebad (40 a 90 cm diep) met een oppervlakte van ruim 800 m2. Vervolgens het „kleuter badje" van 12 bij 13 meter. Er komen 48 wisselcabines, een garderobe, waad- bakken en 14 douches. In het grote bad zijn 5 injectiepunten aangebracht. Het water stroomt door duikers naar de an dere baden en een grote, moderne zuive ringsinstallatie zorgt er voor, dat het water altijd aan de vereiste voorschrif ten voldoet. Dit alles is reeds zover gereed, dat de heer Van Zomeren hoopt in de loop van de maand oktober het werk te kun nen verlaten. Thans is de aanleg van het zwembad nog in volle gang. Spoedig echter zal alles gereed zyn. Van gemeentewege wordt voor een pas sende entourage in de vorm van eqn grote speelwei en beplanting gezorgd. Volgend jaar kan op de officiële ope ning gerekend worden, die gepaard zal gaan me-t een groot zwemfestijn. Het zwemmen in de gevaarlijk Wes- terschelde zal dan zeker voor een groot gedeelte tot het verleden behoren. In Pas van Terneuzen (Van onze correspondent) Gistermorgen is het Italiaanse 10.800 ton metende motorvrachtschip Maria Angela Marinoli, komende van Antwei- pen omhooggevaren in de Pas van Ter- neuzen. Met zeven sleepboten van de re derij Muller te Terneuzen en van de Union de Remorquage et de Sauvetage te Antwerpen is het schip gisteravond om vijf uur vlot getrokken en met roei- schade naar Vlissingen gesleept. werden met algemene stemmen benoemd, de heren A. J. Berenpas en drs. Th. Wes terhout (beiden P.v.d.A.) kregen 16 van de 16 uitgebrachte stemmen. Alle agenda punten werden daarna als hamerstukken behandeld. Waar de gemeenteraad eergisteren niet rechtsgeldig vier uur nodig had, vergde de zitting van gisteravond nauwelijks een half uur. Ook te Putte en Woensdrecht De gemeenteraden van Putte en Woens drecht hebben woensdagavond twee wet houders aangewezen. Dat was dinsdag ook al gebeurd, maar achteraf vreesde men, dat de gedane benoemingen niet rechtsgeldig waren, omdat aan het begin van de raadszitting alleen de nieuwgeko- zen raadsleden waren beëdigd en niet de raadsleden die al zitting hadden. De zaak werd nog eens extra gecom pliceerd, doordat de burgemeester inmid dels met vakantie was gegaan, maar ge lukkig bleek een van de wel beëdigde nieuwe raadsleden het oudste lid van de raad te zijn, zodat deze de gemeenteraads vergadering van woensdag kon voorzit ten. Bij beschikking van de minister van justitie zijn aangewezen voor de tijd van twee jaren in de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke kin derzaken, tevens belast met de behan deling van kinderstrafzaken bij de arron dissementsrechtbank te Middelburg; tot lid: mr. P. van Empeï, president; tot plaatsvervangend lid: mr. C. E. Coester, mr. A.W. Thëne, mr. T.W. Attema, mej. S.W.C. Noteboom, allen rechter. BAGGEREN TE GOES Op het kantoor van de Grontmij te Goes is aanbesteed het baggeren van het kanaal Goes-Goesse Sas met bijkomende werken. Er waren zeven inschrijvers. H.W. de Vries uit Zaandam was met 261.500 het laagst. De hoogste inschrij ving kwam van de fa. A. Kraayeveld uit Zwijndrecht met 405.000. RUILVERKAVELING ZAK ZUID-BEVELAND Te Goes is aanbesteed het opruimen van toegangsdammen, het maken van nieuwe dammen, het maken van toegangswegen en perceelsopritten t.b.v. de herverka veling in de Zak van Zuid-Beveland. Er waren acht inschrijvers. Laagste fa. gebr. J. qn M. Moerland te St.-Annaland met 222.700. Hoogste C.V. gebr. van 't Ver laat uit Hardinxveld-Giessendam met 237.800.— Morgen, vrijdag 7 september, zijn de tijden van de hoogwaterstanden voor ae provincie Zeeland als volgt: Hansweer 7.40 en 19.59 uur; Terneuzen 7.14 en 19 -p uur; Vlissingen 6.45 en 19.08 uur; Wemei- dinge 8.32 en 20.45 uur. mmm MIDDELBURG Electro 19.30 uur De mummie, 14 T City Geen voorstelling VLISSINGEN Luxor 20 uur De kleine kolonel, a 1 Alhambra 20 uur Kriminal tango, a.l- GOES Grand 20 uur Zet 'm op Temmy. ■-*•

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 2