Gekke band op K.R.O.-t.v. Zwart o p Wit /Hoc^ezec^d Vlco Torriani. op KRO-televisLe PERQUIN FOUTEN! Mi'nter en Hinter en het fluwelen ventje Luister naar Kijk naar Met Mia Smelt naar Kerkrade UNO-DEBAT V/A TELSTAR Gerard de Haan neemt afscheid van de wereldomroep PINTO-SERIES OP VRIJDAG Brandpunt" naar de zaterdag 4-voudige bestrijding van pijn en griep! Chefarinel maakt Martin Mons Stern-feuilleton Radioprogramma s Plechtigheid ter uitzending van missionarissen Duitser verdronken AANGEREDEN DOOR EIGEN LESAUTO Hobby van zoon werd moeder noodlottig Zoon verdacht van poging tot doodslag DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 4 SEPTEMBER 1962 (Advertentie) brengt U in de I I kleinste details Istijl.slanding en comfort] |in Uw huishouding ook met w asm achines JWIia Smelt zal vanmorgen om 11.00 uur A in haar programma „onder ons" aandacht schenken aan het (nu al bij na beruchte) wereld muziekconcours in Kerkrade. Niet aan de muzikale pres taties of 't gekrakeel rond de AVRO- TV-reportage, maar aan de meer men selijke kanten van dit concours. Tien tallen huisvrouwen zijn namelijk ge durende de muzikale weken gastvrou wen geweest voor honderden buiten landers en het spreekt vanzelf dat de dames een eigen kijk op deze zaken hebben. De Kerkraadse dames hebben in het kader van een uitwisseling een bezoek gebracht aan de muzikanten die zij hebben gehuisvest en over de eerste ervaring gaat Mia Smelt nu eens haar licht opsteken. Want dit zijn dingen die beslist niet onder ons moeten blij ven. Tn Bussum en andere Europese televi siehoofdsteden hoopt men over en kele weken als de algemene vergade ring van de Verenigde Naties aan het debat over de kwestie Nieuw-Guinea begint, beelden van deze vergadering! via Telstar rechtstreeks naar Europa' te zenden. Beelden van de onderteke ning van de voorlopige overeenkomst in New-York konden enkele weken ge leden niet naar Europa worden gezon den, vandaar dat men met het debat revanche wil nemen. r\e redacteur van het Nederlands nieuwsjournaal, de heer Gerard de Haan heeft in de kring van de wereld omroep afscheid genomen. Na veertien jaar dit journaal geredi geerd en voor de microfoon te hebben gebracht, is de heer de Haan met pen sioen gegaan. In deze tijd heeft hij rond 4.000 journaals met berichten uit Nederland gemaakt, waarvoor hij in totaal ruim drie miljoen woorden no dig had. De dank van de luisteraars vond zijn! climax in de aanbieding door de di-| recteur van radio Nederland wereld-: omroep, drs. L. F. Tijmstra, van drie; albums met in totaal 820 brieven, an-| sichtkaarten en telegrammen van Ne derlanders uit 64 landen in alle delen der wereld. Met het verdwijnen van Brandpunt naar de zaterdag, kan de KRO-televi- sie het komend seizoen de vrijdaga vond met een schone lei beginnen. Zoals bekend zal ook hier aandacht geschonken worden aan het amuse ment (o.a. met shows van Johnny Kraaykamp), terwijl ook de seriever halen van kolonel Oreste Pinto op de vrijdagavonl een plaats zullen krij gen onder de Nederlandse titel ,,De Fuik". De regie van de serie was in handen van Luc van Gent, de voor naamste rollen worden gespeeld door Frits Butzelaar en Ingrid Valerius. Hoewel van verschillende zijden pro testen tegen de serie zijn gerezen, heeft de KRO hierop gelukkig niet gereageerd. De Pinto-serie geeft n.m. een uitstekend beeld van de me thoden van spionage, die door beide zijden in de Tweede Wereldoorlog werden gevolgd. Dit is het Engelse orkest The tem perance sevendat gisteravond op de beeldhuis te zien is geweest in het programma „Meet the band". De re gie van dit programma berustte bij Fred Rombouts Over Hilversum I (402 meter) hoort u om 18.00 uur in het programma van de KRO dansmuziek door het orkest Klaas van Beek en zanger Hans van Oeveren. Om 18.20 uur regeringsuitzending en om 18.30 uur een programma van de RVU: van Bach tot Boulez. Om. 19.00 uur nieuws en de KRO-actualiteiten-rubriek ,,Echo". Licht te verteren plaatjes draaien van 19.25 tot 20.10 uur. Dan een ((opgeno men) programma van het wereldmu ziekconcours in Kerkrade: orgelspel door Gabriël Verschragen op het orgel van de St. Baafs kathedraal in Gent. Om 20.45 uur klassieke en moderne meesterwerken uit de Franse muziekliteratuur, terwijl om 21.15 uur Francesco Mander het ra dio filmarmonisch orkest dirigeert in een concert, waarbij als solist de fagottist Anton Doomernik optreedt. Om 22.15 uur vraagtekenprogramma en boekennieuws. Het ANP-nieuws om 22.30 uur en te 22.40 uur kunt u luisteren naar Frank Sintra en het orkest van Nelson Riddle. De pianist Swjatoslaw Richter speelt om 23.15 uur werken van Schumann en Cho- oin. Met het laatste nieuws om 23.55 uur wordt de uitzending besloten. Over Hilversum II (298 meter) hoort u te 18.00 uur nieuws en actualiteiten. Tom Erich is te 18.30 uur te beluisteren en de Zaaiers spelen van 18.30 tot 19.00 uur. Vocale solisten zijn de spotlights, j Jan Brusse wipt om 19.00 uur even over uit Parijs, en in het bel-canto-program- gramma hoort u bekende aria's en ster ren. Om 20.00 uur nieuws, te 20.05 uur discotaria, om 21.00 uur dansmuziek door de Skymasters en dr L. Bosch spreekt om 21.45 uur over „successen en teleur stellingen van het wetenschappelijk kankeronderzoek' De bariton Max van Egmond en Pierre Palla brengen om 22.00 uur liederen, te 22.30 uur nieuws en AVRO's radio journaal, en met wer ken van hedendaagse Russische compo nisten besluit de AVRO haar program ma van deze dag. Tot slot het ANP- nieuws van 23.55 uur. stomheid was geslagen. En wie zou er met meer kennis van zaken over deze materie kunnen praten dan Simon van Collem, die met zijn oude draaidoos- programma's altijd zoveel succes heeft, getuige de stapels brieven die men bij de VPRO na elke uitzending ontvangt. Basis voor het programma is een Ame rikaanse documentaire over het Holly wood van de twintiger jaren, en daar omheen heeft Simon van Collem een aantal fragmenten bijeengezocht uit o.a. films met Greta Garbo, Al Jolson, Ru- dolf Valentino en Charly Chaplin. Het programma dat tot ongeveer kwart voor elf duurt, werd geregisseerd door Guus Kristel. In het Vlaamse programma vestigen we om 20.30 uur uw aandacht op de voordracht „appelepit" van Mary Dres- selhuys (little jug), om 21.00 uur een reis naar Ecuador en om 21.30 uur een nieuwe aflevering van het 87e politie district. België Frans brengt om 20.30 uur het spel „Le monsieur de cinq heures" De KRO-televisie brengt zaterdag avond 22 september een programma rond Vico Toriani ,,Vico-visite" heet het en onder de gasten van Signor Torriani bevinden zich de zangeressen Elaine Delmar, de Trac -Sisters, de! Spelbrekrs, andré Salvador en het: Belgisch orkst van Eddie de Latte. De begeleiding van de artiesten werd; verzorgd door een okest onde lefri verzorgd door een orkest onder leiding! van Harry de Groot en de regie is in handen van Thijs Chanowski, die hiermee zijn eerste televisie-produk- tie voor de KRO in de ether ziet ko-l men. Zoals bekend heeft Chanowski! ook de regie gevoerd over twee pro- gramma's met Wim Sonneveld., diej in d eloop van het seizoen op het KRO- scherm zullen komen. Het KRO-televisie-magazine zal in het komend seizoen weer van plaats i verwisselen. Werd dit het vorig jaar' op de vrijdagavond gezet, vanaf sep tember zal men het weer op zater dagavond kunnen aanschouwen in 'n nieuwe presentatie-vorm. De onderde len van het programma zullen door middel van filmflitsen en lichtbanden aan elkaar worden geregen. Hierdoor wil men meer vaart en eenheid in het programma brengen. Om 19.30 uur verschijnt het NTS- embleem op uw scherm voor het inter nationaal agrarisch nieuws. Om 20.00 uur NTS-journaal, en het programma van 20.20 uur is een uitzending van de KVP. De KRO opent haar programma om 20.30 uur met de actualiteiten-rubriek „Woord en beeld" en brengt om 20.40 uur (in samenwerking met de VPRO-te- levisie) een blik in het Hollywood der twintiger jaren, toen de film nog met (Advertentie) V/er middelen in één labiet doen wonderen zonder de maag van streek te maken I De vier geneesmiddelen van Che- farine„4" worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt. In één tablet verenigd werken zij bijzonder snel, krachtig en weldadig, vaak zelfs wanneer andere middelen falen. ÜÜtPP Tegen pijn en griep. Geschikt voor een gevoelige maag, want die wordt beschermd door het bestanddeel Cbefarox, 20 tabletten f 0.80, 40 tabletten f 1.50,100 tabletten f 3,50 De aapjes doen het altijd weer best,] uitgezonderd dan misschien in het oog van mijn jongste, die zich met moeizaam bedwongen ongeduld door', de hele dierentuin liet leiden, de lan-f ge halzen der giraffen als volstrekt normale verschijnselen accepteerde de olifanten heel gewone dieren acht te, zij het dan in een wat grotere rutvoering, die zelfs niet geïmponeerd raakte door het realistisch gebrul van de leeuwen, maar die tenslotte vol blijdschap en met een deswege plot seling opklarend gezicht ontdekte dat ze behalve al die dwaze dieren ook eendjes in de dierentuin hadden. Aan49) de boorden van hun vijver heeft hij zich toen ruuim een uur kostelijk ge-1 ,.Is dit de brie!?" - Carla Berkelaar knikte. ,,Ja, 'de brief, inspecteur." amuseerd. Daarvoor hadden we dusj niet helmaal naar de dierentuin hdhoeven te gaan; want eendjes zwem' Lieve caria dat is men ook drie straten verder in de i stadsvijver. Maar andere kinderen zijn gek van de aapjes. Zoals ook dat drietal onder aanvoering van moeder en een door tastende vaderEen van de kleinen zag plotseling een heel klein en daar om meteen algemeen geliefd aapje buiten de kooien rondspringen. Zo maar los! „Kijk, pa, die is losgebro ken", riepen de kinders. Pa bezon zich niet lang en na zich even strategisch achter een struikje te hebben opgesteld, slaagde hij erin het diertje in de nek te grijpen, tot wilde vreugde van zijn kroost. Al's ie- mand die gewend is moeilijke zaken terloops even op te lossen, beende hij naar een juffrouw van een naburige retirade, niet omdat het aapje moest, maar ze was de dichtstbijzijnde die rentuin functionaris. „Juffrouw, dit hJhB-uViC719 20 maar los rond en nu neo ik het even gevangen" zei hij, Mi znini"? veIholen trots, als ware rinfp m> zeven eisenhandig ge- s een safari toeer- waarschüwenwen een bewaker £VMr°™ keek dui<lelijk gekweld. t,Menee? zei ze vol ongeduld dat beest mag los rondlopenlaat U het d"eCh,ZT!ï ,En UrWA doortasten de vadei teleurgesteld het aapje de vrvheid hergaf, mopperde de jufrouw tend t0.tnnlem?Jld ™.'t hijzonder rich- tend -.Dat rotbeest, iedere dag wordt- brel.nL .Tv gev™gen- En telkens orengen ze hem bij mij" Maar daarover had ze niet boos Zna?nn Znt een wezen dat zo thnh op B Lö rondspringt, dat is toch een ongehoord verschijnsel? Ie der aapje hoort, evenals ieder mensje zijn eigen kooitje PRAET-MAECKER Jij moet het maar uitleggen. Die anonieme brieven zeggen: „Eens een moordenaar altijd een moordenaar.' Ze zullen wel gelijk hebben. Maar ben ik nu werkelijk een moordenares? Twee maal een moordenares? Dat moet wel, want anders.. Wil jij de politie uitleg gen, dat ik het nooit werkelijk heb ge wild? Ik bedoel, dat ik niet wist Och, het geeft niet of ik al probeer het uit te leggen. Mijn hoofd is zo vreemd leeg. Net zo leeg als het was, toen ik Bob onder aan de trap zag liggen en hij zich niet meer bewoog. En toen ik dat masker van Kit Grijps- ma's gezicht waste. Jij kunt die din gen allemaal zoveel beter zeggen dan ik. Je bent zo verstandig. Jij zou nooit gelogen hebben over het afwassen van dat masker. Natuurlijk was dat dom van me, daar heb je gelijk in. Mis schien was alles anders gelopen als ik niet zo afschuwelijk dom was. Wil je vragen of de politie het stilhoudt? Om de kinderen. Niemand heeft er iets aan als het publiek wordt. Wim en Tine Potasse willen de kinderen wel bij zich houden. Ik heb hun in mijn testament gevraagd de voogdij op zich te ne men. Verder heb ik voor alles gezorgd. Ook voor juffrouw Tersteeg en juffrouw Mien, Brigitte." „Tja, erg duidelijk is die brief niet," meende Perquin. „Neen," gaf Carla Berkelaar toe, „en zeker niet voor iemand, die Bri gitte niet goed heeft gekend. Die brief is zo op en top Brigitte. Zij probeerde duidelijk te maken, dat zij niet toere kenbaar was, toen ze die beide moor den pleegde. En ik geloof, dat dat waar is. Angst bracht haar altijd bui ten zichzelf. Zij moet doodsbang ge weest zijn van die man van haar. En ze was doodsbang van Kitty Grijpsma-" „Goed, ze was doodsbang van me vrouw Grijpsma. Maar dat moet ze dan al jaren geweest zijn. Dat was immers de reden waarom zij haar toe stond gratis gebruik te maken van de diensten van Votre Beauté? Hebt u enig idee, wat er dan kan zijn gebeurd, dat die latente angst, want dat was het toch tot nu toe, zo deed opvlam men, dat het een catastrofe als deze veroorzaakte?" Carla Berkelaar beet zich op de lip pen. „Tja," zei ze eindelijk aarzelend, „u moet vooral niet vergeten, dat die ar me Brigitte een zware neurotica was. Misschien was ze zelfs wel erger dan dat. Al die namen. Ziet u, die arme Brigitte leefde in de wereld van de angst, vergeeft u mij zo'n melodrama tische uitdrukking. In een wereld vol monsters, vol schrikbeelden. Wat we ten of begrijpen wij nu eigenlijk van de reacties van zulke mensen? „Als u ooit had ervaren, wat ik zo dikwijls heb meegemaakt, hoe de groot ste futiliteit haar uit haar evenwicht .x kon brengen, haar opjagen in een pa roxisme van angst, zou het u niet zo verwonderlijk voorkomen, dat het ar me kind tweemaal tot moord kwam Het was beide keren eigenlijk wat je een reflexbeweging zou kunnen noe men. Arme ziel, had zij zich maar eens uitgesproken! Maar ja, dat kun nen zulke naturen nu eenmaal niet, zich uitspreken? Zij wantrouwen alles en iedereen." Haar bleek gezicht vertrok zenuwach tig. „Ik veronderstel," zei ze dan naden kend, „dat de onmiddellijke aanleiding de zorg om haar kinderen was. Die arme Brigitte verafgoodde haar kinde ren. Hun veiligheid en welzijn waren voor haar een obsessie. Die obsessie zal ook wel de aanleiding geweest zijn tot de moord op haar man. Robert Reimers moet een beest geweest zijn. Als Brigitte mevrouw Grijpsma er nu van verdacht haar kinderen op de een of andere manier te bedreigen. „Op welke manier had ze dat kun nen doen?" „Ja, dat weet ik ook niet precies," antwoordde juffrouw Berkelaar aarze lend. „Het zou natuurlijk kunnen zijn, dat Kitty Grijpsma haar heeft gedreigd met de bewijzen van die moord op Reimers naar de politie te gaan, als Brigitte haar niet haar hele aandeel in het bedrag gaf, dat dat Newyorkse concern ging betalen voor die paten ten. Als ze werkelijk met zulke bui tensporige eisen op de proppen is ge komen en ze was daar niets te goed voor moet Brigitte wel hebben gevoeld, dat die vrouw niet zou rus ten voor ze haar geheel had uitgeplun derd. En waar bleven dan de kinde ren? Ze zouden een armoedig leven leiden, zich alles moeten ontzeggen. Ze zouden niet kunnen studeren, niet de loopbaan kunnen kiezen, die hen het meest aantrok.Ik denk wel dat het zoiets geweest moet zijn. En die arme Brigitte zal de veiligheid van haar kin deren voor de tweede maal bedreigd hebben gezien en weer radeloos zijn ge worden, net zoals de eerste maal." „Koesterde mevrouw Grijpsma om de een of andere reden een wrok te gen mevrouw Reimers?" „Niet dat ik weet. Ik heb altijd de indruk gehad, dat ze Brigitte wel mocht. Ze hadden nog samen school gegaan. Maar ja, vrouwen als die me- De KRO-rubriek „Woord en beeld" be vatte gisteravond een verhelderende uiteenzetting van de minister van maat schappelijk werk, dr. M. Klompé, over het dezer dagen door haar ingediende wetsontwerp voor een algemene bij standsregeling. Onze parlementaire redacteur, de heer L. Leyendekker, toonde zich niet alleen een bekwaam en innemend inter viewer, maar betrok vooral de vele be langrijke facetten van dit wetsontwerp in zijn vragen. Nadat de Flintstones weer voor gezel lig vertier hadden gezorgd, konden de kijkers kennismaken met 9 jonge Engel sen, die zich merkwaardigerwijze „The Temperance-seven" noemen, en op on gewoon kluchtige wijze hun repertoire uitvoerden. Regisseur Rombouts bracht dit optreden suggestief op de beeldbuis. Boeiend, mede dank zij de instructieve toelichting van Henk Neuman, was de Amerikaanse documentaire over het moderne, na-oorlogse Japan, de oude en nieuwe levensgewoonten, de zucht tot imitatie en de vele problemen der nieu we generatie. Al met al een interessant KRO-programma. De Hilversum I - 402 m DINSDAG 4 SEPTEMBER KRO: 12,00 Middagklok - Noodklok 12,04 Populaire grammof oonmuziek 12,30 "Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw 12,33 Licht lunchconcert (gr.) 13,00 Nieuws 13,15 Pla- tennieuws 13,30 Amusementsmuziek (gr.) 14,00 Moderne orkestmuziek (gr.) 14,35 Voor de plattelandsvrouwen 14,45 Omroepdubbel- kwartet 15,00 Lichte grammofoonmuziek 16,00 Voor de zieken 16,30 Bidstond voor de zieken 17,00 Voor de jeugd 17,40 Beursbe richten 17,45 Regeringsuitzending: De Ne derlandse Antillen, door Frank Martinus Arion 18,00 Dansorkest en zangsolist 18,20 Regerinsuitzending 18,30 Radio-Volksuniver siteit: Van Bach tot Boulez - IX, door H. Citroen 19,00 Nieuws 19,10 Actualiteiten 19,25 Lichte grammofoonmuziek 20,10 Wereld muziekconcours Kerkrade 1962: Orgelspel 20,45 Klassieke en moderne kamermuziek 21,15 Radiofilharmonisch orkest en solist: Klassieke muziek 22,15 22,25 Boekbe spreking 22,30 Nieuws 22,40 Lichte grammo foonmuziek 23,15 Pianorecital: klassieke muziek (gr.) 23,55-24,00 Nieuws. Hilversum II - 298 m AVRO: 12,00 Instrumentaal trio: jazzmu ziek 12,20 Regeringsuitzending: Uitzending voor de landbouw 12,30 Mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw 12,33 Me- tropole orkest 13.00 Nieuws 13,15 Medede lingen, eventueel actueel of grammofoon- vrouw Grijpsma bekijken alles nu een maal zakelijk. Die sympathie, als er dan al zoiets heeft bestaan, kan voor haar nooit een beletsel zijn geweest Brigitte de duimschroeven aan te zet ten." .Waarschijnlijk niet," gaf Perquin toe. „Ik vertrouw, dat u, of wie daar dan ook over te zeggen heeft, de laat ste wens van die arme vrouw wel zal eerbiedigen, nietwaar? De zaak zal nu toch wel worden geseponeerd? Zo noem je dat toch, nietwaar? Ik ben niet zo erg op de hoogte van juridische termen." „Als de schuldige dood is, heeft het weinig zin verdere stappen te nemen, juffrouw Berkelaar. Dan kunnen we wel niet anders doen dan een zaak sepo neren. Mijn dank voor uw inlichtingen. Gezien alles wat er aan mevrouw Rei mers' dood voorafgegaan is en ook deze brief kan hier alleen maar sprake zijn van zelfmoord. Wat dat betreft geloof ik, dat er geen verder onderzoek no dig is. In het ziekenhuis zullen ze trou wens wel alles doen, wat gedaan moet worden." BAAN Iedere dag stapt in de oude Britse vesting Winchelsea een wachtpost naar de uitkijktoren om te zien of de Spaanse Armada Engeland nadert. Jaarsalaris nog steeds 1 1/2 Pond Sterling, sedert 1650 niet verhoogd. GRIL Nieuwste gril van schoon heidsmaniakken: een koffiebad. Prijs 50 dollar. GEMAKKELIJK Filmacteur Bernard Blier krijgt het in zijn vijftien volgende films gemak kelijk: hij kan in de hoof rol van een invalide politiespeurder voor een tv- filmserie in een rolstoel blijven zit ten. VERBOD BOOTS (51), beroemde Engelse vervaardiger van toiletpapier mag zijn waar voortaan niet meer met drie kronen versieren. De Zweedse ambassade te Londen heeft name lijk geprotesteerd, omdat haar ko ning óók drie kronen in zijn wa pen voert. Mijn bakkerslagerschoenma ker enz. vragen of ik a.u.b. opslag krijg". muziek 13,25 Beursberichten 13,30 Militair orkest 14,00 Moderne kamermuziek 14,40 Voor de jeugd 15,00 Sopraan en piano: klas sieke liederen 15,30 De vrouw in het wit, hoorspel 16,10 Hongaarse melodieën (gr.) 16,30 Voor de jeugd 17,30 Licht ensemble 18,00 Nieuws 18,15 Eventueel actueel 18,20 Pianospel 18,30 Licht orkest en licht vocaal ensemble 19,00 Paris vous parle, gesproken brief uit Parijs 19,05 Bel canto (gr.) 20,00 Nieuws 20,05 Discolaria 21,00 Dansorkest en zangsolisten 21,45 Successen en teleurstellin gen van het wetenschappelijk kankeronder zoek, lezing 22,00 Bariton en piano 22,30 Nieuws 22,40 Actualiteiten 23,00 Heden daagse Russische muziek (gr.) 23,55-24,00 Nieuws. Brussel Vlaams 324 m: 12,00 Nieuws 12,03 Lichte grammo- foonmuziek 12,30 Weerbericht 12,35 Tuin- bouwkroniek 12,40 Dansmuziek 12,50 Beurs berichten 13,00 Nieuws 13,15 Kamermuziek 14,00 Une vie pour le Tsaar, opera 15,15 Ka mermuziek 15,30 Lichte orkestmuziek 16,00 Beursberichten 16,06 Marsmuziek 16,30 Klas sieke en moderne kamermuziek 17,00 Nieuws 17,15 Lichte muziek 17,50 Boekbespreking 18,00 Kamermuziek 18,20 Voor de soldaten 18,50 Grammofoonmuziek 19.00 Nieuws 19,40 Lichte orkestmuziek 19,50 Lezing 20,00 De Temptatie, hoorspel 20,36 Amusementsmu ziek 21,15 Jazzmuziek 22,00 Nieuws 22,15 Omroep Symfonie-orkest en zangsolisten: amusementsmuziek 22,55-.00 Nieuws. Brussel Fraus 484 m: 13,00 Nieuws 13,15 Lichte grammo foonmuziek 14,03 Belgische kamermuziek 14,45 Koorzang 15,03 Lichte grammofoon muziek 17,00 Nieuws 17,15 Operamuziek 18,30 Lichte grammofoonmuziek 19,30 Nieuws 20,00 Festival van Bayreuth: Siegfried, opera '2,55 Nieuws. Hilversum T - 402 m WOENSDAG 5 SEPTEMBER NCRV: 7,00 Nieuws 7,10 Gewijde muziek (gr.) 7,30 Lichte grammofoonmuziek 7,50 Het brood des levens, meditatie 8,00 Nieuws 8,15 Radiokrant 8,35 Mannenkoor: volkslie deren (gr.) 9,00 Voor de zieken 9,35 Water standen 9,40 Voor de vrouw 10,10 Grammo foonmuziek 10,15 Morgendienst 10,45 Meis jeskoor 11,10 Klassieke orkestmuziek (gr.) Hilversum II 298 m VARA: 7,00 Nieuws 7,10 Ochtendgym nastiek 7,20 Socialistisch strijdlied 7,23 Lichte ochtendklanken (gr.) (Om 7.30 Van de voorpagina, praatje) 8,00 Nieuws, en socia listisch strijdlied 8,18 Ouderwetse dansmu ziek (gr.) 8,30 Verkeerswenken 8,35 Lichte grammofoonziek 8,55 Kookpraatje 9,00 Ochtendgymnastiek voor de vrouw 9,10 Mo derne muziek (gr.) VPRO: 10,00 Messia nisme en Christendom, lezing VARA: 10,20 Voor de vrouw 11,00 Politiekapel 11,30 Licht ensemble. T elevisieprogramma DINSDAG 4 SEPTEMBER NTS: 19,30 Internationaal agrarisch nieuws 20,00 Journaal 20,20 Zendtijd politieke par tijen: Uitzending van de Katholieke Volks partij KRO: 20,30 Woord en beeld 20,40- 22,40 Uit het Hollywood der jaren twintig, documentair programma. VLAAMS-BELGIë: 19,30 De socialistische gedachte en actie 20.00 Nieuws 20,30 Voor dracht 21,00 Een reis naar Ecuador, repor tage 21,30 87e politiedistrict, politiefeuille- ton 22,30 Nieuws. FRANS-BELGIë19,30 Uitzending van filo sofie en lekenmoraal 20,00 Journaal 20,30 Le Monsieur de Cinq Heures, spel 21,45 Lectuur voor allen 22,35 Journaal. In de kathedrale kerk van St.-Mar- tinus te Groningen heeft zondagmid dag de 6e nationale uitzendingsplech tigheid plaatsgevonden van missiona rissen. De plechtigheid werd gecelebreerd door de bisschop van Groningen, mgr. P. A. Nierman, met assistentie van de paters provinciaal Lucas Hoogveld, pro vinciaal van de paters Augustijnen en S. Hogenboom, provinciaal van de pa ters Franciscanen. Nog nimmer was de belangstelling voor de uitzending van de missionaris sen zo massaal als ditmaal in Gronin gen. Dit is mogelijk geworden door de grote ruimte waarover de Groningse kathedraal beschikt. Naar schatting 1700 gelovigen woonden de plechtigheid bij, want behalve de vaste plaatsen wa ren er nog 800 stoelen bijgeplaatst. Uitgezonden zullen worden 171 paters, waarvan 72 voor de eerste maal 30 fraters en broeders van priesterorden en congregaties, waarvan 11 voor de eerste keer 102 zusters, waarvan 54 voor de eerste keer, 49 fraters en broe ders, waarvan 26 voor de eerste keer en 9 leken, waarvan 6 voor de eerste keer. In totaal derhalve 361. Deze missionarissen vertegenwoordi gen 25 priesterorden en -congregaties, 22 congregaties van zusters, 6 congrega ties van fraters en broeders en 3 leken organisaties. Bij het baden in zee bij Scheveningen is zaterdag de 23-jarige D. Klein uit Angermunt bij Düsseldorf verdronken. Zijn lichaam is nog niet aangespoeld. Het slachtoffer had familieleden naar de badplaats gebracht en zou weer terug keren naar Duitsland om zijn familie een week later weer op te halen. (Wordt vervolgd) De rijschoolhouder M. van H. uit Liempde is zaterdagavond, toen hij op zijn scooter van Boxtel naar Liempde terugkeerde, aangereden door een auto van hemzelf. Hij werd in die auto tege- moetgereden door zijn instructeur, zijn verloofde en een zuster daarvan. De heer van H. werd zodanig gewond, dal een been moest worden geamputeerd. Zondagmiddag wilde te Zandvoort de 52-jarige mevrouw Bense opruiming hou den onder de bezittingen van haar 17- jarige zoon, die de gewoonte had met ontplofbare stoffen proeven te nemen. Zij deponeerde ondermeer enige flesjes chemicaliën in de vuilnisbak. Op dat moment volgde een geweldige ontplof fing. Met zware verwondingen aan ar men en gelaat is de vrouw naar het zie kenhuis overgebracht. De politie te Gorinchem heeft zater dagavond de 26-jarige klerk op de ge meentesecretarie te Rotterdam J. G. H. aangehouden. Deze wordt er van ver dacht zijn 58-jarige vader met een bijl op het hoofd te hebben geslagen. De eveneens J.G.H. geheten vader ligt in 't streekziekenhuis te Gorinchem. Hij be vindt zich nog in levensgevaar. De zoon heeft nog niet bekend. 4-3. Toen Minter en Hinter door de achterdeur in de keuken kwamen om een boterham te maken voor het ven tje uit de ballon, zagen ze de krant op tafel liggen. En lets in die krant trok hun aandacht. Een foto. „Kijk eens!" riep Hinter, „daar heb je hem!" „Dat is., dat is het fluwelen ven tje!" riep Minter uit. Met grote ogen lazen ze wat er onder stond: „Sinds gisteren vermist: Humphry Poenzuiger uit Grootmook, oud tien jaar. Hoge be loning uitgeloofd aan degene die hem terugbrengt. Minter was een beetje teleurgesteld. „Ach dan is hij toch niet van de maan, zei hij peinzend, „wat jam mer." J „Jammer?" riep Hinter uit. „Je bent een sufferd! Kom mee, dan gaan we hem gauw ophalen en naar huis bren gen. Dan krijgen wij de beloning!" „Maar ik wil zo graag in die ballon," protesteerde Minter. „Ach jij! Kom nu!" Hinter trok zijn broertje mee, maar in de deur botsten ze tegen hun moeder aan. ,,Wat moet dat nou weer?" riep de weduwe Dor verschrikt, maar de twee ling was er al vandoor, voor ze verder iets kon zeggen. „Die zijn weer op weg om streken uit te halen," zuchtte ze, terwyl ze de krant opraapte. Toen zag zij de foto. „Saprestie," mompelde ze, „dat moet een heel rijk jongetje wezen. Ik wou dat ik hem vond.."

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 9