Televisie bederft het jonge talent 7 m perquin fouten! in GROEVEN edreigt Waterman f Stem-feuilleton Mi'nter en Hinter en het fluwelen ventje g clubgebouw ,Vlissingen" Luister naar Terugblik je industrie oe wacht ieriJe Vandaag Motgen lagen wacht eigenaar \keinde DGWATER Radiop rogramma s NEDERLANDS CABARET ONDER DE LOEP IE ZIET ZEWEER TD(^p\/pKJ STEEDS MEER!! I IW-^L. T LI 1 Debussy-Ravel Tsjaikovsky's vijfde maakt Martin Mons Imponerend werk van Martin in stereo Zizi Jeanmaire in music-hall Nieuwe Charles Claudine Clark nze correspondent) Jiag werd om half drie Jlubgebouw van de v.v. |pend. Voorzitter Jacobse lie aan het bouwen én op. I het gebouw hadden mee lt bijzonder het gemeente- het in recordtempo ver- I de nodige vergunningen, lissen sprak als eerste zijn lit en liet deze vergezeld (geschenk. Ilisse-Verschage sprak na- leentebestuur én de stich- Ingen en memoreerde, dat (oor de voetballende jeugd ling is. 1 der Pluym feliciteerde en lemstuk aan namens de Xeland. Rden de heren De Pag is zustervereniging Zeeland namens de Ijs- en schaats- fc De heer De Pagter roem- beter wordende verstand- n de beide verenigingen Zeeland Sport. De heer let clubbestuur namens de fniging Rood-Wit twee me an. h Akkeren, sinds mensen- erger van de elftallen der lllen geluk. De heer Fran je namens de jeugdcom- supporters- en belangen- kele speelwerktuigen voor Ipreker bood de heer v.d. I'oorzitter van de Middel- lelandia, zijn gelukwensen fe-industrie Confecta N.V. (is voornemens een nieuw T?r te vestigen te Koe- doel werd de leegstaande met bijbehorend woon- Icht. Teneinde in de toe- pkheden te hebben voor uit. [tevens op een aangrenzend beslag gelegd worden. V. werd twee jaar geleden _r een Belgische weverij, J besloot op grond van haar lomende Euromarkt. Sinds ^■n bestaat er een nauwe met een Amsterdams Kt mede op grond waar- f-eiding noodzakelijk werd. Iiber zal in het patronaats- Jiwacht een modeshow wor- (i van de artikelen, welke T aakt. I sportauto wacht al meer nden op zijn onbekende ei- Ide hoofdprijs van de jaar- I die de Vereniging Davos |?n behoeve van het sanato- iDe prijs viel op lot nr. I naar men heeft kunnen J>rig jaar verkocht is aan ■ster) van de internationale h in Rotterdam. J dat de prijzen ter beschik- |/an de winnaars is reeds ken. Maar het bestuur van Davos heeft besloten, dat bf eigenaresse van het lot Jde wagen kan beschikken (zich meldt op de komende van 21 september t.m. 4 Maasstad wordt gehouden. ld uit, terwijl ziekenauto's J>ah reden, waar zich, naar I) Ben Bella-gezinde soldaten liden. Vier personen werden 40 gewond. Is er een gerucht geweest, led Khider, secretaris-gene- I Politieke Bureau van Ben In ontvoerd, Khider had za- |ieelgenomen aan demonstra nten van Algiers. Zijn afwe- gaf aanleiding tot de Ihten. jnsdag 4 sept., gelden voor Zeeland de volgende hoog- J: Hansweert 5.58 en 18.02 Jen 5.17 en 17.28 uur; Vhs- len 17.00 uur; Wemeldinge |i uur. uur Zes zwarte ruiters 14 j« De Mongolen, 14 j. lur Nur der Wind, 14 j. fco uur De Mongolen, 14 J- lur De misdaad was bijna |18 j. uur La vérité, 18 j. lm 20 uur De liefde van |4 j- II |i. The Alamo 14 j. |ur De piraten van de 14 j. bouw 20 uur So lacht und J in Tirol, a.l. (ent u. Een Pyjama voor twee uur Gaaibolling JKermisschieting bij ■ve en A. de Schepper |)te schieting bij R. de §oc£ l^misschieting bij A. de Bock "iotel Zeelandia (zaal „Juliana" i 15 uur Schieting JEN fedsvergadering ient |5 uur Schieting iO uur Het geheimzinnig0 lur The Alamo, 14 j. L-e en A. de Schepper 14 30 sschicting Iteneire 15 uur Grote scnie- DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 3 SEPTEMBER 1962 J)e Nederlandse televisie zit te springen om jong Nederlands ta lent en het nieuwe Nederlandse talent heeft de televisie nodig, maar de wijze waarop deze sa menwerking thans in praktijk wordt gebracht geeft reden tot het fronsen van de wenkbrau wen en het stellen van de vraag: „Is het wel goed?" In Hilversum en Bussum ontwijkt men deze vraag nog, maar met de zendtijd uitbreiding in oktober voor de deur moet men deze vraag toch gaan overwegen, want de Nederlandse televisie gebruikt niet alleen het jong talent; zij misbruikt het. Yoor degenen, die menen zich tot het artiestendom geroepen te voelen is een programma voor de Nederlandse televisie het hoogste goed dat ze kun nen bereiken. De televisiesecties in Hilversum worden bedolven onder de stapels brieven van mensen, die schrij ven dat ze het zo goed doen. Soms i- het zo en krijgen de schrijvers een kansje in een van de jong-talenten- programma's. die onze televisie zo rijk is: de AVRO heeft haar „nieuwe- oogsf'-programma, de VARA presen teert haar „Onbekend talent", de KRO Hilversum I - 402 ni MAANDAG 3 SEPTEMBER NCRV: 12,10 Pianospel met rltm. begelei ding 12,25 V. boer en tuinder 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht instumentaal septet 12,53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 13,45 Negro Spirituals (gr.) 14.05 School radio 14.30 Radio-kamerork. en sol., moder ne muz. 15,20 Pianorec. (gr.) 15,45 Vocaal ens. 16.00 Bijbeloverd. 16,30 Zangrec., mo derne liederen 17,00 V.d. kleuters 17,15 Licht instr. kwintet 17.40 Beursber. 17,45 Hege- ringsuitz.: Het toerisme in Suriname, door H. de Wit 18,00 Kerkorgelconc. 18,30 Klass. gram. 19,00 Nws. en weerber. 19,10 Accor- deonork. 19.30 Radiokrant 19,50 Lichte or~ kestmuz. en zang 20.10 Zangrec. 20,30 De vorstin, hoorspel 21,00 Lichte muz. 21.20 Gew. muz. 22.05 Gram. 22,15 Amus.muz. 22.30 Nws. en SOS-ber. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boekbespr. 23,05 Muziek uit Latijns- Amerika (gr.) 23.40 Het evangelie in Es peranto 23,55-24,00 Nws. Hilversum II - 298 m VARA: 12,00 Orgel en trompet, lichte muz. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 V.h. plat teland 12,38 Instr. licht kwintet 13.00 Nws. 13,15 V.d. middenst. 13,20 Instr. trio, ka- mermuz. 13,45 Door West-Afrika, lez. 14,00 Viool en piano, klass. muz. 14.15 Holland Festival 1962: Carillonconc. 14.30 De voor bijgangers, hoorspel 15.30 Roemeens ork. 16,00 Oude liedjes 16,15 Weerklank, muziek- revue 17,00 Operette-ouvertures (gr.) 17,25 Act. 17,35 Pianoduo 17,50 Militair comm. 18,00 Nws. en comm. 18,20 Instr. trio met zangsol., jazzmuz. 18,40 Hammondorgelspel 19,00 Lichte gram. 19,15 Regeringsuitz.: De radiozilvervloot, gepresenteerd door Her man Stok 19,30 Amus.ork. 20,00 Nws. 20,05 Radio Filharm. ork., groot koor en sol., klass. en moderne muz. 21,25 Op de praatstoel 21.50 Licht ork. 22,20 Act. 22.30 Nws. 22,40 Gi- taarrecital (gr.) 23,15 Lichte gram. 23,55- 24,00 Nws. Hilversum I - 402 m DINSDAG 4 SEPTEMBER KRO: 7,00 Nws. 7.15 Klass. gram. 7.45 Morgengeb. en overw. 8,00 Nws 8,15 Amus. muz. (gr.) 8,50 V.d. vrouw 9,35 Waterst. 9.40 Klass. gram. 10.00 V.d. kleuters 10.15 Lichtbaken, lez. 10,25 Klass. gram. 11.00 V.d. vrouw 11,30 Muziek houdt fit (gr.) 11,50 Volaanvooruit, praatje. Hilversum II - 208 m AVRO: 7,00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7,20 Lichte gram. VPRO: 7.50 Dagopening AVRO: 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 9.00 Ochtendgym. v.d, vrouw 9,10 De groente man 9,15 Blokfluit en clavecimbel (gr.), oude muz. 9,40 Morgenwijd. 9,55 Boekbespr. 10,00 Arbeidsvitaminen 10,50 V.d. kleuters 11,00 V.d. zieken, Brussel Vlaams 324 m: 12.00 Nws. 12.03 Lichte gram. 12.30 Weerber. 12.35 Landb.kron. 12,42 Zigeuner- muz. 12,50 Beursber. 13.00 Nws. 13.15 Ka- mermuz. 14,00 Lichte gram. 15,00 Moderne karnermuz. 15,30 Zangrec. 16.00 Beursber 16.06 V.d. zieken 17.00 Nws. 17.15 Lichte muz 17.50 Balletmuz. 18.20 V.d. sold. 1850 Lichte orkestmuz. 19.00 Nws. Festival van Bay- reuth (19.40): Lohengrin, opera (Om 20,45 Gram. en om 22,25 Nws.) 23.45-24.00 V.d. zeelieden. Brussel Frans 434 m: 13,00 Nws. 13.15 Lichte gram. 14,03 Klass. orkestmuz. 15,03 Lichte gram. 16,08 Operetteselecties 17.00 Nws. 17.15 Belg. ka rnermuz. 18.45 Gevar. gram 19.30 Nws. 20.00 Hoorspel 21,50 Gevar. muz, 22,15 Jazzmuz 22,55 Nws. Televisieprogramma MAANDAG 3 SEPTEMBER NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. KRO: 20,20 Woord en beeld 20.35 Tekenfilm 21,00 Licht ens. 21,25 Documentaire over Japan 22,10 Epiloog. VLAAMS BELGIë: 19,30 V.d. jeugd 20.00 Nws. 20.25 Het manneke 20.30 Zoeklicht 20,45 De wolvinnen (les leuves). speelfilm 22,25 Nieuws. FRANS BELGIë: 19.30 Cigalou 20,00 Jour naal 20,30 Sportuitz. 21,15 Ox Bow Incident, film Daarna: Journaal. start binnenkort met een televisie springplank en ook de NCRV en VPRO willen nieuwe krachten een kans geven. Maar met het geven van die kans houdt het meestal op. Want behalve het geven van een kans laat de Nederlandse televisie zich aan het jonge talent bitter weinig gelegen lig gen. Wat gebeurt er na die uitzen ding',Vrijwel niets. „Kom maar eens terug" is het antwoord, maar voor de verdere gang van zaken is het jong talent op zichzelf aangewezen. Soms is er een regisseur of pianist, die zich het lot van het sterretje-in-de-dop aantrekt en enkele adviezen geeft, meestal is de deur na die ene uitzen ding dicht tot een volgend program ma. Want de televisie trekt het talent aan maar schoolt het niet. Geld verdienen Waar moet het Nederlandse talent dan geschoold worden? Bij het handje vol impresario's, dat het talent nog wel een kansje wil geven. Ze zeggen terecht: „We zijn mensen, die geld moeten verdienen en willen artiesten wel eens een kans geven als het voor beide partijen goed uitkomt". Dat zijn de bonafide mensen; er zijn echter ook veel impresario's, als ze die naam nog verdienen, die zich aan het jong ta lent verrijken en het daarna aan zijn lot overlaten. De gezelschappen? Voor het toneel liggen dan kansen iets gunstiger, voor de revue en het cabaret zijn de ar tiesten aangewezen op de paar gezel schappen. die er nog resten. Zijn ze daar welkom? Berry Kievits en René Sleeswijk zeggen beiden: „We willen jong talent een kans geven. Blijken ze talent te hebben dan kunnen ze bij ons een goede kans krijgen, maar het blijkt dikwijls, dat ze niet bereid zijn hard te werken. Bij de televisie heb ben ze met één uitzending een flink bedrag verdiend en tevens gratis re clame, bij ons moeten ze voor een goed salaris een seizoen werken. Daar om kiezen ze de televisie, Het is de weg van de minste weerstand, maar ook de weg, waar ze het minste le ren. Na een televisie-uitzending gaan ze bij ons eisen stellen. De naam zo groot op de biljetten, een nummer midden in bet programma en een sa laris waar de ras-artiest de handen voor in elkaar knijpt. Wat willen die mensen? We betalen en plaatsen hen naar hun capaciteiten en die zijn dik wijls zeer beperkt". Het jong talent zelf: „We krijgen weinig kansen", zeggen en klagen ze. „Maar als men de resultaten nagaat van de talentenjachten, die worden gehouden in Loosdrecht. door gram mofoonplatenmaatschappijen, kousen- fabrieken, tijdschriften en noem maar op, dan blijkt het de meeste amateur artiesten te schorten aan zelfkritiek en vooral aan iemand, die hun vertelt wat ze goed en fout doen", zei een zangeresje. OP v* OENSDAG 12 september zendt de KRO haar vierde concilie-documen taire uit onder de titel „De kerk en haar verkondiging". De documentaire zal vrij wel geheel gevuld worden met materiaal dat Manus van der Kamp en Piet Kaart hebben meegebracht van hun reis door Afrika, DE AVRO-TELEVISIE zendt op maandag 10 september de eerste afle vering uit van de Duitse televisie-serie „Das Halstuch". Dezelfde week (op don derdag 13 september) komen afleverin gen 2 en 3 op het scherm. DE DERDE AFLEVERING van de Frank Capra filmserie zal op maandag-! avond 10 september door de AVRO-tele- visie worden uitgezonden en de wind „De niet te keren godin" tot onderwerp hebben. TVTilly van Hemert en Thijs Chanowski zullen het komend seizoen voor de VPRO-televisie een serie programma's verzorgen, waarin de vele kanten van het Nederlandse cabaret toen en nu voor de camera worden gehaald. Het eerste programma in deze serie, die men „Mens durf te leven" noemde, zal ook door de VPRO op vrijdag 14 sep tember op het scherm worden ge bracht en kreeg als ondertitel „Bij de start van een nieuw seizoen". In dit programma, waarover de samenstel lers nog het diepste stilzwijgen bewa ren („we willen het allemaal als een verrassing houden") zal men aandacht schenken aan het nieuwe cabaretsei zoen dat in september allerwegen be gint. Zoals u weet hebbeen de Neederlandse zendergroepen weer stuivertje gewisseld en over Hilversum I (402 meter hoort u om 18,00 uur in het NCRV-program ma de orgenlbespeling door Piet van Egmond, om 18.30 uur draaien er ver zoekplaten en te 19.00 uur hoort u nieuws en weerpratjes. Twintig minuten (van 19.10-19.30 uur) speelt het accordeonor kest Helmond onder leiding van Addy Kleingeld tot de radiokrant verschijnt. Om 19.50 uur zingt Christine Spierenburg bij het orkest Mozaiek van J Bos- Om 20.10 uur hoort u liedern van Debussy gezongen door Jacqueline Delman, be geleid door George van Renesse piano. Om 20.30 uur herhaalt de NCRV de hoor spelbewerking van Hank van der Moer van Tsjechows Novelle ,,De vorstin" te 21.00 uur lichte muziek, terwijl u om 21.20 uur kunt luisteren naar de mis in f kl. van Pergolesi. Lichte muziek om 22.05 uur door Miguel Dias en zijn orkest om 22.15 uur een selectie uit Por- gy and Bess door het Metropole-orkest en solisten. Na het neiuws van 22.30 uur de avondoverdenking en boekennieuws draaien we naar 23.40 uur, dan hoort u het evangelie in Esperanto. Om 23.55 uur nieuws tot slot. Hilversum II (298 meter) is het VARA- programma waarin u na het nieuws van Daarna muziek: eerst door Cor Steyn op het hammondorgel, om 18.40 uur door het trio Pim Jacobs en Rita Reys, om 19.00 uur door het orkest Jose Aguira. Om 19.15 uur een regeringsuitzending en te 19.30 uur speelt het BRT-amuse- ment orkest van Francis Bay. Om 20.00 uur nieuws in het kort, waarna u een concert hoort door het radio filharmo nisch orkest o.l.v. Franz Paul Decker. Verder werken mee de violiste Johanna (Advertentie) (Advertentie) Pasta I K2r Spray haalt de meeste vlekken dit de meeste stoffen tAavertentie;m m k. Martzy en het groot omroepkoor. Om 21.25 uur een uitzending „op de praat stoel" te 21.50 uur dirigeert Jan Cor- duwener zijn grand gala orkest, om 22.20 uur „Dingen van de dag" en na het nieuws van 22.30 speelt om 22.40 uur de gitarist Andres Segovia. Om 23.15 uur fragmenten op de plaat uit de musical ,,On the town" en tot slot om 23.55 uur nieuws. In ht gilde van ere-jagers en -schutters Om 20.00 uur opent de NTS het met journaal en weeroverzicht, waarna de KRO om 20.20 uur actualiteiten in woord en beeld voor de camera brengt. Om 20.30 uur een nieuwe aflevering van de strip ..The flintstones", waarin vana vond Frad en "Vilma samen met hun vrienden Betty en Barney rubble aan het gokken slaan. Om 21.00 uur kunt u kij ken naar een Engels crazy-jazz-orkest, dat enkele weken geleden in de Bussem- se televisie-studio Concordia optrad, en van welk optreden u vanavond de uit zending ziet. Het orkest specialiseert zich in crazy nummers, is in Engeland zeer populair, maar of het dat aan deze zijde ook zal worden, wagen we te be twijfelen. Om 21.25 uur ziet u een film van de Amerikaanse CBS-televisiemaat schappij over de twee gezichten van Ja pan, waar Oosterse tradities langzaam verdrongen worden door Westerse in vloeden. Tot slot om 22.10 uur nog een epiloog door aalmoezenier P.C- Groenen dijk. Twee onderdelen van het VPRO-zater- dagavondprogramma staken met kop en schouders boven de rest uit; de her- nieuwe kennismaking met Lilian Harvey en Willy Fritsch en de eenakter „Stroom afwaarts". Eerstgenoemd programma (de vijftig ste Draaidoos van Simon van Collem) zal vooral de oudere kijkers veel plezier heb. ben verschaft. Of de tegenwoordige spij- kerbroekenjeugd in dezelfde mate geno ten zal hebben van de romantische melo dieën valt te betwijfelen. „Stroomafwaarts" bleek weer eens een persoonlijk succes voor Ko van Dijk. Het gegeven, eentonigheid van arbeid met alle gevolgen van dien, heeft de Fransman Morvan Lebesque geïnspireerd tot een bewogen brok toneel, dat midden in deze tijd staat en waaraan door uitstekend spel voldoende reliëf werd verleend om de kijkers te boeien. In de middaguren kon men o.a. een bezoek aan Miniatuur-Wal- cheren brengen. Een belangrijk onderdeel van het NCRV-programma van zondagavond was de scenische vertolking van 1'EnfantPro- digue van Claude Debussy, een van de eerste werken van deze grootiheester, waarmee hij de Prix de Rome verwierf. De manier, waarop solisten, tezamen met koor en ballet, de cantate uitvoerden was bijzonder imponerend. Er ging een grote dramatische kracht van uit. Muzi kale fijnproevers zullen er, hoewel De bussy voor velen nog altijd een teken van tegenspraak is, volop van hebben genoten. De Vlaamse t.v., nog in vakantiestem ming, presenteerde dit weekeinde vanuit een badplaats de Kalanag-show met een exclusief optreden van de bekende gelijk namige Duitse illusionist. Het was een vlot programma met veel oude, glanzend opgepoetste goocheltrucs. Kalanag zelf stelt de t.v.-kijkers enigszins teleur: hij heeft meer van Lou van Burg dan van Houdini, en wat meer zwijzaamheid zou het effect van vele nummers zeker niet hebben geschaad. De camera's vingen de kleinste details en voor de zoveelste keer zat men de huiskamer op de beste plaats. Muziek van compo nisten die toevallig nog leven is bij drie kwart van de (passie ve) muziekliefhebbers bepaald onpopulair. Dat de in Amsterdam wonende Zwitserse componist Frank Mar tin een van de weini ge hedendaagse toon dichters is die behalve bekendheid ook waardering genieten onder degenen die in het algemeen „moderne muziek" af wijzen, heeft beslist geen chauvinisti sche redenen. We durven immers zelfs door-en-door Nederlandsche componis ten wel volkomen vergeten Neen, dat Frank Martin minstens een bekende naam is, dankt hij aan zijn wezenlijke betekenis. En een van de meest indrukwekkende uitingen van zijn belangrijkheid als componist heeft Decca op een luisterrijke stereo-lp vastgelegd: het concert voor zeven blazers, pauken, slagwerk en strijkers. Het bevestigt Martins muziek-architec- tonische begaafdheid. Dit concert doet hem kennen als de moderne toondich ter die met Schönbergs twaalftonen- systeem iets eigens is gaan doen. Het resultaat is dit imponerend con cert, dat op deze plaat wordt uitge voerd door het Orchestre de la Suisse Romande onder Ernest Ansermet. De opzet ervan is de mogelijkheden van veelal in het geheel opgaande instru menten te demonstreren en musici die anders zelden soliëren nadrukkelijk naar voren te laten komen. Imponerend is in dit verband de paukensolo. De stereo-opname is buitengewoon goed geslaagd. De vier etudes voor strijkorkest, die aan de tweede kant van de plaat zijn opgenomen, (even eens tot Martins beste werken behorend) maken deze lp des te interessanter. Een van de indrukwekkendste „moderne platen" van de laatste tijd. (Decca SXL 2311) Prélude l'après-midi d'un faune' van Debussy is een veelgespeeld werk. Op een nieuwe Decca wordt het onder Pierre Monteux gespeeld door het Lon- dens Philharmonisch Orkest, een ver tolking van uitmundend gehalte. Het boeiendste van deze nieuwe plaat vin den we het sterk onderstreepte inzicht van de grote dirigent inzake het ver schil tussen Debussy en Ravel. Behalve genoemd werk bevat deze plaat ook Ravels „Pavane pour une infante défun- te", en de twee componisten worden vaak en gemakkelijk in één adem ge noemd. Ze hebben ongetwijfeld veel gemeen, maar wat er aan verschillen tussen beiden bestaat wordt onder Mon teux des te duidelijker. Deze 30 cm lp bevat verder de noc turnes „Nuages" en „Fêtes" van de drie waartoe ook het zeer zelden ge speelde „Sirenes" behoort. Van Ravel bovendien behalve de genoemde pa vane ook de bekende „Rapsodie es- pagnole". Het Londens Philharmonisch Orkest geeft de beide grote Fransen gaaf gestalte en de zorgvuldigheid waarmee Monteux hun beider verschil lende muzikale persoonlijkheid afba kent maakt deze plaat bijna tot een document van de begaafdheid van de hoogbejaarde dirigent. (Decca LXT 5677). Van Tsjaikovsky's symfonieën is de zesde niet alleen de bekendste en de meest gespeelde maar inderdaad ook de beste en deze „Pathétique" sluit de symfonieënreeks van de componist waardig af. Merkwaardig is dat de eraan voorafgaande, de vijfde symfonie, in feite heel wat zwakker is. Die mu sicologische waarheden moet men als gewoon muziekluisteraar echter niet te zwaar laten wegen. Op Beethovens vijfde is muziektechnisch ook wel kri tiek te leveren, maar wordt dit werk er te minder om? Tsjaikovsky's vijfde bevat bijzonder mooie delen en deze muziek spreekt de voor lyriek en dramatiek gevoelige luisteraar sterk aan. De componist mij mert over het noodlot, de leegte, het geluk en de berusting en die gedach ten inspireren hem tot soms aangrij pende muziek. Er is van dit werk een voortreffelijke 48) Hij dacht terug aan Brigitte Rei- mers, zoals hij haar die paar keer had meegemaakt. Nerveus, verward, onzeker van zichzelf en heel suggesti bel. De vrouw, die met zo'n verbluf fende handigheid de moord op mevrouw Grijpsma in elkaar had gezet, was geen van die dingen. En evenmin was zij het type. dat zelfmoord plegen zou. Tenminste niet voor ze absoluut z.eker wist, dat haar geen andere keus over bleef. En in die positie was mevrouw Reimers helemaal niet geweest. Als er dan al verdenking tegen haar mocht bestaan, dan was die verdenking niet zwaarder dan tegenover alle anderen, die met Kitty Grijpsma in contact wa ren geweest. Tegen het hele personeel van Votre Beauté en tegen de mensen, die door haar werden gechanteerd. En van enig bewijs of zelfs maar een aan wijzing was er met betrekking tot haar geen sprake. Ergo, er bestond voor haar helemaal geen dwingende reden te gaan beken nen en zelfmoord te plegen. Maar ze moest hebben gedacht, dat die reden wel bestond, anders had zij het niet gedaan. En die reden moest iets zijn, dat in verband stond met die moord, anders was de bekentenis onverklaarbaar. Het was natuurlijk al tijd mogelijk dat iemand haar had we ten te suggereren, dat zij op de een of andere manier zonder het te willen schuld had aan Kitty Grijpsma's dood. Ja. en de enige die er belang bij had dat te doen was de werkelijke schuldi- ge. Misschien, heel misschien, kon die zelfmoord nog wel eens een verkapte zegen blijken, dacht hij. Want om dat vrouwtje zoiets vreselijks met zo'n kracht te kunnen suggereren, dat die suggestie haar tot zelfmoord dreef, moest de betreffende persoon toch wel iemand zijn, die Brigitte Reimers heel goed had gekend en die haar volle ver trouwen had. Dat waren in elk geval toch weer aanwijzingen, die de kring van verdachten konden beperken. In Brigitte Reimers' flat vond hij een in tranen badende juffrouw Mien en een erg nerveuze, maar uiterlijk kalme Carla Berkelaar. Juffrouw Mien deed zichzelf heftige verwijten. ..Ik had het moeten begrijpen, inspec teur. Toen ze zo hals over kop de kin deren wegstuurde, had ik het moeten begrijpen. Maar ik was te stom. Ze zag zo smalletjes en zo wit. Maar ik dacht, dat ze griep onder d'r leden had. En dat al dat gedoe met die Amerikanen haar wat te machtig was geweest. Ze was nogal gauw van de kook, de stakker. Hoe heb ze het ken nen doen! En waarom nou toch? Om het geld hoefde het niet, ze had nou plenty. Daar was ze vroeger altijd zo bang over. ,Mien\ zei ze dan, ,Mien, vandaag waren er drie dames minder dan gisteren en Verburg heb helemaal gemoderniseerd. Denk jij. dat ik het houden kan? Misschien raak ik wel in eens uit de mode,' zei ze, ,dat zie je zo vaak.' En ik dan maar weer pra ten as Brugman. Maar nou hoefde ze toch nerges meer bang voor te zijn?" ,,Ik heb die goede ziel maar niet gezegd, waarom Brigitte dit heeft ge daan," zei Carla Berkelaar, toen de 'v>; - huishoudster hen alleen had gelaten. ,,Ik hoop zo, dat het stilgehouden kan worden. Om de kinderen. En eigenlijk toch ook om haarzelf. Ik geloof niet, dat zij toerekenbaar was, inspecteur, toen ze mevrouw Grijpsma vermoord de. Ze was alleen maar bang, doods bang. Ze was zo'n wezel, Brigitte. En als de meeste kleine, schuwe dieren sloeg ze in het wilde weg van zich af. als ze geen uitweg zag. Ik., ik hield erg veel van haar, inspecteur." Haar stem trilde. „Waarom was mevrouw Reimers zo bang voor mevrouw Grijpsma? Chan teerde die haar? En waarmee dan?" ,,Daar spreek ik liever niet over. Wat er indertijd gebeurde was ook een gevolg van haar angst. U zult het wel begrijpen als u deze briefjes doorkijkt. Het zijn anonieme brieven, die zij in de laatste dagen ontvangen had." „Wist u daarvan?" „Ze heeft er wel met mij over ge sproken. En ik heb haar aangeraden naar de politie te gaan. Als ik gewe ten had, wat precies de inhoud was, had ik haar dat natuurlijk niet aange raden, maar ze was erg vaag over de inhoud. Ze zei alleen maar. dat zij anonieme brieven kreeg, die haar van moord beschuldigden. En ik dacht, dat dat pure boosaardigheid was en klink klare onzin." Perquin las de brieven, herlas ze. ,.Als ik het goed begrijp, wordt me vrouw Reimers er hier in deze brie ven ook van beschuldigd haar man te hebben vermoord." „Ja, ik veronderstel, dat mevrouw Grijpsma haar daarmee chanteerde." „Wist u daar iets van?" „Niet voor ik deze brieven zag, in specteur. Maar ik had er wel vermoe den van dat er iets niet in de haak was met die doorlopende gratis behan deling van mevrouw Grijpsma. En ook is het mij dikwijls opgevallen, dat Bri gitte erg krap in haar geld zat. En dat was onmogelijk geweest met alles wat er binnenkwam, als er niet op de een of andere manier een lek was waardoor het geld wegvloeide. Deze zaak was een goudmijn." „Weet u ook, hoe mijnheer Reimers gestorven is?" „Ik heb altijd gehoord, dat hij van de trap is gevallen. Hij dronk erg veel en i w„a„s dikwijls, nu ja u begrijpt me wel Maar dat is allemaal gebeurd voor ik Brigitte leerde kennen." •Hoe komt u aan die brieven?" vroeg Perquin bruusk. Zij keek hem verbaasd en ook een beetje gekwetst aan. „Die brieven lagen bij haar afscheids brief. inspecteur. U denkt toch niet, dat ik in de papieren van dat arme kind heb zitten snuffelen?" „Dus zij had die brieven om zo te zeggen klaargelegd?" „Dat is wel de beste manier om te omschrijven wat ze heeft gedaan. Die arme, lieve Brigitte was erg onzelf standig en zij drukte zich moeilijk uit. Als u het mij toestaat, zou ik u graag uitleggen. hoe zij nu eigenlijk was. Maar laat ik beginnen met te zeggen, dat ze op haar speciaal terrein prima was. Brigitte in haar laboratorium was dan ook een heel andere persoonlijkheid dan Brigitte in het leven van elke dag. Sinds Votre Beauté bestaat ben ik de schakel geweest tussen haar en de bui tenwereld en ik heb de zakelijke en commerciële belangen van de firma be hartigd. Brigitte heeft wat dat betreft altijd op mij gesteund. En na haar dood steunt ze in zekere zin nog op mij. Die brief van haar is erg onsa menhangend en moeilijk te begrijpen. Maar, zoals zij erin schrijft, ze rekent erop, dat ik wel zal uitleggen wat u niet duidelijk is. Het arme kind ver gat, dat ik maar weinig meer weet dan u." (Wordt vervolgd) vertolking door het Concertgebouw orkest onder leiding van de jonge gast- dirigent Wolfgang Sawallisch, op een nieuwe Fhilipsplaat uitgekomen. Voor de liefhebbers van de Slavische muziek (en vooral voor de zeer vele Tsjai- kovsky-minnaars) een begerenswaar dige aanwinst voor de discotheek. „Ons" Concertgebouworkest bevestigt er zijn welverdiende wereldroem mee, een roem die onlangs nog door dui zenden geestdriftige Japanners bena drukt werd! (Philips A 02228 L). Life-opnamen van Zizi „Paris" Jean maire in een klinkend music-hall pro gramma, hebben een voortreffelijke Philips-langspeler opgeleverd, waardoor liefhebbers van dit genre uitgebreid kunnen kennis maken met haar veel zijdig show-talent. Zizi heeft een ge- eigende stem voor een music-hall re pertoire. Ze kan er sfeer mee tekenen, karakters uitbeelden, kortom: ze kan er in haar stijl mee goochelen. Al is haar geluid dan niet bepaald poëtisch, het boeit vooral in de uitgesproken stemmingsmelodieën, die uiteraard op deze plaat niet mankeren. Mon Bon- homme, Truc en plumes, A quoi bon s'aimer, Les Parisiens, Les bras d'An- toine, Les yeux brillants, Eh 1'amour, La vengeance, A nous deux mon ange, Toto l'aristo, Je te tuerai d'amour en Dróle de musique brengt ze achtereen volgens met begeleiding van het orkest Jean Michel Defaye. En van de eerste tot de laatste noot is haar optreden een zeldzame belevenis. (Philips LP 30 cm B 77379 L). Dat de nieuwste plaat van The Ge nius „You don't know me" moest he ten, wil allerminst zeggen dat Ray Charles geen furore maakt. Integen deel. Er is in de States een Charles- rage ontstaan, die tonnen in het laatje brengt. Weinigen zullen Ray zijn suc ces misgunnen. Hij heeft er hard voor gewerkt en bespeelt met zijn expres sieve stemgeluid vooral het jeugdige publiek. „You don't know me" is een nummer van Ray's langspeler „Modern Sound in Country and Western music". Hij wordt erin begeleid door koor en strijkorkest, onder leiding van Marty Paich. Gerald Wilson arrangeerde en dirigeerde „Careless love", niet te ver warren met het oude nummer van ge lijke titel. Ook daarin komt Charles' talent tot zijn recht. (ABC Paramount single AP 22132). Een van Ray Charles' toppers, „I can't stop loving you" heeft een eigen versie gekregen van Sue Thompson, bekend van „Norman" en „Two of a kind". Sue zingt het beslist aardig. Haar ijle, hoge stem laat hier en daar wat pakkende breaks horen. „I can't help it" vlot gezongen aan de keer zijde Ray Charles: rage om Genius Claudine Clark: late rock.... „Party lights" is een wilde schep ping van de negentigjarige Claudine Clark, die serieus muziek studeerde en zelfs een academische gr^ad in com positieleer behaalde. Op Chancellor single maakt Claudine haar debuut als roek-zangeres, in welke stijl er ook al een „opera" van haar draait, waarin ze zelf een hoofdrol vervult. Claudine's zang is bepaald niet vrij te pleiten van imitatie en effect-bejag. Dat komt ook tot uiting in „Disappointed" een nogal huilerig en tekst-arm nummer. (Chan cellor single CH 26010 3-3. „Ik kom uit de lucht", zei het flu welen ventje, dat met de balion in het weiland neer was gekomen. „Woon je dan in de wolken?" vroeg Minter met glinsterende ogen. „Ik woon waar ik woon", zei het ventje „en ik wil een boterham met aard beienjam." ,We hebben alleen appelstroop thuis". zei Hinter. Het ventje stampvoette. „Wil ik niet!" nep hij. ,Phoe, dan nietzei Hinter droog. Het fluwelen ventje begon weer te blè ren. „Ik heb zo'n honger!" huilt net als een wolf", vond Minter, T„maar dan als een fluwelen wolf Hij stootte Hinter aan en vervolg- de: „We kunnen wel een boterham voor je halen, maar alleen als we dan een eindje met de ballon mogen". Daar voelde het ventje wel voor, als er tenminste dik boter op zat. „We hebben ook wel aardbeienjam maar alleen 's zondags", zei Minter „En vandaag is het zaterdag, maar mis schien kunnen we bjj de pot. Wacht je dan hier 7" Het ventje knikte en Minter trok zijn halen mee 0m b°terham te gaan „Ik denk toch, dat hij van de mam komt zei Mmter onder het lopen Maar toen ze thuis kwamen, bleek er iets heel anders met het fluwelen ventje aan de hand te zijn.,..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3