T .v.-series moeten na 1 oktober de gaatjes vullen ^AAoc^ezecjA PERQUIN FOUTEN! Minter en Hinter en de verdwijn-kast „Springplank" NOGMAALS MARY MUCHON 196 KANDIDATEN VOOR ALGERIE'S PARLEMENT TL Ckefarine.,4 Stem-feuilleton 4-voudige werking... exUa geneeskracht! Concours hippique op tv-schermen Het kan haast niet Luister naar Kijk naar Terugblik Kunstdiefstal aan de Rivièra Radioprogramma 's Televisieprogramma Jongen gedood onder tractor maakt Martin Mons Rondje vla voor heel Nederland Lijk van vermoorde man gevonden Gevolgen van kernproef V.S. op grote hoogte DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 20 AUGUSTUS 1962 (Van onze radio- en t.v.-redacteur) Het aantal televisie series, dat onze organisaties betrekken van bui tenlandse maatschappijen begint de laatste tijd steeds groter vormen aan te nemen. Op de eerste plaats omdat de zendtijduitbrei ding die 1 oktober voor de deur staat om vulling vraagt, op de twee de plaats omdat de buitenlandse series dikwijls meer succes blijken te hebben dan de Nederlandse produkties, hoe hard het de Bussumseen Hilversumse televisiemensen soms in de oren klinkt. De NCRVbijvoor- beeld heeft honderden brieven gehad toen „Vader weet het beter werd stopgezet, toen de vier dochters Bennet hun laatste opwach ting op het scherm hadden gemaakt kreeg men enkele tientallen re acties waarvan het merendeel schreef „gelukkig". De AVRO die „My sister Eileen" als een „vulling" kocht, heeft ont- denkt dat de mensen er naar blijven kijken ook al staan de zusjes aan het eind van de avond. TYe VARA is bijkans geschrokken van •'-'het succes van Perry Mason, de KRO is enorm opgelucht met de Flintstones, die nu een zeer regelmatige gast in de KRO programma's zijn. Al deze za ken hebben er toe geleid dat de bui tenlandse televisiemaatschappijen Ne derland als afnemer zijn gaan „ont dekken" en men regelmatig de Neder landse televisiemensen in 't buitenland aantreft en vertegenwoordigers in Hil versum. De AVRO gaat de Amerikaan se serie „The defenders" uitzenden en hoopt op een nieuwe overeenkomst PERRY COMO DICKENS met Perry Como of een dergelijke se rie- De NCRV heeft de Engelse Dic kens serie aangekocht, en onderhan delt nog over „Ghost Squad" dat de NCRV-avonden op woensdag en vrij dag een beetje houvast moet geven. De VARA speurt na het succes met Friedrich Hollander (de tweede uitzen ding ziet u maandagavond a-s.) en de Johan Heesters show naarstig naar nieuwe Duitse produkties, Men denkt aan Mike Molto, maar hier is door de AVRO al optie op geno men, terwijl de NCRV onderhandelt o- ver nieuwe Paul Kuhn shows. Een be zwaar van de meeste buitenlandse series is dat de Amerikaanse dikwijls te veel op elkaar lijken, en verder de lengte van de programma's. Want men maakt er in Bussum en Hilversum geen geheim van dat dergelijke series voornamelijk de tijd tussen halfacht zen 8 uur moeten vullen. Eigen pro dukties blijken dikwijls zich aan geen klok te storen en de mensen zetten er hun toestel niet voor aan. Voor „Vader weet het beter" en voor ..Alles draait om moeder" blijft men zelfs thuis, en Ivanhoe mag op zijn mil- joenenschare rekenen. En dan te be denken dat na 1 oktober de televisie elke avond om halfacht begint. Dan kunt u zich indenken dat de televisie sectie-hoofden met rode ogen de pro jectiekamers uitkomen en de buiten landse maatschappijen hun vertegen woordigers uiterst dankbaar zijn. Na 1 oktober zult u zelf uw oordeel kunnen vellen. Dan zullen vaders, moeders, dochters, zoons, Flintstnes en cow boys elkaar in sneller tempo opvolgen op onze Nederlandse televisiescher men.... Het bekende C.H.I.O. concours hippi que in Rotterdam zal vermoedelijk ook voor de televisiekijkers te zien zijn als de NTS en organisatoren tenmin ste tot overeenstemming kunnen ko men. Lukt dat, dan verschijnen beel den uit de Maasstad op zondag 2 sep tember op uw scherm. Het is ove rigens volgens de mensen van sport in beeld een bijzonder dankbaar on derwerp. Dit als reactie op klachten van kijkers dat er wel eens te veel paardengehuppel op de schedmen paardengehuppel op de schermen te zien is. uitblijven of het succesvolle KRO-radio-programma „De springplank" zou in het nieuwe seizoen een plaatsje op het televisie menu krijgen. Dat zal ook gebeuren en de jonge regisseur Jimmy Eihnmal die onlangs bij de KRO-televisie in dienst trad zal er zijn regie-debuut mee maken. Nu is men nog op zoek naar een vriendelijk meisje dat het programma bij de kijkers zou kunnen introduceren. Me dunkt dat men aan omroepster Ineke Klaarhamer geen slechte zou hebben, getuige de vaar dige manier waarop zij in Knokke de moeilijke zaken wist te redden. Over Hilversum I hoort u om 18.00 uur nieuws, eventueel actualiteiten ter wijl het om 18.20 uur tijd is voor Tom Erich en zijn wekelijkee pianopotpourri. Om 18.30 Afrika en wij, een lezing vóoor de RVU door pater Pubben. Operaklan ken hoort u om 19.00 uur in het program ma Belcanto, en na het nieuws van 20.00 slaan Jan Koopman en Flip van der Schalie een luchtiger toon aan in disco- laria- Mr. E. Elias mijmert om 21.05 over het stadje Buren terwijl Benedict Silberman om 21.15 het promonadeor- kest dirigeert. Solisten zijn Elfia May- erhoff, Josef Traxel en onze befaamde Maastreechter staar. Om 21.55 uur de vierde uitzending in de Claude Debus- sy-cyclus van de AVRO. Nieuws en ac tualiteiten hoort u om 22.30 uur en de AVRO sluit om 23.00 met een nachtcon cert door het Berlijns Filharmonisch or kest. Laatste nieuws tenslotte om 23.55 uur. De KRO brengt om 18.00 uur over Hil versum II het jeugdprogramma Domi nant, terwijl om 18.30 uur muziek uit de film High society wordt gedraaid. Na het tijdsein van zeven uur, nieuws en KRO's actualiteiten rubriek Echo. Lichte plaat jes draaien om 19.25 uur en om 20-15 koorwerken van Schubert en Brahms, gezongen door het Weens academiekoor Om 20.45 uur dirigeert Bogo Leskovic Dank u, Nikita Sergejevitsj! nog eens I Teneinde ons in staat te stellen temidden van de gigantische leu gentroep die wij elke dag weer ver oorzaken, de zuivere en ware waar heid in het oog te houden, stuurt de ambassade van de Sovjet-Unie ons geregeld haar informatiebulletin. Daar staat altijd in hoe het eigenlijk is. De laatste aflevering heb ik met enthousiasme gelezen. Ze bevatte de woordelijke weergave van het tele foongesprek dat de ruimtevaarders Nikolajev en Popovitsj met de heren Kroestjev en Breznjev hadden, na hun gelukte Jieelalrondjes. Het lijkt me een zaak van rechtvaardigheid dat ik dit zo volledig mogelijk weer geef. Wat de premier en de president van de Sovjet-Unie zeggen zal ik, om dit stuk niet te lang te maken, met puntjes aangeven. De antwoorden van de kosmonauten Krijgt u vollediger. Daar gaan we: Kroestjev: Nikolajev: Dank u, dank ul K.: N.: Dank u, Nikita Sergejevitsj! K. N. K. N.: Ik dank u, Nikita. Sergejevitsj, voor deze hartelijke woorden. K. N.: Nikita Sergejevitsj dank, dank u. Nadat Nikolajev rapport heeft uit gebracht gaat het verslag van het gesprek verder- K.: N"Dank u, Nikita Sergejevitsj dank u! K.: N.: Dank u, Nikita Sergejevitsj! Dan komt Popovitsj aan de beurt K.: P.: Wel bedankt. Nikita Sergejevitsj. K.: P.: Dank u, tot ziens. Vervolgens mag president Breznjev met Popovitsj praten. Daar gaan we weer: B.: P Dank u zeer. B. P Bedankt, bedankt. P.: Bedankt. En met Nikolajev ook nog even: B. N.: Dank u. B.: N. B. N.: Dank u. B.: N.: Tot ziens. Bedankt, oen spannend gesprek, een historisch Ofsprek. Ademloos heb ik het gelezen, bisteren kregen we nok de foto waar op de heren N. en P. de heren K. en o. ontroerd omhelzen. Vol overgave bggen ze in eikaars armen. Dat komt er nu van, als je ruimtereiziger wil worden. Dan moet je je door Kroestjev aten zoenen. En dan mag je niet zeggen: neen, dank u, Nikita Sergejevitsj! PRAET-MAECKER F\e jonge Nederlandse cabaretière Mary Michon, een geboren en getogen Bredase die na een bliksemcarrière bij de radio thans van plan is hetzelfde te doen bij de televisie krijgt binnenkort een tweede kans. Vrijdag a.s. verschijnt zij in het VARA-televisie pro gramma „Hij en zij1"*, op woensdag 5 september is zij een van de me dewerkenden aan het programma „Onbekend talent" dat de VARA ook in het nieuwe seizoen op de beeldbuis zal brengen. Met dien verstande dat het nu meer gevorderde hele- en semi-beroepsarties- ten zullen zijn die hun cameradebuut (in sommige gevallen dat al niet eens meer) zullen maken. het radio filharmonisch orkest, terwijl de tenor Lode Devos om 21.30 uur chan sons Villageoises van Poulenc zingt. Om 21.45 uur orgelspel door Marcel Dupré, waarna om 22.20 uur de zwemsport (in Leipzig) en het boekennieuws de aan dacht krijgen. Voor de nieuwslezer om 22.30 uur in de ether komt. 22.40 Operet teklanken op de plaat, en het laatste KRO programma bestaat uit werken van Handel en Bach. Om 23.55 uur nog nieuws tot besluit. Kijk, kijk die NTS toch eens. Vanavond twee films voor jong en oud. Maar eerst kunt u om 19.00 uur kijken naar een reportage van de zwemwedstrijden, die in Leipzig vanmiddag werden gezwommen om de Europese kampi oenschappen. De beide Pieten (Mulder en Duinker) geven het commentaar. Om 20.00 NTS journaal en de politieke zend tijd wordt vanavond gevuld door de P. S.P.. Om 20.30 dan de eerste film waarvoor de ouwe getrouwen Stan Lau rel en Oliver Hardy aantreden: Big noi se, of in het Nederlands „Moeder wat een klap". Het gaat allemaal om een Amerikaanse geleerde die een zeer ex plosieve bom uivindt, daarmee naar Washington wil gaan en als begeleiders Laurel en Hardy meeneemt. U kunt de rest wel raden. Om 21.40 komt dan de tweede produktie: Een film van de West- duitse televisie gemaakt onder regie van Kurt Wilhelm. „Familie papieren" heet het blijspel van Jacques Deval en het gaat allemaal om een bende inbrekers die tijdens een goeie slag in een dure villa in Frankrijk een briefje bij de buit vinden waaruit blijkt dat de zoon des huizes ver van huis is overleden. Ze be sluiten om twee vliegen in een klap te slaan, en een van hen treedt als de ver loren zoon het huis binnen met de be doeling zijn rechten op een erfenis te laten gelden. Maar alles komt op zijn pootjes terecht nadat confrontatie met mensen die de zoon hebben gekend tot de meest vreemde situaties leidt. Beide films worden toegelaten voor kijkers van alle leeftijden. Ook België zoekt het in de films van avond. In het Vlaamse programma „Re bel in town" (Ik zal je wreken mijn zoon) met o.a. John Payne. In het Waal se programma om 20.30 uur Humores- que, een film van Jean Negulesco met o.a. Joan Crawford. Deze week kunnen de kijkers elke dag een uur en nog langer meezwemmen in Leipzig, waar de Europese zwemkampi- oenschappen plaats vinden. Nederland doet het goed daar. Dat is plezierig, maar minder plezierig is, dat de kijkers zolang op de soms vreemd lijkende uitslagen van de jury moeten wachten. Ook zit er bar weinig variatie in de beelden. De NCRV bracht weer een deel van het feuilleton „Alles draait om moeder", een variant op de serie „Vader weet het beter", alleen met nog flauwer en kinder lijker Amerikaanse „humor". Gelukkig zorgde het uitnemende muzikale trio Si- boney er daarna voor, dat wij een intens flauwe smaak kwijt raakten, want dit was muziek voor oor, oog en hart. Knap was ook een voordracht van Aline Mar kus. De twintigste aflevering van Churchills verfilmde oorlogsmemoires vormde het slot van de avond. Het was de aflevering die aanvankelijk 1 augustus had moeten plaats hebben, doch door het Telstar programma van toen werd verschoven. De aflevering behandelde de periode na de invasie in Normandië en weer kreeg men tal van beelden voor ogen uit deze bijzonder bloedige strijd. Na enige min der goede afleveringen te hebben gezien kregen wij gisteravond zij het met enige huiver knap camera- en mon tagewerk voorgeschoteld. W.v.B. In het Meight Art museum aan de Rivièra worden vier beeldhouwwerken ter waarde van 400.000 frank vermist. Het is de derde maal, dat is ingebro ken in dit museum. Ditmaal worden twee beeldjes van Miro en twee werken van Braque vermist. Men heeft twee dagen gewacht alvorens de politie van de diefstal op de hoogte te stellen. Hilversum 1 402 m. DINSDAG 21 AUGUSTUS AVRO: 12,00 Trompetspel met ritm. beg 12,20 Regeringsuitz.: V. d. landb. 12,30 Meded t.b.v. land- en tuinb. 12,33 Lichte muz. en zangsol. 13,00 Nws. 13,15 Meded. of gram. 13.25 Beursber. 13,30 Militair ork. 14,00 Harp- rec^tal, Italiaanse werkjes 14,15 Klarinet en piano, mod. muz. 14.40 V. d. jeugd 15,00 Mod. kamermuz. (gr.) 15.30 De vrouw in het wit, hoorspel (10) 16,05 Lichte orkestmuz. (gr.) 16,30 V. d. jeugd 17,30 Theaterork. 17.55 New York calling 18.00 Nws. 18,15 Act. 18,20 Pianospel, lichte muz. 18,30 RVU: Afrika'en Wij," door pater. P. Pubben 19,00 Operafragm. (gr.) 20.00 Nws. 20.05 Discolaria 21,05 Mijme ringen in een oud stadje 21,15 Promenade- ork., met koor en zangsol., operamuz. 21.55 Mod. kamermuz. 22,30 Nws. 22,40 Act. 23,00 Klass. ork.muz. (gr.) 23,55-24,00 Nws. WOENSDAG 22 AUGUSTUS VARA: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdl. 7,23 Lichte ochtendklanken (gr.) (om 7,30 Van de voorpagina, praatje) 8.00 Nws. en soc. strijdl. 8,18 Lichte gram. 8.55 Kook- praatje 9,00 Gym. v. d. vrouw 9,10 Mod. ork. muz. (gr.) (9.35-9,40 Waterst.). VPRO: 10,00 Messianisme en christendom, lez. VARA: 10,20 Metropole-ork., koor en sol. 11,00 Klass. muz. (gr.) Hilversum II 298 m. DINSDAG 21 AUGUSTUS KRO: 12.00 Middagklok-noodklok 12,04 Lichte orkestmuz. (gr.) 12,30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12,33 Licht lunchconc. (gr.) 12.55 Europese .zwemkamp. te Leipzig 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,30 Metropole-ork. en zangsol. 14,05 Lichte ork.-werken 14,35 V. d. plattelandsvrouwen 14,45 Chansons de France 15.00 Lichte gram. 16,00 V. d. zieken 16,30 Ziekenlof 17,00 V. d. jeugd 17,40 Beurs ber. 17,45 Regeringsuitz.: De Nederlandse An tillen, door F. Arion 18,00 V. d. jeugd 18,20 Gram. 18,30 Filmmuz. 19,00 Nws. 19,10 Act. 19.25 Lichte gram. 20,15 Koorzang, klass. lie deren (gr.) 20,45 Radiofilharm. ork., mod. muz. 21,30 Zangrecital 21,45 Orgelspel, klass. en mod. muz. (gr.) 22.20 Europese zwem- kamp. te Leipzig 22,25 Boekbespr. 22,40 Ope retteklanken 23,20 Klass. kamermuz. 23,55- 24,00 Nws. WOENSDAG 22 AUGUSTUS NCRV: 7,00 Nws. 7,10 Gew. muz. (gr.) 7,30 Lichte gram. 7,50 Het brood des levens, med. 8,00 Nws. 8.15 Radiokrant 8,35 Vrolijke och tendklanken (gr.) 9,00 V. d. zieken 9.35 Gram. 9.40 V. d. vrouw 10,10 Gram. 10,15 Morgen dienst 10,45 Meisjeskoor met orgel 11,10 Dido and Aeneas, opera (gr.) Brussel Vlaams DINSDAG 21 AUGUSTUS 324 m 12,00 Nws. 12,03 Lichte gram. 12,30 Weerber. 12.35 Vlaamse lichte muz. 12,50 Beursber. 13.00 Nws. 13,15 Oude kamermuz. 14,00 Klass. operamuz. 15,30 Lichte gram. 16,00 Beursber. 16,06 Kamerork. en solist, mod. en klass. muz. 17.00 Nws. 17,15 Lichte gram. 17,30 Boekbespr. 18.00 Lichte gram. 18,20 V. d sold. 18,50 Mod. orkestmuz. 19,00 Nws. 19,40 Lichte gram. 19,50 Beroepsbelangen van de middenstand 20,00 Variété-ork. 20.45 Liedjes 21.15 Jazzmuz. 22.00 Nws. 22,15 Lichte muz. 22,55-23,00 Nws. Brussel Frans DINSDAG 21 AUGUSTUS 484 m 13,00 Nws. 13,15 Lichte gram. 14,03 Belgische kamermuz. 14.45 Koorzang 15,03 Lichte gram. 17,00 Nws. 17,15 Operamuz. 18,30 Lichte gram. 19,30 Nws. 20,00 Festival van BayreuthDas Rheingold, opera 22,55 Nws. DINSDAG 21 AUGUSTUS NTS: 19,00 Eurovisie: Europese zwemkamp. te Leipzig 20,00 Journ. 20.20 Zendtijd pol. partij PSP 20,30 The big noise, film van Laurel en Hardy 21,40-23,00 Familiepapieren, filmkomedie. VLAAMS BELGIE 16,00-18,00 Europese zwemkamp. te Leipzig 19.30 Tekenfilm 19,40 Wetensch. uitz. 20,00 Nws. 2,30 Speelfilm 21,50 Kunstkron. 22,20 Nws. FRANS BELGIE 16,00-18.00 Europese kamp. te Leipzig 19,30 Filosofie en leken- •*raal 20,00 Nws. 20,30 Speelfilm 22,20 Lec tuur voor allen 23,10 Nws. Toen de 12-jarige Tonny Baars uit Kilder, die langs de weg aan het spelen was, plotseling de weg overstak, liep hij onder een juist passerende tractor. De knaap werd zwaar gewond naar het r.-k. ziekenhuis te Doetinehem over gebracht, waar hij is overleden. Dank u zeer. 37) „Het gevaar bleef natuurlijk bestaan, dat ze zich daar op een bepaald ogen blik van bewust zou worden." Mijnheer Elzerman knikte. „Ja," mompelde hij, „ja, natuurlijk, dat is een mogelijkheid die de schuldi ge niet kon verwaarlozen. Maar ik zie nog niet in, dat ik met de zaak iets tc maken heb." Zoals u mij vertelde was mevrouw Grijpsma nogal vertrouwelijk met u. De mogelijkheid bestaat altijd, dat dat feit de moordenares bekend was- In dat geval zou zij natuurlijk ook in u een mogelijk gevaar zien. Begrijpt u, wat ik bedoel? En waarom ik-u zei, dat u mij even goed nodig heeft als ik u?" „Neen, dat laatste, dat van dat nodig hebben, dat is mij nog helemaal niet helder. En waarom spreekt u aldoor over een moordenares? U weet immers nog helemaal niet, wie de dader is? Of weet u dat soms wel?" „Neen, ik weet alleen maar, dat het een vrouw is. Maar u ziet nu toch wel in. dat het evenzeer in uw belang is als in het mijne, dat ik die mevrouw of juffrouw X zo gauw mogelijk te pakken krijg? Anders vallen er, wie weet, nog meer slachtoffers. En tot die slachtoffers loopt u de kans ook te be horen, mijnheer Elzerman." „TvIk.,zle niet in, wat ik doen kan. Wist ik het maar." „Nu moet u eens goed luisteren. Wilt U miJ ,Ye namen noemen van de vrou wen, die naar uw weten door mevrouw Grijpsma werden gechanteerd?" „Maar ik heb u toch gezegd, dat.." kt' j?* Z1J no°it namen heeft genoemd. Houdt u daar nu alstublieft eens mee op. Zoals ik u nu al herhaaldelijk heb gezegd, is u heus wel in staat die la cune aan te vullen." Mijnheer Elzerman zuchtte diep. „Ik voel dit als iets zeer.als iets dat een gentleman niet past, inspecteur. Maar waar het hier om mijn leven en waarschijnlijk meer levens kan gaan.." Hij kuchte gewichtig. ,,lk zal u de da mes opnoemen, inspecteur. En ik vlei me, dat mijn lijstje volkomen zal klop pen met de bij mevrouw Grijpsma ge vonden papieren." En dat deed het tot Perquins diepe ontgoocheling dan ook, zoals hij de van trots stralende mijnheer Elzerman rui terlijk toegaf. ,Ik hoop nu maar, inspecteur," zei deze, ..dat u daar wat aan hebt. Want eigelijk heb ik u toch niets verteld, dat u nog niet wist, nietwaar? En hoe het u kan helpen de schuldige te pakken te krijgen, begrijp ik evenmin. En daar mee is mijn positie nog even gevaarlijk als te voren." Zijn gezicht betrok weer. „Mijnheer Elzerman," zei Perquin, zich aan een laatste hoop vastklemmend als een drenkeling aan het spreekwoor delijk strootje, „bedenk u alstublieft een heel goed, heeft mevrouw Grijpsma u nooit over een andere vrouw gespro ken?" „Niet dat ik weet. Als u het mij vraagt waren er geen andere vrouwen, inspecteur." „Er moet nog een andere vrouw ge weest zijn. Zij heeft in de tijd, die ver- liep tussen mevrouw Grijpsma's dood en het begin van het politieonderzoek kans gezien de op haar betrekking heb bende bescheiden weg te halen uit het bureautje in mevrouw Grijpsma's flat." „Neem me niet kwalijk, maar hoe weet u dat, inspecteur? Heeftiemandin weet u dat, inspecteur? Heeft iemand in dat flatgebouw haar dan gezien?" Perquin haalde wat moedeloos de schouders op. „Misschien zijn er wel tien of twintig mensen, die haar gezien hebben. Meest al kennen de bewoners van zo'n flatge bouw elkaar van Adam niet. Wie let er nu op een dame, die de trappen opkomt of met de lift naar boven gaat? Ze kan in iedere flat thuishoren. Waar of niet?" „Maar als iemand haar voor de deur van Kit Grijpsma's flat zou hebben ge zien? Heeft u daar al naar geïnfor meerd?" „Niemand herinnert zich haar gezien te hebben. Maar ook als zij haar had den gezien, zouden ze haar toch dade lijk weer zijn vergeten- Toen ze daar in de flat is geweest, was er nog niets van mevrouw Grijpsma's dood, laat staan van een moord, bekend. Er was voor niemand een reden te onthouden, dat ze op een of ander uur een wille keurige vrouw voor een willekeurige flatdeur hadden zien staan. Het is erg verstandig van mevrouw X geweest, die papieren weg te halen voor er iets over het overlijden van mevrouw Grijpsma of de manier waarop, kon uitlekken. Wie weet, misschien is ze er zelfs wel geweest terwijl het slachtoffer nog leef de. Ze had immers toch de zekerheid, dat het binnenkort dood zou zijn? Ze kon rustig naar de flat gaan, terwijl me vrouw Grijpsma op weg was naar Vot- re Beauté. „Goede hemel, inspecteur, die vrouw moet wel een duivelin zijn. Ik wou, dat u er niet met mij over had gepraat. Ik weet zeker, dat ik nu geen nacht meer een oog dicht doe." „U is nu gewaarschuwd en kunt ten minste de nodige voorzichtigheid in acht nemen, mijnheer Elzerman." „Voorzichtigheid in acht nemen? U praat daar van voorzichtigheid in acht nemen! Net of voorzichtigheid iets helpt tegen zo'n, zo'n beestmens. Neen, had u maar liever gezwegen. Wat niet weet, wat niet deert. Als ik dan toch vermoord moet worden, had ik liever de voorpret niet gehad." beklaagde zich mijnheer Elzerman heftig. „Het spijt me dat u het zo opneemt. Maar denkt u nog eens goed na. Wie weet, misschien schiet u toch nog iets te binnen- U weet niet, wat wij met een kleine, zo op het oog onbeduidende inlichting kunnen doen. We koken soep van een worstepen. Wat scheelt u, mijn heer Elzerman? Voelt u zich niet goed?" „Hou toch eens even uw mond," snauwde de anders zo beleefde heer El zerman en hij staarde met nietsziende ogen voor zich, terwijl hij op een zo ru we manier als Perquin nooit van hem voor mogelijk zou hebben gehouden, zijn mooie das mishandelde. Zo zaten ze een poosje in onbehaag lijk zwijgen. Mijnheer Elzermans lippen bewogen zich geluidloos, alsof hij in stil te iets recapituleerde. „Jg," zei hij dan eindelijk. En dat ja klonk als een explosie. „Ik geloof, dat ik er ben. Maar of u er wat aan heb ben zult, dat is een ander chapiter. Kit heeft me, zo ongeveer een maand gele den, verteld dat ze binnenkort een zo grote slag zou slaan, dat ze zich. zoals zij het uitdrukte, uit de zaken terug zou kunnen trekken. Het ging om iemand, die bigamie had gepleegd of op het punt stond bigamie te plegen. Veel wou ze er niet over loslaten, maar je kon merken, dat ze zich erover verkneuterde. Ik kreeg zo de indruk, dat dat niet om het geld al leen was, maar dat ze aan de persoon in kwestie grondig het land had om de een of andere reden- Maar of die ie mand nu een man of een vrouw was, dat zou ik u werkelijk niet kunnen zeg gen." (wordt vervolgd. TE HARD Dezer dagen is in Rome de heer S. Ferrante beboet wegens te hoge snelheid bij het... lopen! Aangezien hij zich naar huis haastte wegens een dreigend onweer, liep hij op een hoek vrij onzacht op tegen me juffrouw Gina Yrmini, die om tuimelde en lichte kwetsuren op liep. Zij trachtte via de rechter schadevergoeding los te krijgen van de heer Ferrante. Het bleef even wel bij een boete, waartegen de advocaat van de heer F. beroep heeft aangetekend, omdat de wet niet voorziet in snelheidsovertre dingen bij wandelen! FEEST Te Walscheid (Lotharingen) werd onlangs de heer Haber genezen uit het ziekenhuis ontslagen. Dit weer hield echter de correspondent van een plaatselijk blad niet een stemmig her denkingsartikel aan hem te wijden. Gevolg: diverse familieleden en ken nissen maakten zich op, om aanwezig te zijn bij de begrafenis. De heer Haber zelf ook. Het deed hem goed zoveel goede relaties zo droevig ge stemd aan te treffen. Onmiddellijk nam hij het besluit de algemene op luchting vrolijk te gaan vieren in de dichtstbijzijnde gelegenheid en wel aan een welvoorziene dis! TELEURGESTELD Vorige maand werd de heer Ange Donnadieu te Castellet (Fr.) 103 jaar. Hij besloot dit heuglijk feit eens goed te vieren door een oude wens in vervulling te laten gaan: hij ging een vliegtocht maken. De luchtdoop beviel hem best en hij vertelde aan de pers, dat hij nog wel eens wilde. „Ik ben echter zeer teleurgesteld over mijn familie," zei de oude baas. „In mijn tijd werden luchtpioniers van harte gefêteerd en mijn kindreen hebben niet eens een dineetje voor me aangericht!" Hij vergat dat zijn „jongste" al diep in de 60 is! FLINK! Tijdens een ziekenhuisbrand in Brooklyn hebben een paar chirurgen met hun operatie- zusters rustig een uren durende ingreep voltooid. Toen men de rokerige operatiezaal ten slotte verliet, vond men op de gang verscheidene brandweer lieden die al die tijd hadden trachten te verhinderen, dat de brand oversloeg naar de chirurgische afdelingen. „Hoe staan de zaken, liefste?" Het Algerijnse nationale bevrijdings front heeft maandag de namen van 196 kandidaten, onder wie politieke en militaire leiders, voor de parlements verkiezingen op 2 september gepubli ceerd. Op de lijst komen de namen voor van Ben Bella, vice-premier van de voorlopige regering, premier Ben Chedda, Belkacem Krim, vice-premier, Ferhat Abbas, voormalig premier, en Abder Rahman Fares, voorzitter van het voorlopig bestuur. Er zijn voorts dertien vrouwelijke kandidaten, leden van het politieke bureau en vele officieren van het nationale bevrijdingsleger. De bekendmaking van de lijst komt vrijwel neer op publikatie van de ver kiezingsuitslag, daar er geen tegen kandidaten zijn. Uit de lijst blijkt dat het nationale bevrijdingsfront het merendeel van de leiders in de zeven-en-een-half-jarige vrijheidsstrijd op de nominatie heeft ge- ze': voor een plaats in de volksvertegen woordiging. Ook zeven van de 12 leden tellende voorlopige .regering zijn kandidaat ge- si eld. Aan militairen telt de lijst in totaal 24 majoors van het bevrijdingsleger, 25 kapiteins, 12 luitenants, een cadet en drie vrouwelijke soldaten. Er zijn nog tien andere kandidaten. De drie Europese leden van de ad interimregering behoren tot de lijst van 16 Europese kandidaten. De F.L.N- heeft 31 van de 72 leden van de raad voor de Algerijnse revolutie kandidaat gesteld. Militaire leiders in oost-Algerië heb ben maandag gedreigd dat mensen, die auto's stelen of anderen aanranden tot de doodstraf, zullen worden veroordeeld. Volgens het communiqué is het boven dien verboden in woningen goederen op te eisen, in het bijzonder in de woningen van Europeanen. (Van onze Haagse redactie) De algemene vereniging voor melk- voorziening heeft plannen om in het najaar aan elk gezin een halve fles vla cadeau te doen. Bij deze actie, die de verkoop van vla beoogt te bevorderen, zal naar schatting on geveer 600.000 liter vla gratis wor den verstrekt. De vla twee-derde van de Nederlandse gezinnen zou zelden of nooit flessen vla kopen zou via de melkdetailhandel worden gedistribueerd. {Advertentie) V/er middelen in één labiel werken krachtiger zonder de maag van streek te maken I Tegen pijn en griep wordt meer en meer een combinatie gebruikt van geneesmiddelen, die eikaars wer king ondersteunen. Eén bestanddeel van Chefarine „4" zorgt ervoor dat - niettegenstaande de krachtige werking - ook een gevoelige maag niet van streek raakt. BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET Glazen buisje 20 tabletten f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten f 1,50 Voordelige flacon 100 tabletten f 3.50 De Amsterdamse politie heeft gister nacht omstreeks twee uur op het ter rein van het toekomstige Rembrandt- park aan de Jan Evertsenstraat bij de Orteliuskade het stoffelijk overschot van een man gevonden. Het is de 55-jarige J. K. Termohlen. De man kwam door verdrinking om het leven, nadat hy eerst gewurgd was. Deze wurging was echter niet dodelijk. De politie vermoedt misdaad en zy grondt deze veronderstel ling op het feit dat een onbekende tegen middernacht het bureau telefonisch meedeelde dat er in de Jan Evertsen straat een vechtparty was geweest en dat op de genoemde plaats een lijk lag. Onmiddellijk ging de politie naar de aangegeven plaats. Kort daarop werd de wachtcommandant opnieuw opgebeld: Uw mannen zoeken aan de verkeerde kant van de dijk. Anderhalf uur later werd het lijk gevonden in een sloot op enige meters van het trottoir. In aanwezigheid van de officier van justitie mr- W. Tonckens en onder lei ding van het hoofd van de Amsterdamse recherche, commissaris P. A. de Jong werdt een onderzoek ingesteld. De Amerikaanse commissie voor kern energie heeft gisteren officieel beves tigd, dat als gevolg van de Amerikaanse kernontploffing van 9 juli op 320 km hoogte boven het eiland Christmas een nieuwe gordel van elektrisch geladen deeltjes is ontstaan. 50-2 Onder gierend gelach van het pu bliek in de zaal tastte veldwachter Zeeg diep in de binnenzak van Bozzoroni's jas. „Portefeuilles en gouden horloges heeft hij verborgen, het is menes!" schreeuwde hij met een rood gezicht. Maar wat tevoorschijn kwam was een spel kaarten, geheel bestaande uit har tenvrouwen: „Ook al bedrog!" riep Zeeg tegen de zaal. Weer diepte hij iets op. Een dikke beurs, maar daar bleken twee snoezige piepkuikentjes in te zitten en een grote zakdoek, waar een duif uitkwam, die roekoe riep en de zaal invloog. En uit de mouwen van Bozzoroni trok de veldwachter een lange rij aan elkaar geknoopte doeken, waar hij helemaal in verward raakte. Waar waren dan toch die portefeuilles en horloges gebleven? Maestro Bozzoroni lachte geheimzinnig en liet de veldwachter rustig zijn gang gaan. Het publiek lachte, daar ging het om. Daar ging het de heer Zumpf ook om. Die glunderend in de loge zat toe te kijken. „Dat veldwachter-nummer is achteraf toch zo gek niet," mompelde hij, zonder te merken dat de duif op zijn hoofd was neergestreken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 9