KRO-RADIO OVER SPANJE Zwart o ONTMOETING MET EX-ASSISTENT PERQUIN FOUTEN! IN BERLIJN BLIJVEN SCHOTEN VALLEN Minter en Hinter en de verdwijn-kast KRO-JEUGDHOORSPEL VAN BOUKE JAGT Operette „Gasparone" met ondertiteling Jeugdcircus „Deko" voor KRO-t.v. TRIO LOUIS VAN DIJK VOOR DE MICROFOON Radioprogramma's 1 e/evisieprogramma maakt Martin Mons Stern-feuilleton JE ZIET ZE WEER STEEDS MEER!! öAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1962 Amusementsmuziek 16,00 Verkenningen in de Bijbel. 16,20 Pianorecital: klassieke en moderne muziek 16,45 Voor de jeugd 17,10 Lichte grammofoonmuziek 17.40 Beursbe richten. 17,45 Lichte Grammofoonmuzielf. 17.55 Ritmische klanken 18.15 Sport. 18.20 Metropole-orkest. 18.50 Sociaal perspektief lezing, 19.00 Nieuws en weeroverzicht. 19.10 Geestelijke liederen. 19.30 Radiokrant. 19.50 Politieke lezing. 20.00 Ensemble Parade. 20.45 De Zevensprong, wedstrijd. 21.00 Mu ziek in miniatuur. 21.30 Kerkorgelconcert 22,20 Klassieke muziek (gr.) 22,30 Nieuws en S.O.S.-berichten. 22.40 Avondoverdenking 22,55 Reportage van het 5e plenaire con gres van de Internationale Raad van Chris telijke Kerken te Amsterdam. 23.05 Trom pet en piano: moderne muziek. 23.30 Boek bespreking. 23.55-24.00 Nieuws. VRIJDAG 17 AUGUSTUS KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Barokènsemble (gr.) 7.45 Morgengebed en overweging .8.00 Nieuws. 8.15 Amusementsmuziek (gr.) 8.50 Voor de vrouw. 9.40 Voor de kinderen. 10.05 Klassieke muziek (gr.) 11.00 Voor de zieken 11,40 Klassieke Hongaarse dansmu ziek (gr.) 11.50 Als de ziele luistert, le zing. Brussel Vlaams DONDERDAG 16 AUGUSTUS BRUSSEL 324 m 12.00 Nieuws 12,03 Operette- en filmmuziek. 12,30 Weerberich ten. 12.35 Oost Europese muziek. 12,50 Beursberichten. 13.00 Nieuws. 13,15 Kamer muziek 14.00 Licht casinoconcert. 15.00 Kla rinetrecital 15,30 Mannenkoor en piano 15.50 Symfonieorkest: klassieke muziek. 16.00 Beursberichten 16,06 Symfonieorkest en so- licht 17,00 Nieuws en weerberichten 17,15 Lichte grammofoonmuziek 17.50 Tenor en piano 18.20 Voor de soldaten 18,50 Latijns- Amerikaanse muziek. 19.00 Nieuws. 19.40 Lichte grammofoonmuziek. 20.00 Lichte or kestmuziek. 21.00 Operetten potpourri's 22.00 Nieuws. 22.15 Lichte muziek. 22.55-23.00 Nieuws. Rrnssel Fran* DONDERDAG 16 AUGUSTUS BRUSSEL 484 m 12,03 Lichte muziek 12.28 Gevarieerd programma. 13.00 Nieuws 13.15 Lichte grammofoonmuziek. 14.03 Ka merorkest: oude muziek. 15.03 Lichte mu ziek. 16.08 Lichte grammofoonmuziek 17.00 Nieuws. 17.30 Klassieke en moderne ka mermuziek. 18.30 Lichte grammofoonmuziek 19.30 Nieuws. 20.30 Gevarieerd programma 22.00 Wereldnieuws. 22.20 Lichte muziek. 22,55 Nieuws. De KRO-radio stelt niet-vakantie- gangers zondagavond 19 augustus 2U uur in de gelegenheid in anderhalf uur tijd kennis te maken met Spanje. Frank van Haaren, perschef van de KNAC, stelde voor deze gelegenheid een klankbeeld samen, waarin een overmaat van toeristische tips ir ge combineerd met Spaanse muziek. Voor degenen, die nog geen vakantiekeuze hebben kunen maken, geeft dit pro gramma wellicht enkek bruikbare ad viezen voor een reis naar een „zonnig" zuiden. Üe jonge Nederlandse auteur Bouke Jagt schreef voor de „Wigwam"- uitzendingen van de KRO een nieuw seriehoorspel: „Avonturen met tove naars", waarvan de jeugd tussen 8 en 12 jaar dinsdagmiddag 21 augustus om 17 uur het eerste deel kan beluis teren. Bouke Jagt, die thans in Spanje woont, schreef voor de jeugd een groot aantal radiospelen, waarvan de KRO o.a. heeft uitgezonden: „Kriki, het Indiaan tje" en Pablo en zijn ezeltje". iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^^ocjezecjcl Zaterdagavond 25 augustus te 20.30 uur brengt de KRO voor de vijfde maal een operette uit de serie Duits- Oostenrijkse televisieprodukties in de Nederlandse huiskamers. Ditmaal kun nen de kijkers kennismaken met „Gas parone", een van de vele operettes van de Oostenrijkse componist Carl Millöcker, die vooral naam maakte met ..Der Bettelstudent", die in april vna dit jaar door de KRO werd uit gezonden. Naar wij vernemen wordt ditmaal de Nederlandse beeldregistra tie van een Nederlandse ondertiteling voorzien. V'oor het KRO-televisieprogramma van zaterdagmiddag 25 augustus om 17 uur wacht de jeugd een televisieuit zending uit het jeugdcircus ..Deko", dat ieder jaar in Noordbrabant op treedt. Een groep enthousiaste jongens heeft nl. onder de energieke leiding van de 20-jarige Guus Willems het typische circusamusement gekozen als vorm van vrijetijdsbesteding. Hun draad-, spring- en evenwichtsnummers worden bij deze televisieuitzending be geleid door traditionele eircusmuziek, die wordt uitgevoerd door enkele leden van de koninklijke harmonie „Deurne". Ria Dohmen beeft de regie van deze jeugduitzending. Toch is zo'n vakantie wel het ideale middel om de volkeren dichter tot elkaar te brengen. Dat bevordert de wereldvrede, zoals u weet. Hoe meer treinverbindingen we krijgen en hoe sneller de vliegtuigen gaan, hoe beter we met elkaar kunnen op schieten. En hoe beter we misschien ooit nog eens op elkaar kunnen schie ten. Maar vakantie houden is een echt vredeswerk. Neem nu Duitsland. Wie er noo niet geweest is, om de Rijn tg zien en een leikleurig hoedje te ko pen is óf een rancuneus mannetje, dat maar niet vergeten kan en dat nog lang niet rijp is voor het ver enigde Europa, óf een communist. Want een weldenkend mens laat zich erheen rijden. Daarom ben ik er ook maar weer eens geweest, voornamelijk ter wille van mijn zoon trouwens, die een beetje in de ban van vreemde talen is geraakt en die nu wel eens vhlde horen of het echt waar is dat ze over de grens een taal praten waar van je als Nederlands jongetjei geen snars begrijpt. Ik had hem dat name lijk verteld, maar ik stond teel stevig voor schut. Ten eerste zei de Duitse douanier geen enkel woord, en dat klinkt net als Nederlandsen in de toeristenplaats die we daarna aande den liepen mensen genoeg, maar ze spraken unaniem onze eigen lands taal. Dan maar waf kopen, dacht ik, maar de Duitse winkeliers zijn al even goed in Nederlands als de onze in Duits. En er was geen Duits woord uit hen te krijger. En omdat de P van parken op de verkeersborden er net eender uitziet als de P van het Ne derlandse parkeren, en aangezien tot overmaat van ramp Bier met een hoofdletter niets Duitser klinkt dan bier op z'n Hollands, is het volgens mijn zoon larie dat er vreemde talen zouden bestaan. Trouwens, hoe zou den die buitenlanders zo'n vreemde taal kunnen spreken, meent hij Een collega was onlangs ook in Duitsland geweest. En zijn persoon lijke bijdrage tot het herstel van de wereldvrede bestond uit het uitnodi gen van een echtpaar dat hij daar op een kampeerplaats ontmoet had. Ze kwdmen ook echt, een paar zoeken later, ivant een fatsoenlijke Duitser gaat zo goed naar Nederland als wij naar Duitsland. Toen ze bij die col lega aanwoeien was die juist, bij wijze van zinvolle vrijetijdsbesteding, bezig een fraaie klok te maken. Een heel peuterwerk, waar die Duitse meneer en zijn vrouw versteld van stonden. Kijk. dat is nou typisch Hollands, zei de man opgetogen tot zijn vrouw. Van die leuke ouderwetse tik-klokken maken, met slingers en tierlantijntje ..Doen alle Nederlanders dat nu?" vroeg hij, opgetogen als een Neder lander die eindelijk een alpenkoe met zo'n bel om de nek aanschouwt. „Och, misschien is er nog wel zo'n gek,'' zei mijn collega. De gasten vonden het prachtig. „En al die Hollanders zitten 's avonds in hun vrije tijd van die hangklokken te maken," vertelt hij op het ogen blik tegen familie en kennissen in Duitsland. „Ja, enig om te zien voegt zijn vrouw er aan toe. Al weer een stukje beter wederzijds begrip. T>ij het jazzfestival dat te Loosdrecht werd gehouden en waarvan de tele visiekijkers een deel van de finale za gen, zijn ook radio-opnamen gemaakt. Vrijdagmiddag 17 augustus zal men om 17.25 uur opnamen kunnen horen van eer optreden van het trio Louis van Dijk, met medewerking van Carel Schulze, die de vibrafoon bespeelt. Uit gevoerd worden composities van Lewis, Duke Ellington en Louis van Dijk. Hilversum I 402 m. DONDERDAG 16 AUGUSTUS AVRO 12.00 Zang en orgel. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Lichte grammofoonmuziek. 13.00 Nieuws 13.15 Mededelingen, actualiteiten of gram mofoonmuziek. 13.25 Beursbrichten. 13,30 Promenade-orkest. 14.00 Cello en piano klassieke en moderne muziek. 14.30 Trom bone-kwartet (gr.) 14.40 Voor de vrouw. 15.00 Klassieke pianomuziek. 15.30 Extra Vi taminen (gr.) 16,00 Voor oog en oor, cul tureel programma 17.00 Lichte grammofoon muziek. 17.10 Voor de jeugd. 17.40 Gram mofoonmuziek. voor de jeugd. 18.00 Nieuws 18,15 Actualiteiten 18.20 Cocktail Trio 18.40 Lichte muziek. 18.55 Gesproken brief. 19.00 Carrousel, licht programma. 19.55 Sport praatje. 20.00 Nieuws. 20.05 Radio-Filhar monisch orkest: klassieke en moderne mu ziek 21,10 Meneer Becnke is een beetj vreemd, luisterspel 22,05 Dansmuziek 22.30 Nieuws 22.40 Actualiteiten 23,00 Sportactua- liteiten 23.10 Discotaria, nieuwe grammofoon platen 23,55-24.00 Nieuws. VRIJDAG 17 AUGUSTUS VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nasliek 7,20 Socialistisch strijdlied 7,23 Lichte ochtendklanken (gr.) 8.00 Nieuws. 8.18 Muzikale ochtendpost (gr.) 8.30 Voor de kinderen 9.00 Gymnastiek voor de vrouw 9.10 Klassieke muziek (gr.) (9.35-9.40 Wa terstanden). VPRO: 10.00 Inzicht en uit zicht, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA 10.20 Amsterdamse Politiekapel. 10.45 Lich te muziek. 11.00 Voor de kleuters. 11.15 Pi anorecital: klassieke muziek 11,40 Orgel spel. Hilversum ïl m. DONDERDAG 16 AUGUSTUS KRO 12.00 Middagklok-noodklok. 12.04 Lichte orkestmuziek (gr.) 12,25 Voor de boe ren 12.35 Mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12,38 Operettemuziek (gr.) 12.50 Actualiteiten. 13.00 Nieuws 13.15 Aqui Trinidad, impressie uit het Caraibische gebied 13,20 Lichte orkestmuziek en solisten. NCRV: 14,00 Theaterorkest, zang en orgel 14.30 Klassieke orkestmuziek 15,30 Strooker, Peter Oosthoek, Wim van den Heuvel, Allard v. d. Scheer, Annie Langenaken en Letty Oosthoek. België Vlaams biedt om 20.30 uur een telerecording van de KRO-documentaire „Majim", om 21 uur wordt de toneel opvoering van de AVRO van „Het man netje in de maan" overgenomen. DONDERDAG 16 AUGUSTUS NTS: 20.00 Journaal. AVRO: 20.20 Tele- vizier 20.30 Wereldmuziekconcours Kerk- rade 1962. 21.00-22.40 Het mannetje uit de maan, TV-spel. BELGIë VLAAMS: 19.30 Filmklucht. 19.50 Poppenfilm 20,00 Nieuws 20,30 Gefilmd do cumentair programma over de watervoor ziening in Israel. 21.00 Toneelstuk 22.45 Nieuws. BELGIE FRANS 19,30 Waals folklore 20.00 Nieuws. 20.30 Nieuwe films. 21.10 Feuille ton. 21.45 Internationale toneelontmoetin gen te Spa. 22.00 Toneelstuk. 22.30 Nieuws. Gisteravond is ons duidelijk gebleken dat een regionale t.v. echt geen luxe zou zijn. De KRO vertoonde een goede documentaire over de Limburgse plaats Thorn, een interessante gemeenschap, die inderdaad in den lande bekendheid ver dient. Doch ons dunkt dat het program ma te lang was voor de landelijke tele visie. Nogmaals, het program was keurig verzorgd en zou bijvoorbeeld voor de t.v.-afdeling van de R.O.Z. (zo er die een geweest was) heel goed hebben vol daan. Nu was het wat teveel van het goede. Ben Mettrop, de zeer bekwame KRO-regisseur, gaf er blijk van de zeer aparte verhoudingen in de plaats Thorn goed te hebben bestudeerd, evenals de historie van deze gemeente. Wij hadden echter liever meer vernomen over de ontwikkeling van de stad en wat minder vertoefd op de repetities van de intussen zeer goede harmoniegezelschappen, die men in Thorn heel familiair „bokken" en „geiten" noemt. Het programma over Thorn was onge twijfeld het beste wat de KRO gisteren te bieden had. Het spotachtige sport- program was te flauw om er woorden aan te verspillen en het tekenfilmpje van „The Flintstones" had ook al bitter weinig te betekenen. Het NTS-journaal nam dinsdag- zowel als woendagavond met prima uitzendin gen revanche op de slechte beurt van maandag. Overigens werd de dinsdag avond een erg plezierige door de ver toningen van de humorvolle rolprent „Broeder Martin" met in de hoofdrol nie mand minder dan Paul Hörbiger. Alex von Ambesser regisseerde deze film, die weliswaar nogal „toneelmatig" was, maar spontaan en gezond amusement bood. Op deze avond kon men ook kijken naar een interessante samenvatting van de NTS-reportages over het bezoek van de prinsessen Irene en Margriet aan de West. Bouke Poelstra en Frits van Roon verdienen een compliment voor de ma nier waarop zij de kijkers van de mooie reis hebben laten meegenieten. E.B. STEMPEL Het is zeker de eerste keer niet, dat in een ziekenhuis kinderen verwisseld worden, zo dacht een man uit het Duitse district Kleef, toen zijn vrouw hem een kindje schonk. De trotse vader, die voor 't eerst op bezoek ging bij moeder en telg, wapende zich met stempel en stem- pelkussen. Hoe de verpleegsters ook protesteerden, de vader zou zijn kind merken en sloeg een stempel op het zitvlak van de bore ling. VISSERSLATIJIS Johan Kajus, een dertienjarige Zweed uit Gvale, zat knusjes in zijn bootje te vissen op de rivier Testebo. Het was roerloos stil. Plots hoorde de knaap achter zich een forse klap. Met een ruk draaide hy zich om en hy zag, dat hif in zijn bootje ge zelschap had gekregen van een zalm van acht kilo. Johan houdt vol, dat hij geen vis serslatijn spreekt. LAAT Door een gezin in Burnsbury (West- Australië) werd in 1898 een slijpsteen besteld bij een Engelse firma. Het schip, dat de steen aan boord had, verging 34 jaar geleden voor de Australische kust. Onlangs werd het wrak opgehaald en werd de met mosselen begroeide slijpsteen afge leverd aan de 77-jarige W. Gibson, een zoon van de man, die de steen bestelde. De opdrachtgever was in tussen overleden. VERWEND Tussen het restaurant „Groep Koffiehuis" te Geldrop en het politiebureau onderhoudt een keu rig in 't zwart geklede kelner iedere dag de dienst beladen met smake lijke gerechten. In het politiebureau verblijven nl. vier arrestanten en die worden door de gemeentebode werkelijk vertroeteld. Maar die bode is nu met vakantie en nu ivordt het werk overgenomen door de restaurant- bediende. Maar zijn specialiteit „gebraden hanen" mag hij niet af leveren. De korpschef vreest, dat hij de arrestanten niet meer kwijt raakt als zij gebraden hanen tussen de tanden krijgen. ,,Dit is de beste twist, die ik ooit gedanst heb". yt J Op Hilversum I 402 m musiceert om 20.05 uur het radio filharmonisch orkest o.l-v. Jean Fournet. Om 21.10 uur volgt het hoorspel „Meneer Beenke is een beetje vreemd". Daarna volgt om 22.05 uur Zuidamerikaanse muziek in de rubriek „Een avondje uit". Tot besluit van de avond wordt om 23.10 uur de rubriek „Discotaria" uitgezon den. Op um II 298 m biedt de NCR y om 20 uur de ensemble- parade. Óm 20.45 uur leidt Goos Kamp huis de vakantiewedstrijd „De zeven sprong". Om 21 uur kunt u genieten van „Muziek in miniatuur" Wim van der Panne geeft om 21.30 uur in Den Haag een orgelconcert en om 22 uur volgt de rubriek „Muziek voor miljoe nen". Na het journaal begint om 20.20 uur AVRO's Televizier. Om 20.30 uur ver toont men een filmoverzicht van Gcrton van Wageningen en Leen Timp, gewijd aan het wereldmuziekconcours in Kerk- raóe. De hoofdschotel van de avond is om 21 uur het tv-spel van Achard „Het mannetje in de maan" onder regie van Ton Lensink- Medespelenden zijn Shireen Ex-president Eisenhower, die een vakantie in Europa doorbrengt, heeft met drie oude vrienden golf gespeeld op de banen van de Wenworth club in SurreyEngeland. Op het ter rein liet de oud-staatsman zich rijden door Sir James Gault. Deze was toe gevoegd aan de staf van generaal Ei senhower, toen deze opperbevelheb ber was van de geallieerde strijd krachten in Europa. aan zijn ogen lag het toch niet. Hij belde driftig, zei de binnenkomen de agent mijnheer Van Wezel te vragen dadelijk evenbij hem te komen. Bleef nog altijd de foto's belurend, zitten, ter wijl zijn vingers een nijdige roffel op het bureaublad sloegen. „U wou "zeker die andere afdrukken nc0 hebben zei Van Wezel, die, zwaar leunend op zijn stok, binnenkwam. „Kijkt u eens, hier heb ik ze...Hier deze is van het slachtoffer. En deze van het dienstmeisje. Deze van de werkster. En deze van een pedicure, die geregeld over huis kwam. Ik heb maar gedacht, zeker is zekei. Ik begrijp wel niet pre cies, hoe een afdruk van die juffrouw verzeild zou kunnen raken op een la van het bureau van die mevrouw Grijps- ma, maar een mens moet niets verwaar lozen. Dat is u toch wel met mij eens. Hij hield de foto's waaiersgewijs gespreid als een spel kaarten. „Ja," zei Perquin afwezig. ,,Leg z.e maar neer. En wil jij dan eens kij ken of die beroerde fragmentarische af druk in verband te brengen is met een van die foto's hier? Ik voor mij kan er geen touw aan vastknopen. Maar het is jouw stiel, zoals onze bu ren dat noemen. Allicht dat jij er meer "an terecht brengt. Als er tenminste iets van terecht te brengen is." Hij reikte Van Wezel de loep. Deze ging zitten en bekeek nauwkeurig éen voor één de gefotografeerde afdrukken- „Neen," zei hij dan beslist, „die af druk is van geen van deze mensen af komstig." „Weet je dat zeker?" „Ja. Wat we hebben is wel een heel flauw en erg fragmentarisch afdrukje ik betwijfel zelfs of het voldoende is voor identificatie maar van een van die vingers daar," hij maakte een hoofdbeweging naar de foto's, „is het vast en zeker niet afkomstig. Zoveel valt er nog wel van te zien. Is dat heel erg?" „Erg?" herhaalde Perquin bitter. „Weineen, waarom zou het erS zijn? Het is prachtig.' Enfin, ik heb van het begin wel geweten, dat alles me in deze zaak zou tegenzitten, maar dan ook alles. Sacré nom d'un tout p'tit chien!" Met een nijdige zwaai veegde hij de foto's van het bureaublad. „Ziezo, dat hebben we dan ook weer PRAET-MAECKBR gehad." Van Wezel keek wat beduusd. „Als u mij niet meer nodig heeft, dan ga ik maar weer, inspecteur." „Neen, wacht nog even. Dat koffer tje! Heb je op dat koffertje of op de inhoud ook vingerafdrukken gevonden, die er niet op zouden moeten zitten?" Van Wezel schudde het hoofd. „Niets dan afdrukken van die meisjes. Of dan van twee van die meisjes, waaronder dat meisje Smits, op de potjes en flesjes en tubetjes. En op de buiten kant ook nog van die hoofdjuffrouw." „Van juffrouw Tersteeg. Dus allemaal afdrukken, die je logischerwijze kon verwachten te vinden. Nu ja, ik had ook niets anders verwacht, zo niet. Asl je eenmaal met pech begint, kun je dat ook verwachten over de hele li nie. Waarom hebben die stommelingen ons ook niet eerder gewaarschuwd?" Van Wezel verdween op kattepootjes. Als de baas zo'n bui had, was er toch geen land met hem te bezeilen. Hoofdinspecteur Pieter Augusts Per quin leunde moe achterover in zijn ou derwetse bureaustoel en maakte inven taris op. Eigenlijk was er in deze he le historie niets verwonderlijks. Iemand, die een moord zo prachtig kon uitkie nen, zou er natuurlijk ook wel voor zorgen, dat ze tijdig alle haar com promitterende bescheiden in handen kreeg. Zolang hij nog in de mening verkeerde, dat de schuldige moest wor den gezocht onder de mensen, die in Kit ty Grijpsma's dossier voorkwamen, had hij het zelf toch ook als iets onlogisch, iets dat in strijd was met het karak ter en de intelligentie van de schuldi ge gevoeld, dat zij niet had gezorgd voor de verdwijning van alles, wat haar ook maar in de verste verte in verband kon brengen met deze moord, voor ze toesloeg. ,Voor ze toesloeg.' Hij dacht nu aan de moordenaar als zij. Dat was de eni ge zekerheid, die al zijn zoeken hem tot nu toe had opgeleverd. De schuldi ge was een vrouw. Maar de enige aan. wijzing, die hij had om haar op het spoor te komen, was een vingerafdruk zo fragmentarisch, dat hij, zoals Van Wezel had gezegd, onmogelijk als iden tificatiemiddel kon dienen. „Sacré nom d'un p'tit chien," her haalde hoofdinspecteur Perquin. En hij herhaalde dit op zo'n nijdige toon, dat de jonge agent, die een bundeltje rap porten binnenbracht, aan ieder, die het maar horen wou, vertelde, dat het de baas zeker niet meezat in dat zaakje van die vermoorde juffrouw, want fiij had een pesthumeur- En intussen ijsbeerde hoofdinspecteur Perquin maar door zijn kamer en ont wierp het ene plan de campagne na het andere. Plannen, die hij dadelijk weer onder tafel werkte, zodra hij ze gevormd had. „Neen, mijn lieve kind, ik begrijp wer kelijk niet, waar je je zo nerveus om maakt," zei Carla Berkelaar een beet je geërgerd. „Goed, het is niet prettig, als iemand je inrichting uitkiest om daar iemand te vermoorden. Maar als je nu absoluut een moord wil plegen, moet je het toch ergens doen. En bij jezelf aan huis doe je zoiets om voor de hand liggende redenen natuur u>c liever niet. Maar alles is toch nog bo ven verwachting goed afgelopen. Dat kind, die Smits, haalt het er wel door. Het Amerikaanse contract is zo go«-d als in kannen en kruiken, heus, dat verzeker ik je. En ik heb mijn infor matie uit heel goede bron. Nu, en wat nu wijlen Kitty Grijpsma betreft, je zult het toch zeker wel met me eens zijn, dat er, te oordelen naar a'ies. wat we zo de laatste tijd over haar hebben gehoord, niet veel aan haar verloren is. Neen, zeg nu zelf." ,,Ik weet het werkelijk niet, Carla. Kit is voor mij altijd erg vriendelijk geweest. Ik mocht haar echt wel. En hoe weet je of alles wat er nu van haar wordt gezegd, wel waar is? De mensen zeggen zoveel. Misschien is het allemaal niet half zo erg." „Nu goed, laat het dan niet half zo erg zijn. Maar dat is dan toch nog geen reden rond te lopen met een ge zicht als een uil in doodsnood. Je hebt altijd ernaar verlangd, dat je deze he le schoonheidsaffaire eraan kon geven. Ik wil graag toegeven, dat je er dan ook niet voor deugt. Ik wil niets zeg gen van al die smeerseltjes en zalfies en oliën van je. Die zijn prima. An ders zouden trouwens ook die Amerika nen er niet zo achteraan zitten. Maar je kunt niet met de mensen omgaan. Je bent veel te schuw. Ik weet wel, er zijn lastige tantes onder, maar jy kunt ook helemaal niet van je afspre ken. (Wordt vervolgd) Een Oostduitse volkspolizist, die giste ren probeerde naar het westen te vluch ten, heeft twee andere Vopo's beschoten en werd op zyn beurt door geweervuur getroffen alvorens zyn opzet slaagde. De twee getroffen Vopo's hadden po sities ingenomen op een uitkijktoren. Ze werden per ambulance weggedragen, maar de Westberlijnse politie kon niet zeggen of ze dood waren of gewond. (Advertentie) DE BETERE VIRGINIA Het incident vond plaats op de hoek van de Pestalozzi Strasse en Heiken- damm aan de grens van de Britse sec tor. Volgens de Oostduitse politie is een kapitein van de Oostduitse grenspolitie dinsdag dicht bij Setzelbach door Weet- duitse politiemannen doodgeschoten. Volgens het ministerie hadden de Oost duitse grensbewakers waarschuwings schoten in de lucht gelost toen een West- duitse officier en twee soldaten de grens naar de oostzone overschreden. De West duitsers beantwoordden het vuur, waar door kapitein Rudi Arnstadt werd ge dood. aldus de verklaring die door het Oostduitse persbureau A.D.N. werd uit gezonden. De communisten noemden het incident een „provocatie om de spanning te ver meerderen" en waarschuwden voor het gevaar daarvan „vooral voor Westduitse burgers voor wie de grote ruimtevluch- ten van de Sovjet-kosmonauten het dui delijk hebben gemaakt waar de doeltref fende kracht van de wereld ligt" Vopo's hebben gisteren 20 traangas- bommen over de sectorgrens in de Ame rikaanse sector geworpen toen een radio- wagen nieuwsberichten uitzond. De Westberlijnse politie beantwoordde dit met het werpen van acht traangas- bommen, waarop de Vopo's zich terug trokken. 46-2 De zaal hield zich muisstil. Een veldwachter op het toneel die sprak van misdaad en slachtoffers, wat had dat te betekenen? „Dames en heren," riep de veldwach ter, „helaas moet ik, als dienaar der wet, ingrijpen. Ik heb ernstige verden kingen tegen deze doortrapte schurk". Hij wees op Bozzoroni, die triest met het hoofd schudde. „En ik heb u no dig als getuigen," vervolgde Zeeg tegen het publiek. Het ging hem goed af, dat spreken voor een zaal. Speurderswerk in het openbaar, dat was je ware! Hij beklemtoonde zijn woorden, toen hij ver der ging. „Kijk er es an," zei hij, „mij is een persoon bekend met naam en toe naam, wiens portefeuille gestolen is door DEZE man." De veldwachter zei lie ver maar niet, dat hijzelf degene was, wiens portefeuille gestolen was. Dat kienk zo dom. „Ah!" riep Bozzoroni nu, „grote die naar der wet, bewijs dat eens!" Zijn ogen fonkelden van woede. „Bewijs?" zei Zeeg, dat ligt in de verdwijnkast. Maak open." De heer Zumpf die in de loge iat> sloeg de handen voor het gezicht „Oplichters," mompelde hij kokend, „allemaal iplichters, die goochelaars. Altijd weer komen ze met andere num mers, dan ze beloven. En altijd weer haalt deze Bozzoroni er een veldwach ter bij. Denkt hij dat dat leuk is? Straks gelooft het publiek nog dat het echt ia. Ili zal hem meteen weer ontslaan.**

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 13