Tal van bekende artiesten ,Zonnige perioden" Zwart o p Wit PERQUIN FOUTEN! Minter en Hinter en de verdwijn-kast in Koningin van de hemel LLRUZIE H Voordrachten, in Jeugdland" Rechtspositie ambtenaren in Nieuw-Guinea bijna geregeld maakt Seweaesrbr oer 79 cent cent tor 93 cent Storistors tegen transistors Luister naar Radioprogramma s Televisieprogramma JE ZIET ZE WEER STEEDS MEER!! In grote lijnen akkoord Martin Mons Stem-feuilleton DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 14 AUGUSTUS 1962 ze waarheid, die maakt, Food and Agricultural n de Verenigde Naties) rk stelt om de interna- erking op het stuk van rijding zoveel mogelijk feel is er reeds bereikt in ir er moet nog meer be- want de woestijnsprink- en kwart van de wereld hongersnood. Hij ver- ehele mensheid in geslo- egenover zich te vinden. ie Vespers hadt ge dat motten horen. Er stond isselèèr, die hardop riep: ireeuwt gullie dan toch? B(te féroce?" (Bid voor hadt ge de Vlamingen „En, wat roept gullie? epernoot!" (Priez pour anders zoudt zeggen: zeer cwikkelijk. En daar hebt in. Maar hoe wilt gij onverkwikkelijke veran- afé (verschoning: koffie- clubke (verschoning: ingen bijeen en die waren dat ze predikanten uit en roepen, om in Vlaan- ioognederlands te preken, ituurlijk eerst uitgemaakt of Stóckèl tot het Frans- t het Nederlands-klappend Maar dan heb ik ook eegepraat: „Mannen, zegde Haarlem, in 'n kerk 'n Joord. Waar wordt scho- rlands geklapt as rond el, ik heb daar, in die oord van „efficiënt" van van „initiatief", van col- t. Ze vroegen mekaar daar hten, na de Mis, café-noirs, |s-frites, moesten op visite, el tijd, omdat ze het diner maken. Ik zeg: beziet de fles wijn in Holland: 't is xcellent du pays". Leest de „restaurants" en ge nek over de Franse ge- as 't datte nog maar alle- Engels is er zodanig ..ge- dat. ge er de Engelse ziekte ,eest de papieren, die er evenbussen terecht komen gooit da maar onder m'n k morgen wel 'nne keer nou is daar 't Papoeaas „infiltreren". Duizenden zijn op komst. Ze krijgen f" 't Zuiderkruis binnen, deur den T.S.F. naar de en ge krijgt 'n taal-hor- jrgeschoteld, waardoor ge ringers in uw haren grijpt, hebt, ik meen: de haren, nog 'nne keer dat schone „Mijne moedertaal is de dan zal ik in 't open- ren" en roepen: „Da liegde nie, wa schoon is en wa lamingen, luistert, as de nog 'nne keer wijzen op ;r in uw oog... zegt dan, ïplimenten" van Suske: u eerst d'n balk uit." Wilt den? Lest vroeg er iemand waarom de Amerikaanse spoedig „wortel had ge- uropa, en zei dat 'nne com- ;sieke muziek „volledig on- had. Och, ge zult zeggen: kwaaie bui, maar dat zit ambozenziekte. SUSKE VAN TESTELT VéGé-Thee VéGé-Koffie Fabriek voor industriële gendiensten van 5 dagen andags t/m vrijdags van uur in de nachtdiensten, 3reda, via Oosterhout, e naar ons bedrijf te ïgen op Café „Drie Linden", 3ERG, Café .Goossens' iVEER, Café „Kunst- T, Restaurant „Flora", f40 5 - Rottcrdam-Zuid-22 V", :*V:; keuze te mogen maken en daarom wordt van iedereen die deelneemt, een drietal inzendingen verwacht. De jury kiest het gedicht, dat zich het best voor deze voordrachtwedstrijd leent. In de grote Engelse steden kunnen mensen, die een hekel hebben aan het lawaai van transistorradio's, voor 15 shilling een storistor kopen. Dit appa raatje heeft de eigenschap, dat het de transistors in de omgeving zodanig stoort, dat men de draagbare toestel letjes wel moet afzetten. De storistor wordt in de zak meegenomen en is zo klein, dat het door niemand kan wor den opgemerkt. Alleen de dragers van transistorradio's zullen wel degelijk merken dat er iemand met een „sto ristor" in de buurt is, want de vrolijke muziek uit hun ontvangertjes is niet meer aan te horen door het gehuil en gefluit, dat hun apparaatje plotseling gaat produceren. Een van de Britse bladen meldde, dat de storistor in be paalde Engelse fabrieken al werd ge bruikt door bedrijfsleiders, die met le de ogen zagen hoe de productie achter' uitliep, omdat het personeel tijdens het werk zat te luisteren naar boeiende sportreportages. Overigens is van de zijde van de Britse overheid al de waarschuwing gegeven, dat de gebrui kers van een storistor in feite strafbaar zijn, omdat zij zonder vergunning een storingssignaal uitzenden. Dinsdagavond biedt de AVRO op Hilver sum I om 20.05 uur het programma „Op klaringen", om 20.50 uur gevolgd door de lezing „Het ABC van het heelal". Om 22 uur volgt een programma gewijd aan werken van Debussy en tot besluit om 23 uur de rubriek „Pizzicato". Op Hilversum II kunt u eerst luisteren naar de populaire KRO-rubriek „Licht te verteren". Daarna speelt om 20.30 uur het Omroeporkest. Feike Astma geeft om 21.55 uur een orgelconcert en om 22.40 uur kunt u luisteren naar het program ma „Muziek uit Engeland". Met ,De laat ste ronde" wordt om 23.15 uur het avond programma besloten. Op Hemelvaartsdag is er om 7.25 uur op Hilversum I lichte ochtendmuziek en om 10.20 uur het platenprogramma „Voor elk wat wils". In de middaguren vol gen om 13.15 uur „Melodieën uit het vergeetboek" en om 14 uu,r historische opnamen van grote solisten. Het avond programma bevat om 20.05 uur een con cert van het Promenade-orkest en om 20.35 uur het hoorspel „De klucht van Lobbe". Na de rubriek „Sport halverwe ge", die om 22.20 wordt uitgezonden, volgt om 22.40 „Met een knipoog naar de muzen" en om 23 uur een recital van de bariton Osvaldo Petricciuolo. De NCRV biedt op Hilversum II om 8.35 uur vlotte ochtendklanken en om 11.15 uur een concert door het Promenade orkest. Om 12.05 uur volgt de muzikale midagpauze. Het vakantieprogramma voor de jeugd begint om 16.00 uur en om 17.20 speelt het Oscar Peterson-trio. Het avondprogramma van de NCRV be vat om 21 uur een BBC-uitzending in de Royal Albert Hall te Londen van een promenadeconcert. Voorts is er om 22.50 uur een hedenkingsconcert. gewijd aan J P. Sweelinok Dinsdagavond biedt de NTS van 19 tot 20 uur een samenvatting van de filmre portages, gewijd aan het bezoek van de prinsessen aan de West. Na het journaal volgt een politieke uitzending van de P.v.d.A. Daarnaast vertoont de NTS om 20.30 uur een Joegoslavische film over de vogels, om 20.45 begint de hoofdfilm „Broeder Martin", die door KFC is toe gelaten voor alle leeftijden. Op Hemelvaartsdag zendt het R.K.K. om 10.30 uur de hoogmis uit die op dit feest van Maria ten Hemelopneming wordt op gedragen in de kloosterkapel van de zus ters Augustinessen van St. Monica te Hil versum. Celebrant is pater van Nuenen O.E.S.A., die ook de predikatie zal hou den. 's Middags om 15,45 ur volgt een muzi kaal NTS-programma onder de titel „In ternationaal rendez-vous". Daarna wordt Tïlrwï Ul^r het jeugdprogramma van de AVRO uitgezonden. Het avondprogramma bevat na het jour- w °.m 20'20 uui' de KRO-rubrick „Woord en beeld", om 20.30 ur gevolgd door een nieuwe aflevering van de te kenfilmserie De Flintstones" Om 20.55 uur kunt u kijken naar de „Sportspot" een sporttheorie voor leken. De docu- lïfa?31™, geWü aan het muzikale witte w io ,nT„ g'.nt om 2115 uur en 22.10 uui vertoont men een filmpje over de Zuidafrikaanse havenplaats Villefran- ce. Rector D. Coppes houdt de epiloog. Het televisieprogramma van gisteren avond had een ronduit ergerlijk hegin De leiders van het NTS-journaal meen den zich te mogen veroorloven het jour naal later te laten aanvangen. „Wij wach ten op het journaal", stond op het beeld scherm te lezen. Kennelijk vond men dit na vyf minuten toch wel wat al te bar ei? 'oen werd vast met de rest an net nieuws begonnen. Daarna moest en einafr Ier, wachten °P het journaal" de Tml- v kwamen toen de beelden van lemaaf iS„C„ ruimte™arders. Het was al- zaken l"lr? amateuristische gang van beste 'bwirt ?e iournaaldienst geen nfeuws,S l?aaktc- Het einde va" de Het Heluid vieïne :Vas al helemaal vreemd. AVRO aan ha 0n Plotseling begon de Vige NTS nit a pr0gramma- Een droe- li ks reken £Zendlïg dus waarb'i nauwe- feit dit er n ,phouden werd met het Hemo He 2 "?g kl->kers waren tai're over het bh^n'80"' 6611 docurnen- Ts._e ,?et hlocd, was zeer instruc ts gemaakt met een dui- Frank tief. Deze film Het vakantieprogramma „Zonnige pe rioden", vormt zaterdagavond a.s. een belangrijk element van de tele visie-uitzending. In die zonnige perio den zal men tal van bekende artiesten ontmoeten, zoals de Spotlights, de Fou- ryo's, Ria Valk, Johnny Meyer, Stefani Frans van Dusschoten, Judith de Leeuw Ellie Westermeier, Los Pajaros, Jac ques Fortune, John Pirns, Sonny and Richard en het orkest van Wim Jong bloed. Dick Harris stelde dit program ma samen en zal het regisseren. Voorts is er hierna een uitzending van de tweekamp. „Willens en wetens",waar- in de enige aan de kijkers bekende deelnemer Wouter Bosveld is, die zijn kennis over de straalverkeersvliegtui- gen zal spuien." RIA VALK Woensdag 5 september gaat het NCRV- programma voor de vrije woensdag middag „Jeugdland" weer van start. Als een van de belangrijkste nieuwe onderdelen geldt wel een voordracht wedstrijd, voornamelijk voor leerlin gen van middelbare scholen. Voordat de 'eigenlijke uitzendingen geschieden wordt in het land voorgeselecteerd, zodat in het rechtstreekse radiopro gramma alleen het neusje van de zalm onder de jeugdige declamators en de- clamatrices aan bod komt. De jury be staat uit Bauk Bergsma, Piet Plokhooy en Jaap Soetekouw. Ofschoon de deel nemers (sters) vrijgelaten worden in de keuze van de gedichten, stelt de jury er zelf toch ook wel prijs op een Hilversum I 402 m. DINSDAG 14 AUGUSTUS AVRO: 12.00 Jazztrio. 12.20 Regeringsuit zending: Voor de landbouw. 12.30 Medede lingen t.b.v. land- eri tuinbouw. 12.33 Neder lands koperorkest. 13.00 Nieuws. 13.15 Me dedelingen, actualiteiten of grammofoonmu- ziek. 13.25 Beursbericht. 13.30 Metropole-or- kest 14,00 Omroep-kamerkoor 14,15 Kamer muziek. 14.40 Voor de jeugd. 15.00 Zangre cital. 15.30 De vrouw in het wit, hoorspel. 16.05 Filmmuziek. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Lichte muziek. 17.55 New York calling. 18.00 Nieuws. 18.15 Actualiteiten. 18.20 Pianospel (lichte muziek18.30 Lichte orkestmuziek en zangsoliste. 19.00 Paris vous parle. 19.05 Operamuziek (gr.). 20.00 Nieuws. 20.05 Op klaringen, licht programma 20.50 Het ABC van het heelal, lezing (6). 21.10 Dansorkest en zangsolisten. 21.40 Lichte orkestmuziek (gr.). 22.00 Zangrecital. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 23.00 Pizzicato, nieuwsflitsen en actualiteiten uit de lichte muziekwereld 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG 15 AUGUSTUS VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnas tiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek (Om 7.30 Van de voor pagina. praatje). 8.00 Nieuws. 8.18 Lichte klanken uit Frankrijk (gr.). 8.30 Verkeers- wenken. 8.35 Voor de kinderen. 8.55 Kook praatje. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Moderne muziek (gr.). VPRO: 10.00 Religie en cultuur, lezing. VARA: 10.20 Lichte gram mofoonmuziek. 11.00 Moderne muziek (gr.). 12.00 Dansorkest en zangsolisten. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw 12,33 Voor het platteland 12.38 Orgel en zang lichte muziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Amuse mentsmuziek (gr.). 13.45 Gesproken portret. 14.00 Historische opnamen: klassieke kamer muziek. 14.45 Volksliedjes en -dansen. 15.00 Huurverhoging en reparaties, toespraak. 15.10 Voor de jeugd. 16.30 Jazzmuziek. 17.00 Weg wijzer, tips voor vakantie en snipperdagen. 17.50 Regeringsuitzending: Nederl. Nieuw- Guinea, door C. J. van Baaien. 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Actualiteiten. 18.30 Ra dio-Volksuniversiteit: Hedendaagse letter kunde VII, door Jacques den Haan 19,00 Voor de kinderen. 19.10 Jazzmuziek. VPRO 19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Promenade-orkest en zangsolist. 20.35 De klucht van Lobbe, hoorspel. 21.45 Lichte grammofoonmuziek. 22.00 Sranang Tori, Su rinaams programma. 22.20 Sport halverwege 22.30 Nieuws. 22.40 Met een knipoog naar de Muzen, muziek en gedichtjes. 23.00 Zang recital. 23.30 Lichte orkestmuziek (gr.) 23.55-24.00 Nieuws. DONDERDAG 16 AUGUSTUS AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnas tiek. 7.20 Ochtendvaria (gr.). VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 De groenteman. 9.15 Moder ne kamermuziek (gr.). 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Arbeidsvitaminen (gr.). 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Huishou delijke zaken, lezing 11,15 Omroeporkest moderne muziek. Hilversum 11 298 m. DINSDAG 14 AUGUSTUS KRO 12,00 Middagklok - noodklok 12,04 licht lunchconcert (gr). 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht lunch concert (gr.) 13.00 Nieuws. 13.15 Platen nieuws. 13.30 Operetteklanken (gr). 14.05 Klassieke en moderne Franse muziek. 14.35 Voor de plattelandsvrouwen. 14.45 Lichte grammofoonmuziek. 15.40 Pianorecital. 16.00 Voor de zieken 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Beursberichten. 17.45 Rege ringsuitzending: Nieuws uit de Nedei-landse Antillen, door Henk Dennert. 18.00 Voor de jeugd. 18.20 Politieke lezing. 18.30 Lichte orkestmuziek en solisten. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.25 Lichte grammofoonmu ziek. 20.30 Omroeporkest: moderne muziek 21.30 Tenor en piano: Franse chansons. 21.55 Orgelconcert., 22.15 22.25 Boekbespre king. 22.30 Nieuws. 22.40 Lichte Engelse orkestmuziek (gr). 23.15 Lichte grammo foonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG 15 AUGUSTUS NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Gewijde muziek. 7.30 Lichte grammofoonmuziek. 7.50 Het brood des levens, meditatie. 8.00 Nieuws. 8.15 Radiokrant. 8.35 Lichte grammofoon muziek. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Grammo foonmuziek. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Gram mofoonmuziek. 10.15 Morgenwijding. 10.45 Geestelijke liederen 11,15 Promenade-orkest en zangsolisten: Operamuziek 12,05 Lichte grammofoonmuziek 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw 12.33 Lichte orkestmu ziek en zang 12,53 Grammofoonmuziek of actualiteiten 13,00 Nieuws 13.15 Volksmuziek t Centraal-Europa 13,40 Klassieke en mo derne muziek (gr.) 15,00 Kamermuziek (gr.) 15.15 Vrije tijd... wel besteed!, licht program ma 15.30 Licht ensemble 16,00 Voor de jeugd 17.20 Jazzmuziek (gr.) 17/10 Beursberichten 17.45 Lichte grammofoonmuziek 17.50 Lichte muziek 18,10 Gewijde muziek 18.30 Het Spektrum, lezingen 18,45 Koorzang: Liede ren van de B-ritse eilanden (gr.) 19,00 Nieuws- en weerbericht 19,10 Muziek van Het Leger des Heils 19,30 Radiokrant 19,50 Lichte muziek 20,10 Koperorkest (gr.)' 20,30 Klassieke pianomuziek (gr.) 20,50 Repor tage van het 5e plenaire congres van de Internationale Raad van Christelijke Ker ken te Amsterdam 21,00 Henry Wood Pro menade concert: BBC-symfonie-orkest en solist: Moderne muziek 22,00 Promenade orkest, koren en solisten 22,30 Nieuws- en SOS-berichten 22,40 Avondoverdenking 22,55 Vocaal-ensemble en orgel: gewijde mu ziek 23,45 Moderne liederen 23,55-24,00 Nieuws. DONDERDAG 16 AUGUSTUS KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Grammofoonmu ziek. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Van en voor bejaarden: verzoekprogramma. i.40 Voor de kinderen. NCRV10.00 Gram mofoonmuziek. 10.05 Klavecimbel-recital: klassieke muziek (gr). 10.15 Morgendienst. 10.45 Gewijde liederen (gr). KRO: 11.00 Voor de zieken. 11.45 Geestelijke liederen. Brussel Vlaams DINSDAG 14 AUG. 12.00 Nieuws. 12.03 Lichte grammofoonmu ziek 12.30 uur Weerbericht. 12,35 Lichte mu ziek. 12.50 Beursberichten. 13.00 Nieuws 13.15 Klassieke kamermuziek. 14.00 Der Mond, ope ra. 15.20 Lichte muziek. 15.30 Concertwalsen 16.00 Beursberichten. 16.06 Lichte muziek 17.00 Nieuws. 17.10 Dagklapper en liturgisch be richt. 17.15 Lichte muziek 17.50 Boekbespre king 18.00 Gitaarspel 18.10 Lichte orkestmu ziek 18.20 Voor de soldaten. 18.50 Amuse mentsmuziek 19.00 uur nieuws 19,40 Licht or kest. 19.50 Syndicale kroniek 20.00 Lichte mu- 20.45 uur Gevarieerde muziek 21.15 Jazzmu ziek. 22.00 uur Nieuws. 22.15 Lichte muziek 22.42 Jazzmuziek. 22.55-23.00 uur Nieuws WOENSDAG 15 AUG. 12.00 Nieuws. 12.03 Gevarieerde grammo foonmuziek 12,30 Weerberichten 12.33 Lichte gram. muz. 13,00 Nieuws 13,15 Voor de sol daten. 14.00 Gevarieerd programma 17.00 uur Nieuws. 17.10 Gevarieerd programma (verv.) 18.00 Kamermuziek 18.10 Lekenmoraal en filosofie 18,30 Godsdienstige uitzending 19.00 uur Nieuws 19.30 Lichte grammo foonmuziek. 20.00 Orkestconcert. I. d. Pau ze: werken v. Ravel en Roussel. 22.00 uur Nieuws. 22.15 Liedjes van gisteren en van vandaag. 22.45 Lichte muziek. 23.00 uur Nieuws. 23.05 uur Lichte grammofoonmu ziek. 23.55-24.00 uur Nieuws. Brussel Frans DINSDAG 14 AJG. 13.00 uur Nieuws 13.15 Lichte grammofoon muziek 14,03 Kamermuziek 14,45 Koor zang 15,03 Lichte grammofoonmuziek 17.00uur Nieuws 17.15 uur Operamuziek 18.30 uur Lichte grammofoonmuziek 19,30 Nieuw 20.00 De concerten van Lugano 1962: Ita liaans-Zwitsers omroeporkest en solist: klas sieke muziek. (In de pauze: 20.55 Gram mofoonmuziek). x 21.45. Grammofoonmuziek 22.00 Wereldnieuws 22,15 Jazzmuziek 22.55 Nieuws. WOENSDAG 15 AUGUSTUS 12.00 uur Lichte grammofoonmuziek 13.00 Nieuws. 13.15 uur Berichten en grammofoon muziek voor automobilisten. (Om 17.00-17.05 Nieuws.) 19.00 Katholiek halfuur. 19.30 uur Nieuws 20.00 Berichten en grammofoonmu ziek voor automobilisten (Om 22.00-22.15 Wereldnieuws. Om 22.55-23.00 uur Nieuws). 23.55 Nieuws. DINSDAG 14 AUGUSTUS NTS: 19.00 Samenvatting van he^ bezoek van H.K.H. Prinses Irene en H.K.H. Prinses Margriet aan de West. 20.00 Journaal. 20.20 PvdA: Politieke lezing. 20.30 Zorg om het nageslacht, korte film over vogels. 20.45- 22.20 Broeder Martin (Und der Himmel lacht dazu), speelfilm. BELGIë-VLAAMS19.30 Tekenfilm. 19.40 Wetenschappelijke horizonten. 20.00 Nieuws 20.30 Reisbeschrijving. 21.00 Chansons (op genomen programma van de VPRO). 21.25 Toneelstuk. 22.40 Nieuws. BELGIë-FRANS: 19.30 Station Service. 20.00 Nieuws. 20.30 TV-spel. 22.00 Lectuur voor allen. 22.50 Nieuws. WOENSDAG 15 AUGUSTUS KRO: 10.30 Hoogmis. NTS:17.00 In ternationaal Rendez-vous: muzikale rondreis door vele landen. 17.00 Jeugdjournaal. AVRO: 17.10-17.40 Voor de kinderen. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. KRO :20.20 Woord en beeld. 20.30 Tekenfilm. 20.55 Sporttheorie voor leken. 21.15 Thorn, programma over het muzikale witte stadje in Limburg. 22.10 Mé- diterranée, film. 22.30 Epiloog. BELGIë-VLAAMS: 17.00-18.00 Liedjes en dansen uit Europa (Eurovisie). 19.30 Feuille ton voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.25 Het manneke. 20.30 Speelfilm. 22.00 Filmrepor tage. 22.50 Nieuws. BELGIë-FRANS: 11.00-11.45 Hoogmis. 19.30 Katholieke uitzending. 20.00 Nieuws. 20.30 Speelfilm. 22.15 Eurovisie: Pro Arte-orkest van Miinchen: klassieke muziek. 22.50 Nieuws DAAROM „Uw zoontje heeft dat geld stuk al een week geleden opge geten", zei een dokter in Zwe den tot een moeder. „Waarom ben tu niet eerder gekomen?" „Wij hadden het geld niet eer der nodig" was het antwoord. ERFENIS Een onlangs te Stuttgart over leden ongehuwde dame bleek haar gehele vermogen te hebben nage laten aan haar twee honden, haar vier katten en haar kanarie. De honden ontvingen samen de helft, omdat zij de dame de meeste vriendschap hadden geschonken. De andere helft was bestemd voor de poezen en de kanarie, die elk met een vijfde gedeelte werden be dacht EENZAAM Een grijze heer wandelde onlangs een vol uur in het Bois de Boulogne nabij Parijs. Honderden zagen hem, doch nergens volgde enig blijk van herkenning. De eenzame wandelaar was Charlie Chaplin. DANK De hoofdman van een Afri kaanse stam bedankte de re dactie van een te Parijs ver schijnend weekblad, dat een re portage aan hem wijdde, door het sturen van een panter. Bo vendien wil hij alle abonnees een aap cadeau doen. „Dit veertje rammelde alleen maar" (21* O*" 'o*T CBS»! o (Advertentie) DE BETERE VIRGINIA (Van onze parlementaire redactie) De centrale commissie voor georga niseerd overleg in ambtenarenzaken heeft gistermorgen in Den Haag in gro te lijnen overeenstemming bereikt over een nadere regeling van de rechtspo sitie van de Nederlandse ambtenaren op Nieuw-Guinea. Deze nadere regeling wordt vervat in de algemene maatregel van bestuur, die de wet bijstandskorps Nieuw-Guinea zal bekrachtigen. Over de inhoud van de algemene maatregel van bestuur zwijgt binnenlandse zaken nog. Enkele, wat genoemd wordt wijzigingen van meer ondergeschikt belang, moeten nog nader door een sub-commissie worden bezien. De ambtenaren op Nieuw-Guinea die met grote spanning naar een en ander uitzien zullen dus nog even ge duld moeten oefenen. Misschien kunnen zij sterkte putten uit de mededeling van binnenlandse zaken, dat naar zo spoedig mogelijke totstandkoming van de algemene maatregel van bestuur wordt gestreefd. De bespreking van gistermorgen is ge houden aan de hand van efen advies, dat de commissie van overleg te Hol- landia terzake heeft opgesteld. Mr. Boekraad, vertrouwensman van de A.R. K.A. op Nieuw-Guinea, die in verband mei deze kwestie naar Nederland is overgekomen, heeft de vergadering bij gewoond en verslag uitgebracht over de stemming onder de Nederlandse Amb tenaren op Nieuw-Guinea. Volgens zijn mededelingen wenste de overgrote meer derheid van hen niet aan te blijven on der een UNO-beheer. wekkende docuS^*" 'ndrUK' he?eAVROSnballet vormde slot van vous" heeSP'Ph gtlamma- "Das ™de7- dansen technisch perfert"wordS™tg* bed°el?' voerd maar dat de bekoring die van een dergelyk programma had moeten uitglln voor een belang, ijk deel miste. Misschim wenmst vanwege d.e technisch™ E. B. 32) Susanne bewaarde na de eerste be groeting een behoedzaam zwijgen. Zij kende die stemmingen. Dan moest je Pieter Auguste zo voorzichtig behande len als een gevaarlijk explosief. Hij at weinig en zonder interesse, strak voor zich uitkijkend. Juffrouw Edel, die bin nenkwam om af te nemen, vroeg ver ontwaardigd bij het zien van de nog bijna volle schalen, dat ze weieens zou willen weten, wat er mankeerde aan hr.ar bami, waarop ze zo haar best had gedaan. Mijnheer had er geen mond op gezet. Mijnheer is erg moe, Edeltje," zei Susanne met een waarschuwende blik, cn Edel verdween mopperend met haar serveerwagentje. Ik ben helemaal niet moe," ontkende Perquin narrig. „Het is alleen maar..." ,,Ja," zei Susanne vriendelijk. „Wil je wat cognac bij je koffie, Pieter Au- glHet duurde even voor hij antwoordde. „Of ik..? Wat?" Of je cognac wilt bij je koffie, mijn lammetje." Cognac? Goed, je doet maar... Ik wou, dat ik...Als die vrouw een ander type was...Maar deze..." „Ik ben nu al die lui afgeweest, zei hii dan opeens. „Ja?" zei Susanne rustig. „En het spijt hun allemaal, dat die vrouw dood is. Niet omdat ze zo dol op haar waren, maar omdat ze bang zijn, dat ze al dat geld voor niets heb ben weggesmeten en dat, wat ze ver* b«»rgen wilden houden, nu toch aan de grote klok zal komen. Begrijp je wat "fc bedoel?" „Ja, zeker, mon ami." „Allemaal op één na." „En die ene...?" „Is nu juist degene, van wie het minst waarschijnlijk is, of neen, laat ik liever zeggen mij het minst waar schijnlijk toeschijnt, dat zij zo'n moord in elkaar zou kunnen zetten," .Heb je daarvoor een bepaalde reden. „Ja, ze is het type niet. Degene, die deze moord in elkaar heeft gezet, moet glashard zijn en een... nu ja, laat ik het zo maar uitdrukken, een schaakspelers mentaliteit hebben. Begrijp je, wat ik „Ik geloof het wel. Het soort mens, dot elke daad ziet, als een speler een zet op het bord. Zo van: als ik dit doe, gebeurt er dat en dat..." „Ja, dat is het juist, dat: ,en dan'. De persoon in kwestie behoort tot de spelers, die meer dan één of twee zet ten vooruitzien. En die geen zet doen zonder te zorgen dat ze aan alle kanten gedekt zijn. Kun je je zo'n persoonlijk heid voorstellen?" „Zeker, kan ik dat." „Nu, de enige, die blij was, openlijk blij, dat Kitty Grijpsma dood was is niet overintelligent, bijzonder impulsief er. behoort tot de mensen, die niet bij machte zijn de gevolgen van hun daden te overzien- Iemand, die leeft bij het ogenblik." „Maar waarom,... ik bedoel, dat ze openlijk toegaf blij te zijn over Kitty Grijpsma's dood past toch voor zover ik zien kan, precies in de karakter schets, die jij van haar geeft?" „Zeker, als het dat maar alleen was. Maar zij is ook de enige voor wie die dood, en dat zo gauw mogelijk .een ge biedende noodzakelijkheid was- Het was om zo maar eens te zeggen of Kitty Grijpsma of zij." Het fijne denkrimpeltje groefde zich weer tussen Susanne's wenkbrauwen. „Ja. als het zo is. Dat verandert na tuurlijk de zaak. Maar dan is die vrouw niet zoals ze zich voordoet. Niemand kan tegen zijn eigen natuur ingaan, uit zijn eigen huid kruipen." „Juist. Begrijp je nu mijn moeilijk heid?" Ze knikte nadenkend. „Ergo, ze zou dus een uitstekend ac trice moeten zijn. Zou je niet te weten kunnen komen, of ze op iedereen de in druk maakt dom te zijn en impulsief?" „Waarom? Wat wil je dat ik daar mee bereik?" Ze haalde licht de schouders op. „Och, misschien helemaal niets. Ik had alleen maar gedacht, dat het voor iemand, die op acteren is ingesteld, min of meer, vrij gemakkelijk moet zijn een bepaalde rol voor een bepaald doel en gedurende een bepaalde tijd te spelen. Maar als het erop aankomt iemand an ders te zijn, ieder uur van je bestaan, ik zou haast zeggen, wakend en slapend.' „Mm...ja, daar heb je wel iets. Ik zal Vries maar eens loslaten op men sen, die haar goed kennen of gekend hebben voor haar huwelijk. Wil je wel geloven, dat ik zo moe ben als een hond, chérie? En ik kan dat vervelen de gevoel maar niet kwijtraken, dat het me in deze zaak niet meezit en er nog heel wat narigheden op komst zijn." HOOFDSTUK XI Nog maar narigheid Die morgen was hoofdinspecteur Per quin nog. met Breiman naar het Amstel- veense adres gereden. Hij trof daar een erg zenuwachtige heer op leeftijd, die, naar uit het dossier was gebleken en hij ten overvloede nog eens stotterend en zuchtend bekende, zich een adellijk pre dikaat had aangemeten, waarop hij geen recht had. „Ik deed er toch niemand kwaad mee," verzuchtte hij. „Maar die me vrouw Grijpsma zei me, dat het me minstens tien jaar kon kosten. Nu. toen ik wist, dat ik er kwaad mee kon, heb ik het natuurlijk niet meer gedaan... Dat wil zeggen...U weet hoe moeilijk zulke dingen zijn inspecteur. Ze kern, n me nu eenmaal als baron Versmeets, de mensen. Ik kon toch niet overal rondgaan en vertellen, dat ik geen ba ron was? Dan was ik immers de gevangenis gekomen? Inspecteur, het was een nachtmerrie- Tenminste i het begin. Later, toen ik merkte, dat zij zich strikt aan onze overeenkomst hield, ben ik zo langzamerhand weer gerust gaan slapen. Maar eerst!" „En toen heeft u ook maar weer kaartjes met die titel gebruikt, niet waar?" „Och," meende hij, „ik betaalde er om zo te zeggen toch voor? En u weet niet hoe 'n prachtintroductie zo'n titel is, als je in zaken bent." Perquin haalde rie schouders op. Mans zaken waren bona fide en van grote omvang. Zijn firma stond uitste kend aangeschreven. Als hij er nu ple zier in had te pronken Imet veren, die niet de zijne waren... Hoofdinspecteur Pieter Auguste Perquin besloot, dat hij wel andere zorgen aan zijn hoofd had. Adjudant Breiman verrichtte de cere monie van het nemen van de vingeraf drukken van het beduusde slachtoffer met een duidelijke landerigheid. Teruggekeerd op het bureau spreidde Perquin de foto's van de vingerafdruk ken der vier vrouwen voor zich uit en begon ze te vergelijken met de foto ge nomen van de iragmentarische afdruk op de bureaulade. „Maar dat kan toch niet," mompelde hij na de afdrukken een possje te heb ben bestaard. Vervolgens grabbelde hij in een bureaula, haalde er een loep uit en hervatte het beturen. Na een poosje knipperde hij met de ogen en keek de kamer rond. Het vlekkerige saaie behang, waarop bont de kalender van 1953 prijkte, die die goede Tol niet had willen wegdoen, omdat zo'n kleur tje volgens hem de kamer zo opvrolijk te- De uitgezakte fauteuil, waarin al zo menigeen, door de mand gevallen, had opgebiecht. Het voorwereldlijke bureau. (wordt vervolgd. f^a je over de hemel spreken, dan zijn er heel wat mensen die hun oren laten zakken. Het gaat immers over de hemel. Die interesseert hun har weinigsinds ze in de kinderjaren daar zoveel van hébben gehoorden daarna de aarde hébben ontdekt. Op de aarde leven we. Die is veel con creter en boeiender dan welke hemel ook. En alle reclame-activi teit is er bovendien op gericht om ons te doen geloven dat van de aarde een hemel te maken valt. Een aards paradys schijnt in ons bereik te liggen. En dan heb je geen behoefte aan een hemel ver weg. Spreek je over Mariadan spitsen zich wel heel wat oren. Maria is een op geheimzinnige wijze boei ende persoon. Katholiek en niet- katholiek luisteren als het over Maria gaat. Jongens en meisjes mannen en vrouwen. Ieder zal daar wel een andere beweegreden voor hebben. Maria is de madon nade meest charmante moeder of het ideale meisjeof de Moeder van God, of onze hulp en voor spraak in alle noodof die roomse „godin". Vraagt u het mij, dan is Maria dat doodgewone meisje uit Nazarethdat iverd uitgekozen om ons Christus te schenken. De ge zegende onder de vrouwenzei Gabriel. Gods keuze van 'Miss World, zou je kunnen zeggen. Maar dan met de opdracht de moeilijke taakja om de Chris tus aan ons te bezorgen. En deze taak eenmaal volbracht op aarde, zet zij dit zorgend werk in de hemel voort. Zij werd Miss Hea- venvan de hemel. T}it feest van 15 augustus het oudste in de grote reeks Maria- l vieringen, en tegelijk correspon- derend aan het jongste in de reeks dogma's is er om ons er aan te herinneren dat deze aarde nog geen hemel is. Dat de hemel wel bereikbaar is. Dat ziel en li- J chaam samen de mens makenI Dat de lichamelijke dood tijdelijk 2 van aard is. Dat wij allen zullen verrijzen en worden opgenomen ten hemel. Maria brengt ons de hemel nabij. Dit feest zet ook een spotlight l op Maria zelf. Zij is het die 2 ver van ons weg toch zo dicht- 2 bij is gebleven. Opgeheven tot 2 dochter van de Vadermoeder van de Zoon, en bruid van de heilige Geest, is zij de maan die dit Zonnelicht weerspiegelten het 2 ons mogelijk maakt er naar te 2 kijken. Zij biedt ons op menselijk- 2 warme wijze een blik in de hemel. 2 De lieve Vrouw uit de kerststal 2 toont ons niet langer *n goddelijke Baby, zij wijst ons op haar Zoon de Koning van het Rijk. Mogen ivij Maria niet met recht 2 de Koningin van de hemel noe- 2 men? Zij is de Koningin-moeder 2 én de gezellin van de nieuwe 2 Adam. Morgen vieren we dat Jezus en Maria, verrezen en ten hemel gevaren, voorgoed bij el- 2 kaar zijn. Wat God verenigd 2 heeft, zal geen mens mogen 2 scheiden. Samen maken ze de 2 hemel tot een thuiswaar het 2 zalig is te zijn. Kapelaan S-s 2 4b-2 ..Dames en heren!" riep Bozzoroni toi het publiek. ,,Ik wil beginnen met een heel bijzonder nummero. Daarvoor heb ik een persoon nodig uit de zaal." Er ontstond enig geroezemoes, waar uit. zich tenslotte een schuchtere jonge man met een bril losmaakte, die door he: middenpad naar voren kwam lo pen „Ah, een dappere meneer," riep Boz zoroni aanmoedigend, „kom boven en vrees niet. Mijn toverwerk is niet boos aardig." De schuchtere jongeman wilde het trap je naar het toneel bestijgen, toen hij plotseling krachtig bij de schouder werd gegrepen. „Gaat u rustig naar uw plaats terug, meneer, voor er nieuwe slachtof fers. vallen," zei een barse stem. „W...wat zegt u? Slachtoffers?" vroeg de jongeman bleek. Hij draaide zich om, en stond oog in oog met de veldwach ter. „Ja, slachtoffers," riep Zeeg nu hard op, terwijl hij zwaar het toneel opstap te en zijn uniformjas rechttrok. „Slacht offers, zei ik van DEZE misdadiger." Hij wees op Bozzoroni. „Perbacco," mompelde deze, „het veldwachter is daar weer, om mijn num mero te bederven. Een triest man is hy." I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5