Met schrijfblok en meetlat door grillig Terneuzen Nieuwe groente kussa groeit in tuin van Bergenaar Zilveren ID1L geeft verzamelregister uit Kritiek berust vaak op misverstand... Axels burgemeester ontving Engelse schoolkinderen Grote onbekende ontmaskerd Onvoorzichtige chauffeurs kwamen er gunstig af Goes start met feestweek van Kasporgo Algerije Kongo Lauwerszee Dinsdag afscheid van ir. v. d. Burgt Maquette van groeiende stad Briefwisseling burgervaders Bliksem treft paard, veulen koe en pafibïaü Schillensnijden kokensausje en smakelijk eten Commissie (o.a. leden G.S.) voor inpoldering Land van Saeftinge GAVE DES ONDERSCHEIDS FIJNE ZEEF PROPAGANDA Recept Liefhebberij Verlaging minimumprijs voor fruit Duitsland GESCHENKEN Dodelijk ongeval op weiland te Prinsenbeek Voor Bergse kantonrechter: DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 28 JULI 1962 Ir. J. H. van der Burgt, hoofdinge nieur-directeur van rijkswaterstaat in Zeeland, waar hij eind 1953 zijn sioengerechtigde leeftijd bereikt. Per 1 augustus a.s. zal hij dan ook uit Zeeland, waar hij eind 1953 zijn werkzaamheden a.s H.I.D. begon, ver trekken. Volgende week dinsdag zai hem in de Statenzaal in Middelburg een afscheidsreceptie worden aange boden. Ir. J. van der Burgt is IJmuider van geboorte. Na in 1921 in Delft voor ci- viel-ingenieur geslaagd te zijn, kwam hij in datzelfde jaar nog in dienst bij rijks waterstaat, met als standplaats Roer mond. Hij is daarna achtereenvolgens arron- disscmentsingenieur geweest te Hoorn (van 1928 tot 1936), te Leeuwarden (tot na de oorlog) en te Rotterdam. Hier was hij belast met het vrijmaken van de Nieuwe Waterweg, waarin vele scheepswrakken lagen. Voor de snelle oplossing van dit probleem werd hij be loond met het Officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. Bij bevordering is hij later benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1937 werd ir. v. d. Burgt reeds hoofdingenieur, in 1950 kon hij zich H.I.D. noemen, belast met o.m. de lei ding over de Rijn- en Lekkanalisatie. De benoemingen volgden elkaar nu snel op H I.D. Noordholland in 1951, H.I.D Zuid-Holland in 1953 en nog in datzelfde jaar H.I.D. in het zo zwaar door de stormramp geteisterde Zeeland. Aan het herstel van Zeeland heeft hij zijn han den meer dan vol gehad. Als zijn opvolger is, zoals we reeds uitvoerig hebben bericht, benoemd ir. J. Zuurdeeg. In Terneuzen kan men geregeld een man zien lopen met een schrijfblok onder zijn arm en een meetlat in zijn hand. Met die meetlat maakt hij vreemde bewe gingen in de lucht. Die meneer is de heer J. Olyslager, gepensioneerd ge meente-ontvanger van Terneuzen. De reden, waarom de heer Olyslager zo vaak metend door Terneuzen gaat is heel eenvoudig, Op verzoek van de ge meente is hij momenteel bezig met de bouw van een maquette. Een maquette van Terneuzen tot Sluiskil op een schaal 1 1000 en met een afmeting van 6x9 me ter. Op de maquette zal te zien zijn hoe Terneuzen er over 5 a 6 jaar uit zal zien. Het is .een uiterst geduldwerkje. Voor de heer Olyslager is het zijn levenswerk geworden. Als hobby had hij eigenlijk modelbouwen. Een maquêtte heeft de heer Olyslagers nog nooit gemaakt. Het moeilijkste karwei heeft hij nu achter de rug, namelijk de binnenstad van Ter neuzen. Hij noemt dit gedeelte „Terneu zen binnen de bruggen". Hier stonden de huizen en huisjes schots en scheef en lag de verhouding van de gebouwen onder ling erg verschillend. Daarom liep hij met zijn meetlat door d© stad, om die verhoudingen te meten. Vier maanden werk zitten er nu in die binnenstad. Met een pincet heeft hij de minuscule huisjes op hun plaats gezet. Met enige trots verklaart hij, dat ieder een, maar dan ook iedereen, zijn huis op de maquette kan vinden. Een vijfde van het werk is nu klaar. Toch zal het nu harder opschieten. De buitenwijken van Terneuzen zijn veel systematische bouwd en de flats en eengezinswoningen staan niet zo door elkaar. De heer Oly slager zal hiervoor niet op daken hoeven te klimmen om te zien hoe de huizen nu precies staan. Met het maken van de binnenstad was dit wel het geval. Half 1963 hoopt de heer Olyslager de maquette gereed te hebben. Waar het omvangrijke kunstprodukt zal komen te staan in de gemeente is nog een open vraag. Het zal nog een heel passen en meten worden voor de 6 x 9 meter onder dak zijn. (Van onze correspondent). Het is bekend, dat regelmatig groe pen schoolkinderen uit Engeland bezoe ken aan Axel brengen. Deze kinderen overnachten in de jeugdherberg „Bleye Haghe" en maken van daaruit verschil lende tochten. Een groep leerlingen van de Alexandra Junior School uit Wrexham (Wales) on der leiding van het hoofd der school, de heer A. Williams, is door de burge meester van Axel, de heer M. K, van Dijke, in het stadhuis ontvangen. De heer Williams overhandigde de burgemeester een boodschap van de burgemeester van Wrexham, terwijl na> mens de school een herinneringsbordje werd aangeboden. De burgemeester verzocht op zijn beurt een brief van hem aan te bieden aan zijn collega te Wrexham. Nadat de kinderen een verrassing was aangeboden, werd voor het stadhuis een foto van de groep gemaakt met de bur gemeester in het midden. Hierna werden de openbare kleuter school, de openbare lagere school en de christelijke u.l.o.-school bezocht, waar de hoofden van de verschillende scholen iets vertelden over het onderwijs. De door de burgemeesters uitgewis selde boodschappen hadden ongeveer de volgende inhoud: De burgemeester van Wrexham bracht de beste wensen over van de bevolking van Wrexham en Wales aan de goede vrienden in Axel. Hij schreef, dat het een groeiende gewoonte was, dat groe pen kinderen met hun onderwijzers an dere landen bezochten. Hij stelde, dat door kennis te maken met eikaars cultuur en gewoonten en door persoon lijke contacten men elkaar beter zou leren kennen en eikaars standpunten beter zou begrijpen. Hij sprak de hoop uit, dat wederzijds begrip een goede on dergrond zou zijn, waarop vrede en „goodwill" in de wereld zouden kunnen worden gebouwd. De burgemeester van Axel dankte in zijn boodschap voor de groeten en schreef overtuigd te zijn van het belang van dergelijke bezoeken met het oog op de culturele betrekkingen tussen de jeugd van verschillende landen. Hij herinnerde aan de banden die er tussen Engeland en Axel bestaan, met name als gevolg van het bezoek van vele Engelse militairen na de bevrijding van Axel. (Van onze correspondent) In de loop van gisteren zijn de meeste van de buitenlandse groepen, die deelne men aan de internationale feestweek van Kasporgo van 27 juli tot 4 augustus a.s., 'n Goes gearriveerd. Zij werden in het fcnuttershof ontvangen door de organi sator van dit festival, de heer C. W. ver vest. In alle gevallen konden de deelnemers, die een vermoeiende en lan ge reis achter de rug hebben, direct aan de pleegouders worden overgedra gen of naar hun verblijfadressen worden gebracht. In de loop van vandaag arri veren nog de groepen van de Saizburg- se Volkshogeschool onder leiding van herr F. Teichmann, de Roemeense volksdansgroep „Siebenburgen" en de groep uit Nürnberg. Het programma van vandaag vermeldt °-a. een mars door de binnenstad van alle groepen en een eerste optreden op het podium op de Grote Markt. Om 8 uur is er een optreden in het Schutters hof, waarna men gezellig kan dansen op de dansmuziek van The Orpheans. Voor deze gelegenheid zal ook de wijnkelder van de Schuttershof geopend zijn en bij goed weer zal het bal worden gehouden in de tuin. Het deel, dat geheel gereed is: de bin nenstad van Terneuzen. (Van onze correspondent) Tijdens het recente hevige onweer zijn door de bliksem een paard en een veulen die in een weiland aan de Koe damstraat te Terhole liepen gedood. En kele meters verder werd een koe dodelijk getroffen. De eigenaren van de paarden en de koe zijn verzekerd. Onze lezers hebben de „grote on bekende" in de tuin van F. van Gils te Oosterhout, die wij gisteren sig naleerden in onze rubriek .Tussen Maas cn Scheldemond", ontmaskerd. Het signalement („groen taai blad, dikke stam, hoogte 2.30 m. en witte kelkjes'') was voor velen voldoende om in de voor meneer van Gils zo mysterieuze plant een Yucca te her kennen. In Nederland heet de plant Adamsnaald of bajonetboom. Oor spronkelijk komt de Yucca uit Ame rika. Hü heeft hier echter vaste voet gekregen. Een mevrouw wist ons de tuin te wijzen waar er een stuk of tien te bewonderen zijn. Voor wie er meer van wil weten: de Yucca behoort tot de familie der liliaceeën, die zo'n 30 broertjes en zusjes, neven en nichten heeft in Noord- en Centraal-Amerika; het zijn houtige planten, aldus de geleerden, met een dikke, al of niet vertakte stam, een dichte kroon van lange smalle bladen en trossen klokvor- mige, gewoonlijk hangende witte bloemen met vrije bloembladen, korte meeldraden met pijlvorige antheren en een vruchtbeginsel met drie stempels, dat gewoonlijk rijpt 'tot een zeskantig openspringende doosvrucht met zwarte zaden. De Yucca Fiaccida worden gekweekt om gazons op te sieren. Ziezo de doopceel van de „grote onbekende" is gelicht. Hoe je ermee om moet springen, vertelde ons de heer L. van Oosterhout, Burgemees ter Franckenstraat 5 te Zevenbergen. v/yEu Al Zijn recept luidt: bloemstengel laten afsterven en tenslotte afsnijden; bij vriesweer de voet afdekken. Meneer van Gils en alle lezers die ook zo'n gevaarte in hun tuintje hebben staan, kunnen met zijn advies hun voor deel doen. Wrijheid is een kostelijk maar ook moeilijk te hanteren goed. Dat on dervinden de Algerijnen thans. In^ de strijd tegen de Fransen waren ze een. Nu ze die strijd gewonnen hebben, dreigen ze elkaar te lijf te gaan. Daar bij gaat het net als in Kongo twee jaar geleden tussen leiders, die een rustige democratische opbouw willen en de revolutionairen, die de dyna miek van de revolutie willen laten doorwerken. Tevens komen nu de stamverschillen naar voren. De krijgs haftige Kabylen gaan zich roeren. Ben Khedda is de man, die het akkoord van Evian zo getrouw mogelijk ten uitvoer wil brengen in samenwerking met de Fransen. Ben Bella daarentegen is meer de Loemoemba-figuur, die met opzwe pende redevoeringen voor massamee tings werkt. Een groot deel van de F.L.N.-krijgsmacht stuwt hem voor waarts, doch de Kabylen zetten hem de voet dwars, terwijl de aan Ben Khedda trouw gebleven troepen nu de hoofdstad Algiers in staat van ver dediging brengen. Bij dit alles groeit de rechtsonzekerheid. Honderden Euro peanen zijn opgepakt en spoorloos verdwenen. De regering in Parijs heeft al de ernstige waarschuwing laten ho ren, dat ze wel eens tot ingrijpen door Franse troepen genoopt zou kunnen worden. Zo ziet men weer, dat mooie rege lingen op papier door de vaart der ge beurtenissen vaak omver geworpen worden. Het is te vrezen dat Algerije nog een smartelijke tijd moet door maken alvorens tot een staat van or delijkheid en opbouw te geraken. (Van onze verslaggever) De 68-jarige Willem van Gemert uit Bergen op Zoom heeft in zijn tuin achter zyn huis aan de Moerstraatsebaan de tot voor kort in Nederland onbekende zomergroente „kussa" gekweekt. Giste ren schreef men in onze krant, dat deze nieuwe groente, die op het eerste gezicht op een komkommer lykt, in grote hoe veelheden deze week op onze veilingen is aangeboden. De heer van Gemert heeft in mei van dit jaar, naar aanleiding van een artikel in een prijscourant van een zadenhan- delaar voor de aardigheid een paar zaadpitten in ^ijn moestuin gezaaid. Ondanks het feit, dat de planten van de koude in het voorjaar geleden hebben zijn verschillende vruchten reeds 15 tot 20 centimeter lang en dus eetbaar. Aan een „struik", men kan dit woord wel gebruiken, want in een paar maanden tijd heeft de plant reeds geweldige af metingen aangenomen, komen wel twin tig of meer kussa's. Hoewel de eerste vruchten dus al rijp zijn, draagt dezelf de plant ook nog grote oranje-gele bloe men. (Eigen nieuwsdienst) Naar wij uit goede bron vernemen zal er een commissie worden gevormd, die tot taak zal hebben de inpolderingsmogelijkheden van het Land van Saeftinge te bestuderen. In deze commissie zullen zit ting hebben vertegenwoordigers van G.S. van Zeeland, afgevaardig den van de landbouworganisaties in de provincie en nog enkele tech nische deskundigen. (Van onze verslaggever) De Stichting Informatie-Dienst Inzake Lectuur (IDIL) te Tilburg geeft bij ge legenheid van haar vijfentwintigjarig be- staansfeest. dat, zoals gemeld, dinsdag wordt gevierd, een verzamelregister uit van de boeken voor volwassenen die zij in de voorbije kwart eeuw heeft beoor deeld. Het register, waarvan de druk proeven gereed liggen, bevat ongeveer 25.000 titels. Het is op de eerste plaats bedoeld voor bibliothecarissen en boek verkopers die zelf onmogelijk alles kun nen lezen wat door hun handen gaat. „Wij hebben de IDIL-index niet no dig", hebben velen in katholiek Neder land geschamperd, sinds de Tilburgse uitgever en nog altijd algemeen voorzit ter van IDIL, G. C. J. M. Verbiest, in. 1937 de katholieke informatiedienst heeft opgericht. Deze mening berust op een misverstand omtrent IDILs doelstelling. TDIL maakt geen index. De 200 gespecia liseerde medewerkers, die sinds 1937 zo'n 40.000 boeken hebben gelezen en bespro ken, dragen geen preutse bril. Hun stre ven is niet de katholieken te vrijwaren voor de erotische scènes waarmee zoveel schrijvers hun boeken larderen. Zij ba seren hun oordeel op de geestelijke in stelling en houding tegenover het leven van waaruit de schrijvers hun boeken componeren. Dat kan een kijk op het leven zijn die zich niet verdraagt met de katholieke visie, en het is goed dat lectuurverstrekkers en lezers dit weten. Volgens de doelstelling van IDIL. zoals die maand in maand uit staat geformu leerd in het, kritisch-bibliografisch maandschrift IDIL-tijdingen, waarvan drs. J. Klein cn drs. Jan van Sleeuwen de redactie voeren, wil de informatie dienst katholieke voorlichting geven over boeken en bovendien goede lectuur pro pageren. Zij tracht dit te bereiken door via aanwijzingen, inzichtgevende re censies, artikelen en overzichten van es thetisch, cultuurpedagogisch en ethisch standpunt uit het boek te ontsluiten voor de gemeenschap. En IDIL voegt daar onmiddellijk aan toe dat zij de in dividuele toepassing der besprekingen uiteraard aan de persoonlijke verant woordelijkheid overlaat. Al blijven vele katholieken mokken dat zij zelf wel kunnen uitmaken wat zij jer) sommigen kunnen dat onge twijfeld best), de massa heeft voorlich ting nodig, zolang het voorkomt dat een jV- er z^n zoon- die gisteren ge slaagd is voor het ulo-examen, beloont met een exemplaar van „Lady Chatter- ly s Lover Die voorlichting richt zich op de boekverkopers en bibliothecaris sen die fungeren als verdelers van de stroom boeken, die jaarlijks aanwast. IDILs informatie beperkt zich niet tot een ethische beoordeling van alle in het Nederlandse taalgebied verschijnende boeken en juist die ethische beoorde ling ontlokt de kritikasters bittere woor den maar evenzeer geeft IDIL voor lichting van esthetische en culturele aard. Behalve de bekende Romeinse cij fers die aangeven of een boek vanuit ka tholiek ethisch standpunt uit geschikt is voor die of die categorie lezers, hanteert men thans ook de letters A, B en C, die de „moeilijkheidsgraad" van het bock aanduiden. „Wij geven zoveel mogelijk indicaties om de keuze van de lezer ge makkelijk te maken". De lezer, aan wiens persoonlijke verantwoordelijkheid IDIL niet tornt, maar die zij alleen de gave des onderscheids wil bijbrengen. De recensering der boeken geschiedt uiterst zorgvuldig. Op het IDIL-kantoor, waar circa 500 uitgevers hun uitgaven deponeren, passeren de boeken een eer ste zeef. Daarna gaan zij naar de recen senten. Mochten dezen een oordeel geven dat in flagrante tegenspraak is met het eerste oordeel van de IDIL-staf, dan wordt het boek nader onder de loep ge nomen. Met jeugdboeken is men nog voorzichtiger. Deze worden aan twee re censenten voorgelegd om een zo harmo nisch mogelijk oordeel te verkrijgen. Met trots zeggen de IDIL-mensen dat rectifi caties maar zelden gemaakt behoeven te worden. Van de 3000 boeken die men thans per jaar bespreekt, gaan er slechts twee opnieuw onder de leeslamp. Aan IDIL ontsnapt geen boek, zegt men in Tilburg. Ook niet de herdruk ken van al eerder besproken werken. Zowel de ethische als de culturele nor men groeien met de tijd mee. De boe ken van Zola, die vroeger hoogst ver dachte lectuur vormden in katholieke kring, kunnen thans met een gerust hart in handen gegeven worden van h.b.s.'ers, Behalve de luctuurvoorlichting behoort d® propaganda van het goede boek tot IDILs doelstellingen. Elk jaar geeft IDIL overzichten van de Nederlandse en de buitenlandse literatuur. De" stichting geeft bovendien maandelijks een gids uit voor jeugdlectuur en elk najaar een jeugdboekengids. Met een reizende jeugd boeken ten toon stel ling, die circa 500 titels omvat verscheen IDIL sinds 1950 420 keer in allerlei, vaak kleine plaatsen Een collectie van goede, goedkope boe- ken voor jongeren van 18 tot 25 jaar werd 37 keer tentoongesteld. In het win terseizoen 1961—1962 lanceerde men de reizende expositie „Opgang" voor het v h.m.o., een collectie van 400 literaire' godsdienstige en populair-wetenschappe-l lijke werken, die 22 keer werd geëxpo seerd Dan zijn er nog de tentoonstellin gen Het Goede Boek. de 100 spreekbeur ten ove-r het kinderboek, de radiopraat jes over jeugdlectuur. De wereld van het boek. die in feite de hele wereld is blijft voor de zilveren IDIL een werkterrein waarop de laatste kwart eeuw veel werk is verricht, maar waarop nog volop te doen valt zeker in Brabant, waar het blijkens een KASKI-rapport van 1957 met het lezen niet zo rooskleurig ge steld is. De heer van Gemert heeft deze nieu we groente nog niet willen oogsten en hij heeft de kussa dus ook nog niet geproefd. Wel weet hij, dat de smaak ligt tussen die van asperges, schorseneren en bloemkool. Hoewel men, zoals bekend, thans druk bezig is met een aantal bereidingswijzen op te stellen, is één recept toch reeds goed bruikbaar. Men schilt de kussa en snijdt hem vervolgens in kleine stukjes. Dan kookt men de groente in weinig wa ter, ongeveer tien minuten. Men kan het gerecht verder afmaken met een meel- sausje, zout peper en nootmuskaat. Het is wel aardig om even te vermel den, dat de heer van Gemert, ondanks het feit, dat hijmaar uit liefhebberij tuiniert, inBergen op Zoom bij de tuin ders een goede naam heeft. Zijn tuin, meer dan 5000 vierkante meter, bevat alle zomer- en wintergroenten, zacht en hard fruit en verder tal van bloemen en planten. Hij heeft bovendien- een gro te boomgaard met 300 perebomen. Hier van is de oogst zo overvloedig, dat hij veel peren op de veiling brengt. Wat de De heer Willem van Gemert een grote kussa zien. laat groentetuin oplevert wordt gebruikt en verder in diepvrieskasten bewaard voor de winter. Al het werk in dit „bedrijf" wordt door de heer Van Gemert zelf ge daan en dan vindt hij bovendien nog tijd voor het houden van kippen en het kwe ken van ganzen. Inmiddels hebben wij vernomen, dat ook op de veiling in Bergen op Zoom reeds kussa's door een Thoolse kweker zijn aangeboden. Het Produktschap voor Groenten en Fruit heeft bekendgemaakt, dat met in gang van 1 augustus a.s. de minimum aankoopprijs van appels en peren, be stemd voor West-Duitsland, zal worden verlaagd van 22 tot 18 cent per kg. Ap pels en peren in de kwaliteitsklasse ex tra, I en II welke beneden deze prijs op de veilingen verkocht worden, mo gen niet naar West-Duitsland worden ge ëxporteerd. (Advertentie) albenb ecj.qSbmonb Korte Nieuwstraat 21 HULST - Tel. 2478 Ufongo is na twee jaren onafhanke- lijkheid nog in een staat van ont reddering ondanks de bijstand van de V.N.-troepenmacht. Er is wel een deel van Kongo, dat betrekkelijk floreert, maar dit dank zij de rijke kopermijnen die onder buitenlands beheer nog steeds hun winsten afwerpen. Dank zij ook de wijze, waarop de regering Tsjombe de orde tamelijk goed weet te handhaven. Doch deze welvaart, waarvan onder Belgisch beheer het hele gebied van Kongo kon delen, kan door de afscheiding van Katanga nu niet doorstromen naar de rest van het gebied. Vandaar het dringen van de V.N. om die afscheiding ongedaan te maken en een werkelijke eenheidsstaat te schep pen. Onderhandelingen tussen Tsjom be en premier Adoela in Leopoldstad zijn echter mislukt. Secretaris-gene raal Oe Thant heeft zich in dit ver band zeer denigrerend uitgelaten over Tsjombe. „Een clodn", zo betitelde hij hem. Als het aan Thant lag, dan zouden de V.N.-troepen erop uittrek ken om aan de afzonderlijke staat Ka- tanga een definitief einde te maken Doch vooral Engeland heeft op ma tiging en geduld aangedrongen. Het laatste nieuws is nu, dat Ame rika, Engeland, Frankrijk en België samen een plan voor een oplossing uitwerken. Daarbij zal de strakke cen tralistische gedachte wel losgelaten worden om 'n zekere vorm van federa lisme te aanvaarden. De „clown" Tsjombe die er dan toch maar in ge slaagd is zijn aparte staat twee jaar lang goed op poten te zetten, zal zich nu verstandig moeten tonen door zich met behoud van een zekere zelf standigheid te voegen naar het opgaan van zijn gebied in de grotere eenheid. Oe Thant dient overigens te begrij pen, dat scheldwoorden nimmer dien stig zijn voor een oplossing. jyjinister Korthals heeft deze week in eigen persoon de werk zaamheden voor de indijking en in poldering van de Lauwerszee tussen Friesland en Groningen ingeluid. Deze Lauwerszee-werkzaamheden zijn te beschouwen als een onderdeel van de Deltawerken in het noorden. Vóór de bestaande dijken van 30 km lengte komt er een nieuwe waterkering, die maar 13 kilometer lang wordt. Achter deze zeewering wordt 9000 hectare land gewonnen. Het werk moet in 1967 al klaar zijn, wat ten gevolge heeft dat de 96 miljoen gulden die het kost extra snel in gro te jaarquota van 16 tot 24 miljoen uit de algemene pot van Waterstaat ter beschikking moeten worden gesteld. Dit blijkt zonder bezwaar te kunnen ge schieden. Wij verheugen ons met de Gronin gers en de Friezen, dat zij zo zeer de vlotheid van het Haagse departement ondervinden, te meer omdat vóór luttel jaren minister Korthals nog maar sceptisch tegen de Lauwerszee-wer- ken aankeek. Zelfs in Den Haag kan het veranderen. Dit geeft ons moed te hopen, dat er zeer binnenkort ook een dergelijke zwenking met betrekking tot het Kreekrakplan zal plaatsvinden. Een definitieve afsluiting in gunstige zin van de onderhandelingen over de Schelde-Rijn-verbinding kan dat al licht in de hand werken. En we heb ben vernomen, dat die onderhandelin gen inderdaad weer vlot komen. INDONESISCHE EN Chinese autoritei ten hebben overeenstemming bereikt over een lening van communistisch-Chi- na aan Indonesië van 30 miljoen Ameri kaanse dollars, die gebruikt zullen wor den voor de oprichting van een groep textielfabrieken. Gisterenmiddag om vijf uur had in de Kapelstraat te Prinsenbeek een ongeluk plaats. De werknemer L. Chantrel uit Leur, oud 19 jaar, in dienst van het loondorsbedrijf J. Verwijmeren, was bezig met het frezen van een weiland van P. Schipperen. Door een noodlottige misstap is hij van de tractor in de frees machine terecht gekomen. Hij overleed spoedig na het ongeval. Kapelaan F. Noyens en een pater, die in de Kapel straat op bezoek was, verleenden gees telijke bijstand. Ook medische hulp was direct aanwezig. Dokter Van der Kar was direct aanwezig, doch zijn hulp mocht niet meer baten. M. V. uit Hulst had op 26 februari on der Bergen op Zoom in de Arnoldus As- selbergsstraat met zijn auto achteruit ge reden, zonder te kijken of er iets in de weg stond. Zodoende reed hij tegen een andere auto op. Hij had die niet gezien, zei hij tot zijn verontschuldiging, f 20.- boete subs. 4 dagen luidde de eis en uit spraak. F. P. uit Rotterdam had op 17 maart j.l. op de rondweg bij het viaduct te Roosendaal wel heel vreemd gereden. Komende uit de richting Breda was hij 's nachts rond 1 uur plotseling op het linker weggedeelte gaan rijden waar de oordeeld. heer Sakko uit Tholen met zijn auto met vrouw en kinderen juist aan kwam rij den. P. reed hier bots bovenop. De heer Sakko en zijn dochter, die als getuigen werden gehoord, vertelden dat een aan rijding niet te voorkomen was. De heer S. had 5 weken op bed gele-gen met ge kneusde ribben, evenals zijn vrouw. Ook P. had in het ziekenhuis gelegen. Hij wist niets meer van het gebeurde af. ,Ik rij altijd zo", zei hij laconiek. Omdat 'hij nog nooit een aanrijding had gehad kwam hij er nu met een boete van f 75.- nog genadig af. Conform werd hij ver-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3