afscheid van Vogelwaarde Vlissings havendorp stuurt gemeente brief op poten Burgemeester Henam Christ, plattelandsjeugd in voordracht-strijdperk VANDAAG DIE Eindhovense T.H. levert eerste ingenieurs af OEVERS LOPEN Fruitprijzen in laatste 5 jaren flink gestegen VAN ZIJPE GEVAAR Richtlijnen bij verkoop van wollen dekens en Waar vtog&tm jsUNIL HALEN! Keramiek-tentoonstelling in Zieriksees ex-weeshuis Symbool estedingen IGWATER - 3ÊÊB/Ê Vandaag Morgen O Ii intieme kring H. v.d. Briel nieuwe Z. V. U.-secretaris Vóór bondsdag te Zevenbergen Eén, twee, drie G. Roosje, adjunct- ecleur proefstation te Wilhelminadorp Woonwagen in brand onder Zevenbergen Minder dan gedachtmaar. Voorzieningen VEEL GROENTEN EN TOGALTABLETTEN bij verkoudheid Contactcommissie van bewoners gevraagd Veiligheidsriemen in auto's Verkenner Resten Verruiming kanaal Terneuzen-Gent aanbesteed MULO A lodiploma A zijn te Goes mes: A. M. Wagenaar, J. H. Marcus en F. C. Sa- te Middelburg; C. M. de en St. Joosland, L. C. de g; C. W. Wieland en N. J. Axel; C. J. Proos, 's-Heer V. J. Pieterse te Souburg, haalden ook het midden- En de heren: E. J. de Roo J. van Velzen, B. J. Y. leliefste, J. Moes, R. Snij- m Halen en H. J. Mole- Middelburg; P. J. Postma, Sinke, Goes; K. Fraanje idder te Axel. Deze heren het middenstandsdiploma; el en M. G. Nieuwburg, KWEEKSCHOOL dames: Bonder A Goes, Ellewoutsdijk, Doense H. )onk A. Elzerman E. Goes, ikenszand, Jobse J. Waar- oes, Kloosterman M. Wol- Liere S. Goes. v.d. Molen Schipper C. Wissenkerke. ndel de Joode A. Middel- t A. Kap.-Biezelinge, Mast de Munck P. Wilhelmina- ïhuyse J. Krabbendijke, Serooskerke, v.d. Ven I. 7 ermeule K. Middelburg, singen, Willemsen N. Yer- H. Kamperland. M. Middelburg, de Bru ij land. Huibregtse M. Wis- onge W. Kruiningen, Noot Plansoen J. Middelburg, Zoom, v. Strien C. Mid- raaf J. Stavenisse, Kasse )osterman J. Oudelande. agtekerke, Polderman C. Schot J. Vlissingen, Slo- slag, Spapé W. Souburg, -EUTERONDERWIJS aan do opleidingsschool kleuteronderwijs hoofd- arnes: Bosselaar M. Sou- ïe J. Wolphaartsdijk, Fioo- >om, v. Iwaarden J. Kloe- jr H. Arnemuiden, Jagt L. de Koeijer A. Yerseke, vezande, Lobbezoo C. B. humus F. Vlissingen, Pou- ürens, Rouw H. Yerseke, op Zoom, de Waal J. Co lters J. Westkapelle. dames v.d. Berge E. Nw.- Veere, Hillebrand E. Goes, n St. Joosland, Knuist C. e J. M'burg, Lindhout E. iavaine A. Middelburg, edorp, v. Oosten C. 's-H. Dosthoek V. Westkapelle, Vlissingen. de Putter C. de A. St. Philipsland, de Wissenkerke, Scholten H. Waardt D. Midelburg. Wil- ene, Wiskerke A. Wilhel- eeuw B. Terneuzen. iWEG TE AXEL uis te Axel werd aanbe- enbaar, de aanleg van de de Kanaalkade te Axel, tie kruispunt Kanaalkade idsingel - Zeestraat, as: Zeeland N.V. te Mid- 000— E.L.K. N.V. te 239.700.Fa. Ruysscher /liet 237.200.—. Gebr. Gel- erke f 234.900.—. N.V. J. liervliet f 231.900— Gebr. rneuzen f 231.700.M. P. osterzande f 229.900.M. t f 224.700.—. net het overschrijden der is de gunning aangehou- dag 6 juli. gelden voor de md de volgende hoogwa- msweert 5-56 en 18.00 5.14 en 17.27 uur; Vlissin- 16.35 uur; Wemeldinge: uur Misdaad na school- Het monster in dr. Jekyll» lisdaad na schooltijd, 18 j- uur Het uur der ver- -.45 uur Muizenstad Het begon in Napels, 14 j. 3-12 en 13.30-16 uur j Levend Erfdeel Rundveefokdag ekeuring Het Ned. Trek- „De Rokkunst, die mij tijdens mijn gijzelaarschap in de Duitse kampen is bijgebicht, is mü de laatste zes maanden bijzonder goed van pas gekomen. Mijn éénpeioons-huishoudinkje liep dan misschien niet op rolletjes, maar ik heb me toch ópper door mijn kluizenaarsbestaan weten heen te slaan". Meiergelijke „huishoudelijke mededelingen" gaf de scheidende burgemeester F. A Hendrikse van Vogelwaarde een komische noot aan zijn laatste woorden, die Win een buitengewone raadsvergadering richtte tot de leden van de raad en het ^neente-personeel, Hf was, zo zei de burgemeester, voor hem geen droevig afscheid, want het allef zijn op de wereld (zijn echtgenote is al sinds januari in Doorn woonachtig) wasem toch wel zwaar gevallen. Dat het hem innerlijk niet zb gemakkelijk viel oman het strijdtoneel te verdwijnen, bleek wel toen burgemeester Hendrikse na f|n speech al zijn getrouw en persoonlijk nog eens de hand drukte, waarbij hijfijn ontroering nauwelijks meester bleef. Deze sfeer van weemoed ebde ov.Jgens onder het genieten van een goed glas weer spoedig weg. eze af scheidsplechtigheid vond plaats ntieme kring. De burgemeester, die vorig jaar in september bij gelegen- van zijn zilveren ambtsjubileum als gemeester van Vogelwaarde op groot- wijze is gehuldigd, had het niet anders wild. In deze kleine kring van zijn aste medewerkers verzekerde de heidende functionaris dat hij als burge- eester 12,5 jaar te Westdorpe en 26 ar te Vogelwaarde zijn best heeft ge- [aan, maar nu het „hora est" voor hem ieeft geklonken, was hij er zich even- ieer van bewust, dat hem niet op ieder bunt, van zijn beleid de hoogste punten konden worden toegekend. Zo noemde hij zijn streven om de vier voormalige gemeenten van Vogelwaarde tot een hechte eenheid te smeden slechts ten dele geslaagd, want na 26 jaar consta teerde hij nog te veel naijver en jaloëzie tussen deze vier kerkdorpen. Tevreden was burgemeester Hendrikse over de bereikte resultaten op het gebied van verbetering van wegen, aanleg van elektriciteit en waterleiding en het ont werpen van uitbreidingsplannen, maar betreuren deed hij het grote verlies aan inwoners, dat ongeveer 15 pCt. bedraagt in deze betrekkelijk korte periode. Industrievestiging De burgemeester toonde zich in dit \-erband bijzonder dankbaar tegenover de n.v. Meijerink uit Winterswijk, die een belangrijk nevenbedrijf in deze ge meente heeft gevestigd. In zijn dank - werd daarbij betrokken pastoor Vermeu- personeel, brandeer en gemeente- len van Boschkapelle, in wiens parochie- personeel kregen, vervolgens alle dank huis het bedrijf een provisorische start en waardering vai de scheidende burge kon vinden. Dat hij actief aan deze I meester, die al jleze instanties en per- BURGEMEESTER F. A. HENDRIKSE industrie-vestiging, waarin hij een zegen voor de gemeent! zag. heeft mogen meewerken stemdin hem blij en een beetje trots. Danb'dar maakte de burge meester ook gewafi van de steun op dit terrein van de prcvinciale overheid, in het bijzonder van 4 Commissaris van de Koningin, die hij ojerigens ook in breder verband dankte vJor de prettige samen werking en ondervonden steun. De wethouders, raadsleden, politie- sonen roemde om hun grote trouw, eerlijkheid en plichtsbetrachting. Burgemeester Hendrikse toonde zich in grote lijnen tevreden over zijn werk, maar hij meende dat er met een jonge en initiatiefrijke burgemeester aan het 1-oer nog meer te bereiken zal zijn en hij wees aan het slot van zijn toespraak nog op verschillende mogelijkheden, die voor de rustige en landelijke gemeente Vogelwaarde, met zijn prachtige kreken één van de mooiste gemeenten van Zeeuwsch-Vlaanderen, zijn weggelegd. De burgemeester dankte ten slotte alle ingezetenen voor de grote hartelijkheid, die hij en zijn echtgenote hebben mogen ondervinden. Verbeteringen Wethouder F. A. de Bakker, die tien jaar als zodanig nauw heeft samenge werkt met de scheidende burgemeester, was van mening dat de opvolger van burgemeester Hendrikse als het ware zijn bed gespreid zal vinden. De jonge gemeente Vogelwaarde is over de kinder ziekten heen en nu al profiteren de in woners dagelijks van de prachtige ver beteringen, die onder het bewind van burgemeester Hendrikse tot stand zijn gekomen. Ook wethouder De Bakker noemde de recente industrie-vestiging de kroon op het werk van de burge meester en ook maakte hij dankbaar gewag van diens zorgen op het terrein van het onderwijs en de volksgezondheid. Spreker gunde de burgemeester van harte de welverdiende rust, temeer nu zowel de burgemeester als diens echt genote deze rust mogen aanvangen in een blakende gezondheid en met on gebroken -vitaliteit. Wethouder A. Serrarens greep deze gelegenheid graag aan om de burge- meeter te bestempelen tot een eerlijk, oprecht en onpartijdig functionaris, ge moedelijk in de omgang en altijd bereid tot het geven van advies op velerlei ge bied. Het centraal bestuur der Z.V.U. heeft de heer W, H. P. Meerkamp van Emb- den in verband met zijn benoeming tot directeur der Stichting Cultuurspreiding Zeeland (S.C.Z.), waarin een aantal cul- tuurverzorgende instellingen in onze provincie administratief zijn samenge bundeld, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als secretaris van de Z.V.U. Tot opvolger van de heer Meerkamp van Embden is door de ledenraad van de Z.V.U. als secretaris dezer instelling benoemd de heer H. van den Briel, no taris te Middelburg. Het secretariaat van.de Z.V.U blijft voorlopig gevstigd aan de Singeïstraat 13 te Middelburg (tel. 01180-2715). Terugblik Aam de vooravond van de nationale bondsdag, die vandaag in Zevenbergen wordt gehouden, hebben de christelijke plattelandsjongerenorganisaties de C.P.M. B. en de C.J.B.T.B. traditiegetrouw hun jaarlijkse voordrachtwedstrijd gehouden. Ditmaal traden de jongens en meisjes uit de verschillende provincies in het hervormde jeugdgebouw „Het Anker" te Zevenbergen tegen elkaar in het strijd perk. De voorzitter van de Noordbra bantse CJBTB, de heer H. Koekoek uit Nieuwendijk besteedde in zijn openings woord aandacht aan het motto van deze bondsdag: Voorsorteren op de toekomst. „Wij moeten", zo zei de heer Koekoek, „tijd nemen om op tijd voor te sorteren op onze toekomst. In de eerste plaats geldt dit voor het geestelijke leven. La ten we vooral opassen, dat niet de tijd onze God en adsdienst wordt, want dan komen we orieen doodlopende weg. Ook onze organisïies zullen op tijd moeten weten voor k sorteren". Met een \elkom tot de leden van de jury, hoofdbstuursleden en verdere be langstellende beëindigde de heer Koe koek zijn opningswoord. De deelnemers konden dittpal kiezen uit vijf prozastuk ken waarvn er een verplicht was, ter wijl ze veier elk een vrije bijdrage le verden. Uieindelijk was het de verte genwoordiger van de provincie Zuid Holland, Jej. G. Niesing uit Zwammer- dam. diefact 204 punten op de eerste plaats eipigde. Na de^ wedstrijd gaf de bekende voor dracht k^stena res Greet Konings uit Raamsdpk, die deze middag jurylid was, ec* toelichting op de geleverde prestatp- Zij noemde de keuze van zo wel df prozastukken als de gedichten bijzon/1' goed. De provincie Drente ein digde P de tweede plaats, terwijl Noord- Holla# derde was. De /ertegenwoordigster voor de pro- vinci/Noordbrabant mevr. Plomp-Moer- landfit Drongelen eindigde op de ne- genci plaats met 161 punten. En hier volgen dan tenslotte de laatste vijf van de vierentwintig verenigingen en instellingen,die deze ronde voor een uitkering in aan merking kwamen. Die laatste vijf zijn; ORANJE TELGEN CABARET, OOS TERHOUT, f 75,—. De vereniging telt 31 leden, 15 damed en 16 heren, waaronder 9 leden bei neden 18 jaar. die het brengen va/ amusementsavonden in de eersu plaats zien als een vrijetijdsbestedipf Een bijdrage uit onze puzzelpot ri de Oranje Telgen, die maar kir bij kas zitten, naar wij hopen v# plezier doen. JEUGDCLUB, RAAMSDONKSV1 Het jeugdwerk in Raamsdonks/ is aan een grondige reorganise toe Om de hieraan verbonden f*m- ctele consequenties enigermat/te- gemoet te komen schenken wij far- ne onze bijdrage aan dit b#ng- njke werk. COMITé WOONWAGENCENÉUM „DRIEKONINGENOORD" fER- HEIJDEN, 150,— Het comité organiseert jaarl® een aantal evenementen rond h^voon- wagenkamp te Breda, meth be doeling het godsdienstig en ftureel peil van de woonwagenbewfei's te verhogen. Wij hopen met Pe bij drage uit de sociale pot <J activi teiten van dit comité te stileren. K.A.J.. LEWEDORP, De K.A.J. in Lewedorp, dl onlangs weer var de grond af f moest worden opgebouwd, zit iJ)arre fi nanciële nood vanwege defoge zaal- huur. Wij hopen dat onzfegemoet- koming uit de puzzelpotF K.A.J.- afdeling een steuntje inf rug zal zijn, om op de ingeslagf weg met succes voort te gaan. ekeuring AND ekeuring 10-12 en 13.30-16 uur ïg Levend Erfdeel .45 uur Muizenstad R.-K. MANNENKOOR GEN, 125,—. Het spreekt vanzelf, vereniging, die talrij! ontplooit, de bijdrage bruiken. En denkt u er nog e^ lopig liever geen niei Er wachten nog ee verzoeken op afhan< PVENBER- ook deze [activiteiten sd kan ge- aan; voor- aanvragen! root aantal ng. verband met zijn benoeming elders ft ir. P. M. Felius, adjunct-directeur i) het Proefstation voor de Fruitteelt de Volle Grond te Wilhelminadorp, et ingang van 1 juli 1962 ontslag ver- cht uit zijn functie. Het bestuur heeft it verzoek ingewilligd, f Tot zijn opvolger in de functie van 'adjunct-directeur werd benoemd ir G. S. Roosje. Ir. Roosje was reeds bijna 10 jaar op het Proefstation te Wilhel minadorp werkzaam als wetenschappe lijk onderzoeker, gedetacheerd door het I.P.O. Hij zal zijn nieuwe functie aanvaarden op 1 augustus a.s. Namens het gemeente-personeel sprak de secretaris, de heer R. G. A. Hermans, een woord van afscheid. Als enige van het personeel, die ook dé installatie van burgemeester Hendrikse heeft meege maakt. kon de heer Hermans rijk put ter. uit de historie en zijn gedachten verbleven onder meer in de bezettings periode, een tijd van spanning en grote verantwoordelijkheid. Een tijd ook, die de burgemeester naar de Duitse kampen voerde met voor de achter blijvers alle onzekerheid omtrent zijn lot. Al eerder had burgemeester Hendrikse afscheid genorqen als administrateur van de schoolartsendienst Zeeuwsch- Vlaanderen en als commissaris van de Waterleiding Maatschappij Zeeuwsch- Vlaanderen. De Vereniging van burge meesters en secretarissen in oost- Zeeuwsch-Vla anderen, waarvan de bur gemeester 38 jaar lid is geweest, „vierde' 'het afscheid in een verleden week te Vogelwaarde gehouden bijeen komst. Ook het bestuur van de Katho lieke Middelbare schoolvereniging te Hulst, waarvan burgemeester Hendrikse 17 jaar het secretariaat heeft bekleed, nam al eerder afscheid van haar be stuurslid. Burgemeester Hendrikse heeft zich reeds te Doorn gevestigd. In de vaca ture is tot op heden niet voorzien. Politie sluit eigenaar in Dinsdagavond laat werd de Zevenbergse brandweer gewaarschuwd, dat op de Zuiddijk nabij Zwartenberg een woon wagen in brand stond. De brandweer trok er snel op af en slaagde erin de brand te blussen voordat deze ernstige schade had kunnen aanrichten. De wa gen, een caravan-woonwagen, was eigen dom van zekere C., die deze bewoonde met zijn vrouw en twee kinderen. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand aanwezig. De vrouw was met de twee kinderen weg en de man was er op uit gegaan om reparatiemid delen te halen voor een lekke band. De brand was ontstaan door het omvallen van een brandende kachel. Het vuur had de deur verbrand en de vloer voor de deur aangevreten. Ook de vitrage was verbrand. Bij het onderzoek naar de ware toedracht der zaak en de oorzaak van de brand is de politie tot de con clusie gekomen, dat het aanbeveling verdiende de eigenaar aan te houden en hem voor een nader onderzoek op het politiebureau in te sluiten. (Advertentie) NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL (Van onze verslaggever) Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven zijn gisteren de eerste inge nieursdiploma's uitgereikt. Tien jonge mannen, van wie de jongste 22 en de oudste 29 jaar is, hoorden zich in een buitengewone vergadering van de senaat „collega's" noemen door de hoogleraren, wier colleges zfó vjjf jaar lang hebben gevolgd. Zu werden geprezen als „pioniers van deze technische hoge school", die zich niet hebben laten op houden door het bouwen, breken en verhuizen dat hun studietijd aan deze jonge onderwijsinstelling kenmerkte. (Van een bijzondere medewerker) In het laatst verschenen driemaande lijks bericht over de „Deltawerken" wordt een korte beschouwing gewijd aan de oeververdediging langs het Zijpe tussen Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland. Zij bevat ln feite een open lijke. officieuze bevestiging van een bang vermoeden, dat reeds eerder in „De Stem" werd uitgesproken, de verwach ting nl„ dat tengevolge van de aanleg van de Grevellngendam en later weer van de Volkerakdam de stroomsnelhe- Nu de tuinbouwveilingen haar jaar verslagen publiceren en daarbij een ver gelijkend overzicht van de laatste boek jaren geven, komen zij tot behoorlijke prijzen voor de fruittelers, echter niet tot de vrij hoge, die de consument daar voor vaak heeft te betalen. Dienoverenekomstig worden hier ver meld de gemaakte imddenprijzen per kg over de jaren 1957-'61 van de gezamen lijke veilingen te Goes cn Krabbendijke, met die van 1961 tussen haakjes, van de aldaar aangevoerde voornaamste fruit- soorten: Appels 45,5 ct.. '54,8), peren 47.5 ct. (49.6), pruimen 77,2 ct. (58,7), aardbeien 98,4 ct. 110,6), zwarte bessen 228.8 ct. (109,4), rode bessen 94,6 ct. (67,8), fram bozen 125,9 ct. (120,6). Hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat de betere kwaliteiten in de regel hogere prijzen voor de consump tie van particulieren verhandeld wor den, terwijl de mindere kwaliteiten in meerdere mate door de conservenfabrie- ken worden opgekocht. Van abnormaal hoge prijzen voor de teler is daarbij geen sprake, en terwijl de markt van het laatste jaar bij enkele produkten steeg, was die voor andere in (Advertentie) mindere of meerdere mate lager. Maar dooreen genomen zijn deze voor de tuin der bevredigend, en bij de nodige vak bekwaamheid en medehulp van de huis genoten en daarmede voor het kleine agrarische bedrijf nog een behoorlijk be staan te verwerven, zeker voor hen die produkten van betere kwaliteiten telen. Nu het kleine akkerbouwbedrijf bene den 10 ha in ons land tegenwoordig een kwijnend en verdwijnend bestaan blijkt te hebben, biedt de fruitteelt daarvoor nog goede uitkomsten, zeker op daarvoor geschikte gronden in west-Noordbrabant en de gehele provincie Zeeland, en zelfs grotere boeren gaan daartoe over, wijl zij menen dat fruitteelt meer lonend is dan landbouw. Deze toch ontvangt voor meerdere produkten steun van de rege ring, terwijl de tuinbouw deze niet no dig heeft, en zichzelf weet te helpen, mede door een eigen regeling met mini mumprijzen voor de produkten. Om de belangstellenden de gewenste deskundige voorlichting omtrent de ves tigingsmogelijkheid in de fruitteelt te geven, heeft de kring Oostburg van de r.-k. Jonge Boerenstand aldaar een ver gadering voor zijn leden en verdere be langstellenden uitgeschreven op donder dagavond 12 juli in de zaal van Mabe- soone. den ln het Zijpe zo sterk zullen toene men, dat zü een gevaar gaan vormen voor de oevers, evenals trouwens, wat de Deltaberichten niet vermelden, een extra-handicap voor de scheepvaart. Het Zijpe is een merkwaardige stroom. Nog in de tachtigjarige oorlog kon Mon- dragon met zijn soldaten er doorheen waden; thans kent het diepten van 20 tot. 35 meter. De stroomversnellingen, welke de afdammingen van Gre-velingen en Volkerak vooral bij eb zullen teweeg brengen, dreigen nu tot nog diepere uit schuringen te gaan leiden en dit schept weer speciaal een gevaar voor aantas ting of ondermijning van de westelijke oever, dus aan de kust, van Schouwen. Vandaar dat nu de „Deltaberichten" een aantal technische voorzieningen aankon digen, die ter versterking van de oeve-r- verdediging aldaar worden getroffen. Men mag de vraag stellen, of hiermee kan worden volstaan en of het wellicht niet nog eens nodig kan blijken om de gevaren afdoende te keren, ook de Kee- ten tussen Duiveland en Tholen af te sluiten, waardoor vloed en eb uit het noordelijk daarvan gelegen watergebied worden geweerd. Een afsluiting van de Keeten werd eerder al door ir. E. van Konijnenburg voorgesteld. Men bedenke hierbij, dat de- afsluiting van de Ooster- schelde van de zee pas in 1978 tot stand zou komen. Van de andere kant brengt afsluiting van de Keeten ook weer zijn bezwaren mee. Voor de Rijnvaart van Antwerpen (en Gent) zou zij een extra-hindernis wezen, want het betekent een derde sluis naast die van Hansweert en Wemeldinge en zelfs een vierde na de voltooiing van de Volkeraksluis, zolang die van Wemel dinge niet open kan blijven, wat pas na afdamming van de Oosterschelde het ge val is. De stroomversnelling in het Zijpe en wat er uit kan voortkomen dringen zo te meer naar een spoedige oplossing voor de nieuwe Schelde-Rijnverbinding en geven de door het gemeentebestuur van Antwerpen en de Belgische rege ring nu gevraagde kortste weg door de Tussenwateren, nl. via Eendracht en doorsteek oostelijk van Sint-Philipsland, extra reliëf. Voor de binnenvaart vanuit Gent naar Randstad Holland en Rijn wordt daar mee weliswaar niets verlicht, maar zij zou straks nog compenserend voordeel kunnen vinden in de totstandkoming van het Sloekanaal, dat een alternatieve vaarweg gaat vormen ten opzichte van het kanaal Hansweert-Wemeldinge en in tegenstelling met dit laatste duwvaart zou kunnen toelaten. Leef gelukkig, maar zonder verkoudheid. Eet veel groente, sla, fruit en neem Togal tabletten. Helpen snel-afdoend. Haal meteen een flacon in huis. U kunt het onverwacht nodig hebben. Bij apoth; en drog. Togal 0.95; 2.40; 8.88. (Van onze verslaggever) Het Ilavendorp is een complex van vlak na de bevrijding gebouwde noodwoningen, die er nu zestien jaar later, haveloos en welhaast on bewoonbaar uitzien. Onlangs ontvingen de bewoners een schryven „Aan dc bewoners van het Havendorp", waarin dc gemeen te Vlissingen kritiek uitte op de vor ming van vuilnisbelten, kritiek zowel op hygiënische als op ethische gron den. Daar het Ilavendorp toch al niet de naam van elitcwijk heeft en or vaak minachtend op neergezien wordt, zyn de bewoners enigszins overgevoelig geworden. Het is dus niet verwonde/lyk, dat maar liefst 93 gezinshoofden een schryven heb ben gericht tot de gemeente Vlissin gen. Deze 93 brieven werden aange boden ten stadhuize. Het repliek van de havenbewoners luidt als volgt: „Ondergetekenden hebben kennis ge nomen van het schrijven van bur gemeester en wethouders, waarin in overleg met de commissie Samen werking voor maatschappelijk werk een beroep gedaan wordt vuilnis in de daarvoor bestemde vuilnisem- mers te deponeren. Zij achten dit be roep ten zeerste misplaatst, daar dit de indruk wekt, dat de situatie op het Havendorp aan de bewoners zelf te wijten is. Indien de raad ook maar enigszins op de hoogte zou zijn. op welke wijze de openbare dienst verlening aan de Havendorpbewo ners uitgevoerd wordt, dan kunnen de leden van de raad niet anders dan het met de bewoners van het Havendorp eens zijn: dat het schrij ven ten zeerste misplaatst is. Ze wenden zich tot u met het dringend verzoek het college van b. en w. op te dragen dergelijke brieven achter wege te laten. Ze vestigen tevens uw aandacht op het feit, dat niet alle vuilnishopen van het Havendorp ver wijderd zijn. Ze doen een beroep op u maatregelen te nemen, dat alsnog de overblijvende vuilnishopen verwij derd worden. Tevens stellen zij voor het ophalen van huisvuil in de toe komst te doen geschieden op maan dag en donderdag- Nodig is daarbij tenminste tweemaal in de week de straten schoon te maken en daar voor de reinigingsdiensten zodanig te regelen, dat tweemaal in de week personeel van de reiniging op het Havendorp ingezet kan worden. Ver der vestigen zij de aandacht op het ontbreken van ontspanningsmoge lijkheden vbor de jeugd. Het lange uitblijven van hulp van de zijde van recherche in ernstige gevallen en andere diensten, zoals b.v. de waterleidingmaatschappij, wekt bij ondergetekenden de indruk als zou het Havendorp met zijn be woners bij het bestuur van onderge schikt belang geacht worden. Het komt ze wenselijk voor in plaats van de eerder genoemde commissie voor maatschappelijk werk, een contact commissie uit de bewoners zelf te vormen, die in direct overleg met de betrokken gemeentelijke diensten de belangen van de bewoners van het Havendorp behartigen. We drin gen met klem bij de leden van de gemeenteraad aan, bovenstaande in behandeling te nemen en te bevor deren tot de bewoners van het Ha vendorp. zolang zij gedwongen zijn hier te wonen, dit onder zo gunstig mogelijke omstandigheden kunnen doen." Ziehier het schrijven van het Ha vendorp aan de gemeente Vlissin gen. een kritiek die niet onredelijk genoemd mag worden, wanneer mèn de toestanden in het onbestrate en van alle comfort verstoken Haven dorp ziet. De Britse regering is van plan om in het vervolg de aanwezigheid van vei ligheidsriemen in auto's verplicht te stel len, omdat statistieken hebben aange toond, dat het aantal verwondingen bij verkeersongelukken met de helft zal te ruglopen als er riemen gebruikt worden. De parlementaire secretaris van het Britse ministerie voor transport, John Hay, heeft hierover nadere mededelingen gedaan in het Lagerhuis. Hij zei, dat voorlopig alleen de voor banken verplicht beveiligd zouden moe ten zijn. Ook verklaarde hij, dat de Britse re gering nog wel van plan was om eerst overleg te plegen met de auto-industrie. Onder pressie van velerlei kant is W president Soekarno dan zo ver dat hij een verkenner wil sturen. Toch heeft hij het nog niet over zijn hart kunnen verkrijgen, royaal te zeggen, dat Indonesië nu wil spreken met Ne derland over een regeling van het ge schil. Neen, eerst wil hij nog informeren, ol het wel waar is wat secretaris-generaal Oe Thant heeft gezegd, namelijk dat Nederland het plan-Bunker zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het is maar rekken en trekken in de hoop, dat de ongelukkige para's in de moe rassen en oerwouden van Nieuw- Guinea toch nog iets zouden kunnen uithalen, dat enigszins op een militair succes lijkt. Intussen is men in krin gen van het State Department ph van de V.N. maar weer eens optimistisch. Men ziet het daar al gebeuren, dat vóór september een overeenkomst tot stand komt, die dan door de Algemene Vergadering van de volkerenorganisa tie kan worden bekrachtigd. Niets zou ons liever zijn dan dat dit werkelijk heid zou worden. Maar al te groot vertrouwen hebben we er nog niet in. De Indonesische president ontworstelt zich maar heel moeilijk aan zijn com plexen van wantrouwen en zucht naar militaire roem. pen merkwaardig schouwspel biedt de ontvangst van Adenauer als staatshoofd in de Franse hoofdstad. De New York Herald Tribune trok een vergelijking met het bezoek van Hitier aan Parijs, twintig jaar geleden. Toen was Charles De Gaulle in Londen, hardnekkig en moedig de krachten van Frankrijk verzamelend voor hun even tuele herleving en overwinning. Zou hij ondanks zijn grote zelfvertrouwen toen hebben kunnen dromen, dat hij eens als opperste Franse leider door de straten van Parijs zou rijden met een andere Duitse leider, samen met hem vast besloten voor altijd de vijandschap tussen hun naties uit te wissen? Het is haast te mooi om waar te zijn. Maar deze beide mannen, bij elkaar in vriendschappelijk gesprek, zijn wer kelijkheid en tevens symbool van de beste verwachtingen voor een betere toekomst dan de slagvelden waarop drie keer in zeventig jaar tijds de beide volkeren tegenover elkaar hebben ge staan. Evenmin trouwens door het feit dat zy als eerstelingen hebben gefungeerd als „proefkonijnen" op wie het gehele onderwijs moest worden getest, zoals conrector dr. ir. A. A. Th. M. van Trier opmerkte. De nieuwbakken ir. J. van Nieuwland zei in zijn dankwoord, dat de studenten by tentamens soms even zenuwachtig waren als de hoogleraren.... Tien afgestudeerden lijkt weinig. Prof Van Trier, die de vergadering in hei overvolle T.H.-paviljoen voorzat wegens ziekte van de rector-magnificus, zei dat „het numerieke rendement lager is uit gevallen dan wij ons in 1957 hadden voorgesteld. Van de 240 studenten die zich toen lieten inschrijven, hebben thans tien 't ingenieursdiploma behaald, maar wellicht is het aantal afgestudeerden na de zomervakantie aanzienlijk groter". Vergelijking met het studieverloop elders in het land heeft aangetoond dat de Eindhovense T.H. niet ongunstig afsteekt bij de andere instellingen. Overal over treft de gemiddelde werkelijke studie duur de nominale studietijd van vijf jaar. „Toch hadden wij gehoopt", aldus prof. Van Trier, „door intensief persoon, lijk contact in de instructies en op de practica en door soepele examen regelingen een vlot verloop van de studie te bevorderen. Deze verwachting is niet in vervulling gegaan, maar wij hebben de moed nog niet opgegeven. In het thans achter ons liggende jaar is in verschillende afdelingen het studie verloop van de eerste-jaars-studenten met zorg gevolgd om te trachten de diepere oorzaken van de studie vertraging aan het licht te brengen." Niet alleen techniek Een vergelijking makend tussen dat gene wat bij de opzet van de hogeschool in 1957 werd beoogd en hetgeen thans werd bereikt, zei prof Van Trier, dat men gestreefd heeft naar een studie programma „waarin op de grondslagen van een brede natuurwetenschappelijke vorming en van een kennisname van de wetenschappen van mens en maatschap pij, een technische vakstudie van grote breedte en diepte mogelijk zou zijn. Wij hebben beoogd optimale voorwaarden te scheppen voor het verrichten van creatief werk op een van de vele deel gebieden der techniek, maar waarbij u tevens interesse zoudt hebben voor en u bewust zou kunnen zijn van de maat' schappelijke betekenis van het beroep dat u gekozen hebt". De waarnemend president van het college van curatoren, ir. Th. P. Tromp, dankte hoogleraren, studenten en per soneel, voor de wijze waarop vorm en inhoud gegeven is aan de concepties van zeven jaar geleden. Zowel hij als prof. Van Trier wezen op de opdracht welke de jonge ingenieurs in de maat schappij krijgen te vervullen. Het blauwe diploma ontvingen de heren G. J. Bouwhuis uit Zwolle (natuurkunde); J. H. Leemreis uit Haaksbergen (met lof);" D. Grootjans uit Vlissingen en J. J. M. Oerlemans uil Dongen (werktuigbouwkunde); W. Kui.ipers uit Valkenswaard (met lof) J. M. van Nieuwland uit Amsterdam (met lof) en J. E. Rooijackers uit Vught (elektrotechniek); R. S. Deelder uit Breda (met lóf)R. Ros uit Raams- donksveer (met lof) en J. M. A. Jansen uit Eindhoven (scheikundige technolo gie). De hoogleraren die als voorzitters van de diverse afdelingen de diploma's uitreikten roemden allen het weten schappelijk niveau, waarop gewerkt werd, evenals de energie waarmee de gisteren gediplomeerden veelal werk studenten zich op de studie hebben toegelegd. Ir J. van Nieuwland prees, sprekend namens de nieuwe ingenieurs,Boeltje en"zn'. N.V. uit Zwolle hel intensieve persoonlijke contact en de f 39.300.OOO. De laagste was het Hol- ?n6EincUioverien en studenten jandse aannemingsbedrijf Zaanen Vers- toep N v uit Den Haag met f 30 550 000 Jn West-Duitsland hebben de resten van een rampzalig verleden intussen nog hier en daar een taai leven. Pas onlangs is er een wet aangenomen, vol gens welke rechters, die tijdens het Hitlerbewind meegewerkt hebben aan doodvonnissen, hun pensioen dienen ahn te vragen. Anders volgt er een nader onderzoek naar hun anteceden ten. Honderd vijftig rechters en officie ren van justitie hebben nu „vrijwillig" vervroegd pensioen gevraagd. Tevens is ëen van de hoogste justitiële ambte naren, de procureur-generaal bij het opperste gerechtshof in Karlsruhe, geschorst, omdat hij volgens Oost- Duitse beschuldigingen betrokken zou zijn geweest bij bloedige nazi-proces sen, waarnaar nu een nader onderzoek wordt ingesteld. De vraag rijst, waarom dit alles nu pas moet geschieden. Men is bij de wederopbouw van een nieuw justitieel apparaat toch niet al te kieskeurig te werk gegaan. In Middelburg op het kantoor van de hoofdingenieur-directeur van de rijks waterstaat in Zeeland is de openbare aanbesteding gehouden van een groot werk en wel het verruimen van een deel van het kanaal van Gent naar Terneu zen. Bij dit werk komen verschillende aanvullende werken zoals het leggen van een weg naar zes dorpen. Voor deze aan besteding bestond overgrote belangstel ling, vooral van de zijde van onderaan nemers. Er waren acht inschrijvingen. De hoogste was het aannemingsbedrijf R. voor Tussen de Nederlandse en Belgische fabrikanten van dekens is een overeen komst tot stand gekomen, waarby zy zich verplichten om, bij de verkoop van dekens zich wat de naamsaanduiding be treft, by verkoop in Nederland te hou den aan de richtlijnen, vervat in dc ontwerp-regeling voor de naamsaandui ding voor wollen goederen, opgesteld door de Federatie Nederlandse Wolin dustrie. Burgemeester Dijckmeester van Zicrik- zee heeft een tentoonstelling geopend van keramische voorwerpen, die zyn vervaardigd door de kunstenaar Ad Braat en diens echtgenote, mevrouw Braat-Voorhuis. De expositie is inge richt in het Burgerweeshuis, waarin het gezin Braat al enkele maanden woont. In zijn openingswoord wenste de bur gemeester de familie Braat veel geluk met dit initiatief. Hij memoreerde hoe 99 jaar geleden in het weeshuis voor het eerst wezen werden opgenomen en hoe toen e enketen van veel kindervreugd, maar ook veel kinderleed, werd gevloch ten. De ruimten in het huis dienen nu gelukkig niet meer voor het oorspron kelijke doel. De vraag deed zich voor: wat moet er nu met het Weeshuis, dat uccu wcim, zulke mooie, waardevolle en historische expositie erbij! schatten bergt, gebeuren? De burge meester vond het een zeer gelukkige omstandigheid, dat de familie Braat tot overeenstemming kon komen met het college van regenten over de permanen te bewoning van het tehuis. Hierdoor is een schakel gelegd tussen oude en moderne kunst, waarbij het een het ander dient. Hij wenste de familie Braat nog vele gelukkige jaren met mooie creaties toe. Ook de voorzitter van het Regentencollege was verheugd over de toestemming die de regenten destijds aan de heer Braat gaven tot bewoning van het Weeshuis, hoewel die toestem ming wel met de nodige reserve ge paard ging. Nu blijkt echter, dat die beslissing juist is geweest. Ook mr. du Croo wenste aan de inrichters van deze tentoonstelling, die een permanent ka rakter zal dragen, veel succes toe. En zo heeft Zierikzee nu een tweede kunst- Deze ontwerp-regeling voor Nederland komt hierop neer dat: a) alleen gesproken mag worden van een geheel wollen, zuiver wollen, 100 procent wollen deken, wanneer deze ook geheel uit wol is vervaardigd, zij het met een tolerantie van 5 procent b) een deken een wollen deken mag worden genoemd, wanneer die meer dan 50 procent wol bevat. In dat geval móet echter het percentage wol, dat in de deken is verwerkt, worden genoemd; c) ingeval de deken meer dan 15 en minder dan 50 procent wol bevat, moet worden gesproken van een gemengd wollen deken, bevattendeprocent wol. Men mag echter ook spreken van bv. een rayon-deken met. procent wol d) voor dekens, die minder dan 15 pro cent wol bevatten, mag de benaming wol niet worden gebruikt. Daarnaast is het niet toegestaan af beeldingen te gebruiken, die de indruk zouden kunnen wekken, dat het betref fende textielprodukt uit wol is vervaar digd. tenzij de benaming wol met in- achtname van het gestelde in de boven staande artikelen eveneens wordt ge bruikt. Ook het gebruik van geografi sche namen, handelsnamen of handels merken, die misleidend zouden kunnen werken, is verboden. De fabrikanten van dekens hebben een beroep gedaan op de handel om zich bij de doorverkoop van dekens eveneens aan de betreffende richtlijnen te houden. Verwacht mag worden, dat. als ge volg van deze overeenkomst misleidende aanduidingen bij de verkoop van dekens, zoals die in het verleden nog al eens zijn voorgekomen, en die door de deken industrie ten zeerste werden betreurd, zullen worden voorkomen, aldus de Fe deratie Nederlandse Wolindustrie. ir Diploma-uitreiking

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3