Zwart p Wit KWIEI H6 :JE HEBT ZE!: TRAITAL Minter en Hinter en de verdwijn-kast itosorbine! Twee nieuwe filmseries op KRO-t.v. De beursbengels: T.V.-debuut van jong toneel talent arte poedel „STILLE GETUIGEN" Zonnebloemfeest Terugblik Stem-feuilleton U nietT t gewicht helpt U. S-koekjes •lete maal- i volledig samenge- dieet met voedings- en goede grijk zijn. dat SikS 3n dat U belangrijk een ge- ingenaam ikS dieet e volgen,' op elke reis, met offabriek. w lunch-. WEGGELOPEN ïdorven maagi en diarree ENDANS ^locjezee^d Max Woiski Radioprogramma s een kwaliteitsJ Televisieprogramma IS HET GOED TE ZIEN? TRAITAL 0 TRAITAL O SHAMPOO 14 t figuur wordt It zich pret- een koekje, te worden, aal bij hem ns auto-ongeluk op dagavond 25 juni op Antwerpsestraatweg in juurt van Rijsbermen, enslag, met witte hals met gekleurde steen rood en blauw. Luis- naar de naam Kitty. J. v. d. WEU, ïstenbur gerstraat 380, terdam Tel. 799287 t verkeerds gegeten of I Ironken, kou op maag en ;ewanden en plotse- g „loopt u leeg", u voelt m h wee en onpasselijk: nare maag- en darm- ornis. ENTOSORBINE tte, aangename tablet- - bevat 6 snelwerkende leesmiddelendiedemaag rust brengen en de in- .vanden zuiveren - de rre? stopt. ENTOSORBINE I helpt direct - u is zó weer in orde en doet weer normaal aanallesmee.fl.90 ■ert maag en ingewanden g ?AN DER STEEN J/fM/r/ft, Jsm\ DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 ^Vrijdagavond wordt traditiege trouw weer een televisiespel opgevoerd dat gespeeld wordt door oud-leerlingen van de Am sterdamse toneelschool. Het spel heet „Het experiment". Het werd ditmaal geschreven door de di recteur van de school, de heer W.Ph. Pos, terwijl de rollen wor den gespeeld door Paula Petri, Ferenc Schneider en Carol Lins- sen. Willy van Hemert voert als vanouds de regie. Tien jaren geleden trad voor de eerste maal de examenklas van de toneel school op voor de tv-camera's, als af ronding van de door Willy van Hemert gegeven lessen. Dit optreden schonk de juist afgestudeerden de gelegenheid zich aan het televisiepubliek voor te stellen. Soms paste in de loop der ja ren de regisseur de stof wat aan bij een programma-onderdeel, dan weer werd voor de uitzending een speciaal stuk gekozen, of, zoals het vorige jaar, een door Willy van Hemert geschreven spel uitgezonden. In hoeverre niet al leen de inhoud van de eenakter, die vrijdagavond wordt opgevoerd, maar ook de vormgeving de naam „Het ex periment" mag dragen, kan van tevoren niet veel worden meegedeeld. Ten eerste niet om het eventuele verrassingselement niet teniet te doen, vervolgens omdat de vorm ook voor Tn de afgelopen jaren maakte Dick de Vree voor het KRO-televisieprogram- ma een viertal politiedocumentaires, die op verantwoorde wijze waren op gebouwd rond reconstructies van be paalde politiële gevallen. Volgende week vrijdag kan men een merkwaar dig geval bekijken dat zich voordeed in Sint Michielsgestel, en waarbij de zgn. „stille getuigen" aanwijzingen moeten geven voor de oplossing van een raadselachtige eerste politiedocu- mentaire. Bij de reconstructie van deze zaak is dat de rijkspolitie in het dis trict Den Bosch, groep Sint Michiels gestel. Ook dit programma „stille ge tuigen", dat wordt geregisseerd door Tineke Roeffen, wil een duidelijk in zicht geven in de werkzaamheden van de politie en de moderne hulpmidde len die haar ten dienste staan. I Winsum krijgt dus, met rijkssub sidie, een voetbalveldFijn voor Win sum, zou je denken, maar Winsum hééft niets aan een voetbalveld. Er is niet eens een voetbalclub, ja sterker nog, de Winsummer jeugd kan een voudig een bal op straat zien liggen zonder de overal elders ter wereld onder jongens heersende neiging er tegen te trappen te gevoelen. Winsum is een absoluut voetballoze gemeente. Als waarachtige Friezen voelen de Winsummers wel veel voor kaatsen. Waarom legt men dan geen kaats- veld aan, zou men, als leek, opmerken. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Er is in Den Haag een wet ge maakt die bepaalt dat probleemgebie den (zoals Winsum er een is) zestig procent in de kosten van een voetbal veld krijgen van het rijk. En die wet zegt niets over kaatsvelden. We zou den wèl zo'n kaatsveld willen hebben zeiden de Winsummers. Maar dat ging natuurlijk niet. Het zou een mooie bende worden, in ons keurige Neder land, als men zo maar een kaatsveld zou kunnen aanleggen als er in de wet van een voetbalveld gesproken wordt. Misschien is zo'n kaatsveld wel goedkoper ,maar dat doet niets ter zake. Om Winsum te gerieven en haar goede wil te tonen heeft de regering de gehele wet nog even nauwkeurig nagelezen. Maar neen hoor, geen wóórd over kaatsvelden. Wie kaatst, die moet de voetbal verwachten. Dus werd het een voetbalveld. Want het aanbod afslaan is ook weer te gek. Als je zestig procent in een voet balveld kunt krijgen, moet je dat aan pakken, dat is duidelijk. Nu is, lijkt mij, Winsum in nog veel heviger mate probleemgebied. Want er is dit pro bleem bijgekomen: hoe krijgen we nu voetballers voor dat mooie veld? Er is natuurlijk wel wat op te vin den. Wanneer men even een wetje in die zin ontwerpt is het wel te regelen dat het rijk een procent of tachtig bijdraagt in de aankoopkosten van voetballers. Die zijn tegenwoordig immers in de handel. In Argentinië, Spanje, Zuid-Afrika en zo haal je de backs, de spil, de midvoor en al die andere functionarissen voor grof geld weg. Gemiddeld doet een voetballer heb ik me laten vertelleneen ton. Voor een dik miljoen heb je dus een elftalletje, om mee te beginnen. Als het rijk daarvan nu eens, zeg drie kwart voor zijn rekening neemt, is Winsum voor een prikje gesteld. Goed, er zal nog een flinke lening moeten worden afgesloten en de af lossing zal wellicht Winsum nog veer tig jaren zorgen geven. Maar één pro bleem is het probleemgebied dan ten minste kwijt: het voetbalveld ligt er niet voor niets. PRAET-MAECKER zichzelf zonder uitleg duidelijk dient te zijn. Wel is het belangrijk, dat de schrijver het voordeel geniet, de spe lers, zijn leerlingen, goed te kennen. Carol Linssen, Ferenc Schneider en Paula Petri (v.l.n.r.) in een scene uit „Het experiment". TTedenavond zullen de kijkers voor de tweede maal kunnen genieten van de vrolijke muzikale klanken van het orkest Max Woiski jr. De jonge Max werd 32 jaar geleden geboren in Suriname. Hij kwam ruim twaalf jaren geleden naar ons land en heeft hier vijf jaren muziek gestudeerd. Na zijn huwelijk met een vrouw uit Breda begon hij op het Amsterdam se Rembrandtplein voor zichzelf een zaak, welke ..Tropicana" heet, en vooral onder de jongeren een zeer geliefd etablissement is, waar zij ge boeid kunnen luisteren naar de folkloristische muziek van het ensemble dat Max oprichtte. De vader van Max, die hier jarenlang grote bekendheid genoot om zijn Surinaamse muziek, heeft thans een prachtig hotel op Mallorca, waar vele Nederlandse vakontiegangers regelmatig vertoeven. De jonge Max heeft de liefde voor de Zuidamerikaanse muziek niet van een vreemde en hij kan boeiend vertellen over de wijze waarop het zo onopgesmukt mogelijk moet worden gespeeld. Uoor het KRO-zonnebloem-jaarfeest, dat ieder jaar wordt gevierd op de feestdag van Maria Visitatie, gaat het radio-ziekenbezoek o.l v. Alex van Wayenburg dit jaar naar het Casino in Den Bosch, waar woensdag 27 juni tijdens een ziekendag, georganiseerd door het comité „de Zonnebloem" Den Bosch, een honderdtal zieken bijeen zijn. Aan een ontspanningsprogramma zullen meewerken: Christine Spieren burg, Jules de Corte, Co van der Heide Wijma, Frans Somers en een muzikaal ensemble. De opnamen van deze zie kendag zullen worden uitgezonden op zaterdag 30 juni a.s. van 11.00-11.45 uur. Jfaterdag 30 juni wordt op kasteel Bou- vigne in Breda de zesde opleidings cursus voor Zonnebloem-welfarewerk sters afgesloten met de uitreiking van de diploma's aan een vijfentwintigtal leerlingen, die deze cursus met succes hebben doorlopen. De burgemeester van Den Bosch, mr. R. Lambooy, voorzit ter van de stichting „de Zonnebloem zal de diploma's uitreiken. Deze fees telijke uitreiking zal worden afgewis seld door een ontspanningsprogram ma, uitgevoerd door de zangers Coby Schreyer, Jules de Corte, pianist Harry Holtman en de Oostenrijkse violiste Betty Jaggard. De opnamen van deze festiviteiten komen in het KRO-zieken- bezoek „de Zonnebloem" van dinsdag 3 juli van 16.00-16.30 uur. Geen Hitchcock meer (Van onze radio- en tv-redacteur) 'ijdens een persconferentie van de KRO-televisie deelde het hoofd van de afdeling filmzaken, de heer Fred. Bredschneyder mede, dat de KRO stopt met de uitzendingen van de Hitchcock- serie en de afleveringen van „The four just men". Men was hiertoe genoodzaakt omdat het niet mogelijk bleek uit de over gebleven 50 afleveringen van de ze Hitchcock-serie de contractu ele verplichte afname van der tien geschikte films te selecteren. T>e films „Strijd tegen het onrecht" worden gestaakt, omdat hiervan reeds de gehele serie door de KRO op het scherm is vertoond. De KRO- filmdienst heeft in plaats daarvan de rechten verworven van dertien afle veringen in de Engelse tv-serie, ge titeld „Inspecteur Bollinger van Scot land yard". De eerste verschijnt zater dagavond 30 juni a.s. op het scherm en de andere afleveringen zullen een maal per maand, eveneens op zaterdag als de KRO uitzendtijd heeft, worden vertoond. De Engelse acteur Louis Hayward speelt in deze spannende rolprenten voor inspecteur Bollinger en hij wordt in zijn werk geassisteerd door zijn po litiehond Ivan. Voorts is het de KRO gelukt beslag te leggen op een wel bijzonder geestige tekenfilmproduktie, welke in Holly wood onder de titel „The Flintstones" (vuurstenen) veel succes oogstte en straks bij de jeugd ongetwijfeld veel waardering zal ondervinden. De hoofd- (Advertentie) JOHS. VRIJMOED ZONEN N.V. o SCHIEDAM - SEDERT 1776 Op Hilversum I (402 m) kunt u om 20.05 uur luisteren naar hoogtepunten uit de operette „Die lustige Witwe", om 20.45 uur volgt er een hoorspel van Dick Dreux, getiteld: „Gorilla". „De cadetten van de koningin" een Zarzuela van Luna wordt om 21.35 uur ten gehore gebracht, en om 22.40 uur geeft Fernade Kaeser een pianorecital. Tenslotte is er om 23.15 uur „Jazzmagazine". Op Hilversum II (298 m) wordt door de NCRV om 20 uur uit Leipzig een uitvoering van de „Hohe Messe" van J.S. Bach door solisten en koren o.l.v. prof. Mauersberger gerelayeerd. Tot be- ALFRED HITCHCOCK figuren in deze tekenfilm zijn Fred en Wilma Flintstone en hun buren Betty en Barney Rubble. Hoewel de Flintstones in het .stenen tijdperk' le ven, zal men menigmaal een opmerke lijke gelijkenis ontdekken met de zeden en gewoonten van deze moderne we reld. Vrijdagavond 6 juli wordt de eerste aflevering vertoond en de vol gende delen verschijnen eenmaal in de veertien dagen op het scherm. sluit van de avond volgt er om 23.15 uur een gevarieerd muziekprogramma onder de titel „Van alles wat". Na het journaal biedt de AVRO om 20.20 uur het „Sportpanorama". Om 21 uur volgt het programma „Klankenoogst uit vrije uren" met de finalisten van de stichting „d'Oprechte amateur". Om 21.40 uur is er een documentaire over paarden en tot besluit om 22.10 uur volgt een mu zikaal optreden van het orkest Max Woiski jr. België Vlaams geeft om 20.30 uur een filmverslag van de tour. om 20.40 uur gevolgd door een wetenschappelijke re portage en om 22.15 uur filmimpressies uit Montreal en Quebec. Veel Hitchcock-bewonderaars zullen gisteravond hebben genoten van de film „Achterdocht", het verhaal van een Amerikaans gezin, dat een gulle oom op visite krijgt, maar er geen notie van heeft, dat deze wordt gezocht wegens een drievoudige moord. Alleen de oud ste dochter komt achter de waarheid en zo ontwikkelt zich een drama, dat oom Charlie tenslotte het leven kost, maar waarvan de verdere familie geen weet krijgt. Ofschoon minder sprekend dan veel andere Hitchcocks, droeg ook deze film duidelijk het stempel van de regis- NIEUW Nieuwste uitvindingen in Ame rika: een mechanische orenwasser met verwisselbare propjes watten, ingebouwd in het montuur van een zonnebril; een vulpen, die onder water en op 10.000 meter hoogte schrijft; en een tandenborstel met holle steel, waaruit door een druk op een knopje de pasta op de borstel spuit. COMFORT De Amerikanen willen echter nog meer comfort. Uit een enquête bleek, dat er „dringend behoefte" is aan een grassoort, dat niet in de hoogte, maar wel in de breedte groeit; een wekker voor twee personen met twee afzonderlijke alarmen op verschil lende uren en een middel om veel te kunnen drinken zonder dronken te worden. EERLIJK „Sinds wanneer fluit jij onder je werk?", vroeg een deftig heer onlangs aan zijn huisknecht. „Pardon mijnheer, ik fluit we', maar werk niet", was 't eerlijke antwoord. PECH Toen een Deense boer dezer dagen een vrouwelijke figuur in het water zag vallen, aarzelde hij geen ogenblik en sprong haar na. Toen hij haar ein delijk bereikt had en haar op het droge wilde trekken, bleek, dat hij niet met een vrouw, maar met een etalagepop te doen had. „Als ik sterf, ga je dan hertrouwen of koop je dan een statief?" (Advertentie) 30) Het speculatieve raderwerk was in bewe ging gebracht. Het wachten was nu op de resultaten. Diephout kende deze ..kleine handel". Hij had er al meer profijt van getrokken, voor zijn privé-spaarvarken, zoals hij het tegenover zijn vriend van het modehuis placht te noemen. Een ad- vjesje, in de praktijk van alle dag op gedaan, leverde soms aardig wat op. Zijn eerste plan was geweest, om alleen in de kaart -/an zijn baas te spelen. Pas lal er ontdekte hij eigen kansen. Hij kon de zaak Van Markesteyn immers even goed dienen niet deze twintig procent ais zonder? Met drie prioriteitsaandelen méér in hun zak waren Verschoor en Bas waar zij wezen wilden en het aan delenbezit van Bea zou zijn volle waarde behouden. Maar het zou tegenover de meerderheid van Verschoor en Bas op de vergaderingen krachteloos zijn. Bob moest uitgeschakeld worden. Nu hij hem tot willig werktuig kon maken, was de zaak doodsenvoudig. Hij kon hem on der de spanning van zijn bezoek bij de notaris alles laten zeggen wat hij wil de. Hii zou de bewuste drie aandelen natuurlijk direct moeten overdragen aan Bas of Verschoor; ondershands en boter bij de vis. Hij zou Bob zeggen, dat Eas gemachtigd was tot kopen. Het werd dan vei der een kwestie van telefoontjes. Diephout zou Bas telefonisch waarschu wen, die zich dan als een speurhond in de buurt van het notariskantoor moest ophouden. Dan zou Bas belet vragen en aan de z.g. juffrouw Evenblij toestem- rrrng vragen, de drie aandelen te kopen. Bob zou niet anders denken dan dat Bas het stalletje van Diephout", zoals hij het noemde, kwam timmeren en zou dus ,ja' zeggen.. De oortee van deze handel zou hem zonder twijfel ontgaan. De grootste bof was Diephout lachte, als hij dacht aan Bobs onvervaard ge geven bolofte van medewerking dat die De Graaff zo'n uilskuiken was. Je kon de jongen desnoods dwingen, alle weduwe-aandelen aan Verschoor en Bas over te doen! Tenslotte '.ou dan het démasqué komen. Var. Voorst junior zou al bij de notaris door dc verbeten Bob afgepoeierd wor den. Ha ha, lachte Diephout, die Bob zou zelfs het Kanaal overzwemmen, om zijn geliefde te winnen! E'ob krijgt dan zelf dei kous op de kop, als de verkleedpar tij uitkomt en blijkt, dat hij onrechtma tig drie prioriteit s-aandclen heeft ver kocht, waarmoe hij de piëteitvolle zor gen van wijlen mevr. Haanstra en daardoor van de haar verknochte Bea torpedeerde. Als kandidaat blijft dan al leen Van Markesteyn over, die Diephout de maskerade graag zou vergeven voor zc r. prijsZo ongeveer dacht Diephout Hij was trots op zijn kunstig werkstuk. Hij kon zelf geheel buiten schot blijven. Van Markesteyn zou het zo opvatten, dat alles begonnen was, om ,,de baas" aan het voorwerp van zijn liefde te helpen. Mocht Bob om nadere uitleg komen, dan kon hij zonder bezwaar tegen hem hetzelfde als tegen Van Markesteyn zeggen: „Meneer Bas heeft roet in het el en gegooid.' Bob wist immers zo wei nig. hoe de vork precies in de steel zat. Het geluk is vaak met degenen die ver der gaan dan zelfs de fantasie vermag te bevroeden, dacht Diephout. Voor zichzelf repeteerde hij nog eens het he le spel. Toen gnuifde hij. Nog een rukje en hij zou een aardige bungalow, die hem nu al jaren voor ogen stond, kun nen laten bouwen. Hij zou in Bussum gaan wonen, dicht bij het huis van de witte weduwe, die hem nu dit winstje gxng bezorgen. De hemel zal haar lonen, dacht specu lant Diephout. WEGENS LIQUIDATIE GEEN ZAKEN Toen een oud heertje, vriend en buur man van de overledene, in de aula van Zorgvliet „het milde hart van onze voor beeldige mevrouw Haanstra" memoreer de, bezweek Maartje Franfort. Zij had zich kunnen beheersen in de lange rit hier naar toe en daarna in de aula bij het orgelspel. Stijf geleund tegen haar Jan, die er in zijn ouderwetse pandjes jas onwezenlijk uitzag, had ze zich goed gehouden, strak starend naar dat lange zwarte kleed over de kist met de bloem stukken er op. Nu moest ze Jans arm knijpen en het uustoten: „Ik wor niet goed. Jan." Bei den verlieten, elkaar ondersteunend, de aula. En daar buiten moest de trouwe Maarje, dat ronde vrouwtje, ook in het zwart met een velours hoedje op, over geven in het prachtige bloemperk felro de salvia. Maar in de frisse lucht kwam ze weer tot zichzelf en daar luisterden de twee ontroerd en eerbiedig naar de laatste „Bach" van het orgel in de au la Wat later volgden zij op enige afstand de stoet naar net familiegraf der Haan stra's. Dicht achter de dragers met de kist zagen zij men. Ronald en daarnaast juffrouw Bea en daar weer naast me neer Van Markesteyn Daarvoor schreden het oude heertje, de vriend des huizes, die op verzoek van de overledene als erige in de aula enkele woorden gespro ken had, naast de dominee, die ook weer op verzoek bij het graf alleen het „Onze Vader" zou bidden. De verdere belangstellenden bestonden uit vertegen woordigers van de fabriek of bestuurs leden van verenigingen, waar wijlen mevrouw Haanstra beschermvrouwe of donatrice van geweest was; die de plech tigheid waren komen bijwonen ondanks het feit, dat de begrafenis „in alle stil te" zou plaatsvinden en rouwcirculai- res pas nadien verzonden zouden worden evenals pas vandaag en morgenochtend de advertenties in de kranten kwamen. Bea, stemmig in het zwart met een hoedje met klein sluiertje op, tussen Oom Dorus en Ronald in, gaf Oom bij het verlaten van de aula een arm en bijna onmiddellijk voelde ze aan haar andere kant de hand van Ronald, die zich om haar elleboog legde. E'ea zag zeer bleek. Met al haar aandacht had ze het gebeuren gevolgd, het orgelspel, de waardigheid, waarmee de begrafenis ondernemer, oen jonge man in correct zwart, de plechtigheid leidde. Om haar ontroering af te leiden had ze al haar aandacht gevestigd op het moment, toen na een hoofdknik van de leider de dra gers met de hoed in de hand rustig, zeer gedisciplineerd de aula binnenkwamen na weer een hoofdknik de hoge hoed op het hoofd zetten en na een laatste hoofd knik alle tegelijk de baar op de schou ders hieven. Dan de buiging van de jon ge man naar „de familie" om deze uit te nodigen, de baar te volgen. Het was alles heel rustig en Bea kwam er door tol een zeldzame rust. Zij voelde zich veilig naast Oom Dorus en Ronald. Het c'rong tot haar door. dat ze zich gesteund voelde door Ronalds hand om haar arm, nu ze zo nabij het mysterie van de dood was. Nee, tante Itte was niet echt dood, zoals het oude heertje zo juist gezegd had. Al was ze op aarde niet meer bij hen, ze leefde voort in de geest. „Die voorbeeldige vrouw, dat toonbeeld van naastenliefde in de prak tijk" dat had hij ook gezegd. (wordt vervolgd) seur, die in dit genre een geheel eigen uiterst fascinerende stijl heeft ontwik keld. Vooraf kregen de t.v.-kijkers een ex perimenteel filmpje De elleboogwerker te zien, dat een Kafka-achtige inslag had terwijl een Joegoslavische film geestig en boeiend de produktie van tekenfilms behandelde. V. Hilversum I 402 m. WOENSDAG 27 JUNI VARA: 12,00 Pianoduo, lichte muz. 12,30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12,33 V. h. platteland 12,38 Hammondorgelspel 13,00 Nws. 13,15 Licht ens. met zangsol. (herh. van vrij dag 22 juni jl.) 13,45 Gesproken portret 14,00 Klass. muz. (gr.) 15.00 Hoe worden wij geregeerd?, lez. 15,10 V. d. jeugd 17,00 Weg wijzer, tips voor vakantie en snipperdagen 17,50 Regeringsuitz.: Papoea en techniek, d H. Heynes 18.00 Nws. en comm. 18,20 Act. 18,30 RVU: Binnenweg toerisme: vakantie spreiding niet in tijd .maar in plaats en streek, d. Tom Hoogland 19,00 V. d. kind. 19,10 Instr. trio, jazzmuz. VPRO: 19,30 V. d. jeugd. VARA: 20,00 Nws. 20,05 Operette- muz. (gr.) 20,35 Kaf en koren, wekelijkse notities 20.45 De Gorilla, hoorspel 21.35 Spaanse operettemuz. (gr.) 22.20 Sport hal verwege 22,30 Nws. 22.40 Pianorecital 23,15 Jazzmagazine 23,55-24,00 Nws. DONDERDAG 28 JUNI AVRO: 7,00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Ocb4cnd- varia (gr.). VPRO: 7,50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8,15 Lichte gram. 9,00 Ochtend- gym. v. d. vrouw 9.10 De groenteman 9,15 Klavecimbelrecital (gr.) 9,35 Waterst. 9,40 Morgenw. 10,00 Arbeidsvitaminen. VARA: 10,30 Rep. van de opening van de 23e alg. verg. van het NW, Hilversum II 298 m. WOENSDAG 27 JUNI NCRV: 12,15 Lichte ork. muz. (gr.) 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12,33 Gewijde liederen 12,37 Alle dag kerkd. 13,00 Nws. 13,15 Licht ens. 13,45 Mod. ork. muz. (gr.) 15,00 Gitaarspel (gr.) 15.15 Vrije tijd... wel besteed 15,30 Klass. kamermuz. 16,00 V. d. jeugd 17.20 Jazzmuz. 17,40 Beursber. 17.45 Operamuz. (gr.) 18.00 Gew. liederen 18,30 Het spectrum 18,45 Gram. 19,00 Nws. en weerber. 19,10 Leger des Heilsmuz. (gr.) 19,30 Radiokrant 19.50 Bachfeest in Leipzig 20,00 Hohe Messe 22,30 Nws. en SOS-ber. 22.40 Avondoverdenking 22,50 Lichte muz. 23,15 Gev, gram. 23,55-24,00 Nws. DONDERDAG 28 JUNI KRO: 7.00 Nws. 7.15 Kamermuz. (gr.) 7,30 V. d. jeugd 7,45 Morgengebed en overwe ging 8,00 Nws. 8.15 Pluk de dag (gr.) 8.50 V. d. vrouw 9.40 Schoolradio. NCRV: 10.00 Gram. 10.15 Morgendienst 10.45 Geestelijke liederen. KRO: 11.00 V. d. zieken 11,45 De zingende kerk. Brussel Vlaams WOENSDAG 27 JUNI BRUSSEL 324 m 12.00 Nws. 12,03 Lichte gram. 12,30 Weerber. 12,35 Vioolmuz. 12.50 Beurskron. 13,00 Nws. en weerber. 13,15 Ka mermuz. 14,00 Lichte gev. gram. 15,00 Ka mermuz. 15.40 Pianorecital v. d. jeugd 16,00 Beursber. 16.06 Engelse les 16.21 Amus. muz. 17.00 Nws. 17,15 Aus. muz. 17.50 Boekbespr. 18.00 Walsmuz. 18,10 Lekenmoraal en filo sofie 18,30 V. d. sold. 18,45 Comm. bij Tour de France 19,00 Nws. 19,40 Lichte ork. muz. 19,50 Herinneringen aan toen... 20.00 Chan sons 20,30 Finale schoolzangwedstrijd (i. d. pauze: De zeven kunsten) 22.00 Nws. 22,15 Italiaanse muz. 22,55 Nws. 23,00-23,15 V. d. zeelieden. Brussel Frans WOENSDAG 27 JUNI BRUSSEL 484 m 11,55 Gram. 12.03 Gevar. muz. 13,00 Nws. 13.15 Gev. gram. 14,03 Lichte muz. 15,03 Gram. v. d. jeugd 16,08 Lichte muz. 17,00 Nws. 18,30 Jazzmuz. 19,00 Gram. 19,30 Nws. 20.00 Operaconc. 21,45 Gram. 22,0 Wereldnws. 22,55 Nws. (Advertentie) m begrip WOENSDAG 27 JUNI NCRV: 17,00 V. d. kind. NTS: 17,35 Jeugd- journ. Kerken: 17,45-18,05 Logboek, Bijbel programma v. d. jeugd. NTS: 20,00 Journ. en weerover. AVRO: 20.20 Sportpanorama 21,00 Klankenoogst uit vrije uren: amateurs- progr. 21,40 Vrije teugel, luchtige ontmoe ting met paarden, die de haver dubbel en dwars verdienen 22.10-22,30 Mackintosh, progr. van vrolijke muzikale klanken. VLAAMS BELG. 17,00-18,00 V. d. jeugd 19.00 TV-feuill. v. d. jeugd 19,25 Filmrep. over een natuurreservaat in de Italiaanse Alpen 19,45 Kunstkron. 20,00 Nws. 20.25 Het manneke 20.30 Eurovisie: Rep. Tour de France 20,40 Wetenschappelijke reportage 21,40 TV-western 22,30 Nws. FRANS BELG. 17,00-18.40 Eurovisie: Paardensport om de Grote Prijs van Europa 19,30 Canadese landbouwkron. 20,00 Nws. 20,30 Eurovisie: Rep. Tour de France 20,40 Film 22,15 Canadees-Belgische week 22,40 Nws. DE VOOR zondag a.s. op het programma voor de intertoto-competitie staande wedstrijd Blauw WitPees de laat ste van de serie zal niet in Amster dam worden gespeeld, maar op het terrein van UVS te Leiden. (Advertentie) Nou en of! Een ander ziet het direkt als uw haar „dun netjes" wordt of er zitten „dingetjes" op... Dit deskundig advies is doeltreffend: tegen roos tegen yet haar en haaruitval Na een paar behandelingen met Traital shampoo kijkt u in de spiegel met een op gelucht gezicht: Dat is goed te zien Probeer het maar 1 EEN PRODUKT VAN L'OREAL DE PARIS 4-2. Terwijl veldwachter Zeeg voor de herberg post vatte, om de rijke heer te gen misdaad te beschermen, arriveerde er opnieuw een klant bij de benzine pomp. Op het vreemde geroep, dat door de ze klant werd geuit, stormden Minter en Hinter weer uit het wachthuisje naar buiten en grepen de benzineslang. Maar het was helemaal geen auto die er stond. Het was een ezelskarretje met een donker uitziend vreemdeling op de bok. „Per bacco, niets benzine!", riep de man. „Water! Water voor Alessandro." Hij wees op de ezel. „Kan hij uit de gieter drinken?" vroeg Hinter. „Si si, jawel," zei de vreemdeling, terwijl hij van de bok afsprong en de geknakte oren van de ezel glad streek Hinter kwam met de gieter, stopte de tuit in de ezelsbek en liet het wa ter naar binnen klokken. „Is een kaal heer hier langs geweest?" vroeg de vreemdeling aan Minter, „in eer. auto, zó groot?" Hij wees met lijn armen. Ja," zei Minter, „en hij heeft ons maar vijf cent gegeven." „Per bacco!" mompelde de man. „Hij is naar de herberg," zei Hinter. „Ahh!" De ogen van de vreemde ling schitterden. „In de herberg...dat is mijn kans!"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 9