voor Weinig belangstelling de Lts. te St.-Maartensdijk Jonge fanatieke roodhemden marcheren in Nyassaland INDRUKWEKKEND BAD OUDGEDIENDEN.... BOEKENPLANK I.L.O. voor werkweek van 40 uur Tholen beseft onvoldoende dat de techniek de toekomst heeft Samenwerking V.S.-België Slecht weer oorzaak van vliegramp? Spons als kin 13 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 13 .Verkeerstoename in Zeeland Rode Kruistocht Axel een succes Avondvierdaagse te Ovezande Grootste partij heeft eigen politiekorps Zware straffen geëist voor poging tot vergiftiging Ascese voor de hedendaagse mens De muis stierf op zondag i Een tien voor de tieners Frank Buchmans geheim Gids voor Rotterdam Kernenergie R ijksha venmeester voor Terneuzen benoemd Dollarhulp ten gunste van het communisme PRIJSBESCHIKKING MELKPRODUKTEN TE VERWACHTEN EXAMENS Afgemeten aan de belangstelling, die er op Tholen is voor de in Sint-Maar tensdijk gevestigde Lagere Technische School, is deze streek er zich niet vol doende van bewust, dat ook in Neder land de techniek de toekomst heeft. Honderd leerlingen op een zielental van 15.000 is niet om op te roemen. Te weinig wordt gerealiseerd, dat de ,.cost voor de baetuitgaat, dat het er niet om gaat de leerplichttijd vol te maken, maar dat tevens een basis dient te worden gelegd voor een beroep, waarmee men tegenwoordig op de markt" kan komen. Aan de uitsteken de accommodatie van deze nog maar een drietal jaren in gebruik zijnde nieu we school kan het niet liggen. Waar. om dan die /rij geringe animo? Met in het algemeen een sterke toe name van net aantal leerlingen voor technisch onderwijs, met vrijwel alom overvolle technische scholen, staat het voor de school in Sint-Maartensdijk nog Een kijkje in de Lagere Technische School van St.-Maartensdijk. Ook Zeeland ontkomt niet aan de zich steeds sneller ontwikkelende 2 motorisering. Zo wijzen verkeers- S tellingen uit dat van 1955 tot 1960 het aantal auto's op de weg Vlis- sing en-Middelburg met ruim 40 procent toenam. Na de ingebruik- 2 name van het nieuwe veer Kats- Zierikzee steeg het vervoer met 30 2 procent terwijl het aantal over ge- zette auto's over de Westerschelde in een jaar tijds met 8,3 procent 2 toenam! 2 Niet alleen krijgt het oude ver- keersstramien een steeds groter wordende hoeveelheid verkeer te verwerken, maar ook de nieuwe J verbindingen, vooral tussen de 2 eilanden onderling blijken een grote 2 aantrekkingskracht uit te oefenen. 2 Op de Zandkreekdam worden per dag tenminste twee en een half maal zoveel auto's geteld als daar 2 voor op de pont. 2 Over het nut van de Oosterschei- 2 debrug, tussen Colijnsplaat en Zie- rikzee, laten de prognoses van het 2 Economisch Technologisch Instituut 2 te bezien, of de 26 leerlingen, die straks eindexamen zullen doen, met eenzelfde getal eerste jaars zullen worden aan gevuld. Dat zou betekenen, dat men na drie jaar beneden de 100 komt te lig gen. Dat is zelfs voor een technische school, waar de onderdelen beperkt zijn tot timmeren, metaalbewerking en schil deren, maar sobertjes. De te Scherpenisse gevestigde land en tuinbouwschool slokt evenmin het areaal jongelui op. Voor een nog altijd agrarisch gebied als Tholen is ook aan di€> school de deelname niet bijster groot. Vele leerplichtigen worden naai de ulo gestuurd om vaak, nog voor die geheel doorlopen is, reeds aan het werk te worden gezet. Te veel wordt nog vastgehouden aan de tijd, dat men zo vlug mogelijk mee moet helpen het gezin te onderhouden. Dat men op z n 12e jaar voor de koei en moest zorgen of moest meehelpen op het land. Die richting gaat men niet zoveel meer uit, maar een kan toorbaan of pendelen als het maar even kan, zo vroeg mogelijk. De oor- De Rode Kruis Wandeltocht kende te Axel een enorm succes. Het aantal deel nemers voor deze traditionele tocht breidt zich steeds uit, wat zeker wel zijn oorzaak vindt in de zorgvuldige organi satie; de prachtige natuur waar men doortrekt en de flair waarmede het pu bliek naar de vertrekkende of aanko mende wandelaars wordt getrokken. 750 deelnemers konden ditmaal wor den genoteerd, waaronder drie groepen militairen. De Rode Kruis Drumband uit Den Haag, een militair muziekkorps beide geassisteerd door de plaatselijke muziekgezelschappen, zorgden voor een opgewekte noot. De prijzen aan de wandeltocht ver bonden konden als volgt worden toege kend: 5 km-tocht: 1 W.S.V. Emma. Axel, 2 Zwaluwen, Oostburg, 3 Merels, Oostburg 4 Heren Kerkkoor. Axel. 10 km-tocht: 1 W.S.V. Oostburg, 2 Maartse Viooltjes, Kloosterzande, 3 WSV Emma Meisjes, Axel, 4 W.S.V. Emma, Axel, 7 St.-Liduina, Stoppeldijk. 6 WSV Emma Jongens, Axel, 7 Groep Oostburg- Groede. 15 km-tocht: 1 W.S.V. Emma Meisjes, Axel, 2 W.S.V. Oostburg, 3 Oda-groep Axel, 4 W.S.V- Emma Jongens, Axel, 5 W.S.V. Jongens, Hontenisse, 6 Huishoud school, Kruiningen, 7 Volharding, Ter- neuzen. 25 km-tocht: 1 W.S.V. Oostburg, die te vens de wisselbeker 25 km in de wacht sleepte, 2 W.S.V. Emma, Axel. De wisselbeker voor de militaire groe pen werd gewonnen door de colonne Commando's uit Roosendaal. De Ko ninklijke Marine uit Vlissingen verwierf de tweede prijs, terwijl de Luchtmacht uit Woensdrecht een derde plaats wist te veroveren. zaak moet niet in de eerste plaats worden gezocht omdat Tholen nog te weinig indusrieplaatsen kan bieden. Tot dusver werden vrijwel alle leerlingen, die na de l.t.s. de praktijk zochten voor bet timmervak geplaatst. En voor de metaalvakken behoeft men evenmin verder dan Bergen op Zoom, wat voor de Tholenaars toch naast de deur ligt. De l.t.s. in Sint-Maartensdijk biedt dc mogelijkheid een goede basis te leg gen voor een goede toekomst in de techniek. Het wordt tijd, dat dit ook op Tholen meer en meer wordt begre pen. Het is het belang van de Thoolse jeugd. Dinsdagavond werd om zeven uur het startsein gegeven voor de enige avond vierdaagse die in het gebied van weste lijk Zuid-Beveland en Walcheren wordt georganiseerd, nl. die van Ovezande. Onder voor deze tak van sport vrij gun stige weersomstandigheden zijn in totaal 110 deelnemers gestart voor de vier avondmarsen van telkens tien km. Deze deelnemers komen uit alle omliggende plaatsen in de Zak van Zuid-Beveland. en uit Goes. Naast een groot aantal indivi duele lopers wordt ook deelgenomen door enkele groepen. Het aantal deelne mers vertoont in vergelijking met voor gaande jaren een gestadige groei. (Eigen buitenlandse dienst) „Malawi" is de nationalistische partij van dr. Banda in Nyassa land. Deze partij heeft in het na tionale parlement de meerderheid, waaraan dr. Banda privileges meent te kunnen ontlenen, die ons Europeanen niet onbekend voor komen als machtswellustige ver schijnselen uit nog vers in ons ge heugen liggende voorbije perio den. De ervaringen, die wij opde den met politieke partijen, die ei gen vechtgroepen en een geünifor meerde jeugdbeweging erop na houden, zijn wel van dien aard om ons met angst voor de toe komst van de blanken in dit land te vervullen. De Malawi" heeft haar eigen politie korps en men vraagt zich wel eens af of dit niet een van de factoren is, waar aan deze partij haar parlementaire meer derheid dankt. In hoeverre zal dr. Ban da deze „troepen" gebruiken bij de na tionalisatie van het land? Een feit is, dat hij zich langzaam maar zeker los werkt van het strakke federatieverband d.w.z. zich vrij maakt van de invloed van Sir Roy Welensky, de minister-pre sident van de Centraal Afrikaanse Fe deratie, die met Nyassaland gevormd wordt door Zuid- en Noord-Rhodesië. Evenzo is het gesteld met de „rood hemden" van de Malawi-jeugd-beweging Zelfs in de kleinste afgelegen dorpjes kan men jongens ontmoeten in hun rode hemden. Na de Europese zwart- en bruin- hemden thans Afrikaanse roodhemden! Vooral deze jonge mensen zien de „Malawi" als het „Sesam open U" voor de toekomst. Zij verwachten vrijheid, ontvoogding, betere materiële levensom standigheden en - als je trouw lid bent van de jeugdbeweging c q. de partij - De officier van justitie bij de arron dissementsrechtbank te Almelo heeft gisteren tegen de 49-jarige grondwerker G. E. J. uit Hengelo drie en half jaar gevangenisstraf met aftrek geëist en tegen de 39-jarige mevrouw B. eveneens uit Hengelo een jaar gevangenisstraf met aftrek en opneming in een psychia trische inrichting, conform het advies van een deskundige. Zij stonden terecht op beschuldiging te hebben gepoogd de echtgenoot van mevrouw B.. bij wie de grondwerker in de kost was, met vergif van het leven te beroven. De poging mislukte doordat de heer B. direct bemerkte dat zijn brood een vreemde smaak had. Beide verdachten werden door de rechtbank verminderd toei'ekeningsvat- baar geacht, noewel J. in veel geringere mate dan de vrouw. Ter zitting kwam aan het licht, dat de vrouw had gehandeld onder druk van de kostganger, die telkens dreigde zich van het leven te zullen beroven als de man niet van het toneel verdween. Hij kocht raltekruid om zijn woorden 2 weinig twijfels over. Op basis van 2 eventueel waar te maken, doch de 2 de verkeerscijfers van 1960 heeft 2 vrouw stemde er toen in toe het vergif 2 het berekend, dat dagelijks 2300 2 auto's van deze nieuwe noord-zuid verkeersweg gebruik zullen maken. 2 De jaarlijkse toename zal tien pro- 2 2 cent bedragen! 2 op het brood van haar man te smeren. Tevoren had ze reeds tegen een buur vrouw gezegd „Ik beroof mijn man van het leven, want zo kan het niet langer". De vrouw was radeloos door de spanning, zat hele nachten op en kon niet meer normaal denken, zo ver klaarde ze. Een sportvliegtuigje houdt de auto wrakken van een schroothandelaar in Wenen gezelschap. SNSV# :.Y..-' SI - .v.*v „Mijn enig doel is de gewone man die leeft, werkt en zich beweegt temid den van de wereld van vandaag, een boek in de hand te geven, dat hem kan leiden in zijn streven naar de onvoor waardelijke, volledige en totale verwe zenlijking van zijn christelijk ideaal". Dit christelijk ideaal en de weg erheen heeft de schrijver D.Lamberto de Eche- verria geput uit de „zuiver uit eigen (Spaanse) bodem gegroeide gedachten". We weten dus bij voorbaat dat we ge confronteerd zullen worden met de ge schriften van de grote Teresia en Jo annes van het Kruis. Men mene echter niet dat de schrijver met de werken van deze mystieken in de hand een vlucht uit de wereld zou voorstaan. In tegendeel. hij richt zich juist tot de man in het volle leven (in het Spaans staat er: de la calle, van de straat) die om tot de heiligheid te komen, zich geens zins behoeft en mag afzonderen uit de wereld, maar op de plaats waar hij staat zich zijn volle verantwoordelijkheid moet bewust zijn om als mens, als christen mens zijn taak zo goed mogelijk te ver vullen. Wat er door gebrek aan de ze verantwoordelijkheid aan goeds ach terwege blijft, schildert de schrijver in schrille kleuren. Hoe het gezicht van de Kerk zou kunnen zijn. als de chris tenen meer naar hun ideaal leefden, wordt niet minder enthousiast uitge beeld. De schrijver richt zich zoals gezegd tot het Spaanse volk, maar met de uitzon dering van een enkel detail kunnen wij „noordelingen" zonder reserve ons zijn beschouwingen ter harte nemen èn pro beren ernaar te leven. De niet geheel vlekkeloze vertaling is door Desclee keu rig uitgegeven. In de Fontein-boekerij verscheen dit goed geschreven verhaal van de bekende filmregisseur Emeric Pressburger. De Muis, dat is een Spaanse balling, die in Pau woont, doch jarenlang de Spaanse autoriteiten verontrust heeft door over vallen in het grensgebied. De politie commissaris in Pamplona is er zeer op gebrand „de bandiet" te vangen, al heeft hij zich dan gedurende anderhalf jaar rustig gehouden. Een stervende moeder is het lokaas en er wordt met be. hulp van een verrader een val opgezet. Een priester en een klein jongetje wor den ook in het drama betrokken en zo ontstaan allerlei verwikkelingen, die ten slotte toch tot een tragedie voor „De Muis" en een triomf voor de politie commissaris leiden. Pressburger laat verschillende hoofdstukken telkens door een andere hoofdpersoon verhalen en dat geeft geeft merkwaardige verschuivingen van kleur in het voortschrijden van de han deling en tevens rake typeringen van de karakters. Het jongetje met zijn helden verering en de priester met zijn simpele taakopvatting zijn wellicht het zuiverst getroffen. Een beeldend en spannend verhaal, dat zeker waard is gelezen te worden. Voor de derde keer in successie is bij Nijgh en Van Ditmar te 's-Gravenhage- Rotterdam deze bloemlezing verschenen. Ze bevat een keuze uit de beste op stellen en gedichten, die in het cursus jaar 1960-1961 in de Nederlandse school- pers werden opgenomen. Onze contreien zijn slechts schaars vertegenwoordigd. We lazen een gedicht van Addie de Vroomen, leerlinge van het St.-Gertru- dis-lyceum te Roosendaal, een vers van Thijs Weststrate, die op de Chr. H.B.S. te Middelburg zit, en een geestig stukje proza van A. Welschen van het Bredase Onze-Lieve-Vrouwe-lyceum. Het valt op, dat vele jongelui terug keren tot de oude vertrouwde versvor men en dat Harry Mulisch voor velen voorbeeld en idool is. Alles bijeen een zeer leesbaar boekje, al vinden we voor de meeste bijdragen een tien te hoog. Peter Howard, eertijds journalist aan een van de grootste Engelse bladen, is gedurende twintig jaar opgetrokken met Frank Buchman, stichter van de bewe ging voor geestelijke en morele herbe wapening. Van zijn diepe bewondering voor de man en zijn werk legt hij in dit boekje getuigenis af. Voor de bui tenstaander klinkt het hier en daar wat geëxalteerd, maar wie kennis wil ma ken met deze merkwaardige stroming en de man die haar in beweging zette, kan bij dit boekje goed terecht. Het is uitgegeven bij A. W. Sijthoff te Leiden. De Rotterdamse journalist Theo van Bergen schreef een „Gids voor Rotter dam" die in kort bestek zeer veel we tenswaardigs biedt. Zowel in de binnen stad als in de buitenwijken wordt de le zer wegwijs gemaakt. Uiteraard is aan de haven, de diergaarde, de musea en de vermaak-gelegenheden de nodige aandacht besteed. Het boekje, dat verscheen bij Nijgh en Van Ditmar te Rotterdam-'s-Gravenhage is goed geïllustreerd en voorzien van een kaart, die de tram- en autobuslijnen aan- Tweemaal in de week gaan de oli fanten van het Tower-circus in Black pool een bad nemen in zee op het cen trale strand van deze Engelse luxe badplaats. Het feit, dat de overige badgasten ruim baan maken voor deze kolossale baders, doet dit plaatje nog meer op een tafereel uit het hart van Afrika lijken. De oppasser zorgt voor de „douche". Vertegenwoordigers van de Ameri kaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben een beroep ge daan op de commissie voor atoomener gie uit het Amerikaanse congres om goedkeuring te hechten aan de overeen komst met België betreffende het ge bruik van kernenergie ten behoeve van de gemeenschappelijke defensie. De waarnemend onderminister van Buitenlandse Zaken, zei dat de overeen komst „in 't wezen der zaak" hetzelfde was als de verdragen die met een paar andere Navo-landen waren gesloten. Doordat zij de uitwisseling van niet voor algemene publikatie bestemde in lichtingen en van niet-splijtbare stoffen mogelijk maakt, zal de overeenkomst met België de V.S. in staat stellen sa men te werken bij het opstellen van plannen en de opleiding van personeel, zodat de Belgische Navo-strijdkrachten tezamen met de andere Navo-landen een doeltreffende bijdrage kunnen leveren tot de collectieve defensie. Met ingang van 1 juli is de heer K. Groenhof te Rotterdam be noemd tot rijkshavenmeester te Terneuzen. De heer Groenhof door liep de rangen van derde, tweede en eerste stuurman bij de Rotter' damse Lloyd, waarna hij in 1959 als gezagvoerder in dienst trad bij Vermaas' Scheepvaartbedrijf te Rotterdam. een goede positie en misschien zelfs een vooraanstaande plaats bij een of ander ministerie. Deze partij gaat over alle godsdiens tige scheidingen heen, veronachtzaamt iedere religie. Het belang van de staat prevaleert boven alles met als hoofd doel „Oehoeroe", vrijheid, zelfstandig heid. Illustratief voor de geestesgesteld heid van de leden is het feit, dat men het in die kringen maar moeilijk aan vaardbaar acht - zij het dan niet offi cieel tot uiting gebracht - dat jongelui priester worden en zich wijden aan het werk van de kerk. Men is daar de me ning toegedaan, dat jongelui, wanneer zij zijn afgestudeerd beter hun krach ten kunnen wijden aan de belangen van de staat. Er vindt in zekere mate dan ook reeds een koude nationalisatie van het hoger en voortgezet onderwijs plaats. De katholieke colleges zijn gedwongen ook leerlingen op te nemen, die niet van katholieke scholen komen, 't Gevolg dat zij katholieke kinderen moeten weigeren, omdat de capaciteit van de school absoluut onvoldoende is. Men mag de Malawi beslist niet on derschatten. Haar invloed gaat verder dan alleen politiek-parlementaire aan gelegenheden. Langzaam tracht de partij de publieke opinie te beheersen. Er verschijnt zelfs een partijkrantje in de landstaal, waarin veel aandacht wordt besteed aan de onafhankelijk heid van andere Afrikaanse landen, terwijl aan de sentimenten de vrije teugel wordt gelaten wanneer de zo begeerde en in het vooruitzicht ge stelde zelfstandigheid ter sprake komt. Los van federatie! Nyassaland is zuiver om economische redenen lid van de federatie. Alhoewel het land het zich niet kan veroorloven, wil dr. Banda toch uit de federatie tre den zo gauw de onafhankelijkheid een feit is. Hoofdzakelijk zijn het echter ge voelsoverwegingen, die hij te berde brengt. De enige „rijkdom" van Nyas saland is het arbeidspotentieel. Zouden de arbeiders niet meer naar Rhodesië gaan om er te werken, dan zal toch ergens elders emplooi moeten worden gezocht. Dr. Banda nam contact op met Kenya en Tanganjika over een mogelij ke federatie, maar deze landen toonden zich niet bepaald enthousiast. Misschien zijn deze stappen dan ook alleen als verkiezingsstunts bedoeld en zal dr. Ban da waarschijnlijk reeds tevreden zijn, wanneer hij bij de onafhankelijkheid in principe het recht krijgt af te scheiden, zonder dit concreet te willen doordrij ven. Hoe dan de houding jegens de blanken zal zijn is moeilijk te voorspel len. Alhoewel dr. Banda zelf zich vrij gematigt toont, doet hij niets om de anti-blanken-stemming onder zijn rood hemden tegen te gaan. Het valt dan ook werkelijk te betwij felen, dat, als het uur van de onafhan kelijkheid heeft geslagen, de blanken als gelijkberechtigde partners zullen aan vaard worden Een speciale subcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal binnenkort een verzoek indienen bij het Congres om een bepaling in te stel len, dat Amerikaanse buitenlandse hulp niet meer mag worden aangewend in projecten waaraan ook door de Sovjet- Unie of de Chinese Volksrepubliek wordt deelgenomen. De voorzitter van de commissie ver telde dat b.v. Amerikaanse goederen werden gebruikt ten behoeve van een ziekenhuis in Cambodja dat door de Russen was gebouwd. In het rapport van de commissie wordt gezegd, dat „Amerikaanse belastingbeta lers meewerken aan de verbreiding van het communisme". Volgens de commissie nam men in het Congres al te gemakkelijk aan, dat de zaken naar behoren geregeld werden. (Van onze Haagse redactie) Minister de Pous (Econ. Zaken) staat er op, dat de prijsverhoging van consump tiemelk-produkten, die in januari j.l. werd doorgevoerd, weer ongedaan wordt gemaakt. De prijzen moeten weer terug vallen op het niveau van december 1961, Indien dit niet geschiedt zal de minister per 1 juli met een prijsbeschikking ko men om zodoende tot prijsverlaging te dwingen. Dit standpunt heeft de minister te ken nen gegeven aan het bestuur van het produktschap voor zuivel tijdens audiëntie op 18 juni j.l. Het betreft hier prijsverhoging wel ke hebben plaatsgehad in Friesland, Groningen, Drente, Twente, de Veluwe, Noordholland, Zuidholland, Zeeland en Utrecht. Op 20 juni j.l. heeft het bestuur van het produktschap deze aangelegenheid besproken met de betrokken delegaties van consumptiemelk-commissies en -ver enigingen. De delegaties hebben te ken nen gegeven niet overtuigd te zijn van de noodzaak om de prijzen weer te ver lagen. Zij willen dat minister Marijnen (Landbouw) thans de belangen van de consumptiemelksector bij minister Pous gaat bepleiten. Dr. Banda, gefotografeerd toen hij, pas vrijgelaten, in Londen aankwam om er te onderhandelen, twee jaar ge leden. Hij is nu leider van de meer derheidspartij der nationalisten. Een partij met een bedenkelijke mentaliteit. De commissie die in Guadeloupe een onderzoek instelt naar de oorzaak van de ramp met de Boeing 707 die aan 113 mensen het leven kostte, begint vol gens goed ingelichte kringen steeds meer te voelen voor de opvatting, dat de tropische regenstorm, die woedde toen het vliegtuig neerstortte, de oorzaak is geweest van de ramp. De commissie die uit Frankrijk over kwam is van mening, dat het vliegtuig "of door de zware regenvlagen tegen de grond geslagen werd. of dat de navigatie- instrumenten door het slechte weer on betrouwbaar waren geworden, terwijl ook de besturing onmogelijk was ge worden. Vooral filmsterren hebben sedert on heuglijke tijden belangstelling gehad voor plastische chirurgie, omdat, deze tak van wetenschap hen een fraaiere neus kon verschaffen. Het verfraaien van de kin bleef echter een probleem voor velen die een of te slappe of te ver uitstekende kin hadden. Beentransplantatie mislukte vaak, terwijl plastic inzetstukken vaak de kin een onnatuurlijk aanzien gaven. Dr. Maury Parker uit Beverly Hills, heeft, nu de oplossing gevonden, meent .T heeft reeds 43 maal met succes zijn fijne siliconen spons gebruikt bij het „opvullen" van terugwijkende kinnen. De spons kan met een schaar in elk gewenst model geknipt worden en in een kwartier tijd aangebracht worden onder de huid. De conferentie van de internationale arbeidsorganisatie heeft zich dinsdag in Genève uitgesproken voor een werkweek van veertig uur in de industrie als „so ciale standaard". Deze werkweek zou zo nodig geleidelijk tot stand moeten ko men, zonder enige loonsverlaging. De stemverhouding was: 255 voor en 22 stemmen tegen het voorstel. Er waren 46 onthoudingen. Het voorstel heeft geen betrekking op de landbouw en vervoer of visserij op zee. Hiervoor zouden spe ciale voorzieningen moeten worden ge troffen. RIJKS-H.B.S. EN M.M.S. Aan de Rijks hogere burgerschool en middelbare school voor meisjes te Mid delburg, afdeling A, slaagden de vol gende leerlingen voor het eindexamen: Tmy den Hollander te Oostkapelle, Hans Joziasse te Middelburg, Jos Roth te Souburg en Herman Thoma te Souburg. GRENSVERVOER Te 's Gravenhage slaagde voor het vak-diploma grensoverschrijdend be roepsgoederen-vervoer D. Th. de Klerk te 's Gravenpolder. KRUIDENIERSWAREN Te Bergen op Zoom behaalde de heer Michel Plasschaert uit Overslag het di- MULO Op de tweede dag van de Mulo-exa mens, in het Schuttershof te Goes, moes ten slechts twee kandidaten worden af gewezen. Het Mulo-diploma A behaalden de dames K. Dekker. Biggekerke; M Kosten, Hansweert (x>, J. Eckhardt, Yer- seke; H. Reyenga, Yerseke (x); J. Bruijn- zeel, Kats, A. Willemkens. Breskens; D. de Keijser, Vlissingen; K. Gabrielse, Westkapelle; M. Kaland, Westkapelle; M. Dierick, Biervliet; L. Elve, Terneu zen; M. Meerman, Arnemuiden en A, Kopmels, s-Gravenpolder (x)de heren: J. Marteyn, Oostburg (x); M. Zoetewey, Kruiningen; Ch. Michielsen, Waarde; D. Ensing, Hansweert; A. Reyngoudt, Yer seke; F. Caan, Wolphartsdijk; J. v. Mo lenbroek, M'burg; J. Adriaanse, Arnemui den: J. Naaktgeboren. Vlissingen; M. Penne, Terneuzen; W. Koster, Terneuzen; D. van Belzen, Arnemuiden. Het diploma B werd behaald door de heren J. van Westen, Goes (x): J. Kastelein, Geers- dijk (x)D. v.d. Boogaart, Kortgene (x) C. Slabbekoorn, Hansweert <x); H ten Rouwelaar, Middelburg; J. Sandee, Goes M. Tellier, Goes; L. Kodde, Biggekerke; A. Janse, Arnemuiden; A. Buijs, Goes; B. de Kok, Goes; K. Leendertse, Hoe- dekenskerke; D. v.d. Werve, Goes; J. Slabbekoorn, Kloetinge en F. Wisse. Ka- pelle. De met x aangeduide kandidaten de zijn tevens geslaagd voor het midden standsdiploma.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 7