Knikkertje ROLLEBOL Weerwoord op kritiek van socialisten COCAINE- COMPLOT OPGEROLD Miljoenste woning na de oorlog Wanbetaler in skilift Een avontuurlijk schoolreisje De witte droom Ontwikkelingsbeleid op Nieuw-Guinea gaat voort SWANTEX Minister Toxopeus: „Laat Engeland er niet buiten DEAN MARTIN GAAT PROCEDEREN TEGEN 20th CENTURY FOX PROCO Kabouterbos bij nacht Een dagje corresponderen DOM VOSJE uit vissen Schoolreisje Twee kleine Italianen DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 Bréngt eerste sportshirt met 70% Terlenka - dus 70 méér plezier en gemak bij het dra gen en wassen! ZUID-AFRIKA WIL METRIEKE STELSEL GAAN INVOEREN crème - shampoo WEL VOETBALVELD GEEN VOETBALLERS (Van onze parlementaire redacteur) Het is onverantwoord en derhalve on aanvaardbaar om zolang er geen uit zicht bestaat op een internationale rege ling van de kwestie Nieuw-Guinea, die tot een ander beleid zou nopen-de ont wikkelingen op bestuurlijk, economiscn, sociaal-cultureel en politiek terrein te beëindigen of af te remmen. De regering heeft bovendien door een ondertekening van het handvest der Verenigde Naties de plicht op zich genomen deze ontwikke ling zoveel mogelijk te bevorderen en de bevolking op te leiden tot zelfbestuur". Dit schrijft minister Toxopeus (Bin nenlandse Zaken) in de memorie van antwoord op de begroting Nederland Nieuw-Guinea voor 1962 aan de Eerste Kamer. De minister neemt scherpe stelling tegen de in het voorlopig verslag tot uitdrukking gekomen kritiek van soci alistische zijde op het regeringsbeleid. De bewindsman zegt dat het hem ver baast dat men een kabinet verwijt, ernst te maken en voortvarend te zijn bij het uitvoeren van een beleid dat volko men in overeenstemming met het hand vest en de praktijk van de Verenigde Naties keer op keer in de staten-gene- raai is goedgekeurd. De minister herin nert eraan dat ditkabinet veel meer (Advertentie) Snerpende pijnen voor en na door opstijgend luurbrand? Bennies blussen bet vuur onmiddellijk. Ze herstellen prompt het verstoorde evenwicht in de maag en maken zo het overtollig zuur onschadelijk. Op 't mo ment dat U Rennies neemt en deze smel ten op de tong, zakt de pijn om na enkele minuten geheel te verdwijnen. Rennies - een plezierige remedie; smakelijk en., onopvallend. De Libanese handelaar in verdovende middelen, Sami Sèlim "Kourf 'is in Duits land in een val gelopen, die door de Zwitserse politie was opgezet. Men kwam Kouri, die de bijnaam „cocaine-koning" had op het spoor nadat de vorige week 13 mensen waren aan gehouden wegens het onwettig bezit van verdovende middelen. Het begon in het begin van de maand met de arrestatie van Chet Baker, de Amerikaanse „cool" trompettist, die in het bezit van verdovende middelen werd bevonden. Van Baker leidde het spoor naar dr. Bruno Cassina, een apotheker in Locarno en naar 12 anderen. Sommige van de gearresteerden werden weer vrijgelaten, maar de apotheker werd gebruikt als „lokvogel". Hij moest contact zoeken met Kouri. Het contact werd in West- Duitsland gelegd. Tot de gearresteerden behoren ook de Israëli Yalom Diamant, die in Wenen en Genève woont, en zijn Franse vrien- 1 din Maria Benedek. dan enig ander kabinet in het verleden een oplossing voor het Nieuw-Guinea probleem tracht te vinden. De minister betoogt met klem dat er in Nederlands Nieuw-Guinea vrijheid van menigsvorming en meningsuiting be staat voor alle (politieke) groeperingen. Pro-Indonesische Papoea-organisaties wordt niets in de weg gelegd. Oriënteringsbezoeken van groepen Papoea's aan Indonesië indien door hen gewenst en door Indonesië geaccep teerd ontmoeten bij de Nederlandse regering geen enkel bezwaar. De dage lijkse Indonesische bedreigingen en da den van geweld dragen er echter niet toe bij om het juiste klimaat voor zulke reizen te scheppen", aldus de minister. Hij zegt dat het overgrote deel der Pa poea's echter aandringt op een ongewij zigde integrale voortzetting van het Ne derlandse beleid. Desgevraagd deelt de bewindsman voorts mede dat in 1961 in Nederlands Nieuw-Guinea 27C3 personen (niet-ambte- naren) zijn binnengekomen, waarvan 1531 Nederlanders. Vertrokken zijn 4533 parti culiere reizigers, waarvan 3418 Neder landers. (Advertentie) De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. J. van Aartsen, zal dit najaar „ergens in Nederland" de miljoenste woning die na de oorlog is gebouwd, officieel openen. Vermoedelijk zal dit miljoenste huis in de maand ok tober gereed komen. Het Bouwcentrum te Rotterdam zal ter gelegenheid van dit gebeuren een tentoonstelling samenstellen over de ont wikkeling van de volkshuisvesting. De tentoonstelling zal een tournee door ons land maken en in Rotterdam worden geopend. Verder zal een korte film over de woningbouw worden gemaakt. (Advertentie) EL-MIOR Zuid-Afrika zal wellicht spoedig het metrieke stelsel aannemen, waardoor opnieuw één van de dingen die het met Engeland gemeen heeft zal komen te vervallen. De Suid-Afrikaanse Academie kondigde aan dat het ijkkantoor de mogelijkheden om op het metrieke stelsel over te gaan spoedig zou bestuderen. Verleden jaar verving Zuid-Afrika het Britse muntstelsel door een decimaal stelsel. De academie verklaarde dat de overgang beter in zijn werk was gegaan dan men had gedacht. De 45-jarige Schot Philip Rankin is veroordeeld tot 2 pond boete wegens mishandeling van Marcus Johnston, door hem gedurende een uur en 40 minuten in een skilift in de lucht te laten hangen. Rankin had eenvoudig de stroom af gezet. Hij zei, dat Johnston geweigerd had te betalen. De advocaat van Rankip zei, dat John ston tijdens zijn gedwongën verblijf in de liftstoel had genoten van een prachtig uitzicht. Hij vulde deze verzachtende omstandigheid aan m^t de opmerking dat Johnston naar de aarde zou zijn teruggekeerd zodra hij beloofd had te zullen betalen. (Advertentie) Comité Monnet Het comité-Monnet heeft een verkla ring gepubliceerd waarin wordt gezegd dat het Westen slechts dan een hechte eenheid zal vormen en de grondslag voor vrede tussen oost en west slechts dan zal zijn geschapen, wanneer de econo mische en politieke eenheid van Europa, met inbegrip van Engeland, tot stand gekomen is en Europa en de V.S. als gelijkwaardige partners naast elkaar zul len staan. Van het door de Fransman Jean Mon net geleide actiecomité voor de verenigde staten van Europa, zijn lid de grote meerderheid van de politieke partijen uit de zes EEG-landen, en de vrije en chris telijke vakverenigingen, die tezamen tien miljoen werknemers vertegenwoor digen. „Elke andere weg brengt niet alleen onzekerheid mee, maar het behoud van meerderwaardigheidsgevoelens en heers zucht die Europa aan de rand van de afgrond hebben gebracht en thans de hele wereld in de afgrond zouden kun nen storten." zo zegt het comité. „De politieke partijen en vakvereni gingen, leden van het actiecomité voor de verenigde staten van Europa, zijn van mening dat de onderhandelingen tot toe treding van Engeland tot de Europese Gemeenschap op dezelfde basis als „de zes", en tot het opstellen van een ver drag dat een begin van politieke unie mogelijk maakt, snel tot een goed einde gebracht moeten worden." De Amerikaanse filmster Dean Martin heeft civiele procedures ingesteld tegen 20th Century Fox Film. Hij eist om diverse redenen 6 miljoen dollar. Dean Martin heeft in totaal drie pro cedures tegen de maatschappij ingesteld. Eén procedure is aanhangig gemaakt wegens smaad, één wegens valse beschul diging en één wegens het derven van winst door het afbreken van de opnamen voor „Something 's got to give". De maatschappij heeft reeds een pro ces tegen Dean Martin lopen voor 3.339.000 dollar. (Advertentie) '(nieuwste! 'thandigste milder schuim, schoner haar Proco shampoo in tube geeft u snel 'n muts van schuim. Wollig schuim, dat uw hoofd doet tintelen van schoonheid. Proco is er met en zonder ei. Tube voor ca. 6 wassingen, w*m 65 ct. Morgen haarwassen volgens deze nieuwe methode! Kf Pasta L K2r Spray haalt de meeste vlekken uit de meeste stoffen! In het industriedorp Winsum (Fr.) zal met rijkssubsidie en een krediet van de gemeente een speelweide met een voet balveld en twee oefenvelden worden aan gelegd. In het betrokken dorp bestaat geen voetbalvereniging. De belangstel ling gaat er veeleer uit naar de in Fries land zo druk beoefende kaatssport. Het voorstel van b. en w. voor de kredietverlening werd verdedigd met de opmerking dat sedert de provincie Fries land tot probleemgebied is verklaard, er in bepaalde gevallen subsidie van 60 procent der kosten kon worden verleend in de aanleg van voetbalvelden. Niet echter voor de aanleg van een kaats- veld. Het voorstel is door de raad aan vaard. Het voetballen zullen de kaat sende Winsummers echter nog moeten leren. In een ver land was een groot bos. Er stonden heel hoge bomen. Onder een van die bomen stond een paddestoel. En nog een en nog een. In die kleine paddestoelen zaten kleine ventjes, ze heetten kabouters. Er waren ook vrouw tjes, die elfjes heetten. Die hadden mooie vleugeltjes. 's Nachts werkten de kabouters. Ze veegden de bladeren weg. De elfjes wasten en stopten sokken, dat waren hele kleine sokjes. Soms maakten ze een heel groot feest. Er hingen dan lampionnetjes, die brandden. Er kwamen dan vo gels, herten, en allerlei dieren kij ken. De kabouters dansten dan prachtig met elkaar. Maar daar kwam iemand aan. Het was een clown, hij maakte grappen. Haha- haha, lachten ze allemaal. Haha- haha, dat waren nog eens grappen. Nu was de nacht voorbij. Ze gin gen slapen en ze droomden nog van het fijne feest. Fransje Machielsen, Beeksestraat 79, Prinsenbeek. Nelleke van Leest, Joh. Willem Frisostraat 13, Moerdijk Toon Arts, Enschotseweg 155, Tilburg Er was eens een vosje. Het heette Dom, want het was verschrikkelijk dom. Hoe dat kwam wist niemand. Het was en bleef dom, en daar kon niemand iets aan veranderen. Op een dag zag het vosje kippen zwemmen. Dan ga ik morgen op kippenjacht. Zo gezegd, zo gedaan. En de volgende morgen ging de vos. Hij sprong in de vijver maar in plaats van kippen te vangen, ving hij een eend. Hij ging weer terug naar zyn hol. „Kyk eens moeder, een mooie kip". Moeder zei: „Dat is geen kip, dat is een eend". O, en van schaamte liet hij de eend los en die vloog weer weg. „Dommerik," riep moeder uit, „ga maar weg, ik wil je niet meer zien!" Toen ging hij maar lopen. Tot hy bij de bergen kwam. Op een van de bergen zag hy staan: ROEDER ROETS, TOVERNAAR. „Ha," dacht Dom, „daar moet ik wezen". Hij klopte aan en daar stond opeens de tovernaar. „En," vroeg die vriendelijk, „wat is er aan de hand?" „Och, ik ben zo dom en ik ben van huins weggestuurd en moet eerst een beetje wijzer zijn. Wilt u mij helpen?" „Goed, voor deze keer. Dom, dom, nu ben je wijs". „O, nu weet ik waar kippen lopen, dat is in een hok en niet in de vijver. Bedankt tovenaar! Nu ga ik weer naar huis". En toen hij weer thuiskwam noem den ze hem allemaal WIJS. Antoon Hofmans, Munsterkerk 23, Dussen Het was juni. Jan en Theo had den afgesproken om te gaan vissen. Toen ze uit school kwamen pakte Jan zijn fiets en ging Theo halen. Aangekomen bij de polder, zet ten ze hun fietsen tegen een boom en gingen naar de sloot. Theo wierp zijn hengel uit en Jan stond er gespannen bij te kijken. Na een paar minuten riep Theo: „Jan ik heb beet; probeer hem met mijn schepnetje te vangen, Jan." Na vijf minuten hadden ze hem uit het water, het was een voorn. Ze bleven nog een half uurtje maar Jan begon het te vervelen. „Theo," zei Jan, „ik vind het niets meer. Zullen we maar naar huis gaan?" Dat is goed," zei Theo. Hij haalde de dobber uit het wa ter. Toen haalde hij zijn hengel uit elkaar en ze stapten op de fiets en gingen naar huis. Corrie Knobel, Kasteellaan 55, Leur. Wie wil er corresponderen met Marieken van Waesberghe, Vij- Iainlaan 12a, Heikant, gem. St.- Jansteen. Marieken is 11 jaar en zit in de 5e klas van de lagere school. Ook Joke Rombouts, Vrouwken- vaartseweg 23, Waspik, oud 12 jaar en leerling van de 6e klas, zou graag corresponderen. „Ik hoop, tante Thea, dat ze terug Gonny Dufornee, Leeuwerikstraat 84, Breda de stad verkennen. Ook hier 1000 vragen, die de juffrouw niet allemaal kon beantwoorden. Langzamerhand ging het op de avond aan en stond de bus gereed. Met tegenzin stapten ze in en nu waren ze veel sneller thuis dan toen ze heengingen. Ik had een pure witte droom. Zo wit als sneeuw, zo blank als room. Geen schaduw en geen donkerte, Het was een drukte van jewelste in de zesde klas. De juffrouw liet hen even begaan, maar toen het haar te lang duurde vroeg ze luid, maar toch vriendelijk of ze stil wilden zijn. Waarom zo'n drukte? Wel de juffrouw had zo even mee gedeeld dat ze zaterdag a.s. naar Arnhem zouden gaan. Het voornaamste doel was om het Openluchtmuseum te bezichtigen! En wie zou zich daar niet druk over maken! Die dag was er geen sprake van leren. Als de juffrouw vroeg: hoeveel is 6 x 6 was het antwoord: 36 schoolreisjes! Eindelijk stond die langverwachte Het was alles licht wat flonkerde, dag voor de deur. Iedereen was vroeg uit de veren. Ze hadden afgesproken Rondom mij stond de zilvren maan, om half acht op school te zijn. Er dreven witte wolkjes aan. Mary ging Els halen: „Hallo, kom Een witte vogel in zijn vlucht, je? Het is al zeven uur." Doorkliefde er de klare lucht. Els wreef zich slaperig de ogen uit en het luide galmen van Els liet haar Een,boom vol witte bloesempracht, er aan denken dat ze vandaag heel Stond stil te geuren in de nacht, iets zouden beleven. Weinig later En strooide zachtjes en sereen, stonden ze piekfijn uitgedost in de Zijn witte bloesems om mij heen. deuropening. Ze pakten elkaar onder de arm en liepen welgemoed naar Ook zag ik witte rozen staan, school. Met parelen van dauw belaan. Op school werd alles besproken en Een witte zwaan dreef op een plas, toen stapten ze in de bus. Het was Die helder als een spiegel was. een heel tochtje. Maar er was veel te zien. De juffrouw werd over rompeld met vragen! Wat is dit en waar zitten we en zijn we er nog niet! Zo klonk het van alle kanten. Eindelijk, eindelijk waren ze bij Arnhem. Voor hen was het een lange reis geweest, maar in werkelijkheid was het voor mensen die verre reizen mHetn'eere?e wat^ze^deden was hun ln de winïel van Vissers, daar is natuurlijk een tas ledigen en hun maag vullen. Ook toonbank in. En in dietoonbank daar zit een la, was het erbarmelijk warm zodat ze oie la zitten? Knikkers! En nu gaat het ver- blij waren dat er in de beurt een ijs- haal beginnen. In die la zaten knikkers dat weet tentje stond. Er werd getrakteerd je al. Maar er is och een knikkertje bij waarover door de juffrouw. En toen begon het ik ga vertellen, en dat is Knikkertje Rollebol! Het doel van de reis. Het openlucht- is een mooi knikkertjeeen met allerlei kleuren ™ewelUd?gs! Wa?eln^udheden^erden Rolle^°l wachtte af of iemand hem zou komen ko- daar bewaard, precies zo alsof ze pen' Wacht, daar ging de Winkelbel weer! Er stapte nog dagelijks in gebruik waren. Dit *Len, longetye van zoiets zes jaar jaar binnen. Hij was waard om gezien te worden. hr"1 Om twaalf uur ontbeten ze op een open grasveld. De juffrouw had voor gesteld om op een terrasje te zitten, maar dat kostte een dubbeltje de man. De kinderen protesteerden en zeiden dat ze dat geld beter voor een ijsje konden gebruiken. Zo ge zegd, zo gedaan! Dus ontbeten ze op het grasveld. Toen dit was gebeurd, gingen ze een tocht door Arnhem maken en Men zegt wel eens: Wie verre reizen doet kan veel verhalen. Dat wisten de moeders van die kinderen 's avonds wel. Els Melser, Tilburg - f corresponderen," schreef Joke. J Op 23 juni zijn we op schoolreisje geweest. Dat was een gezellige dag. Het eerste vaar we naar toe gingen was naar de Tilburgse dierentuin. Dat was leuk en toen we alle dieren gezien hadden, gingen we naar de Oisterwijkse vennen. Daar hebben we gegeten. En daar hebben we ook een hele tijd gespeeld in de bosjes. Daarna gingen we naar 's Hertogen bosch waar we de toren mochten be klimmen., Het was een draaitrap met 570 treden! Toen we boven waren ke ken we naar beneden. De auto's le ken allemaal speelgoedauto's. Het was toch zo'n smalle trap! Toen we weer beneden waren, gingen we naar onze Zoete Lieve Vrouw kijken en eindelijk gingen we naar de Drunense duinen. Daar was het gezellig, We deden wed strijden wie het langst een bal op een lepel kon dragen en- wie er het eerst was. We moesten ook tegen het duin op klimmen en wie er het eerst was had prijs. We mochten onze kousen en schoe nen uitdoen. Onze zuster had ons ge zegd dat "ve nog naar de Efteling zouden gaan, maar de chauffeur reed door naar een nieuwe speeltuin. Maar daarvoor gingen we nog eten in een restaurant. Als we gegeten en gebeden hadden, mochten we naar de speeltuin. Het eerst waar ik naar toe ging, was naar de glijbaan, maar hij was te bot. Want je moet er met een matje vanaf glijden, dus ik ging maar een matje halen. Met dat matje ging het wel en daar zijn we een hele tijd gebleven. Pas om 8 uur zijn we vertrokken en om half negen waren we weer thuis in Liesbos. Corrie van Meel, Vuchtschootseweg 41 Breda Tussen de zilvren berkestammen, Groeiden de vreemde witte zwammen Een hermelijn met witte vacht, Begaf geruisloos zich op jacht. De witte nevels voor mij uit, Was als de sluier van een bruid. En aan de oevers van het meer, Daar streken witte reigers neer. En midden in die witte weelde, Stond ik te dromen, en ik speelde Met de gedachte aan het geluk, Helaas, de droom brak plotsling stuk. Die mooie dromen zijn bedrog, Zo zegt men vaok tot ons, maar och, Zij vormen toch per slot van stuk, Voor mij een vleugje van het geluk. G. de la Rivière Hansweert Jo Duerinck, Rapenburg 95, Stoppeldijk had een stuivertje in zijn hond. „Zo jongeman, wat moet jij hebben?" „Ik wou graag een knikkertje," zei het jongetje. „Zoek maar uit hoor. Er zijn er genoeg! Kom maar even achter de toonbank, mant daar heb ik een la vol knikkers Het jongetje kwam achter de toonbank en meneer Vissers maakte de la open. „O," riep het jongetje,wat zijn er dat veelEn wat een mooie!" Hij keek eens goed welke hij zou nemen. Maar ein- delyk wees hij toch naar deze! En hij wees op Rollebol! Wat vond Rollebol dat toch fijn Hij vond het ook een leuk jongetje. Het jongetje haalde een knikkerzak uit zijn broekzak „Stopt u hem hier maar in; en hier hebt u mijn stuivertje meneer". J ^g jongeman en tot ziens!" „Dag meneer!" Wat is het donker in die zak dacht Rollebol Maar er varen nog meer knikkers in. Toen ging het jon- Hel wasaTeJn ncL0m "ïf UF ging de scho°l uit. net was een gegil van die jongens! Maar oneen. hoorde Rollebol een stem zeggen: ,Hé Rombout na je een potje mee knikkeren?" Romoout ga "2°ed" Koorde Rollebol van dichtbij zeggen Dus die jongen die hem gekocht had heette Rombout Wat een leuke naam is dat, dacht Rollebol Rom bout pakte zoals gewoonlijk een handjevol knikkers. Toen gooide hij ze op. Opeens zag hij dat de nieuwe dus Rollebol erbij wasen ook dat hij in het potje lag! Rombout wou hem terug pakken omdat hij bang was dat die andere jongen hem zou winnen! Maar de jongen zei: „Nee hooreerlijk is eerlijk". Toen zat er niets anders meer 'op dan hem maar te laten liggen want Rombout was een beetje bang van die grote iongen. Maar de jongen dacht dit potje moet ik winnen! En hij zei gauw tegen Rom bout: „Dag! Ik heb geen zin meer". En hij pakte gauw Rollebol uit het potje en liep er hard mee weg. „Dat is gemeen!" riep Rombout Akelig jong!" En hij holde huilend naar huis. De jongen die Rollebol gepakt had liep heel hard, en keek telkens achterom of Rombout hem niet achterna zat. Neegelukkig niet, dacht die akelige jongen. Toen die akelige jongen de volgende dag om kwart voor twaalf iveer zou gaan knikkeren, dacht Rolle bol, ik laat dat jong verliezen. En Rollebol zei tegen alle knikkers die in de knikkerzak zaten: „We laten dat jong lekker verliezen, ivant vonden jullie hem niet gemeen?" „Ja," riepen de knikkers, „wij vinden hem heel erg gemeen, en we laten hem lekker ver liezen!" De jongen vroeg toen weer aan Rombout, „Ga je mee knikkeren?" „Ja," zei Rombout ,maar dan moet je icel eerlijk spelen hoor!" „Ik zal echt eerlijk spelen," antwoordde de jongen. Daar begon nen ze! Rombout die won telkens en daarom kreeg hij Rollebol ook weer terug! Wat teas die Rombout in zijn schik. Hij liet Rollebol aan iedereen zien! Maar met hem knikkeren dat deed hij niet omdat hij Rollebol dan weer zou verliezen! Cristje Godden De la Reijweg 21, Breda Cristje Broeders, Goselingstraat 26, Oosterhout GRAPJES „Mevrouw Derkse," zei boer Harm- sen boos, „vier van je jongens zitten in mijn boomgaard!" „Lieve hemel, waar is Jantje dan?" „Mams," vroeg kleine Frans, „kan een hond die een keer een worst heeft weggehaald nog politiehond worden?" „Vader, als u met uw nieuwe auto tegen een boom rijdt en uw wagen gaat kapot mag ik dan de toeter hebben?" Kees van Oevelen, Halsteren Songtekst door twee teenagers Ja, ze zouden toch zo dolgraag weer in Napels willen zijn. Maar twee kieme Italianen hebben het geld niet voor de trein. Twee kleine Italianen, die dromen van Napoli Van Tina en Marina, die wachten zo'n jaar ol drie Twee kleine Italianen, hun harten doen pijn, Ja, ze zouden toch zo dolgraag weer in Napels willen zijn. Maar twee kleine Italianen hebben het geld niet voor de trein Oh Tina, oh Marina, ach waren wij maar by elkaar, Oh Tina, oh Marina, dan was ons sprookje waar! Twee kleine Italianen die hebben zo vaak verdriet. Ze vinden in de vreemde het ware geluk maar niet. Twee kleine Italianen, ja heimwee doet pijn, Ja ze zouden toch enz. Oh Tina, oh Marina, ach waren wij maar bij elkaar. Oh Tma, oh Marina, dan was ons sprookje waar! Twee kleine Italianen, des avonds dan zie je die Dan kijken ze de trein na, die weg rijdt naar Dan kijken ze de trein na, die wegrijdt naar Twee kleine Italianen, zo'n afscheid doet pijn. Ja, ze zouden toch enz. fGoed zo, Nederlandse tekst en liefst niet te lang).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5