„MIDNIGHT IN SASKOU" vijfde evenement van Z.V.J.S. Overslag Russisch hout in Middelburgse haven BATAVUS Melkpolitiek regering gaat ten koste van kwaliteit Eerste schip liep vast Zierikzeese verrassing voor Goirlese kinderen cu2§ü! Lage tarieven DeA.N.W.B. behandelde in 1961 5516pechgevallen in buitenland Hervormd kerkcentrum in Middelburgse stromen wijk OaeblaD ÏJeJStcra Europa der Volken Voorkeurstemmen UITKERING gemeentefonds verhoogd VROOM PREESMANN Jaarverslag Zeeuwse Melkfederatie N.V Haven Vlissingen Voorstel tot uitkering van 9 pet. dividend Hero hóórt er bij! VHssingen te duur? Ongekende drukte Groei wegenwacht met 35.999 GEZOND GLANZEND HAAR Artsen voelen niets voor ziekenhuis voor jarenlang zorgeloos en veilig fietsen J oor bepaalde steden en streken: DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 (Van onze redacteur) De Z-Vlaamse Jazz-Sociëteit, op 15 november 1958 ten leven ge wekt en reeds thans een flink uit de kluiten gewassen spruit, die het stadium der volwassenheid na dert, organiseert zaterdagavond in de grote zaal der glasfabriek te Sas van Gent een groots opgezet jazz-festijn onder de merkwaar dige benaming „Midnight in Sas- kou". Een merkwaardigheid overi gens, welke zich op simpele wijze verklaren laat. Het actieve bestuur van de sociëteit dat zich o.a. ten doel stelt minstens één maal per jaar een gerenommeerd radio- t.v.-orkest naar Zeeuwsch Vlaanderen *e halen, kan in de nog slechts vrij korte bestaansperiode reeds bogen op een 4- tal evenementen van de éérste orde! Drie en vier februari 1959 wees de ka lender, toen in samenwerking met het Jansenius-lyceum te Hulst en de geza menlijke lycea te Oostburg de eerste knalavonden konden worden gereali seerd met o.a. een drietal instructieve concerten door het bekende kwartet Pe ter Schüperoort. Niettegenstaande het ongunstige tijdstip (weersgesteldheid en naderend carnaval) trok men ruim vierhonderd bezoekers! WAAGSTUK Enkele maanden nadien werd een fes tival geëntameerd: „Jazz at the free ferry country" oftewel: jazz in het land der vrije veren. Medewerking verleen den verscheidene amateurbands, alsmede het vermaarde trio Pim Jacobs met zang door Greetje Kauffeld. Toen gebeurde het! Elf juni 1960! Met zegge en schrijve 'n tientje in de vereni gingskas waagde het bestuur zich bru taalweg aan de organisatie van een avond, die ruim twaalfhonderd gulden kostte en waaraan men zowaar nog n vette financiële kluif overhield. Dank zy ruim 800 betalende bezoekers die dit experiment voor geen geld ter wereld wilden missen, want de muzikale om lijsting lag in handen van de Dutch Swing College-band. „Jazz at the securit hall" was het mot to verleden jaar, toen de Dixieland Pipers o.l.v. Eric Krans de honderden gasten naar een enthousiast hoogtepunt bliezen waarbij Anneke Grönloh debu teerde als jazz-vocaliste en de bekende Nelson Williams, oud-trompettist van Duke Ellington, eveneens van de partij was, evenals het trio Piet Bloem uit Middelburg, dat zojuist de Zeeuwse schooljazz-competitie gewonnen had. TOP-rUNE En wat wacht nu de jazzliefhebbers a.s. zaterdag? Zoals gezegd: 'n „Midnight in Saskou" en dit lijkt verdacht veel op „Midnight in Moskou": het onovertroffen succes-nummer-op-de-plaat van „The New Orleans Syncopaters" o.l.v. Jan Burgers, die zich met dit nummer naar de top der Amerikaanse hit-paradr, speelden en het nu in levenden lijve ko men presenteren in Sas. Foto boven: Zo'n jazz-evenement als zaterdag te Sas van Gent wordt georganiseerd, vraagt uiteraard nogal wat voorbe reiding sactiviteiten van het ZVJS- bestuur, dat u hierboven ziet afge beeld. Van links naar rechts: mej. R. Eeckelaar, voorzitter W. Remery, pen ningmeester R. Verhelst, secretaris W. Zwartelé en mej. J. Hamelink. Vice- voorzitter J. de Rooy en 2e penning meester P. Stofferis waren door ge zinsomstandigheden verhinderd. Greetje Kauffeld ontving in 1959 het erelidmaatschap der Zeeuwsch-Vlaam- se Jazz Sociëteit, waarbij de drummer van het trio Pim Jacobs ogenschijnlijk nogal ontroerd raakte... Opnieuw dus een goede greep van de ZVJS, waarvan voorzitter en secretaris ons tijdens een plezant onderhoud ver zekeren, dat momenteel Z.-Vlaanderen „jazz-rijp" mag heten. Beperkte aanvan kelijk de ledenaanwas der sociëteit zich grotendeels tot de kanaalzone, thans is laarvan geen sprake meer. Dank zij de ;pontane medewerking van alle mogelij ke zijden en met name vooral van o.a. rector v. Roessel (Janseniuslyceum) en Deze prijzen gelden slechts 3 dagen BREDA - BERGEN OP ZOOM - OOSTERHOUT *>Op grond van de produktiekosten der melk, aanvoer-, vevwerkings- en afvoerkosten der melk alsmede de distributiekosten is herhaalde lijk aangetoond, dat de huidige door onze regering ingevoerde stringente prijsbewaking aan de fabrieken en voor de melkhande laren onvoldoende armslag geeft voor de uitvoering van eisen en wensen op het gebied van de kwa liteitsverbetering, research en de mede daaruit voortvloeiende aan passing der bedrijfsinrichting. De nadelige gevolgen hiervan wreken zich steeds meer en doen zich des te sterker gevoelen waar de indruk bestaat dat de consumptiemelk- bedrijven door het ingrijpen van onze regering zwaarder worden getroffen dan andere bedrijfstak ken. Wij krijgen steeds meer het gevoel dat onze regering met het door haar gevoerde melkprijsbeleid een zo laag mogelijk prijsindex cijfer van de kosten van levens onderhoud nastreeft en dit belang rijker acht dan een kwalitatief zo verantwoord mogelijke con- sumptiemelkvoorziening. Deze voorziening is alleen bij een eco nomisch gezonde prijs voor melk en melkprodukten bestaanbaar." Deze passage is te lezen in het jaarverslag dat de Zeeuwse Melk federatie over 1961 heeft uitge bracht. In dat jaarverslag is verder o.m. vermeld dat de federatie op het einde van 1961 2408 leden telde waaronder zich 2130 melkvee houders bevonden. De totale melkproduktie in Zeeland bedroeg in 1961 81,1 miljoen kg. Dat is 3 miljoen kg méér dan in 1960 maar toch nog bijna 9 mil joen kg minder dan in 1940. Er werd in 1961 64,2 miljoen kg aan de zuivelfabrieken afgeleverd te genover 48 miljoen kg in 1940. De exploitatierekening over 1961 laat een tekort zien van 1816,31. Na voorbereidend werk van de federatie werden in 1961 melk- saneringen doorgevoerd in Seroos- kerke en Rilland Bath. de directie en personeelsvereniging der glasfabriek. De ZVJS. die destijds werd opgericht door Wim Remery, J. de Rooy, Liesbeth Slock. Ad den Boer en Huub de Klerk, beperkt zich niet slechts tot het organi seren van zo'n jaarlijks festijn, doch arrangeert ook verscheidene avonden met amateurbands, terwijl zij altoos gaarne bereid is (zoals bij de jongste carnavalsviering) om voor instanties, ver enigingen, fabrieksdirecties etc. desge vraagd de organisatie van feestavonden e.d. te verzorgen. Voor zover althans dit amusement in haar lijn ligt. De raad van Commissarissen van de N.V. Haven van Vlissingen zal de aan deelhouders voorstellen een dividend van 9 pet. uit te keren en van het winst saldo van. bijna 400.000 gulden f 12.000 toe te voegen aan de „Reserve voor Belastingen", f 32.559,- aan de „Reserve voor afschrijvingen op vervangingswaar de", f 273.000,- aan de „Reserve voor Investeringen" en f 774.34 over te bren gen op de nieuwe rekening. Het jaarverslag 1961 vermeldt, dat het aantal zeeschepen, dat van de Vlissingse haven gebruik maakte, groter was dan in 1960 (van 1676 naar 1775). Ook de tonnage lag hoger. „Verblijdend is dat net aantal ladende, lossende, schoonmaak- en reparatieschepen toenam", aldus het verslag. Het aantal binnenschepen dat de haven aandeed, lag beduidend hoger dan in 1960 hetgeen te danken is geweest aan de aanleg van de waterkering bij de Buiten haven en aan de werkzaamheden in het Sloe. Ook was er in 1961 meer toeristen verkeer met België dan in het jaar daarvoor. Er werden 74 reizen gemaakt met ruim 19.000 passagiers. Het sloopbedrijf leverde wat minder werk dan in I960 i.v.m. het stijgen vpn de prijs van oude schepen en het dalen van de schrootprijs. De loodsruimte werd rendabel gemaakt met de opslag van graan, erwten en stukgoederen. OP VERZOEK van de spelers zijn Ang- steribbe en Soetekouw van Vole- wijekers op de transferlijst geplaatst. Bij DWS-A waren dat Vonhoff en Westphal. Voorts Schenkel, G. en I. Braam, de Jong, Corbran, Hoogen- dorp en Wiersma. Een Zlerikzeese delegatie van het Jeugd Rode Kruis o.l.v. de zusters Ma terna en Ursula, mevr. Lems-van der Doe, mej. M. v. d. Ouden en de heren H. Uyl, M. bu de Vaete en J. Joppe, ver- blydde een groot aantal kinderen van huize De Bocht te Goirie met een mas sa speelgoed. Dit speelgoed was vervaardigd op Zierikzeese scholen. Het tehuis is voor ongehuwde moeders met hun' kinderen. De overste, zuster Maria Gabriella, stond met haar personeel perplex over zoveel goede gaven uit het verre Zierikzee, waarmee niet minder dan 68 kinderen een prettig moment kon worden be zorgd. De r.-k. kleuterschool presteerde het om naast slingers, haarbandjes en halskettingen een honderdtal wandver sieringen, twintig legpuzzels en 25 kleurboekjes te maken. De leerlingen van de nutskleuterschool zochten het in feesthoedjes, paddestoelen en plakboe ken. Het grootste aandeel nam de lage re technische school met 40 houten hijs kranen, 20 auto's met oplegger, 20 zand- schepjes en twintig zinken emmertjes. Ook de andere scholen, van alle richtin gen en soort, lieten zich niet onbetuigd. Na de overdracht van alle welkome ge schenken maakte de Zierikzeese delega tie een rondgang door de próchtig in de bossen gelegen paviljoens. Met dank in he-t hart voor de gelegenheid met gulle hand te mogen wegschenken en een her innering aan een heerlijke middag, werd de reis naar Zierikzee terug gemaakt. (Advertentie) Genieten van vrijheid, in vakantie en weekends. Daar hoort Hero bij! Die verrukkelijke zonnige zo merse dranken met het unieke fruitaromaen de smaak voor élke smaak. Geen wonder dat Hero veruit favoriet is. Hero verhoogt de zomerse genoegens ver frissend, verkwikkend! Het grootste assortiment, zuiverder van kwaliteitperi sinas - citroen - cassis - ananas - cerise - frambozen grapefruit. helemaal üw smaak (Van een medewerker) Met de komst van het ruim 1300 b.r.t. metende Noorse m.s. Diana is het houtoverslag-seizoen voor de Middelburgse haven weer begon nen. De Diana heeft een lading van 540 standaards (pim. 1300 ton) gezaagd hout aangevoerd. De lading werd ingenomen in de Russische Witte-zee-haven Archangel. Het grootste gedeelte van de lading is bestemd voor afnemers in Zuid-Nederland o.a. Helmond, Roermond, Geldrop en Terborg. Een ander gedeelte van de lading is bestemd voor een Middelburgse afnemer. Het vervoer naar de diverse bestemmingen geschiedt per binnenschip, wagon en op vrachtauto's. Do Diana is tot op heden een van de grootste schepen, die gelost hebben aan de overslagkade by het industrieterrein. De aankomst van het schip te Middelburg verliep niet zonder moeilijkheden, daar de diepgang van de Diana het schip belette langszy van de kade af te meren. Op ongeveer vier meter uit de wal bleef het schip in de modder steken. Een in allerijl uit Vlissingen aangevoerde ponion werd echter tussen scliip en kade gevaren, waardoor de lossing maandagmorgen kon beginnen. bracht opnieuw drukte. Twee zeesche pen van ongeveer 2500 ton draagvermo gen hebben dezer dagen hun lading in Middelburg achtergelaten. Frappant is hierbij, dat dit alles aan Vlissingen voorbij gaat. Vlissingen De ovedslag van hout te Middelburg is tot stand gekomen door samenwerking van een Vlissings cargadoorsykantoor en een Middelburgs stuwadoorsbedrijf. Zon der enige medewerking van welke ge meentelijke of overheidsinstantie dan ook zijn deze bedrijven er in geslaagd op bescheiden wijze te gaan concurreren met de specifieke houthavens als Zaan dam. Rotterdam en Dordrecht. De groot ste troef in deze concurrentieslag is de aanzienlijke lagere laad- en loskosten. die deze bedrijven hun relaties kunnen bieden. Deze troef is echter jammer ge noeg tot op heden het enige winstpunt gebleven, daar de faciliteiten voor zee schepen te Middelburg zeer beperkt zijn Vooral de diepgang langs de kaden is te gering om grotere zeeschepen die ac commodatie te bieden, die gewenst is. Ook het kranenpark. eigendom van de (enige) stuwadoor, is niet geschikt voor de grote zeeschepen. Niettemin worden deze moeilijkheden door vindingrijkheid steeds overwonnen. De Middelburgse liaven heeft dit jaar een merkwaardige hausse beleefd. Reeds eerste maanden van 1962 werden Ingezet met de overslag van een aan zienlijke party oud-ijzer uit Engeland en bestemd voor het Roergebied. Onmiddel lijk hierna moest de Middelburgse haven r volle toeren gaan draaien voor de overslag van een grote party aardappe len uit Italië en bestemd voor Engeland. Binnen twee weken werden niet minder dan een twintigtal coasters met aardap pelen geladen. Moeilijkheden met de overslag van ba- zalt-steen uit Zweden langs het Kanaal door Walcheren hebben er toe geleid, dat een aanzienlijk deel hiervan in de Mid delburgse haven zal moeten worden ge lost. Zorgde de uitvoer van aardappelen voor grote drukte, ook de invoer hiervan (Van onze Haagse redactie) Meer dan 5 procent van de Neder landse toeristen in het buitenland krijgt met pech te kampen. Dit veronderstelt de A.N.W.B. op grond van zijn ervaring in 1961 met de internationale reis- en kredietbrief, waarvan er vorig jaar 110.000 werden afgegeven. De bond moest namelijk 5516 gevallen van pech in het buitenland behandelen. Er wer den o.a. 405 voertuigen gerepatrieerd en 52 zieke of gewonde Nederlanders naar huis teruggehaald. Ook werden nog 3600 kredieten aan leden in het buitenland verleend. Dit schrijft de bond in zijn jaarverslag over 1961. Uit dit verslag blijkt dat het leden aantal van de A.N.W.B. in 1961 met 35.141 is gestegen en gekomen is op 483.280. Het aantal wegenwacht-lidmaat-, schappen steeg van 305.741 tot 341.740. „Hierdoor groeide het werk tot een on gekende omvang", zo schrijft de bond in zijn jaarverslag. Deze uitbreiding wordt o.m. door de volgende cijfers geïllustreerd. Het aan tal verstrekte reisroutes steeg van 98.700 tot 109.000, hetgeen uitsluitend te danken was aan de grotere vraag naar buitenlandse reisroutes. De bond be schikt thans over 8000 verschillende toe ristische routebeschrijvingen over heel Europa. Het aantal afgegeven en ver lengde kampeerdocumenten steeg tot 433.400. De wegenwacht die in 1961 vijftien jaar bestond hielp 183.300 gestrande voertuigen. De wegenwacht is thans 250 man sterk. Het aantal in auto's patrouil lerende manschappen nam toe tot 69. De technodienst van de bond verichtte in 18.204 gevallen keuringen en expertises. Er werden voorts 40.275 persoonlijke technische adviezen aan de leden gege ven over allerlei onderwerpen op het gebied van motorvoertuigen (in 1960: 34.228), 100 personen namen deel aan de rijbrief voor gevorderden. (Advertentie) HAARCREME heeft uitstekende kaden met diep vaar water, waar de allergrootste zeesche pen zonder moeite kunnen afmeren, de haven heeft een aantal uitstekende kranen, alle faciliteiten voor het ver zorgen van bunker-olie. Niettemin weet Middelburg met zijn voor zee schepen gebrekkige accommodatie Vlissingen dikwijls voorbij te streven. De laad- en loskosten le Vlissingen zijn aanzienlijk hoger dan in Middelburg en liggen zoals meermalen gebleken is op het niveau van Rotterdam en Amsterdam. De gevolgen hiervan zijn boven opgesomd. Het ontbreekt Vlis singen aan een scherpere concurrentie positie en de resultaten zijn er naar. Achttien artsen uit Stadskanaal en omgeving hebben de Stichting Inter kerkelijk Protestants-Christelijk Zieken huis" in' Stadskana-al in- een -brief laten weten, dat zij, gezien de moeilijkheden met het-ziekenhuis ..Bethesda" in Hoo- geveen van de ..gereformeerde zieken verzorging" geen vertrouwen hebben in het door deze instelling te bouwen zie kenhuis in Stadskanaal. Zelfs na een eventuele grondige wijziging in de opzet van de vereniging, zo laten de artsen weten, is het hun onmogelijk voldoende vertrouwen op te brengen T5T brief is ondertekend door drie art sen. Een der ondertekenaars heeft zich inmiddels van de inhoud van de brief gedistantieerd. De namen van de vijf tien andere artsen worden niet genoemd. Het bestuur van de stichting in Stads kanaal verbaast zich over deze brief. Te meer daar deze w-erd verzonden een paar dagen voordat de ziekenhuisraad in Den Haag bijeen kwam om de bouw plannen voor het ziekenhuis te bespre ken. Buitenstaanders wisten van deze vergadering niets af- Ergens moet dus een lek zijn, aldus de stichting, in eigen gelederen of bij een officiële in stantie. In 1953 is de stichting haar werkzaam heden begonnen, maar door diverse om standigheden staat er nog steeds geen ziekenhuis in de Kanaalstreek. (Advertentie) Een hervormd kerkcentrum verrijst in de Middelburgse Stromenwijk. Er ivordt niet alleen een kerk gebouwd, maar tevens een jeugdkerk, kinder- kerk en vergaderzaal. De grote kerk zal achthonderd zitplaatsen bevatten. Het exterieur zowel als het interieur zal een strak modern aanzien krijgen. Een der gevels zal uit grote ramen bestaan. Men is in januari begonnen met de bouw van het centrumDoor een voorspoedige afwerking van zaken hoopt de herv. gemeente Kerstmis 1962 de kerk in gebruik te kunnen nemen. Dat zal dan minstens 2 maanden eer der zijn dan de plannen waren. ploma kruidenierswaren. Curopa der Vaderlanden, Europa der Staten, Europa der Volken. Drie uitdrukkingen, die niet ver van elkaar lijken te liggen. Wat zouden we daar over ruzie maken? De heer Pierre Pflimlin, oud-premier van Frankrijk, die onlangs uit protest tegen de „Euro pese" opvattingen van de generaal uit het kabinet-De Gaulle wegliep, heeft op een MRP-congres gezegd: „Laat men niet beweren dat het hier gaat om woorden, om een academische dis cussie zonder praktische of actuele betekenis. Het Europa der Staten ken nen wij allang. Het brengt ons terug naar de 19e eeuw, naar het Congres van Wenen en het Europese concert, waarover men reeds aan onze groot ouders vertelde. Het concert duurde totdat de musici elkaar de instrumen ten naar 't hoofd gooiden. Ik bedoel dat 't nooit heeft verhinderd dat de Euro pese staten zich door het nationalisme lieten meeslepen en elkaar beoorloog den. Het geven van een periodiek karakter aan de ontmoetingen zal het verbruik van groene lakens verhogen, maar op zichzelf geen fundamentele vernieuwing vormen. Er is dus iets anders nodig." En dit andere is dan de vorming van Europese Gemeen schappen met gemeenschappelijke in stellingen, die onder geen van de deelnemende staten ressorteren en ten opzichte van hen een zekere autono mie bezitten en die daardoor de smelt kroes kunnen vormen, waarin lang zamerhand een gemeenschappelijke wil tot stand komt..." Hier is duidelijk de kern van de kwestie aangewezen. Het Europa van de 19e eeuw, waaruit de oorlogsonhei len van die eeuw en ook van de 20e eeuw zijn ontstaan, mag niet weer keren. We moeten er een andere ge stalte aan geven, zijn roeping her ontdekken. Niet door een staatkundig esperanto of volapuck, zoals De Gaulle sneerde. Doch door de bonte verschei denheid van krachten, initiatieven, capaciteiten, in de eigenheid der vol ken gelegen te respecteren, maar te vens te richten op gemeenschappelijke doeleinden, die bij een volstrekt auto noom naast elkaar leven nimmer be reikt kunnen worden. Die visie kan en moet het winnen van de uit een over leefd verleden stammende opvattin gen. £)e KVP-reglementen bepalen, dat de kandidaat, die op een onverkies bare plaats staande met voorkeur stemmen toch in de Kamer wordt gekozen, zijn verkiezing alleen mag aanvaarden na goedkeuring door het partijbestuur. Het onlangs verschenen rapport van het Centrum van Staat kundige Vorming heeft deze regeling gefiatteerd. Mede naar aanleiding daarvan is overigens meer buiten dan binnen het katholieke kamp opnieuw een discussie ontstaan over de vraag. De teneur ervan is, dat het KVP-reglement onjuist zou zijn om dat het in strijd met de letter en geest van de kieswet de invloed van de kie zers zou beknotten ten gunste van die van het partijbestuur. Er wordt zelfs over „vervalsing van de verkie zingsuitslag" gesproken en van „ge knoei met spelregels". Het is te betreuren, dat men deze kritiek van KVP-zijde wat hautain negeert. In niet-katholieke kringen krijgt men er weer het gevoel door dat „die roomsen" toch wel een heel eigenaardig volkje vormen, met eigen gebruiken en spelregels die slecht pas sen in het kader van wat algemeen als goed-democratisch wordt aanvaard. Wat is echter het doel van de voor keursregeling? Niet om gedweeë par tijvolgelingen in de Kamer te krijgen. De bekrachtiging van het voorkeurs recht wordt alleen gehanteerd om te voorkomen, dat aan de deskundigheid der fractie en de evenwichtige samen stelling ervan afbreuk zou worden gedaan. Het gaat hier dus om een bij uitzondering te hanteren noodmaat regel, om te voorkomen b.v., dat de fractie zonder deskundigen op het ge bied van de defensie, woningbouw of sociale verzekering zou komen te zit ten, ofwel dat vertegenwoordigers van regionale of maatschappelijke groe peringen er uit zouden verdwijnen. Dit is een kwestie van algemeen be lang. De KVP-fract.ie heeft als grootste groepering in de Kamer overeenkom stige verantwoordelijkheid. Haar bij drage aan de behartiging van het algemeen belang zou beneden de maat blijven als de samenstelling der fractie kwalitatief te wensen zou overlaten. Toch zit er in het geheel iets on bevredigends. Vooral als men bedenkt, dat de drang naar voorkeurstemmen vaak ontstaat, als er ongelukken zijn gebeurd bij de groslijststemming, zoals in 1959, toen mr. Van Rijckevorsel op een z.g. onverkiesbare plaats kwam te staan. We zouden er daarom voor voe len de zaak anders te stellen: Verkie zingen met voorkeurstemmen worden altijd gehonoreerd, tenzij een onpar tijdige instantie vaststelt, dat door die verkiezing aan He deskundigheid van de fractie grotelijks schade wordt toegebracht. (Van onze parleFmentaire redactie) Minister Toxopeus (binnenlandse za ken) heeft gisteravond in de Tweede Ka mer aangekondigd, dat de gemeenten in de mijnstreek en in de ontwikkelings gebieden, alsook gemeenten, waar in stellingen van hoger onderwens gevestigd zijn binnenkort waarschijnlijk hogere uitkeringen zuilen ontvangen uit het ge meentefonds. Het gaat hmier om z.g. „verfijningen" d.w.z. uitkeringen, die meer zijn afge stemd op plaatselijke omstandigheden. Deze mededelingen werden gedaan bij de behandeling van de begroting voor het gemeentefonds voor 1962 en van aan vullende begrotingen voor het gemeen tefonds over de jaren 1960 en 1961.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3