Walcheren JONGELUI Zeeuwsch-Vlaandereri Zuid-Beveland 3 DAGEN COUPON VERKOOP Eén schoolartsenregeling voor Z.-Vlaamse gemeenten at en Drie inbraken in één nacht Uitbreidingsplan Souburg zal wijzigingen ondergaan Per abuisj in verkeerde huis I SPECIALE Thoolse dagen 2 2 MIDDELBURG M.L.T.C. II promoveert naar derde klasse Z. VLISSEVGEN Kolkenzuiger voor riooldienst Benoemingen bij onderwijs Aan onze adverteerders Dagblad De Stem Nieuwe groente Lijkt op komkommer smaakt naar asperges Veeten toonstelling te Middelburg Raad Axel aanvaardt: Subsidieverhoging Groene Kruis AXEL Raad vergaderde Nieuw materiaal voor brandweer Valspar45 OOSTBURG VERZEKERINGEN j A. P.A.v.d. Walle&Zn. j Brandweerwedstrijd in Rilland Bath Zwembad Meer contributie leden Zeeuwse melkfederatie van: vitrage overgordijnstof plastic-tafelzeil bekledingstoffen kokoslopers vloerbedekking lopers enz. TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN Wie het eerst komt, heeft de GROOTSTE KEUS I VROOM A DREESMANN HOOGWATER Vandaag Morgen DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 Door een klinkende 6-2 overwinning van de Middelburgse Lawn Tennis Club II op 't Halve Maantje, promoveert het hoofdstedelijke team naar de derde klas se Zuid van de K.N.L.T.B. De uitslagen: Enkelspelen: A Dorst-F. de Haas 6-3 6-2, A. Boone-F- L. Schlingemann 6-8 6-2 6-0, Mevr. N. Muller-Mevr, L. Mol 6-1 6-2, Mevr. M. Visch-Mej I. Wattez 5-7, 4-6. Dubbelspelen: Mevr. N. Muller en A. M. E. Drost - Mevr. L. Mol en F. L. Schlingemann 6-0 6-3, Mej. M. Wolthers en A. Boone - Mej. I. Wattez en F. de Haas 7-5 6-3, A. Drost en A. M. E. Drost- F. de Haas en F. L. Schlingemann 4-6 6-0 3-6, Mevr. N. Muller en Mevr. M. Visch - Mevr. L. Mol en Mej. I. Wattez 6-2 8-6. De jaarlijkse onderlinge wedstrijden van de Middelburgse Lawn Tennis Club, heb ben bü verschillende partijen goed tennis te zien gegeven. Programmapunten wa ren het heren- en het damesdubbelspel die respectievelijk door mevr. Koops en mevr. Wolthers en door de heren Leen- dert Parent en Hans Potteboom werden gewonnen. MUZIKALE RONDWANDELING TAMBOER- EN PIJPERKORPS Het tamboer- en pijperkorps Juliana zal vrijdag a.s. bij gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard een mu zikale rondwandeling door de stad ma ken. Het korps zal in gala optreden. De volgende route zal worden genomen: Vertrek Singelstraat, Brakstraat, Rot- terd. Kaai, Rouaanse Kaai, Bierkaai, Londense Kaai, Segeerstraat, Lange Delft, Markt, Lange Noordstraat, Korte Noordstraat, Herengracht, Volderijlaag- te Klein Vlaanderen, Seisbrug, Seissin- ge'l, Olmenlaan, Seisweg, Seisbrug, Seis- straat, Seisdam, Houttuinen, Langeviele, Markt (langs het stadhuis). Lange Delft Korte Delft, Dam, Molstraat, Smgel- straat. Voor de goede uitvoering van het werk programma van de riooldienst, en om thans voorkomende stagnaties bij deze dienst in de toekomst te vermijden, is de aanschaffing van een kolkenzuiger noodzakelijk. De totale kosten belopen 54.000 gulden waarvan 22.000 gulden voor het voertuig, 29.000 voor de apparatuur en 3.000 gul den voor bijkomende kosten. De leve ring van de kolkenzuiger zal in 1963 kunnen plaats hebben. In verband met de huidige omvang rijke investeringen en de begrotingpo sitie van de gemeente, achten b. en w. het noodzakelijk, gezien deze strikt no dige uitgaaf, de post van ruim 10.000 gulden voor de verbouw van de aula op de Noorderbegraafplaats af te voeren. Voor de verbouw werd nog geen rijks goedkeuring verkregen terwijl voorts plannen in voorbereiding zijn voor een wijziging van de verbouwopzet van de aula. Voor de vacature aan de „Bouwen Ewoutschool", ontstaan door het ontslag van mej. J. J. Sanderse, is voorgedragen mej. K. Hendrikse, onderwijzeres aan de openbare lagere school te Renesse. Ter voorziening van de vacature van hoofdleidster aan de openbare kleuter school „de Woelwaters'' zal worden be noemd mej. M. van de Hoek, hoofd- In verband met de sterk gewijzig de omstandigheden, waarbij o.m. de geleidelijke invoering van de vrije zaterdag in ons bedrijf een rol speelt, verzoeken wij onze adverteerders hun advertentie opdrachten voor onze zaterdagnummers UITERLIJK DONDERDAGMIDDAGS OM 17.30 UUR en voor onze maandagnummers UITERLIJK VRIJDAG MIDDAGS OM 12 UUR in ons bezit te doen zijn. Later binnenkomende advertenties voor de zaterdag- en maandag nummers zullen als regel NIET op de gewenste datum kunnen worden opgenomen. Uitzonderingen zullen alleen kunnen worden gemaakt voor familie-advertenties van dringende aard. DAGBLAD DE STEM Afdeling Verkoop Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen Steenstraat 14. telefoon 2377, Hulst Voor Walcheren en Zuid-Beveland Klokstraat 1, telefoon 6252 Ooes Alp. redacteur voor Zeeland: F. DE UGT, teL 6252, Goes Exploitatie- inspectie Zeeland LR.M BE JONG tel 2377. Huist Redacteur voor Zeeuiosch-Vlaanderen P. G. KUYPERS. telefoon 2377 Hulst privé 3327. Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefooD 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, Destemo voor de editie voor Zeeland f 0,17 per 1 mm ingezonden mededelingen 2W mm gewone advertenties. Bü contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder t 1,— elke regel meer t 0,20. Bij plaatsing ook In Brabantse oplage resp. 1,60 en f 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen hall geld. leidster aan een nuts-kleuterschool te Tiel. Voorts zal in de plaats van mevr. H. M. E. van Loenen-Haccou, aan wie eervol ontslag werd verleend, worden benoemd de heer W. P. de Vries te Axel. In de nacht van maandag op dinsdag zijn op verschillende plaatsen in Vlis singen opnieuw een aantal inbraken ge pleegd. Ditmaal moesten het een drietal villa's, aan de Badhuisstraat, de Zand weg en de Julianalaan ontgelden. De dader, of daders, verschaften zich toegang door het breken van ruiten. De schade bleef gelukkig beperkt, want slechts in het tweede huis werd een be drag van 31 gulden ontvreemd. Vermoedelijk is door dezelfde dader (s) gepoogd in te breken in een woning aan de Vondellaan. De bewoner, die door het gestommel wakker werd, stelde een on derzoek in. Hierdoor kennelijk geschrok- ken, nam de dader de vlucht. Naar aanleiding van deze inbraken wijst de commissaris van politie erop, dat het aanbeveling verdient ramen en deuren behoorlijk af te sluiten alvorens men zich ter ruste begeeft. Ook het la ten zitten van de sleutel aan de binnen zijde van de deur kan een uitnodiging voor de inbreker zijn. Indien huizen een lange tijd onbewoond blijven is het raadzaam zich bij de poli tie op de hoogte te stellen op welke wij ze ongewenst bezoek het best kan worden geweerd. Bovendien kan de politie dan een extra oogje in het zeil houden. burgerlijke stand Geboren: Jacoba dv H. Schout - van de Guchte: Richard zv D. Toorenburg- van der Mark; Pieternella dv J. den Hollander - Maartense; Alex zv M. Mun ter - v. Halst; Sabine dv C. de Vriend- Waterloos; Elisabeth dv S. Hooijdonk- den Boer; Carolina dv H. Giezen- Flesch; Elena dv J. Breure - de Kunder; Chantalle dv P. Ummels - Hendrikse; Tanja dv J. Blaauwkamer - Verbrugge; Fredrik zv E. Roosen - Murk; Saskia dv R. Loots - Jilleba. Ondertrouwd: J. Arens, 24 j., kant.bed. en J. Looij27 j.: F. Houweling, 22 j., mil. K.L. en M. Pieterse, 19 j.; P. Faas- se, 23 j., ass. uitv. en I. Frangois, 21 j.; T. de Hulster, 26 j., werktuigbouwk. en M. de Groote, 28 j.; A. Loesberg, 22 j., golfprofessional en E. Hoogenraad, 23 j.; J. Wijkhuisen, 23 j„ scheepsbouwer en H. Stenhuis 18 j.: H. de Groot. 24 j., schwtk. en A. Loof. 23 j.; J. v. Huizen, 23 j., slagersbed. en S. van der Harst, 21 j. Gehuwd: A. v. Beek, 21 j., straatma ker en P. Milot, 18 j. Overleden: Johannes Gijsel. 79 j.; Jan Vos, 47 j. e. v. Z. Schluter; Cornelis van Gelderen, 41 j., w. v. A. Bijster veld; Jo hannes Timmerman, 82 j., w. v. G. v. Leuven; Tannetje Hoevenaar, 67 j„ w. v. C. Sol. Oost- en West-Souburg ONDERWIJS MUTATIES Aan mevrouw C. F. Sandifort-Wens- voort, leidster van de openbare kleuter school ,,De Kleuterdroom", zal op haar verzoek per 1 september eervol ontslag worden verleend. In verband met zijn benoeming tot leraar Engels en A.V.O. zal, eveneens op eigen verzoek, eervol ontslag per 1 september worden verleend aan de heer J. K. Stroo, onderwijzer aan de Pieter Louerseschool. Voor deze laatste vacature zijn voor gedragen de neren J. J. Wisse te Tholen en de heer H. Roelse te Westkapelle, (Advertentie) Bij LONKA N.V. De fabriek, waar die lekkere snoepjes vandaan komen, kunnen worden geplaatst: die binnenkort de school verlaten. Indiensttreding op 16 augustus a.s. of op een ander overeen te komen tijdstip. Voor jongens zijn er verschillen de werkzaamheden in de fabriek, terwijl zij ook kunnen deelnemen aan de cursus, die hem volgens het leerlingenstelsel opleidt voor het interessante suikerwerkvak. Voor meisjes is er inpakwerk te verrichten tegen een aantrekke lijk vast loon met premie-rege ling. Gratis bedrijfskleding. Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot onze personeelsafde ling: Min. Nelissenstraat 29 Breda; maandag en dinsdag ook 's avonds tussen 7 en 8 uur aan het adres: Min. Nelissenstraat 31 (naast de fabriek). (Van onze correspondent) De Haamsteedse tuinder A. de Jong heeft aan de coöperatieve veiling „De Zuidhollandse Eilanden" een nieuwe groente aangevoerd onder de naam ..Kussa". Deze groente lijkt veel op komkommer, maar smaakt naar asper ges. Voor de westhoek van Schouwen is deze aanvoer een mooie primeur. Het zaad voor deze groente is betrokken van de heer W. van Sluys. die over het kweken van deze groente veel weet, maar ook over het consumeren ervan. Op 13 juli a.s. zal de Walcherse vee tentoonstelling haar poorten in Middel burg openen. Op de tweede dag zal een provinciale keuring worden gehouden van shetlandpony's. 's Middags worden met deze dieren demonstraties gegeven. (Van onze verslaggever) Axels burgevader H.J. van Dityke, die een voortreffelijk vergaderingsleider is. heeft tydens de gisteravond gehouden raadsvergadering een agenda van liefst 24 punten in betrekkelijk korte tijd naar het notulerings-stadium kunnen hame ren, wat overigens natuurlijk geen louter individuele voortvarendheid impliceert, aangezien het tempo van dit soort bespre kingen nu eenmaal in hoofdzaak afhanke lijk pleegt te zijn van het vroedschappe- lijke gezelschap, dat aan de andere zjjde van de bestuurstafel zetelt. VERGADERING ENTGEMEENSCHAP De entgemeenschap kwam onder voor zitterschap van dokter Schiltman in het wijkgebouw van het Groene Kruis in vergadering bijeen. Tijdens de vergade ring werd mej. S. de Putter benoemd tot secretaresse. Besloten werd tevens om elke eerste maandag der maand om 15.00 uur zitting te houden in het consultatiebureau van het Groene Kruis aan de Oosterstraat. De regeling zal met ingang van de maand juli worden toegepast. Belang hebbenden krijgen echter nog een per soonlijke oproep. Voor kinderen die in 1962 geboren zijn zal het z.g. vierfactorenvaccin worden toegepast. Dit betekent dat het te vacci neren kind drie maal één prik krijgt voor polio, kinkhoest, tetanus en difte rie. De kosten hiervan bedragen per prik f 1.-. Ook de inenting tegen pokken zal op de maandelijkse zitting plaatsvinden. Betreffende ouders ontvangen hiervoor ook een oproep. De drie plaatselijke doktoren zullen de zitting bij toerbeurt verzorgen. Overwogen zal worden om in 1963 ook in het Wit-Gele Kruisgebouw zitdagen te houden. Aarden burg ZWEMCOMPETITIE In het gemeentelijk zwembad te Aar denburg vond onder stralend zomer weer de eerste competitiewedstrijd plaats van de kring Zeeland van de K. N.Z.B. Deelgenomen werd door 8 Zeeuwse verenigingen, te weten Luctor uit Middelburg, De Bruinvis uit Sas van Gent, De Starters uit Aardenburg, SZV uit Souburg. Scheldestroom uit Bres- kens. De Schelde uit Terneuzen. De Ganze uit Goes en De Zeehond uit Vlis singen. De uitslagen waren: 25 m rugslag meisjes 12-13 jaar: 1 F. Ploegaert, Luctor, 21.8 sec. 50 m vrije slag jongens t.m. 17 jaar: 1 M. de Pooter, De Schelde, 29.8 sec. 3 x 50 m wisselslag estafette persoonlijk dames: 1 T. Daal huizen, SZV, 2.25 min. 3 x 50 m wissel slag estafette heren: 1 De Schelde, 1.50,2 min. 25 m rugslag jongens 14-15 jaar: 1 C. de Kam, SZV, 18.4 sec. 200 m school- Drieivegen ORIENTATIERIT MET VEEL STRAFPUNTEN M.A.B.C. „De zingende bougie" te Driewegen hield een oriëntatiekam- pioensrit. Er verschenen 44 voertuigen aan de start. De belangrijkste uitslagen luiden: Brommers: 1 M. P. Mol, Driewegen, 3 strafpunten; 2 L. Gaakeer, Goes, 14 str.p.; 3 J. Welle- man, Borssele, 55 str.p.; 4 M. van Sab- ben, Driewegen, 59 str.p.; 5 J. Heeren- thals, Nisse, 59 str.p. Auto's en motoren: 1 J. Knuist, Ove- zande, 55 str.p.; 2 M. C. Duijnhouwer, Kloetinge, 97 str.p.; 3 W. Bos, Vlissingen, 109 str.p.; 4 H. de Dreu, Ellewoutsdijk. 117 str.p.; 5 C. P. Mol, Driewegen, 119 str.p. RAADSVERGADERING De raad zal morgenavond in openbare vergadering bijeen komen. Op de agenda staat o.m. de beëdiging van het lid M. C. Koppenhol. Kivudendamme M. DE BAAR BEHOUDT TITEL Bij de koningschieting van „Victoria" wist de heer M. de Baar zijn koningstitel te behouden. Met het zesde schot haalde hij nl. de hoofdvogel naar beneden. Hij prolongeerde daarmee de reeds vorig jaar behaalde titel. Mocht hij er ook het volgende jaar in slagen dan zal hij tot keizer kunnen worden „gekroond". NEDERLAAGWEDSTRIJD In de wedstrijd Beren 2 - Kwaden- damme 2, een wedstrijd in het neder- laagtoernooi georganiseerd door de v.v. „Beren" te Baarland, wist Kwadendam- me 2 een 8—2 overwinning te behalen. Indien zaterdag a.s. Beren 2 in de laat ste wedstrijd van dit toernooi geen gro tere nederlaag wordt toegebracht, zal Kwadendamme 2 in het bezit komen van de beker. Yerseke Bij de aanvang van de raadsvergade ring van gisteren werd door de voor zitter het overlijden van de concierge en gemeentebode, de heer Oele, her dacht. Ter verbetering van de verkeers situatie ging de raad akkoord met de aankoop van twee stroken grond op de hoek Kaaistraat Damstraat voor 1,Door het burgerlijk armbestuur werd 2.169,— gerestitueerd, zodat de gemeentesubsidie thans 29.330,74 be draagt. Op advies van de districtsinspecteur van het brandwezen ging de raad akkoord met de aanschaf van twee pers luchttoestellen, en vier reserve cilin ders, kosten f 1.980, Ter oplossing van verkeersmoeilijk heden besloot de raad een wachtverbod voor voertuigen in te stellen voor een gedeelte van de Damstraat en de Dam. Bij de rondvraag informeerde de heer Pekaar o.m. naar de verbreding van de Julianastraat en de rioleringswerk zaamheden in de Noordzandstraat. Verder wees hij op de moeilijkheden voor de P.Z.E.M. en de P.T.T. bij het opzoeken van verschillende oesterwerk- plaatsen. Deze zijn n.l. niet genummerd. Aangezien deze zich niet aan de openbare weg bevinden ligt het niet op de weg van de gemeente tot nummering over te gaan. Hierna ging de raad in besloten zitting. GYMNASTIEKDEMONSTRATIE De gymnastiekvereniging Vooruitgang Zij Ons Streven zal zaterdagavond een openluchtdemonstratie geven op het ge meentelijk sportterrein. Aan de demon stratie zal een mars van een half uur door het dorp vooraf gaan. Wol phaartsdijk RAADSVERGADERING Donderdagavond zal de raad in open bare vergadering bijeenkomen. De agen da vermeldt o.m. het behandelen van enkele subsidie-verzoeken en het onder zoek van de geloofsbrieven van de on langs gekozen raadsleden. (Advertentie Lakverf GEMBO N.V. Winschoten - Amsterdam slag heren: 1 R. de Braai, De Schelde, 3,02,6 min. 25 m vrije slag jongens 14-15 jaar: 1 en 2 H. Frantzen, De Ganze en H. Stellenaar, De Bruinvis, beiden 15.- sec. 50 m vlinderslag meisjes t.m. 17 jaar: 1 E. de Visser, Luctor. 43,4 sec. 100 m vrije slag heren: 1 B. Volwerk, Luc tor, 1.10,6 min. 25 m vrije slag meisjes 12-13 jaar: 1 en 2 F. Ploegaert, Luctor en A. Brugge, Scheldestroom, beiden 18,3 sec. 50 m vlinderslag jongens t.m. 17 jaar: 1 M. de Pooter, De Schelde, 41,2 sec. 100 m schoolslag meisjes t.m. 17 jaar: 1 T. van den Heuvel, Schelde stroom, 1.39,6 min. KERMIS V OETBALTOERNOOI De beide wedstrijden van het Aarden- burgse kermisvoetbaltoernooi leverden grote overwinningen op. De nieuwe 4e- klasser Aardenburg 1 won met 50 van S.K. Maldegem (België) en 4e-klasser Biervliet 1 won met 70 van Oostburg I. De finale, die zondag aanstaande wordt gespeeld, gaat dus tussen Aar denburg en Biervliet. Biervliet RAADSVERGADERING Morgenavond om 7 uur komt de ge meenteraad in openbare vergadering bij een. Op de 17 punten tellende agenda komen o.a. voor: verlenen van ontslag aan de heer J. van der Berg als onder wijzer aan de o.l. school A alhier i.v. m. daling van het aantal leerlingen; aankoop, verkoop en ruiling van gron den o.a. in verband met uitbreiding van de bestaande algemene begraaf plaats en realisering van het herbouw plan en uitbreidingsplan West; aankoop perceel Oudestadsweide nr. 3 van de heer B. Duijsserinck en behandeling brief van het Staatsbedrijf der PTT betreffende wijziging van het telefoon net Biervliet en instelling van een nieu- we zelfstandige automatische telefoon centrale nabij de Driesprong. Breskens BESLUITEN VAN DE RAAD Bij de stukken welke de raad der ge meente Breskens in haar vergadering van maandag kreeg te behandelen was een schrijven van de minister van Volks huisvesting inzake de fondsvorming voor krotopruiming. Na enig heen en weer gepraat en een toelichting van b. en w. keurde de raad de bijdrageregeling goed. Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis is inmid dels rijksgoedkeuring gekomen. Aan de architect is opdracht gegeven een en ander bestedingsklaar te maken. Het maken van bestratings- en riole ringswerken aan de Boulevard was enigszins aan de hoge kant. Inmiddels worden besprekingen gevoerd met de laagste inschrijver, waardoor van het bedrag al iets is afgegaan. Desondanks zal er nog een tekort blijven van ƒ4 a 5000. De raad stond b. en w. een aan vullend krediet toe tot maximaal 5000. Voorts werd nog een tweetal kredieten verstrekt voor aanbrengen van slijtlagen le op het Molenwater. 2e op de weg van de veerhaven tot aan de nieuwe sluis. J AARVERG ADERING VAN DE E.H.B.O. Door de afd. Breskens van de EHBO is in de bejaardensoos de algemene le denvergadering gehouden. De heer M. Barendse, voorzitter der afdeling, noemde het jaar 1961 niet ongunstig voor de ver eniging. Uit het jaarverslag van secreta ris J. Keymel bleken de verschillende activiteiten. De penningmeesteresse kon in haar verslag een voordelig saldo laten horen. Bij de bestuursverkiezing werden de he ren J. de Back, Th. de Coninck en J. Keymel herkozen. Wederom zal dit jaar de strandpost worden bezet. Echter werd er prijs op gesteld een eigen ca bine te bezetten waar men doorlopend ge bruik van zou kunnen maken. Dit jaar zal ook in samenwerking met ZHRM een demonstratie gegeven worden tijdens de visserijfeesten. Bij de rondvraag werd nog medege deeld, dat bij voldoende deelname in september met een cursus zal worden be gonnen. Uitvoerig werd nog van gedach ten gewisseld over de wenselijkheid van het plaatsen van EHBO-plaquettes op de huisgevel der leden. Indien dit geschiedt zal er op ieder adres een verbandtas die nen te komen. Het bestuur zal dit ern stig overwegen en er later op terug ko- men. Teneinde tegemoet te komen aan onder meer de wensen van particuliere zyde en het provinciaal bestuur, heb ben b. en w. van oost- en west-Souburg besioten tot wijzigingen van de uitbrei dingsplannen „Middenhof", „Nagelen- burg" en „West". In de vergadering van vrijdag a.s. zullen deze wijzigingen ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Bij aankoop van de werkplaats van de heer H. aan het Oranjeplein zullen, voor een betere bebouwing van het plein, de timmerloodsen naar een ander ter rein moeten worden overgebracht. Hier voor is gedacht de voormalige speel plaats aan het Koopmansvoetpad. De speelplaats werd door de stedebouw- kundige reeds als bedrijfsterrein aan gegeven. Door aankoop van een aantal oude panden is het mogelijk geworden het binnenterrein, gelegen achter het Oranje plein, te ontsluiten. Op dit terrein zullen woningen in twee woonlagen voor kleine gezinnen worden gebouwd. Behalve de toegang voor het rijver- keer vanaf het Oranjeplein zijn nog een tweetal voetpaden geprojecteerd, die uit komen op de Prins Bernhardstraat. Op de hoek Nagelenburgsingel is een kleu terschool geprojecteerd. In 'het ontwerp van plan „West' is tegemoet gekomen aan de wens van Gedeputeerde Staten om de bebouwing in het noord-westen van dit plan iets ruimer te maken. Daar er reeds plannen bestaan voor dc bouw van woningen aan een gepro jecteerde straat in plan „West", die langs de leiding in west-Schouwen loopt. Voor deze straat en die welke de ver binding vormt met de Noordbeekseweg zijn de volgende namen bedacht Steengrachtenstraat, ter herinnering aan de ambachtsheer Steengracht, die van 1746 tot 1768 het kasteel te west- Souburg bewoonde en Van Borssele- straat als herinnering aan de adellijke familie van dien naam. Omstreeks 1300 zijn west-Souburg en het kasteel door huwelijk in het bezit van het geslacht Borssele gekomen, die het vele jaren hebben bewoond. Het waren achtereen volgens Gilles, Boudewijn, Floris, Maria en Adriaan van Borssele. RAADSVERGADERING Morgen om 19.30 uur komt de ge meenteraad bijeen in openbare vergade ring tijdens welke vergadering de ge loofsbrieven der nieuw benoemde leden worden onderzocht. De agenda bevat o.m.: Aanbieding van een nieuw gemeenschapsreglement schoolartsendienst voor district w.-Z.- Vlaanderen; behandeling subsidiever zoek stichting kath. mil. vormingscen trum en een voorstel tot aankoop van een gedeelte van de Veerhoekpolderweg van 't Vrije van Sluis. (Advertentie) Administratie- en t Assurantiekantoor TABAKSTRAAT 20 HULST TEL. 01140-2824 5 Sas van Gent BRIEVENBUS AAN STADHUIS Na 28 jaar is het er eindelijk van ge komen. Er is een brievenbus aan het stadhuis bevestigd. Gedurende al deze jaren zijn de ingezetenen verstoken ge bleven van dit onmisbare attribuut. Het carnavalscomité heeft destijds aan het gemeentebestuur een brievenbus aange boden. Deze was te kolossaal maar het grapje miste zijn uitwerking niet. Thans hangt een meer passend kastje in het voorportaal van het gemeentehuis. Een oplossing, die een vraag minder bete kent bij de rondvraag tijdens de raads vergadering. VOETBALWEDSTRIJD P.T.T.-GEMEENTE Maandagavond treden de elftallen van de P.T.T. en de gemeente in het strijd perk om op voetbalgebied uit te maken wie de sterkste is. Het gaat niet alleen om een prestige kwestie. Vooral het doel waarvoor wordt gespeeld is belangrijk. De baten van de ze wedstrijd komen nl. ten goede aan het comité voor de bejaardenreis. De P.T.T. heeft nog geen bekendheid gegeven aan de opstelling van de ploeg. Wel maakt zij op originele wijze reclame om sup porters te trekken. De gemeente daaren tegen komt met een opstelling, die klinkt als een klok. Zij hebben echter de namen verbraziliaanst wat de zaak en het elftal meer aanzien geeft. De op stelling ziet er als volgt uit: Doel: Ray Ponthomme. Backs: Georg Sériseboel en Henri Villetient. Midden: Georg Ducielo, Pietro Permetro en Ro bert Tirepipe. Voor: Roger Carambole, Camilo Receptura, Jim Cavépélé, Alfre do Infe-rrato, Coert Voilavotre. Stoppeldijk WEER 115 NIEUWE LEDEN VOOR K.W.F. Tijdens een gehouden actie ten bate van de kankerbestrijding door de leden van de K.A.V. kon het Koningin Wil- helmina Fonds worden verrijkt met 115 nieuwe leden. Tevens werd nog een be drag bijeen gebracht van f 335,-. BOERENLEENBANK: 4,5 MILJOEN GROTERE OMZET DAN IN 1960 De plaatselijke coöperatieve Boeren leenbank hield in de bovenzaal van ca fé Compiet haar jaarvergadering. Even als het vorig jaar kon de voorzitter, de heer W. Staal, ook nu weer constateren dan 1961 voor de bank bijzonder gunstig is geweest. De totale omzet bedroeg ruim 26 3/4 miljoen gulden, hetgeen 41/4 miljoen meer is dan in 1960. Aan spaar gelden werd in 1961 de 4,5 miljoen over schreden. Het afgelopen jaar gaf ook een verlies te zien en wel in het overlijden van de heer J. A. de Maat. de laatst levende van hen die in 1904 de bank hebben op gericht. Als lid van het bestuur werd herbe noemd de heer R. L. de Theije en als lid van de raad van toezicht de heer H. de Maat. De verlies- en winstrekening over 1961 geeft een bruto winst aan van f 30.500,-, waarvan na diverse reserve ringen een nettowinst resteert van f 17.350,-. Te Rilland-Bath is een grote brand weerwedstrijd gehouden door de Vereni ging van de Bevelanden. D© prijzen zijn bekendgemaakt door burgemeester J. Jobse van Rilland-Bath. Uitslag: Hoofdprijs Goes, 132 p., zilve ren brandweerman: le prijs Rilland- Bath 131.5 p.; le prijs Borssele 128 p.: le prijs Kruiningen 129 p.; le prijs Wol- phaartsdijk 126 p.: le prijs Kattendijke 120.5 p.: le prijs Krabbendijke 120 p.; 2e prijs Nieuwdorp 117 p.; 2e prijs Hein- kenszand 113 p.; 2e prijs Kloetinge 114 p.: 2e prijs Kapelle 110 p.: 2e prijs Kats 108 p.; 2e prijs Yerseke 112.5 p.; 2e prijs 's-Gravenpolder 107,5 p.; 3e prijs 's-Hee renhoek 105 p.; 3e prijs 's-Heer Arends kerke 104,5 p.; 3e prijs Kwadendamme 97.5 p.; 3e prijs P.T.T. Goes 97 p. Al deze korpsen kregen een medaille Een le prijs voor de beste bevelvoerder ging naar Goes; een le prijs voor de beste chauffeur naar Kapelle. Na de uitslag werd nog een cabaret geboden, waarna een gezellig bal. Nu was die agenda beslist ook niet van zodanige betekenis, dat urenlange dis cussies in de lijn der verwachtingen la gen, maar we kennen toch wel gemeen telijke bestuurszaken, die voor deze zelf de agenda geruime tijd langer bezet zou den zijn gebleven, met stellig geen grotere „nuttige effecten" Afgezien van het feit, dat de heren Oggel, Van Luyck, Vink en P. van Ben- degem enkele nadere informaties ver langden met betrekking tot de ingekomen stukken en mededelingen, viel pas de eerste reactie van de zijde der raadsle den te beluisteren bij het zevende agen dapunt (voorstel tot subsidieverhoging aan het Groene Kruis), waartegen de heer Oggel op zich geen bezwaar had, doch waarbij hij niettemin meende te moeten vaststellen, dat het gemeentebe stuur de „gevaarlijke kant op gaat", wan neer subsidies worden verhoogd om na delige saldi te dekken. Dit schept pre cedenten voor andere verenigingen en or ganisaties, meende de spreker, die der halve liever een herziening en zo nodig een verhoging der subsidienormen ge realiseerd zag. Waarin hij. althans voor wat het Kruis-werk betreft, zijn zin wel zal krijgen, want blijkens de voorzitter is hiermee reeds rekening gehouden op de begroting 1963. Het voorstel inzake de nieuwe gemeen schappelijke regeling schoolartsendienst tussen alle Zeeuwsch-Vlaamse gemeen ten stuitte op dezelfde opposant, die op nieuw „een gevaarlijke weg" zag. aange zien naar zijn mening de gemeentelijke medezeggenschap danig in het gedrang komt. Hetgeen door de voorzitter ten stelligste ontkend werd. want het alge meen bestuur met al zijn bevoegdheden waartegen de heer Oggel gekant leek gaat nu gevormd worden door repre sentanten van alle dertig Zeeuwsch- Vlaamse gemeenten, terwijl tot dusverre de gemeentebesturen bij toerbeurt aan bod kwamen en dan nog slechts voor een periode van twee inplaats van vier jaar! De heer Oggel lanceerde toen nog een aantal andersoortige bedenkingen, die door de burgervader eveneens ontzenuwd werden, waarna tenslotte het b. en w.- voorstel werd aangenomen met de aante kening, dat de heer Oggel tegen was. De heren Maas en Vink konden zich verenigingen met de door b. en w. voor gespelde benoeming van een onderhouds- vakman in gemeentedienst doch zij bleken in de betreffende inlichtingsstukken het laatste deel van deze benaming over het hoofd te hebben gezien en meenden derhalve te moeten pleiten voor een „vakihan", die dan in een hogere salaris groep valt, dan door b. en w. geadvi seerd. Ook in dit geval wist burgemees ter Van Dijke het b. en w.-standpunt overtuigend te verdedigen. (Advertentie) De heer Van Luyck herinnerde er aan dat hij reeds meermalen bezwaar had gemaakt) tegen een subsidie voor het zwembad, dat door particulieren wordt beheerd. „Bezwaren, die de raad heel goed bekend zijn", voegde hij er aan toe en de burgervader bevestigde dit met een nauwelijks merkbaar knikje. Nu even wel ook nog een verhoogde subsidie werd voorgesteld van f 2500 vond de spreker het te gek worden, temeer omdat het gemeentebestuur destijds garant bleef voor de lening en aflossing, welke ga rantiebedrag hij nu dan maar liever aan gesproken zag. Deze opponent kwam er overigens vlot voor uit, dat hij de nood zaak van een bad- en zweminrichting zeer wel inzag. Hetgeen de voorzitter het re pliceren vergemakkelijkte, want die kon toen meteen gaan praten over de alge mene gezondheidszorg, die een dergelij ke instelling onmisbaar maakt, waarbij tevens uit de doeken werd gedaan, dat er een fundamenteel en potentieel ver schil ligt tussen een gemeentebestuurlij ke garantie in de financieringsopzet en een subsidie voor tekortdekking. Burge meester Van Dijke vermeldde in dit verband nadrukkelijk, dat deze particu liere stichting alle lof verdient voor haar exploitatiebeleid. Zou de gemeente zich hiermee, belast weten dan zou alleen het salaris van de badmeester al de jaar lijkse subsidie van f 6000 overschrijden. Het b. en w.-voorstel werd uiteindelijk gefiateerd met de aantekening, dat de GPV-fractie om principiële redenen te genstandster was. (Van onze correspondent) I V. uit Zevenbergschehoek die 's morgens in alle vroegte een och- S tendwandeling pleegt te maken, om zich daarna weer te rusten te leg- gen, ging bij zijn „thuiskomst" bij vergissing het verkeerde huis bin- J nen, waar hij het bed „in beslag l nam", Toen de vrouw des huizes dit ont- dekte, schrok zij hevig. Zij durfde de oude man zelf niet wakker te J maken. Iemand anders heeft V. toen zijn vergissing duidelijk ge- S maakt en hem zijn eigen huis ge- 5 wezen. (Van onze redacteur) Tijdens de jaarvergadering van de Zeeuwse Melkfederatie, die gistermid dag in de Prins van Oranje te Goes is gehouden, heeft de waarnemend voorzit ter. de heer J. Lampert, gewag ge maakt van de moeilijkheden, die tussen de minister enerzijds en het Produkt- schap voor de zuivel en het bedrijfsleven anderzijds zijn ontstaan over de verho ging van 1 cent per liter van de zgn. luxe melkprodukten, zoals yoghurt e.d- De minister heeft het Produktschap voor de Zuivel tot 1 augustus gelegen heid gegeven de prijs vrijwillig op het oude niveau te brengen. Gebeurt dit niet, dan zal de minister de oude prijzen dwingend op eggen. Het Produktschap en het bedrijfsleven blijven evenwel van mening, dat de verhoging noodzakelijk is. Vandaag zal het Produktschap over deze kwestie te Den Haag vergaderen. De vergadering ging vlot akkoord met een verhoging van de contributie van 10 op 12 ct. per 100 liter. De Federatie heeft al vijf jaar lang een nadelig saldo geboekt en hoewel de* terugkeer van de Zeeuwsch-Vlaamse bedrijven binnen de federatie het verlies in 1961 aanmerke lijk heeft teruggebracht maakt het goed functioneren van de federatie een con tributieverhoging toch noodzakelijk. Voor 1962 is nu een sluitende begro ting ingediend. BREDA BERGEN OP ZOOM OOSTERHOUT De Thoolse dag-commissie zal op vrij dag 6 juli a.s. weer de fokdag houden op een terrein van de heer Joh. Deurloo in de Schapenweg te Poortvliet. Voor de rubriek fokvee neemt jaarlijks het aantal inschrijvingen toe. Voor de ru brieken paarden, schapen en geiten is een vrij goede inzending te verwachten. De deelname aan de kalverenopfokwed- strijd is ongeveer verdubbeld sinds vorig jaar. De dag zal begonnen worden met een handmelkerswedstrijd. 's Middags zal het défilé van de bekroonde dieren gehou den worden. Ook de landelijke rijver- eniging „De Eendrachtruiters" zullen hier hun prestaties vertonen. Op zaterdag 7 juli zal 's middags om 1 uur begonnen worden met een oriën- tatierit. Na aankomst op het terrein zul len diverse demonstraties te zien zijn, zoals een trekkerbehendigheidswedstrijd, turndemonstraties, waarbij alle gym nastiekverenigingen op het eiland hun medewerking verlenen en ringsteken met pony's. De muziekvereniging met de drum band van Scherpenisse zal ter opluiste ring aanwezig zijn. Naast diverse stands op het terrein is ook weer een grote tent van de huis- houdvoorlichting aanwezig waarin spe ciaal de woninginrichting getoond zal worden. In de tent zullen ook diverse stands over huishoudartikelen aanwezig zijn. Morgen, donderdag 28 juni, zijn de hoogwaterstanien voor de provincie Zee. land als volgt: Hansweert 12.01 uur; Terneuzen 11.31 er, 23.54 uur; Vlissingen 11.06 en 23.27 uur; Wemeldinge 12.38 uur. Advertentie) BRUNSWICK BOWLING £ir-conditioned Nassausingel 28, tel. 38452. Breda Geopend van 9 tot 24 uur Za. en zo. tot uur 's nachts Vrij entree Kinderkamer, huistelevisie, par keergelegenheid, restaurant bar, snackbar Ga bowlen en speel het spannendste spel voor het hele gezin. TERNEUZEN Luxor 20 uur The big country, 14 j. Britannia 19.30 uur Uitvoering Zeeuwse Muziekschool OOSTBURG Ledel 20 u. De leeuw van Babyion, a.l. GOES 21 uur Merriekeuring „het Nederland se trekpaard" Grand 20 uur De vijand kwam 's nachts 14 jaar VLISSINGEN Café-rest. Maldegem 19.30 uur Start oriëntatierit Scheldegouwen Concertgebouw 20 uur Openb. verko ping huizen not. Beyer. Luxor 20 uur Lading des doods, 14 j. Alhambra 20 uur Heimelijke verhou ding. 18 j. OVEZANDE R.-k. school Avondvierdaagse MIDDELBURG City 20 uur La Notte, 18 Electro 20 uur Met de dood op de hie len, 14 j. GOES Grand 20 uur La Notte, 18 j. MIDDELBURG City 20 uur La Notte, 18 j. Electro 19.30 uur Met de dood op de hielen, 14 j. VLISSINGEN Alhambra 20 uur La Notte, 18 j. Luxor 20 uur Lading des doods DRIEWEGEN 19.30 uur Raadsvergadering ARNEMUIDÉN Raadzaal 19.30 uur Raadsvergadering OVEZANDE Avondvierdaagse gidsengroep St. Agnes ZIERIKZEE Hoofdsportterrein Centrale fokveedag Schouwen-Duiveland. 9.30 uur Merrie keuring Het Nederlandse Trekpaard KOEWACHT Patronaatsgebouw 10 uur Off. opening agrarische tentoonstelling Vlassersschool 10-12, 13-18 en 19-21 uur Agrarische tentoonstelling 10-17 uur Rundveekeuring WOLPHAARTSDIJK Raadhuis 20 uur Raadsvergadering BIERVLIET Gemeentehuis 19 uur Raadsvergadering

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 2