Veiligheidsraad V.N. op de hoogte gesteld PIEREMENTENPARADE HOLS® V erlaging omzetbelasting (o.a. koelkasten) een feit MacMillan nam geen risico ADOELA- TSJOMBE WEER 0-0 OPNIEUW WRIJVING IN DE BELGISCHE REGERING Koningin Juliana installeerde bestuur der „zilveren jeugdcentra Morgen inlichtingen aan Kamercommissies Algerijnse vluchtelingen stroom niet te stuiten dagblad voor zeeland Nieuwe Nederlandse stappen insake Nieuw-Guinea Met ingang van 1 juli: Instructie aan dr, Van Royen en Schuermann mr. Hertogin van Kent bevallen van een zoon Amerika volgt met argusogen Chinese troepen concentraties Noordwesten wind Bevordering effectenbezit kleine spaarders Etna in werking Geen nachtverlof voor sommige Britse militairen Senaat aanvaardt wetsontwerp registeraccountants JE ZIET ZE WEER STEEDS MEER!! Suspendering Spaanse K.A.J.-aalmoezenier opgeheven 102e JAARGANG No. 24013 Voor God, Koningin en Vaderland WOENSDAG 27 JUNI 1962 Uitgave: N. V. Uitg Mij. Neerlandia Directeur: E. H. B Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem mr. dr. A J. J. M. Mes, mr H M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren. L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel 22341 (4 lijnen) - Postgiro 278841. Abonnementsprijs f 7.30 per kwartaal, t 8,60 per post, t 0.56 per week Buitenlandse abonnementen op aan vraag. Losse nummers 15 cent Advertentieprijs voor de gehele oplage 0,42 per mm (Ing. Med. 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt Bureau voor rt» Zeeuwse ,nrien'- GOES Klokstraat 1 - telefoon 6 252 - Bureau voor Zeeuwsch Vlaanderen- HULST Steenstraat 14 - telefoon 2377 - (Biibureaus Temeuzen IJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 OOSTBURG: Nieuwstraat 41 - telefoon 2893) (Van onze parlementaire redacteur) Kamervoorzitter Kortenhorst heeft gistermiddag in de Tweede Kamer meegedeeld, dat de regering de commissies van buitenlandse zaken en defensie uit de Kamer morgen vertrouwelijk zal inlichten over de laatste ontwikkelingen rond Nieuw-Guinea. De ministerraad is later op de middag in bijzon dere zitting, die ruim een uur duurde en gewijd was aan Nieuw-Guinea, bijeengekomen. In parlementaire kringen wordt verwacht, dat Het gaat hier uitsluitend om informatie voor de Veiligheidsraad, wat nodig is als tezijnertijd de Veiligheidsraad bijeen geroepen moet worden. In een brief van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de V.N., mr. C. W. A. Schuermann, aan Oe Thant, wordt o.m. gezegd, dat de landing van parachutisten in het afgelopen weekeinde bij Menauke „een uiting is van bewuste politiek van de zijde van Indonesië om aan een gewapend conflict de voorkeur te geven boven de duidelijke mo gelijkheden van een vreedzame regeling". Over de uitwerking van de aan Schuer- bij die gelegenheid van de zijde der Kamer met klem de vraag aan de orde zal worden gesteld, of Nederland het Nieuw-Guinea-conflict thans niet aan de Veiligheidsraad dient voor te leggen. In tussen heeft de Nederlandse regering de waarne mend secretaris-generaal der V.N., Oe Thant, ver zocht de Veiligheidsraad „op de hoogte te stellen" van de jongste Indonesische luchtlandingen in westelijk Nieuw-Guinea. De regering heeft onze ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Royen, na dere instructies gegeven om Amerika op de hoogte te stellen van mogelijke Ne derlandse stappen by de Verenigde Na ties. Dr. van Royen heeft gisteren reeds een bezoek gebracht aan de Amerikaanse on derminister van buitenlandse zaken voor het Verre Oosten Everell Harriman. Tij dens dat onderhoud, dat 25 minuten duur de, is Harriman op de hoogte gesteld van de „verontwaardiging" van de Ne derlandse regering. Harriman die maan dag een onderhoud had met de Indone sische ambassadeurs, zei tegen verslag gevers, dat er „nog zeer veel hoop" was op een oplosing op basis van het plan- Bunker. mann en Van Royen gezonden instruc ties hoopt de regering vandaag nadere gegevens te hebben, zodat zij in het ko mende commissieberaad van morgen goed beslagen ten ijs kan komen. Bunker slechts basis Op voorstel van mr. Burger (PvdA) zal morgen ook aan de regering worden ge vraagd publiekelijk te bevestigen, dat Nederland thans het plan-Bunker heeft aanvaard. Zoals gemeld, heeft de regering tot dusverre, althans in de Tweede Kamer uitsluitend gesproken van het aanvaarden van het plan-Bunker als basis voor on derhandelingen met Indonesië. „Ik neem zonder meer aan, dat Nederland het plan-Bunker thans heeft aanvaard", zei mr. Burger, „maar het gaat toch niet aan, dat een dergelijke belangrijke zaak geheel buiten het parlement om gaat. Soebandrio Dr. Soebandrio, de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken, heeft de Indonesische ambassadeur bij de V.N., Soekardjo Wirjopranoto, opdracht gege ven te antwoorden op de Nederlands beschuldigingen. „Indonesië stuurt steeds weer parachutisten naar Nieuw-Guinea, omdat Nederland voortgaat daar zijn gar nizoen te versterken", aldus het reeds bekende Indonesische verweer. Intussen heeft de Australische rege ring het optreden van Indonesië ?.n scherpe bewoordingen gelaakt. Rust te Merauke Wat tenslotte de landingen te Merauke 4 procent. betreft, hierover zijn geen noieuwe ge beurtenissen te melden. De strijdkrach ten hebben de benodigde maatregelen ter beveiliging van de stad genomen. De stemming onder de bevolking is rustig, zo wordt in een communiqué van de voorlichtingsdienst van het gouverne ment van Nieuw-Guinea meegedeeld. Maatregelen tot evacuatie worden nog niet uitgevoerd, omdat de verbindingen met Merauke, waaronder de vliegdien- sten, normaal functioneren. Indien de De hertogin van Kent heeft dinsdag het leven geschonken aan een zoon. Het kind werd geboren in de woning van de hertog en hertogin van Kent. Moeder en kind maken het goed. De naam van de nieuwe wereldburger is graaf van Sint Andrews. Hij is de tiende in lijn van de troonopvolging. bij Merauke gelande Indonesische para's de opdracht hadden een verrassende aan val op deze plaats uit te voeren, dan wordt die opzet als mislukt beschouwd. Van officiële zijde is voorts tegengespro ken, dat de para's in het betreffende ge bied de beschikking zouden hebben over jeeps en artillerie. De Verenigde Staten hebben de recen te troepenbewegingen op de kust van het Chinese vasteland onlangs in het geheim met een vertegenwoordiger van het be wind in Peking in Warschau besproken. Warschau is het enige diplomatieke con tact tussen Amerika en communistisch- China. De Amerikaanse ambassadeur in Polen John Cabot, bracht op dit overleg de be zorgdheid van de Amerikaanse regering over de troepenbewegingen op de Chi nese kust ter sprake. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft gisteren meege deeld dat het de troepenbewegingen langs de Chinese kust met argusogen volgt. Het zei dat burgers en enkele kleine fabrie ken vanuit het kustgebied verder land inwaarts waren verplaatst. De perschef van het state departement, Lincoln White, zei dat hij niet wist of China's maatregel offensief dan wel de fensief was. Hij zei voorshands aan te nemen dat het laatste het geval was. (Van onze parlementaire redactie) De reeds aangekondigde verla ging van de omzetbelasting op een aantal artikelen zal per 1 juli a.s. ingaan. Gisteren heeft de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stem ming haar goedkeuring gehecht aan een daartoe strekkende wijzi ging op de omzetbelastingwet. Als gevolg hiervan zullen een aantal goederen, die tot nu toe onder het 18 procent tarief vallen (het zgn. weelde- tarief) van omzetbelasting worden vrij gesteld. Hiertoe behoren o.m. fotografie- en filmapparatuur, brandkasten, koel kasten, meubelen, vliegtuigen, oesters, messenmakerswerk, j achtvuurwapenen, horlogemakerswerk en sommige textiel- goederen. De autobanden gaan van het 18 procent naar het gewone tarief van DE AMERIKAANSE regering heeft gisteren meegedeeld dat ze overweegt om „enkele bovengrondse kernproeven" te nemen in de woestijn van Nevada, maar dat hieromtrent nog niets defini tiefs is vastgesteld. TWEE OFFICIEREN en tien onderoffi cieren van de Nederlandse Kon. Lucht macht zijn in Burlington in de Ameri kaanse staat Vermont een cursus begon nen die hen vertrouwd moet maken met het m61 Vulcan machinegeweer, dat 6000 schoten per minuut afvuurt. DE COMMISSIE marktregelingen van het produktschap voor aardappelen zal trachten tussen de verschillende groepe ringen van het bij de aardappelmarkt belang hebbende bedrijfsleven een ge sprek op gang te brengen over de ma nier waarop een grote stabiliteit van die markt kan worden bereikt. DE OUD-BURGEMEESTER van Zuid- Laren en Wageningen, J. M. A. Wijnandts van Resandt, is op 83-jarige leeftijd Amsterdam overleden. DE 29-JARIGE hertogin en de 26-jarige hertog van Kent hebben een zoon gekre gen. DE BRITSE militaire chauffeur James Crossland (20) heeft de Georg-medaille, een hoge Britse onderscheiding voor moedig gedrag gekregen omdat hij een brandende vrachtauto met benzineblik- ken, ondanks het gevaar voor een ont ploffing, had weggereden waardoor het Westduitse dorp Ovenstaedt voor een ramp werd behoed. CHARLIE CHAPLIN en de Amerikaan se minister van buitenladnse zaken, Dean Rusk, zijn gisteren te Oxford aan gekomen, waar zij heden eredoctoraten van de universteit in ontvangst zullen nemen. DE SPAANSE ambassadeur in Washing ton heeft gisteren in een rede in de nationale persclub verklaard, dat zijn regering de status van de protestanten in Spanje zal gaan herzien, zodat hun ontevredenheid zal worden weggenomen. Verwachting van het K.N.M.I. geldig l tot vanavond, opgemaakt dinsdag- avond 23.15 uur: J Wisselend bewolkt met plaatselijk 2 j enkele buien. Matige tot krachtige 2 noordwestelijke wind. Koel weer. 2 2 Vandaag: zon onder 21.04, maan on- 2 2 der 15.47; Morgen zon op 4.22, maan 2 op 2.18. Staatssecretaris Van den Berge (finan ciën) zei met de wijzigingen een tech nische aanpassing te hebben beoogd. Van een principiële wijziging van het omzet belastingsysteem is dan ook geen sprake. De differentiatie in de omzetbelasting blijft bestaan, tot genoegen van senator Van Hall (PvdA) maar tot ongenoegen van senator Hooy (KVP). Senator Van Hall kon overigens weinig enthousiasme voor de voorgestelde wijzigingen opbren gen. Hij bleef het b.v. vreemd vinden dat vliegtuigen nu worden vrijgesteld maar dat sigarettenvloeitjes in het 18 procent tarief blijven. De heer Hooy (KVP) vond het van be lang dat staatssecretaris Van den Berge zelf een bepaling in de wet heeft ge bracht, welke de bewindsman machtigt om de tabellen van de omzetbelasting uit te breiden of in te krimpen zonder voor afgaande goedkeuring van het parlement. Het doel hiervan is een kopersstaking in de toekomst te vermijden. De besprekingen die tot doel hebben Katanga weer onder het gezag van de centrale Kongolese regering te brengen tussen premier Cyrille Adoela van Kongo en president Moise Tsjombe van Katan ga zijn te Leopoldstad (tijdelijk be ëindigd, zonder dat tot overeenstemming is gekomen of een slotcommuniqué is uitgegeven. Voor zijn vertrek in een V.N.-vliegtuig, terug naar Elisabethstad, zei Tsjombe ,,Er moet nog zeer veel worden gedaan. Ik ben betrekkelijk tevreden". Adoela legde later op een persconfe rentie veel pessimisme aan de dag. ,,A1 het werk, dat wij tijdens de onder handelingen van een maand hebben ver richt, is ongedaan gemaakt. Tsjombe wilde slechts tijd winnen." Adoela zei, dat Tsjombe voorwaarden had gesteld, die praktisch neerkwamen op instem ming met afscheiding van Katanga. Hij was van mening, dat de V.N. op nieuw haar verantwoordelijkheden op zich moeten nemen na de onderbreking der besprekingen. Er is geen datum voor hervatting vastgesteld. In de Belgische regeringscoalitie van katholieken en socialisten zijn opnieuw moeilijkheden gerezen. De voornaamste ervan is de benoeming van een aantal plaatsvervangende bestuursleden van het nationale instituut voor lichamelijke opvoeding en sport (NILOS), die het mis noegen van de socialisten heeft gewekt. Een der ministers van onderwijs, de CVP-er Van Elslande, heeft n.l. negen plaatsvervangende bestuursleden be noemd naar het heet allen CVP-ers zonder zijn socialistische collega Larock erin te kennen. Collard, de voorzitter van de socialis tische partij, verklaarde dinsdag na een onderhoud met de CVP-premier Lefèvre dat de kwestie hevige opschudding in zijn partij heeft veroorzaakt. „Wij wensen ab soluut alle punten te vermijden, die een breuk kunnen veroorzaken", zo zei hij, „maar men mag ons niet plaatsen voor feiten, die wij niet kunnen begrijpen noch aanvaarden". Van socialistische zijde is voorts weer de eis van meer radio-zendtijd voor het humanistisch verbond gesteld. De socia listen zeggen dat de CVP-ers in de be heersraad van de Belgische radio- en televisie-omroep reeds twee jaar weigeren een vroegere toezegging van de raad ge stand te doen om de zendtijd van het verbond van 18 op 26 uur te brengen zo- (Van onze parlementaire redacteur) De bevordering van het effectenbezit door kleine spaarders door verlening van fiscale faciliteiten zal niet onge daan gemaakt worden door administra tieve complicaties. Door de regeling be treffende deze fiscale faciliteiten aan te sluiten bij bestaande werknemersspaar regelingen en straks bij de algemene premiespaarregeling is een goed ge richte en eenvoudige uitvoerbare rege ling verkregen. Dit schrijven staatssecretaris Schmel- zer (algemene zaken) en Van den Berge (financiën) in hun memorie van ant woord aan de Tweede Kamer betreffen de het wetsontwerp „fiscale faciliteiten voor bezitsvorming met betrekking tot effecten". De staatssecretarissen zeggen, dat de regering niet de bedoeling heeft om met deze regeling wie dan ook in de richting van besparing in effecten te dringen. „Het wetsontwerp is er slechts op gericht de barrières op te heffen, die de kleine spaarders thans nog er van zouden kunnen weerhouden enige spaargelden in waardepapieren te be leggen". Het is niet de bedoeling de hoogte van de inbreng van werkgevers, vak verenigingen e.a. in het aanloop kapitaal van de specifieke beleggings maatschappijen te beperken, zo wordt voorts opgemerkt. Op een feest van de Britse conser vatieve partij te Luton Hoo in het graafschap Bedfordshire, lag in een riviertje een Hovercraft ter bezichti ging. Premier Harold MacMillan, die het feest bezocht, maakte van de ge legenheid gebruik, alleen, toen hij van boord kwam nam hij geen risico en liet zich door technici in witte overalls over een smalle balk naar de oever leiden. De vulkaan Etna vertoonde dinsdag een verhoogde activiteit, waarbij hij gloeiende stenen tot een hoogte van ruim 800 meter in de lucht wierp. Wolken en een dikke rookzuil, ko mend uit de noordoostelijke krater, be nemen het uitzicht op de bergtop. Des kundigen nemen %chter aan dat er reeds een stroom lava de berghelling afvloeit en reeds een afstand van ongeveer 300 meter moet hebben afgelegd. Voor de bevolking op de berghellingen bestaat nog geen gevaar. Koningin Juliana heeft gisterenmiddag op paleis Soestdqk de leden van de com missie van advies en het bestuur van de stichting „Zilveren jeugdcentra" geïn stalleerd. De naam van de stichting is een vondst van prinses Irene. Zij be dacht hem vyf minuten voor de instal latieplechtigheid. Koningin Juliana dankte de voorlopige commissie van advies, waarvan ook haar twee oudste dochters deel uitma ken, voor de moeite en de toewijding, waarmee zij de plannen voor „Het zilve ren schor" en de „Hunneschans" heeft voorbereid. Zij dankte ook de Neder landse jeugd, die het koninklijk ge schenk heeft aanvaard in de vorm van zinvolle boeiende manifestaties tijdens de bezoeken van het zilveren bruidspaar aan de elf provincies. Tenslotte dankte de koningin het „jongerenbestuur" (de leden zijn allen onder de veertig jaar), dat de plannen van de „ouderencommis- sie" zal uitwerken en de jeugdcentra zal besturen. Prins Bernhard maakte er zijn echt genote in verband met de toevoeging „ouderen" lachend op attent, dat ook de twee prinsessen zitting hebben in de commissie. „Er zijn dames bij.. De prins had de korte plechtigheid ge opend met een toespraak, waarin hij uit eenzette hoe de koningin en hij tot het besluit zijn gekomen de jeugd de terrei nen en een geldsbedrag voor twee ont moetingscentra te schenken. „We wilden uiting geven aan het feit, dat we zo gelukkig en zo dank baar waren, dat we de zilveren brui loft met ons zessen mochten vieren en het was onmogelijk een feest te geven voor twaalf miljoen mensen", zo zei hij. „Het werd ons spoedig duidelijk", ging hij verder, „dat het wenselijk zou zijn voor het toetsen en uitwerken van onze voornemens verder van gedach ten te wisselen, zowel in onze eigen familiekring, als met een groep van mensen, die door hun werk en erva ring in het bijzonder een bijdrage tot het opstellen van een goed plan zou den kunnen leveren". i Prins Bernhard voegde hieraan toe, dat het nationale geschenk het moge lijk heeft gemaakt de plannen op rui mer schaal te verwezenlijken dan de koningin en hij zich hadden voorgesteld. Prins Bernhard zei erkentelijk te zijn, dat het nationale geschenk nu ook hét nationale belang zal dienen. De stichting heeft een vorm gekregen die geheel overeenstemt met wat het koninklijk paar zich ervan had voorgesteld. De voorzitter van de commissie van advies, mr. M. B. van de Werk, vertelde iets over de voorbereidende besprekin gen van de voorlopige commissie, waar aan ook de prinsessen Beatrix en Irene een enthousiaste bijdrage hebben gele verd. Er is veel en diepzinnig gepraat, er is ook hartelijk gelachen, zo zei hij. De voorzitter van het nieuw geïnstal leerde stichtingsbestuur, pater W. A. M. Alting von Geusau o.f.m., verklaarde i tenslotte, dat het geesteskind van ko ningin en prins het bestuur bijzonder dierbaar is. dra de financiële mogelijkheden van het verbond dat mogelijk zouden maken. De socialisten dringen hier met te meer klem op aan, aangezien door een hergroepe ring van het tweede program van de ge westelijke zenders (Kortrijk, Gent, Ant werpen en Hasselt) volgens hen de gods dienstige uitzendingen buiten de missen op 74 uur zijn gebracht. In samenhang hiermee is van socia listische zijde ook weer de eis gesteld van een verbetering van de socialisti sche vertegenwoordiging in het beheer van de radio- en televisie-uitzendingen in het Vlaams. Ongehuwde Britse militairen, die in kazernes in West-Duitsland zijn gelegerd, zullen zich voortaan niet meer zonder pas na middernacht buiten de kazerne mogen bevinden. Dit heeft de staatssecretaris van oorlog, Profumo, gisteren in het Lagerhuis verklaard. Deze maatregel is genomen naar aan leiding van incidenten tussen Britse militairen en Westduitse burgers. De staatssecretaris zei, dat de bevel hebber van het Britse Rijnleger, generaal sir James Cassels, hem had verzekerd, dat de incidenten waren ver oorzaakt door „een kleine en onver antwoordelijke minderheid van herrie schoppers". Hij wees verzoeken voor een nader onderzoek naar de incidenten van de hand. Het Amsterdamse Thorbeckeplein was nog Amsterdamserdan anders door een welhaast onafzienbare rij pierementen, welke daar stond opge steld voor deelneming aan het draai orgelconcours. Ieder orgel bracht op zijn beurt een melodietje ten gehore voor een jury van strenge, kritische deskundigen en een vele malen groter pierement-minnende groep Amster dammers. (Van onze parlementaire redacteur) De Eerste Kamer heeft gisteren met alleen de stem van senator Matser (KVP) tegen een wetsontwerp tot rege ling van het accountantswezen aanvaard. Het ontwerp voorziet in de opneming in een register van op grond van be paalde afgelegde examens als hoog ge kwalificeerde accountants. De ingeschre venen in het register genieten een zekere beroepsbescherming. Anderzijds is het ingeschreven zijn in het register een waarborg voor bonafide beroepsuitoefe ning. De senaat drong er op aan. dat nu ook voor de zgn. „tweede groep" zij die niet aan de eisen voor registeraccoun tant voldoen spoedig een regeling zal worden getroffen. Staatssecretaris Gij zeis (Econ. Zaken) zei, dat een com missie o.l.v. een niet-accountant zal na gaan op welke wijze deze groep en zijn belangen het best beschermd kunnen worden. Hij verwachtte echter niet, dat een regeling binnen drie jaar tot stand zou kunnen komen. De moeilijkheid is zijns inziens, dat een zekere homogeni teit bij deze groep ontbreekt. Hij wilde de groep overigens geen „grote, andere deskundigheid" ontzeggen. De heer Matser meende, dat het wets ontwerp een te sterke discriminatie op werpt, reden waarom hij tegen het wets ontwerp stemde. Hoewel de branden nog woeden in de havenopslagplaatsen van olie te Oran, schijnt er geen gevaar meer te bestaan voor verdere uitbreiding. Biykbaar niet onder de indruk door de ravage, die eer gisteren is aangericht, heeft het geheime leger gisteren zijn offensief hervat. In twee wqken werden namelijk telefoon centrales door plastic-bommen vernie tigd en een gebouw, waarin het mini sterie van volksgezondheid is onderge bracht ging in vlammen op. De behoefte Oran zo snel mogelijk te verlaten, wordt met dat al met de dag groter. Men schat dat ongeveer de helft van de Europese bevolking (300.000 zie len) naar Frankrijk is vertrokken. Men krijgt thans de indruk, dat iedere Europeaan voorbereidingen treft Oran te verlaten om naar Frankrijk over te steken. In bijna alle straten zag men mensen hun bezittingen in bestel- en vrachtauto's dragen. In Marseille zijn maandag twaalf duizend vluchtelingen aangekomen, waar van achtduizend per schip en vierduizend per auto. 3eide aantallen zijn een record. In de bijna afgelopen juni- maand zijn 80.000 vluchtelingen per schip en 85.000 per vliegtuig in Frankrijk aangekomen. Thans is het tijdelijk ge sloten, omdat er achtduizend mensen op een gelegenheid wachten het land te kunnen verlaten. Officieel geschat hebben reeds 145.000 personen via Oran Algerië verlaten. President De Gaulle heeft ervan af gezien volgende maand weer een tournee door het land te maken voorlopig wordt het najaar. (Advertenties) De gesuspendeerde KAJ-aalmoezenier pater Ramon Torella in Madrid is door zijn bisschop weer in zijn priesterlijke rechten hersteld. Pater Ramon Torella werd enkele we ken geleden door de bisschop van Madrid mgr. Eijo y Garay, gesuspendeerd in ver band met een vlugschrift van de KA.J, waarin deze de Spaanse stakingen steun de. De aalmoezenier vond steun bij de Spaanse primaat, kardinaal Pla y Deniël die hem toestond in het aartsbisdom To ledo dagelijks de H. Mis te lezen. Welingelichte kringen in de Spaanse hoofdstad wijzen het eerherstel voor pa ter Torella toe aan de interventie van de nieuwe nuntius in Spanje, mgr. A. Riberi, die met de Madrileense bisschoo een onderhoud van drie uur gehad heeft. DE BETERE VIRGINIA r VAKANTIE-AANBIEDING van 15 mei lot 1 okt. a.s. HOLS VLEES IN BLIK 2 hele blikken i f. 1.60 samen f. 2.7* 3 halve blikken f. 0.90 semen f. 2.28 HOLS GEZOND VOOR KAT EN HOND 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 1