Kamer aanvaardt de brugklas 'nproef rit IOOO LAKENS SLOPEN 6 3." Hoe moet de perfekte autokaar! er uitzien? K.A.B.-Limburg vraagt H.T.S. in Maastricht TWEE WILDEMANNEN sloegen autoverhuurder neer en beroofden hem 5 Margareth Smith wordt dooronbekende geklopt I morgen maken met de N.S.-tarieven omhoog met 5 procent Laatste toto 3 dagen DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JUNI 1962 11 Mammoetwet volgende week afgehandeld Roeanda en Oeroendi Belgen behoeven niet zo snel weg Baby geboren in helikopter Wellevendheid te water ZO ZACHT EN ZUIVER .Nu ooit meer dan gewenst 27 maanden met aftrek geëist Vondeling wil wet vervreemding landbouwgronden 5 jaar verlengen Albaanse delegatie naar Moskou van extra zware kwaliteit graslinnen. Lang- vezelige garens, leder laken is in cellofaan verpakt en goedgekeurd door de Ned. Ver. van Huisvrouwen. Alle lakens (ook de éénpersoons) 240 cm. lang houdend. 95 95 SLOPEN met hotelsluiting per paar VROOM&DREESMANN Vwassing van Wimbledon Participatiebewijzen Algemeen ^2^ Fondsenhesit m Cassatieberoep in zaak-Nivard verworpen De Esso Dealer levert U de kaart voor slechts 90 cent. BEURS VAN AMSTERDAM Vast voor de internationals San Black zwemt niet meer MARKTEN WATERSTANDEN 11 (Van onze parlementaire redacteur) Als dr. Kortenhorst zijn zin krijgt zal de Tweede Kamer de volgende week desnoods door op vrijdag 6 juli door te vergaderen met de behandeling van de mammoet wet in eerste regie gereedkomen. De Kamervoorzitter zei gistermiddag dat de Kamer zich voor het zomerreces, dat op 12 juli a.s. zou moeten beginnen, ook nog moet bezighouden met de be handeling van de wetsontwerpen betref fende de wijziging van de pachtwet (ver vreemding landbouwgronden), de steun verlening aan de KLM en de associatie van Nieuw-Guinea met de EEG. Krijgt dr. Kortenhorst zijn zin? De bijzondere commissie uit de Tweede Kamer, die de behandeling van de mammoetwet voor bereidt, heeft meegedeeld, dat zij bereid is een aantal artikelen uit de mammoet wet groepsgewijze te behandelen. Voor een afzonderlijke behandeling (Advertentie) vooraf van de belangrijkste knelpunten uit de wet, zoals door Kamervoorzitter Kortenhorst was voorgesteld, bleek de commissie echter niet veel te voelen. De vraag is nu maar of de procedure die thans gekozen is inderdaad tot die bespoediging zal leiden die dr. Korten horst noodzakelijk acht. 72 tegen 45 De belangrijkste beslissing in liet mam moetdebat van gisteren was de bekrach tiging met 72 tegen 45 stemmen van de brugklas. Onder de brugklas wordt verstaan de eerste klas van het V.M.O. (gymnasium, lyceum en atheneum), H.A.V.O. (H.B.S. als afgeronde opleiding) en M.A.V.O. (Mulo), een gemeenschappelijke onder bouw dus voor deze drie vormen van onderwijs. De bedoeling van deze alge mene eerste klas is ouders, leraren en leerlingen in staat te stellen te kiezen welke vorm van onderwijs het meest gzeschikt is voor het kind. De brugklas werd afgewezen door CHU. VVD. AR, CPN en drie socialis ten. De tegenstemmers waren van oor deel, dat er met de doorstroming en selectie bij het voortgezet onderwijs nog te weinig geëxperimenteerd is. De brugklas is een nog onrijpe vrucht meende dr. Tilanus. De meerderheid van de Kamer ging er echter met de minis ter van uit, dat men dan wel tot st. jut- temis zou kunnen wachten. Dank zij dr. Schuijt (KVP) werd nog bepaald, dat van de moderne talen in ieder geval het Frans op de brugklas on derwezen moet worden. Dr. Schuijt ma noeuvreerde weer zo zonderling, dat er bij de stemming over zijn wijzigings voorstel grote verwarring ontstond. Uit eindelijk werd er een amendement aan genomen, dat niet de verbeteringen be vatte. die dr. Schuijt er in had willen aanbrengen. Twintig Afrikaanse en Aziatische lan den hebben op een bijeenkomst van de beheerschapscommissie van de assem- blée der V.N. hun eis laten vallen dat België vóór zondag 1 juli al z(jn troe pen terugtrekt uit Roeanda en Oeroendi. Zij stelden een evacuatieperiode van één maand voor, van 1 juli tot 1 augus tus. De Belgische troepen zouden in de ze periode in hun kazernes moeten blij ven. De Belgen hebben nog steeds 900 man in Roeanda en Oeroendi, dat door hen namens de V.N. wordt bestuurd sinds 1946. België had de V.N. laten weten dat het zijn troepen om „juridische, politie ke en psychologische redenen" niet op 1 juli uit deze gebieden teruggetrokken kan hebben. Roeanda en Oeroendi wor den op 1 juli onafhankelijk. Piloot W. Warman heeft gisteren een unieke gebeurtenis tijdens een helikop. tervlucht kunnen rapporteren. Op 2000 voet hoogte over het Perzische berg land vliegend met zijn Alouette-helikop- ter, schonk zijn vrouwelijke passagier die ochtend om 11.37 uur het leven aan een baby. .Moeder en dochter beiden wel", seinde hij een uur later na aan komst op de technische basis Agha Jarl (Advertentie) 058» OVER DE GOEDE TOON EN GLADSTONE Booteigenaars zijn zeer trots op hun hezit. Velen feesteden heel wat uurtjes aan de verzorging van hun geliefd vaartuig. Het is hun oogappel, en de gast bij een zeiltochtje kan zich niet méér verdienstelijk maken dan door respect te tonen voor al dat werk. Trek zachte schoenen aan om het dek niet te bescha digen! Bied de helpende hand bij het optuigen, met een open oor voor de vakkundige aanwij zingen! Laatste tip: op het water smaakt een sigaret zo nu en dan bijzonder goed. Welke neemt U mee om te presen teren? Gladstone natuurlijk. T Want Gladstone - met of zonder filter - is de sigaret die iedereen voldoening schenkt. U w 1 (Van onze Haagse redactie) Tussen het ministerie van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat is een laatste overleg gaande over de verhoging van de spoorwegtarieven. De minister raad heeft reeds principiële goedkeuring verleend aan de verhoging. Het gaat thans alleen nog om het percentage. De spoor wegen staat een verhoging voor ogen die gedifferentieerd zou moeten wor den over de verschillende lijnen van het Nederlandse spoorwegnet. Bovendien zou nog gedifferentieerd moeten worden in de prijsverhoging voor enkele reis, re tour, weekabonnement etc. Volgens onze inlichtingen zal de prijs verhoging dicht in de buurt van de 5 procent komen te liggen. De verhoging zou in het najaar wellicht 1 oktober ingevoerd worden. In het overleg dat thans gaande is is ook het college van rijksbemiddelaars betrokken. 55 (Van onze parlementaire redacteur) De heer Jan Maenen, voorzitter van de 70.000 leden tellende K.A.B.-Limburg en lid van de Tweede Kamer, heeft naar aanleiding van de jongste publikaties over een hogere technische school te Maastricht medegedeeld dat reeds enkele jaren geleden door de K.A.B.- Limburg is gepleit voor de vestiging van een tweede hogere technische school in zuid-Limburg. Hiervoor golden drie motieven 1. De noodzakelijke verdere industriële ontwikkeling van zuid-Limburg, met name door gedifferentieerde indu strieën, op grond van de sterke groei van de beroepsbevolking in dit ge bied. De officier van justitie by de Recht bank in Arnhem, mr. F. O. Leusink, neeft gisteren twee jaar en drie maan den gevangenisstraf met aftrek geëist tegen de 21-jarige Nymeegse betonyzer- vlechter A. J. T., die een autobestuurder uil Nijmegen na een vechtparty in diens auto onder Nymegen bewusteloos langs de weg zou hebben gelegd, na hem van zyn portefeuille te hebben beroofd. Hy ondernam dit geweld in gezelschap van de toen 25-jarige los arbeider D. G. T., eveneens uit Nymegen, die intussen een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden heeft uitgezeten. Beide mannen waren na het plegen van het misdrijf naar België uitgeweken, waar zij zich aan soortgelijke delicten zouden hebben schuldig gemaakt. De betonijzervlechter werd daar veroordeeld tot 26 maanden gevangenisstraf en de los arbeider tot twaalf maanden. Het lange verblijf in de Belgische gevange nis was oorzaak, dat A. J. T. zich eerst nu voor deze in januari en februari 1960 gepleegde feiten kon verantwoorden. (Hij stond ook nog terecht wegens mis handeling van een kelner met een stoel en een Duitser met een boksbeugel De twee Nijmegenaren ontmoetten de autoverhuurder V. in een bar waar zij zich geruime tijd bezig hielden met kaarten en drinken. Op een gevorderd uur besloten ze in de auto van V. buiten Nijmegen vertier te zoeken, doch even over de grens van de stad ontstond ruzie tussen A. J. T. en de autoverhuurder. Terwijl de los-arbeider achter het stuur zat, sloeg de ander de autoverhuurder bewusteloos. Op de weg naar Eindhoven sleepten ze hem uit de wagen en A. J. T., die hem zijn portefeuille met 175, had afgenomen, bewerkte het slachtoffer met een crick toen de man weer tekenen van leven gaf. Daarna legde ze de man langs de weg. In Maastricht liet het tweetal de auto in de steek en begaf zich naar België, waar ze het van V. geroofde geld spoedig opmaakten. Ze probeerden ook daar door geweldpleging hun financiële toestand te verbeteren, maar de Belgische politie stak hier een stokje voor. De pleiter wees op het toch ook niet geringe aandeel van de vriend van deze verdachte en achtte overigens de dief stal van de auto en de portefeuille niet bewezen. Uitspraak over veertien dagen. 2. De noodzakelijke verruiming van de studiemogelijkheden voor technisch onderwijs op grond van de geconsta teerde groeiende belangstelling voor en groeiende behoefte aan dit hoger technisch onderwijs bij vele begaafde jongeren in arbeiderskringen. 3 De dringende behoefte aan hoger ge schoold technisch kader voor de be drijven, mede in verband met de nood zakelijke efficiëncy-verbetering en produktiviteitsontwikkeling in het raam van de Euromarkt. De motieven, aldus de heer Maenen, die enkele jaren geleden voor de nood zaak van een tweede h.t.s. in zuid- Limburg werden aangevoerd, gelden thans in nog veel sterkere mate. De K.A.B. blijft dan ook verwachten, dat er voor 1963 nog een gunstige be slissing zal worden genomen. (Van onze parlementaire redacteur) Het Tweede-Kamerlid, de heer Vonde ling (P. v. d. A.), wil thans, dat de wet op de vervreemding van landbouw gronden op 1 januari 1968 komt te ver vallen. Hij heeft daartoe een wijziging aam gebracht in het door hem bij de Tweede Kamer ingediende initiatiefvoorstel tot verlenging van de wet op de vervreem ding van landbouwgronden. Zoals ge meld, heeft minister Marijnen (Land bouw) daarentegen bij de Kamer een voorstel ingediend om deze wet, die dit jaar afloopt, niet meer te verlengen. In de memorie van antwoord op zijn initiatiefvoorstel motiveert de heer Vondeling zijn beslissing met erop te wijzen, dat hem gebleken is, dat voor verlenging van de wet zonder tijds limiet in de Kamer geen meerderheid te vinden zal zijn. In verband met de ontwikkeling in E.E.G.-verband acht hij een verlenging met vijf jaar thans dé meest wenselijke oplossing. De laatste toto van dit seizoen mag misschien wel niet de charme hebben van een Nederlandse triomf in de Inter- toto, toch blijven er nog voldoende ele menten over om toto 87 als een fraai slot stuk te zien van een mooi seizoen. Het bedrag dat de Nederlandse toto liefhebbers tot nu toe hebben ingelegd bedraagt: fl. 30.109.816(dertig miljoen, honderdnegenduizend achthonderd en zestien gulden), een vorstelijk bedrag waar alle Nederlandse sportbonden van mee hebben kunnen profiteren. Het is in dit verband toch eigenlijk wel jammer, dat geen van de Nederland se clubs heeft kunnen doordringen tot de kwartfinales. Feijenoord dat de laatste weken een opmerkelijk herstel doormaakt, hetgeen wij trouwens hadden voorspeld, won weliswaar overtuigend met 3-0 van La- nerossi, maar het had de pech dat in de wedstrijd Bayern-Belgrado de meest op merkelijke uitslag tot nu toe in de toto werd verkregen 4-4. Daardoor is Bel grado onbereikbaar voor de Rotterdam mers geworden. Pees heeft de strijd in de afdeling van Blauw Wit gewonnen, terwijl Tatabanj'a gisteren in een zeer harde wedstrijd Ajax bedwong, waardoor het eveneens eerste werd in die groep. Een fraai re sultaat voor deze Hongaarse clubs. PSV was reeds uitgeschakeld, zodat het suc ces van de Nederlandse ploegen niet be paald groot te noemen is. Het is trouwens toch opmerkelijk dat de clubs van de landen achter het IJze ren Gordijn (Roter Stern, Ujpest, Bel grado, Tatabanya en Pees) winnaars van hun groep zijn geworden. (Advertentie) DONDERDAG VRIJDAG EN ZATERDAG 'N SPECIALE AANBIEDING 150x240 cm 180x240 cm BREDA - BERCEN OP ZOOM - OOSTERHOUT Zy zullen het nooit afleren om de on zekerheid die één van de aantrekkelyk- ste onderdelen van de wedstrijdsport Is, te tarten. De voorspellers en betweters hebben ook voor dit Wimbledon in sommige gevallen met arrogant zelfver trouwen hun lijstjes gepubliceerd. Dinsdagmiddag, op ladies' day, hebben zij met het schaamrood op de van verba zing open vallende kaken op het volge pakte centre court zitten toekijken hoe hun meest veilig schijnende prognose door een klein, gebrild Amerikaans meisje, Billy Jean Moffitt. belachelijk werd gemaakt. Want Billy Jean bestond het om Margareth Smith, de als num mer één geplaatste en veelbesproken Australische tennisatlete met 16, 63, 75 uit te schakelen. Het was een on gekende sensatie, waar het centre court duidelijk sympathiserend met de als zwakker te boek staande Amerikaanse aanvankelijk stil van was, maar la ter in een on-Engels tumult van ovatio nele bijval uitbarstte. Margaret Smith was niet alleen favo riete voor de organisatoren en de book makers, heel Wimbledon rekende op haar eindzege en Fred Perry, drievou dig Wimbledonkampioen. miljonair-ten- niskledingfabrikant en eminent spelken- ner, had in één der Londense bladen, die nog werden verkocht toen Margaret al huilend in de kleedkamer zat, ge schreven dat de Australische recht-toe recht-aan naar de finale zou wandelen met voorlopig alleen wat tegenstand van Carole Caldwell, die reeds eerder in Manchester een hypernerveuze Marga ret Smith had verslagen. Carole behoedt dat huzarenstukje niet op Wimbledon te herhalen, maar zij zal wel al haar veel geroemde strijdlust moeten mobiliseren tegen haar 18-jarige landgenote Billy Jean Moffitt, één van de meest comple te tennisspeelsters, die ooit op Wimble don verscheen. Al het ander dat deze middag op de zestien banen werd gepresteerd, was na dit historische gebeuren nauwelijks van belang. Het feit dat Sandra Price-Rey nolds tegen de Australische Margaret Hellyér in de beslissende set met 65 achter kwam te staan, werd nauwelijks als een verrassing genoteerd, evenals de vijf gemiste matchpunten van Maria Es ter Bueno tegen de Amerikaanse Mar garet Varner. Alle andere geplaatste speelsters, titel- h oud ster Angela Mortimer, Darlene Hard, Renee Schuurman, Ann Haydon, Karen Susman en Lesley Turner kwa men met gemakkelijke overwinningen een ronde verder. Ook de Nederlandse vertegenwoor digster mevr. Eva de Jong - Duldig overleefd e haar eerste ronde tegen dc geroutineerde Lea Pericoli: 63. 75. Door haar bye in de eerste ronde zal mevr. De Jong nu in de derde ronde uitkomen tegen de als nummer twee ge plaatste Darlene Hard. (Advertenties) A De UITKERING per 1 juli a.s. over het boekjaar 1961/62 bedraagt f. 65.- per 1/1 participatiebewijs Beurskoers circa f. 1200,- Inlichtingen bij alle banken en commissionairs De Hoge Raad heeft gisteren het cassatieberoep van de Rotterdamse kapper G. J. L., die in eerste instantie door de rechtbank in Rotterdam en in beroep door het hof in Den Haag is ver oordeeld tot vijftien jaar gevangenis straf wegens moord op het achtjarige jongetje Marcel Nivard uit Rotterdam verworpen. De kapper pleegde de moord op 7 februari 1961. De Hoge Raad heeft het arrest van het gerechtsnof te 's-Hertogenbosch, waarbij de 25-jarige K. G. W. M. tot Albanië zal een delegatie zenden naar 20 jaar gevangenisstraf is veroordeeld het wereldcongres voor vrede en alge- wegens moord op het 17-jarige Venlose m DUO nn irnnonind" rlnf imlrtnviJo mnnv.^1 W. mcin T/alrn rivr.n„n,aJf.^l Ta - mene ontwapening" dat volgende maand in Moskou wordt gehouden, aldus een bericht van radio Tirana. De delegatie, bestaande uit acht man, is benoemd door de conferentie van de Albaanse vredespartij, die gedurende het weekeinde in Tirana werd gehouden. meisje Joke Groenendaal vernietigd. De Hoge Raad heeft de voorbedachte rade" niet bewezen geacht door de ge bezigde bewijsmiddelen. De zaak werd verwezen naar het gerechtshof te Arnhem. Esso vroeg aan duizenden automobilisten: - Uit de duizenden antwoorden bleek dat de ideale wegenkaart de volgende eigenschappen moet hebben: veel gegevens maar overzichtelijk gemakkelijk leesbaar maar kleurrijk groot maar handig Al spreken de wensen elkaar soms schijnbaar tegen - Esso heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. De perfekte autokaart van Nederland is klaar. Voor vakantie of zakenreis de perfekte autokaart Zoekt een kaart met duidelijk overzicht van het hoofdverkeerswegennet? Met zo veel mogelijk secondaire wegen zonder verwarrend te worden? Een kaart die indicaties geeft van landschapschoon en die aantrekkelijke routes speciaal aan duidt? Esso heeft deze perfekte autokaart van Nederland voor U - mooier dan ooit een kaart werd gedrukt - compleet met plaats namenregister, plattegronden van steden en aanbevolen dagtochten. Het Damrak heeft gistermiddag bij de opening een vaste tot zeer vaste stem ming te zien gegeven voor de internatio nale waarden onder leiding van de Philipsaandelen. In deze hoek werd op nieuw druk gehandeld, terwijl het zaken- voiume in de overige hoofdfonsen bin nen nauwe grenzen bleef. Na een ope ning op 595, tegen gisteren als slotkoers 584, steeg de koers voor de Philipsaan delen tot 598. De vraag in deze hoek kwam hoofdzakelijk van lokale zijde. Ook voor Amerikaanse rekening wer den de stukken uit de markt genomen, terwijl dekkingsaankopen tot de zeer vaste stemming hebben bijgedragen. Enig aanbod, in verband met de storting voor de Philipsaandelen, welke vandaag plaatsvindt, werd grif opgenomen. Ook de overige hoofdfondscn gaven een vaste stemming tc zien. Aku verbeterde vijf punten tot 333. Unilever liep op van f 130 tot f 130.40. tegen een voorgaande slotprijs van f 128.50. Kon. Olie verbe terde circa f 2.60 tot f 125.20. Hoogovens zakten in tot 544, na een opening op 551 doch herstelden zich daarna tot 548. De slotkoers van eergisteren was 541,75. Wall Street gaf maandag in het laatste beursuur een flink koersherstel te zien op het forse verlies eerder op de dag. Van de Nederlandse hoofdfondsen lag Philips op de Newyorkse beurs zeer vast in de markt met een koerswinst van een dollar. Dit was het waarop Am sterdam lange tijd heeft gewacht. Immers het is de laatste weken steeds Amerika geweest, dat met verkopen van claims en aandelen Philips in Amsterdam koers dalingen voor dit fonds teweeg heeft ge bracht. Nu men aldaar eergisteren vast gestemd was voor de Philipsaandelen, putte het Damrak hieruit gisteren de moed om de zeer vaste stemming van maandag voor dit fonds verder voort te zetten. 25-6 26-6 Ned. '5L 44 971/4 97 4 Ned. '47 34 87'2 88 AKU A 32814 3334 Hoogovens cA 5415,8 5474 Philips GBA 5833,4 595 Unilever cA 128.55 130.40 Kon. Olie A 122.60 125.30 Scheepv. Unie A 118 119 A'dam Bk A 355 362 Kon. Zout cA 724'i 722 NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU Kon. lips 588—595 gl; Olie 124.50—125.50: Phi- Unilever 128.00- -129.50 Hoogovens De drievoudige Europese kampioen lan Black heeft besloten zyn titels by de komende Europese zweinkampioen- schappen in Leipzig niet te verdedigen. Hij stopt met de wedstrijdsport en heeft zich daartoe teruggetrokken uit de Britse ploeg, die op 7 en 8 juli in Boeda pest tegen Hongarije uitkomt. De Schotse zwemmer, die woensdag 21 jaar wordt, verklaarde: „mijn oude enthousiasme is dit seizoen volkomen zoek. Of het alleen daarom is, wordt in zwemkringen betwijfeld. Men acht het waarschijnlijk, dat de zware nederlagen, die Black onlangs leed tegen de Duitser Gerhard Hetz eveneens invloed hebben uitgeoefend op zijn besluit om zich terug te trekken. GÖES, 26 juni Kruisbessen 65-70, aardb. p. doos, regina ex 44-45, 1 31-41, 2 18-36, 3 15-29, senga sengana ex 45, 1 33-38. 2 27-35. 3 18, mad. moutot 1 32, 2 24-32, talisman ex 44-48, 1 35-41, 2 23-38, redgauntiet ex 43-50, 1 39-45, 2 26-32, mach. fruhernte 1 40. 2 18-30, cambr. vi gour 1 38. 2 28. rode bessen ex 75, kersen 1 54. aardb. p. kg 1 120-140, 2 85-120. Veiling van aardbeien voor de industrie vanaf donderdag 28 juni a.s. GOES, 26 juni Er bestaat in goede partijen vlas van de nieuwe oogst reeds een vrij levendige handel, waarvoor prij zen worden betaald van 1500 tot 20j)0 per ha, levering op auto. Voor de beste partijen worden nog iets hogere prijzen betaald. Voor ongerepeld vlas, uit de schelf geleverd, bedraagt de prijs 18-23 cent per kg. Lucernehooi, geperst uit de ruiter 130- 140 per ton; weidehooi idem 110 per ton: dijkhooi idem 80-95 per ton. Veldbeemd en andere beemdsoorten (2e en 3e jaars) in voorkoop 45-50 per ton. Veldbeemd en andere beemdsoorten (le jaars), in voorkoop 40-45 per ton. Roodzwenk en raaigrassen, in voorkoop 30-35 per ton. De eierprijs bedraagt 1,36 per kg. GOES, 26 juni Eierenprijzen. Bericht van handelaren. Kippe-eieren 8, eende eieren 7, ganze-eieren 20. KAPELLE, 26 juni Kruisbessen 65, aardb. z. dop voor ind.: regina 1 134. 2 122, sengana 1 127, 2 122, juspa 1 116, mach. fruhernte 1 122, gorella 1 37, aardb. m. dop per kg 2 68-89, afw. 53-68, aardb. p. doos van 24 ons: regina ex 47-53, 1 37-47. 2 19-37, sengana ex 41-45, 1 34-43, 2 20-34. talisman ex 46-51, 1 37-48, 2 19-32, Red Gauntlet ex 50-56. 1 40-50. 2 26-35, mach. fruhernte 1 35-39. 2 22-27. juspa 1 38, 2 24-32, merton prins. 1 48, cam br. vigour d. evern 1 ex 48-52, 1-40, 2 31. 1 38-41, 2 21-35, MIDDELBURG, 25 juni Nieuwe aardappelen grote 77—85, drielingen 67 80, kriel 6075, aardbeien per doosje Senga Sengana 37—53, Regina 38—58, Talisman 3956, Cambridge Vigour 48 56, Red Gauntlet 40—54, Macheraus Frühernte 37—51, Deutsch Evern 45—56, Madame Moutot 41—45, Gorella 54—55, perziken kas per st. 17—40, tomaten 1.48, rode bessen p. doosje 62—71, asperges 68—2.03. bloemkool 4 p. kist 25—35, 6 p. kist 11—25, 8 p. kist 11—19, 10 p. kist 11. boskroten 13—19, sla 3.50—4, peulen 1.691.72, dubb. prinsessen 2.592.68, kassnijbonen 1.59, doperwten 81—84, pootuien 27—29. spinazie 29—42, spits kool 5—10, andijvie 16—32, bospeen 26— 53. waspeen 38—66. postelein 18—33, tuinbonen 19—32, rabarber 10—20. kom kommers 75 26. 60-75 17—24, 50-60 12— 20, 40-50 10—16, 35-40 4—11, krom 11— 24, wit 15—32. ROTTERDAM, 26 juni Totale aan voer 3006: weekaanvoer 4204. Vette koei en en ossen 280; gebruiksvee 497; vette kalveren 640; graskalveren 137; nuchtere kalveren 774: paarden 61: veulens 7; schapen of lammeren 107 weide/zuig- lammeren 456; bokken of geiten 47. Prijzen resp. voor le, 2e en 3e kwal.: vette koeien 3.00—3.45 2.80—3.00. 2.45— 2.70 per kg, vette kalveren 2.70—2.85, 2.502.70, 2.202.50 per kg, graskalveren 460, 360. 240 per stuk, nuchtere kalveren 1.65, 1.45, 1.35 per kg, slachtpaarden 260, 2.40. 2.20 per kg, schapen 110, 95, 85 per stuk, lammeren 80, 70, 60 per stuk, kalf- en melkkoeien 1250, 1150, 950 per stuk, vare koeien 870, 750, 675 per stuk, vaarzen 925, 725, 625 pér stuk, pinken 600, 500, 425 per stuk. Overzicht: vette koeien: aanvoer gewoon, handel tame lijk. prijzen als gisteren; vette kalveren: korter goed prijsh., prima's boven notering: graskalveren: iets groter lui iets gedrukt: nuchtere kalveren: even kleiner flauwer gedrukt; slachtpaarden: als vorige week kalm staande: schapen en lammeren: ge woon traag onveranderd; kalf. en melkkoeien: als vorige week stil prsijhoudend; vare koeien: matig sle pend staande; vaarzen en pinken: kort stroef niet geheel prijsh.; wei- delammeren: iets meer kalm als vorige week. Konstanz 419 (+2), Rheinfelden 306 1). Ottenheim 39.9 9), Straatsburg 340 12), Maxau 504 1), Plochingen 118 3), Mannheim 347 1), Stein- bach 126 11), Mainz 217 (—5) Bingen 220 (—3), Kaub 243 (—5), Trier 102 9), Koblenz 236 (—5). Keulen 207 (—7) Ruhrort 395 (—3), Lobith 1003 1) Nijmegen 784 (—1), Arnhem 818 onv Eefde IJssel 330 (—2), Deventer 237 41, Monsin 5515 (—5), Visé 4925 (—15) Borgharen 3879 (—23), Belfeld 1102 15), Grave beneden de sluis 496 (+2).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 13