Gambo van de Liter werd kampioenhengst te Goes d Ovezande schoolgeld Accommodatie sociaal toerisme weer verbeterd O.A.S.-gijzelaarster door Duitser gered R.-k. Instuif Kanaalzone vertoont stijgende lijn Grote aanvoer en veel belangstelling ongenaakbare perfectie „Vuurduivel" gepakt Rechtsgeding I om een taart Uitslagen Aanvaring te Hansweert Salarisbeleid Finse zorgen Interim Solide Personeel Urgentie Trek EXAMENS HOOGWATER Vandaag Morgen BEKER Zeeuwse verwachtingen gespannen Kruiningse raad koopt grond te Hansweert Eonecl zonder coulissen Jr - Wildwest-scène in Algerië Voorlichtingsdag over fluoridering Zeeuws drinkwater Pagblad pe jitem Wat deed nu Joe Brown met een pistool Joe Baker gewond bij auto-ongeluk Miljonair-coureur TSJOMBE WIL VAN DE HUURLINGEN AF Poolse primaat naar Rome 3 ren kan duren, voor een en ander 1q annen en kruiken ia. De gemeente en ook het schoolbestuur jn volgens de voorzitter van mening, it het huidige schoolgebouw als geheel >g als uitermate solide mag worden be- empeld en, afgezien van een aantal nstige mankementen, kan deze school g luttele jaren mee, te oordelen ook iar de visie van de inspecteur, die daar- n echter de voorwaarde heeft ver- nden, dat het gebouw drastisch zal orden gemoderniseerd. Het schoolge- uw is derhalve, nog steeds vqlgens de lorzitter, aan een grondig ohderzoek iderworpen, waarbij men tot de slotsom gekomen, dat kostbare voorzieningen korte termijn strikt noodzakelijk zijn, elet op de aanbevelingen van het hoolbestuur en door het verkapte ulti- atum van de inspecteur daartoe ge dongen, is een plan ontworpen, dat in erschillende fasen zal worden uitge- >erd en dat voor de gemeente Ovezande ►stbare consequenties meebrengt, Dit plan valt in vier punten uiteen en itreft in eerste instantie het in orde engen van het vijfde leslokaal, inclu- ef meubilair, de aanleg van centrale ^warming alsook naadloze vloerbedek- ng in alle lokalen. Voorts het in orde maken van de on- isse toiletten en aansluiting op de cen- ale verwarming daarvan, de bouw van n personeelskamer en tenslotte het ïiten gebruik stellen van de speelplaats >or de school en vergroting dito achter school. Wat betreft de geraamde kosten noem de voorzitter enkele cijfers, waarvan vroede vaderen kennelijk schrokken, oor de personeelskamer bedraagt dit 12.000, vernieuwing der toiletten 11.000 mleg c.v. 20.000, voorzieningen aan e speelplaats 12.000. Aangevuld met >g meer details een totale raming van 70.000, waarbij met het schoolbestuur 1 worden overlegd welke fase het eerst n bod dient te komen. Dit schoolbestuur eft zo pas een vierde leerkracht kun- •n aantrekken en gezegd werd, dat nu >k de mogelijkheid voor een vijfde leer- ;acht aanwezig is, gezien de ophanden inde verlaging van de leerlingenschaal. eze vijfde leerkracht zou zich nu reeds ebben aangeboden en kan, na zijn te 'rwachten, geslaagd examen in septem- ;r van dit jaar in dienst treden. 3 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1962 De raadsleden kregen in dit verband vens de boodschap dat het min. van K. enW. heeft toegezegd dat dit jaar eds een urgentieverklaring kan worden u-kregen tot een bedrag van 15.000, aarbij bovendien ook goedkeuring zal orden gegeven voor een directe uitvoe- ng van de centrale verwarming. Van ;rschillende zijden werd kritiek gele erd op het beleid inzake deze school, et name de heer Remijn was sterk ge- >rteerd voor de bouw van een nieuwe hooi. Hij sprak zijn bevreemding uit er het feit dat het leerkrachtentekort i ineens in een overschot schijnt over gaan en meende dat gezien de hoge tgaven, beter aan een nieuw school- ibouw kon worden gedacht, nu de kos- n toch over verschillende jaren kon- 2n worden uitgespreid. Stellen wij de ieuwe school van 300.000 tegenover de ïans geraamde 70.000, is dan een nieu- 'e school geen betere oplossing, gelet p een eventuele andere bestemming van et huidige gebouw, zo vroeg de spreker ch af. Hij attendeerde er ook nog op, dat de ek naar de stedelijke scholen, o.m. in ;rband met het hier gebodene, toch et te stuiten is, vooraleer men zelf ;n riante inrichting kan aanbieden. Ook idere raadsleden uitten hun kritiek op »t beleid van b. en w. in verband met 5 recente aanschaf van nieuwe kachels, elke nu weer plaats moeten maken )or c.v. De voorzitter betreurde even ier deze, wat men noemde, geldverspil- ng, waaraan overigens, zoals wordt ge- igd, het gemeentebestuur geen schuld eeft. Hij verklaarde voorts dat de ver inning voor een nieuwe school in de ;rste jaren zeker niet behoeft te worden ïrwacht en gelet op de te verwachten erlaging van de leerlingenschaal is mo- ernisering toch onafwendbaar. Tenslotte werd het gehele plan una- iem door de raad aanvaard. PSYCHOLOGIE W. T. A. M. Everaerd te Hulst is aan rijksuniversiteit te Utrecht geslaagd oor het kandidaatsexamen psychologie. Morgen, vrijdag 9 februari .zijn de (Ogwaterstanden in Zeeland als volgt: answeert 6.09 en 18.43: Vlissingen 4.56 17.29 u; Temeuzen 5.30 en 17.59; We- eldinge 6.54 en 19.23 u. (advertentie) Brunswick Bowling Breda Thans restaurant a la carte Populaire menu's reeds vanaf f 3.- Tel. «1600—38452 tnspannlng Het slechte en regenachtige weer van gistermorgen heeft niet ver hinderd, dat de belangstelling voor de verplichte hengstenkeuring, gistermiddag in Goes gehouden, zeer groot was. Het aantal hengsten bedroeg vierendertig en de Zeeuwse, Brabantse en Limburgse paar denfokkers hebben even druk over de kwaliteiten van de te keuren hengsten gedebatteerd als de jury. wen, Kerkwerve, De hengst Gambo van de Liter uit v Meliskerke is als eerste uit de strijd k gekomen. De overige uitslagen luiden als volgt: Hengsten geboren in 1959, grote maat: Elegant van Braamhof. Al. Serrarens, Ossenisse. la; Dinant d'Orange, Iz. de Buck, Grijpskerke e.a. lb; Santos, Adr. J. Catseman, Biervliet 3a; Daan van - Othene, Joh. Dekker A.Hzn.. Zaamslag '3b. Hengsten geboren in 1959, midden- I maat: Alex van Gerda, Pr. Ed. de I Backere, St.-Kruis. A. Termote, IJzen- S' .dijke. Iz. de Buck, -Gi?ijp&kerke, M Mousticvan ,de Heerenweg, -C.-den. Ha- mer-jr., Aardenburg, 2; ..Carlosy-an -Heille. A. Terng9te0.cn -Eng. v-. Darome, JJzendijke, M. X*. M. - IJsebaeriw*-d. Linden, Axel, 3. Hengsten geboren in 1959, kleine I maat: Dorus v. d. Blauwe Sluis, Mare. I d'Hoore, Sluis. A. J. E. Temmerman, I Hoofdplaat, R. J. de Milliano, Oost burg, 1; Gamin van de Kolk, Jan Mal- jaars. Oostkapelle, 2; Max van Paulus- I polder, Arthur Hendriks, Stoppeldijk," 3. Elegant van Braamhof van Al. Serra- V rens te Ossenisse werd als beste' der I driejarige hengsten aangewezen. Hengsten geboren in 1958 en 1957, gro te maat: Roland van de Polder, Iz. de I Buck, Grijpskerke; G. E. de Badts, Sas- put-Schoondijke, la; Frits van St.-Leen- I dert, Jos. F. de Waal, Hulst, lb; Baron I van Kruispolder, C. N. den Hamer en E Zn., Schoondijke, Adr. J. Catseman, Biervliet, 2a; Matador d'Ahea. Adr. J. J Catseman. Biervliet. Gebr. Aernoudts A.Xzn., Sluis, 2b. Hengsten geboren in 1958 en 1957, klei ne maat; Leon van Roza, Hengsten- comb. ..Walcheren" p.a. E. Koppejan, Zoutelande, la; Wallon van St.-Kruis, Pr. Ed. de Backere, St.-Kruis, Ars. Bon- E te-Bonte, St.-Kruis, lb; Baron van Ze- I venaar, W. de Buck en Zn., Meliskerke, r 2a; Costaud van Kleef, Mare. d'Hoore, ,1S; A' E' Temmerman, Hoofd ei plaat, R. J. de Milliano, Oostburg, 2b; m. Costaud van Geeneind, J. der Wedu- J. R. P. Berman, Dreischor, A. N. Steendijk A.Jzn., Nieu- werkerk, 2c. Hengsten geboren in 1956 of vroeger, grote maat: Gambo van de Liter, W. de Buck en Zn.. Meliskerke, 1; Mac van Rondeputtcn, M. van Fraaijenhove Jzn., Axel, 2a; Anton van Othene, W. de Buck en Zn., Meliskerke, 2b. Hengsten geboren in 1956 of vroeger, kleine maat: Nico van Mesch, Willem de Buck en Zn., Meliskerke, la; Cesar van de Ronduit, M. Verdonk en Zn., 's- Heerenhoek. lb; Nico van Hoosterhof, Willem de Buck en Zn., Meliskerke, 2a. Tot kampioenhengst werd uitgeroepen Gambo van de Liter van W. de Buck en Zn. te Meliskerke. Ter opluistering werden getoond: Gaillard de Biévène, Stallen de Dob- belaere, IJzendijke. Adr. J. Catseman, Biervliet; Castar de Beauvoir, A. J. E. Temmerman, Hoofdplaat. De beste van de 3-jarige hengsten kwam in aanmerking voor de beker welke was beschikbaar gesteld door de veemarktcommissie van de gemeente Goes. Deze werd uitgereikt door de bur gemeester van Goes, mr. Huber. Voor de kampioenskeuring werden te ruggeroepen de hengsten: Roland van de Polder, van Iz. de Buck te Grijps kerke en G. E. de Badts te Schoondij ke; Leon van Roza, van Hengstencombi- natie Walcheren"Nico van Mesch, van Willem de Buck en Zn., Melisker ke; Gambo van de Liter van Willem de Buck en Zn., Meliskerke. Zonder enige concurrentie werd het kampioenschap behaald door Gambo van de Liter. Het betreft hier een zeer goe de hengst. De jury was van mening dat bij de 3- jarige hengsten goede koppaarden voor gebracht werden. De klasse 4- en 5-jari- ge hengsten stemde tot tevredenheid, terwijl bij de klasse van 5 jaar en ouder zeer goede hengsten werden voorge bracht. Voor deze hengsten-premiekeuring be stond zeer veel belangstelling. Op bijna perfecte wijze heeft het Spaan se danspaar Susana y José voor het Goe- se ZVU-publiek gedanst. Een perfecte lichaamsbcheersing, de grote eenheid van het danspaar, de ingenieuze danstechniek bezorgden ons het ietwat onbehaaglijke gevoel automaten te zien dansen. Het was feitelijk te mooj om waar te zijn. De Spaanse dans wordt haast van zelfsprekend gekoppeld aan het woord hartstocht. Degenen, die deze twee ele menten bewust van elkaar gescheiden hebben gehouden, zullen fervente aan hangers van dit wereldberoemde paar zijn.. En wanneer wij de vurigheid niet hadden gemist zouden wij ons ook aan hun zijde scharen. Om met de fandango te beginnen: we kunnen ons beter voorstellen, dat Susana en haar partner tot de adel behoorden, die zich onder het volk mengden om zo de fandango te dansen dan dat zij de danswijze van het volk vertolkten. Op het toneel was het desondanks wel de moeite van het zien waard, al was het alleen maar om de prachtige figuren en de ingenieuze wijze, waarop de dans in elkaar zit. De ballade van Carmen en don José heeft ons geboeid door de vorm. die het danspaar aan deze tragische geschiedenis gaf. La Verbena, een uitbeelding van de fantasieën, die zigeuners krijgen bij het zien van een aantal kostuums, vormt een bijzonder gunstig kontrast niet de rest van het programma. De sprankelende zigeunerfantasieën, door het danspaar waar gemaakt in een origineel en geestig décor hadden geen andere pretentie dan alleen maar vrolijk, luchtig en humoris tisch te zijn. Het Spaanse bleef op de achtergrond en misschien juist daardoor was deze show zo boeiend. Dat het danspaar en zijn muzikale me dewerkers, de zanger en de gitarist hun koelheid af kunnen leggen, hebben de flamengo's bewezen. Na een enthousiast applaus kwam de Spaanse vurigheid in een felle vurigheid naar boven en we kunnen niet anders zeggen, dat deze lut tele minuten de beste waren van de hele avond. Een pluim op de hoed van de ZVU, die deze avond organiseerde. We hopen alleen, dat er vanavond in Middel burg meer mensen komen genieten van deze perfecte schoonheid dan gisteren in Goes. L. R. 0 De ook buiten Oostenrijk beken- J de Weense Saehertaartis nu reeds J 1 sedert acht jaren het onderwerp van een rechtsstrijd geweest tussen twee J 0 vooraanstaande Weense firma's, t J namelijk Konditorei Demel op de 0 Kohlmarkt bij de Hof burg en hotel J Sacher achter de Staatsopera. Het t gaat erom welke van beide partijen i J geacht moet worden de originele 0 taart te bereiden zoals deze in 1832 t J door Franz Sacher, de lijfkok van 0 0 vorst Metternich, werd gecreëerd. J J Een belangrijk twistpunt is hierbij 0 de marmeladevulling. In hotel J J Sacher wordt de taart in het midden 0 1 doorgesneden en dan met abriko- J zenmarmelade gevuld, maar de 0 firma Demel doet de marmelade J boven op de taart alvorens deze met 0 chocolade te overgieten. J 0 Dezer dagen is er weer een zit- t J ting gehouden waarop beide her ei- 0 dingswijzen haarfijn uiteengezet J werden. De uitspraak zal schrifte- 0 lijk gedaan worden. Beide partijen J willen het tot in hoogste instantie 0 0 uitvechten. De gemeenteraad van Kruiningen be sloot tot aankoop van een perceel grond van de vereniging „Dochters van onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart" te Til burg. De prijs van f 6,- per m2 of in totaal f 8640,- vonden de heren W.J. Pouwer <CH> J. Witte Hijst Witte) C. van Iwaarden (CH) en J. Griep (VVD) buitengewoon hoog. De voorzitter, bur gemeester A. Schipper, zeide, dat het perceel als een enclave is gelegen in het uitbreidingsplan te Hansweert. Voor de ontsluiting van dit plan kan de gemeen te dit stukje grond niet missen. De „com missie van Nooten" heeft de grond tegen deze prijs getaxeerd. Het voorstel tot aankoop werd tenslotte aangenomen met de stemmen van de heren Witte. Pouwer en van Iwaarden tegen. Voor de vernieuwing van de vloeren in het schoolgebouw van de r.-k. school te Hansweert werden de benodigde gel den beschikbaar gesteld. De gevraagde voorzieningen worden geraamd op f 3000 De vloeren zullen belegd worden met linoleum. Ook voor de openbare lagere school te Kruiningen staan deze voor zieningen op het programma, terwijl dit in de bijzondere school te Oostdijk reeds is aangebracht. Een premie werd verleend voor de verbetering van een woning in de Oude Kerkstraat te Hansweert, groot f 1400,- Voor een te bouwen woning in het uit breidingsplan Eindje de Rondte werd een gemeentelijke zekerheidsstelling ver leend ingevolge het besluit bevordering eigen woningbezit. De raad besloot tot invoering van de functie „keurmeester le klas", waardoor het voor de in dienst zijnde keurmeester mogelijk wordt promotie te maken. De heren Witte en Pouwer verklaarden zich tegen dit voorstel. Zij zagen liever een algemene loonsverhoging. De heer Griep sprak zijn voldoening uft over de uitbreiding van het vereni gingsgebouw „Kaj Munk" te Hansweert. maar betreurde het dat in het toneel geen coulissen waren aangebracht. De voorzitterantwoordde, dat dit was na gelaten, omdat men door de stichting van het gemeentelijk verenigingsgebouw geen concurrentie wilde aandoen aan de bestaande particuliere zaalhouders van Hansweert. Hij zegde echter toe de mo gelijkheid van het aanbrengen van cou lissen alsnog te overwegen. De heer van Iwaarden uitte zijn be zwaren tegen het parkeren van grote vrachtauto's op de Markt gedurende het weekeinde. Ook de voorzitter vond dit hinderlijk, maar zag voorlopig nog geen middelen om aan de bezwaren tegemoet te komen. Na leren en studeren een les In ont*. spanning... genieten van een vol glas Hero tomatensap. Hero is 20 heerlijk royaal met volrijpe zonnige tomaten. Hero tomatensap is een bron van vita minen-C. Proef dat unieke fruit aroma, die klasse apart. Maak het tot een gezonde en plezierige gewoonte: na de dagelijkse inspanning de dagelijkse ontspanning van Hero tomatensap. Naturel of Cocktail (licht gekruid). o TOMATENSAP De knappe Franse advocate, de 26-ja- rige Mireille Glaymann, heeft ttfdens een persconferentie te ParMs verslag ge daan van haar ontvoering in Algiers. Zij moest in Algiers enkele moslims verdedigen die ter dood waren veroor deeld. Op de terugreis, op weg naar het vliegveld van Algiers, was de bus van de Air France waarin zij reisde aangehouden door een jongeman in een donkerrode regenjas, die naar haar ge baarde met een machinegeweer. Hij zei: O.A.S.-controle mevrouw, volg me". Twee andere mannen kwa men naderbij en de advocate voelde drie geweren in haar rug. Zij werd op de voorbank van een auto gezet en geblinddoekt. Na een snelle rit kwam zij bij een huis aan. Daar was zij de gevangene geweest van vier mannen, de man in de regen jas, Richard geheten, die de leider bleek te zijn, twee Duitsers en een Italiaan die in het vreemdelingenlegioen hadden ge diend. Zij hadden haar aktentas met dossiers over haar cliënten afgenomen. RESKENS Casino 19.30 uur Rode Kruisavond OES Grand 20 uur Wilde onschuld Hotel Centraal 20 uur Oranjever. Slot Ostende 20 uur KVP-verg. Prins v. Oranje Personeelsavond w.P* LISSINGEN Luxor 20 uur Bloedbad in Sidney Street 14 ^aar Alhambra 20 uur De maagdenbron t® -»• Middelburg City 20 uur De maagdenbron, 18 ENT j Kon. Ned. Schouwburg Een geschiedenis uit Irkoetsk NTWERPEN KVO 19.30 uur Boris Godoenow fATERLANDKERKJE w In den Koning 19 uur Vergadering ZL RESKENS Wijksebouw 19.30 uur Jaarvergadering w.g.k. ,AS van gent Olympia 8 uur Angst OSTBURG Ledel 8 uur De ondeugende meisj«* Montmartre, 14 j. ERNEUZEN Luxor 8 uur Spartacus, 14 L (Van onze redacteur) Blijkens mededeling van de provincia le vereniging voor vreemdelingenver keer hlijft de ontwikkeling van het toe risme in Zeeland stormachtig, met na me vooral op het terrein van het z.g. sociale toerisme. In 1961 werden weer tientallen bungalows, zomerhuisjes, kam- peerhutten e.d. gebouwd en werden te vens nieuwe kampeerterreinen aange legd, terwijl de accomodatie van de bestaande terreinen merkbaar verbeterd is. In Z-Vlaanderen bedraagt het aantal plaatsen op deze terreinen circa 4.000, terwijl het aantal bedden in hotels, pen sions e.d. rond de 5000 ligt. Het totaal aantal overnachtingen wordt voor het afgelopen jaar geschat op 600.000. Aldus ir. R. H. van Krevelen, de nieuwe voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, die met be trekking tot deze toeristische ontwikke ling de aanwezigheid van het recreatie centrum ,,De Braakman" belangrijk noemde. De trek van Belgen en Fran sen blijkt gelukkig van blijvende aard te wezen, alhoewel aanvankelijk de vrees bestond, dat na de revaluatie van de gulden het prijsverschil tussen ons land en verschillende nabuurlanden een gelige invloed zou Hébben. De prak tijk heeft evenwel bewezen, dat buiten landse toeristen graag iets méér beta len om te kunnen genieten van alles, wat Zeeland te bieden heeft. Voor de Horeca-sector blijkt 1961 in S!Lalgemeen reden tot tevredenheid te rivi,Eun ge^even» ofschoon tijdens de peri°den de personeelsbezetting Vnm- a eens moeHijkheden opleverde. bii rip ff^ iect0.r .bestaat voornamelijk wp0p Hl g geinig belangstelling van- late avonrin op zondag en de vaak late avonduren in de week. Verkeet Bij de Z.-Vlaamse Tramwegmii ziin de ontvangsten van het personenvervoer enigszins gestegen tengevolge van het minder gunstige weer en de overname van het autobüsbedrijf der firma Pica- vet-Martens te Nieuw-Namen. Hierte genover stond echter een grotere toena me der onkosten, die indien het voor nemen om in het voorjaar de vijfdaag se werkweek voor het gehele bedrijf in te voeren zou slagen nog belangrijk zullen stijgen. Over het vervoersaanbod valt weinig te voorspellen, mede in ver band met de toename van het aantal eigen vervoermiddelen tengevolge der algemene welvaartsstijging. Wat 'betreft het beroepsgoederenver- voer, blijkt over het geheel genomen het nch1®aan'10(! gestegen ten opzichte van 1960, De kleine bedrijven hebben steeds grotere moeite het hoofd boven water te houden als gevolg van o.a. hogere kos ten. en liquiditeitszorgen, die de tijdige aanschaf van ander vervoermateriaal in de weg staan. Op uitzonderingen na, ligt 1 ng tussen eigen en vreemd st£ pLVln °"S"ns,iR tot zéér ongun- Weln» i ai eschelden voordeel voor de het verv -|Ven de liberalisatie van het vei voer naar België tot vijf ton per januan 1962. welk voordeel overigens hlded T m e?n wat «roter ladmgfam bod doch waartegenover staat: lage ta- neven-als gevolg van onderlinge con- currentie met de Belgische vervoerders He,» on«unstige invloeden in h?khoHo»rlJi! zlJ,n de Personeelsmoei- socl^le htsteiferG l0"en secund-« Scheepvaart Het voorbije jaar zal in de toekomst bekend staan als het jaar, waarin Ter- neuzen na een periode van ruim veer tig jaar onderhandelen met België de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kon zien. De outillage in de haven is overigens ver uit de tijd en dient nodig aan de moderne eisen te worden aan gepast. Met het rijk, de provincie en de gemeente worden onderhandelingen gevoerd om te geraken tot een passen de bestuursvorm voor de haven. De gang van zaken in de binnen scheepvaart wordt onverdeeld gunstig genoemd en m-b.t. de beurtvaart be vredigend. In de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 3 uur is .het in de buitenhaven van Hansweert gemeerd liggende Neder landse vaartuig W. van Driel 70 door het binnenkomende Belgische tankschip Alan- cy 2 aangevaren. Het Belgische schip voer recht op het achterschip van de W. van Driel 70, die daarbij zodanige schade aan het roer kreeg, dat het vaartuig onbestuurbaar werd. In de loop van de morgen is bij werkzaamheden aan boord van de W. van Drjel 70 een der opvarenden in het laad ruim gevallen en kreeg naast letsel aan het hoofd ook een beenbreuk. Het slacht offer is naar het Goese ziekenhuis ge bracht. Woensdagavond is de W van Driel 70 met. behulp van t.wee slepers vertrokken en naar een w*rf gesleept om te worden gerepareerd. Het plan om ook het Zeeuwse drink water te fluorideren is in ieder geval zover aangeslagen dat er een voorlich tingsdag over dit onderwerp wordt ge houden. Het plan gaat uit van de Pro vinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zeeland en de voorlichtingsdag wordt gehouden in de Prins van Oranje te Goes op 15 maart. Het doel van de voorlichting is in zicht verschaffen op het terrein van dit voof velen nog nieuwe vraagstuk. De leider van het T.N.O.-fluoridrings- experiment in Tiel en Culemborg, de heer O. Backer Dirks, houdt een voor dracht, evenals de heer J. G. Roder directeur Utrechtse Waterleidingmaat schappij te Utrecht. Deze inlichtingen worden met dia's toegelicht. Later was zij gefouilleerd door een jong meisje, dat haar geld en paspoort had meegenomen. De volgende dag werd zij onderge bracht in een flatgebouw, waar zij drie dagen met de twee Duitsers bleef. Zij ondervroegen en bedreigden haar, bon den haar handen en voeten vast en slo ten haar op in een kast. Toen één van de Duitsers was weg gegaan, had de ander er genoeg van ge kregen, na het drinken van wat wijn. Hij had haar toegefluisterd dat haar ontvoerders haar wilden doden. ,,Hii was jong, 26 of 27 jaar", ver klaarde de advocate. ..Het was zijn eer ste O.A.S.-opdracht. Hij was geschokt dat zij een vrouw lieten lijden. Hij stelde voor te ontsnappen. Wij zijn het huis uit geslopen. Hij verborg zijn machinege weer onder zijn regenjas. We namen dq tram, toen een taxi naar het politie- kamp in El Biar. de enige veilige schuilplaats tegen de O.A.S.", aldus de advocate. Staakt het vuren Een Tunesisch weekblad meldde dinsdag, dat een „staakt het vuren" in Algerië „praktisch vaststaat voor het einde van februari en zeer waarschijnlijk omstreeks de 15e". Volgens het blad is de voorlopige re gering reeds begonnen in eigen krin gen duidelijk te maken dat een op lossing alleen door compromissen mogelijk is. Kneedbommen In de woning van de Franse minister van Cultuur, André Malraux, is giste ren een kneedbom ontploft die door een raam van de parterre werd gegooid. Een vierjarig meisje en een man, die niet tot de familie van Malraux belMDor- de, werden gewond. Er werd aanzien lijke schade aangericht. De minister kwam enige minuten na de ontploffing thuis. Woensdagochtend vroeg ontplofte een kneedbom in de woning van een onaf hankelijk parlementslid. Er werd alleen materiële schade aangericht. (Van onze verslaggever) Met de r.-k. Instuif in de Kanaalzone gaat het crescendoDe belangstelling der jongeren blijft zich in stijgende lijn bewegen, hetgeen ongetwijfeld méde z'n oorzaak zal vinden in de gevarieerde en daardoor bijzonder aantrekkelijke pro gramma-samenstelling door het bestuur, dat op zijn beurt door die stijgende be langstelling weer tot nóg grotere en veelzijdiger activiteiten gestimuleerd wordthet is een logische wisselwer king. Voor wat die veelzijdigheid betreft, kan met name verwezen worden naar het seizoenprogramma 1961-1962, dat ove rigens grotendeels reeds „verwerkt" is, doch minstens toch nog een vijftal sa menkomsten garandeert, die gepast amu sement van de bovenste plank beogen. Waarvan da eerste gerealiseerd gaat worden a.s. zondagavond in Terneuzen, wanneer aldaar in het r.-k. Parochiehuis een amusements-show geëntameerd wordt in Weense en Tiroler stijl. Het dans- en showorkest „De witte kraaien" uit Vaassen (Gelderland), dat in dit mu zikale genre gespecialiseerd is, weet zich daarbij o.a. gesecondeerd door het hu moristische parodisten-duo „De Clema's", dat tevens borg staat voor geestige con férences. Zoals te doen gebruikelijk, zijn weer extra busdiensten ingelast voor de be langstellende jongeren uit Axel. Sluiskil, Westdorpe, Sas van Gent en Philippine. Eveneens in Terneuzen wordt dit jaar op 3 maart—) het vastenavondbal DE WITTE KRAAIEN ...Wenen en Tirol... gehouden, waarna voor de eenendertigste van diezelfde maand nog een halfvas- tenbal in Sluiskil op het programma staat. Axel is op 28 april de gastvrouwe van een aantal bekende radio- en t..v.-sterren, die aldaar in het Gezellenhuis een teenagers-show komen presenteren, waarna tenslotte Zuiddorpe nog een ver rassingsbijeenkomst in petto heeft, waar omtrent de ingewijden per se nog geen bijzonderheden willen prijsgeven... Intussen blijft het bestuur van de r.-k. Instuif Kanaalzone ervan overtuigd, dat de verschillende activiteiten nog voor di verse verbeteringen vatbaar zijn, waar toe overigens vanzelfsprekend de daad werkelijke medewérking der geïnteres seerde jongeren essentieel is. Dan maar ook dan alléén zal het ook in de toekomst mogelijk blijken om Dp de ingeslagen weg voort te gaan en met name bijeenkomsten te organiseren, waarop in de meest leterlijke zin van het woord het aangename met het nuttige en leerzame verweven kan worden. Zo als b.v. .enkele maanden geleden in Sas van Gent, toen daar een instructief en tevens plezierig sportforum enorme be langstelling trok. Waaraan de geva rieerdheid der onderwerpen en de des kundigheid der forumleden niet vreemd zal zijn geweest: de namen Dick van Rijn (radioverslaggever), Jan Stender (Bondscoach KNZB), A. Veraart sport redacteur Dagblad De Stem) en Maurice de Wilde (t.v.-commentator in België) vormden evenzovele trekpleisters Al« de Tweede Kamer van vakantie terugkomt, zal ze meteen voor een netelige kwestie staan. Minister Toxo- peus komt dan voor het forum met zijn begroting van binnenlandse zaken en daarin staat natuurlijk ook een post ter dekking van de ambtenaarssalaris sen. In die post is verwerkt een door de minister voorgenomen verhoging. Die verhoging nu is het, welke tot groot ongenoegen met drie bonden van overheidspersoneel heeft geleid. De voorstellen zijn al langer bekend. Allereerst een verhoging van 5,2 pro cent over de gehele linie. Daarbij dan nog een gedifferentieerde verhoging van 8 tot 40 procent, welke in vier gelijke porties over de komende vier jaar zal worden toegekend. Drie van de vijf ambtenarenbonden, in het overleg vertegenwoordigd, hebben deze wijziging in de opbouw van het salaris systeem met beslistheid van de hand gewezen. De vertegenwoordigers van de hogere ambtenaren waren het er mee eens. De minister voert als argu ment voor een veel steiler oplopende salarislijn aan. dat zo alleen een zekere evenwijdigheid met het particuliere bedrijfsleven kan worden bereikt, een evenwijdigheid, welke vooral hard no dig is om bekwame ambtenaren op hogere posten te behouden en aan te trekken. Het is een argument, waar aan zeker de kracht der feiten niet ontbreekt. Maar kan de spits er van ook niet omgedraaid worden? De voor zitter van de KABO, de heer Weijters, heeft berekend, dat in 1961 tussen de vijf- en zesduizend ambtenaren in lagere functies de overheidsdienst heb ben verlaten. Dit is toch ook een teken aan de wand. De goede functionering van het overheidsapparaat moet hier door op de duur in het gedrang ko men. In de Kamer zal men zeker niet nalaten daarop te wijzen. En het ware te wensen, dat de minister toegankelijk bleek voor pleidooien, die voor de laagst betaalden nog meer verruiming vragen. Wat het Rijk doet, zal ook voor het personeel van provincies en gemeen ten als richtsnoer gelden. Sterke af wijkingen van de normen zullen niet geduld worden. We kunnen ons goed voorstellen, dat de rijksoverheid hier een vinger in de pap wil houden. Maar we zouden er toch vóór zijn, dat hier de nodige soepelheid wordt betracht. Er is bij de gemeenten zo veel ver schil van personeelssterkte en verde ling over de rangen, dat een al te strak aanleggen van de normen tot onbillijkheden zou leiden. lAe Finse kiezers hebben president Kekkonen en zijn agrarische partij een overwinning bezorgd. De commu nisten, die de sterkste positie in het thans ontbonden parlement innamen, zijn afgedaald naar de tweede plaats. Dit is het vermoedelijk niet wat Kroestjev op het oog heeft gehad, toen hij de Finse president preste tot het '„ópklaren" van de politieke toe stand in. zijn .land.. Hij heeft, erop ge speculeerd, dat de communisten nog meer zouden uitlopen en niet meer over het hoofd konden worden gezien, als de vorming van een nieuwe rege ring aan de orde kwam. In de uitslag ligt echter het tegendeel van een aan wijzing om aldus te handelen. De sociaal-democraten kunnen na hun teruggang als gevolg van een voort durende verdeeldheid ook moeilijk aan bod komen als regeringspartners. De agrariërs zullen er echter ook niet veel voor voelen zich te wenden tot de conservatieven. Gesteund door het aan zien en het gezag, dat Kekkonen ge niet, zal het wel weer uitdraaien op een kabinet van agrariërs met een of enkele politiek-onafhankelijke figuren. Nu maar afwachten, of de grote man in Moskou dat goed vindt en zijn eisen inzake militaire steunpunten niet weer opnieuw uit de lade haalt. De 35-jarige wereldkampioen bokken in het lichtgewicht, de Amerikaan Joe Brown, is in Houston, Texas, gearres teerd, terzake van illegaal wapenbezit. Brown werd door twee surveillerende agenten de auto doorzochten, vonden zij naar de stoeprand geforceerd. Toen de agenten de auto doorzichten, vonden zij een verboden wapen, een pistool van .22 kaliber. Brown is voorwaardelijk vrijgelaten op borgtocht van achthonderd dollar. Op 24 februari moet hij in Las Vegas, Ne vada. zijn titel verdedigen tegen de New-Yorker Carlos Ortiz. Tyjinister Luns, die het in Brussel druk heeft met „Europese" ge sprekken, had toch ook nog gelegen heid om het met een Belgische onder minister te hebben over het Schelde- Rijnprobleem. In de tweede helft van maart zullen de Nederlandse en Bel gische ministers van buitenlandse za ken het nog eens degelijk bekijken. De commissie-Tjarda-Gruben heeft dan waarschijnlijk ook een interim rapport klaar. Definitieve standpunten zijn er dus nog altijd niet geformu leerd. Het verwondert ons niet, dat in België het ongeduld stijgt. De Engelse voetballers Joe Baker en Dennis Law, die vorig jaar door het Italiaanse Torino waren gecontracteerd, zijn woensdagmorgen in de omgeving van Turijn met hun auto enkele malen over de kop geslagen. Baker werd vrij ernstig gewond in een ziekenhuis opge nomen. Law kofi na behandeld te zijn, naar huis terugkeren. De doktoren verwachten, dat Baker zeker twee maanden niet zal kunnen voetballen. Paul Getty, 's werelds rijkste en te vens lelijkste man (bericht U.P.I. uit Londen), heeft op het circuit van Sus sex in Engeland rondjes gereden in een Lotus-race-auto. waarbij hij snelheden haalde van 136 km. per uur. „Ik zou het nog sneller kunnen doen", zei de Amerikaanse oliebaron, „maar ik kreeg te veel water tegen het oogglas van m'n helm Getty, die 69 jaar oud is. maakte re clame voor een wedstrijd die een van zijn maatschappijen gaat organiseren. De „Vuurduivel", die verantwoorde lijk wordt geacht voor een tiental bran den, die zich in de afgelopen weken in Westberlijnse scholen hebben voorgedaan is gepakt en heeft bekend. Volgens de mededeling van de politic is het een ze ventienjarige jongen. Peter K. Dinsdag had hij geprobeerd met. behulp van ben zine een huis in brand te steken. De po litie betrapte hem toen hij buiten op de loer lag om het resultaat van zijn poging af te wachten. Hij bekende behalve in tien scholen ook in een gebouw van de Westberlijnse technische hogeschool brand gesticht te hebben. Katanga en de V N. zijn overeenge komen ale huurlingen te verwijderen uit de strijdkrachten van Katanga. De jiatangese regering heeft Kongolese troepen in Noord-Katanga van nieuwe gruweldaden beticht. De troepen zouden de inwoners van het dorp Roetoekoe, in het gebied van Albertstad hebben ge dwongen hun eigen graven te graven, waarna alle slachtoffers werden gedood. De primaat van Polen, kardinaal Wys- zynski, vertrekt, naar uit betrouwbare bron in Warschau vernomen wordt, de 14e van deze maand naar Rome. De kar dinaal zal deelnemen aan de volgende zittingsperiode van de centrale commis sie voor het concilie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3