DE KERK r IN MIDDEN Kennedy: veel zorgen, maar VS staan economisch weer sterk f - Q ii in ONS PLANETENSTELSEL Naar een internationalisering van het bestuur der Kerk? BOEKENPLANK Defensieve kracht van V.S. duchtig versterkt pas SsÉ Jobs geschonden handen „Afleesboek" „STROMPELEND PAARD" WEER RENPAARD De wereld tonen dat vrij stelsel het sterkste is Nieuwe wetten sluitende begroting welvaart geen doel Het huwelijk en de zielzorger De rusteloze aarde 11 Niemöller tussen de fronten *j i Parfum Kajotters Ridder Mgr. Busalka ruim 10 jaar gevangen TOURé DREIGT MISSIONARISSEN UIT TE WIJZEN Liturgische kalender Gedachten rond het concilie (I) id en verantwoordelijkheid Werkelijkheid en waarde Als je het nog niet wist Voltooiing van de liefde Onbekende betaalt reis naar Australië 11 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 „Vele mensen voelen zich in hun geestelijke nood door de Kerk in de steek gelaten. Vooral geldt dit t a.v. de moeilijkheden rond huwelijk en gezin." Tot deze conclusie komt de katholieke actie in Beieren, na een enquête die zij in Beieren gehouden heeft met het oog op het aanstaande concilie. Er zijn 180 vragen gesteld, waar van 93 door leken en 7 door geestelijken werden beantwoord. De leken waren professoren, artsen, in genieurs. leraren. handarbeiders, boeren zowel als huisvrouwen Van de 180 vragen handelden er 37 over „huwelijk en gezin". De eerste vraag luidde: „Bent u tevreden over de manier waarop in de verkondiging van het geloof en in de praktijk van de zielzorg de hu welijksproblemen en in het bijzonder de problemen aangaande sexuali- teit in het huwelijk behandeld wor den?" Van de ondervraagden beant woordden 58 de vraag ontkennend en 17 ró bevestigend. 9 toonden zich „ten dele" tevreden. „Een element van onrust en ver deeldheid", „het zwarte schaap in het politieke leven van het na-oor- logse Duitsland", heeft de ene groep hem genoemd, een „moderne Jere- mia", een „Duitsland Gandhi", de „Duitse gewetenswroeging, noemen anderen hem. Zowel in Duitsland als in het buitenland zal nauwelijks een tweede, in de kerken en in het openbare leven, zo omstreden per soon bestaan als Martin Niemöller. Martin Niemöller, kerkpresident van Hessen en Nassau, werd als op volger van bisschop Dibelius door de vergadering van de Wereldraad van Kerken in New-Delhi tot één van de zes nieuwe oecumenische pre sidenten gekozen. Deze agressieve protestant is 'n eenzame, die alles scherp omlijnd ziet, met een diep ge voel voor moraal en voor wie alles öf wit öf zwart is. De thans 69 jarige predikant ve len hadden destijds graag gezien, dat hij tot bondspresident gekozen was heeft het zijn medemensen dikwijls moeilijk gemaakt. Terwijl hij zich voortdurend bezighield met de werkelijk belangrijke kwesties van onze tijd, heeft hij zich door zijn aanvallen op de actuele politieke vraagstukken vele vijanden in het binnen- en buitenland op de hals gehaald. Aldus veroorzaakte het e- nergieke standpunt, dat hij innam te genover de denazificering, de herbe wapening, de dienstweigering en de Trappisten van een abdij aan de kust van Wales (Engeland) zijn in het centrum van Londen een parfumeriezaak be gonnen. De monniken zijn een paar jaar geleden met het maken van parfum gestart. Met succes. 4-4- Het decembernummer van het maandblad van de Spaan se kajotters is door de regering in beslag genomen. De reden hiervan is onbekend. 4-4- De heer F. G. Ph. Buskens uit Rotterdam, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de herbouw van in de oorlog ver woeste kerken, is tot ridder in de orde van St. Gregorius de Grote enoemd. atoombewapening tot verover de grenzen van Duitsland heftige discus sies. Martin Niemöller, die sinds 1947 president van de Evangelische kerk in Hessen-Nassau is en jarenlang de buitenlandse kerkelijke belangen be hartigde, leeft echter in de overtui ging, dat hij de weg, die wij op het ogenblik dienen te bewandelen, kent. Deze hartstochtelijke en strijdbare man duldt geen minnelijke schikking Hij trekt eigenzinnig tussen de fron ten door niemandsland. Het gaat hem erom. aan te tonen: de kerk is on gestadig maar „Jezus Christus is altijd modern'-'. Puriteins ijverend koetst hij dé wer kelijkheid aan het christendom. De omstreeks Kerstmis overleden Tsjechische bisschop Buzalka, die in gevangenschap gestorven is, is in januari 1951 door een rechtbank als ..volksvijand" en „spion van het Vaticaan" veroordeeld. Hij was reeds in de jaren 1945 en 1951 tel kens voor een paar maanden gear resteerd. Wegens zijn slechte gezondheid heeft de regering hem in mei 1960 verlichte straf gegeven en hem laten overbrengen naar een z.g. Charitas- huis. In deze huizen, (door de regering genationaliseerde kloosters), moeten priesters en zusters, die te oud zijn om in de industrie of in de landbouw te werken, hun laatste levensdagen slijten. Een melaatse houdt de handen op. Han den waarvoor hij zich schaamt, omdat zij geschonden zijn door de melaatsheid. Joh, de geduldige, trok zich terug op een mesthoop omdat hij zichzelf onrein achtte. Deze neger uit Ghana hoeft dat niet meer te denken. Hij is een klinisch geval. Eert zieke. Maar is hij er beter aan toe dan Joh? Dat hangt van ons af. Gedenk de Memisa-collecte aan de kerkdeur. Of stort uw gift op gironum mer 51360, Memisa Rotterdam. Voor f 25 maakt de Memisa Joh gezond. Tijdens een recente vergadering van de nationale democratische partij, waarvan de eerste minister van Guinee, Sékou Touré secreta ris generaal is, heeft deze zich hef tig gekeerd tegen de buitenland se invloeden. Het was Sékou Touré zelf die het volgende verklaarde: „Weest waakzaam tegenover de Kerk. Zij weigert om hier Afrikaan se priesters op de verantwoordelij ke posten te benoemen. Daarentegen stuurt zij buitenlandse priesters, die pas in ons land zijn gekomen naar Conakry terug om ze daar het land uit te jagen." ZONDAG 14 januari. Groen. Tweede zondag na Driekoningen. Tijdeigen. Mis Omnis terra. Credo. Prefatie van de H. Drievuldigheid. MAANDAG 15. Wit. H. Paulus, eer ste kluizenaar. Tweede gebed H. Maurus. DINSDAG 16. Rood. H. Marcellus I, paus. WOENSDAG 17. Wit. H. Antonius Abt. DONDERDAG 13. Groen. Mis van de tweede zondag na Driekoningen: Omnis terra, zonder Gloria. Twee de gebed H. Prisca. VRIJDAG 19. Groen. Mis van de tweede zondag na Driekoningen: Omnis terra, zonder Gloria. Twee de gebed H.H. Marius enz. Derde H. Canutus. ZATERDAG 20. Rood. H.H. Fabianus en Sebastianus. Er is in de Kerk een duidelij ke stroming waarneembaar, welke de positie van het ker kelijke topbestuur te Rome, zoals dat in de curie gecon centreerd is, wil doorbreken met het doel de kerkelijke lei ding te internationaliseren. Onder de voorstanders van een sanering van het kerkelijke centrale beleid bevinden zich talrijke gezaghebbende figu ren, van wie velen zitting heb ben in de centrale commissie ter voorbereiding van het con cilie. Deze nieuwe stroming heeft zich in talrijke publikaties en redevoerin gen gedemonstreerd. Soms in kriti sche zin. voornamelijk echter in op bouwende voorstellen. Een dergelijk voorstel lanceerde b.v. kardinaal Alfrink 30 november van het vorige jaar bij gelegenheid van het 10-jari- ge bestaan van het militaire vor mingscentrum Waalheuvel. •Ik heb de indruk opgedaan", zo verklaarde de kardinaal in zijn toe spraak. „dat deze samenkomsten de. „Centrale Commissie als voorbereidmg op het Concilie voor zijn buitengewoon belangrijk Deze commissie vormt een uiterst waardevol trefpunt, waar heel de nkomt- Hier leert men el kander kennen: hier leert men el- kaar verstaan. Hier groeit een open heid en in juist begrip voor de ge rechtvaardigde verscheidenheid groeit men naar elkander toe in een verdiept bewustzijn van de een- Misschien is het niet te gewaagd £n°°dredeMi samenl«>msten ^an de Centrale Commissie voor de Sui5 belangrijker j in dan het Con- cilie zelf, omdat de Kerk zich hier grotere openheid en grotere vr" heid treffen kan. Het lijkt me daar om niet betreurenswaardig als de ze voorbereiding in de Centrale Commissie lang zou duren ,,En soms bekruipt me de gedach te dat het uiterst waardevol zou zijn, als na het Concilie een orgaan als thans de Centrale Commissie is, blijvend in het bestuursapparaat van de Kerk een plaats zou kunnen vinden". Tot zover kardinaal Alfrink, die in zijn uiteenzetting de Curie niet noemt, maar met zijn pleidooi voor handhaving van de Centrale Com missie in een of andere vorm na het Concilie duidelijk streeft naar een zuiverder weergave der univer saliteit der Kerk in de centrale lei ding. In deze richting denkt de Duitse bisschop. Mgr. Kampe van het bis- dom Limburg, zij het minder genu anceerd. Hij zegt onder meer, dat de taak van het waarschijnlijk einde )a®r beginnende concilie zo groot is, dat de uitwerking van de conci lie-besluiten jaren zal vergen. Het concilie zou zich wel eens kunnen ontwikkelen als een blijvend insti tuut der Wereldkerk. De onder Pius XII als een mete oor omhóog geschoten pater Lom- bardi S.J., die thans het instituut voor „een betere wereld" leidt - in een soort bezinningscentrum voor bisschoppen en priesters in Rome - zegt het in zijn boek „Het Concilie", dat dezer dagen uitkomt, in zeer kritische bewoordingen. Na felle kritiek op de Curie verklaart hij, dat de Paus moet kunnen beschik ken over een competente en univer seel denkende schare van medewer kers die hij moet kunnen kiezen uit persoonlijkheden van alle nationa liteiten. Bovendien wil pater Lombard!, die als „vrij man" gemakkelijker kan spreken, een adviesraad van katholieke leken, welke tot taak zou hebben de aardse problemen der mensheid in het licht van het chris tendom op te lossen. In zijn uitvoerig overzicht van de stand van zaken in de concilie-voor bereidingen, voor zover die thans bekend zijn, schrijft „Katholiek Ar chief" in zijn speciale editie van 8- 29 december 1961: „De kritiek op de Romeinse curie komt voort uit een grote liefde voor de Kerk van Chris tus, welke men wil ontdoen van wat al te menselijk en wereld zou zijn. Ook de liefde en het respect voor de H. Vader vervullen de christen heid met een kinderlijke bezorgd heid: men wenst hem het beste be stuursapparaat toe. Het is gezonde zelfkritiek in een uitstekende fami lie. De kritiek treft geen personen, maar richt zich tegen de nu be staande structuur van de Romeinse curie en tegen haar mentaliteit, welke langzaam gegroeid is en doorbroken zou moeten worden. Omdat zij een menselijke instelling is, is a priori de mogelijkheid van het bestaan van menselijke tekort komingen niet uitgesloten. Iedere katholiek mag wensen en die wens ook openlijk uiten, dat het concilie zich inzet voor een effectieve her vorming van de Romeinse curie en de weg wijst naar de middelen, wel ke daartoe moeten aangewend wor den. Na het concilie wordt een curie vereist, welke voor honderd procent staat achter de decreten en deside rata van de algemene vergadering van het apostolisch college der bis schoppen. Nog meer dringend wordt deze hervorming, als men bedenkt, dat de afgescheiden kerken terugschrik ken voor de eenheid onder de paus van Rome, niet alleen om leerstel lige redenen maar ook (en mis schien vooral? vanwege de Romein se curie, zoals deze nu is. President Kennedy van de i'.S. heeft gisteren in zijn „Union Mes sage" over de binnenlandse aangelegenheden het Congres verschei dene nieuwe wetsvoorstellen toegezegd en tegelijkertijd bepaalde pre sidentiële bevoegdheden gevraagd om een aantal tekortkomingen, waarop hij diep inging, het hoofd te bieden. Kennedy zette uiteen dat de V.S., hoewel de recessie waarmee 19fil inzette is afgewend en de economische lijn omhoog gedwongen is, nog vele economische en maatschappelijke zorgen heeft, Met name de werkloosheid geett nog moeilijkheden, hoewel het aantal districten waar een arbeidersoverschot heerst van 101 is teruggelopen tot 60. Overigens zag Kennedy voldoende re den om de Amerikaanse economie, door Kroestjev nog kort geleden bestempeld als „een strompelend paard", een ren paard te noemen dat nu weer vele re cords breekt: de koopkracht van het volk. het arbeidsinkomen en de indu striële produktie zijn er sinds het begin van vorig jaar sterk op vooruit gegaan, aldus de president. Om de werkeloosheid verder terug te dringen kondigde Kennedy drie nieuwe wetsvoorstellen aan: het eerste moet voorkomen dat wegens automatic of slui ting van niet meer lonende bedrijven (b.v. mijnen) mensen zonder werk ge raken, het tweede dient te bevorderen dat het miljoen jonge Amerikanen dat jaarlijks van de scholen komt gemakke lijker in het bedrijfsleven wordt opge nomen en het derde voorziet in een be lastingvermindering van 8 procent voor nieuwe investeringen enz. in machines en bedrijfsmodernisering. Bovendien wil Kennedy van het Con gres de bevoegdheid ontvangen om in spoed eisende gevallen een wijziging te brengen in de persoonlijke inkomstenbe lasting, om die waar nodig tijdelijk te kunnen verlagen. Ook het nemen van snelle maatregelen ter versnelling van federale hulpprogramma's voor kapitaals projecten dient naar het inzicht van Kennedy een speciale predidentiële be voegdheid te worden. Daarnaast wil hij een blijvende ver sterking van het systeem van werkloos heidsverzekering invoeren. „Als wij dit verwezenlijken kunnen wij de wereld tonen dat een vrije economie niet noodzakelijk een onsta biele economie behoeft te ziin en dat een vrij stelsel niet noodzakelijk werk loosheid met zich meebrengt. En ook dat een vrije gemeenschap niet alleen de meest produktieve is, maar tevens de meest stabiele vorm van organisatie die ooit door mensen werd ontworpen", aldus Kennedy, duidelijk doelend op de schimpscheuten van Kroestjev, die de laatste tijd bijzonder ijverig is met het luiden van de doodsklok over de westerse en vooral de Amerikaanse economie. Kennedy zegde het Congres tevens toe voor 1963 een sluitende begroting in te dienen. Het tekort over het fiscale jaar 1962 zal ver heneden het tekort liggen dat na vroegere recessies bestond, aldus de president. Hij kondigde ook maatregelen aan op verscheidene gebieden. Zo zullen de PTT salarissen worden verhoogd en ook op het terrein van de stedenbouw de bestrij- r 't' Zelden heb ik zo'n fel requisitoir ge lezen tegenover de Duitse „rechtstaat" als in de eerste van deze vier redevoe ringen van Romano Guardini: verant woordelijkheid tegenover het joodse vraagstuk. Meer dan alle kranteversla gen over het proces Eichmann heeft deze lezing op mij indruk gemaakt. Guardini blijft niet staan bij de blote feiten, hij legt de vinger op de wonde, „dat binnen het rechtgsebied van de Duitse staat, binnen het levensterrein van het Duitse volk deze dingen ge beurd zijn.. Hier is iets opgestegen uit de duistere ondergronden van de mens: de barbaar, het dier. Hier is gebleken, hoe verschrikkelijk de machten van de chaos en van de verwoesting nog altijd zijn". Het ging hier niet meer om strijd, maar om uitroeiing., niet omdat de mensen kwaad gedaan hadden, maar alléén omdat de politieke macht het recht meent te hebben, eenvoudigweg te beschikken over de mens. Het auto- nomisme van de staat heeft hier alle remmen losgegooid en beslist over het onaantastbare: het recht van de mens om te existeren. En hoe monsterachtig het gebeuren was, blijkt uit de houding van het Duitse volk na de oorlog: „het is alsof het geweten van de totaliteit radeloos staat tegenover de verschrik king van het gebeurde." Het grootste ongeluk, aldus een stelling van Socra tes, is het onrecht- Guardini vat het vraagstuk samen van welke aard was het onrecht, en welke begrippen over het wezen en het recht van de staat liggen eraan ten grondslag. En verder: hoe moet dat innerlijk vergif gestuit worden, opdat het geen schema wordt voor de toekomst. De aanklacht van Guardini is in hoge mate verontrustend, het is te hopen dat zijn roep niet is terechtgekomen in een woestijn, maar dat hij gehoord zal worden in en buiten Duitsland. De tweede redevoering over Vrijheid is uitgesproker tijdens een herdenking van de aanslag op Hitier en behandelt enigszins hetzelfde thema: hoe is Me houding van de moderne mens t-o. de ware vrijheid. In de derde redevoering: hoe zijn verhouding t-o. de techniek, in de vierde: hoe tegenover het geloof in de Openbaring. Deze vier redevoeringen die hun concrete aanleiding ver te bo ven gaan, leveren toch één beeld op: het beeld van de mens in zijn heden daagse situatie. Paul Brand gaf de Ne derlandse vertaling uit. J.H. Dit tweede deel uit de reeks Twee- licht bevat een twaalftal artikelen die, op een na, alle tussen 1950 en 1960 in het maandblad Dux verschenen zijn van de hand van Prof. Fortmann. De op stellen betreffen fundamentele opvoe- dings-vraagstukken. De godsdienstige op voeding neemt daarbij een eerste plaats in. Allen, die op dit terrein de auteur aan het woord hebben gehoord, weten dat Prof. Fortmann in deze zaken niet alleen met gezang maar ook in originele vormen spreken kan. De auteur be twijfelt in zijn voorwoord de houdbaar heid van al het gestelde, maar tegen over deze wetenschappelijke zelfkritiek kan men de zekerheid stellen, dat het merendeel van deze teksten van eminente betekenis is. Een waardevolle uitgave, waarbij de gedetailleerde voetnoten blijk geven van een zeldzame belezen heid. (Uitg. Paul Brand - Hilversum) A.G. De bekende schrijfster Miep Diekmann heeft in een joyeuze stijl dit boek ge vuld met voorlichting en levenskunst voor teenagers. Wie deze auteur uit haar andere werk kent, weet dat zij beter dan vele anderen de juiste toon vinden om jonge mensen in het hart te treffen. Op speelse, soms een tikje spottende wijze roert de schrijf ster in deze uitgave een zeer groot aan KENNEDY ....onze landbouw sterker dan de rode.... ding der jeugdmisdaad en de landbouw moeten nog vele misstanden opgeruimd worden, erkende de president. Wat de landbouw betreft werkt Ame rika nog altijd met een stel opgelapte wetten, aldus Kennedy. Dat bezorgt alleen al op het gebied van de vervoerskosten een verlies van een miljard dollar. De produktiviteit moet worden opgevoerd. De middelen daartoe zijn alleszins aan wezig, aldus Kennedy. „De revolutie op ons platteland heeft al bekezen dat onze landbouw in een heel wat gunstiger positie verkeert dan die in de communistische landen, waar men met herhaalde mislukkingen te kampen heeft gehaden nog heeft", zei de president. Verder bepleitte Kennedy vernieuwin gen inzake de kieswetgeving, de sociale zorg en het onderwijs. „Wij bouwen geen welvaart terwille van welvaart" merkte hij op. „welvaart is slechts mid del. geen doel. De mensen vormen het doel". A In de V.S. staan nog acht miljoen volwassenen als analfabeet geregistreerd, merkte Kennedy op. Die omstandigheid heeft invloed op werkloosheid en mis daad De president wil vergaande maat regelen genomen zien om de onderwijs mogelijkheden uit te breiden. De helft van de inwoners der V.S. verdient min der dan vijfduizend dollar per jaar, merk te hij op, en daarvan kan men zich geen studiekosten voor de kinderen veroor loven. De staat moet die zorg. waar no dig, overnemen. „Ons volk kan zich niet veroorloven zijn militaire kracht te handhaven en daarbij zijn geestkracht te verwaarlozen" aldus Kennedy, die besloot met op te merken „Beschaving is een wedren tus sen onderwijs en catastrofe, en het is aan ons om te bepalen wie de race zal winnen". tal kwesties aan, die in het leven van opgroeiende meisjes belangrijk kunnen zijn. Wezenlijk kernpunt daarbij is de sexuele voorlichting, die echter heel natuurlijk is gevat in een brede krans van' min of meer verwante onderwerpen. Werkelijk een kostelijk boek, ook ele gant geïllustreerd al zou men in mo reel opzicht voor katholieke jongeren graag iets positievere geluiden opvangen dan de kleurloze tolerantie en de prag matische zedenleer van deze tekst. Onder dit voorbehoud: graag ons compliment voor dit werk. (Uitg. H. ten Brink's Uitgeversmij. N.V. Amsterdam - Meppel.) A.G. In dit boek voor de verloofde jongen en voor de jonggehuwde man geeft Michel Pierre in gespreksvorm verstandige in lichtingen en adviezen inzake de man nelijke rol in het huwelijk. Zakelijk is dit boek zeer accuraat en vrij volledig, al heeft op enkele punten verwijzing plaats naar andere publicaties. De hele tekst is doortrokken van een diep-gods- dienstige visie op de menselijke sexua- liteit. Niet iedere jongeman zal even zeer aangetrokken worden door deze reli gieuze desem: men zou op enige plaat sen van te sterke accentuering kunnen spreken. Wie echter open staat voor deze visies kan uit deze verheven lectuur menige edele gedachte opdoen. (Uitg. Desclee De Brouwer - Breda) A.G. Over het buitenland sprekend heeft president Kennedy in de jaarlijkse regeringsverklaring het vertrouwen uitgesproken dat een wederzijds aanvaardbare oplossing van de Berlijnse kwestie moge lijk is. Het Westen zal de vrije toegang tot West-Berlijn en de vrijheid van de Westberlijnse be volking nooit opgeven en is be reid er zonodig voor te vechten aldus de president. Het doel van de Amerikaanse buiten landse -pölitiek "noemdë hij „een vreed zame wereld yah vrije en pnafhankelijHe, staten". Hij drong aan op een vijfjaren- (Advertentie) plan voor de buitenlandse handel naar aanleiding van de groei van de EEG. Amerika zal de Verenigde Naties vol ledig blijven steunen, aldus Kennedy, die de V.N.. ondanks alle kritiek, een stevig bolwerk voor het behoud van de vrede noemde. De president zal het Congres verzoe ken zijn goedkeuring te hechten aan een stelsel van satellieten voor internationale communicatie. Voor de ontwikkeling van Latijns- Amerika vroeg hij een speciaal fonds van drie miljard dollar. De begroting voor de defensie zal 15 procent hoger zijn dan de vorige. De aanmaak van bepaalde raketten owrdt versneld. Het aantal bommenwerpers dat klaar staat om binnen een kwartier na «en alarm op* te tijgen, is met 50 procent vergroot. Het aantal parate divisies in de strategische legerreserve is verdubbeld. Op allerlei gebied is de defensie versterkt. De Atlantische gemeenschap heeft een moeilijk jaar gehad, aldus Kennedy, maar is versterkt daaruit te- voorschijn geko men. De eenheid van de Navo is veel krachtiger geworden. De voorzitter van het nationale hulp fonds „Wij komen" heeft meegedeeld, dat dezer dagen een inwoner van Hil versum hem telefonisch heeft toege zegd 2.000 gulden op de rekening van het hulpfonds te zullen storten om de reis mogelijk te maken van een moeder, die haar naar Australië geëmigreerde zoon in vijftien jaar niet heeft gezien. Deze reis werd tenslotte besproken. Het hulpfonds heeft thans in 73 nood- gevalien, waarbij de overkomst van een ouder of kind noodzakelijk moest wor den geacht, hulp geboden. Daarmede is een bedrag van 90.000 gulden gemoeid geweest. Alvorens wij over de aar de en de directe ruimte daarbuiten d.w.z. ons zonne stelsel gaan schrijven, zullen wij ons toch eerst een idee omtrent het heelal moeten vormen. In het heelal bewe gen zich met grote snelheid miljoenen sterren wolken. Een van deze sterrenwol ken is het melkwegstelsel, dat bestaat uit ongeveer 100.000.000.000 sterren. Eén van deze sterren is de zon (pijl) De zon lijkt zeer groot, omdat zij in ver houding tot de andere ster ren niet zo heel ver van de aarde verwijderd ligt (147- 152 miljoen kilometer). Deze afstand drukken wij hier nog uit in kilometers, doch daar de andere afstanden zo on uitsprekelijk groot zijn, is een nieuwe eenheid gevon den, lichtjaar genoemd. Een lichtpaar is de afstand, die door het licht in 1 jaar wordt afgelegd. Per seconde is dat 300.000 km. In een jaar dus ong. 9.500.000.000.000 kilometer. Ons melkwegstelsel moe ten wij ons voorstellen als een schijf met een middel lijn van 100.000 en een dikte van 3000 lichtjaren. Om de zon bewegen zich 9 planeten: Mercurius (1), Venus (2), Aarde (3), Mars (4), Jupiter (5), Saturnus (6), Uranus (7), Neptunus (8), en Pluto (9). De mogelijkheid dat er nog een tiende planeet be staan heeft, is niet uitge sloten, daar er nog ongeveer 2000 brokstukken als planeto ïden in ons zonnestelsel aan wezig zijn, die waarschijn lijk van een ontplofte pla neet afkomstig zijn. lijk nog enkele cijfers te geven. De zon is bijvoorbeeld 800 maal zo groot als al haar planeten samen en heeft 332.000 maal het gewicht van de aarde. De temperatuur aan de oppervlakte van de zon bedraagt omstreeks 6000 graden Celsius, terwijl in het zonnecentrum deze tem peratuur enkele miljoenen graden bedraagt. Van de planeten staan Venus en Mercurius het dichtst bij de zon, waardoor hun tempera- Komen wij buiten ons zon nestelsel, dan moeten wij di rect in lichtjaren gaan re kenen. Er zijn sterren, die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn. Het is mo gelijk, dat wij hun licht nog opvangen, terwijl zij reeds honderden jaren gele den verdwenen zijn. Om een nader begrip te krijgen van ons zonnestelsel, waarin de aarde dus één van de planeten van de zon is, en van de verhouding onderling, is het noodzake- tuur dan ook hoger ligt. Op Venus bedraagt deze bijvoorbeeld 325 graden Cel sius. Water in vloeibare vorm kan daar dan ook niet aanwezig zijn, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is, dat er enige vorm van leven zal zijn. Deze planeet is door een reusachtige wolk omgeven, die vermoedelijk bestaat uit waterdamp, waardoor waar neming moeilijk is. De pla neet Pluto, die het verst van de zon is verwijderd, heeft een temperatuur van —250 graden Celsius. Zij is altijd met sneeuw bedekt. Het is niet erg waarschijn lijk, dat binnen ons zonne stelsel leven bestaat, dat met het aardse leven vergeleken kan worden. In het alge meen wordt wel aangenomen, dat enige vorm van leven op de planeet Mars mogelijk is, doch verder dan de aan wezigheid van mosplantjes zal dit niet gaan. Vermoedelijk groeien deze verenigd tot grote velden. Met behulp van de tegen woordige aardse hulpmidde len heeft men op Mars na melijk groenblauw gekleurde gebieden waargenomen. Tussen de sterren door bewegen zich de kometen of staartsterren. Dit zijn steen- brokken met een doorsnede van niet meer dan 10 tot 50 km, gevolgd door een staart van gloeiende gassen. Men schat het aantal kome ten in ons zonnestelsel tus sen de 40 miljoen en 2 mil jard. Ieder jaar komen er hiervan ongeveer tien zó dicht in onze buurt, dat ze van de aarde af waar te nemen zijn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 7