Twee stuks halen een betalen Nieuwe Britse verkeers-jet f I kwartje per kolom"! 4 kolommen f I .- Word één-twee-drie prijswinnaar! Nederlandse scheepvaart gaat betere tijd tegemoet Weer premie van f 500.- GULDEN T BIJ AANKOOP VAN Twee vissers na hachelijk avontuur nog net gered China wil rode broeders in gehele wereld naar zijn (Stalinistische) hand setten Middenstandsbond: PBO niet wat ze moet zijn GAAT WEG KORTING VAN 20 - 50 Fabriek als cadeautje DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 Bierkaaistraat 30 HULST en ruimt zijn gehele voorraad op! Prachtige wollen DAMESMANTELS HEREN OVERJASSEN en DEMI's Prachtige wollen DUFFELCOATS HERENCOSTUUMS HERENCOSTUUMS REGENJASSEN voor dames en heren Sensationele lage prijzen in Bierkaaistraat 30 HULST OPRUIMING begint 13 januari a.s. Georganiseerde infiltratie Auteur brochure moet beledigingen schrappen Nieuwe afgevaardigden Raad van Europa X Opgave puzzel no. 170 Gemotiveerde oplossing 333223313233 B H Hl _l I ALLEEN GEDURENDE DE MAAND JANUARI Solidariteit nog uitzondering Portret generaal Spoor Mongoolse ambassadeur in Polen omgekomen Vliegtuig stort 2 doden neer Nieuw-Guinea belangrijker dan rijst-prijs Ook Italië bang voor pokken M Vanaf heden zijn de prijzen per stuk berekend TEGEN ONGELOOFLIJKE LAGE PRIJZEN ook met bont 129.- nu 84.- lb9>- nu 69.- Ê9-- nu 49.- $9.- nu 29.50 129.- nu 89.- rtS9.- nu 79.- nu 69.— &>.- nu 39.- van 4 tot en niet 16 Jaar van 14.50 tot 39.50 Zeldzaam koopje Ö9.— nu 49.— 100 zuiver wol $9.— nu 69.— ï>9.- nu 79.- - nu 109.- Zeer mooie dessin# f*9 tegen de allerlaagste prijzen PANTALONS, SPORTCOLBERTS enz. enz. Vrijdagsavonds tot 9 uur geopend Het nieuwste Britse straalverkeers vliegtuig, de Trident van de Havil- land fabrieken, heeft met aan de stuurknuppel chef-testpiloot John Cunningham, de eerste vlucht ge maakt vanaf het vliegveld Hat field in Hertfordshire. Het toestel maakte na 80 minuten vliegen een perfecte landing. De machine, welke drie straalmotoren achter aan de romp heeft, is bedoeld voor gebruik op korte afstanden. Zij is als eerste straalverkéersvliegtuig, uitgerust voor volautomatische landingen en zal ook bij absoluut ontbreken van enig zicht kunnen opereren. (Advertentie) Communistisch China volhardt niet alleen in zijn oppositie tegen de door Rusland bepaalde politieke gedragslijn van vreedzame coëxistentie, maar is be zig de communistische partij organisaties binnen en buiten het IJzeren Gordiin te infiltreren. Deze infiltratie maakt deel uit van een systematische Chinese campagne zijn vorm van communisme op te leggen aan de communistische bewegingen in Afrika Azië, Zuid-Amerika en in het commu nistische blok. In de berichten via di plomatieke kanalen binnengekomen, wordtgezegd, dat de Chinezen „cellen" trachten op te richten in de buitenlandse communistische partijen die de Chinese ideologie volgen, in tegenstelling tot Kroestjevs partijpolitiek. Vooral in de communistische partijen buiten het rode blok schijnt China suc ces te hebben met deze actie. De leiders van de Oosteuropese satellietlanden heb ben zich met uitzondering van Albanië, allen openlijk uitgesprokert voor Kroest' De Nederlandse koopvaardijvloot heeft vorig jaar een verdere, krachtige verjonging ondergaan, hetgeen haar concurrentiepositie zeer ten goede zal komen. In de eerste elf maanden van 1961 is de uitbreiding van de Nederlandse vloot met slechts 160.000 brt bescheiden ge weest. Maar niettemin werd een aan zienlijk aantal nieuwe schepen in de vaart gebracht, t.w. voor 220.000 brt aan tankers en voor 145.000 brt aan droge ladingschepen. Afgevoerd is een aantal oudere schepen tot een totaal van 205.000 brt. De Nederlandse vloot is op de wereld ranglijst qua omvang gedaald van de zevende naar de negende plaats. Ons land werd namelijk voorbijgestreefd door Griekenland en Frankrijk. Maar percentueel bleef het Nederlandse aan deel in de wereldvloot vrijwel gelijk. Nederland had medio 1961 een vloot van ca. 4,9 miljoen bruto-register-ton, de wereldvloot bedroeg toen 135,9 miljoen bruto-register-ton. Negatieve factoren in 1961 waren o.a. de daling van het olievervoer en - de beschermende maatregelen van andere landen, alsmede de revaluatie. De Ko ninklijke Nederlandse Reedersvereeni- ging heeft begroot, dat de herwaarde* derlandse koopvaardijvloot jaarlijks een verlies van 60,8 miljoen gulden aan net to-inkomsten zal opleveren. De graanvaart is momenteel de be langrijkste categorie van massavervoer van droge lading. De trampvaart is toe genomen. In de lijnvaart bleef het vrachtherstel beperkt tot slechts enkele gevallen. De zgn. Bonner-bill, die niet-Ameri- Keulen geschonken. Voorts verschafte hij de stad Emmerik de middelen voor de aanleg van sportvelden, kaanse scheepvaartondernemingen bui ten de Verenigde Staten bindt, bleek een sterke rem. Bovendien is ook in andere landen de vlagdiscriminatie opnieuw toegenomen. Concurrentie-vervalsing wordt ook ge constateerd in de verschillende maatre gelen, die in een toenemend aantal lan den ten gunste van de eigen vloot wor den getroffen. Het wordt voor de Nederlandse reders teleurstellend genoemd, dat op 31 de cember a.s. de reeds eerder in het vooruitzicht gestelde beëindiging van de extra investeringsaftrek voor schepen, die gebruikt worden in het internatio nale verkeer, een feit wordt. Resumerend wordt gesteld, dat een aanzienlijke verbetering in de scheep vaartconjunctuur zou kunnen worden tegemoet gezien, indien de moeilijkhe den in de tankvaart verdwijnen. De vernieuwing van de vloot zal bij terug keer van gunstiger verhoudingen voor de Nederlandse koopvaardij goede re sultaten hebben. Ook nu al kan worden geconstateerd, dat het in de huidige scherpe concurrentieverhoudingen mo gelijk is om met moderne schepen deze concurrentie met succes te blijven voeren. Van groot belang wordt echter geacht in hoeverre de overheid bereid zal zijn aan de wensen van de Neder landse scheepvaart op fiscaal gebied te gemoet te komen. De Bussumse belastingconsulent H. Meijer, die onlangs een brochure schreef en verspreidde over „het ge vaar van de woningbouwcorporaties voor de democratie" en daarin de voor zitter van het Christelijk Nationaal Vak verbond, de heer C. H. van Mastrigt, een „vakbondsmisleider" en een „mein edig kamerlid" noemde, zal, wil hij de ze brochure verder verspreiden, ge noemde woorden daaruit moeten schrap pen. Aldus luidt het vonnis van de pre sident van de rechtbank te Amsterdam, mr. U. W. H. Stheeman, in het kort ge ding. dat de heer van Mastrigt tegen de Bussummer had aangespannen. Aan verdere verspreiding van de brochure met de gelaakte woorden verbond de president een boete van 5.000 gulden per overtreding. De heer Meijer gaf te kennen, dat vakbondsbestuurders en volksvertegen woordigers een valse voorstelling van zaken geven door te verklaren dat in Nederland goedkopere woningen ge bouwd zijn en dat de exploitatiekosten geringer zijn. De heer Meijer vond, dat de heer van Mastrigt de zuiveringseed als kamerlid zou hebben geschonden, omdat ..hij wel degelijk giften ontvangt m de vorm van zijn salaris als vak bondsbestuurder en als S.E.R.-vertegen woordiger". De Nederlandse industrieel E. Rein- tjes uit 's Heerenberg heeft de stad Ha- meln in West-Duitsland een fabriek ten geschenke gegeven, die zijn vader in 1879 in deze stad heeft opgericht. De winst uit deze fabriek zal het stadsbe stuur voor het grootste deel besteden voor de volksgezondheid. Met name zal het plaatselijk ziekenhuis met de mo dernste medische apparaten worden uit gerust. De waarde van de fabriek, waar kam raderen voor scheepsmotoren worden vervaardigd, wordt geschat op vier mil joen Mark (ongeveer 3,6 miljoen gul den). Het bedrijf werd in 1944 geheel verwoest, maar in 1950 weer opge bouwd. Er werken op het ogenblik 300 mensen. Tijdens een plechtigheid in Hameln verklaarde de 78-jarige heer Reintjes, dat men zijn levenswerk niet kan ver kopen. Zijn vrouw en hij hadden daar- enige -iaren gleden besloten, het bedrijf ten geschenke te geven aan de stad, waarmee zij zich verbonden voe len. De burgemeester van Hameln maakte bekend, dat er een naar de heer Reintjes genoemd fonds zal worden op gericht. Voorts zullen een nieuwe vak school en de straat waar deze wordt gebouwd, naar de Nederlandse industri eel worden genoemd. De heer Reintjes heeft onlangs een kostbare kunstverzameling aan de stad jevs de-stalinisatiepolitiek en blijven het Russische leiderschap van de partij er kennen. Er zijn echter aanwijzingen, dat Peking in sommige van deze landen volgelingen heeft gekregen, die hier voorlopig nog niet voor uit willen komen. Tsjechoslowakije en Bulgarije worden in dit verband genoemd. Albanië wordt door China als opera tiebasis voor Europa gebruikt. Dit land is voorlopig Pekings sleutelpost in Eu ropa en de contacten met Albanië wor den voortdurend nauwer. Het meeste succes heeft Peking echter in Afrika, Azië en enige Zuidamerikaanse commu nistische bewegingen. De Chinese rege ring getroost zich grote inspanningen om vooral in de jonge Afrikaanse lan den haar invloed te doen toenemen; Volgens de rapporten voert China be halve deze stille infiltratiecampagne bo vendien nog openlijk met Rusland strijd om in de buitenlandse communistische of revolutionaire bewegingen de leiding te nemen. Het centrale comité van de Chi nese communistische partij heeft onlangs in zijn secretariaat een speciale Afrikaan se afdeling gesticht, die nog eens het be lang van de infiltratiecampagne bena drukt. Ook uit Indonesië, Noord-Vietnam en Noord-Korea komen berichten bin nen van Chinese infiltratiepogingen. Talloze Afrikaner en Zuid-Amerikanen hebben van Peking uitnodigingen ge kregen voor indoctrinatiecursussen, terwijl Chinese delegaties naar deze werelddelen voortdurend in omvang toenemen. Hiermee gepaard gaan aan biedingen van hulp en specialisten. Deze inspanningen op lange termijn vallen samen met Chinese acties die meer op de naaste toekomst zijn gericht en die alle op toenemende spanningen tussen Rusland en China wijzen. Een van de be langrijkste ontwikkelingen is het tele gram, dat Mao Tse Toeng onlangs aan de Albanese partijleiding heeft gezonden om deze te prijzen, voorbijgaand aan de kritiek die Kroestjev op Albanië heeft geuit. (Advertentie) SIGAREN Geniet er van! paradiso 22ct. In de Nederlandse delegatie naar de raadgevende vergadering van de Raad van Europa zijn twee nieuwe afgevaar digden benoemd, n.l. de Tweede-Ka merleden mej. G. Kok en de heer Th. Laan, beiden van de KVP. Deze benoemingen houden verband met het uittreden van de heren j. J. Fens en W. J. G. Peters, beiden even eens lid van de KVP. De heer Fens heeft van zijn zetel in de raadgevende vergadering, het parlement van de 16 landen tellende raad van Europa, af stand gedaan wegens zijn benoeming in de Raad van State. De heer Peters heeft zijn Europese werk moeten op geven wegens zijn vele andere werk zaamheden. ...en win Het is geen enkele puzzelaar gelukt deze week een foutloze kolom in te zenden, zodat de pot van f. 1199,33 plus f. 925,85 van de vorige week ofwel totaal f. 2125,18 blijft staan voor de nieuwe puzzel. Doet Uw best! Wie weet wint U de volgende ronde. Voor iedere In zending met een geheel juiste kolom wordt voor een bedrag van maximaal f. 1000.- beschikbaar gesteld. Mocht er geen foutloze in zending zijn: we stellen in elk geval een premie van f. 500,- beschik baar voor de beste prestatie. De sociale pot steeg met een bedrag van f. 399,77 zodat het totaal nu ns f. 252.234,05. I St. BELANGRIJK! Deze puzzel „Eén, twee of drie" verschijnt elke vrijdag. De Inzendingen moeten uiterlijk de volgende dinsdag om 24 uur in het be zit zijn van „Eén, twee of drie", postbus 2500, A dam. Alleen door de P.T.T. gestem pelde briefkaarten zijn gel dig. De prijswinnaars krijgen direct bericht. De uitslag en toelichting worden in de vol gende publicaties bekendge maakt A. Tanken is: benzine, olie, enz. innemen. Pompen is: een vloeistof of gas verplaatsen door werking van een pomp. Beide woor den zijn dus juist (3). B. Grond betekent bodem in de betekenis sen van: oppervlakte der aarde, het onder ste van iets dat diep of hol is. Met betrek king tot de afbeelding dekken de woorden elkaar volkomen (3). C. Zowel tooi (opschik) als dracht (wijze van kleden) is juist (3). D. Douane is méér van toepassing dan grens. Het slaat op de dienst, belast met het heffen van, in- en uitgaande rechten, op het kantoor van die dienst (hier zicht baar) en op de (eveneens zichtbare) beambten bij die dienst (2). E. De juiste meervoudsvorm voor wat be treft spellen kaarten is kaartspellen (2). F Of het meisje dromerig (geneigd tot sla pen) is, valt niet uit te maken. Beide woorden zijn even goed mogelijk (3). G. Trap (vaste constructie van opeenvol gende treden waardoor men lopende naar een hogere of lagere verdieping kan ko men) en trappenhuis (gedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn aange bracht) zijn hier onverbrekelijk met elkaar verbonden (3). H Zonder twijfel gaat de man te voet en is dus voetganger. Het staat zelfs niet vast, of de fiets van hem is (1). I. Beide woorden zijn acceptabele samen voegingen van bestaande woorden. Er is geen voorkeur mogelijk (3). J. Het accent valt wel zeer sterk op het landelijke, rustieke van de omgeving. Rus tig is algemener en minder nauwkeurig (2). K. Het valt moeilijk een oordeel te vormen of deze voetballer al of niet beschikt over techniek of taktiek. Er is geen voor keur mogelijk (3). L. Rekken en reiken zijn beide op de afge beelde handeling van toepassing (3). (Zie de voorwaarden voor deelneming in onze krant van 15 dec. jl.) j I "I J I H ■J (Advertentie) Op 13 januari zal in het Koninklijk Militair Invalidenhuis ..Bronbeek" te Arnhem een door Theo Swagemakers geschilderd portret van wijlen generaal S. H. Spoor worden aangeboden ter plaatsing in de ere-galerij van het mu seum. Dit schilderij zal worden onthuld door mevrouw S. H. Spoor-Dijkema, de we duwe van generaal Spoor. De koninklijke Nederlandse Midden standsbond constateert in een adres aan de Twee Kamer, dat in 10 jaar praktijk de verwachtingen in zake de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie nauwelijks zijn vervuld en dat van een groeiende solidariteit van werkgevers en werknemers in dit verband slechts bij uitzondering kan worden gesproken. Een der doeleinden van de wet op de bedrijfsorganisatie, zo stelt de KNMB in zijn adres, was het overbruggen van de klassetegenstellingen en het scheppen van een vertrouwenssfeer, waarin de samenwerking van ondernemers en werk nemers tot verdere ontplooiing en in tensivering zou kunnen komen. Ook op het hoogste niveau aldus het adres, wordt voortzetting van overleg en samenwerking in sociale aangelegen heden in privaatrechtelijke organen met name in de Sichting van den Ar beid door verscheidene partners, waaronder de KNMB, geprefereerd. Een der andere voorname doeleinden, de inbeginsel ook door de KNMB voor gestane decentralisatie in wetgeving en bestuur op sociaal-economisch terrein, is blijkens de praktijk nog steeds ver van verwezenlijking. De neiging van de centrale overheid om belangrijke taken aan bedrijfslichamen over te dragen is in. feite gering. Op economisch terrein zijn de activitei ten van de bestaande bedrijfslichamen op een enkele uitzondering na eveneens zeer beperkt gebleven, hetgeen verklaarbaar is, omdat de centrale over heid met name op het gebied van regeling der prijzen en van de mededin ging enerzijds een sterk centralis tisch beleid voert en anderzijds in haar kartelpolitiek weinig ruimte laat voor welke bedrijfsregeling dan ook. Bovendien kan worden vastgesteld, dat de diverse organen, in het kader van de wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld, zeker niet in brede lagen van de daarbij betrokkenen leven als de aangewezen lichamen voor de belangenbehartiging bij uitstek van de tak van bedrijf, waarvoor zij zijn ingesteld, aldus het adres. De bond meent, dat de ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie in de komende jaren meer aan haar doelstelling zal beantwoorden, indien slechts die organen worden gecreëerd, waarvan de nuttigheid, t.o.v. de desbe treffende sector van het bedrijfsleven duidelijk naar vore ntreedt. De Mongoolse ambassadeur in Polen Oydovyn Bat-Otsjir, en drie andere per sonen, te weten de ambassadeur-chauf feur en twee Poolse ingenieurs, zijn volgens een bericht van radio-Warschau bij een auto-ongeluk om het leven ge- komen. Een Italiaan tweemotorig vliegtuig van het type C-45 is bij Frosinone neerge stort. De twee inzittenden, beiden van de Italiaanse luchtmacht, kwamen om het leven. Het toestel was op weg van de lucht machtbasis Guidonia bij Rome naar Na pels. Volgens het Indonesische persbureau Antara is de rijstprijs in Indonesië de laatste maanden scherp gestegen. Dit was aanleiding voor kolonel Panoedjoe, chef- staf van het centrale militaire commando om te verklaren, dat subversieve anar chisten groter belang hechten aan de prijzen van primaire levensbehoeften dan aan de bevrijding van Nederlands Nieuw Guinea. Antara meldde voorts, dat president Soekarno aan kolonel M. Joesoef op dracht had gegeven zuid-Celebes in te richten als basis voor de bevrijding van Nieuw Guinea. Voordat Soekarno in het vliegtuig stapte zei hij: „Wees niet bang, want wij hebben het recht aan onze zijde. Zij (de vijand) terroriseert ons op morele wij ze. Hoe meer moeilijkheden wij ontmoe ten-hoe dichter wij komen bij het doel van onze revolutie". De twee opvarenden van de garna- lenkotter Delfzijl 51 „Gersom", hebben een hachelijk avontuur meegemaakt, toen tijdens het garnalenvissen op de Waddenzee hun netten bleven haken. De 16 meter lange kotter kapseisde binnen de minuut, een kwartier later verdween zij in de golven. Door de oplettendheid van de heer S. Koornstra, schipper van de Harlingen-13, zijn de vissers van de „Gersom" op het nippertje gered. De 31-jarige schipper had al een kwartier in het water gelegen en was verstijfd van kou. Zijn knecht zat boven op de kiel van de gekantelde kotter. Onmid dellijk na zijn redding verdween het schip in de diepte. Schipper Jansema was 's morgens om kwart voor twaalf tussen Harlingen en Terschelling aan het garnalenvissen. Plotseling bleef het bakboordnet haken. Het vistuig weegt ongeveer 400 kilo. De achtermast knapte af en even later stokte ook het stuurboordnet. De giek vloog omhoog en daardoor zaten de zware staaldraden alleen nog aan de top van de mast bevestigd. De schuit lag binnen een minuut op haar zijkant. De schipper raakte met zijn been bekneld tussen de deur van het stuur huis. Toen het vaartuig geheel op zijn kop lag, werd, door de druk van het water, de deur weer geopend. Schipper Jansema. die niet kon zwemmen, schoot naar de oppervlakte en wist een boei en enkele lege garnalenkisten te pakken, waarop hij bleef drijven. Zijn knecht A. Jansema was op het moment, dat het vaartuig kantelde in het vooronder om een kopje koffie voor de schipper te halen. Met veel moeite wist hij zich door het roefluik naar buiten te wringen. Hij greep de railing en op het moment, dat het vaartuig on derste boven draaide, klom hij op de kiel. Schipper Koornstra, die gezien had, dat de Delfzijl-51 in moeilijkheden ver keerde, liet direct zijn eigen netten ha len en voer met de Harlingen-13 op vol le kracht naar de plaats van de ramp. Hij wist met behulp van zijn knecht de schipbreukelingen aan boord te hijsen. Waardoor het schip is blijven haken is niet bekend. Vermoed wordt, dat het op een vliegtuigwrak is blijven steken, daar er, voor zover bekend, geen scheepswrakken in de buurt liggen. Het Italiaanse Ministerie van gezond heid heeft de inenting tegen pokken voorgeschreven van al het personeel op de luchthaven van Rome Fiumicino. ter voorkoming van verspreiding van de e- pidemie in Italië. In het begin van deze maand was In enting van het personeel aanbevolen. Reizigers, die via Fiumicino Italië bin nenkomen vanuit Pakistan of Dusseldorf moeten inentingsbewijzen tonen. Door gaande reizigers, die uit Pakistan en Dusseldorf op Fiumicino aankomen, mo gen de vliegtuigen niet verlaten als ze geen vaccinatiebewijs kunnen laten xien.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5