Goes is vol vertrouwen nieuwe burgemeester lil Storm stortte zich striemend op weerloos Zeeland Zeer veel belangstelling voor Goese burgemeester llVE PRIJS! Waarschuwingen voor gevolgen van crisis Boete en drie maanden ontzegging voor wegpiraat Schep )cn in aanvaring INSTALLATIE MR F. G. A. HUBER Een nieuwe moderne kijk op smakelijk eten! Rondom Nieuw-Guinea Rode vleierij Persoonlijke titel euwse Schaakbond "examens HOOGWATER Vandaag Morgen Frisse wind bij installatie Schouwspel Dank Gelukwensen Zeeuw reed schandalig In Vlissingen: Argentijn aan de ketting Vergadering van perenkwekers te Kapelle Ruwe rijd er uit Oudossemeer veroordeeld Laatste waarschuwing voor stevige drinker wit St.-Annaland Peking belooft Soekarno steun iaaWa«P extern Vergadering N.V.S. te Axel DAGBLAD DE STEM VAJf VRIJDAG 12 JANUARI Ift62 msf BRIEKEN VOOR MES- en HERENKLEDING Zeeuwse schaakbond heeft de in- voor het persoonlijke kampioen- 1961-1962 voor hoofd- en eerste bekend gemaakt, deelnemers zijn: 'dklasse: 1 ds. P. A. Bohlmeyer. ouburg; 2 ir. J. J. Elzerman, Zie- 3 J. J- v.d. Ende, Zierikzee; |F. Facee Schaeffer, Kapelle; 5 J. |trate, Vlissingen; 6 C. M. Jansen, mgen; 7 J. Jansen, Vlissingen; 8 rders. Middelburg: 9 A. Verspoor, Uburg; 10 W. van Wijnen, Middel ste klasse: 1 M. de Bruyne, Vlis- 2 F- M. J. v. Eekhout. Vlissin- 3 W. Flissebaalje. Middelburg; r.d. Hagen, Vlissingen; 5 B. van Goes: 6 J. Louws. Oostkapelle; Jast, Vlissingen; 8 L. J. Woudstra lburg. Istrijdlcider is drs. A. J. C. Nord- te Goes. BOEKHOUDEN het praktijkexamen boekhouden ie Associatie van Praktijkexamens ie de heer C. de Plaa te Middel- rgen, zaterdag 13 januari, gelden de provincie Zeeland de volgende waterstanden: Hansweert 7.57 en uur; Terneuzen 7.32 en 20.07 uur: ngen 7.02 en 19.42 uur; Wemel- 8.44 en 21.18 uur. (Advertentie) runswick Bowling - Breda ki maandag en vrijdag van 5 t 8 uur amilie-diner 3.p. p* ;serveer tijdig Uw tafel. Tel. 600 - 38452 Als de ouders bowlen >elen de kinderen gratis hun pdstrijd DELBURG n Benthem en Jutting Expositie imond Kimpe y 20 uur Jerry als Piccolo ;ctro 19.30 uur De laatste dagen n Pompei* 4SINGEN hambra 20 uur Jerry als piccolo xor 20 uur De ridder met de honderd richten S and 20 uur Jerry als piccolo NEUZEN xor 20 uur De wereld van Suzie )ng, 18 j. ST Dscoopgebomv 20 uur Revak de rebel, jaar van Itegem 14.30 uur Schieting KLINGE ncma van Dqck 19.30 uur Assepoester NDIJKE if zicht 20 uur Het grote waagstuk, jaar VAN GENT rochiehuis 20 uur Sasse Instuifbal ympia 20 uur Saboteur »tel Ia Bourse 20 uur Bal t.b.v. car* valscomité :l it Centrum 20 uur De kanonnen van ivarone. 14 j. '.WACHT v. Gremsberghe 20 uur Grote prijs* arting t.b.v. v.v. Koewacht >n Bosco 18.30 uur Demonstratie ond EHBO CHKAPELLE Hciiens Prijspiering F,LANDE de Rijke 14 uur Schieting liggende P NKFNSZAND ed. Hoouderi 19 uur Toneeluitvoering •iendenkring .TANSTEEN mgenspatronaat 19.30 uur Film- en ilavond r.-k. instuif TERLANDKF.RKJE orpshuis 19.30 uur Toneeluitvoering crlingen o.l.-school. ►DELBURG rimond Kimper in Benthem cn Jutting Expositie ty 20 uur Jerry als oiccolo lectro 19 en 21.15 uur De laatste dagen n Pompeï rand 19 en 21 uur Jerry als piccolo SSINGEN ïxor 19 en 21 uur De ridder met de 0 gezichten Ihambra 19 en 21 uur Jerry als piccolo jTOSTERZANDE nfel de Linde 18 uur Sehietlng rWEFPEN on. VI. Opera 19.30 uur Faust Van onze verslaggeefster) Onze bril was weggewaaid in de J storm en daardoor kwam het dat t we dachten dat het Goese stadhuis, J met rood-witte linten en zilveren t paaltjes was geflankeerd als versie- ring voor de intocht van de nieuwe t burgemeester. Het bleek een vergis- J sing. Het was geen versiering maar een waarschuwing voor een ontsie- J ring. Het oude stadhuis, dat zoals een van de wensen van de vroegere J waarnemend burgemeester Noote- boom luidde, grondig gerestaureerd J moet worden had de storm niet kun- nen verdragen. Er was een st.uk dak J naar beneden gekomen in het ge- deelte in de Lange Kerkstraat, waar de secretarie is gevestigd. In de Korte Kerkstraat waaiden stukjes J van verweerde stenen uit hun voe- gen en daarvoor waren de rood- J witte waarschuwingsplanken met de zilveren paaltjes. De frisse wind woei overigens niet alleen om maar ook in het stadhuis. Zachtjes wiegden de palmen in de J feestelijke raadzaal heen en weer i en steeds weer opnieuw golden de J grote klapdeuren gevaarlijk naar t binnen. Een sterke collega zette er J op de duur zijn stoel voor om let- terlijk als „pers"dienst te functio- J neren. En dat alles onder een zingend geluid au de raamkozijnen, die het ook niet gemakkelijk hadden. (Van onze verslaggeefster). Enige ogenblikken stilte voor de slaehtoffers van de treinramp, met name de heer Sturm uit Goes vormden de ernstige aanvang van een min of meer feestelijke bijeenkomst, want zo mag de installatie van mr. F. G. A. Huber als burgemeester van Goes toeh wel genoemd worden. De Goese raadsleden en een groot aantal Zuid-Bevelandse en enkele Walcherse burgemeesters waren degenen, die het mochten aanschouwen, dat loco-bur gemeester Visscher na een plechtige toespraak de nieuwe bur gemeester de ambtsketen omhing en hem met de daarbij pas sende woorden installeerde. In de stemmig versierde raadzaal van Goes hield de zo pas geïnstalleerde bur gemeester zijn installatierede. aan. En ieder van hen sprak de hoop uit. dit nieuwe tijdperk dat voor Goes kennelijk tot hun opluchting was aan gebroken veel goeds voor de gemeente tot stand zou brengen. Een veelomvat tende taak, maar de basis er voor is in ieder geval aanwezig, aldus een der raadsleden. De heer Roose moest zijn fractiege noot, de heer J. Bookelaar, wegens ziek te verontschuldigen. Het was de gemeentesecretaris, de heer Taillie, die deze buitengewone raadsver gadering afsloot met een welkomstwoord aan mr. Huber en zijn gezin namens het Goese gemeentepersoneel. De heer Tail lie verzekerde de burgemeester alle medewerking van de ambtenaren en hoopte op een veelvuldig maar vooral goed contact met de burgemeester. bestaan plannen om tijdelijk een ambts woning te creëren door samenvoeging van twee flatwbningen in plan Zuid. De nieuwe burgemeester bad begrip voor de Goese moeilijkheden die voor een zich zo snel uitbreidende gemeente haast on vermijdelijk zijn. Hij was er zich echter volkomen van bewust dat „alle zeilen moeten worden bijgezet, wil het schip dat Goes heet zijn koers en vaart be houden". De nieuwe burgemeester heeft op de eerste dag van zijn nieuwe benoeming al veel stille waarschuwingen gekregen. De eerste kwamen van de heer Visscher voor de installatie. De heer Visscher wilde niet ingaan op de bijzondere om standigheden, maar het zou struisvogel politiek zijn niet toe te geven, dat de komst van mr. Huber zijn oorzaak vond in de bestuurscrisis. „Veel van het Vertrouwen is nu her steld en we kunnen weer van normale bestuursverhoudingen spreken. Maar ook U als burgemeester zult nog wel eens op de gevolgen van deze crisis stuiten", aldus de loco-burgemeester.. Hij vestigde vooral de aandacht van de nieuwe burgemeester op Goese proble men voor wat betreft de infrastructuur, inzake de nieuwe burgemeester zijn: eerlijkheid en betrouwbaarheid en het besturen van de gemeente binnen het raam van de daarvoor gestelde wetten en voorschriften, het op de juiste wijze ontplooien van nodige activiteiten en het op een prettige manier leiding ge ven aan vergaderingen en besprekingen. Het zijn zoals de heer Visscher er ook aan toevoegde geen geringe verlangens maar hij beloofde van de kant van de raad tegemoetkomendheid, opbouwende kritiek en eerlijkheid omdat de raad met b. en w. uiteindelijk voor dezelfde taak staan. Nadat mr. Huber als nieuwe burge meester voor zijn benoeming dank aan _v„ ,--- - diverse instanties had uitgesproken, u i, t.socla 01 "-e sector> ,^e| dankte hij het gemeentebestuur voor de K ir aan woningen, aan m- wjjze waarop zy het woningprobleem V^LeSt'gln£fn U- SJch-°ieg^0UW-. voor de familie Huber had opgelost. maakte hu duidelijk wat de ECn definitieve oplossing voor een wo- veriangcns van de Goese raadsleden nine is echter nog niet gevonden. Er (Van onze verslaggeefster) Ruim driehonderd personen hebben gistermiddag in de Korenbeurs te Goes de receptie bezocht, die werd gehouden ter gelegenheid van de installatie van mr. Huber als burgemeester van de Ganzestad. Het waren vertegenwoor digers van diverse Zeeuwse verantwoor delijke lichamen en een groot aantal Zeeuwse burgemeesters. Van de Goese bevolking waren vrijwel alle leidende figuren uit het kerkelijke, gemeentelijke en zakelijke leven aanwezig. Een bij zonder verassing zowel voor de Goese- naren als voor de nieuwe burgemeester, was de plotselinge verschijning van de vroegere waarnemend burgemeester van Goes, dr. J. w. Nooteboom met zijn echtgenote. En het heeft mr. Huber. zoals hij ook gezegd heeft, ongetwijfeld goed gedaan dat het vertrouwde noorden in niet geringe mate aanwezig was. Naast ouders en verdere familieleden waren er o.m. de burgemeester van Vlieland en een vertegenwoordiger uit Leeuwar den. Er zijn, zoals op iedere receptie, door verschillende aanwezigen goede, waar derende en hoopvolle woorden gespro ken. Burgemeester A. Anker van het eiland Vlieland mocht als eerste het spreekgestoelte beklimmen. Als ge exporteerde Zeeuw hij is uit Vlissingen afkomstig of als degene, die misschien iets meer over de nieuwe en onbekende burgemeester zou kunnen vertellen. De oude herinneringen getuigden in ieder geval van een plezierige samenwerking tussen de twee burgemeesters. Niet zo kwaad Het zal mr. Huber overigens wel dui delijk geworden zijn, dat de Zeeuwen niet over zich laten lopen, getuige de Yp0rTn v?n burgemeester Willemse van c,ie sPrak namens de vereniging van burgemeesters en secretarissen, om- T tv/t TGTVoorzitter hiervan mr. dr. A. J heid vpr«fèirWegens ecn lichte ongesteld- erstek moest laten gaan. w"e-e°gwn£ beslissen en kent in de plannen zal geen enkele burgemeester hier last krijgen met zijn Zeeuwse raadsleden." Met beleid Dr. Nooteboom, die zich op een bij zonder geestige wijze excuseerde voor zijn late aankomst werd onmiddellijk weer ernstig zodra het Goese zaken be trof. „Men moet hier niet teveel met gezag schermen, ook al is de burgemees tersfunctie een gezagsfunctie. De taak van een burgemeester is op de eerste plaats dienaar van de gemeenschap te zijn, Wanneer er met beleid hier wordt ge regeerd is een mooie toekomst voor Goes zeker weggelegd." Dr. Nooteboom verheugde er zich over de oude bekenden weer eens te zien en gaf nogmaals uiting aan z'n dankbaarheid voor het jaar, dat hij Goes had mogen besturen. Ds. C. Metselaar sprak namens alle kerkgemeenschappen van Goes en het Leger des Heils. Hij hoopte ook in deze nieuwe periode te mogen rekenen op steun en medewerking van de gemeente, De heer Van Duyse. voorzitter van de gewestelijke raad voor het Landbouw schap in Zeeland, sprak mr. Huber toe als een oude bekende. Hij bood hem een boekwerk aan over de geschiedenis van de Zeeuwse landbouw. De burgemeester van Kloetinge. mr. H. N. baron Schimmelpenninck van der Dye, wenste de nieuwe Goese burge meester het allerbeste toe ook namens de andere burgemeesters van de buurt- gemeenten. Hij hoopte op een vreedzame oplossing van de geschillen en problemen, oie zoals hij zei, al vanuit de middel eeuwen stammen. Kerk en overheid 1J dankwoord legde burgemeester Huber de nadruk op de goede verhou- berk en overheid, waarvoor j" waakzaam zal zijn. De per- soonlijk contacten, die hii met zijn vrouw, die een zeer belangrijke plaats ook in zijn werk inneemt, hoont te leg- gen zullen de moeilijke verbindingen, waarmee ieder eiland zit, op de eerste plaats moeten overbruggen Hierna kwamen veie Zeeuwen de nieuwe burgemeester en zijn echtgenote de hand drukken. De vijf kinderen Huber waren zowel bij de installatie als de receptie aanwezig. Een goed samenspel tussen de raad en b. en w. en vooral met de verschillende gemeentelijke diensten hij legde de nadruk op het politie-apparaat is al dus de burgemeester een vereiste van de eerste plaats. Steun van kerk, overheid en particuliere instellingen is daarbij dringend nodig. „Het sterkste bolwerk van de burgerij is de eendracht", was de oude spreuk uit een vignet van het Goese wapen, waar mee de burgemeester zijn toespraak be slist niet beter had kunnen afsluiten. J. H. T. uit Kloosterzande moest zich strafbaar en voor het kantongerecht te Bergen op' Zoom komen verantwoorden voor zijn ergerlijk en hinderlijk rijden op 14 augustus op de weg van Roosendaal naar Bergen op Zoom. Verdachte was wijselijk maar niet verschenen. Hij had volgens de getuigenverklarin gen op een weerzinwekkende en schan dalige wijze gereden. Verscheidene malen was hij naar links uitgeweken met zijn truck met oplegger, als achter op komende automobilisten hem wilden passeren. De getuigen hadden wel de indruk, dat T. dit met opzet deed. Hij had dit herhaalde malen bij een zestal autobe stuurders gedaan, waarbij deze auto's soms in de knel kwamen. Toen zij bij een gesloten overweg moesten stoppen had T. op spottende wijze gereageerd op de aanmerkingen van de automobilisten. Maar er was wel aangifte van gedaan. De Officier van Justitie vond het rij den van verdachte in ernstige mate Alle fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde partijen bo- den de burgemeester hun gelukwensen! "Woensdag is het Argentijnse vracht schip „Navarra" dat voor de rede van Vlissingen voor anker "ligt, door een deurwaarder aan de ketting gelegd. De eigenaren van het Argentijnse schip zou den achterstallige schulden aan Neder landse firma's niet willen voldoen. Deze schulden zouden duizenden guldens be dragen. De gehele bemanning van de Na varra is aan boord gebleven. Er heerst echter een groot gebrek aan verwarming (kolen) en proviand, daar de scheeps- handelaren huiverig zijn om met de Ar gentijnen „in zee te gaan". Toch heeft een parlevinker het risico van wanbeta ling op zich genomen en enig voedsel geleverd. De Navarra was op weg naar Antwer pen, waar het schip echter niet in de haven zal worden toegelaten voordat er een garantiesom is gestort, om de schul den te dekken, die de Argentijnen ook in die haven gemaakt zouden hebben. In de kantine van het veilinggebouw in Kapelle-Biezelinge is donderdagmid dag een vergadering gehouden van te lers, welke peren van het ras Conferen ce hebben opgeslagen in de gascellen van het veilingkoelhuis in Kapelle. De leiding op deze bijeenkomst berustte bij de heer P. J. J. Dekker uit Wemel- dinge. Er werd gesproken over de wijze, waarop de afzet van deze peren dit sei zoen zal plaats vinden. Besloten werd dit te doen door middel van poolvor- ming. Dat houdt in, dat de telers, wan neer alles is verkocht, de gemiddelde prijs per kwaliteit uitbetaald krijgen. Er werd een commissie gevormd, welke de verkoop van deze peren verder zal regelen. De peren van het ras Conference uit het gewone koelhuis in Kapelle zijn deze week geruimd en in verband hier mede werd besloten voort te gaan met het veilen van deze peren, nu uit de gascellen. In totaal is er een quantum van ongeveer 85 ton peren opgeslagen in de gasecellen van het veilingkoelhuis in Kapelle. Een deel daarvan is van de handel. Nog enkele weken zullen deze peren te koop zijn en daarna behoort voor wat Kapelle betreft het seizoen 1961 '62 van de handperen weer tot het verleden. Op het Beursplein te Bergen op Zoom reed A. H. uit Oud Vossemeer op 15 sep tember met zijn wagen dermate ruw en hinderlijk weg, dat hij een andere auto beschadigde. Na deze aanrijding had hij bovendien het hazepad gekozen. De officier van justitie verzekerde A. H. voor het kantongerecht te Bergen op Zoom, dat hij over deze laatste zaak ze ker nog wel wat zal horen van de Bre dase rechtbank. Voor het hinderlijke rij den en de aanrijding eiste de officier 20 gulden boete subsidiair vier dagen. De kantonrechter veroordeelde con form. hij eiste tegen Rem een geldboete van f 100.subs. 20 dagen met de onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van zes maanden. De Kantonrechter vond het rijden van verdachte ook niet op zijn plaats en ver oordeelde hem. voor wat betreft de geld boete bij verstek conform de eis, doch legde de ontzegging van de rijbevoegd heid op voor de tijd van drie maanden. Op 16 december was J. G. uit Sint Annaland op de Grote Markt in Bergen op Zoom weer eens in staat van dron kenschap aangetroffen. Dit was te meer pijnlijk voor G., omdat een proeftijd van een vorige veroordeling voor openbare dronkenschap nog niet beëindigd was. Gistermorgen wilde de officier van justitie hem nog een kans geven. Hij zei hierbij, dat het anders helemaal ver keerd gaat en dat het bovendien niet denkbeeldig is, dat hij eerstdaags in een rijkswerkplaats terecht komt Nu eiste hij dertig gulden boete subs. 6 dagen. Als laatste waarschuwing voegde hij hier padrukkelijk aan toe: volgende keer dus de rijkswerkplaats. De kantonrechter veroordeelde hem conform. De president van de Chinese volks republiek Lioe Sjao Sji,. en premier Tsjoe en Lai hebben president Soekarno „alle noodzakelijke hulp" toegezegd bij de „bevrijding van West-Irian". De enige beperking was. dat die hulp „binnen de mogelijkheden" moest liggen voor China. (Advertentie) Wit of bruin per pak0.85 In sierlijke, plastic trommel gevuld met pak bruin1.75 (Van onze verslaggevers) Met mokerende slagen en stoten van soms 32 meter per seconde dat is windkracht 11 heeft de zuiwesterstorm gisteren Nederland gebeukt, veel hinder, soms vernie lingen en zelfs verwondingen ver oorzakend. Zeeland, het aambeeld waarop windgod Aeolus het eerst zijn hamer neerdrehnde, kreeg veel te lijden. Gevaar voor overstro mingen was er echter geenszins. Ook Brabant kreeg zijn woede te verdragen. Ingestorte huizen, ge knakte bomen, weggerukte anten nes en dakpannen vormden de ru- ineuze overblijfselen van een. dag van storm. Veel last ondervond op de eerste plaats het scheepvaartverkeer naar Ant werpen. Op de rede van Vlissingen la gen gisteren twintig tot vijfentwintig schepen te wachten op loodshulp. Som mige schepen werden meegesleurd door storm, golven en stroming en raakten verward in de ankerkettingen zoals het Nederlandse schip ..Kieldrecht" dat assistentie van de sleepboot Scaldis moest inroepen. Twee andere schepen kwamen op dezelfde manier met elkaar in aanvaring: het Engelse schip .,St. He lena" en de Noorse „Leijtanger". Lichte schade was het gevolg. Het schip Mom* bassa raakte op drift, maar kon later de tocht naar Antwerpen voortzetten. De veerdiensten op de Westerschelde werden niet gestaakt in tegenstelling met die van Zijpe-Anna Jacobapolder en Zijpe-Zierikzee. Gewonden Slachtoffers zijn voorzover bekend niet gevallen. Wel werden twee Vlissingse kinderen gewond: een 17-jarige jongen, toen hy met driewielig bestehvagentje en al van de weg werd gesleurd en ecn zesjarig meisje, dat door vallende dak pannen aan het hoofd werd gewond. Beiden moesten zich onder doktersbe handeling stellen. Schade aan duinen en dijken is nog niet vast te stellen, omdat het laagste tij nog niet is bereikt. Goede daden De zware storm bezorgde velen in Middelburg grote moeilijkheden. Het passeren te voet van de Stationsbrug was te Middelburg geen gemakkelijke taak.. Velen verrichten een goede daad door een behulpzame hand te bieden aan oudere personen. De Middelburgse brandweer moest iets over twaalven uitrukken om hulp te ver lenen op de Veerseweg, waar ecn zijge vel van een woning gedeeltelijk Instort te. De wind kreeg toen vat op het dak, waardoor alles als een riet stond te be ven. Gemeentewerken besloot voor het dreigende gevaar maatregelen te tref fen. De 77-jarige bewoonster, mevr. A. R. M., werd bij kennissen onderge bracht. Een aan de Kanaalkade liggend boot je kon het opzwiepende water niet ver werken en zonk. In de loop van de mid dag moest de brandweer nogmaals uit rukken voor losgeslagen en gevaar op leverende vallende dakpannen in de Se- geersstraat en een dakraam in de Lan- geviele. De adelaar op het militaire hospitaal, die reeds jaren alle geweld heeft getrot seerd, moest het onderspit delven voor de zuidwester. Hij werd van zijn statief geslagen en vernietigd. Persoonlijke on gelukken deden zich hierbij niet voor. De met zoveel belangstelling tege- moetgeziene uitverkoopmarkt kwam al spoedig aan zijn einde. De storm, die gretig voedsel vond in al de opgestelde kramen bezorgde de kooplieden zoware hoofdbrekens. En toen een paar kra men met zeilen en al het luchtruim ko zen werd na het middaguur besloten de markt te beëindigen. Flat waait iveg De storm heeft in Goes heel wat scha de aan bouwwerken veroorzaakt- In het plan Zuid, waar bij de spoorlijn op het ogenblik nieuwe flats worden gebouwd, is een deel van een bouwwerk compleet De storm heeft de Middelburgse uitver koopmarkt niet ontzien. Met veel kunst en vliegwerk werden de kramen aanvan kelijk nog bfjeen gehouden, maar toen er een paar meters hoog de lucht in wer den geslingerd, besloot men er maar meer op te houden. De foto toont de ravage. weggewaaid. De flat, die vier verdiepin gen moet krijgen en bijna op hoogte was heeft nu weer althans aan de buiten zijde. een verdieping minder. Het vers gemetselde werk en de daarin aange brachte raamkozijnen konden de grote windkracht niet weerstaan en kwamen naar beneden. De schade is nog niet in geld uit te drukken maar wel is vastge steld dat het werk van zes metselaars over tien dagen naar beneden is geko men. De rest van de schade bepaalde zich in Goes tot afgewaaide televisie- masten en dakpannen. ry eigenlijke kwestie-Nieuw-Guinea zit vast op de onmogelijkheid tot een open en vertrouwvol gesprek te komen. Onmogelijkheid, omdat de ene partij wel wil gaan onderhandelen zon der uit te gaan van voorwaarden voor af, maar de andere niet. Indonesië blijft als prealabele voorwaarde stel len, dat de bestuursoverdracht vast staat. Het praten zou alleen nog maar dienen om de wijze van bestuursover dracht te regelen. Of secretaris-gene raal Thant en de Amerikaanse rege ring nog beweging kunnen brengen in dit standpunt, valt zeer te betwij felen. Rondom de kwestie bewegen zich intussen een aantal nevenverschijnse len, welke interessant zijn om even te bekijken. Daar hebben we dan eerst het ge drag van de Amerikaanse ambassa deur in Djakarta, Jones. Hij verklaart hard gelachen te hebben, om de Ne derlandse bezwaren tegen zijn Mer- deka-geroep. Merdeka zou niet meer betekenen dan een eenvoudige groet, zo iets als bonjour. Het ware verba zingwekkend, als een diplomaat van zo hoge rang niet beter wist. Merdeka is een beslist anti-Nederlandse strijd kreet, in de revolutie geboren. Het heeft dezelfde agressieve betekenis als het „Heil Hitler" in de Nazi-dagen. En wat voor indruk zou het hebben gemaakt, als een Amerikaanse ambas sadeur na een oorlogszuchtige rede van de Führer het „Heil Hitler" in de microfoon had geschreeuwd? We achten Jones intelligent genoeg, om te veronderstellen, dat zijn harde ge lach schaamte moest verbergen. Een tweede incident is de aanslag op Soekarno. Een vreemde gebeurte nis, welker bijzonderheden men ons onthoudt. Alleen weten we, dat er vijf doden en tientallen gewonden bij vielen. En voorts, dat deze gebeurtenis nu ook weer aanleiding geeft, om tegen Nederland te stoken. Westerling, die hier na een mislukte carrière, als operazanger in vergetelheid leeft, wordt als de inspirator naar voren geschoven. Zouden verstandige Indo nesiërs daarover ook niet hard lachen, zij het dan binnenskamers? Dan heeft men in Indonesië een Nederlander gevonden voor het spelen van een collaboratie-rol, „een voor malig officier van de Nederlandse marine". Hij popelt van verlangen om mee op te trekken ter bevrijding van West-Irian. Het Vrije Volk heeft ont dekt, dat deze man het niet verder heeft gebracht dan tot sergeant-ver pleger. dat hij van zichzelf allerlei fantastische avonturen opdiste over belevenissen tijdens de oorlog, maar in werkelijkheid bij zijn ouders op de Veluwe heeft gewoond, dat hij in Indonesië betrokken is geweest bij verduisteringen en twee jaar in de gevangenis zat en dat hij huis- en later stadarrest had. Maar nu wordt hij op eens als de stralende held naar voren gehaald. Het tekent wel de manier, waarop men in Indonesië stemming aan het maken is. En tussen al die voorvallen door ls het nog alsmaar praten, praten van Soekarno, van Soobandrio, van Na- soetion, zonder dat het enige zode aan de dijk van een verstandige oplossing legt. Het ware inderdaad om te lachen, als het niet zo'n hoogst-ernstige zaak betrof. A ls we Moskou mogen geloven, dan zetelen er in de regering te Bonn niets dan revanchisten en oorlogshit sers. Kroestjev laat geen gelegenheid voorbijgaan om Adenauer af te schil deren als de boze geest, die al sterker bewapening van West-Duitsland wil om straks weer op de oosterburen los te slaan, die alles in het werk stelt om verzoeningsbesprekingen te verhin deren. Daar kwam echter dezer da gen te Bonn een brief uit Moskou bin nen, vervuld van roerende bezorgdheid voor de Westduitsers en hun regering. Kroestjev zal wel eens vertellen, waar het ware heil ligt. Niet in nauwe ver standhouding met Frankrijk, want dat is er toch maar op uit, Duitsland klein te houden. Niet in het Europees verband, dat de politieke positie van Bonn wel kan hebben versterkt, maar dat dwingt tot eon moordende concur rentie, terwijl in het zaken-doen met het Oosten enorme mogelijkheden ver borgen liggen. De socialistische lan den zijn een oceaan met een onuitput telijk opslorpingsvermogen. Als West- Duitsland zijn miljarden niet verdeed aan herbewapening, zouden de Duit sers, „die de wereld herhaaldelijk heb ben getoond waartoe ze in staat zijn," enorme kansen krijgen. Zo vleit de rode vos degenen, die het anders zo verguist. En ongetwijfeld denkt men in Moskou aan het jaar 1922, toen op een internationale con ferentie in Genua Rusland en Duits land elkaar achter de anderen om plotseling vonden in het verzoenings verdrag van Rapallo, aan het jaar 1939, toen de geallieerden bedrogen werden door het Rihbentrop-MoIotov-pact. Op zo iets speculeert Moskou blijkbaar weer cn het moet gezegd worden, dat de liberale leider dr. Mende wel eens op een tweezijdige overeenkomst met Rusland gezinspeeld heeft. We hebben echter vertrouwen, dat de vaste koers, door Adenauer nu reeds sinds de oprichting van de Bondsrepubliek ingeslagen, gevolgd zal blijven, ook als „der Alte" het roer uit handen geeft. In Moskou denkt men echter: Je kunt nooit weten. Vandaar dit lief-doen na de verguizing. Na een periode van rust laat de afde ling Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen van de Nederlandse vereniging van suikerzie ken waar van zich horen. Op 20 januari wordt in het r.-k. verenigingsgebouw te Axel een ledenvergadering tevens propa- ganda-bijeenkomst gehouden. Als sprekers zullen optreden dr. D. Dorrepaal, internist en de heer N. Bloe- mendaal, algemeen secretaris van de NVS. Ook zal een kleurengeluidsfilm over het kindertehuis „Bos en Duin", het vakantieoord voor suikerzieke kinderen, worden vertoond.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3