Zuid-Beveland 1 Binnenkort nieuws over nieuwe industrie Terneuzen FILMS Walcheren Zeeuwsch-Vlaanderen voor GOESLANGE KERKSTRAAT 12 Opening van badhuis te Terneuzen uitgesteld Groningen Amsterdam Haarlem Venlo Dagblad De Stem Diverse 0 PR Ui MINGS-ARTIKELEN voor minder dan de HALVE PRIJS! "s Oudste visser overleden BURGERLIJKE STAND 2 STOFFEN KOOPJES A WOLLEN RUIT- STOFFEN B WOLLEN FLANEL Dr. Suetens over vogels in Braakman NIEUWJAARSREDE RURGEMEESTER Voorspoedig jaar voor gemeente SAS VAN GENT IJZENDIJKE AXEL HULST GOES MIDDELBURG VLISSINGEN Dodelijk ongeluk te Bruinisse MEDEDELING IN RAAD Persoonlijke titel Zeeuwse Schaakbond EXAMENS HOOGWATER Vandaag Morgen 2 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 MIDDELBURG Flinke schade bij aanrijdingen Gistermorgen om tien over half twaalf naderde een personenauto, bestuurd door C. S. uit 's-Heer Arendskerke, vanaf de Korte Delft en gaf door voorsorteren te kennen, dat hij links de Segeersstraat wilde inrijden. Dit lukte niet direct, om dat hij moest stoppen voor een vracht auto, die de Segeersstraat uit kwam rij den. S. stopte even, maar door het af glijden van zijn voet van de rem reed zijn auto iets achteruit. G. C- S. wilde met zijn auto juist rechts passeren. Maar nu raakte G. S- de terugrijdende auto. Materiële schade was het gevolg. Gistermiddag om vier uur deed zich in de Nederstraat een botsing voor tussen een vrachtauto, bestuurd door H. W. B. uit Beverwijk en de personenauto van P. H. v. d. W. uit Bruinisse. De vracht auto stopte en v. d. W. volgde prompt het voorbeeld, maar deze verwachtte niet, dat de vrachtauto nog achteruit zou rijden, waardoor de voorzijde van de personenauto zware schade opliep. J aarver gadering en heilgymnasten De kring Zeeland van het Neder lands genootschap voor heilgymnastiek, massage en fysiotechniek houdt mor gen een samenkomst in het Nederlands Koffiehuis. Voordat de jaarvergadering een aan vang neemt zal de heer H. Krediet, or thopedist, een lezing houden over voet afwijkingen. (Advertentie» (Advertentie) Breskens Woensdagmorgen is de oudste visser, J. Hoogstad, op 90-jarige leeftijd over leden. Op 3 november j.l. heeft hij on der grote belangstelling zijn 90e verjaar dag gevierd. Maandag werd hij getrof fen door een lichte beroerte, aanvanke lijk trad enig herstel in doch woensdag morgen had een herhaling de dood ten gevolge. Tachtig jaar geleden ging de heer Hoogstad voor het eerst naar zee en heeft daar de visserij beoefend tot zijn vijfenzestigste jaar. Buiten de visserij heeft hij talrijke functies in het verenigingsleven vervuld. Clinge „WELDOEN DOOR VERMAAK" VOOR DE RADIO De fanfare „Weldoen door Vermaak" heeft een uitnodiging ontvangen om voor de radio op te treden. In principe is deze uitnodiging aanvaard. Het ligt nu in de bedoeling, dat op zaterdag 10 februari a.s. een opname zal worden gemaakt in de zaal van het Vereni gingsgebouw te De Klinge (België). Op vrijdag 17 februari zal de opname ten gehore worden gebracht in de ru briek „Dilettanten Musiceren". Graautc FILMAVOND RODE KRUIS Roor het Rode Kruis, afedeling Hon- tenisse, zal maandagavond in het patro naatsgebouw een film worden gedraaid: „Madame Curie". In het voorprogram ma wordt de Rode Kruis-documentaire „SOS Kongo" vertoond. De kindervoor stelling 's middags geeft de speciale kin derfilm: „De avonturen van de wonder- knikker". Sas van Gent LEZING MET LICHTBEELDEN Onder auspiciën van de ZVU wordt donderdag 18 januari (20 uur) in het sociaal gebouw van de stijfsel- en glu- 'cosefabriek een met lichtbeelden ge- GOES Galant gebaar oorzaak ongeluk Ook zonder zeebrapaden zijn automo bilisten wel eens zo beleefd voor een voetganger te stoppen. In Goes is dit galante gebaar van de heer A. J. S. uit Middelburg echter de oorzaak van een kettingbotsing geworden. De heer S. reed in de richting Middel burg op de rijksweg en stopte ter hoogte van de Scheldestraat voor een over stekende voetganger. Ook de wagen die achter hem reed en bestuurd werd döor dr. H. K. uit Vlissingen stopte netjes. Maar de daarachter komende wagen waarin de zoon van de burgemeester van Kortgene zat stopte niet en reed op de tweede auto. De heer K. had net ziin koppeling ingetrokken en botste daar door weer op de eerste wagen. Al met al een boel materiële schade, waarbij ge lukkig niemand verwondingen opliep. Geboorten: Eddy Albert, zv C. M. Krijger; Janetta Hendrina Adeline, dv J. H- ter Keurs; Cornelis Gerard, zv D. J. Kosten; Gerard Marinus, zv M. van Damme, te 's-Heer Arendskerke; Stéfanus Ludwik Franciscus, zv L. J. (Advertentie) daagse reclame aanbieding Alleen morgen ZATERDAG Serge of sibeline in originele Schotse kleurstellingen. EFFEN - ENGELSE in de meest gevraagde middel grijze tint. Voor: PAKJES - ROKKEN - JAPONNEN - en PANTALONS. Nu een rok voor nog geen 4 gulden. 145 en 150 cm breed per meter 4. 98 VROOM ORE E SM A SI N 1REOA BERGfN OP ZOOM O S.T t R H O U T Dagblad voor Zeeland Rayonkantoor voor Zeeuwsch-Vlaan deren: Hulst Steenstraat 14, telefoon 2377 Rayonredacteur P.G Kuypers, tel 3327 Rayonbeheerder. L. EC M de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en Z.- Beveland: Goes, EClokstraat 1, tele foon 6252. Rayonredacteur. Ft v Dongen Ra-yonbeheeTder J Kalt Prijs voor losse advertenties bestemd voor de editie voor Zeeland f 0.15 per mm 1 mm ingezonden mededeling 2*4 mm gewone advertenties Bij cos tract aanzienlijke reductie „Kleintjes": 3 regels of minder 0,90. elke regel meer 0,15. Bij plaatsing ook tn Brabantse oplage resp f 1,50 en 0,40. Bij 3 achtereenvolgende onge wijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. Niesyto en C. H. M. Rondel; Leintje Dingena, dv P. J. C. Korstanje. Gehuwd: A. Harinck, 22 jr. en A. W. H- Goovers, 18 jr.; L. P. Rijnhout, 20 jr. en E. M. Voois, 19 jr. Overleden: Geerard de Feijter. 80 jr., wedn. van S. de Jonge; Pieter Abraham de Munck, 55 .jr., echtg. van D. C. Yssel- dijk: Pieter Hoogesteger, 88 jr-, wedn. van C. Huissoon te Driewegen; Cornelia van Gessel, 81 jr., wed. van J. Pover; Thobias de Bart, 92 jr., wedn. van S. J. van Aartsen; Jacobus Cornelus Visser, 77 jr., echtg. van C. Paauwe; Neeltje van der Vliet, 68 jr., echtg. van F. de Schipper te Wemeldinge; Cornelia Lokerse, 82 jr.. echtg. van J. de Schip per te 's-Heer Arendskerke. Hansuieert HUISHOUD SHOW. In de zaal „Thalia" werd voor een groot aantal dames een huishoudshow gehouden, waarop veel modern aantrek kelijk huishoudmateriaal aan de dames werd voorgesteld. De dames hebben met volle teugen van al het gebodene weten te genieten. Kapelle Autobotsing maakt schade Op de rijksweg ter hoogte van de 's-Gravenpolderse oude dijk is flinke schade ontstaan aan twee personenwa gens toen deze met elkaar in botsing kwamen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Uit de richting Kruiningen kwam de heer D. M. uit Ovezande met zijn wagen. Deze wilde links afslaan in de richting 's-Gravenpolder. Achter hem kwam de heer C. J. S. uit Goes met zijn wagen, die dit links afslaan blijkbaar te laat opmerkte, want hij reed op de voor hem rijdende auto in. WIJZIGING IN RAAD. De heer C. Tramper, die zitting heeft voor de PvdA in de gemeenteraad, zal daar na de komende verkiezingen niet meer in terug komen. Hij komt name lijk niet voor op de groslijst voor deze raadsverkiezing, welke de PvdA thans reeds heeft opgesteld. Lijstaanvoerder blijft de heer A. de Neef, die dit ook de vorige keren altijd is geweest. De PvdA heeft thans twee zetels in de raad. CONTACTAVOND VOETBALVERENIGINGEN In hotel ,,De Zwaan" in Kapelle werd woensdagavond een contactavond gehou den vanwege het bestuur van de afde ling Zeeland van de KNVB voor de be stuurders der voetbalverenigingen uit Oost-Zuid-Beveland. Tal van verenigings bestuurders waren hiervoor naar Kapel le gekomen om met de mannen van het afdelingsbestuur o.l.v. de heer I. W. Bakker uit Nieuwdorp. te spreken over tal van verenigingszaken. Er kwam op deze bijeenkomst heel wat aan de orde dat in het afdelings bestuur nader zal worden besproken. Onder meer werd gevraagd om uit breiding van het aantal selectiewedstrij den zowel voor junioren als yoor oude ren. DAMMEN Om het persoonlijk kampioenschap van de damclub Kapelle werden weer een aantal wedstrijden gespeeld met de volgende uitslagen: J. op 't Hof - C. Blankenburgh 1—1; C. v. d. Vliet - Chr. Korstanje 02; J. de Neef - J. C. van Liere 11; G. Le- poeter - C. Sulsters 02; J. op 't Hof- H. v. d. Vrie 11. Ovezande KERKKOOR OVER KORENWISSELING Dinsdag vergadert het parochiële koor Pius X. De leden zullen zich beraden over de vraag in welke vorm de plan nen ten aanzien van de wisseling met de buurtkoren zullen worden gegoten. Deze korenwisseling beoogt in eerste instantie de katholieken van Ovezande, Kwaden- damme, 's-Heerenhoek, Heinkenszand en Lewedorp te laten kennismaken met de kerkmuzikale vormgeving in deze pa rochies. Daarnaast hoopt men door in tensiever contact het peil van de koor zang omhoog te stuwen en de belangstel ling voor deze cultuurvorm te verleven digen. illustreerde lezing gehouden over het onderwerp ,,De moderne schilderkunst, kunst of kolder?" Spreker is Jul- J. A. Jongenelen, leraar m.o. kunsthistorie en tevens kunstcriticus te Utrecht. INSTUIFBAL Zaterdagavond organiseert de instuif een balavond in het parochiehuis aan de Noordstraat. Op deze avond zal de dansmuziek worden verzorgd door The Dutch Swing Musicals. TERNEUZEN In samenwerking met het r.-k. vrou wengilde en de Nederlandse vereniging van huisvrouwen organiseert de ZVU dinsdag in het waterleidingkantoor een lezing door dr. W.G. Suetens uit Gent. De bekende Belgsche ornitholoog zal films vertonen over „De vogelkolonie in de Braakman". Dr. Suetens heeft zich vooral gespecialiseerd op die vogels, die zich om en op het water ophouden, waadvo- gels, duikers en eendachtigen. Daarom brengt hij zijn vrije tijd hoofd zakelijk door in het voor deze vogels uniek gebied: de Zeeuwsch-Vlaamse Braakman. Veel van zijn films zijn daar opgenomen. Samen met enkele anderen heeft de heer Suetens de vogelstand van dit gebied geïnventariseerd. Van zijn hand ook verscheen een gedetailleerde studie over de futen. Bridge-uitslag vierde ronde De uitslag van de vierde ronde in de bondsviertallencompetitie die in hotel Des Pays Bas werd gespeeld luidt als volgt: Hoofdklasse: Sas 1Terneuzen 2 4542 (33) Luctor 2Terneuzen 1 6453 (421 Eerste klasse: Luctor 4Luctor 7 9747 (6—0) Luctor 6Terneuzen 3 3289 (06) FABRIEKEN VOOR DAMES- en HERENKLEDING LEZING MET FILM In samenwerking met het r-k. Vrou wengilde en de Ned. Ver. van Huisvrou wen organiseert de ZVU op dinsdag 16 januari (20 uur) in de zaal der water leidingmaatschappij een aantrekkelijke voorlichtingsavond, waarop dr. W. G. Suetens uit Gent een lezikig met film beelden zal houden over de vogelkolonie in de Braakman. Leden der drie ge noemde organisaties hebben gratis toe gang. Waterlandkerk je SCHOOLUITVOERING Morgen zullen de leerlingen van de O.L. School, alhier, weer hun jaarlijkse uitvoering verzorgen. Zij zullen opvoe ren het toneelstukje: ,,De kleermaker en de kabouters". Verder komen zij nog voor het voetlicht met Lintenspel en muzikantjes. LEIDSTER KLEUTERSCHOOL Met ingang van 1 februari is tot leid ster, waarnemend hoofdleidster, van de bijzondere kleuterschool, alhier, be noemd mej. M. A. van Meenen te Bres kens. Voorheen was ze werkzaam als tijdelijk leidster te Groede. De vacature ontstaan door het vertrek, wegens huwelijk, van de tegenwoordige hoofd leidster mevr. E. de Putter-van de Broeke. IJzendijke PRIJSKAMP De prijskampen op het biljart om wild en gevogelte volgen elkaar op met de regelmaat van de klok. Na Biervliet en Oostburg organiseert ,,La Porte d'Or" een prijskamp, waarin ook weer alle bekende spelers van west-Z.-Vlaanderen en de beide Belgische Vlaanderen el kaar zullen bekampen. Gezien de suc cessen van voorgaande jaren kan het niet anders of de nog jeugdige vereni ging zal zich op een grote deelname mogen verheugen. Voor de raadsvergadering van Terneuzen heeft burgemeester mr. H. Rijpstra enige ogenblikken gewijd aan de spoorwegramp te Harme- len. Daarna heeft de voorzitter zijn gebruikelijke nieuwjaarsrede uit gesproken waarbij hij de belangrijkste feiten uit 1961 memoreerde en zijn verwachtingen voor het pas begonnen jaar heeft uitgesproken. Voor Terneuzen is 1961 een voorspoedig jaar geweest, aldus mr. Rijpstra. Als eerste cn belangrijkste gebeurtenis memoreerde hij de goedkeuring van de Tweede Kamer der Staten Generaal op 7 novem ber 1.1. aan het op 20 juli 1.1. te Brussel ondertekende verdrag be treffende de verbreding van het kanaal GentTerneuzen en de ak koordverklaring op 21 november d.a.v. door de Eerste Kamer der Staten Generaal. Het gereedkomen van dit grote project zal over enkele jaren het beeld van onze gemeente ingrijpend veranderd hebben, zo merkte de burgemeester op. Het zal noodzakelijk zijn dat verschillende be langrijke accessoire voorzieningen in de komende jaren worden getroffen, opdat de hoge investeringen zo rendabel mo gelijk worden. Waar verschillende van deze voorzieningen zullen heengrijpen over de grenzen onzer eigen bestuurs- verantwoordelijkheid zal overleg met an dere gemeentebesturen noodzakelijk zijn. Geconstateerd moet worden, dat dit overleg moeilijk op gang komt, hetgeen OLYMPIA SABOTEUR Alfred Hitchcock heeft met deze film weer een bijzonder spannende rolprent ver vaardigd. Sabotage vormt de hoofd schotel. Een zekere Barry, onschuldig voor sabotage gearresteerd, weet te vluchten, en na veel spannende momenten, samen met een meisje, de werkelijke dader, en diens hele bende in handen van de politie te spelen (K.F.C. 14 jaar). DE KOELBLOEDIGE SHERIFF Een western onder regie van Ted. Tetzlaff met in de hoofdrollen Pat Wayne, Yvonne Graig e.a. Een interessant menselijk en boeiend probleem, dat door de regisseur knap is gesteld en uitgewerkt. Kort nadat'Mexico bij de Verenigde Staten is gevoegd, doodt een brutale vechter een Mexicaan Een Amerikaanse rechter moet deze zaak behandelen. Bijgestaan door een koelbloedige sheriff iost hij deze moei lijke kwestie volledig op (K.F.C. 14 jaar). TOO HOT TO HANDLE laatbaar. K.F.C. ontoe- HOFZICHT HET GROTE WAAG STUK Een wildernis-avontuur onder regie van Richard Fleischer. De pas getrouwde Ier Vic Brennan en zijn Franse bruid reizen naar Afrika, ten einde daar een expeditiebedrijf te be ginnen. Slechte wegen, afgronden en gezwollen rivieren zijn evenzoveel moeilijkheden die moeten worden overwonnen. Ten slotte bereiken zii toch hun doel. (K.F.C. 14 jaar). CENTRUM DE KANONNEN VAN NAVARONE is een opmerkelijke produktie geworden van een oorlogs- avontuur. Regisseur J. Lee-Thompson en de acteurs Gregory Peck. David Ni ven en Anthony Quinn zorgden voor een goede prestatie. Over het verhaal behoeven wij u niet veel meer te vertellen. Reeds eerder gaf onze filmredacteur een uitvoerige be schrijving op de zaterdagse „Mensen en muzen"-pagina. Het verhaal draait om zes mannen, die twee reusachtige Duitse kanonnen op een Grieks eiland tot zwijgen moeien brengen (K.F.C. 14 jaar). BIOSCOOPGEBOUW REVAK DE REBEL: Een geromantiseerd historisch spektakel onder regie van Rudolph Maté. Het verhaal speelt tijdens de oorlog tussen Carthago en Rome. De vlootvoogd Kainus voert de oersterke Revak mee naar Carthago. Bij een opstand, waarvan Revak de leiding heeft wordt Kainus gedood. De slaven worden bevrijd. Revak wordt hierbij vergezeld van zijn (K.F.C. 14 jaar). geliefde Valerie. ONTLUIKENDE LIEFDE Eva Reek (Karin Baal) dankt haar opvoeding en welstand aan de welgestelde architect Werner Ortmann (Rudolf Prack), de vader van haar vriendin. Eva komt veel aan huis van de heer Ortmann wiens vrouw gestorven is. Hij wordt verliefd op haar. Het meisje wil hier niets van weten en trekt zich terug Later trouwt zij met een zakenrelatie van de architect. (K.F.C. 14 jaar). DE DIKKE EN DE DUNNE AAN DE BOEMEL. Stan Laurel en Oliver Hardy komen terecht tussen een stel studenten, die het ontgroeningsfeest vieren. Hoe zij door de oudere-jaars- studenten in het volle leven worden ingeleid, moet u zelf gaan zien. (K.F.C., alle leeftijden). GRAND JERRY ALS PICCOLO. Jerry Lewis vermaakt zoals altiid de bios coopbezoeker met zijn grollen. Of hij nu baby-sitter of ruimtevaarder is, steeds ziet men de juiste man op de juiste plaats. Althans zo denkt hij er zelf over. En hij, de clown van het witte doek, mag dat. Deze keer brengt! hij de ideale piccolo. (K.F.C., alle leeftijden). ZO ZAL JE ER EEN HEBBEN, een klucht met de grote Fernandel onder regie van Henri Verneuil. Men ontvoert een kind. Verwacht daarvoor een los prijs. De knaap blijkt echter zo on handelbaar dat de kidnappers er nog geld bij inschieten. (K.F.C., alle leef tijden). ELECTRO DE LAATSTE DAGEN VAN POMPEI, een quasi-historisch schouwspel. Glaucus, pas terug uit de strijd, redt het meisje Ione en wordt verliefd op haar. Pompei', onveilig door bandieten, wordt door de redder van het meisje weer tot een bewoon baar oord. Bij een vulkaanuitbarsting weet hij zich met zijn geliefde nog juist te redden. (K F.C.. 18 jaar). CITY JERRY onder Goes. ALS PICCOLO. Zie LUXOR DE RIDDER MET DE 100 GEZICHTEN.We hebben hier te maken met een Italiaanse ridder-oroduktie. waarin een van de stoere helden uü het verleden een aantal, voor de lief hebbers van deze soort films, interes sante wederwaardigheden beleeft. Er is geen gebrek aan spanning. (K.F.C., 14 jaar). ALHAMBRA JERRY ALS PICCOLO. Zie onder Goes. overigens begrijpelijk is daar een der gelijk overleg, wil het vruchtbaar zijn, gevoerd zal moeten worden in de bij de wet voorziene gemeentelijke verbanden. Industrie Nadat burgemeester Rijpstra de vesti ging van een spreidingsbedrjjf der N.V. Philips Nederland en van de Meterfa- briek Dordrecht had gememoreerd, zei mr. Rijpstra de hoop te hebben gekoes terd mededelingen te kunnen doen over de vestiging van een betekenisvol be drijf in de ..Nieuw-Neuzen"-polder. Hoe wel de moeilijkheden groot zijn is juist gisteren een bericht ontvangen, dat de onderhandeling zal doen vlotten. Binnen kort zal nader nieuws hierover kunnen worden bekend gemaakt. Uit hoofde van verschillende uitbrei dingen en vestigingen kan voor 1962 ge rekend worden op een toename met cir ca 350 arbeidsplaatsen. Haven Of de overdracht van de rijkshaven aan de gemeente Terneuzen in 1962 een voldongen feit zal zijn moest mr. Rijp stra betwijfelen. Door de rijksoverheid wordt gedacht aan een opzet waarbij zoveel mogelijk de diverse ontwikke lingsmogelijkheden welke het nieuwe kanaal Gent-Terneuzen biedt in breder verband worden geplaatst- Het is van zelfsprekend aan ons de opdracht, aldus de burgemeester, de historische belan gen der gemeente te accentueren en, waar nodig, veilig te stellen. Reeds het vorige jaar werd contact gezocht met ir- Snijders, directeur van de haven van Amsterdam, om in samenwerking met de stedebouwkundige der gemeente een planologische opzet te maken voor het gehele gebied langs de oostelijke zijde van het kanaal tot aan de grens der ge meente bij Sluiskil. Uitbreidingsplannen De diverse exploitatieplannen zullen in 1962 hoog nodig moeten worden aan gepast aan de diverse vaststellingen en herzieningen van de uitbreidingsplannen. Verscheidene plannen zullen moeten worden samengesmolten, zodat men uit eindelijk komt tot een plan „Zuid", „Noord" en „Sluiskil". Het doel van deze samensmelting is om te komen tot een zo verantwoord mogelijke prijscalculatie voor de gehele gemeente. Woningen Dat het inwonertal van Terneuzen met slechts 212 personen steeg weet mr. Rijp stra aan de geringe stijging van de wo ningvoorraad. welke per saldo slechts 77 woningen bedroeg. De afremmende politiek der rijksover heid deed zich ook in Terneuzen gevoe len al dient hieraan direct te worden toegevoegd dat ten opzichte van de to tale verhoudingen in de provincie Zee land de bouwactiviteit te Terneuzen niet ongunstig afsteekt. Voor 1962 lijkt het aantal gereedgekomen woningen gunsti ger te zullen zijn. Uit hoofde van in 1961 toegewezen woningcontingenten c.q. rijksgoedkeuringen, zijn momenteel 185 woningen in aanbouw. Met de bouw van 44 woningen zal binnenkort een aanvang worden gemaakt. De vervangende bouw zal in eerste instantie te Sluiskil plaats vinden. Er zijn nu plannen ingediend voor 439 woningen. Ook is de nodige aandacht besteed aan de huisvesting voor bejaarden. Met de bouw van een protestants bejaardencentrum zal spoe dig een aanvang worden gemaakt. Verbeteringen De behoefte aan een modern cultureel centrum doet zich dagelijks zeer gevoe len en mogelijk komt daarover in 1962 een beslissing- Op de noodzakelijke so ciaal-culturele begeleiding van de indu striële ontwikkeling werd reeds vroeger gewezen. Een urgentieverklaring voor de bouw van een nieuwe openbare kleuterschool te Sluiskil werd ingediend. Er is een schetsontwerp gereed gekomen voor een nieuw openbaar lijceum maar voor dit in gebruik zal kunnen worden genomen zal het wel 1965 zijn, zo veronderstelde mr. Rijpstra. De 46-jarige landbouwer-aannemer C, J. Kuiper uit Ouwerkerk is op de rijks weg in Bruinisse met zijn auto op de laatste wagen van een voor de veerpont Zijpe-Anna Jacobapolder wachtende file auto's gereden. Hij werd op slag gedood. Zijn vierjarig zoontje Keesje, dat bij hem in de wagen zat, werd licht gewond. De opening van het badhuis, annex po litiebureau, brandweerkazerne en b.b. te Terneuzen zou op 19 januari a.s. door de commissaris der koningin plaats hebben. Gistermiddag is bericht van ziekte van de commissaris ontvangen, waardoor de ze officiële opening voor enige tijd is uitgesteld. Aldus werd gisteravond mee gedeeld in de raadsvergadering. In de rondvraag herinnerde de heer Henry (P.v.d-A.) aan een bericht in een dagblad, waarin wordt gesproken over de plannen die G- S. bestuderen betref fende een herindeling van Zeeland. In dit bericht wordt gezegd, dat een her indeling van Z.-Vlaanderen voorrang zou moeten hebben boven de Zak van Zuid-Beveland. Voorts wordt gezegd dat de gemeentebesturen van Hoek, Zaam- slag en Axel ernstig ontstemd zouden zijn over aanspraken, die Terneuzen meent te moeten maken op belangrijke gebiedsdelen van deze drie gemeenten. De samenwerking zou daardoor ernstig in gevaar zijn gekomen. Burgemeester Rijpstra. die zei zich ten zeerste over de vraag te verheugen, deelde hierop mee, dat van aanspraken op grondgebied van de drie gemeenten bij het Terneuzense gemeentebestuur niets bekend is en dat men ook niets heeft bemerkt over een verslechteren van de onderling nog altijd uitstekende verhoudingen. In het algemeen werd een dergelijk bericht betreurd. De achttien punten van de agenda wer den op een na zonder op- of aanmerkin gen aangenomen. Een uitzondering maakte het voorstel van b. en w. aan de leden van de stembureaus voor Sta ten- en gemeenteraadsverkiezingen een dagvergoeding van vijftien gulden te ge ven minus ƒ2.50 voor verteringen. Er ontspon zich enige discussie toen de heer Fijn van Draat (V.V-D.) zich tegen het voorstel verklaarde omdat men de over heidsgelden niet moet gebruiken tot be taling van een dienst aan de gemeen schap. Wethouder de Vos en later ook diens collega van financiën de heer De Meyer waren van mening dat het hier gaat om een vergoeding van loonwer- ving. Men is niet verplicht deze vergoe ding te aanvaarden De heren Bleyenberg en Compiet (K.V.P.) vroegen of er gedacht is aan de gasvoorziening voor Sluiskil over het kanaal. Een jaar of tien geleden is een enquête ingesteld, zo zei wethouder de Vos, om het aantal gegadigden te ken nen. Dit viel tegen. Het aantal was te klein om tot aansluiting over te gaan. Toen gevraagd werd of men niet nog eens een enquête sou houden meende de heer De Vos dat het beter zou zijn eerst de mogelijkheid tot het leggen van een gaszinker te onderzoeken. Als deze aanwezig is zullen er veel meer gega digden zijn. Percelen aan de Baandijk, Doelder- straat en Dr. Buyzestraat zullen door de gemeente worden aangekocht en enkele percelen w.o- een voor de bouw van een Ned- Herv. kerk zullen verkocht worden. Zes arbeidscontractanten in dienst van de gemeente worden in vaste dienst be noemd. Ook het voorstel tot medewerking aan het r-k. kerkbestuur om de St.-Jozef- kleuterschool met een lokaal te vergro ten werd aangenomen. De voorstellen tot voorlopige goedkeuring van het plan tot onteigening van gronden in het uitbrei dingsplan Sluiskil en tot herziening van het partieel uitbreidingsplan in hoofd zaak „Industrieterrein oostelijke kanaal- over" werden eveneens aangenomen. De Zeeuwse schaakbond heeft de in deling voor het persoonlijke kampioen schap 1961-1962 voor hoofd- en eerste klasse bekend gemaakt. De deelnemers zijn: Hoofdklasse: 1 ds. P. A. Bohlmeyer, Oost-Souburg; 2 ir. J. J. Elzerman, Zie- rikzee; 3 J. J- v.d. Ende, Zierikzee; 4 dr. F. Facee Schaeffer, Kapelle; 5 J. Hoogstrate, Vlissingen; 6 C. M- Jansen, Kruiningen; 7 J. Jansen, Vlissingen; 8 S. Sanders, Middelburg: 9 A. Verspoor, Middelburg; 10 W. van Wijnen, Middel burg. Eerste klasse: 1 M. de Bruyne, Vlis singen: 2 F- M. J. v. Eekhout. Vlissin gen; 3 W Flissebaalje, Middelburg; 4 J. v.d. Hagen. Vlissingen; 5 B. van Holst, Goes; 6 J. Louws, Oostkapelle; 7 A. Mast, Vlissingen; 8 L. J. Woudstra Middelburg. Wedstrijdleider is drs. A. J. C. Nord- lohne te Goes. BOEKHOUDEN Voor het praktijkexamen boekhouden van de Associatie van Praktijkexamens slaagde de heer C. de Plaa te Middel burg. Morgen, zaterdag 13 januari, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoogwaterstanden: Hansweert 7.57 en 20.38 uur; Terneuzen 7.32 en 20.07 uur: Vlissingen 7.02 en 19.42 uur; Wemel dinge 8.44 en 21.18 uur. (Advertentie) Brunswick Bowling - Breda Elk, maandag en vrijdag van 5 tot 8 uur Familie-diner 3.p. p. Reserveer tijdig Uw tafel. Tel. 01600 38452 Als de ouders bowlen spelen de kinderen gratis bun wedstrijd MIDDELBURG Van Benthem en Jutting Expositie Reimond Kimpe City 20 uur Jerry als Piccolo Electro 19.30 uur De laatste dagen van Pompei VLISSINGEN Alhambra 20 uur Jerry als piccolo Luxor 20 uur De ridder met de honderd gezichten GOES Grand 20 uur Jerry als piccolo TERNEUZEN Luxor 20 uur De wereld van Suzie Wong, 18 j. HULST Bioscoopgebouw 20 uur Revak de rebel, 14 jaar C. van Itegem 14.30 uur Schieting DE KLINGE Cinema van Dijck 19.30 uur Assepoester IJZENDIJKE Hofzicht 20 uur Het grote waagstuk, 14 jaar SAS VAN GENT Parochiehuis 20 uur Sasse Instuifbal Olympia 20 uur Saboteur Hotel la Bout-se 20 uur Bal t.b.v. car- navalscomité AXEL Het Centrum 20 uur De kanonnen van Navarone. 14 j. KOEWACHT R. v. Gremsberghe 20 uur Grote prijs- kaarting t.b.v. v v. Koewacht Don Bosco 18.30 uur Demonstratie avond EHBO BOSCHKAPELLE J. Heijens Priispiering oitdelande J. de Rijke 14 uur Schieting liggende wip HEINKENSZAND Wed. Hoondert 19 uur Toneeluitvoering Vriendenkring ST. JANSTEEN Jongenspatronaat 19.30 uur Film- en balavond r.-k. instuif WATERLANDKERKJE Dorpshuis 19.30 uur Toneeluitvoering leerlingen o.l.-school. MIDDELBURG Reimond Kimper Van Benthem cn Jutting Expositie City 20 uur Jerry als piccolo Electro 19 en 21.15 uur De laatste dagen van Pompeï GOES Grand 19 en 21 uur Jerry als piccolo VLISSINGEN Luxor 19 en 21 uur De ridder met de 100 gezichten Alhambra 19 en 21 uur Jerry als piccolo KLOOSTERZANDE Hotel de Linde 18 uur Schieting ANTWERPEN Kon. VI. Opera 19.30 uur Faust

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 2