astburg Belangrijk advies aan regering SER stemt in met 15 pCt. verhoging van A.O.W. Ijslawine stort zich van Andestop op bergdorpen Eén (politiek) Europa is ook Nederlands ideaal Storm over Nederland Eerste slachtoffers van de treinramp begraven Premi ie van 500 gulden Onze rusteloze aarde N Sinterklaas uit 's Heerenberg l\ieuw-Guinea eigenlijk en oneigenlijk DATUM VAN INGANG ZAL WELLICHT 1 LULI ZIJN Europees Kamerdebat Voor het leven van 3000 Peruanen wordt gevreesd Sint-.Jaiisteen Windkracht 9 perkt cultureel on tact Israël- r"est-Duitsland eiler vergaan: Len vermisten 45 efoon 2361 ir ND VERKOOPSTERS VERKOOPSTERS BEKENDMAKING DAGBLAD VOOR ZEELAND Premieverhoging apart probleem De premie Werkloosheid Franseplannen onaan vaardbaar Onderzoek zal heden beginnen NEEM DE TIJD OM Weer storm GOEDKOOPTE TELEFONEREN Ook ramp in Zuid-Slavië PRINSEN VAN LAOS TOCH NAAR GENEVE Aanvrage tot faillissement ingetrokken Israëlische parlement (Knesseth) net 37 tegen 25 stemmen een motie oppositie verworpen, waarin ver wordt de culturele banden tuèseh en West-Duitsland volledig te ver- De motie werd ingediend door der van de nationalistische Che- >artij, Beigin, die er onder meer ds, dat de versterking van de ban- issen Israël en West-Duitsland tot heeft, dat er een wig gedrevpii tussen ïraël en de Sovjet-Unie. arlement keurde een reeks rege- chtlijnen goed voor de regeling van tureie betrekkingen tussen Israël est-Duitsland. Volgens deze richt- mogen afgevaardigden van Israël men aan internationale gebeurtè- in West-Duitsland. Alleen Duitsers, eschikt" worden bevonden of Duit iet een verleden dat niet nationaal-, stisch geweest is, mogen ook Israël ;n. Conferenciers b.v> mogen niet dsseld worden. Men zal voorts de ers in de dienstplichtige leeftijd anmoedigen in West-Duitsland te studeren. Men mag zijn studie in Duitsland alleen voortzetten als het )m zaken, die van vitaal belang Ie staat zijn. Westduitse instellin.- ïaatschappijen en organisaties mó- een bijkantoren in Israël vestigen. irse schepen zijn aan de Franse niet ver van Brest op zoek naar chepelingen van een kleine Franse die daar verging, nadat het op otscn was gevaren. Drie opvaren- rerden gered. scheepje vervoerde zeven ton vis. zee bemoeilijkt de reddingsactie. MARION BONBONS 150 gram "^5 MNDABROKKEN 200 gram jRI|N >UIKERKOEKJES CQ 250 gram W :rowny puddinc net suiker div. sma- cen. 2 pakjes 49 Levensmiddelen afd. Parterre). Kcicl Tayler Superlana Donalex 14 ADVERTEREN DOET VERKOPEN JIS vraagt voor haar filiaal Lan- te BREDA g:-Goede sal. en soc. voorz. c. Sollicitaties bij de cheffin van aal. Burgemeester- en wethou* ders van Sint-Jansteen ma ken bekend dat alle ingeze tenen die in het bezit zijn. van een hond. hiervan vöór 1 februari 1962 aangifte moeten dóen ter gemeente secretarie te St.-Jansteen. Burgemeester ën wethou ders-van St.-Jansteen.: Mr. J. I. M. Reuser, burgemeester F. E. Francken, secretaris- 102e JAARGANG No. 23875 Uitgave: N V. Uitg Mij Neerlandia Directeur; E. H. B Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem mr. dr. A J. J. M. Mes, mr H M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel 22341 (4 lijnen) - Postgiro 278841. Voor God, Koningin en Vaderland VRIJDAG I2_ JANUARI 1962 Abonnementsprijs f 7.30 per kwartaal, f 8,60 per post, f 0,56 per week Buitenlandse abonnementen op aan vraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.40 per mm (Ing Med. t l.By contract aanzienlijke reductie Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-VlaanderenHULST Steenstraat 14 - telefoon 2377 (BjjbureausTemeuzen IJsbaanstraat 24 - telefoon 260' OOSTBURG: Nieuwstraat 41 - telefoon 2893) Gisteren heeft de Tweede Kamer zon der debat de begroting van Nieuw- Guinea voor 1962 goedgekeurd. Mr. De Graaf (K.V.P.), stelde als woordvoer der van de Nieuw-Guineacommissie uit de Kamer, dat het in de huidige explosieve situatie oneigenlijk zou zijn, om over de belangen van de Papoea's te babbelen alsof cr niets aan de hand was. Minister Toxopeus (Binnenlandse Za ken) begreep dit, maar hij kondigde wel een uitvoerig debat over het be leid ten aanzien van de Papoea's aan zodra er wat meer tekening in de in ternationale situatie rond Nieuw-Gui- nea gekomen is. Dit bericht onze par lementaire redacteur. COMMANDO Soekarno heeft gisteren een verenigd commando van leger, luchtmacht en marine opgericht, dat wordt aange voerd door generaal Soeharto, wiens hoofdkwartier in Makassar wordt ge vestigd. Zuid-Celebes is als uitvals basis voor een invasie genoemd. GOUD WEG? In Australië gaat het verhaal dat grote goudvoorraden van de Indonesische regering naar Zürich (Zwitserland) zijn gebracht. De Australische rege ring zal vandaag een verklaring over haar houding in de toekomst afleggen, ACTIEF De Nederlandse vertegenwoordigers bij de V.N. hebben hun activiteit om een diplomatieke oplossing voor het ge schil te vinden, vergroot. Van resul taten is nog niets bekend. RIJSTVOORRAAD Op Nieuw-Guinea is de noodvoorraad rijst vergroot, zodat men er vier maanden mee toe kan. Het wemelt thans in Hollandia van buitenlandse correspondenten. Hun eerste teleur stelling was dat berichten over infil tratie door Javanen als nonsens wer den gekwalificeerd. VERRADER De Marinevoorlichtingsdienst heeft ge meld, dat de Nederlander J. var der Lugt, die zich ter beschikking van de Indonesiërs heeft gesteld voor de be vrijdingsoorlog, een oud-marinier is, die laatstelijk tijdelijk sergeant en oor logsvrijwilliger was. DUYNSTEE Pmf. Duynstee heeft zich teruggetrok ken uit de examencommissie voor de buitenlandse dienst, omdat hij zich door mr. Luns beledigd acht. De mi nister had gezegd, dat de groep-Duyn- st.ee de regering op zeer onnationale wijze voor de voeten heeft gelopen. JAN BLEEK, 94 jaar, is overleden. Jan Bleek en zijn broer Cornelis. die drie jaar geleden stierf, vormden lange tijd de oudste tweeling in ons land. Jan Bleek was op zijn hoge leeftijd nog zeer vitaal. VIER ACTIES voor een veiliger verkeer zullen in 1962 door het verbond voor vei lig verkeer worden gevoerd. De voor- rangsregels. de bromfietser, beleefd- neid-op-de-wcg en de technischr premis sen komen achtereenvolgens aan bod. HET BEROEP van de raadsman van Van der Putten is door het ambtcnaren- Reiecnt algewezen. Het ging hier om een 1 ïmï."".' Va" Van dcr ?utte". datihan- E Z1J" zaak. zijn salaris voor 100 pet. moest worden doorbetaald. Uit" vSIarriiniNNEN Christina Staal (15) nit vis j 8 S" Juha de Hcer (17) ui. Schiedam, zijn sinds 6 december samen op pad. Beiden zijn tenger van postuur en ca. 1.65 m lang. De meisjes wilden hun haren laten kort knippen. VAN DE rond 200 C.A.O, s. die uer 1 vernieuwd moesten zijn. is r-oerfofi, j" c,n, e die. vernieuwd en frorf IU1Ï' of6cieel in werking is ge- 'p d™' In de meeste gevallen zijn werk gevers en werknemers het oneens. belangrijkste postsorteercen- ynr van Londen wachten twee miljoen poststukken op behandeling en doorzen ding De Britse PTT voert, zoals be- £55,1' ecn, modelactie. Ook de voetbal- pooiformulieren zijn te laat. Dat is er- ger. (Van onze Haagse redacteur) De S.E.R. heeft gisteren ingestemd met liet plan van minister Veld kamp (Soc. Zaken) om de A.O.W.-pensioenen met ingang van 1 juli a.s. met 15 procent te verhogen. De financiering hiervan voor 1962 laat de S.E.R. in het midden. Gewezen wordt echter op twee moge lijkheden: 1. Premieverhoging per 1 juli 1962 zonder looncompensatic; 2. Verhoging van de uitkering uit het ouderdomfonds, gevolgd door een in 1963 ingaande, gecompenseerde premieverhoging. Dit blijkt uit het advies dat de raad op verzoek van minister Veld kamp over deze aangelegenheid heeft uitgebracht. Als voornaamste argument voor A.O. W.-verhoging ziet de Raad, dat een groot aantal bejaarden niet in zijn le vensonderhoud kan voorzien met de hui dige oudedagsvoorzieningen. Ruim 75.000 bejaarden ontvangen b.v. aanvullende steun uit de Armenwet. De bodemvoor ziening van de A.O.W. wordt dan ook door de Raad te laag geacht. Een gunstig gevolg van een verhoging van de A.O.W. is daarentegen volgens de Raad de vermindering van het ver schil tussen de uitkeringen krachtens de A.O.W. en de A.W.W. Inmiddels acht de S.E.R. het wel een bezwaar dat het voornemen tot verhoging van de A.O.W.-uitkerin- gen zo laat bekend is geworden, dat daarmee bij het vaststellen van het in 1962 tc voeren sociaal-economisch beleid geen rekening kon worden ge houden. Bedenkingen oppert men ook tegen het incidentele karakter van de verho ging ,,Het gevaar bestaat dat de animo var het bedrijfsleven voor maatrege len voor aanvullende oudedagsvoorzie ning door dergelijke onvoorziene wijzi gingen in de A.O.W.-sfeer sterk zal ver minderen", zo wordt opgemerkt. Er wordt door de S.E.R. dan ook gepleit voor een beleid op langere termijn t.a.v. de A.O.W. De 15 procent verhoging hoeft niet als daarop vooruitlopend te worden beschouwd. Terzake van de financiering wijst de S.E.R. een gecompenseerde verhoging van de premie per 1 juli 1962 af. Dit op grond van de overweging, dat de loons verhogingen in 1962 reeds hoger zullen zijn dan de beschikbare ruimte. Premie verhoging zonder compensatie zou daar entegen niet leiden tot toeneming van de bestedingen. Het samenvallen met de verlaging van de loon- en inkomstenbe lasting wordt in dit verband een gun stige bijkomende omstandigheid ge noemd. Opgemerkt wordt echter dat voor relatief grote gezinnen met lage inkomens de belastingverlaging niet zal opwegen tegen een (eventuele) premie verhoging. Wanneer de 15 procent A.O.W.- verhoging uit het ouderdomsfonds wordt gefinancierd betekent dit een toeneming van de bestedingen in 1962 met ca. f 90 miljoen De pre mie zou dan voor 1963 gebracht moeten worden van 5,75 procent op ca. 6,75 procent van het premie plichtig inkomen. De Raad zegt er op te vertrouwen dat over een eventuele premieverhoging niet zal worden beslist zonder overleg met het bedrijfsleven. De S.E.R. heeft ook een advies uit gebracht over verlenging van de ter mijn van uitkeringen op grond van de werkloosheidswet. Als de 1.2 procent premie nog enkele jaren blijft gehand haafd kan de uitkerihgsduur krachtens de werkloosheidsverzekering worden verlengd met zes weken. Op grond van deze conclusie heeft de S.E.R. staats secretaris Roolvink (Soc. Zaken) in overweging gegeven de maximumuit- keringsduur te verlengen van 21 tot 26 weken. De Raad is echter niet unaniem overtuigd van de urgentie van deze maatregel. Een deel van de Raad meent dat aan ecn langere uitkeringsduur geen grote prioriteit moet worden toegekend. Van deze maatregel zullen in hoofdzaak werknemers profiteren die niet in staat zijn zich door regelmatig werk een in komen te verwerven, zo wordt opge merkt. Een ander deel van de Raad acht echter verlenging van de uitke ringsduur zeer gewenst, omdat hierdoor werkloze arbeiders langer rechten kun nen doen gelden krachtens de sociale verzekering. De kans dat zij een beroep moe ten doen op de sociale voorzicnings- regeling die ver ten achter staat bij de werkloosheidswet wordt daardoor geringer. Verlenging acht dit deel van de Raad trouwens niet uitsluitend van belang voor seizoen arbeiders en losse arbeiders. Inmiddels zegt de Raad het niet juist j te achten dat de toevallige hoogte van de premie aanleiding vormt voor de re gering om een verlenging van de uit keringsduur te bewerkstelligen. De Raad acht daarentegen een doelbewust beleid en een prioriteitenschema voor verbetering van het stelsel van de so ciale verzekering noodzakelijk. De Raad zal zich nog beraden over de mogelijkheid en wenselijkheid van het aanbrengen van differentiatie in de uitkeringsduur en over de lastenverde ling tussen overheid en bedrijfsleven. (Van onze parlementaire redacteur) ,,De Nederlandse regering ziet de po litieke samenwerking in West-Europa als een middel om door betere en meer stabiele machtsconcentratie dc invloed ten goede van Europa in de we reld belangrijk te versterken. De rege ring is dan ook voornemens om aan de komende besprekingen terzake construc tief mee te werken". Aan deze uitspraak verbond minister Luns gisteren bij de begrotingsbehande ling van Buitenlandse Zaken in de Twee de Kamer echter een dusdanig kritische beschouwing over het Franse plan (Fou- chet) inzake een politieke unie, dat de Vandaag zullen de meeste slachtoffers van dc treinramp bij Harmeien worden begraven. Voor de Nederlandse Spoor wegen is dit aanleiding om vandaag de gehele dag rouw aan te nemen. Van al le N.S.-gebouwen waait de vlag half stok. Het programma van de beide Hilver- sumse zenders zal eveneens in het teken van het rouwbetoon staan en wel van s morgens 7 uur tot 's middags 18 uur. Om 8.44 uur geven beide radiozenders een reportage van de trouwplechtigheid voor het hoofdkantoor van de N.S. in Utrecht. De rijksinstellingen zullen vandaag de vlag eveneens halfstok hijsen. In de ge meente Harmeien, welke door de trein ramp op een zo afschuwelijke manier in de publiciteit is gekomen, wordt mor gen gerouwd. De vlaggen blijven tot zonsondergang halfstok hangen en kransen van de gemeente Utrecht en van de N.S. Later op de dag vond de begrafenis plaats van slachtoffers afkomstig uit Hilversum, Amersfoort en Grave. In de ze laatste gemeente gold de plechtigheid patc- F. S. Roes. Zondagmorgen zal het IKOR een uit zending verzorgen van de ochtenddienst in de Utrechtse Buurkerk. Prediking en liturgie zijn op de spoorwegramp afge stemd. Koningin Juliana is gisteren in Vorarl- berg, waar de koninklijke familie haar wintersportvakantie houdt, aangekomen De betuigingen van deelnemingen uit binnen- en buitenland blijven binnenstro men. De chef van de generale staf heeft bij dagorder de militairen bedankt die bij de hulpverlening na de ramp hulp hebben geboden. Vandaag zal het gemeenschappelijk onderzoek van de spoorwegen naar de ramp in Harmelen worden geopend. Men zal met name nagaan hoe het NX-tableau in Woerden stond ingesteld op het fatale moment. De president-directeur der N.S., ir. J. Lohman, zegt in de dienstorder ver trouwen te hebben in de medewerking avonds worden in de verschillende ker-lvan geheel het personeel om de gevol- ken van Harmelen herdenkingsdiensten'gen van de slag te boven te komen. Al- gehouden. jieen door een voortzetten van het werk, Gisteren zijn in Utrecht de eerste dat ons allen dierbaar is, kunnen wij twee teraardebestellingen van slachtof-|het vertrouwen van het publiek en het fers van de ramp verricht. De belang- bedrijf tezamen herwinnen", aldus de stelling was enorm groot. Er waren ook (dienstorder. Deze opname werd mei yeviauki m Zuid-Amerika, waar orkanen met meisjesnamen zo vaak de kusten teiste ren. Het is een plaatje uit Amsterdam en de ziedende zee isde Sloterplas. (Advertentie) )nfee™Verwachtin8 van het K.N.M.I. avond 2T™d(,ur0:PÊemaakt gisteren" dv'iike bewolking met af en Snit Krat'htige wind tot storm t rain.0 /u}dwvstrn. Dezelfde tempe- S Vanda" Bisteren of iets lagere. "P 12 0:f uur." 16 52 UUr' Maa" ;der"(int/"mrnP 8 44 UUr- Maan on" Automatisch interlokaal telefoneren nn 1/3 goedkoper, op werkdagen van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en tijdens het weekeinde van vrijdagavond 7 uur tot maandagmorgen 8 uur. PTT Een geweldige aardverschuiving, die zich woensdagavond laat langs de met regen doordrenkte hellingen van de Huascaran, de hoogste berg van Peru, naar beneden stortte, heeft een zestal bergdorpen bedolven met de meer dan 3.000 inwoners. ELF MIJNWERKERS in een mijn bij Herrin in Illinois (V.S.) zijn tengevol ge van een explosie, gevolgd door een instorting, gewond. Men vreest, dat duizenden mensen on der de massa aarde, stenen en ijs zijn ge stikt. Het zal echter nog dagen duren voor het aantal slachtoffers met zeker heid kan worden vastgesteld. De dorpen zijn bedolven onder een 13 meter hoge ijs- en steenmassa, die zich uitstrekt over een breedte van bijna een kilometer. Vliegtuigen staan te Lima gereed om op te stijgen zodra het weer opklaart. Een bataljon genietroepen is op weg naar de plaats van de ramp. De rivier de Santa, die tengevolge van de aan houdende regenval zeer is gezwollen, dreigt buiten haar oevers te treden. Op 13 december 1941 werd een villa wijk van het nu ook getroffen dorp Iluaraz geheel door een aardverschui ving bedolven. Bij lawines die in no vember 1946 het noorden van centraal Peru troffen, werden tenminste 500 per sonen gedood. Aardverschuivingen zijn hier niet onge woon in deze tyd van het jaar. De Huas caran is de hoogste berg in dit gedeelte van de Andes. De berghellingen z^jn dun bevolkt. De meeste mensen in deze streek zyn Indianen, die in hutten wonen. Het Huarazdal, dat tussen de witte en de zwarte ketens van de Andes ligt, was een welvarende landbouwstreek. Het Nederlandsche Roode Kruis heeft als eerste bijdrage in de hulpverlening een partij gedroogd bloedplasma ter be schikking gesteld, die nog gistermiddag per vliegtuig met belangeloze medewer king van de KLM naar de hoofdstad Li ma is vertrokken. Behalve in Peru is ook in Zuid-Slavië de aarde in beweging geweest en wel voor de tweede maal in minder dan een week. Volgens tot dusver binnengekomen berichten is er tenminste één slachtoffer gevallen. Bovendien is aanzienlijke scha de aan huizen en verbindingen aange richt. Hele dorpen stroomden leeg, toen de bewoners in paniek een goed heenko men zochten. Het leger is ingeschakeld om hen, die op het land onder de blote hemel verblij ven, te voorzien van dekens en tenten. Volgens prof. Milovanovik, een promi nente geoloog uit Belgrado, zijn de aard schokken het gevolg van breuken in de aardlagen langs de Adriatische Zee. onderhandelingen hierover., zoals de mi nister ook trouwens zelf toegaf, bepaald ,,niet gemakkelijk" zullen worden. Wil len de Franse voorstellen voor Neder land acceptabel zijn dan zullen zij, ver klaarde mr. Luns, in plaats van tot een uitholling tot een versteviging moeten leiden van de Europese eenwording. Ne derland is van plan daarop gerichte wij zigingen in de Franse plannen voor te stellen. Zullen zij aanvaard worden? Een unaniem akkoord en dat is no dig zal niet gemakkelijk te bereiken zijn, zuchtte mr. Luns. Minister Luns verzekerde de Kamer, dat de bezwaren tegen de denkbeelden van president De Gaulle ook door België worden gedeeld. Nederland en België zijn het er ook over eens, dat Engeland bij de politieke unie moet betrokken wor den, ook reeds bij het vooroverleg. Frankrijk is echter, zoals bekend, hier tegen. Mr. Luns heeft voorgesteld de Engelsen dan in ieder geval maande lijks verslag uit te brengen over de be sprekingen. Dat Engeland liever niet aan het vooroverleg zou deelnemen (zo als door de socialist Van der Goes van Naters was beweerd), is onjuist, ver klaarde de bewindsman. Frankrijk kent de bezwaren van Ne derland tegen de plannen van De Gaulle. Toch zijn de Fransen later met voor stellen gekomen, die er een frappante" gelijkenis mee vertonen. ,,Dat er op geen enkele wijze rekening wordt ge houden met de bezwaren van anderen bewijst opnieuw dat Frankrijk heel wel enige verdieping van de Europese geest verdragen kan", zei mr. Luns. De Kamer als geheel voelde zich wel veilig bij de bewindsman. Diens begro ting werd dan ook goedgekeurd. De Brusselse veldslag" over het mee gaan van de landbouwintegratie met de tweede fase van de economische een wording van West-Europa, zal niet op een schijn-oplossing uitlopen. Nederland en ook Frankrijk zijn niet bereid, ver klaarde minister Luns, met (tot niets verplichtende) beginselverklaringen ak koord te gaan. Mr. Luns achtte het overigens niet uitgesloten, dat men in Brussel nog deze week tot een akkoord komt. Als dat niet gebeurt is het niet uitgesloten dat twee landen op hoog ni veau samen zullen gaan praten. Mr. Luns noemde geen namen maar het is duidelijk dat hij op een Frans-Duitse topconferentie doelde. De 1-2-3-pot is blijven staan, maar volgende week zit er in elk ge val een prijs in. Vijfhonderd gul den voor de beste inzender. Het is dus zaak in elk geval mee te doen. Een feilloze inzending is het beste, maar een enkel foutje hoeft deze keer niet fataal te zijn. Daarom ook nu weer: 1-2-3 aan de slag! Prins Soevanoevong. de leider dcr communistisch-gczinde Laotiaanse bewe ging der Pathet Lao heeft de Brits-Rus sische uitnodiging om zich naar Genève te begeven, aanvaard. Hij zal pogen al daar tot overeenstemmin te komen met de twee andere prinselijke leiders van Laos, de rechtse Boen Oem en de tot neutralisme neiende Soevanna Poema. Geef de heer, links op deze foto, een baard en een mijter en ge ziet Sinterklaas voor u. Hij leeft momen teel incognito in 's-Heerenberg en hij laat zich Eugen Reintjes noemen. Op deze foto staat hij een cadeautje van 3,5 miljoen gulden aan te bieden aan de burgemeester van de Duitse stad Hameln. De heer Reintjes bezit na melijk een fabriek die zoveel geld waard is en deze fabriek staat in Hameln. Om ervan verzekerd te zijn dat het bedrijf ook na zijn dood blijft bestaan, heeft de heer Reintjes de fa briek aan Hameln gegeven. De winst komt ten goede van de volksgezond heid, waaraan het in Hameln sinds het optreden van de rattenvanger nogal schijnt te schorten. Bij vroegere gele genheden heeft deze Nederlander de stad Keulen een kostbare kunstverza meling geschonken en de stad Emme rik kreeg een vermogen voor de stich ting van sportvelden. De storm (windkracht 9) die giste renmiddag opstak, heeft speciaal in de steden en dorpen langs de Noordzeekust heel wat schade aangericht. Televisie- masten, ruiten, dakpannen en andere onderdelen van gebouwen gingen zon der meer de lucht in. Op het vliegveld Zestienhoven hadden de vliegtuigen moeite om aan de grond te komen. De wind drukte de toestellen eenvoudig omhoog. In IJsselmonde woei een hele boortoren om. Op de grote verkeerswegen moest met matige snel heid worden gereden want de auto's liepen gevaar uit hun koers te worden gedrukt. Persoonlijke ongevallen zijn in Nederland niet voorgekomen. In Zuid-Engeland vielen drie doden door de storm. Zij werden getroffen door omvallende bomen. In het district De vonshire werden honderden bomen ont worteld. Er zijn op het Kanaal wind snelheden van 160 km per uur geme ten en de golven bereikten een hoogte van 12. meter. Het is begrijpelijk dat de meeste schepen tijdig een veilige ha ven hebben gezocht. In sommige geval len was sleepbootassistentie nodig om dat ankers werden verspeeld of omdat er machineschade was. De veer- en loodsdiensten werden gisteren praktisch alle gestaakt. In de Antwerpse haven werd een loodsboot overvaren door een Nederland se rijnaak. De loods en een douanier worden vermist. Voor een overzicht van de stormschade in ons eigen gewest ver wijzen wij de lezer naar de binnenpagi- na's Het Engelse schip ,,Fordfield" is ter hoogte van de Engelse kust omgesla gen en gezonken. De negenkoppige be manning werd gered. De Belgische trawler N 806 drijft stuurloos met ma chineschade in het Kanaal. Het schip heeft sleepbootassistentie gevraagd. Caritas-lotto De heer A. Aartsen te Bergen op Zsxsfh heeft de aanvraag tot faillissement van de directeur van de nationale vereniging ..Caritas", de heer M. G. Hermes te Heer len, ingetrokken. De aanvraag zou gis teren voor dc rechtbank te Maastricht zijn behandeld. De heer Aartsen won op 20 juni van vorig jaar een bedrag van f 5000.-. Doordat enkele dagen later in gevolge rechterlijke beslissing toeslag ge legd werd op de lotto en daarbij ook de gelden van de vereniging Caritas wer den geblokkeerd kon de heer Hermes de prijswinnaars niet uitbetalen. Op voor hand had de heer Aartsen echter reeds enkele artikelen op afbetaling gekocht en een voorschot van f 1500 opgenomen. Wat weten wij van de krachten waardoor onze eigen vertrouw de aarde wordt beroerd? Hebben wij een idee van wat zich af speelt onder de grond, waarop wij leven, in de diepte van de oceanen en in de altijd rusteloze atmosfeer? Aan de hand van een reeks geïllustreerde stukjes, door deskundigen ge schreven, wil Dagblad De Stem de lezer van dit alles laten kennisnemen. Vandaag beginnen we met de publicatie van deze nieuwe en zeer interes sante reeks.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 1