Havendorp tot dag op peil de laatste houden Frans-Zeeuwse priester als goochelaar in Gilze ENORME OPRUIMING Honderden Guldens Voordeel PIET van TILBURG CONCLUSIE RAPPORT: Bijstandswet, sluitsteen van de sociale zorg in alle afdelingen Petitierecht is onbevredigend W'Êiii UITERLIJK VER VAL NEEMT MET DE DAG TOE Russen waren heel gastvrij Geen Don Camillo-romantiek voor pastoor Van Waesherghe OVERGORDIJN- STOFFEN VLOER BEDEKKING Droevig gesteld Gerrit Kouwenaar: „Prijs te klein Televisie via kunstmaan Italië is drama der 13 vliegers niet vergeten Nieuw ontwerp Communisten leenden de banken voor parochiehuis De sneeuwploeg ging voorbij Algerië Hervatting van geheim overleg AANBESTEDINGEN 11 Duitsland koopt Engelse wapens SLAAPKAMERS NU 113.-, 117.-, 125.- BEDDEN 42.- 63.- 98.- 136.- BANKSTELLEN NU 214.-, 255.-, 347.- MERKDEKENS 15% KORTING KARPETTEN NU MET 50% KORTING 50% KORTING 30 tot 50% KORTING EETHOEKJES NU 149.-, 160.-, 314.-, 352.- 13 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 13 -7/< (Van onze verslaggeefster) Havendorp, het „Nooddorp" niet van Rogier van Aerde maar van Vlissingen moet weg. Maar zo lang het nog niet verdwenen is, moet er in ieder geval voor gewaakt worden, dat de leefbaarheid ervan niet verder afzakt. Dit zijn zeer beknopt de conclusies uit een rapport over Ha vendorp en zijn bewoners uitgaande van de Commissie van Samen werking voor Maatschappelijk Werk in Vlissingen. Mr. J. L. Oster- man is de samensteller ervan. dadigheid van de jeugd, door leegstaande huizen dicht te spijkeren, moeten van deze zorg worden verlost. Op de plaats van de lege noodwoningen zouden bij voorbeeld volkstuintjes de omgeving aan genamer kunnen maken. Het idee van de ruimtelijke vrijheid waar de helft van de bewoners zo aan verknocht is, zou zo ook in Havendorp zelf tot uitdruk king komen en niet alleen in de omge ving. Dit zijn de adviezen, die de com missie heeft gegeven om Havendorp niet tot a-sociaal woongebied te laten verval len. Dat met het verwezenlijken van deze adviezen alle wensen zouden zijn ver vuld is geenszins waar. Zo is een betere busverbinding naar Vlissingen een wens door velen geuit. Er zou een stuk jeugdwerk annex ge- zinswerk moeten worden opgezet om ongewenste activiteiten om te buigen naar postieve vrijetijdsbesteding. Er Het is droevig gesteld met Havendorp en er zou heel wat verbeterd moeten worden vindt de helft van de bewoners van dit noodwoningencomplex. De an dere helft is van mening, dat het er maar weinig meer toe doet, omdat het be staan van Havendorp toch op zijn eind loopt. Deze laatste mening wordt gelukkig allesbehalve ondersteund door boven genoemde commissie. Het Havendorp is j immers uit nood geboren in 1946. Het I enorme woningtekort na de oorlog was er I de oorzaak van, dat dit blok buiten I Vlissingen werd opgezet. Het is in de f loop der jaren een aparte woonkern ge- worden die tot een probleem is uitge- groeid en hiermee mogen de huidige be woners niet worden opgescheept. Door het steeds duidelijker wordende uiter lijke verval werd het woord a-sociaal door de buitenwacht steeds vaker ge- bruikt. Was het zo dat de woningnood in Vlissngen had geleid tot groepsvor- ^;n0g -pVanu maatschappelijk onaangepas- -j ste onzekerheid en onwe tendheid over deze vraag. Nu deze na een zeer uitgebreide enquête nog met „nee beantwoord kan worden, zitten onderzoek uiteraard conse- handhaven °m d" te wordt om activiteit gevraagd voor groot en klein, er wordt om leiding gevraagd. Er zou een duidelijker preventief toe zicht moeten zijn voor de naleving van ordevoorschriften om wanbewoning, mestvaaltvorming, jeugdbaldadigheid e.d. te voorkomen. Want zeker de laatste jaren is er een sociale verschuiving in Haven dorp. De kwalitatief superieure ge zinnen trekken weg en een vestiging van gedeeltelijk maatschappelijk zwakkere gezinnen daartegenover veroorzaakt een stijgende labiliteit van de bevolking. Er is daardoor min der weerstand voor het afglijden naar een a-sociaal gedrag. Een badhuis was ook een door een in woner geuite wens. De opbouw van een organisatieleven, waar toch zo dringend behoefte aan is wordt echter door de steeds wisselende bevolking bemoeilijkt zoal niet onmogelijk gemaakt. De kerkelijke activiteiten zijn voor wat de kath. kerk betreft, nihil. Sinds 1956 is het contact van kath. zijde met Havendorp verbroken wegens gebrek aan belangstelling, ondanks het feit dat er een behoorlijk aantal katholiek gedoop- ten wonen. De Ned. hervormde kerk heeft nog een dienst, maar de belang stelling hiervoor is ook maar zeer ge ring. De onkerkelijkheid is dan ook groot. Een min of meer regelmatige kerkgang wordt gemaakt door 29,5 pet. van de be volking. De onzekerheid die hangt over het voortbestaan van Havendorp is dodelijk voor ieder nieuw initiatief tot reacti vering van de samenleving. Voor de meeste mensen, die er nu nog wonen zal dan ook de nog vast te stellen streef datum voor de definitieve opheffing van Havendorp wel het belangrijkste zijn. 55 55 De achttien passagiers en vier be manningsleden van het Belgische Sabe- na-vliegtuig, dat maandag werd ge dwongen te landen, omdat het binnen het Russische luchtruim vloog, zijn gis teren met een toestel van de Aeroflot naar Brussel teruggereisd. De passagiers van het vliegtuig arri veerden met een Iljoeshin 18 turboprop uit Grosny in de Russische hoofdstad. Het vliegtuig zal volgens een woord voerder van de Sabena, door een Bel gische piloot naar Moskou worden ge vlogen. Alle passagiers prezen de gast vrijheid van de Russen. Een ambtenaar van de Sabena zei „Wij zijn buitenge woon goed behandeld". Mevrouw Dolo res Haddad, een Amerikaanse, vertelde, dat het Russische leger moest worden gemobiliseerd om haar 14-maanden ou de baby toch maar van luiers te kunnen voorzien. De soldaten sneden uit hun beddelakens luiers. De Nederlandse dichter Gerrit Kou wenaar heeft een prijs geweigerd, die hem door de stad Antwerpen werd toe gekend. De prijs bedroeg f 250.-. Adriaan Ro land Holst was een prijs toegekend van 1.250 gulden, evenals Schulte Northolt. Leo Vroman werd een bedrag van 250 gulden toegekend. Gerrit Kouwenaar heeft echter ver klaard, dat ,,een dergelijke kleine prijs gegeven moet worden voor een enkele tijdschriftuitgave of aan iemand met een kleine produktie. Als die gegeven wordt voor een gedicht uit de grote cy clus, zoals nu is gebeurd, moet men eerder van discriminatie dan van be kroning spreken". De BBC heeft in Londen bekend ge maakt plannen te hebben om in samen werking met de Britse posterijen deel te nemen aan een poging van Amerikaan se technici om een televisieuitzending te relayeren via een kunstmaan. Het plan is om in de V.S. een televisiebeeld uit te zenden en dat in Engeland op te van gen, nadat het signaal weerkaatst werd door een kunstmaan. Er is nog geen datum vastgesteld voor deze uitzending. Men denkt echter in het begin van de zomer de proef te kun- n ennemen. De chefstaf van de Italiaanse lucht macht is in Leopoldstad aangekomen om een onderzoek in te stellen naar de traagheid in het voor de justitie bren gen van de moordenaars van 13 leden van zijn wapenonderdeel. Volgens gezaghebbende kringen heeft een gemengde commissie van functiona rissen van de V.N. en Kongo 29 Kongo lese soldaten, die van de slachting be schuldigd waren en gevangen genomen, vrijgesproken. De moord op 13 Italianen had op 11 november in de provincie Kivoe plaats. Tsjombe, heeft het centrale Kongolese léger ervan beschuldigd in noordwest- Katanga bij de plaats Kongolo duizend Opheffing j onderdak, mediscüe en gezinsverzorging. Het voorontwerp van minister Klom- pé is verleden jaar reeds om advies toe gezonden aan een groot aantal instellin- jgen en organisaties. Deze hebben er (Van onze parlementaire redactie) voor 1 januari 1962 hun oordeel over Het verlenen van financiële bijstand moe^cr kenbaar maken. Reeds nu staat (Van onze verslaggever) De „kleine wereld van pastoor van Waesberghe" kent geen ro mantiek als die van Don Camillo, al zijn er in de vier parochies van deze Zeeuwsvlaamse pastoor toe standen, die daaraan sterk doen denken. Pastoor J. van Waesberghe momenteel met verlof in Gilze, staat daar in Frankrijk alleen voor vier parochies en hij vecht er har der tegen het „menselijk opzicht" dan tegen echt ongeloof. Want de mensen van Missy-sur-Aisne, Chivres-Val, Celles-sur-Aisne en Condé- sur-Aisne houden over het algemeen wel van God en de pastoor, maar belang rijker is toch wat de buurman wel zal zeggen als hij je naar de kerk of de pastorie ziet gaan. ,,Wat wil je", zegt pastoor Van Waes berghe, ,,ze zijn opgegroeid en opgevoed met om hen heen haat tegen Kerk en clerus. Dat verander je zo maar niet. Maar voor ze doodgaan komen ze toch nog gauw even bij God aankloppen". De vier parochies van de pastoor lig gen vlak bij Soissons in de vruchtbaar ste streek van Frankrijk. Het zijn vier piepkleine gemeenten waar boeren, land arbeiders en fabrieksarbeiders wonen. Arm is men er niet, behalv- dan de pastoor, die rond moet komen met de zeventig gulden die hij per maand van het bisdom krijgt. Daarom stond pastoor Van Waesber ghe in Gilze te goochelen. De opbrengst 's bestemd voor zijn parochiehuis te Missy. De banken die daarin staan dankt hij aan de communisten, want een vroege re pastoor had ztfn banken weer uit geleend aan de communistische party, die er op vergaderde. Zoiets kun je toch niet weigeren, als ze het komen vragen", zegt pastoor Van Waesberghe, en even zieje dan de schimmen van Don Camillo en Peppone voor je Enfin, de communisten waren op hun beurt niet te beroerd om de pastoor te helpen en hem banken te lenen! Het parochiehuis is gebouwd door een broer van de pastoor, die ook pastoor is en in het nabijgelegen Busy-le-Long staat. Deze pastoor heeft in de streek burgers te hebben vermoord. al cen reputatie als bouwer. Volgens Tsjombe werd er bij Kongolo nog steeds gevochten. Hulp heeft de pastoor wel. Voor de godsdienstlessen de Franse staat be paalt dat daartoe in Missy en omgeving de donderdag dient te worden gebruikt zijn er dames. Voor de activiteiten rond het parochiehuis beschikt hij over 15 ijverige assistenten, die weliswaar niet allemaal naar de kerk gaan, maar voor het overige de activiteiten van de pastoor kunnen toejuichen. Er heeft zich in Missy een Parijzenaar gevestigd en via 's mans relaties kan de pastoor de beste artiesten in zijn parochiehuis krij gen. Contact „Het komt allemaal aan op het per soonlijke contact. De mensen zien me graag komen. Ze vinden het prettig als ik een kaartje met ze kom leggen. Ik heb toestemming van de bisschop om cafés te bezoeken, want daar immers moet ik ze vinden. Dopen, trouwen, eer ste communie doen en zich laten begra ven, daar hebben ze toch altijd nog de kerk voor nodig". De kerkgebouwen baren de pastoor gelukkig geen zorgen, want zij worden door de overheid onderhouden. Drie er van vallen onder monumentenzorg en één onderhoudt de groeiende gemeente Chivres. „Honger hoef ik ook nooit te lijden", zegt pastoor Van Waesberghe, „want ik heb adressen genoeg waar ik zo aan kan schuiven. Maar dat kost tijd want er moet dan gepraat worden en gedron ken. Daarom bak ik meestal zelf mijn eitje". Zwaar is de dagtaak van deze Neder lands-Franse pastoor. De avonden heeft hij nodig voor zijn administratie. Het is geen wonder, dat hij overspannen is en nu drie weken moet gaan rusten van de dokter. Pastoor Van Waesberghe kwam in 1955 zwaar ziek uit Afrika terug, waar hij als witte pater in de missie werkte sinds 1938. Hij onderging in Nederland een hartoperatie en werd ongeschikt voor het werk in de tropen. Zo kwam hij in 1956 terecht in Missy. Geen romantiek dus voor pastoor van Waesberghe in die kleine be boste en heuvelachtige wereld langs de Aisne, maar wel een taak die hem voldoening geeft want hij Een vrouw in de Noorse stad Molde zag bij het passeren van een sneeuwhoop aan de kant van de weg een schoentje uit de sneeuw steken. Zij onderzocht dit nader en groef eeu vierjarig jongetje uit, dat zei te hebben staan kijken naar de sneeuwploeg die voorbijging. Het jon getje stond er wat verbijsterd bij, maar toen zijn redster hem vroeg mee naar huis te gaan om wat bij te komen, mom pelde hij, naar de sneeuwhoop wijzend, iets over een meisje. De vrouw en andere voorbijgangers gingen opnieuw aan het graven en wisten ook het speelgenootje van de jongen, dat met hem naar de sneeuwploeg had staan kijken, levend uit de miniatuur-lawine te bevrijden. Pastoor Van Waesberghe houdt van het gastvrije volk en hij weet zich in vrijwel elk huis een vriend. Binnenkort zullen de geheime onder handelingen over een staken van het vuren en verkiezingen over zelfbeschik king in Algerië worden hervat. Het is bijna een publiek geheim dat een akkoord tussen de Franse regering en de Algerijnse opstandelingen o.m. om vat dat Frankrijk erkent dat de Sahara deel uitmaakt van het grondgebied van Algerië. De Franse strijdkrachten zullen in de tijd tussen een staken van het vuren en de stemming over zelfbeschikking in Algerië blijven en misschien ook daar na nog. WATERSCHAPSWERKEN BRESKENS Het bestuur van de waterkering van het calamiteuze waterschap „Oud en Jong" te Breskens, heeft in hotel „Het Wapen van Breskens" aanbesteed het onderhoud t.m. 31 december 1962 van de aarde-, krans- en rijswerken, steen glooiing en paalwerken van dit water schap. De inschrijvingen waren: P. J. v. d. Sande, Breskens f 47.700; H. J. Herwig, Willemstad f 47.650; Aan nemersbedrijf ELK, Schoondijke f 47.600; Th. P. Cambier, Breskens f 47.400; C. D. de Ruysscher en Zn., Biervliet f 47.400; Gebr. Lucasse, Kloosterzande f 47.250; N.V. Aann.bedr. Noordenne, Hardinxvelf f 47.200; A. Sponselee, Kloos terzande f 47.100; Fa. Warrens, Osse- nisse f 47.000; Fa. L. v. d. Klippe, Vlis singen f 46.900. Behoudens goedkeuring van Gedepu teerde Staten werd het werk gegund aan de laagste inschrijfster fa. L. v. d. Klippe te Vlissingen. aan iemand die buiten zijn schuld niet in zijn onderhoud kan voorzien, wordt voor de overheid een plicht. Dit is al thans hoofdgedachte en uitgangspunt van het door minister Klompé (Maat schappelijk Werk) opgezette vooront werp voor een algemene bijstandswet. Deze wet die als het sluitstuk op de sociale voorzieningen in Nederland kan worden beschouwd zal rond 1965 de verouderde Armenwet van 1912 vervan gen. In de nieuwe wet wil minister Klom pé het zogenaamde subsidiariteitsbegin sel laten vervallen. Dat wil zeggen, dat de hulpbehoevende niet eerst voor hulp naar kerkelijke of particuliere instellin gen verwezen wordt wanneer hij hulp behoeft. De overheid is terstond ver plicht te voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Tegen wei gering tot deze bijstandverlening of de hoogte ervan kan men zelfs in beroep gaan. Het terugvorderen door de over heid van verleende hulp wordt boven dien nog verder beperkt. Het is inmiddels niet zo, dat de nieu- Wat de bevolking ten zeerste mist is we w^t hulpverlening door kerken Znïï!"°°,d in. Gissingen is g oot, dat Havendorp m geen geval van- daag of morgen opgeruimd zou kunnen hifw'. alhoe7i' aldus de commissie, bij het gemeentebestuur op een zo spoe dig mogelijke en gehele opheffing moet worden aangedrongen. 4 °m ^aven^orP 20 bewoonbaar mogelijk te houden zal een beroep op de bewïners gedaan moeten worden de steeds groeien de vuilnisbelt aan de rand van het dorp niet groter te laten worden. Er moet een hetefriteeHPïarftS W°rd,en gebomvd ondanks 1%0 is /fl te uPeeltïn die er in noodzakeUjk zijn T°eZiCW 2al hiEr beerWk HieS" n'eUV!, cl«bhuis onont- Staande' JEj 20uden enkele leeg- wordt hiervoor de onenhUrL ,ogenblll( ..De Zonnebloem SSkt k^r±ch°o1 tje dient ook nog \?skerk geb°UW" Het sociaal culturele leven van edr?rPeaff°DemBoelUSSS vrijetijdsbesteding voelen de meeste be woners er weinig voor om naar Vlissin" gen te gaan. Meer dan de helft staat bui' ten het verenigingsleven. een vertrouwensman, een centrale figuur die contactman moet zijn tussen de be woners, maar vooral tussen Havendorp en de rest van Vlissingen. Deze beroepskracht waarvoor nader contact wordt opgenomen met het minis terie van Maatchappelyk Werk zou ook een nuttige figuur zijn bij de ontrui ming van Havendorp, omdat de maat schappelijke omschakeling zeker niet bij iedereen zonder moeilijkheden zal verlo pen. Deze maatschappelijke werk (st) er zou dan om te beginnen een wekelijks spreekuur voor de bewoners moeten gaan houden. Degenen die wonen in een rij van gro tendeels leegstaande woningen moet een andere huisvesting worden verleend. Na tuurlijk het liefst in overig Vlissingen. De gemeente zal financieel moeten bij springen. De mensen voelen zich in hun eenzame huizen niet meer veilig. Baldadigheid hewoners die tot nog toe hun woon oord beveiligen tegen de toenemende bal- particulieren overbodig zal maken. De algemene bijstandswet zal de hulp niet altyd en overal onnodig maken. Het levensonderhoud waartoe de wet ae overheid verplicht zal wel omvatten ae verstrekking van voeding, kleding vast dat het bij de Tweede Kamer in te dienen ontwerp n.a.v. deze adviezen van het voorontwerp zal verschillen. De hoofdgedachten blijven evenwel gehand haafd. Becijferd is dat de algemene bijstands wet de overheid f 65 miljoen per jaar meer gaat kosten dan de bestaande armenwet. a^.'Ude bespr5kingcn die bondskanselier ftehhon J 6n f ?ntse premier te Bonn w.u ni?M°ej ls overeen gekomen dat West-Duitsland gedurende twee jaar door het aankopen van Britse wapens de helft posten van het logeren van ruim w ?6,ndaman Britse troePen in West-Duitsland voor zijn rekening zal nemen. West-Duitsland zal twee jaar lang voor vierhonderd miljoen mark S60 mil. joen gulden Britse wapens kopen zo dat de totale Westduitse bijdrage aaii de Britse legeringskosten 720 miljoen gul den wordt. (Van onze parlementaire redacteur) „Dit bevredigt niemand, dit is een on gewenste toestand". Aldus vatte een verbolgen dr. Kortenhorst gisteren in de Tweede Kamer het unanieme oor deel van de Kamer samen over de hui dige behandeling van verzoekschriften. Hij doelde op het feit dat zich gis teren voordeed dat heel de Kamer van oordeel is, dat een burger onrecht matig door de overheid behandeld is terwijl de overheid blijft weigeren de onrechtmatigheid te redresseren. Dr. Kortenhorst kondigde aan, dat de door hem ingestelde Kamercommissie ter verbetering van de werkwijze der Ka mer ook de behandeling van verzoek schriften in haar studie zal betrekken. Het ging in de Kamer over enkele kwesties, die nog uit de Indische tijd van vóór de soevereiniteitsoverdracht dateren. Eén verzoekschrift is reeds sinds 1954 bij de Kamer in behandeling. De rekwestrant maakt er bezwaar te gen, dat men in Indonesië op zijn pen sioen de overtochtkosten van Neder land naar Indonesië (in 1947) heeft in gehouden omdat hem, zoals hij stelt, vrije overtocht is beloofd. De Kamer was van oordeel, dat de man gelijk heeft. Minister Luns wil echter de in houding niet ongedaan maken omdat hij vreest, dat andere gedupeerden dan ook bij hem komen aankloppen. Hij stelde zich op het formele standpunt, dat Ne derland niet verantwoordelijk is voor hetgeen vóór de soevereiniteitsover dracht door het Indische gouvernement is gedaan. De bewindsman erkende ove rigens, dat ware hij de ambtenaar ge weest die over deze inhoudingskwestie bad moeten beslissen, hij een andere beslissing genomen zou hebben. bestaande uit 2 pers. ledikant, nachtkastje en 2 stoelen 80 x 190 120 x 190 ZUIVER WOLLEN tijdens de opruiming COUPONS met WONINGINRICHTING COUPONS nu met Bosstraat - Hoek Lindebaan - Bergen op Zoom Tel. 5467 (Verkoop begint zaterdagmorgen 13 januari) 4 stoelen met tafel WEES ER VLUG BIJ ER ZIJN WERKELIJK ENORME KOOPJES

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 17