Mag er op eerste kerstdag niet meer gelachen worden? Zwart o p Wit kat duiven Actrice Betsy Smeets naar Maison Descartes Z °rzctj J Men zegt... Andere visie op one-man-show" N Toon moet rusten Revolutionair initiatief in het Spaarkasbedrijf Terugblik Luister naar DU RYEA Stem-feuilleton Radioprogramma Televisieprogramma maïzena Gcobserveerden beroofden dame BEURS VAN AMSTERDAM Levendige handel in Unilevers DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 12 JANUARI 1962 (Advertentie) AAK aanleiding van de reacties die b(j de KRO zijn binnengekomen voor en na de televisie-uitzending op de Eerste Kerstdag van de eenmans- show van Toon Hermans, is er in de nieuwe aflevering van de KRO-glds een artikel over dit onderwerp ver schenen, waarin wU o.m. het vol gende ontlenen. Een groep mensen heeft schriftelijk laten weten het niet eens te zijn met het KRO-programma dat de t.v.-sectie op Eerste Kerstdag op de beeldbuis bracht. De KRO wil deze minderheid graag het woord gunnen, ook al deelt de KRO-t.v. deze meningen niet. MENSEN van verschillende religieuze overtuiging waren van oordeel, dat de avond van de Eerste Kerstdag aan het grote kerstgebeuren gewijd moet zijn. ..Dat nu juist de KRO dit niet aanvoelde", zeggen zij in alle toon aarden. ,.Als de VARA of de AVRO nu zoiets deed voegen zij er aan toe. Men kan, zo gaat de schrijver voort, deze eerlijke meningen zeker achten, hoewel er uiteraard veel te genin te brengen is. De man die deze mening het zuiverst vertolkte zei on der meer: „Ik heb verscheidene shows van Toon Hermans met uit bundig plezier gezien. Maar in het uitbundige zit het nou. Ik verkies op zo'n avond meer ingetogen plezier, dat meer past bij de sfeer van het kerstfeest. En daar had de KRO als confessionele omroep voor moeten zorgen. De NTS neem ik het niet zo kwalijk, dat ze op Kerstmis met een circus-programma komt, maar de KRO heeft een speciale plaats en taak. Ik heb de indruk dat de katholieke emancipatie daaruit bestaat, dat zij de DE manager van Toon Hermans deelde mede, dat Toon op het ogenblik bij zijn moeder in Sittard logeert, omdat hij voorlopig rust moet houden. Waarschijnlijk ver trekt hij de volgende week naar een wintersportcentrum om daar nieuwe krachten op te doen, want hij is overwerkt. Vooral de twee grote te levisie-shows voor de KRO en de Vlaamse televisie hebben zeer veel van zijn krachten gevergd. Over een week of zes hoopt Toon weer te gaan werken aan de samenstelling van zijn nieuwe one-man-show. opvattingen die verschillen van de op vattingen van andersdenkenden over boord gooit. Het zou jammer zijn als een confessionele omroep haar religi eus getinte uitzendingen in de ver drukking laat komen, alleen omdat men bang is dat b.v. de niet-katholie- ke kijkers daartegen bezwaar heb ben". bij vele tv-kijkers welbekende actrice Betsy Smeets heelt van het. Masion Descartes in Parijs een studiebeurs gekre gen waardoor het haar mogelijk wordt gemaakt om drie maan den lang in Frankrijk het toneel te gaan bestuderen. T">E ior,Se actrice, die met de beeldhouwer René Nijssen is gehuwd, wist dat de Franse ambassade in Den Haag tien jonge kunstenaars in de gelegenheid wilde stellen om de Franse cultuur van nabij te leren ken nen. Als eis werd gesteld, dat men de Franse taal goed beheerste en men genegen was daarvoor een kleine proef af te leggen. Zij moest toen in twintig regels haar voorkeur voor een Franse schilder uitleggen en zij koos daarbij het werk van Marc Chagall. Hoewel zij niet precies haar gedachten in twintig regels kon formuleren en bovendien een dag later dan was afgesproken op de ambassade verscheen, bleek haar werkstuk toch van een dergelijke kwaliteit te zijn geweest, dat zij de beschikking kreeg over een studiebeurs. ÏT'EN andere, veel kleinere categorie „tegenstanders" vond de keuze van de Eerste Kerstdag ongelukkig, om dat velen dan ergens op bezoek gaan of bezoekers thuis ontvangen. En dan was er nog een merkwaardige catego rie die klaarblijkelijk de grote, unieke cabaretkunst van Toon Hermans niet zo hoog aanslaat. De KRO heeft met enkelen van hen gesproken. „Zijn er niet genoeg opera's of operettes die men op zo'n avond veel beter kan ge ven?" merkten zij op. De producer van het programma, Jan Delfgaauw, zegt er dit over: ..Ook Toon Hermans heeft een ogenblik geaarzeld, maar wij zagen de bezwaren niet. Is de lach verboden op de Eerste Kerst dag?" Misschien bij andere religieuze overtuigingen wel, maar het is in de katholieke kring heel gewoon de lach op zo'n feest niet te verbieden. Op de avond voor het kerstfeest zou ik in derdaad liever niet zo'n show presen teren, maar aan het eind van een stemmige dag, die ieder op zijn eigen wijze heeft gevierd, is een show als deze hoogst welkom en aanvaardbaar. Denk maar eens aan het slot van de show, waarin Toon Hermans de Schepper voor zijn scheppingen be dankt. Dat kan alleasa een man van zijn formaat. Het is toch ook niet zo rriaar een show-prograrnma, zoals er dertien in een dozijn gaan. Toon Her mans geeft het meest verantwoorde amusement en eena vond op hoog peil. Wij zijn het aan onszelf en aan de kijkers verplicht, het best verkrijgba re programma te bieden. Smaken kun nen dan wel verschillen, maar deze show hoort bij onze tegenwoordige maatstaven in de hoogste regionen". De N.V. Spaarkas voor Belegging in R.K. Kerkelijke Leeningen te Utrecht heeft met I januari j.l. spaarbrieven in het leven geroepen, die in het spaarkasbedrijf in Nederland Iets totaal nieuws vertegenwoordigen. De winst, die men op zijn spaarbrieven kon maken en die bij genoemd bedrijf dank zij het gevoerde beleid steeds op z'n minst zeer redelijk is geweest, was van allerlei factoren, die konden wisse len, afhankelijk. De nieuwe spaarbrieven van het be drijf, waarop zo vele R.IC Kerkelijke Instellingen in Nederland steunen, garanderen een bepaalde uitkering. Naar beneden geen enkel risico meer, naar boven, zoals vroeger, de kans op een belangrijke meer opbrengst. Dit maakt naast de regeling, die ge troffen is voor het overlijdensrisico, de spaarbrieven van de N.V. Spaarkas voor Belegging in R.K. Kerkelijke Leeningen tot'n werkelijk Ideale vorm van sparen. Geef Uw toekomst wat haar toekomt. De vertegenwoordigers van het In de loop der jaren zo sterk gegroeide be drijf zullen U gaarne, uiteraard zonder enige verplichting Uwerzijds, bezoeken, terwijl U desgewenst ook een uit voerige schriftelijke voorlichting kunt krijgen In een aantrekkelijke, overzichtelijke vorm. Geef Uw toekomst wat haar toekomt. Schrijf aan N.V. Spaarkas voor Belegging in R.K. Kerkelijke Leeningen, Catharijnesingel 35, Utrecht. rubriek „De organistenmaker" wordt om 22 uur uitgezonden. Tenslotte musi ceert om 23. ló uur het Amsterdams Kunstmaandorkest. Op Hilversum II (298 m, FM 96,8 MHz kan. 33) biedt de VPRO om 20.20 uur een documentaire onder de titel „In de schaduw van het Deltaplan". Om 21 uur speelt het Grand-gala-orkest. Het trio Sem Nijveen komt om 22 uur voor de microfoon. Tot besluit musiceert om 23.10 uur het Nederlands strijkkwartet. In samenwerking met de jonge toneel groep Studio zond de NTS gisteravond het toneelstuk „Martine" van de Franse auteur Jean Jacques Bernard in een ver taling van Gerard Adriaans uit. Het was het eerste televisie-optreden van Studio, een optreden, dat nu niet een eclatant succes was. Dat lag niet helemaal aan de speelkracht die ons niet imponeerde maar veeleer aan de keuze van het stuk. Laten we „Martine" gespeeld door de charmante Cockie Boonstra maar vlug vergeten. Bewondering hadden wij wel voor het spel van Mimi Boesnach, die in korte tijd een rol moest instude ren wegens het niet meespelen van Het ty Beck. Het toneelstuk was ongeveer een half uur vroeger afgelopen dan gepland. Toen werd ingelast een filmpje over de be faamde cellist Gregor Piatgorsky. Wij hebben van het prachtige spel op het koninklijk instrument, dat de cello is, genoten. Er moet ons nog iets van het hart. Bij de nieuwsberichten liet men ook enige beelden zien van de heer Soekarno voor en na zijn donderspeech te Makassar, in verband met Nieuw-Guinea. Daarbij sprak de nieuwslezer ook over „bevrij ding" van Nieuw-Guinea. Dat zal wel sarcastisch in Soekarno-taal zijn bedoeld. Maar wil men dit voortaan ook duidelijk laten blijken? DE BULGAAR Bobotsov heeft donder dagmorgen een telegram gezonden aan het organisatiecomité van het Hoog ovenschaaktoernooi, dat hij niet kan deelnemen. Voor hem in de plaats komt de Nederlander Frans Henneberke. Op Hilversum I (402 m, FM 92,6, MHz kan. 19) brengt de NCRV om 20.20 uur het programma „Prisma'' en om 20.55 uur daarin de serie hoorspelpio niers met „Droom op Edsin-gol". Om 21.20 uur volgt er concoursmuziek. De Na het journaal en weeroverzicht pre senteert de VARA om 20.20 uur de ru briek „Espresso". In de t.v.-filmserie over inspecteur Leclerq volgt om 21 uur de aflevering „Verraad". Omstreeks 21.25 uur presenteert Rudi Carrell zijn nieuwe show, welke hij in verband met de spoorwegramp een andere opzet gaf. België Vlaams biedt om 20.30 uur het t.v.-spel „Het proces van Andersonvil- le". Om 22.30 uur staat op het program ma de rubriek „Première". I 4® O, dus als een verbod zó vaak en zo algemeen wordt overtreden aat het onmogelijk is er iets tegen te doen, dan moet het verbod maar opgeheven wor en. Nu, dat is voor veel mensen prettig nieuws. Dienstplichtige militairen mogen volgens de geldende voorschriften als ze met verlof zijn, niet hun uniform uitgooien om gauw in het zogeheten burgerkloffie te schieten. De praktijk is dat alleen in gezinnen waar de vader beroeps-sergeant-majoor is de krijgstucht in dit opzicht gehandhaafd loordt. De meeste vaders van dienst plichtige militairen zijn géén beroeps sergeant-majoor. Verreweg de meeste jongens trekken zich dan ook van het verbod niets aan en lopen op zaterdag avond met hun meisje aan een in bur ger gehulde arm. „Laten we daarom dat verbod maar afschaffen heeft de chef van de gene rale staf nu gezegd. Het lijkt erg ogisch, maar deze hoge militair gaat een ernstig precedent scheppen. Had h« betoogd: het is kolder om die jon gens te verbieden tijdens hun verlof nnr, w f f (open' dan was niets arnJe ?",d Sjeest, dan had hij zelfs Wot gelijk gehad. Maar hij wil nu cnrnJL üerbod afschaffen omdat j.fP de naleving onmogelijk is. herni,» Cen reden is om. verbods- men ZT- 'e schrappen, dan moet ook het 'nflan9 wan dezelfde datum boter Pj"' bet smokkelen van het liin. Ty tonder achterlicht, die!eeksZaSt ^T>aden, en heel de aansc m dsregels waartegen slecBh7etemZf'teTWijl wordt bekeurd zieZT T? recht hpvin Zlch dan ook te- worden. eVen voelt> afgeschaft zeggen"«i^bortT w het honderd sturen wiJl r verboden, maar aangerZ "t toch niets van aantrekt mèZ f CT aan, ga dus gerust je an„„ voort- I geen nota's meer. 0 9' we "t"ren Misschien houdt hij den dan is er niks meer aan P' °nt PRAET-MAECKER DR. E. J. S W A A BS VERENIGDE FABRIEKEN agafha chrislie dat het Nederlands Strijkkwartet op 4 januari het tienjarig bestaan in alle stilte voorbij heeft laten gaan. Dit unieke kwartet, dat ook in het buitenland een grote faam geniet, bestaat uit Nap de Klijn, Carel van Leeuwen Boomkamp, Jaap Schroder en Paul Godwin. De eerste violist van dit ensemble, Nap de Klijn is niet alleen een briljant musicus, maar staat onder zijn collega's eveneens bekend als een vaardig moppenverteller. Het kwartet zal het tienjarig bestaan op 13 januari vieren met een con cert in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. O dat Carel van Leeuwen Boomkamp de vele buitenlandse tou.rnee's al tijd gebruikt om zijn prachtige col lectie van oude instrumenten aan te vullen. Bovendien is hij een talengenie. Zijn enige hebbelijkheid bestaat uit zijn professorale ver geetachtigheid. Niet alleen zijn bril laat hij herhaaldelijk ergens liggen, waardoor hij dan geen noot kan lezen zo groot als een koe, maar ook zijn pas en reisbiljetten zijn herhaaldelijk zoek. dat de televisie-gastvrouwe Mies Bouwman, echtgenote van de tv- regisseur Leen Timp, het afgelo pen jaar het bijzonder druk heeft gehad op haar verjaardag. En dan niet in haar gezellige home aan de Larense Grindbank maar in de tv-studio. Zij was namelijk op 31 december jarig en moest na de jaarwisseling het muzikaal NTS- programma aankondigen. Om haar enigszins ter wille te zijn en niet de gehele dag uit de huiselijke kring te halen, behoefde ze het eerste programma van 1962 niet van tevoren te repeteren en kreeg de gelegenheid om zo informeel mogelijk de diverse musici aan te kondigen en de nieuwjaarswensen voor te lezen. dat regisseur Johan van Hulzen, u weet wel van de tv-operette Mijn zusje en ik, de opvatting huldigt, dat de acteurs voor de camera's moeten spelen en de vo calisten in zijn produktie slechts muurbloemen zijn. Voor hem ts televisie zeventig procent kijken en slechts dertig procent luisteren. Daarom ook is hij een groot voor stander van het play-back-systeem evenals Sigrid Koetse. die het ver rukkelijk vindt dat zij haar mond maar open behoeft te doen om een heerlijke aria in de huiskamers te laten klinken... dat Sacha Dénisant bezig is een tv-programmaatje van twaalf mi nuten lengte te creëren, dat ze zelf voor de camera's wil presenteren. Nee, niet uitsluitend Franse chan sons, maar voornamelijk goede Nederlandse liedjes en teksten. Voor welke sectie ze schrijft weet ze nog niet, omdat haar werk nog niet klaar is en ze praktisch in Hilversum vijf kansen heeft. BAARD Enrico Antando uit Rome heeft drie jaar geleden beloofd vijftien jaar lang zijn baard te laten groeien. Het povere begin waren énkele stoppeltjes, die nu echter zijn ge groeid tot een baard van maar liefst anderhalve meter. Bij guur weer slaat hij zijn baard om zijn hals bij wijze van shawl. FEEST Drie jaar lang heeft het voetbalelftal van Mexico City alle wedstrijden ver loren, tot... het dezer dagen zjjn eerste zege boekte. De hele stad vierde uit bundig feest, de gemeenteraad werd in spoedzitting bijeengeroepen en de Lincoln-boulevard werd onmiddellijk herdoopt in „Straat der Overwinnaars". BRUTAAL Het toppunt van brutaliteit be leefde een politiebureau in New York dezer dagen. Een dief brak daar in en stal een groot aantal handboeieVi, enke le gevangenis-costuums en een viertal revolvers. GEMAKKELIJK Een vol-automatisch hotel zonder personeel werd nabij Miami in Florida geopend. De gasten ontvangen kamer sleutels, handdoeken, lakens, dranken en spijzen uit automaten na het In werpen van het verschuldigde bedrag. Ze moeten wel zelf hun bedden op maken. een tussen de 14. Toen zij met cen biljet van tien shil ling het vertrek had verlaten, ging de telefoon bij het bed Mevrouw Sutcliffe nam de hoorn op- „Ja. u spreekt met mevrouw Sutcliffe Op hetzelfde moment werd er op de deur geklopt Mevrouw Sutcliffe zei in de microfoon: „Wilt u even wachten?" en liep naar de deur. Daar stond een jongeman in blauwe overall met een gereedschatstas bij zich. De elektri cien, mevrouw," kondigde hij opgewekt aan. Er mankeert wat aan de lam pen in deze kamers. Ik ben naar bo ven gestuurd om ze even na te kijken." Best, ga je gang maar." De elek- triciën stevende met zijn gereedschap naar de badkamer en mevrouw nam de telefoon weer op. „Neemt u mij niet kwalijk dat ik u even moest laten wachten.. Wat zegt u?" „Mijn naam is Derek O'Connor. Schikt het u dat ik even bij u kom? Het gaat over mijn broer, mevrouw Sut cliffe." „Bob? Heeft u bericht van hem?" „Over hem, tot mijn spijt." „O., o, ik begrijp het. Ja, komt u dan maar boven. Derde verdieping, kamer 310." Mevrouw Sutcliffe ging op de rand- van het bed zitten. Zij wist al, dacht ze, wat dit bericht zou behelzen. Even later werd er op de deur geklopt. Zij deed open en liet een jongeman binnen, die haar met gepaste ingetogenheid de hand drukte. "Komt u van buitenlandse zaken?" „Mijn naam is Derek O'Connor. Mijn chef heeft mij verzocht naar u toe te gaan, omdat er blijkbaar niemand an- rf..^as u een minder gunst'- ge tijding zou kunnen voorbereiden .u het maar dadelijk, alstu blieft, drong mevrouw Sutcliffe aan. ..Is hij dood? Is dat het?' „Ja. zo is het, mevrouw. Hij is met prins Ah Yusuf op de dag dat de re volutie is uitgebroken uit Ramat weg gevlogen, maar hun vliegtuig is in de bergen neergestort." „Hoe komt het dat ik dat niet eer- der gehoord heb? Waarom is dat niet radiografisch aan ons schip geseind"1"' ..Pas dezer dagen is er definitief be richt binnengekomen. Het toestel werd tot dusver slechts vermist. In de gege ven omstandigheden behoefde dat geen ongeluk te betekenen. Nu is het wrak gevonden. Maar het zal u geruststellen te horen, dat de dood onmiddellijk moet zijn ingetreden." „Is de prins ook om het leven geko men?" „Ja, mevrouw." „Het verwondert irtij niet," zei me ivrouw Sutcliffe. Haar stem klonk wat onvast, maar volkomen beheerst. „Ik heb altijd gewetend at Bob niet oud zou worden. Hij is altijd zo'n waaghals geweest, weet u. hij heeft de gevaar lijkste dingen uitgehaald, als invlie- ger en als stuntvlieger. De laatste vier jaren heb ik hem nog maar zelden ont moet. Och ja. je kunt iemand nu een maal niet veranderen, niet waar?" „Neen, dat geloof ik ook niet," be aamde de bezoeker. Henry heeft ook altijd gezegd, dat Bob vroeg of laat nog eens zou dood vallen." De juistheid van het inzicht van haar man leek haar enige voldoe ning te schenken Maar er rolde een traan langs haar wang en zij zocht haar zakdoekje. „Het is»wel een hele slag voor mij," zei ze- „Dat begrijp ik- Ik betuig u ook mijn oprechte deelneming. Uw broer treft geen schuld. Het was de enige kans om de prins in veiligheid te brengen, maar het bracht grote risico's mee." Mevrouw Sutcliffe knikte. „Dat be grijp ik. Ik dank u dat u mij dit bent komen vertellen." „Er is nog iets," hernam O'Connor, „iets, dat ik u vragen moet. Heeft uw broer u soms iets toevertrouwd?" „Iets toevertro.iwd? Hoe bedoelt u? vroeg mevrouw Sutcliffe. „Heeft hij u misschien een pakje mee gegeven om aan iemand hier ter hand te stellen?" Nu schudde zij verbaasd het hoofd. „Neen, waarom dacht u dat?" „Er is een pakje geweest, van zeer groot belang, dat, dachten wij, uw broer aan iemand kon hebbeen meege geven. Op de dag van zijn verstrek is hij namelijk bij u geweest, in uw ho tel." „Ja, dat weet ik. Toen heeft hij een briefje voor mij achtergelaten. Maar daar stond niets over in., dat ging over een doodonschuldig afspraakje voor cen partijtje tennis of golf voor de volgende dag- Toen hij dat schreef wist hij dus niet eens dat hij die mid dag met prins Ali weg zou vliegen." „Stond er niets anders in? Hebt u dat briefje nog, mevrouw?" „Nee, natuurlijk niet- Het was een doodgewoon briefje. Waarom zou ik dat hebben bewaard?" „Neen, daar was geen reden voor. Ik wilde het alleen maar graag weten," verklaarde O'Connor. „Wat dacht u dan?" vroeg mevrouw Sutcliffe op scherpe toon. „Dat er misschien nog een gehei me mededeling in gestaan had. Er is ook nog zo iets," zei hij met een lach je. „als onzichtbare inkt, weet u." „Onzichtbare inkt!" riep mevrouw Sutcliffe met onmiskenbare afkeer. „Bedoelt u zoiets als waarvan je wel in spionnenverhalen leest?" „Het spijt me, maar dat bedoelde ik werkelijk," zei O'Connor op veront schuldigende toon. „Wat meer dan dwaas!" riep me vrouw Sutcliffe uit. ,,Ik weet zeker dat Bob zich nooit met zulke dingen zou in laten. Hij was zo'n goeie, eerlijke ver standige jongen." Weer rolde er een traan over haar wang. „O. waar is nu mijn tasje? Ik moet een zakdoek heb ben. Misschien in de andere kamer." „Ik haal hel wel even voor u," bood O'Connor aan. Hij opendo de verbin dingsdeur, maar bleef plotseling staan toen hij een jongmens in blauwe over all over een valies gebogen zag staan en die zich verschrikt oprichtte. „De elektricien, meneer," zei de jon gen wat zenuwachtig. „Er hapert hier wat aan het licht-" Prompt draaide O'Connor aan de schakelaar. „Er mankeert niets aan!" zei hij vriendelijk. „Dan heb ik zeker het verkeerde ka mernummer opgekregen," verklaarde de elektricien. Hij pakte zijn gereedschapstas op en glipte vlug de deur uit, naar de gang. O'Connor fronste het voorhoofd, pak te de handtas van mevrouw Sutcliffe van de toilettafel en bracht haar die. „Staat u mij even toe?" vroeg hij, de telefoon opnemende. „Hier kamer 310. Hebt u een elektri cien naar boven gestuurd omdat hier iets aan het licht mankeerde? Ja., ik blijf aan het toestel." Hij wachtte even. „Niet? Dat dacht ik al. Nee, er mankeert niets aan." Hij deponeerde de hoorn op het toe stel en wendde zich tot mevrouw Sut cliffe. „Er mankeert hier niets aan het licht en het kantoor had geen elektricien ge stuurd!" zei hij. „Wat voerde de man hier dan uit? Een hoteldief, zeker?" „Ja, best mogelijk." Mevrouw Sutcliffe doorzocht vlug haar tas. „Hier heeft hij niets uitgehaald. Al mijn geld zit er nog in." „Bent u er zeker van, volstrekt ze ker, dat uw broer u niets heeft mee gegeven om tussen uw bagage te stop pen?" hield O'Connor aan. „Of uw doch tertje misschien? U was toch met uw dochtertje, niet waar?" „Zeker. Ze is beneden aan het thee drinken. Ik ben overtuigd, dat mijn broer haar niets heeft toevertrouwd dat ik niet zou weten!" (wordt vervolgd) ZATERDAG 13 JANUARI HILVERSUM I 402 m - KRO: 7,00 Nws. 7,15 Gewijde muz. 7,30 V. d. jeugd 7,45 Mor gengebed en overweging 8,00 Nws. 8,18 Gr. 8.50 V. d. huisvr. 10,00 V. d. kleuters 10.15 Gram. 11,00 V. d. zieken 11,45 Chansons 12,00 Middagklok-noodklok 12,04 Metropole ork. en solist 12,50 Act. 13,00 Nws. 13,15 Platen- nws. 13,25 Harmonie-ork. 13,50 V. d. jeugd 14,10 Franse les 14,30 V. d. jeugd 15,30 Gram. 15,50 Het boek der etikette, of: Hoe het hoorde in 1900, hoorspel 16,35 Viool en piano 17,00 Sportperiscoop 17,10 Instr. octet 17,30 Boekbespr. 17.40 Nieuwe gram. 18,00 Kunst- kron. 18,30 Strijkork. 18,50 U bent toch ook van de partij?, lezing 19,00 Nws. 19.10 Act. 19,25 Muzikale wedstr. 19,45 Lichtbaken, le zing 19,55 Omr. ork. en soliste 20,50 Vragen- beantw. 21,00 Gevar. progr. 22,00 Licht progr. 22.20 22,25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Wij luiden de zondag in 23,00 Religieuze muz. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m VARA: 7.00 Nws. 7,10 Gym. 7,23 Gram. 8,00 Nws. 8,18 Gram. 8,35 Van de voorpagina, praatje 8.40 Gram. 9,00 Gym. v. d. vrouw 9.10 Gram. 9.45 Man nenkoor. VPRO: 10,00 Samen thuis, gespr. 10,05 Morgenwijding. VARA: 10,20 Lichte muz. 10,50 Tips voor trips en vakanties 11,00 Tentoonstellingsagenda 11,05 Jazzmuz. 11,30 Act. sportnws. 11,55 Hammondorgelspel en zang 12,15 Van de wieg tot het graf. vragen- beantw. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12,33 Politiekapel 13.00 Nws. 13,15 Vara-varia 13,20 Instr. trio 13.35 Tussen mens en nevelvlek, lezing 13,50 Instr. sextet 14.10 V. d. jeugd 14,45 Gram. 15,05 Omr. ork. en sol. 17,00 Jazzmuz. 17,30 Act. 18.00 Nws. en comm. 18,20 Hammondorgelspel 18.35 Lichte muz. 19,00 Artistieke staalkaart. VPRO: 19,30 Bij belse miniaturen, praatje 19,45 Kamermuz. 19,55 Deze week, praatje. VARA: 20,00 Nws. 20,05 Gevar. progr. 21.50 Soc. comm. 22,05 Walsork. 22,30 Nws. 22,40 Idylle, hoorspel 23,00 Wie is het?, quiz 23,25 Gram. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL 324 m 12.00 Nws. 12.03 Gram. 12,30 Weerber. 12,35 Gram. 13,00 Nws. 13.15 V. d. jeugd 14,00 Filmkron. 14,30 Academie der discofielen 15.30 Lichte muz. 16,00 Thea- terkron. 16,20 Lichte muz. 17.00 Nws. 17,15 Dagklapper en lit. kal. 17.20 Liturgische gezangen 17,30 Lichte muz. 18.00 Orgelrecital 18.30 V. d. sold. 19,00 Nws. 19.40 Gram. 20,00 Cabaret 21,00 Lichte muz. 22,00 Nws. 22.15 Gram. 23.00 Nws. 23,05 Amus. ork. 23,30 Gr. 23,55-24.00 Nws. BRUSSEL 484 m 12.18 Bel Canto 13,00 Nws. 16,03 Disco club 17,00 Nws. 18.55 Gram. 19.30 Nws. 20.30 Hoorspel 22.15 Jazzmuz. 22,55 Nws. 23,00 Gevar. muz. 23,55 Nws. ZATERDAG 13 JANUARI KRO: 15,00 Anno 15,25 Lichte muz. 15,50 Verkeer... verkeerd, documentair progr. 16,05 L'Elisir d'amore, komische opera (verkorte opvoering) 17,00-17,30 V. d. kind. 19,30 TV- film. NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. KRO: 20,20 Act. 20,30 Magazine de Paris 21,00 Gev. progr. 22,00 Sport 22,15 TV-film 22,40 Epiloog VLAAMS BELG. 12,55-14,30 Eurovisie: Int. Lauberhorn-skiwedstr. in Wengen 16.00 V. d. jeugd 17,00-18.10 TV-spel met muz. 19,00 Kath .uitz. 19,30 Binnenl. nws. 20,00 Nws. 20.25 Het manneke 20,30 TV-feuill. 21,00 Gevar. progr. 22,00 Feuill. 22,45 Jazzmuz. 23,00 Nws. FRANS BELG. 12,55-14,40 Eurovisie: Int. Lauberhorn-skiwedstr. in Wengen 18,30 Feuill. 19,00 Beelden uit Vlaanderen 19,30 Natuurwetenschappen 20.00 Journ. 20,30 Film 20,50 TV-spel 21,30 Gevar. progr. 22,10 Film 22,50 Journ. (Advertentie) maakt Uw groenten zo lekker. Tegenover de directeur van het rijks- observatiehuis voor jongens in Zeist heb ben twee zestienjarige jongens, die al daar verblijven, bekend dat ze op 3 ja nuari in het Haagse Bos de 59-jarige mevrouw A. M. van L.-van E. hebben beroofd van haar tas. De jongens waren die ochtend ontvlucht uit het observatie huis. Hun buit bedroeg zes gulden. Tegen de avond kreeg een van de jongens spijt. Beiden meldden zich bij de politie, maar vertelden alleen dat ze uit het rijksobser- vatiehuis waren ontvlucht. In de loop van de week hebben zij aan hun direc teur een volledige uiteenzetting van hun daden gegeven. Gesteund door de aanhoudende aanko pen voor New-Yorkse rekening liep de prijs voor Unilevers gisteren op van f 181 tot f 182. De handel in Unilevers was vrij levendig. De overige nternatio- nale waarden registreerden bij de ope ning over de gehele linie iets lagere koersen met weinig /aken. AKU en Hoogovens plus Philips bleven circa twee punten beneden het vorige slot. Later op de middag werd dit geringe koersverlies vrijwel ingehaald. Kon. Olie's openden min f 1,30 op f 120,60. Later op de middag werd voor dit aandeel f121,30 betaald. De vorige slotkoers was f 121,90. De handel in de scheepvaartsector was van zeer geringe omvang, terwijl de koersveranderingen ten opzichte van het voorgaande slotniveau, van weinig bete kenis waren. Ook in de cultuursector viel bitter weinig te beleven. Aandelen Amsterdam Rubber noteerden bijna een punt hoger op 11314. Ook in de staats- fondsenhoek was de handel gering met koersen rond het slot van eergisteren. 10-1 11-1 Ned. '59 4% 102/, 102Va Ned. '47 3 >2 92% 93 AKU A 385 383Ü Hoogovens cA 746% 749 Philips GBA 969% 768% Unilever cA 178.30 182,05 Kon. Olie A 121.90 121.50 Scheepv. Unie A 151 Va 151 Va A'dam Bk A 399 399Va Kon. Zout cA 1046 1043 NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 384; Kon. Olie 121.00—122.00; Philips 970—972; Unilever 184.00—184.50 g.l.Hoogovens 754. 80. De zon stond al wat hoger, toen de schepen reisvaardig waren. Want eerst moesten alle zeilen goed vastgemaakt wor den en ankers die nog op de bodem lagen, moesten worden ingehaald. Yze en de an dere raaf waren al lang achter de horizon verdwenen. Op alle touwladders klommen matrozen heen en weer en kapitein Mendèz wees welke touwen nog vast moesten. En toen de ankers boven water waren gehe sen, begonnen inderdaad de schepen te draaien en bewogen langzaam van de kant af. Johannes keek over de verschansing en begreep er niets van. „Waarom gaan we, weg?" dacht hij. „Het is toch leuk hier!" „Hè hè, daar gaan we, Sylvester", zei Mei tevreden. „Ik ben benieuwd of je nu dich ter bij huis komt, maar als we zo zachtjes blijven varen, duurt het nog wel tien jaar." De kapitein stond voor op het schip en keek naar de lucht. „Wind is er niet veel", mom pelde hij. „Slecht zeilweertje als je het mij vraagt." En omdat men nooit kan weten, probeerde Mei maar weer eens op de trom pet te blazen. De matrozen keken naar de lucht met hun vingers in hun oren. En ja, na enige tijd begonnen boven de schepen de wolken sneller te bewegen; de zeilen bolden; de touwen kraakten en het ging nu veel vlugger. Het duurde niet lang of het eiland was nog maar heel klein in de verte te zien. Maar niemand keek er naar. De matrozen boenden het schip. De kok kookte het eten en de kapitein keek op de zeekaart, waar ze heen moesten. Dus zag ook niemand dat ze nagekeken werden door de houten Horrla met zijn ene arm omhoog.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 13