KLANK IN NEDERLAND STAAN AL 800000 TV-ONTVANGERS 'Hl ifo Vul in: 1,2,3 EN WIN Pianist Cor Lemaire als acteur Onze aarde en haar perste bewoners STEM-FEUILLETON n r SABOTAGE OOK BIJ RADIO Meer dan huizen haarcrème Kijk naar Luister naar Suurhoff P.v.d.A.- voorzitter r door Christa Winsloe Sovjetraketman nog even geduld dan en HAVENSTAKING OM ZEBRA Ir n !E J II f i II ra S Hollander Radioprogramma Taptoe Delft RADIOZIEKENLOF VANUIT TILBURG Glanzend, gezond en goedzittend haar met in uniform lójeó ^lota Van cleX^t Ooievaars gaan al zuidwaarts a I B si H -ï i H DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 AUGUSTUS 1960 Elke NTS-avond voor de aanvang van het NTS - journaal, wordt het aantal geregistreer de tv - ontvangtoestel len vermeld met de op wekking om aangifte te doen indien zulks nog niet is gebeurd en op tijd het kjjkgeld te be talen. Uit deze medede lingen blijkt dat er op 't ogenblik ruim 700.000 toestellen zjjn aangege ven. Maar het aantal aangeslotenen is bedui dend groter. Uit steek proeven, genomen door de dienst luister- en kijkgelden van de PTT, is namelijk gebleken dat twaalf percent van alle kopers van tv-ap- paraten niet of veel te laat aangifte doen. Uit hun berekeningen is ge bleken dat er op dit ogenblik reeds 800.000 toestellen zijn geplaatst Officieel wordt de één miljoenste registratie verwacht, maar in wer kelijkheid zal dit aantal reeds over anderhalf jaar zijn bereikt. Op de Bayreuther Festspiele werd op 24 juli jongstleden een integrale uit voering gegeven van Wagners be roemde opera „De Vliegende Hollan der". De Beierse omroep heeft van deze uitvoering onder directie van Wolfgang Sawallisch opnamen ge maakt, die vanavond worden uitge zonden van 21.25 tot 23.20 uur. De Vara zal deze uitzending overnemen. De foto toont twee kleinzoons van de grote Richard Wagner, links Wolfang Wagner, rechts Wieland Wagner. Vo rig jaar dirigeerde Wieland „De Vlie gende Hollander" op de Bayreuther Festspiele. DINSDAG 23 AUGUSTUS 1960 HILVERSUM I, 402 m. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagope ning. AVRO: 8.00 Nws. 8,15 Gram. 8.30 V. d. kind. 8.40 Gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 De Groenteman. 9.15 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Morgenwijding. 9.55 Boekbespr. 10.00 Gram. 10.50 V. d. kleuters. 11.00 Hammond orgelspel. 11.15 V. d. zieken. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Lichte muz. 13.55 Beursber. 14.00 Klarinet, cello en piano. 14.50 De dierenwe reld en wij, lezing. 15.00 Licht progr. 15.30 Hoe voeden wij voor de komende maat schappij op 7, lezing. 15.45 Sopr. en piano. 16.15 Gram. 17.00 Idem. 17.30 Operettemuz, 18.00 Nws. 18,15 Pianospel. 18,30 Lichte muz'. 19.05 Gram. 19.45 Act. 20.00 Nws. 20.05 Gram 20.40 Luigi Tarisio, hoorsp. 22.00 Pianore cital. 22.30 Nws.. beursber. v. New York en S.O.S.-ber. 22.45 De Nieuwste Wereld, le zing. 23.00 Lichte muz. 23.35 Gram. 23.55- 24.00 Nws. HILVERSUM II, 298 m. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d. vrouw. 9.40 V. d. kind. 10.00 V. d. kleuters. 10.15 Licht- I baken, lezing. 10.25 Gram. 11.00 V. d. vrouw. I Granl- 1150 Volaanvooruit, lezing 12.00 Middagklok - noodklok. 12.03 Gram. I „f Land- vn tuinb. meded. 12.33 Gram. 12 55 Katholiek nws. 13.00 Nws. 13.15 Zonne- I wijzer. 13.20 Platennws. 13.35 Dansmuz, 14 00 Klein radiokoor. 14.10 Gram 14.30 V. d plattelandsvrouwen. 14.40 Waar is Mr Mil- burry. hoorsp. 15.20 Gram. 16.00 V d. zie ken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 V. d. jeugd. 17 40 Beursber 17.45 Regeringsuitz.: Gesproken Hcnl Nederlandse Antillen, door ufo °ennert- 18.00 Gram. 18.20 Regerings- consii,r„e„.mtUWe brug tussen fabrikant en N I V v Praatje, verzorgd door het ding van l,e+ markt°nd«z°ek, naar aanlei- cietv for n ?ngres van de European So- search I8^nmt mSUrveys and Market Re- Ad r °h,te muz' 19.°° Nws. 19.10 2o 25 r i v ram' -55 Peter Grimes, opera. Missie m ^SPr- 2230 Nws- 224° Kerk Missie in Congo, vraaggespr. 23.00 Gram. 84.20 Gram. 23.55-24.00 Nws. BRUSSEL, 324 m. 12.00 Gram nwsmw5 h?ram' 12'50 Beursbe'r- 16 on n Lichte muz. 14.00 Gevar. muz ^,eneSber 16'06 Gram- HL" muz- 17.00 Nws. 17.10 sold. 12.30 13.00 muz. Gevar. Kamermuz. 17.40 lose 17-50 V' d- Jeugd. 18 20 V. d. 20 on it T Gram' 1900 Nws- 19.3° Gram. 2215 d: vrouw- 2L°° Omr. ork. 22 00 Nws. Lichte muz. 22.55-23.00 Nws. 1 nlRUSSEL' 484 m' 1202 Gram. 12.15 Pia- I mio Gram- 13-00 Nws. 13.15 Lichte Gram Gram. 14.45 Kamermuz. 15.30 Lrhi 7 Lichte muz. 17.00 Nws. 17.10 i mil? ie1nmuz- 18-30 Ork. conc. 18.45 Gevar. ja. 19.30 Nws. 20.00 Festival v. Bayreuth: Koor, ork. en sol. 22.55 Nws. T elevisieprograma, s "INSDAG 23 AUGUSTUS 1960 20.00 Journ. en weeroverz 20.20 lm. 20.35-22.15 Muzikale hoofdfilm. Hayjr,AAMS"BELG' 1900 De Liberale ge- 2n act,e- 19'30 Nv's- 2°.°° Filmklucht, nrer v d' Beierse TV: Arabella, opera. 22.00 Kunstkron. 22.20 Nws. en journ. tJR£?!!!"?ELG' 1930 V' d' automobills- m^z M ns TUrn' 20 35 TV"Spel' 21-35 Gevar' "iuz. 22.05 Journ. TAe KRO-televisie zal op vrijdagavond 2 september een reportage verzor gen van de Taptoe Delft 1960 Men zal er vanaf half 10 tot kwart over 10 naar kunnen kijken (Advertentie) In het afgelopen jaar waarover bo vengenoemde dienst een uitvoerig verslag heeft doen verschijnen wer den in diverse gemeenten huis-aan- huis-controles verricht. Toen bleek dat een zeer groot aantal kijkers en luis teraars bijzonder „vergeetachtig" wa ren geweest. Bovendien deed zich het niet onverklaarbare feit voor dat het aantal aangiften in gemeenten rond en nabij de controleplaatsen aanmer kelijk steeg nadat het bericht van de „huisbezoeken" was verspreid. Ook op radiogebied zijn er nogal wat zwartluisteraars. Vrij nauwkeurig is hun aantal berekend, waarbij men kwam tot de slotsom dat vijf percent van alle radiotoestellen niet is aan gegeven. In totaal schat men het aan tal niet geregistreerde radio- en tv- ontvangers op 240.000. Uit het jaarverslag blijken nog andere interessante feiten. Zo is komen vast te staan dat het aantal radio aansluitingen (die van de 460.000 abonnees op de draadomroep meege rekend) ruim 3.241.000 bedraagt, dat is meer dan het totale aantal wonin gen in Nederland. In het verslagjaar heeft PTT ruim 26.000 processen opgemaakt tegen zwartkijkers en dito-luisteraars. Ruim 56.000 kijkers moesten aangemaand worden omdat zij hun kijkgeld niet tijdig hadden voldaan. Slechts in 136 gevallen moest tot verzegeling van de toestellen worden overgegaan we gens wanbetaling. De controle van de dienst luister- en kijkgelden lever de ruim 630.000 gulden op. Nog te vorderen was eind 1959 een bedrag van ruim 400.000 gulden. De totale op brengst bedroeg in het verslagjaar 33.264.213 gulden aan luistergelden en 16.010.751 aan kijkgelden. bekende radiopianist, arrangeur en componist zal op 17 september aanstaande als acteur meewerken aan het spel „De barpianist", dat door de Varatelevisie wordt uitgezonden. Cor Lemaire vertolkt de hoofdrol. Waar schijnlijk zullen nog andere debutan ten aan de vertolking van dit Engelse stuk meewerken. D Het radioziekenlof, dat wordt uitge zonden in het KRO-programma van dinsdag 23 augustus, wordt gecele breerd in de kapel van het Frater huis St. Denis te Tilburg. In het Vlaamse programma vanavond na een avonturenfilm voor de jeugd de gevarieerde uitzending „Patati-patata". Daarna de Eurovisiefilm „De Mallee- vogel" en het nieuws. De Westduitse televisie zendt eerst het spel „Gewuszt wo...?" uit, daarna een actualiteitenrubriek, vervolgens een historische documentaire over auto's en tenslotte een herdenkingsprngramma ge wijd aan de uitvinder van televisie, Paul Nipkow. In het Vara-avondprogramma na lich te muziek en een documentaire over het dagelijkse leven van een onbekende Nederlander, Richard Wagners opera „De Vliegende Hollander". In het NCRV-programma de muzikale uitzending „In de muzeval", een klas siek pianorecital en lichte muziek. Het one-man-show-debuut, dat Rudy Carrell zaterdagavond in het Vara-tele- visieprogramma maakte, heeft onze toch hoge verwachtingen nog verre overtrof fen. De jonge cabaretartiest had zich losgemaakt van zijn vroegere foutjes als platvloersheid in de teksten en clownes ke gezichtentrekkerij, daartegenover stel lende een geheel op zich staande oor spronkelijkheid, waardoor hij vermeed een tweede Sonneveld, Kan of Hermans genoemd te worden, maar bereikte dat de indruk achterbleef: Nederland heeft er weer een bij met een geheel eigen stijl en persoonlijkheid. Geestig waren de inlas van de tapdanser en de link via de bom met het jufst voor de show uit gezonden filmpje in de reeks „Interpol Calling". Zeer verrassend was ook het onverwachte optreden van Rudy's va der, die in een enkel liedje de klok en kele tientallen jaren terugzette tot groot plezier zonder twijfel van vele wat ou dere kijkers. „Heeft u dat nou ook?" heeft duidelijk den, wacht hem een gouden toekomst. Evenzeer van gedegen voorbereiding getuigend was de VPRO-uitzending van gisteravond. De serie „Ontmoetingen met het Oosten" werd voortgezet met een documentaire over India en Pakistan. Er werd maar heel weinig in filmmateriaal vertoond. De samenstellers beperkten zich tot vraaggesprekken met in Neder land wonende bewoners van die landen, maar die beperking veroorzaakte per se geen kwaliteitsverlies. De interviews n.l gaven een frappant beeld van deze ge bieden. Na een grappig vakantieprogramma tje van Simon Vinkenoog en Cees Noo teboom spraken George van Renesse en Cor Lemaire over het verschil tussen lichte en ernstige muziek. Beide pianis ten toonden zich goed gedocumenteerde sprekers, die zonder in vaktermen te ver vallen een discussie op gang brachten waarvoor iedere muziekliefhebber zijn stoel wel wat dichterbij zal hebben ge schoven. Toen de tijd verstreken was zat cr nog een hele boel interessante ge sprekstof in het vet. Hopelijk gunt de VPRO daarom beide musici nog eens de gelegenheid voor het oog van de ca mera van gedachten te wisselen over de essenties van hun beroep. De Vlaamse televisie had „De muziek kampioen" als hoofdschotel. Tony Cor sari, die het geheim van de blijvende televisie-populariteit blijkbaar heeft ge vonden, maakte er weer een pretentie loze, plezierige wedstrijd van. Alle la cunes vulde hij met verstandige woord stromen, waarop zelfs Lou van Burg ja loers kan zijn. De al acht weken leiden de muziekkampioene behield de titel, maar zij slaagde er ook gisteravond niet in de schat gegroeid reeds tot 4.000 uit de kluis te raden. Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft het plan de heer J.G Suurhoff op het in maart 1961 te hou den partijcongres aan te bevelen als kan didaat voor het voorzitterschap. Zoals bekend is de functie van voorzitter van gemaakt, dat Rudy Carrell vooral het de Partij van de Arbeid vacant sinds medium televisie goed aangevoeld kan bespelen. Hij maakt een zeer nadrukke lijk gebruik van de mogelijkheden, die een begrensd beeld biedt en versterkt zijn teksten welbewust met visuele ef fecten. De andere one-man-showers speelden toneel op de beeldbuis; Carrell is de eerste, die er geheel en al televisie van maakte Als op zijn talent niet wordt geparasiteerd en Rudy zelf de shows even goed en langdurig blijft voorberei- het overlijden van de heer Evert Ver meer. Onder de voorziening van het voorzitterschap heeft het dagelijks be stuur van de Partij van de Arbeid in de afgelopen maanden overleg gepleegd met o.m. de voorzitters en secretarissen van de gewesten. De heer Suurhoff die in de laatste kabinetten-Drees minister van sociale zaken en volksgezondheid was, is thans o.m. lid van de Tweede Kamer 3e Nederlandse schoolradio begint na de zomervakantie de wekelijkse uitzendingen met de programma's voor het eerste trimester. Dinsdag 13 september wordt begonnen met de eer ste les van de serie „Klinkende ge schiedenis". Dit is een herhalingsse rie van geschiedenislessen in de voor bije tien jaren. Woensdag 14 septem ber wordt de eerste les uitgezonden van een geheel nieuwe serie, getiteld „Onze aarde en haar eerste bewo ners". In veertien lessen zal in vogel vlucht worden verteld over het leven in het prehistorisch tijdperk. Tal van geleerden verlenen aan deze lessen serie hun medewerking. De foto toont een schedel van de Neanderthaler vrouw, een van de eerste bewoners van onze aarde. Tenslotte wordt in de vrijdagmorgen uitzending de serie „Ritme en Rijm" opgenomen van mevrouw Wanda Reu- mer. Doel van deze reeks is het sti muleren van de belangstelling voor de poëzie. 46) Zelfs in de tuin. waar de kinderen nu en dan met spitten en wieden bezig waren, zette men de ongeregelde repeti ties vol ijver voort. Ook Edelgard, die nog kort geleden door lente-heimwee als in een sluier van tranen had ge staan, liet zich meeslepen. Manuela stond op de bank en stak haar arm hoog in de iucht. De ene voet ridderlijk voor zich uit, de spa waarmee ze nog juist gegraven had als een zwaard vasthoudend, scandeer de zij hardop en geestdriftig, als dron ken van de mooie klank der lettergre pen: „Vous, ie sang de vingt rois, esclave d'Orosmane! Parente de Louis, fille de Lusignan. Vous, chrétienne et ma soeur esclave d'n soudan Zij zweeg zij wachtte. Nu had Edel gard moeten invallen, de schone Zaïre, de mohammedaan Órosman in liefde genegen en reeds bereid, zijn vrouw te worden. Maar Edelgard had haar wacht woord niet gehoord. Toen was het of Manuela wakker werd. Edelgard en Il se lachten. ,Wat is er dan? Was het zo slecht?" vioeg ze angstig. „Ach Lela, je bent om op te schie ten Ilse bukte. „Je praat als een to neelspeelster doe het nu eer.s goed, ja?" Maar Lela zwaaide met haar spa in de lucht. Keur haren zaten slordig en waren op het punt los te gaan. Haar rood geworden gezicht in de zon houdend, riep zij: „Ach wat, ik kan het niet anders zeggen, ik ben veel te blij! Alles is zo mooi, de tuin en de zon en jullie en alles. En ik zal nu voor het eerst van mijn leven kunnen zijn zoals ik ben". Zij sprong van de bank en legde haar arm om Edelgard. „Zeg, Edel. stel je toch eens voor zo, mijn haar is los: en dan het zilveren hemd. en het tricot van zilver, geen rok! En ik sta daar zo, en dan zegt Oda tegen me: „O brave Nérestan, chevalier géné- reux, Vous qui brisez les fers de tant de malheureux. Verzaligd gooide zij haar armen in de lucht: „Kinderen, ze moet me wel aardig vinden dan, als ik zo lachen en huilen kan als nooit zo vrij, zo.." „Nou, hoor eens,' bracht Ilse be dachtzaam in het midden: „lachen en huilen kun je gewoon toch ook." „Nooit genoeg, Ilse. Nooit zo, als wan neer je voorgeeft een ander te ziin en toch jezelf bent.." En dichter bij Ilse komend, zachter: „Zeg, Ilse, geloof je dat juffrouw von Bernburg verstand van komediespelen heeft?" „Geen idee heeft ze er van!" „Ach, Ilse.," Manuela is ernstig ver ontrust. „Het is zoals ik je zeg!" houdt Ilse vol, genietend van Manuela's teleurstel ling, „Onlangs, terwijl zij mijn kast na keek, zei ze: „Hé, Ilse, wat een vreem- „Zo?" „Ja, helemaal stuk." „Tja, dan zal nummer 55 aan het stoo- pen moeten." Johanna is verlegen. Zij verzamelt al haar moed. „Ik zou het graag doen voor juffrouw Manuela." „Ach onzin, Johanna. Je hebt zelf werk genoeg. Je hoeft ook nog niet het werk van anderen te doen." „Maar voor juffrouw Manuela zou ik het graag doen." „Zo?" „Ja ik weet niet het is zo'n lief kind. En bovendien heb ik meelij met haar. Zij huilt zoveel 's nachts. Haar hoofdkussen is 's morgens vaak helemaal nat." Juffrouw von Bernburgs stem wordt afwijzend. „Ach, Johanna, dat verbeeld de smaak heb je louter mannelijke toneelspelers." „Ach, dat heeft toch niets te maken met wat ik bedoel." „Nou, dan weet jij er niets van!" Het dikwangige dienstmeisje Johanna sleept een zware mand met wasgoed de trap op. Op iedere tree blijft ze staan en wacht even. Dan gaat ze slaapzal I binnen en legt op ieder dekbed een pak schoon goed. Als zij voor bed num mer 55 staet aarzelt ze, scharrelt Ma nuela's goed. houdt een nachthemd te gen het licht, onderzoekt de kousen en legt tenslotte alles met een zucht weer neer. Langzaam gaat ze het vertrek uit. Juffrouw von Bernburg hoort kloppen °P haar deur. „Binnen," roept ze en als zij zich aan haar schrijftafel half draait begint Johanna onhandig: ,Ik heb de was gebracht, juffrouw von Bernburg." „Goed. Johanna, dan kun je gaan." niet, doch vervolgt: „Juffrouw von Bern burg. Maar Johanna staat maar en gaat „Ja. wat is er Johanna?" .,Ik wou alleen nog zeggen, de was m^ern''immer röet erg mooi je je maar." „Neen, heus niet. juffrouw von Bern burg. Ze zal wel heimwee hebben, denk ik." „Ja. waarschijnlijk." Een ogenblik is het stil. Johanna kreukelt haar schort in haar handen. Juffrouw von Bernburg schijnt na te denken. Dan wendt zij zich tot het meisje: „Haal de was van nummer 55 eens hier." Johanna's goede ogen lichten op, nu ze bereikt heeft wat ze wilde. Ze loopt terug naar de slaapzaal, pakt ijlings Manuela's hele stapel op haar arm en legt die, ieder stuk met een ontroerd gemurmel begeleidend aan juffrouw von Bernburg voor. Juffrouw von Bernburg onderzoekt de kleren nauwkeurig. „Zeg tegen juffrouw von Meinhardis, dat ze bij me komt. Ze is nu in de tuin." „Ach graag, juffrouw von Bern burg Johanna, opgelucht, heeft in haar ijver .een heuse knix gemaakt en is weggerend. Totaal buiten adem brengt zij de bood schap over, en Manuela, door Edelgard begeleid, klimt aarzelend de trap op. „Zeg, Edelgard, wat kan ze toch van me willen? Ik ben verschrikkelijk bang' Voor de deur gekomen, zou ze het liefst weer omkeren. „Zeg, als er maar :iets ergs is. Als ze maar niet boos is.. Edelgard.. nee.." Zij houdt de hand van Edel gard tegen, die door aankloppen een eind aan deze scène wil maken. „Nee, zeg, wacht nog een ogenblik." En terwijl ze heur haren glad strijkt, wint zij tijd. „Maar Leel, ze wacht „Ja." Manuela neemt een rechte hou ding aan, en Edelgard klopt voor haar op de deur. Een ogenblik blijft Lela in de deuropening staan. Zij wacht op een woord. Juffrouw von Bernburg keert haar schrijvend de rug toe. (wordt vervolgd) (.Advertentie) Bontcollactie is nü op haar mooist! Een edele nertsmanteleen magnifieke persianer, een weelderige bisamjas in Uw garderobe!,,. Het zou iedere vrouw gelukkig maken. Een edelbontmantel van DORA VAN DE VEN is een subliem kledingstuk, maar ook een solide belegging. Komt U eens kijken naar onze modieuze modellen, schitterende kwaliteit en enorme keuze. De bontcollectie is nü op haar mooist! BREDA r EINDSTRAAT 14 - TEL 01600-31086 TILBURG: HEUVELSTRAAT 44 - TEL. 04250-23900 Volgens een Russische raketdeskundi- ge zaï Rusland „in de nabije toekomst" zijn eerste bemand ruimtevaartuig lan ceren. Prof. A. Blagonrawov, die op een in formele persconferentie sprak, zei dat de vrijdag gelanceerde satelliet met twee honden aan boord „maar een rou tine-experiment" betekende en dat hij verwachtte dat het eerste bemande ruimteschip „in de nabije toekomst" zou worden gelanceerd. Blagonrawov en zijn collega Leonid Sedov nodigden de pers voor een bij eenkomst uit naar aanleiding van de lancering van de Russische satelliet. Zij beantwoordden alle vragen, maar hun antwoorden waren meestal vaag. Blagonrawov zei dat de honden en de andere dieren in het ruimteschip levend terug zouden moeten komen. Op de vraag wanneer dat zou gebeuren ant woordde hij: „Wanneer het bevel wordt gegeven". Op de vraag hoeveel voedsel er voor de honden was, zei hij: „Genoeg om hen in leven te houden totdat wij ze laten landen." In de Elzas is opgemerkt dat de eer ste trek van ooievaars naar het zuiden reeds heeft plaatsgehad. De ooievaars vertrokken uit de omge ving en vlogen in zuidelijke richting weg. Dit wordt opgevat als een teken dat het einde van de zomer nabij is. Een zebra heeft een havenstaking in Dublin veroorzaakt. De vraag was: „Is een zebra levende have De havenarbeiders die het dier los ten en naar de dierentuin van Dublin zonden, vonden van wel en eisten de hun toekomende toeslag voor het lossen van levende have. De scheepvaartmaatschappij was een andere mening toegedaan en weigerde de toeslag uit te betalen. De arbeiders staakten en zeven sche pen van de maatschappij konden noch gelost noch geladen worden tot de maat schappij beloofde de zaak later nog eens te bespreken. j I kwartje per kolom 4 kolommen f I St. II- C I u u si- I r 5 K II in IV I I kwartje per kolom - 4 kolommen f I.- I st. i B I- I -f J I I —I Hierboven plaatsen wij nog enkele invulkolommen voor onze puzzel Vul in: 1, 2 of 3.... en win. Deelnemers kunnen deze gebrui- |t- 11- IL ir ti_ I1 K is II! --I ken als zij meet dan vier kolommen willen invullen. Inzendingen uiterlijk dinsdagavond 18.00 u„ postbus 2500. Amsterdam. i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 3