800 Walcheren NAPOLEON I EN HUGO NIET SAMEN IN GOES Optimistisch mosselvangst geluid over Waddenzee Vooruitzicht brouwgerst nog groot vraagteken Zó beaon het seizoen Brand verwoest café in centrum van Oosterhout Verpleegsters hebben nieuw huis in Sluiskil KL Loopjongen berouwvol terug met tien mille Zwaargewonde ontscheept Z.-Vlaanderen Badgast vermist in Zeeland Dagblad De Slem Bloemenshow in veilinghallen te Kapclle Zeeuwen naar Harlingen Ambtenaar van fraude verdacht DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 22 AUGUSTUS 1960 Y akantieprogramma voor de jeugd m m' „u*«!C srt mtmtm Schrijven van CHY aan leden NCB Hoogwaterstanden VLUCHT IN PYJAMA Jaarlijks concours „Jacoba van Beieren'1 Rotterdamse zege in Ronde van s-Heerenhoek Arnemuiden won Middelburg klopte C.H.R.C. Eenhoorn toernooi te Oostburg Zeeland Sport sterker dan Terneuzen MARKTEN O Vandaag Morgen Radiopn MIDDELBURG 't Trefpunt organiseert deze week een vakantieprogramma voor de jeugd van onze stad onder het motto: Jeugd-Va- kantie-Vreugd. Iedere dag zijn er acti viteiten, variërend van een maskerade- optocht tot een tentenbouwwedstrjjd. Verder zal er gerolschaatst worden, een zeepkistenrace worden gehouden en een puzzeirit worden verreden. Zaterdagmid dag is er een slotmiddag in 't Trefpunt, waar een sneltekenaar, een goochelaar en een poppenkast-ensemble zullen op treden. Morgen is het de dag van de grote jeugd-maskerade-optocht. De stad zal daveren van het lawijt der zelfgemaak te imitatietrommels inclusief alle blik ken en deksels. Om half tien 's morgens is het aantreden geblazen voor de jury op de Dam die een prins of prinses zal aanwijzen. Om elf uur wordt deze op de Hof van Tangen gekroond. Daar gaat men in optocht naar toe volgens deze route: Dam-noordzijde, Molstraat, Span jaardstraat Balans, Wagenaarstr., Bree Lutherse Kerklaan, Molenwater, Korte Noordstraat, Lange Noordstraat, Markt langs Stadhuis, Gravenstraat, Hoogstr. Nieuwe Haven, Turfkaai, Houtkaai Se- geerstraat, Lange Delft, Markt, langs Stadhuis Vlasmarkt, Beddewijkstraat, Lange Viele, Hof van Tangen. Om twee uur 's middags wordt er aan de Parklaan een straattekenwedstrijd georganiseerd. VLISSENGEN Zondagmorgen arriveerde op de rede van Vlissingen het Noorse vrachtschip Havtroll met aan boord een zwaar ge wond bemanningslid. Tijdens de reis van Amerika naar Antwerpen was de zee man in de machine-kamer getroffen door een zwaar motoronderdeel. Hij liep hierbij ernstige verwondingen aan het hoofd op. Voor de aankomst van het schip had de kapitein van de Havtroll de Vlissingense agenten van de rederij reeds per radio ingelicht, zodat bij aan komst de gewonde onmiddellijk met een rede-afhaalboot van het loodswezen aan de wal gebracht kon worden om direct in het ziekenhuis opgenomen te worden. Aan boord nog was eerste hulp verleend door een dokter van hier. Scheepsbeweging Vlissingen aangekomen. 19-8 Griek St, George. 20-8 Dts. Contentia. 21-8 Noor Gardhav. Vlissingen vertrokken 20-8 Griek St. George. 21-8 Noor Gardhav. Gepasseerd naar Antwerpen (Ned. sche pen) 19-8 Zonnenkerk Denzo, Thuban, 20-8 Henja, Tjoba, Eems, Eenhoorn, Zuiderkerk, Zeevaart, Urkersingel. 21-1 Ida Jacoba, Aspera, Hydra, Merwe, Doyd, Malta. Heilloo, Reest. Gepasseerd naar zee (Ned. schepen) 19-8 Willemijn, Finlandia, Taurus, Kroonborg, Ubbergen, Daphnis, Caltex Gorinchem, Schie. 20-8 Maarsbergen, Martini, Beta, Gazelle, Tubo, Fambo, Sonja-D, Eagle. Paris, 21-8 Denzo, Al pha Sont, Zonnekerk, Ria, Ommenkerk Thuban. Door twee kranteknipsels van zeer verschillende data op één vel geplakt te hebben is er over het bezoek van kei zer Napoleon I en het bezoek van Vic tor Hugo aan Goes een begripsverwar ring ontstaan. In ons artikel over het vertrek van de heer Verwer uit Goes en Korenbeurs in de krant van dinsdag 9 augustus komt de volgende passage voor: In 1811 logeerde keizer Napoleon met zijn ge malin Marie-Louise in het hotel. Victor Hugo, die toen ruzie had met Napoleon, legde zich bij de familie van de Putte te rusten. Nu blijkt inderdaad, dat keizer Napo leon in 1811 in de Korenbeurs heeft ge logeerd. Van deze gebeurtenis is in de hall een gedenkplaat aangebracht. Ook Victor Hugo heeft Goes bezocht, zij het dan op een veel later tijdstip. Uit publikaties van dr. D. A. de Graaf in het Zeeuwse tijdschrift van maart '53 en in het boekwerk van A. G. van Ha mel „Het letterkundige leven van Frank rijk" kan men lezen over de ontvangst ten stadhuize door de dominee en ge meente-archivaris Soetbrood Piccard in 1867. Deze zeer ontwikkelde man sprak Hugo als volgt in het Frans toe: Het is niet alleen de dichter die ik in u begroet, meer nog begroet ik in u de verdediger van de mensheid, de held van de literaire revolutie in 1830. Het Franse gezelschap was zeer ver baasd dat men in Goes kennis droeg van de grote veldslag in het jaar 1830 bij de eerste opvoering van Hugo's Her- nani, te Parijs geleverd tussen klassie ken en romantieken, zo staat verder in dit boek te lezen. Ook kan men een der gelijke passage terugvinden in de Zeeuwse Courant van het jaar 1867. Hugo logeerde inderdaad bij de fami lie Fransen van de Putte, en had ruzie met Napoleon de Derde i.p.v. met keizer Napoleon I. Dat hij dit niet onder stoelen of ban ken stak, blijkt uit het artikel van dr. de Graaf: Ondanks dat de Korenbeurs een van de weinige bezienswaardighe den met historische achtergrond was, interesseerde het Hugo absoluut niet of de voorganger van zijn grote „vriend" Napoleon III er gelogeerd had. alhoe wel hij met dit feit toch de historische achtergrond bedoelde. '"«KTT» leiTa. £Jt irm L»** HULST De Camere speelt een stuk van Toine van Bergen De Camere van Rhetorica ,,De Trans figuratie" opent met de Hulsterse ker mis, op de eerste zondag in oktober, het nieuwe speelseizoen met het Neder landse blijspel ,,De bungalow". Dit stuk werd geschreven door Toine van Ber gen, die onlangs is benoemd als toneel adviseur voor Zeeland. Brengt de Ca mere dus met de kermis (op zondag, maandag en dinsdag) naar de goede traditie dit blijspel, er staat nog veel meer op het programma voor het ko mende seizoen. Vorige week is met de repetities een begin gemaakt. TERNEUZEN BOTSING Zaterdagmorgen kwam de 19-jarige F. C. O. met de auto door de Julianastraat richting Axelsestraat gereden. Van Ter- neuzen kwam de 41-jarige W. V. S. op zijn scooter aanrijden. Op het kruispunt Julianastraat - Axelsestraat gaf de au to geen voorrang aan de van rechts ko mende scooter, zodat een aanrijding volgde. Het gevolg hiervan was, dat de scooterberijder een sleutelbeenbreuk op liep en beide voertuigen lichte schade bekwamen. Op het strand van Renesse in Zeeland hebben ongeruste leden van een jonge- mannenvereniging en politie gisteravond urenlang gezocht naar de 27-jarige Nieuwdorper D. Louwerse, die tijdens het zwemmen in zee is verdwenen. Toen in de loop van de avond zijn kle ren op het strand werden gevonden, gaf men het zoeken op. Aangenomen wordt dat de man is verdronken. Hij was met een jongemannenvereni- ging naar Schouwen-Duiveland gekomen om er een weekend door te brengen. Dagblad oooi Zealand Rayonkantoor mor Zeeuwsch-Vlaan deren: Huist Steenstraat 11 telefoot 2377. Rayonredactevr: W de Leeuw Rayunbeheerder. L K. M de Jong Rayonkantoor voor Walcheren en 'L Beveland: Goes Wests Inge) 96 tele toon 2236 Rayonredacteur: C. Bastianen RayonbeheerderJ. ?aJt Prijs voor losse advertenties Destenk; voor de editie voor Zeeland f l),li per mm 1 mm Ingezonden Mededeling - 3ti mm gewone advertenties Bi) eon tract aanzienlijke reductie „Kleintjes": 3 regels or minder 1 W elke regel meer 1 0,15 Bi) plaatsing ook in Brabantse oplage resp f UK) 3D 0.40 Bij 3 achtereenvolgende onge de plaatsingen, de derde plaatsing geld. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september zal in een van de veilinghaNen in Ka- pelle-Biezelinge een grote bloementen toonstelling worden gehouden van de plaatselijke Ploraliavereniging. Op deze tentoonstelling zullen in de eerste plaats ruim 500 planten van de schoolkinderen van Kapelle en Biezelin- ge te bewonderen zijn maar ook vele particulieren zullen hun mooiste plan ten er heen brengen. Voorts is er een grote groep van dahlia's, welke zijn gekweekt door een aparte groep in de Floraliavereniging. De inzet hiervan is een wisselbeker. Er zijn vele prijzen beschikbaar ge steld. De bloemententoonstelling zal worden gecombineerd met een feest in de vei ling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van een plaatselijke handel ir. tuinbouwmachines en bestrijdingsmidde len. Op het veilingterrein zullen op zater dag 3 september ballonnen voor een wedstrijd aan de schoolkinderen wor den uitgereikt. 's Middags is er een jubileum-puzzel- rit voor auto's, motoren en brommers dcor Kapelle en omgeving, 's Avonds vindt in een der veilinghallen de prijs uitreiking plaats en dan zal er ook een gezellig ontspanningsprogramma zijn van muziek en zang. Dit wordt ver zorgd door de mandolinevereniging „Excelsior" uit Kruiningen o.l.v. de heer B. Leys. De gedenksteen, die in De Korenbeu. te Goes is aangebracht. De hoofdinspecteur visserij-inspectie te Amsterdam, ir. H. A. M. van Erp, heeft te Harlingen een pessimistisch ge luid laten horen over de toekomstver wachtingen voor de garnalenvisserij en een optimistisch geluid over de ver wachtingen voor de mosselkwekerij. Op de bijeenkomst, waarop ir. van Erp sprak, werd gezegd, dat er dit jaar minder garnalen gevangen zijn dan vo rig jaar, toen het ook ai een matig jaar was, maar dat de vissers niet klagen omdat de geringe opbrengst in kilo's ge compenseerd werd door een hogere prijs per kilo, zodat in totaal toch nog In een uitvoerig bericht, dat is ver spreid onder alle leden van de N.C.B. in Zeeland en west-Brabant heeft de C.H.V. een uiteenzetting gegeven van de huidige situatie op de brouwgerstmarkt en daaraan toegevoegd de verdere voor uitzichten voor de brouwgerst. Een nieuw overzicht over de brouwgerstsi- tuatie stelt de C.H.V. na 25 augustus in het vooruitzicht. Uitvoerig wordt in dit schrijven inge gaan op de vraag, waarom de C.H.V. het gewenst achtte reeds voor het sei zoen een bodem in de brouwgerstmarkt te leggen en zelfs op zodanige hoogte, dat deze op dat moment niet verant woord leek. Verder wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom de coöpe raties slechts in beperkte mate inkoch ten en wel maximaal 25 pet. van de hoe veelheid, die per teler beschikbaar was. Men komt dan tot de slotsom, dat met genoegen is geconstateerd, dat het nage streefde doel is bereikt. De prijsdaling is opgevangen, nadat de C.H.V. stelling heeft genomen tegen de lage inkoopprijs voor boerenschone brouwgerst van ma ximaal 27,50, waarmee het C.B.K. op de markt verscheen. En de noodzakelij ke verhoging van de export-restitutie is inmiddels door de overheid toegepast (de export-restitutie is gelijk gemaakt met de invoerheffing op gerst en ge bracht op 7.- per 100 kg). V ooruitzichten Onder de titel „Verdere vooruitzichten voor brouwgerst" tekent men aan, dat de internationale noteringen nog steeds laag blijven. Door de verhoogde export restitutie zal het toch wel mogelijk wor den exportzaken af te sluiten. Of het di rect tot betere brouwgerstprijzen zal lei den is van twee dingen afhankelijk. Ten eerste bestaat het gevaar, dat sommi ge exporteurs de verhoging van de ex portpremie zullen aanwenden om tot la- De rijkspolitie te Zierikzee heeft aan gehouden een ambtenaar van de cultuur technische dienst, werkzaam te Zierik zee. De ambtenaar wordt ervan ver dacht betrokken te zijn bij financiële onregelmatigheden tot een bedrag van enkele duizenden guldens (circa 3500). Hij zal maandag voor de officier van justitie te Middelburg worden geleid. gere offertes in het buitenland te ko men. Op de tweede plaats is het bekend dat naast Frankrijk, dat onder gunstige omstandigheden heeft geoogst, ook in Engeland, Denemarken en Duitsland een zeer uitgebreide goede brouwgerst- oogst staat. En dat deed de internatio nale noteringen al tot een laag prijsni veau dalen. Er ligt dus nog een groot vraagteken. Als het minder goede weer nog even aanhoudt dan wordt de brouwgerst duur der. Slaat het weer in een goede rich ting om en komen de oogsten in de ge noemde landen gezond binnen dan zijn de vooruitzichten minder goed. f 535.000 gulden meer verdiend werd. Men vroeg zich af, of deze geringere vangst veroorzaakt was doordat in het voorgaande jaar ook ,,puf" gevangen werd (kleine garnalen) en of er daar om iets gedaan moet worden om aan deze situatie het hoofd te bieden. Voorts werd bekend gemaakt, dat de bioloog, de heer Boddeke uit IJmuiden, binnen kort een rapport gereed hoopt te heb ben waarin de achteruitgang in de gar- nalenstand bewezen wordt. Over de mosselenkweek werd gezegd, dat het Waddengebied dit jaar een goe de produktie gaf in tegenstelling tot het Zeeuwse gebied. Voorts werd er aan herinnerd, dat in het Waddengebied dc schadelijke mosseiparasiet niet voor komt. De laatste jaren wordt reeds 50 tot 80 procent van de nationale produk tie door de Waddenzee geleverd. Door de veel grotere uitgestrektheid van het visgebied kan dit percentage nog hoger konicn te liggen, totdat de Waddenzee de produktie geheel voor haar rekening neemt tengevolge van de uitvoering van het Deltaplan. De moeilijkheid voor het Waddenge bied zit nog in de verwateringsplaat- sen, die Zeeland van nature heeft door een groter verschil tussen de getijen en het hoger slibgehalte van het water en die in het Waddengebied kunstmatig ge maakt zouden moeten worden, een pro ject dat enkele miljoenen zal kosten, maar dat noodzakelijk geacht wordt om dat het noorden de mosselvissers uit Zeeland zal moeten opnemen als het Deltaplan de kweekgronden in Zeeland opeist. Reeds zijn 21 vissers uit Zee land in Harlingen komen wonen. Morgen, dinsdag 23 augustus, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoogwaterstanden: Hansweert 3.41 en 15.48 uur; Terneuzen 2.58 en 15.08 uur: Vlissingen 2.33 en 14.40 uur; Wemeldin- ge 4.24 en 16.38 uur. iviisscmen uesKunüig, misschien ook mei, maar in ieder gevi. met smaak werden zaterdag te Bruinisse de eerste mosselen var het seizoen gegeten. Heel wat toeristen lieten zich de kans op di heerlijke zeebanket tegen een symbolisch prijsje niet ontgaan Op de Bruinisser markt werden de mosselen, ter ere van ck opening van het seizoen, in grote ketels gekookt en voor twintig hele centen per bord verkocht. Wat er dan verder mee gebeurde is omstandig op bijgaande foto te zien. In de nacht van vrijdag op za terdag, omstreeks half drie, is brand uitgebroken in café ,,'t Zon- neke" op de Zandheuvel te Oos terhout. Op het moment waarop het vuur ontdekt werd, stond het café reeds in lichterlaaie. De be woners, de heer en mevrouw van Son, konden zich met hun kind amper in veiligheid stellen. Nadat zij gewaarschuwd waren door een buurman, de heer Buziau, vlucht ten zij in pyjama de straat op. Niets kon gered worden. De gehele buurt bevond zich reeds op straat toen de brandweer en de politie arriveerden. Vele van de buurtbewo ners waren wakker geschrokken door het rinkelen van de caféruiten, waarvan er één door een persoon, die toevallig passeerde, werd ingeslagen. De andere ruiten sprongen door de hitte. De tegen over het café wonende buurman, de heer P. Huijben, schreeuwde genoemde passant nog toe geen ruiten in te slaan, doch op hetzelfde moment kwam de gro te caféruit rinkelend uit de sponningen. Even later was het café een loeiende vuurzee, welke zo'n grote hitte ver spreidde, dat de ruiten van de huizen aan de overzijde van de straat nog sprongen. De brandweer, die na het alarm van de brandmeldingspost, ge vestigd ten huize van overbuurman Huij ben, snel ter plaatse was, kon niets van het café redden. De mannen dienden zich te beperken tot het behoud van de naast gelegen woningen. En zij slaag den daarin dank zij de doortastende wij ze. waarop het vuur gelokaliseerd werd. Behalve het café brandde ook de zolder uit. Het vuur was niet te bedwingen. Zachtboard, hout en rietbeschot waren Na de brand restte nog slechts een ruï ne. De foto geeft er een triest beeld van. Op de voorgrond de restanten van het biljart. een te willige prooi. Bovendien was in het café een grote vooraad spiritualiën opgeslagen in verband met de kermis, die zondag is begonnen. Toch zal de heer Van Son tijdens de kermis caféhouder zijn. Dank zij de be middeling van de heer J. van Bekhoven heeft het gemeentebestuur hem een voorlopige gelegenheid elders toegewe zen. Door de Kon. Handboogsociëteit „Jacoba van Beieren" werd j.l. zater dag haar jaarlijks concours gehouden. Door het zeer ongunstige weer, kon de wedstrijd pas een uur na de vast gestelde tijd een aanvang nemen. 4 schutters van diverse sociëteiten namei deel. De uitslag was als volgt le hoofd vogel G. Steijns, „Willem Teil", Kloof- terzande 2e hoofdvogel, met wiss beker A. Westveer „Edele Handboog Oudelande. deze kwam thans defintjef in het bezit van de „Edele Handboor daar deze reglementair voor de 3e mfcal achtereenvolgens was behaald, le zij vogel F. v. 1,oenhout. „Jacoba v. Beie ren", Goes. 2e zijvogel H. Koens, „Spes Nostra", Overzande. le bovenkal J. Vereecke, „Willem Teil", Kloosterzande 2e bovenkal F v. Loenhout voorn., le onderkal J Rijk ..Concordia" 's Heeren- hoek. 2e onderkal F. Ossewaarde, „Doel naar hoger". Wolfaartsdijk. le klep A. de Jonge-Rijke, „Willem Teil", Ove- zande. 2e klep C. Lous ..Edele Hand boog". Oudelande. 3e klep P. Vermue, „Jacoba v. Beieren". Goes. Meeste vo gels J. Rijk „Willem Teil", Overzande. in r Elke NTS-av de aanvanj NTS - journal het aantal gert de tv - ontvai ]en vermeld m wekking om aa doen indien z niet is gebeui Tweeënzeventig verpleegsters van het St. Elisabethziekenhuis in Sluiskil betrekken op woensdag 31 augustus dit gebouw, dat een rtfke aanwinst voor Sluiskil betekent. Niet alleen hebben die verpleegsters er een prach tig thuis" mee gekregen, ook voor de plaats Sluiskil zelf is dit frisse moderne flatgebouw een magnifiek monument. Voor de rust in het zieken huis is deze bijzonder fraaie oplossing bovendien een aanzienlijke verbe tering. Architect van dit moderne bouwwerk is ir. W. van Dael uit Bre da. Hij is er in geslaagd hiermee Sluiskil werkelijk te verrijken en voor de verpleegsters een modern, huiselijk en comfortabel tehuis te scheppen. De verpleegsters van het St. Elisabethziekenhuis dat een goede honderd meter verderop staat, zullen er zich best in thuis" kunnen voelen. Ter wijl ze er meer en beter dan ooit hun vrije uren in kunnen besteden. Zoals wij reeds meldden zal het flatgebouw op 31 augustus a.s. met enige feestelijkheid en officieel in gebruik worden genomen door zuster Augusta de algemeen overste van de zusters van Moerdijk. (Van onze verslaggever) Het uitstapje van dc sinds don derdag vermiste achttienjarige Bredase loopjongen P. J. is in As sen berouwvol geëindigd. Hij kwam zich daar, volgens de Bre dase recherche, zaterdagmorgen omstreeks acht uur bg de politie melden. Van de meegenomen elf duizend gulden had hg er duizend opgemaakt, die hg besteedde aan nieuwe kleren, een bromfiets en vermoedelijk aan pleziertjes. De jongen is naar Breda overgebracht en daar op het hoofdbureau van politie ingesloten. Hij wordt eerstdaags voor de officier van justitie geleid. J., die nog niet eerder met de politie in aanraking is geweest, vertrok per trein vanuit Breda naar Amsterdam. De Bredase politie vermoedde dat al, nadat vrijdag J.'s fiets in de Bredase stationsrijwielstalling werd gevonden. Het grootste deel van het opgemaakte geld maakte de jongen in Amsterdam op. Vandaar reed hij op zijn nieuwe bromfiets naar Leeuwarden, waar hij kleren kocht, en later naar Assen, waar de spijt het van avontuurzucht won. Bij de Bredase groothandel Smits van Tetrode, waar J. ongeveer een jaar werkzaam was, genoot de jongen alge meen vertrouwen. Hij is vaker en met grotere bedragen voor storting naar het stationspostkantoor gestuurd. Zondag 21 augustus werd de 9e Ronde van 's Heerenhoek verreden. Er ver schenen 60 nieuwelingen aan de start. Nadat wethouder L. Traas met een toepasselijk woord de renners en het organiserend comité had toegesproken, gaf hij het sein tot vertrek. Er werd in hoog tempo gestart en na enige ronden maakte zich een groep van tien renners los van het peloton. Herhaaldelijk werd door het peloton ge poogd deze renners in te halen, en menige poging werd ingeluid door de plaatselijke favoriet F. Boonman. Toen er nog 15 rondes waren te rijden, ging F. Boonman alleen uit het peloton om de tien koplopers in te halen. Dit gelukte echter niet. In de laatste ronde kwamen nog twee renners uit de groep helpen. Niets kon echter meer baten. De uitslag was als volgt1. P. van Dorst, Rotterdam 2. A. Hermus, Nij megen 3. W. Vleesman, Haarlem 4. P. de Haan, IJsselmonde 5. H. Pee- ters, Haarlem 6. W. Somer, Halfweg; 7. E. Koster, Kapelle Biezelinge 8. B. v. d Horst, Den Haag; 9. A. Rustsen, Den 'Bosch en 10. F. Boonman, 's Hee renhoek met 1 minuut en 58 seconden. De adspiranten Bij de adspiranten namen elf renners deel, die direct na de nieuwelingen ver trokken voor tien rondes. De uitslag C. P. Leunens, Amsterdam 2. W. F. Leeman, leiden3. W. Jacobs, Best. De gemiddelde snelheid bij de nieuwe lingen was ruim veertig km per uur, de afstand was 80 km, en zij hebben die gereden in een uur en 58 minuten. De aspiranten legden de 22 km af in 36 minuten en 35 seconden. De sterke zaterdagvoetbalclub Arne muiden, waartegen het oud-Zeeuwse elf tal vorig seizoen zijn enige nederlaag leed, heeft ook ditmaal kans gezien de volle buit binnen te halen. Na 10 minu ten opende Poortvliet de score (10) en op wat gelukkige manier zorgde Schuit daarna voor 20. Schroevers ver grootte de voorsprong zelfs tot 30, maar De Smit kon de ruststand op 31 brengen. Poortvliet had na rust het eerst succes (41) en A. Meerman voerde de stand zelfs op tot 51, maar kort voor het einde kon Moes met een fraaie kopbal de einduitslag op 52 brengen. De recette plus de opbrengst van de „doelpuntenactie" samen 108,50 was voor Sport steunt Zonneveld. Middelburg heeft vooral in de eerste helft tegen de Oostelijke tweede klasser uit Renkum een beste partij voetbal weggegeven en de 30 voorsprong die de groen-witten reeds na ruim een kwartier hadden veroverd, was aller minst geflatteerd. De bezoekers lieten het er echter geenszins bij zitten en nog voor de rust werd de achterstand tot 31 verkleind. Middelburg speelde ook na de rust slechts bij vlagen zoals in de eerste 20 minuten en toen na een kwartier C.H.R.C. opnieuw doelman Hoogenboom voor een onoplosbaar pro bleem plaatste (32) dreigde zelfs nog een nederlaag. Onmiddellijk daarna echter schoot A. Vogel na een goed ge nomen vrije trap de bal in het C.H.R.C.- doel (42). In de laatste fase van de strijd schoot de linksbuiten der gasten nogmaals keihard in het Middelburg- doel (43) waardoor een uitslag werd verkregen, die wel in overeenstemming is met het vertoonde spel. De eerste wedstrijd werd door Oost burg tegen R.C.S. gewonnen met 10. Reeds na vier minuten scoorde J de Croo (01). Fraai keeperswerk van De Rijcke, wat hem veel open doekjes bracht, voorkwam de gelijkmaker. Tegen Biervliet liep Breskens tot 51 uit. Biervliet sloeg terug en in de laat ste minuten scoorde het tweemaal 53. In een zeer matige wedstrijd heeft de derde klasser Zeeland Sport met 5—4 gewonnen van de tweede klasser Ter neuzen. Het zag er echter in het begin niet naar uit, want Wissel had reeds na 1 minuut succes en na een kwartier leidde Terneuzen door een doelpunt van Meeusen met 02. Zeeland Sport kwam er wat beter in en van Maris, Klop- meyer en nogmaals Klopmeyer zorgden voor een 3—2 ruststand. Na de thee maakte Sandrina gelijk (3—3) maar Schuit deed nu ook een duit in het zakje (43). Van Vugt zorgde weer voor de Terneuzense gelijkmaker (4—41 maar weer was het Schuit die tenslotte de balans naar de kant van Zeeland Sport liet doorslaan (54). MIDDELBURG, 19 augustus. Ai# appels; Bintje: bonken 16, groten 14 drieling 34, Eerstelingen: bonkenli- 15, groten 911, drieling 45, Koop mans blauwe, groten 15—16; Fruit: To maten A 2237, B 2937, C 2327, prui men: Washington 4196, R. cl. d'Oullins 96102, Reine Victoria 61109, Belle de Louvain 5177, R. Cl. d'Althan 65- 115, Kirkes 4952, Peren: Clapps Fa vourite HI 75-85 51, 65-75 36—37, 65-70 41. 60-70 34—37, 55-65 32—35, 60-65 37, 55-60 29, XID 24—28, III 26—38, Precose de Trévoux III 28—37, Appels: Tyd. Early Worcester: HI 65-op 72, III 37, Benoni Hi 70-80 54, 60-70 50, Yellow Transpa- i rent Hl 60-70 39, III 17—32, Perzikrode Zomerappel Hl 70 80 63, 60-70 60—66, IID 42, III 49. Perziken 436, Frankenth3- Ier 181202, Netmeloenen 46—89 Sui- kermeloenen 69113, Ananasmeloener. j 75121, Bramen p. doos 2137. Appels: Early Victoria Hl 70 20 60-70 17—11, IID 10, III grof 12, Zigeunerin Hl 75- 85 2842 65-75 33—39 70-80 36 60-70 31 IID 22—31, III 24—35, Keswick HI 70-81 15, 60-70 16, IID 10, James Greeve Hl 80-85 50, 75-80 46—48, 70-75 39—46 65-71 38—45, 50-65 34, IID 37, III 23—39 Manks Codlin Hl 70-80 36 60-70 26, III 18-26. Appels kroet 8—20, Peren kroet 8—20 Appels verpakt: Early Mac Intosh H! 70-75 79, 65-70 7780, Bloemkool 4 p. kist 1 31—60, 6 p. kist 21—55, 8 p. kist 10-31, Komkommers A 832, B 817, C 8—11 Boskroten 4—8, Spinazie 5—21, postelein 510, dubb. prins. 5067, snijbonen 31- 77, pronkb. 3548, sla 833, andijvie 7, sov. kool 7, witte kool 4. rode kool 5—8 prei 5—20, waspeen 1019, bospeen U —23. p de Bayreuther 24 juli jongstled voering gegeven roemde opera „D der". De Beierse deze uitvoering Wolfgang Savval maakt, die vana zonden van 21.2! Vara zal deze uii MIDDELBURG 2 uur Raadsvergadering City 8 uur The geisha boy, a.l. Electro 7 en 9.15 uur Tarzan en ï- vijanden, 14 j. KLOOSTERZANDE R. Mahu 3 uur Kermisschietlng VLISSINGEN Alhambra 8 uur Hopla Conny, a.l. Luxor 8 uur Flitsende degens, 14 j- GOES Grand 8 uur Hercules en de koningin van Lydië, 14 j. HOEDEKENSKERKE 8 uur Raadsvergadering OOSTBURG Ledel 8 uur Rozen voor moeder, TERNEUZEN Luxor 8 uur Kop op, borst vooruit SAS VAN GENT Olympia 8 uur De Vikings AXEL Het Centrum 8 uur Met donderend C weid, 14 j. CLINGE Cinema v. Dljck 2.30 uur De kid kimono Zaal v. Dijck 6 uur Bal HULST Bioscoopgebouw 8 uur Some like it W" 18 jaar Stadhuis 10-12 en 2-6 uur Tentoonstel' ling schilderijen van de 17e eeuw* meesters Cornells en Paulus de Vol HULST Stadhuis: 10-12 en 2-6 uur Tentoonstel I ling schilderijen van de 17e eeuw* sl meesters Cornelis en Paulus de Vos- vl Bioscoopgebouw: 8 uur: Some li*e I hot,, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor: 8 uur: Gouden Bergen, a.L SAS VAN GENT Olympia: 8 uur. Het lachkanon van 0 infanterie. KLINGE J Cinema v. Dijck: 3 uur: Eva en de ie- gionair. 7.30 uur: De kid in kimono. -TERIKZEE Concertgebouw: 2 uur: filmvoorstelling I voor M-brigadiers. DINSDAG 23 HILVERSUM I. 402 i 7.10 Gym. 7.20 Gram. ning. AVRO: 8.00 Nws kind. 8.40 Gram. 9.00 De Groenteman. 9.15 9.40 Morgenwijding. Gram. 10.50 V. d. klei orgelspel. 11.15 V. d muz. 12.30 Land- en Lichte muz. 13.00 Nt gram. 13.25 Lichte muz Klarinet, cello en piar re ld en wij, lezing. 11 Hoe voeden wij vooi schappij op lezing. 16.15 Gram. 17.00 Ider 18.00 Nws. 18.15 Pianos 19.05 Gram. 19.45 Act. 20.40 Luigi Tarisio, h cital. 22.30 Nws., beur I S.O.S.-ber. 22.45 De I zing. 23.00 Lichte mu I 24.00 Nws. HILVERSUM II, 298 7.15 Gram. 7.45 Morgen 8.00 Nws. 8.18 Gram. 1 k V. d. kind. 10.00 V. d. I baken, lezing. 10.25 Grs 11.30 Gram. 11.50 Volal 12.00 Middagklok - n< H 12.30 Land- en tuinb. 12.55 Katholiek nws 13 wijzer. 13.20 Platennws Klein radiokoor. 14.io plattelandsvrouwen. 14 burry. hoorsp. 15.20 G ken. 16.30 Ziekenlof. li Beursber. 17.45 Reger- brief uit de Nederlar Henk Dennert. 18.00 G uitz.: De nieuwe brug consument. Een praatj N.I.V.E. over marktonc ding van het congres ciety for Opinion Surv search. 18.30 Lichte m Act. 19.25 Gram. 19.55 22.25 Boekbespr. 22.30 I Missie in Congo, vraa 23.20 Gram. 23.55-24.00 BRUSSEL, 324 m. - Weerber. 12.35 Gram Nws. 13.15 Lichte muz 16.00 Beursber. 16.06 muz. 17.00 Nws. 17.10 Boekbespr. 17.50 V. d. sold. 18.50 Gram. 19.01 20.00 V. d. vrouw. 21.00 22.15 Lichte muz. 22.51 l BRUSSEL. 484 m l| nomuz. 12.30 Gram. 13. J muz. 14.03 Gram 141 I ?raJT- 16-<" Lichie m. Lchte muz. 18.30 Ork muz. 19.30 Nws. 20.00 B I Koor, ork. en sol. 22 f T elevis DINSDAG 23 AD NTS: 20.00 Journ er Film. 20.35-22.15 Muzika VLAAMS-BELG. 1( daehte en actie. 19.30 N 20.20 Overn. v. d Bei opera. 22.00 Kunstkron. FRANS-BELG. 19.3 ten. 20.00 Journ. 20 35 t I muz. 22.05 Journ.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 2