HAMMARSKJOELD SPEELT DE BAAS, BEWEERT RUS Mosselvloot onder stoom Rini, Ria, Jopie en Sieta Strelka en Bjelka weer thuis na achttien toeren om aarde RAKET" IN BIOSCOOP Naar climax van geschil in Veiligheidsraad Oppositie (bij Tsjombe kabinet-Loemoemba valt binnen vijftien clagen WRAAK Tibet in V.N. Barbara vraagt president Sovjet-Unie: „Geef mijn man strafvermindering' De Gaulle roept premiers verbroken Malifederatie Bosbrand (opzet) legt twee dorpen geheel in as Sovjettriomf na ruimtesucces van Amerikanen Geen hulpdollars naar Cuba Aardverschuiving in Polen Verkeer en water eisen doden DAGBLAD VOOR ZEELAND Iets warmer Powers behoudt zijn salaris Argentinië belooft joden bescherming Ministerlaat u botersmokkel toe? 100e JAARGANG No. 23449 yoor God, Roninffin en Tndertand Uitgave N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H. B. Brader Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda, Reigerstraat 16, I Tel. 22341 (3 lijnen). Postgiro 278841 MAANDAG 22 AUGUSTUS I960 Abonnementsprijs f 7.per kwartaal, 8.20 per post - f 0.54 per week. Buitenlandse abonnementen op aan vraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.40 per mm (Ing. Med. 1.Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureauvoor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 98 I telefoon 2236 Bureau voor Zeeuwsch-VlaanderenT HULST. Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 telefoon 2601 OOSTBURG: Nieuwstraat 41 telefoon 35) Hammarskjoeld heeft gisterenavond in de Veiligheidsraad met nauw bedwongen verontwaardiging gereageerd op de uitlatingen die de Kongolese leiders, niet name premier Locmoemba, de laatste tijd naar zijn hoofd slingerden. Hij gaf in zijn rede ter opening van deze nieuwe speciale zitting aan Kongo gewijd, uiting aan zijn bezorgd heid om de manier waarop men het werk van de Verenigde Naties bejegent en hij zei dat het peil van de beweringen en de gebeurtenis sen in Kongo de laatste tijd bijzonder laag is. Hij wees de beschuldigingen van de hand dat hij inzake Katanga buiten zijn boekje zou zijn gegaan, hij wees er ook or dat men erop kan rekenen dat bin nen een week nu alle Belgische militai ren uit het land zullen zijn teruggetrok ken hij had hierover garanties van Brussel en tenslotte stelde hij dat hij een nieuwe omschrijving van zijn taak door de Veiligheidsraad, zoals Loe- moemba dat eiste, niet nodig acht. Hij heeft zich aan de door de raad eerder al omschreven taak gehouden, zei Hammarskjoeld. die ook ontkende dat zijn gezag in Kongo van twijfelach tige aard zou zijn. De aard en de oor zaak der moeilijkheden ligt bepaald ei gens anders, liet de secretaris-generaal duidelijk doorschemeren. Alsof hij van deze rede geen woord gehoord had, stelde Loemoemba's woordvoerder bij de V.N., vice-premlcr Kizenga, direct hierna opnieuw de reeks van eisen die de eerste minister al had laten horen. Hij diende een memoran dum in dat erop neerkomt dat de Kon golese regering overheersende mede zeggenschap krijgt in alles wat de Ver enigde Naties ondernemen. Alle havens en vliegvelden moeten volledig onder Kongolees gezag wor den gesteld, alle nog resterende Bel gen moeten worden ontwapend, de V.N. moeten over alle beslissingen eerst overleg plegen met de regering en daarna ook weer rapport uitbren gen. kortom, het gehele apparaat van de V.N. moet worden ondergeschikt gemaakt aan de grillen van Loe moemba, daar komt het aAthans op neer. Eigen uitleg'''' Terwijl Kizenga zijn eisen formuleer de. zat Hammarskjoeld voortdurend het hoofd te schudden. Slechts met één voor stel de instelling van een adviescom- j missie kon hij akkoord gaan. De Russische gedelegeerde Koeznetsov verklaarde dat de neutraliteit van de I V.N. ten opzichte van het geschil tussen Kongo en Katanga een uitvloeisel is van de persoonlijke uitleg die Hammars kjoeld geeft aan de besluiten van de Veiligheidsraad". Hammarskjoelds uit leg. aldus de Rus, „heeft geen enkele wettige en bindende waarde". Door deze verklaring bracht Koez netsov het geschil tussen de secretaris generaal van de V.N. en het Kremlin in de volle openbaarheid en dacht me nige afgevaardigde terug naar 1952, toen de Russische regering de eerste secretaris-generaal, Trygve Lie, tot aftreden dwong. Koeznetsov beschuldigde Ham marskjoeld ervan plannen te on dersteunen voor een internationaal vreemdelingenlegioen uit de Nato- landen in Katanga" en waarschuw de: „Dit zou kunnen leiden tot een vloed van werkelijke vrijwilligers uit andere landen in Afrika zowel als uit andere continenten, die de trou we vrienden zijn van een onafhanke lijk Kongo". Men beschouwde dit als een recht streeks dreigement met „vrijwilli gers'' uit communistische landen. Arrestatie Terwijl in New York de Veiligheids raad vergaderde zette in Kongo de tra gedie zich voort. Als wraak voor het gevangen nemen van de Katangese mi nister Kalonji, die met vrouw en kinde ren in Leopoldstad vastgehouden wordt, ai resteerde de regering van de afge scheiden provincie gisteren de Kongole se minister René Mwamba, die in Loe moemba's kabinet de portefeuille van justitie beheert. Hij was aan boord van een Sabena- vliegtuig dat uit Leopoldstad naar Eli- sabethstad was vertrokken. Het werd onderweg opgeroepen naar Kamina koers te zetten en daar te landen. Toen het er landde, werd Mwamba door Ka tangese politiemensen uit het toestel ge haald en gevangen gezet. PRINSES MARGRIET zou in blijde ver wachting zijn. wil het gerucht in Londen. Officieel werd het ontkend noch be vestigd. MET DEENSE koningspaar gaat in oktober op uitnodiging van Eisenhower voor een officieel bezoek naar de VS EEN JONGEN uit Santpoort die in Engeland op vakantie is, heeft aan de zuidkust lange tijd gevangen gezeten op een rots. waarheen hij geklauterd was. Een brandweerman kon hem nal halsbrekende toeren redden. WEST-DUITSLAND had gehoopt op een recordoogst, maar die verwachting is door de zware en langdurige regenval de bodem ingeslagen. VIJF DODEN en veertien gewonden zijn m het afgelopen weekeinde in Algerië gevallen door terreurdaden. Bij Blida werden twee kinderen vermoord. HET GESPREK over de ontwapening in Geneve, dat al maanden sleept, wordt maar weer eens opgeschort. Voor vijf wteken deze keer. EEN MAN werd gedood en 43 gewond tijdens een grootscheepse valscherm oefening in Amerika, waarbij 7000 man ineens werden afgeworpen. TWEE KLEINE kinderen werden in het Amerikaanse Chattanooga het slacht offer van de rassehaat: bij een dyamietaanslag raakten zij ernstig ge wond. 6 6 IN ALMELO wordt sedert 18 augustus 5^ .vfl*penjarig meisje vermist. Hen- drikje Olijve. DE WERELD-missietoto heeft voor de laatste ruk nog een aantal lotenver- Kopers nodig en het centraal missie- commissariaat doet daarom een beroep op ieder die zich voor het goede doel een eigen katholieke pers voor Afrika) wil inzetten Intussen is het opmerkelijk dat de Kongolese minister naar Katanga onder weg was. Er werd beweerd dat hij daar heen ging als speciale afgezant van Loemoemba naar Tsjombe. De zoon van een Kongolese oppositieleider, die ook in het vliegtuig zat en die eveneens naar Tsjombe op weg zou zijn geweest om te onderhandelen, werd tegelijk met Mwamba uit het toestel gehaald. Onderhandelingen De Katangese premier is druk aan het praten met vertegenwoordigers van de Kongolese partijen, die inzien dat pre mier Loemoemba een hoogst gevaarlek spel aan het spelen is.... De leider van de M.N.C.-delegatie, die Paul Katanga heet, heeft verklaard dat de besprekingen, die thans worden gevoerd, binnen vijftien dagen zullen lei den tot de val van Loemoemba en zijn regering. Hij zei dat de oppositie in Kongo hiervoor „extra-parlementaire middelen" zou gebruiken. „Wij zullen een confederatie oprichten in de vorm van een statenblok, en zo Loemoemba opzij zetten." Een Belgische officier heeft verklaard dat de Belgische troepen in Katanga zul len blijven totdat de V.N.-politiemacht de veiligheid van allen, Europeanen en negers, garanderen kan. En de terug trekking moge een feit zijn, aldus deze Belg, de troepen in het basisgebied Ka mina vallen hier niet onder. Gevangen In Leopoldstad heeft de regering de veerdienst naar Brazzaville (de hoofd stad van het vroegere Franse Kongo) stil laten leggen, uit wraak voor het feit dat een Frans vliegtuig met leden van de oppositie in het Kongolese parlement in Brazzaville is geland. Meteen werd een Canadese journalist gearresteerd, die door V.N.-bemoeiingen pas uren later weer vrij kwam. Boven dien had de Kongolese regering vijftien Belgische parachutisten laten arresteren, die in Matadi worden vastgehouden. Zij kwamen slechts uitrustingsstukken van vertrokken militairen ophalen en de Kongolese autoriteiten wisten ervan, maar niettemin werden de vijftien man nen. toen zij in Matadi aankwamen, meteen gearresteerd. Het zou een soort van wraakmaatregel zijn, omdat een aantal Belgische militairen, volgens de Kongolese machthebbers, zich als V.N.- militair m vermomd hebben. Kizenga had het daarover ook in de Veiligheids raad g«had. Verwachting, medegedeeld door het KNMI, geldig tot vanavond, op- gemaakt zondagavond 23.15 uur: l Zonnige perioden en droog weer. I Zwakke tot matige zuidelijke wind. I opnieuw iets warmer. J Vandaag: zon onder 19.50 uur. Maan onder 19.44 uur. Morgen: zon op 5.36 uur. Maan op 6.41 uur. Zó feestelijk lag de vissersvloot van Bruinisse er zaterdag in de Nieuwe Haven bij, toen Bruinisser vissers uit moesten varen voor de opening van het mosselseizoen. Brui nisse had er een feestelijke dag van gemaakt, met speeches ten gemeen tehuize en een vlootschouw op de Grevelingen. In het Dijkwater wer den de eerste mosselen gevist en door vier burgemeesters, mr. F. Th. Dijckmeester van Zierikzee, de heer A. C. Willemsen van Yerseke, de heer H. K. Michaëlis van Goes, ere voorzitter van de organiserende vis serijvereniging en de heer C. H. v. d. Linde van Bruinisse, geproefd. Malakka en Thailand hebben gevraagd om een debat in de al gemene vergadering van de V.N. over de kwestie-Tibet. Beide lan den verklaarden dat de fundamen tele rechten van de mens, waarop ook het Tibetaanse volk aanspraak kan maken, „systematisch worden genegeerd". In het verzoek wordt verwezen naar het rapport dat een commissie van on derzoek van de internationale commissie van juristen over de kwestie Tibet heeft uitgebracht. Dit rapport „is een duide lijke bevestiging van de voortdurende pogingen om de traditionele levenswijze van het Tibetaanse volk en zijn reli gieuze en culturele waarden te vernieti gen". ,,De situatie baart ernstige be zorgdheid", aldus de verklaring van Thailand en Malakka. Mevrouw Barbara Powers heeft op een persconferentie in Moskou meege deeld, dat zy vandaag, maandag, de Russische president Leonid Brezjnev wil verzoeken de tien jaren gevangenisstraf van haar echtgenoot te bekorten. Zij vertelde, dat zij haar man tydens hun ontmoeting verteld heeft dat zy deze en andere pogingen wil ondernemen maar dat hij er weinig van verwacht. „Maar", aldus mevrouw Powers, ,,ik kan niet uit Moskou weggaan als ik niet President De Gaulle van Frankrijk heeft de premiers van Soedan en van Senegal uitgenodigd naar Parijs te ko men voor een bespreking van het con flict tussen beide staten van de Mali federatie. Tussen beide landen is het zaterdag tot een bfeuk gekomen. De federatie maakt deel uit van de Franse gemeenschap. De wetgevende vergadering van Sene gal had de onafhankelijkheid van het land geproclameerd, hetgeen er op neerkomt dat de al vóór de zelfstandig heidsverklaring der beide landen ge vormde federatie uiteeta gevallen is. In Je Senegalese hoofdstad werd be weerd dat de Soedanese premier, die ook premier van de federatie was, ge poogd had een staatsgreep te onder nemen. In het land werd de noodtoe stand afgekondigd. De federatiepremier Modibo Keita en andere politici uit Soedan, die in de Senegalese hoofdstad vertoefden op het moment van de breuk, werden onder huisarrest geplaatst en enkele van hen werden gearresteerd. Later zond de regering van Senegal hen naar hun eigen hoofdstad. Meningsverschil De achtergrond van de breuk is een verschil in opvatting over de toekomst van Afrika, waarin de Soedanezen strenge gezagcentralisaties willen zien groeien. Dat is geheel in tegenspraak met de Senegalese opvattingen, die wel federatief gericht zijn maar die geen plaats laten voor al te stevige banden. De Gaulle heeft in zijn uitnodiging aan beide premiers gezegd te hopen dat zij zich zullen onthouden van maatrege len die de toekomst van beide landen in gevaar zou kunnen brengen. De politie vermoedt, dat door opzet telijke brandstichting de bosbrand is ontstaan, die twee Amerikaanse plaatsen, Michigan Bluff en Bath, in de as heeft gelegd. De piloot van een vliegtuig van het boswezen, die op een routinevlucht was, heeft een jeep de plek zien ver laten, waar het vuur uitbrak. „Uit er varing weten we, dat mensen en vuur samengaan", zei de brandwacht. Een piloot, die over het toneel van de brand vloog, vertelde, dat een dikke zwarte rookwolk tot op 5000 meter hoog te opsteeg. In de Sierra Nevadas is ook nog een brand uitgebroken, waarbij een gebied van 80.000 ha van het nationale park van Tahoe verwoest werd. de overtuiging heb al het mogelijke ge daan te hebben. Wat betreft mijn plan nen voor de toekomst: we wachten tot dat onze petitie bij president Brenzjnev is ingediend." De ontmoeting van vrijdag was zo vol van emoties, vertelde zij verder, dat er nauwelijks gepraat werd. Zij zei ervan overtuigd te zijn dat haar man beslist geheel de oude is gebleven. Maar hij was zeer, zeer zenuwachtig. Hij hefet haar vertelddat hij niet wist dat zijn ouders en vrouw in Mos kou warentotdat hij hen zag. Tijdens het proces had hij nauwelijks naar hen durven kijken, omdat het hem te veel aangreep. Mevrouw Powers ver telde dat zij hem een telegram ge stuurd hadtoen zij in Moskou aan kwam, maar dat hij zei dat hij het niet gekregen had. Vóór het proces had hij 108 dagen een zaam opgesloten gezeten. Op de eerste dag van het proces zag hij voor het eerst weer een tijdschrift. Wel was hem verteld, dat er heel wat publiciteit over zijn zaak was, iets wat hem niet erg be viel, aldus mevrouw Powers. De advocaten, die mevrouw Powers naar Rusland vergezeld hebben, deelden mee, dat het mogelijk is dat de drie jaren die Powers volgens het vonnis in een gevangenis moet doorbrengen, ver kort worden tot anderhalf jaar. Daarna komt hij in een strafkamp, waar vrou wen vaak bij hun echtgenoten mogen verblijven. In de gevangenis zal Powers waarschijnlijk een keer in de maand be zoek mogen ontvangen. Geen vervolging De Amerikaanse regering zal Francis Powers niet vervolgen, omdat zij in zijn gedrag geen reden ziet voor een gerech telijke actie tegen de veroordeelde pi loot. Dit werd verklaard door de woord voerder van het State Department, Lin coln White. White deelde mede, dat een regeling is getroffen voor „voortgezette compen satie" voor Powers zolang deze in Rus sische gevangenschap zou verblijven, en een regeling voor het onderhoud van zijn vrouw. White ging niet nader in op de details van deze financiële regelingen. Verraad Het Engelse weekblad „Empire News" heeft de verdwijning van twee Ameri kaanse code-experts in verband ge bracht met het neerschieten van de U-2 van Powers. Het blad verdenkt de twee verdwenen experts, Bernon Mitchell en William M Martin, ervan de Russische geheime dienst op de hoogte te hebben gebracht van de vlucht van de U-2. De Russische rakettendeskundigen hebben een nieuwe triomf geboekt het ruimteschip met de twee hondjes Strelka en Bjelka is zaterdag na acht tien razendsnelle reizen rond de aarde behouden op onze planeet teruggekeerd, precies binnen het berekende gebied. De honden kwamen hun verzorgers, toen de cabine na de landing opgepikt was, kwispelstaartend tegemoet en kregen een lekker maal. Ze zagen eruit als honden die zojuist een bijzonder plezierig reisje gemaakt hebben. Moskou pakte, om het unieke feit te vieren (het was de eerste maal dat levende wezens na een ruimtevlucht van 700.000 km op aarde terugkeerden) bij zonder uit. De radiouitzending werd onderbroken het was een literaire rubriek die de eer had plaats te maken voor Strelka en Bjelka om de Russen het heuglijke nieuws te melden. In de Russische hoofdstad gingen geluids wagens de straat op, om het uit te galmen en de Moskovieten waren er zo enthousiast over dat ze bij duizenden de straat op liepen. „Dit is een voorbode voor een be mande ruimtevlucht" zei Tass en be kende Sovjetruimtegeleerden beaam den dat, al lieten ze angstvallig na data te noemen. „Eerst moet hele maal zeker zijn dat de eerste ruimte reiziger volkomen veilig terug kan komen" zei men. De cabine waarin de hondjes zaten had overigens nog meer dieren aan boord muizen, ratten en vliegen. Ook naar deze beesten ging de belangstel ling der geleerden uit, toen de levende have terug was. Intussen is al uitge- maakt dat geen van hen enig nadeel heeft ondervonden. Ook de meegestuur de planten, schimmels en microsco pisch kleine waterplantjes deden het na de vlucht door de ruimte nog best. „Alleen van de gewichtloosheid heb ben de dieren iets gemerkt, maar last hadden ze er niet van" zeiden de deskundigen. „Ze wenden er gauw aan". Vanaf de basis had men de honden tijdens de vlucht per televisie kunnen gadeslaan. Ze waren rustig aan het eten, terwijl hun ruimteschip in de ruimte rond de aarde suisde.... VI/ BEMAND De commentaren op het Sovjetsucces waren niet van de lucht. „Ik had zoiets al verwacht" zei Von Braun. „De Rus sen staan op het punt een bemand ruimteschip te lanceren" aldus prof. Loveli van Jodrell Bank. (Overigens heeft een Russische ruimtegeleerde ge zegd dat daaraan eerst nog proeven met apen moeten voorafgaan). „Het is een mooi succes" heette het in Washington, „en de datum is handig gekozen". Men neemt n.l. aan dat de Russen juist dit tijdstip kozen om de twee laatste succesvolle Amerikaanse ruim- teschoten te kleineren en in de scha duw te stellen en bovendien om Eisen howers recente verzekering dat de V.S. alles doen om de Russen bij te benen, af te zwakken. Overal houdt men nu de adem in wie zal het eerste bemande ruimte schip lanceren *Na het avontuur van Strelka en Bjelka is menigeen ge neigd op de Russen te gokken, maar wie weet Beide partijen zyn nu on geveer even ver en even kundig, be toogden in commentaren verscheidene geleerden. Netjes in net Intussen heeft ook het Amerikaanse succes met de Ontdekker Veertien veel lof geoogst. Zoals we al in het kort konden melden is de capsule, nadat deze tijdens de vlucht ovér Alaska per radio signaal was losgemaakt, keurig in een net opgevangen. Het is de eerste keer dat het gelukt is. Een ander capsule is kortgeleden uit de oceaan opgeviét, nadat het vliegtuig met het net de neersuizende capsule gemist had. Nu lukte het prachtig op ca. 2500 meter hoogte kwam het ding, na enkele malen om de aarde ge cirkeld te hebben, keurig in het net. De commandant van het toestel kreeg de hoogste Amerikaanse luchtmacht onderscheiding voor zijn prestatie het Distinguished Flying Cross. Ook de be manningsleden kregen een medaille. Hartelijke groeten van (v.l.n.r,) Rini Dobber, Ria van Velsen, Jo pie Troost en Sieta Posthumus— uit het zwemstadion in feome. De V.S. hebben geweigerd Marokko toestemming te geven om met Ameri kaanse hulpverleningsdollars Cubaanse suiker te kopen. Mogelijk zal ook andere landen worden verboden gelden uit Amerikaanse hulpverlening te gebruiken voor handel met Cuba. Het contract voor de lening van 10 miljoen dollar (38 mil joen gulaen) aan Marokko voor de aan koop van suiker is veranderd om Cuba als leverancier van suiker uit te scha kelen. Naar aanleiding van de waarschuwing die de leiders van de joodse bevolking van Argentinië geuit hebben om het recht in eigen hand te nemen als de aan vallen door straatschenders op joodse in gezetenen niet ophielden, heeft de po litie onmiddellijke bescherming toege zegd. De minister van Binnenlandse Zaken, Alfredo Vitolo, heeft verklaard, dat de regering geen enkele vorm van rassen discriminatie of godsdienstige geschillen in Argentinië zou dulden. Hij beloofde, dat onmiddellijke maatregelen zouden worden genomen tegen de antisemieten die begin vorige week een joodse jon gen neerschoten en ernstig verwondden. In het Zuidpoolse dorp Wysoka is «en gebied van 20 ha langzaam aan het ver schuiven als gevolg van de recente over stromingen. Bomen vielen op huizen, vloeren golfden en bronnen werden ge dempt. Gelijksoortige verschijnselen zijn in de vlakten van Silezië en Krakau gemeld. Een groep deskundigen is op weg naar de geteisterde gebieden om middelen te zoeken het grondwater te draineren. Als gevolg van de overstro mingen en zware regens heeft men de oogst niet tijdig kunnen binnenhalen. Het Tweede-Kamerlid de heer Beer- ning (CHU) heeft aan de minister van Financiën schriftelijk het volgende ge vraagd: 1. Heeft de minister kennis genomen van de inhoud van een artikel in „De Boer", het weekblad van de Belgische boerenbond, waarin betoogd wordt, dat van Nederlandse zijde, „blijkbaar niets in het werk wordt gesteld" om de smok kelhandel van Nederlandse boter naar België te beletten en dat Nederland een illegale afzet oogluikend duldt en zo doende schade berokkent aan de Bene luxpartner? 2. Kan de minister mededelen, of het in dit artikel gemaakte verwijt juist te achten is, en, zo neen, kan hij dan enige nadere mededelingen doen over' de maat regelen, die getroffen zijn qm deze smok kelhandel te beletten? Het weekeinde liet weer verscheidene verkeersongelukken en verdrinkingsge- vallen noteren: bij Apeldoorn werd een Almelose automobilist gedood bij een botsing met een vrachtauto; in Rotter dam werd een 18-jarige jongeman het slachtoffer van een aanrijding met een motorrijder die onder invloed op de wfcg reed en plotseling naar links zwenkte en bij Wellerlooi vond een bijzonder gecompliceerd verkeersongeval plaats, waarbij zwaargewonden vielen. Op een onbewaakte overweg te Oister- wijk is het zevenjarige meisje Corrie de Brouwer door een trein aangereden en gedood. Ook een onbewaakte bij Ter- schuur eiste een dode: een bromfietser stak daar over toen een trein naderde. In Zandvoort verdronk een Duitse badgast toen hij probeerde zijn zoontje, dat te ver in zee was gegaan, te redden. Uit Laval in Frankrijk werd een bij zonder tragisch ongeval gemeld: vijf kin deren uit één gezin, in leeftijden van 18 maanden tot 12 jaar, verdronken toen de auto van hun vader tijdens een plezier- ritje uit de bocht vloog en in het water viel. In V. S. Bij er.kele grote verkeersongelukken zijn tijdens het weekeinde in de V.S. dertig mensen om het leven gekomen. Zeven jongemannen reden bij South He ro in hun auto me' grote snelheid tegen een boom en werden allen op slag ge dood; in de staat Missouri kwamen bij een ongeluk vijf mensen om het leven; in Florida en Tennessee bij twee onge lukken beide keren vier mensen. De bioscoopbezoekers in Den Hel der schrokken zich zaterdagavond een ongeluk: een zeventienjarige jongen, die geboeid naar de film zat te kijken, begon plotseling te knet teren en te roken alsof hy een raket was. Het had daar trouwens wel iets van weg: hij had twintig vuurwerk bommetjes in zyn zak, zelf gemaakt. Het was zó warm in de bioscoop dat de boel begon te ontbranden. Men scheurde de jongen de kleren van het lichaam om al te ernstige won den te voorkomen. Hij moest niette min naar het ziekenhuis.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1960 | | pagina 1