De landman heeft geen genoeglijk leven meer SPINWIEL JONGE Pantserwagen met 950 kg boter aangehouden Scheve toren opgetild en in het lood gezet De „Vittangi' is vlot De Propaganda-avond van het Rode Kruis te Sluis ZUID-BEVELAND Lading wordt thans gelost Rede van voorzitter N.C.B. afdeling Lewedorp 2 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 23 FEBRUARI 1957 Enkele scheve voorstellingen Chaamse versperring was te zwaar Audiëntie DOKTERSDIENSTEN Dienst dierenartsen Walcheren MIDDELBURG Gratificatie voor de politie VLISSINGEN Winkeliers willen weg uit Havendorp GOES Burgerlijke stand Hoogwaterstanden Serooskerke zet Pisa te schande ZEEUWSCH-VLAANDEREN AXEL Verkeerseiirsus Carnavalsviering in het Gezellenhnis HULST Exploilatie tribune voetbalveld OOSTBURG AGENDA Vandaag Morgen Maandag S-] De afdeling Lewedorp van de NCB vergader le in café Menheere, onder leiding van de heer J. Boonman Jz., die na de opening een pttige beschou wing hield over de landbouw- en prijzenpolitiek en vaststelde, dat he' leven van de landman niet zo genoeg lijk meer voortrolt als in de eeuw van Hubert Poot. gevallen-verzekering bij de L. T. B, hadden, geheel overbodig zich nog hadden verzekerd tegen de wettelijke aansprakelijkheid. Spreker wees er op hoe belang rijk en nodig deze w.a.-verzekering is en verklaarde dat de polis van de NCB de schade dekt voortvloeiende uit de w.a. voor de landbouwer en zijn inwonende minderjarige kinde ren. Stoot, zei spreker, dit risico van uw bedrijf af. Verder beval spreker zijn gehoor aan de bedragen der brandverzeke ring te bekijken, omdat in de mees te gevallen die bedragen veel te laag Te lang is de land- en tuinbouw zoet gehouden met toezeggingen en enkele geleerde volzinnen, maar in de al gemene welvaart werd niet gedeeld. Gelukkig dat de „bestedingsnota" wat meer perspectief opent, want door de immer oplopende aanschaf kosten van inventaris is het land bouwbedrijf veel kwetsbaarder ge worden. Resoluut trok spreker enige sche ve voorstellingen, waarvoor hij voor al de P.v.d.A. aansprakelijk stelde, recht en bestreed met klem van re denen de suggestie, dat men de klei ne bedrijven, maar moest opruimen, omdat die niet voordelig genoeg zouden produceren. Vrij uitvoerig behandelde spreker wat op het congres der K.V.P. over de landbouwpolitiek is gezegd. Met genoegen stelde hij vast, dat de KVP op de bres zal staan voor de belan gen van de landbouw; dat is nationale politiek, want er is geen verzekerde volkswelvaart als het de land- en tuinbouw niet goed gaat. De jaarverslagen werden uitge bracht door de heren C. de Baar en J. Boonman P.z. Het ledental bleef staan op 45 en de rekening sloot met een klein batig saldo. De aftredende voorzitter en secre taris, de heren Boonman Jz. en C. de Baar werden bij acclamatie her kozen. Verzekeringskwesties Na het huishoudelijk gedeelte heeft de heer Bonant, directeur der verzekeringen van de N.C.B.gespro ken over het onderwerp: verzeke ringen. Spreker begon met er op te wij zen, dat het t.b.c..-fonds van de NCB niet behoort tot de verzekerin gen. De premie daarvoor groot Hen gulden is gekoppeld aan de contributie der standsorganisatie. Ieder lid van de NCB die deze tien gulden betaalt, heeft met zijn hele gezin recht op volledige vergoeding voor de ligdagen in een sanatorium. Voor hen, die ook lid zijn var. een ziekenfonds met aanvullende verze- derin, bedraagt de premie veel min der dan tien gulden. Spreker zette uiteen, dat de NCB eigen verzekeringen heeft op het gebied van brand, hagelschade, on gevallen, ziekengeld, ziekenhuisver- pleging, enz. en hij beklemtoonde, dat allen, die by de ongevallenverzeke ring zijn aangesloten, automatisch ook verzekerd zijn tegen de wette lijke aansprakelijkheid. Veel misverstand heerst t.a. hier van op Z.-Beveland, zei spreker, want op verschillende dorpen was hem ge bleken, dat vele boeren, die een on- (Advertentie) zijn, wat bij eventuele brandgevallen funest wordt. Verschillende details van het ver zekeringswezen werden nog belicht door de spreker, die o.m. verklaarde, dat ieder lid, dat verzekeringen heeft lopen bij de L.T.B., die tegen dezelf de voorwaarden kan afsluiten bij de N.C.B. Alle leden op Z.-Beveland zullen binnenkort worden bezocht door een inspecteur van de NCB om een en ander te beepreken. Enkele gestelde vragen werden nog door de heer Bonants beantwoord. Het eeuwige Pastoor Wolff, de geestelijk ad viseur, wende zich even van het materiële af en vestigde aan de hand van een Evangelie-verhaal de aan dacht op het feit, dat bij alle zorg voor het tijdelijke men het eeuwige niet moet vergeten. Benut, zei Z. Eerw., de komende missie goed, dat zal de beste ver zekering zijn, die u kunt sluiten. De voorzitter dankte daarna de sprekers en bracht hulde aan de katholieke pers voor de grote aan dacht, welke zij de laatste tijd schonk aan de problemen van de landbouwers. T" de meest gewilde jonge jenever Vrijdagochtend rond vijf uur is op de weg van Chaam naar Meerle een gepantserde luxe auto met 950 kg koelhuisboter vastgereden op een zware ver sperring van de douane. De be stuurder, enige inzittende van de wagen, wist te ontkomen. Wagen en boter werden in be slag genomen en naar Roosen daal overgebracht. Men neemt aan, dat het hier een transport betreft van hetzelfde com plot, waarvan vorige week in Breda een wagen werd gepakt, nadat in Chaam de voorlopers al in de kraag gepikt waren en waarvan ook nabij Meir reeds een transport verijdeld was. Uit de wijze van bepantsering blijkt, dat men hier met dezelfde organisatie te doen heeft. De thans in beslag genomen wa gen was min of meer door de dou ane verwacht. Er waren drie posten op de weg uitgezet, waarvan de tweede een lichte versperring had en de derde een zware. De posten lagen circa 100 meter van elkaar. In de Bioscoopzaal 't Zwin te Sluis werd de aangrijpende en spannende film ,,De laatste brug" met Maria Shell vertoond. Deze avond stond in het teken van propaganda van het Rode Kruis, verzorgd door de afd. west-Zceuwsch-VIaanderen, onder leiding van secretaris M.J. Hoste uit Oostburg. Bij de aanvang sprak de heer Hos te een hartelijk welkomstwoord tot de aanwezigen en uitte zijn vreug de over het aantal bezoekers, dat weer groter was dan vorig jaar. Hierna werden als inleiding een paar aardige korte filmpjes vertoond. De heer Hoste sprak over de werk zaamheden van het Rode Kruis in het algemeen. Voornamelijk liet hij uitkomen wat het internationaal Ro de Kruis heeft gedaan bij de waters nood in ons land in 1953. Ook wat ons nationaal Ro 'e Kruis en ook in het bijzonder onze gewestelijke afde ling gedaan heeft vorig jaar om de nood der Hongaren te lenigen. Hij wees er ook vooral op, dat er naast financiële steun ook zo veel kan bereikt worden door het zenden van goede boeken en tijdschriften. Verder sprak hij over het werk van de gewestelijke afdeling, o.m. over de bloedtransfusiedienst, die zo'n enorme instelling is. Een woord van dank sprak hij tot de aanwezige do nors. Hij deelde mede dat er in ons ge west 280 donors nodig zijn terwijl men er over 250 beschikt. Vervolgens -wam de jaarlijkse boot tocht ter sprake. Na er nog op te hebben gewezen dat al het geld wat deze avond opleverde aan het eigen gebied zou worden besteed, ging men over tot een verloting, welke op zeer vlotte en prettige wijze kon worden afgehandeld. Met veel aandacht werd daarna de hoofdfilm gevolgd. De sommatie van de eerste post negerend, nam de wagen de lichte versperring. De daarbij gelegen post vuurde op de voortrazende wagen, zonder die echter tot stilstand te kunnen brengen. Pas de tweede, zware versperring bleek ue pantserwagen te kunnen weerstaan, al zag dan de bestuurder kans om te vluchten. In de ochtend uren heeft men met de speurhond ge poogd de vluchteling op te sporen, maar zonder succes. Voor wat de botersmokkel betreft, valt over het gehele grensgebied een vergrote activiteit waar te ne men. De omvang van de botersmok kel, zoals mep die in 1953 en 1954 heeft gekend, is nog niet bereikt. Zowel van Belgische als van Neder landse zijde wordt daar een ver scherpte controle tegenover gesteld. De zwaarste vracht die men nor maal kan vervoeren is 500 kg. Voor een vracht als deze, 950 kg. zwaar, moet de .wagen met verzwaarde ve ren zijn uitgerust. De bisschop van Breda zal geen audiëntie verlenen op 24 en 25 fe bruari. De doktersdiensten zijn voor zon dag als volgt geregeld: Goes: dr. Weiten; Middelburg: dr. Feikema; Vlissingen dr. Grippeling; Heinkens- zand, Arendskerke en Wolfaartsdijk: dr. Vos Wolfaartsdijk; Oost Z. Beve land: dr. Arends Hansweert. Dr. Folmer te Driebergen neemt waar voor dr. Luyckx; dr. Kiviet te Borssele voor dr. Gelderblom en dr. Wöstmann te Kwadendamme voor dr. Kole. Te Axel wordt de dienst waargenomen door dokter Boor (tel. 666), te Terneuzen door dokter Nijs- ten. Op Z.-Beveland hebben zondagsdienst de heren J. Klaassen. Heinkenszand en G. Boneschanser, Kruiningen. (Advertentie) GEMEENTE MIDDELBURG. KOSTELOZE INENTING EN HERINENTING TEGEN POKKEN. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag 5 maart 1957 des voormiddags van 9-10 uur, gele genheid bestaat tot kosteloze inenting en herinenting tegen pokken in het Medisch Centrum, Eigenhaardstraat 2. Er wordt in het bijzonder de aan dacht op gevestigd, dat de leeftijd beneden de 2 jaar als de meest ge schikte voor inenting moet worden beschouwd. Voor een juiste vermelding in de vaccinatiebewijzen van de namen en geboortedata der kinderen is het ge wenst, dat bij de aanmelding het trouwboekje der ouders wordt mede gebracht. Middelburg, 20 februari 1957. Burgemeester en Wethouders voor noemd. A. J. Berenpas, wnd. burgemeester, ter. J. Ph. Koene, secretaris. 329-0 B. en W. schrijven de raad: „Het is u bekend, dat het politie personeel zijn taak in het jaar 1956 onder zeer moeilijke omstandigheden heeft moeten verrichten. Wij noemen slechts de moeilijkheden, welke zich in dat jaar in het Ambonezenwoon- kamp hebben voorgedaan. Van harte kunnen wij dan ook in stemmen met het voornemen van de voorzitter van ons college, aan het daarvoor, naar zijn oordeel, in aan merking komend politiepersoneel een gratificatie toe te kennen, gelijk aan 1 pet. van hun jaarwedde. De betreffende begrotingspost voor het jaar 1956 is evenwel niet toerei kend deze uitgave, welke een bedrag van rond 1.900,- zal vergen, te doen. Het is echter mogelijk de gratifi caties te verlenen door te beschikken over een gedeelte van het batige dienstsaldo over 1955. Wij stellen u voor ons een krediet van 1.900,- te verlenen. Een aanal in Havendorp geves tigde winkeliers heb ende raad ver zocht om toewijzing van gronden in 't nieuw te bouwen stadsgedeelte, om daarheen hun zaken te verplaatsen. B. en w. adviseren de raad, die a.s. woensdag bijeenkomt het vol gende aan adressanten te berichten: „Ofschoon thans wellicht enige mogelijkheden tot stichting van win kels in het nieuwgebouwde stads deel aanwezig zijn of zich in de toe komst r.og zullen voordoen, kunnen uiteraard geen positieve toezeggin gen in deze worden gedaan. In de eerste plaats willen wij u wijzen op de ruimte, welke in het „plan-oost., nog beschikbaar is voor de bouw van pl.m. 5 winkels. Deze kavels worden niet voor bepaalde kandidaten gereserveerd, zodat iedere gegadigde zich terzake tot ons colle ge kan wenden. Voorts zal in het uitbreidingsplan ..Paauwenburg" grond worden be stemd voor de bouw var. een aantal winkels. Zodra dit plan zal zijn vastgesteld, kunnen verzoeken tot vestiging van winkels binnen dit plan van uitbreiding tot ons college wor den gericht. Tenslotte vestigen wij nog uw aan dacht op de a.s. sanering van de oude stad. Mocht t.z.t. blijken, dat zich binnen dit gebied bepaalde ge legenheden tot vestiging Van be drijven voordoen, dan kunnen ver zoeken, dienaangaande in behande ling worden genomen". Geboren: Johannes zv W. Veer- hoek-Heerenthals; Johannes zv A. Kole-Bouma; Anna dv J. de Schipper- v.d. Endt; Ronald zv J. de Kimpe- Busman; Johanna dv W. v.d. Kloos- ter-Tholcnaar; Johanna dv Ch. de Bruin-Hol; Sebastiaan zv B. Rent meester-Rijk; Martinus zv J. Kwekke- boom-Visser; Pieter zv L. Baaijens- Paauwe; Isabella dv A. Stobbelaar- de Pauw. Gehuwd: M. Nieuwdorp 24 j. en J. Verbeemen 22 j. Overleden: C. Vermeulen 64 j. e.v. S. Peeters; T. Besems 5 weken; H. Huige 75 j. e.v. Chr. Noordhoek; M. Vermue 73 j. e.v. W. de Jonge. DOOR AUTO GEGREPEN. Gistermorgen werd mevr. S. - B. die per fiets van de Kloetingse weg kwam, op de rijksweg bij de spoor wegovergang-Voorstad, gegrepen door een juist passerende .bestelwagen, bestuurd door de këer J. v. d. W. uit Steenbergen. Mevr. S, smakte tegen de grond en en kreeg bloedende ver wondingen aan het hoofd Daar een en ander zich eerst ernstig liet aan zien, bracht de dokter haar naar ,,St.- Joanna", maar na een uur mocht ze r.aar haar woning in de Couwerve- Straat terugkeren. De bestuurder van de auto treft geen schuld. Heinkenszand OUDSTE INWOONSTER OVERLEDEN. De 95-jarige mevr. C. Tramper-de Jonge, oudste inwoonster van Hein kenszand is van donderdag, op vrij dagnacht vrij plotseling c verleden. Mevr. Tramper-de Jonge was r.og steeds vitaal en nam verleden jaar zelfs nog deel aan het reisje voor ouden van dagen. JAARVERGADERING KAB WERD DRUK BEZOCHT. Een zeer bevredigend aantal KAB- leden was naar zaal Hoondert geko men om daar de jaarvergadering mede te maken. Toen voorzitter Job Koens zijn ope ningswoord sprak, waren onder de aanwezigen o.m. de geestelijk advi seur, pastoor Witkamp en mr. dr. Mes. Perfekt tot »n elk delad R IJ N -B R.G'S A N D-E L S B U REA 'U rëRNEuiEN TELEFOON 2304 NOpRDSIRAAl 78 Voor de provincie Zeeland gelden voor morgen, zondag 24 februari, de volgende hoogwaterstanden: te Hans- weert om 11.10 en 23.57 uur; te Ter- neuzen om 10.54 en 23.37 uur en te Vlissingen om 10.24 en 23.07 uur. Maandag is het hoogwater: te Hansweert om 12.30 uur; te Terneu zen om 12.12 uur en te Vlissingen om 11.42 uur. Serooskerke heeft Pisa te schande gezet. In Pisa mogen ze dan een scheve toren hebben, Serooskerke deed daar niet voor onder. Maar wat Pisa niet klaar speelt, is in Serooskerke waar heid geworden. De scheve toren, waarvan de spits een meter uit het lood hing, staat recht. Dit merkwaardige werk, uniek in de Zeeuwse historie, was door Monumentenzorg opgedragen aan het Vlissingse aannemers bedrijf Bijkers, dat de toren in hel gelid zette onder toezicht van architect Van Beveren uit Middelburg. Met tien man en groot materiaal als motoren en vijzels is Bijker4 naar Serooskerke getrokken. Nadat de spits verwijderd was, werden de fundamenten onder de stenen reus losgewoeld. Daarna kwam het! De toren werd dertig centi meter gelicht en om zijn as gedraaid, waarna de opening werd opgevuld. Het resultaat was. dat het gevaarte bijna een meter werd verschoven en weer zo goed als recht staat. Er was uiteraard nogal wat belangstelling voor dit stoute stukje. Vrijdagmiddag. Kwart over vijf. Langzaamaan komt er op nieuw beweging in de „Vittangi". Trossen spannen zich en eens klaps: de Vittangi is los. Los van de plaats, waar zij sinds maan dagavond gekluisterd lag. Langzaamaan vaart de sleep in de richting der buitenhaven, tien compressors blijven lucht in het schip jagen, bergingsvaartuigen blijven langszij liggen en pompen onafgebroken water in de ruimen. Doch de „Vittangi" drijft en wordt omstreeks half negen gemeerd aan boei 7, achter in de buitenhaven van Vlissingen. Sinds woensdagmiddag hebben com pressors lucht in de tanks der „Vit tangi" gepompt. Vijftienduizend ku bieke meter. Twee havenkranen uit Rotterdam wisten 2300 ton ijzererts uit de rui men te halen, het aantal compressors die lucht in het schip persten, werd opgevoerd tot tien stuks. Uit België kwamen een drietal slepers assisteren het aantal bergingsvaartuigen groeide zienderogen, zodat het voor een ieder duidelijk was, dat nu alles op alles werd gezet. Aan de achtersteven lagen de sleep boten Gele Zee, Scaldis, Frankrijk en de Van Woelderen. Aan de voorsteven hadden drie Belgische slerers vast gemaakt en wel: Dominique Gerling, Geneviève Letzer en de Georges Let- zer. Minstens Zes bergingsvaartuigen omzwermden het schip, de twee kra nen lieten onophoudelijk hun ertsgrij pers in de ruimen zakken, de lich ters raakten voller en voller met erts uit de ruimen der Vittangi. Tegen het tij van hoogwater werd de spanning aan boord der bergings vaartuigen groter. De technische staf van Leen Smit, Van der Tak, Van den Akker en Union de Remorquage et Sauvetage, waren permanent aan boord van de ertstanker of bergings vaartuigen. Kapitein Manniëtte vertoefde sinds vrijdagmorgen vroeg weer aan boord van zijn schip, de machinekamer der Vittangi was in paraatheid. Het wa ter kwam hoger en hoger; langzaam aan kwam er beweging in de ertstan- ker, doch met het lossen der lading werd zo lang mogelijk doorgegaan. Om kwart voor vijf was het grote ogenblik eindelijk aangebroken: de Vittangi was definitief los. Langzaam aan zette de lange sleep zich in be weging, profiterend van de vloed- stroom. Omstreeks zes uur bereikte men de mond van de Buitenhaven, docli men wachtte het voller worden van de vloed af. Om kwart over ze ven draaiden de eerste sleepboten de mond der binnenhaven in, enige tijd later lag de Vittangi gemeerd aan boei zeven. Met drie kranen, welke uit Rotter dam ter assistentie werden gezonden wordt thans het lossen der lading aangepakt. Zodra het schip leeg is worden noodhe: stellingen aange bracht. Waar het schip definitief her steld zal worden is op dit moment nog niet bekend. Het ledental bevindt zich nog steeds in stijgende lijn en is nu gekomen op 128. Ook het Kan. van Schaikfonds en Herwonnen Levenskracht hielden met deze stijgende lijn gelijke tred. De voorzitter zag hierin het bewijs, dat de arbeider het grote nut van or ganisatie en in 't bijzonder van prin cipiële organisatie inziet. De penningmeester noemde in zijn jaarverslag de financiële positie van de afdeling gezond. Hij sloot 't boek jaar af met een voordelig saldo van ruim 300 gulden. De beide aftredende bestuursleden, de heren Pieters en Vermeulen, wer den herkozen. Voor een aandachtig gehoor schet ste mr. dr. Mes in een sterk gefun deerd betoog de ontwikkelingsgeschie denis van de arbeider tijdens z'n cau serie onder de titel: ..Menselijke ver houdingen in het bedrijf", één der onderwerpen uit het wmterprogram- ma van de KAB. Zeer interessant was de reis, waar op spr. de aanwezige arbeiders mee nam door de eeuwen heen, te begin nen bij de tijd van de arbeidsslaver- nij tot aan de moderne tijd, waar in de arbeider zich heeft ontwikkeld tot een persoonlijkheid. In zijn slot beschouwing schetste mr. dr. Mes de grote betekenis welke de bezitsvor ming voor de arbeidende stand zal gaan hebben. Ter sprake kwam aan het slot het verzoek van de geest, adviseur om twee afgevaardigden aan te wijzen ten einde zitting te nemen in de com missie, welke uit alle groeperingen wordt gevormd, teneinde plannen te ontwerpen voor heraanleg en onder houd van de r.-k. begraafplaats. De voorzitter verzocht spr. e.e.a. te willen toelichten. Na een korte dis cussie werden de heren Geijs en Jan- se verzocht in de commissie zitting te willen nemen. Deze functie werd door hen aanvaard. Yerseke FEESTAVOND Voor de leden en genodigden was door het vrouwengilde een avond ge organiseerd in zaal Nolet. Voor de eerste maal trad een toneelgroepje van het gilde voor het voetlicht met de opvoering van een tweetal toneel stukjes. Hoewel enkele dames nog nooit op de planken hadden gestaan wisten zij er zich goed door heen te slaan en mochten zij beide keren een welverdiend applaus in ontvangst ne men. Mede door de aanwezigheid van enkele toneelclubs uit de buurtparo chies was de zaal zeer goed bezet. Jammer dat vele eigen parochianen verstek hadden laten gaan en daar mee veel hebben gemist. Een gezel lig samenzijn besloot deze eerste avond van het Vrouwengilde. ORDEVERSTORING Tijdens een godsdienstige bijeen komst in een pand aan de Langeviiie en gehouden door de onlangs opge richte Gereformeerde Gemeente in Nederland werd door een groepje op geschoten jongelui van 'n soortgelijk kerkgenootschap getracht deze bijeen komst min of meer te boycotten en de 01de te verstoren. De telefonisch gewaarschuwde politie was spoedig ter plaatse om erger baldadigheden te voorkomen. Rilland REMBRANDT-AVOND. In het jeugdgebouw voor de Herv. Vrouwengroep heeft mevr. Huisman- Griep een lezing gehouden over Rem brandt. De lezing werd geïllustreerd door een prachtige kleurenfilm van Rembrandts beroemde meesterwer ken. Het was een leerzame avond. Kloetinge BEJAARDE WIELRIJDER LETTE NIET OP De 72-jarige H. Wissekerke uit Kapelle is vrijdagmiddag om 2 uur op het kruispunt bij de spoorweg overweg met zijn fiets gegrepen door een personenauto, komende uit de richting Bergen op Zoom. Het ongeluk gebeurdg toen W„ uit de Lewestraat komende, de hoofd verkeersweg wilde oversteken om in de Buys-Ballotstraat te komen en geen voorrang verleende aan ge noemde pei soneiiwagen. De bestuur der van deze auto, de heer H. G Rijsdijk uit Zwijndrecht, remde krachtig, maar kon niet meer voor komen, dat W. werd gegrepen en tegen het wegden werd geslingerd. Dokter Entink verleende eersti hulp. W.,die ren beenbreuk en eer; lichte hoofdwonde opliep, werd naai het ziekenhuis aan de Oostwal ver voerd. Westdorpe BOERENBOND VERGADERDE. In het oude schoolgebouw hield de boerenbond afd. Westdorpe een ver gadering voor de leden, die zeer druk werd bezocht. Aan het einde van de bijeenkomst werd de speelfilm „Ro man Holiday" vertoond. De heer Bonants uit Tilburg sprak in deze vergadering over de verze keringen van de boerenbedrijven. LUCHTWACHTDIENST VERHUISDE. De vergaderingen en bijeenkom sten van het Korps Luchtwachtdienst Westdorpe, zullen voortaan worden gehouden in café Sport bij de heer J. Gijsel. Het korps heeft zich daar blijvend gevestigd. Teerdag De biljartclub ..Ons Ge noegen" zal op zaterdag 2 maart haar .jaarlijkse teerdag houden in het clublokaal bij mej. M. Dehulsters. In de afgelopen week werd aange vangen met de geplande verkeerscur- sus. Op de eerste avond, die gehou den werd in de oude openbare school, kon de heer J. de Doelder ruim 40 deelnemers welkom heten, waaron der zeer speciaal Adjudant Fluit en de Wachtmeester le kl. Eggermont, consul voor veilig verkeer te Axel. Alvorens met de lessen aan te van gen, zette de heer de Doelder doel en strekking van de cursus uiteen. Ge zien de grote belangstelling mag deze cursus bij voorbaat reeds voor hon derd procent geslaagd worden ge noemd. Gedurende de Carnavalsdagen zul len in het Gezellenhuis de dagen der zotheid met de nodige zwier worden gevierd. Op zondag en maandag zal in een bonte afwisseling van muziek, zang, spel en toneel het publiek op een zeer originele wijze de bloeme tjes buiten kunnen zetten. Thalia - Tremola zal de besten onder haar leden weer voor het voetlicht bren gen, terwijl ook de grote jeugd-drum- band voor het eerst zal optreden. Dinsdag zal een groot gekostu meerd bal worden gehouden, dat in alles alle vorige avonden zal over treffen. Gisteravond heeft dg gemeente raad tijdens een spoedeisende ver gadering besloten een kasgeldlenir.g van f' 100.000 aan te gaan bij de Rijkspostspaarbank. Naar de voorzit ter meedeelde is het na veel moeite gelukt een geldschieter voor een, zij het bescheiden, lening te vinden. De ze lening is misschien later om te zetten in een vaste lening. De rente bedraagt 4 7/8 pet., waaronder 1/8 pet. voor de tussenpersoon. Tijdens deze vergadering besloot de raad ook akkoord te gaan met het voorstel van b. en w. om de ex ploitatie var. de nieuwe tribune op het gemeentelijk sportterrein te re gelen. Hopelijk kan deze tribune morgen in gebruik worden genomen. De regeling luidt als volgt: het en treegeld voor de voetbalwedstrijden bedraagt 25 cent, waarvan aar.- de supportersclub Blauw Geel als „ver koopprovisie" 5 cent wordt gegeven. De jaarabonnementen zullen f 2,50 kosten, waarvan de vereniging 25 cent krijgt. De supportersclub wilde dit op vijftig cent gebrcht zien, doch b. en w. oordeelden hun voorstel re delijk en handhaafden het dus. Er zullen dertien plaatsen voor het ge meentebestuur, inclusief voorzitter en secretaris, worden gereserveerd, en evenveel ten behoeve van het bestuur van de voetbalvereniging. Met deze regeling verklaarde de raad zich zonder discussie unaniem ak koord. Graauw GESLAAGDE AVOND In het patronaatsgebouw werd een spreekbeurt van Fons Jansen, welke spreekbeurt op grammofoonplaten was vastgelegd, afgedraaid, 't Onder werp was „Lichaam, Kuisheid en Liefde". Alles werd door lichtbeelden aan genaam verduidelijkt en toegelicht. Er was veel belangstelling en allen waren tevreden over het gebodene. Hengstdijk BENOEMING. De bischop van Breda heeft de heer Eug. J. E. Verschueren be noemd tot kerkmeester. Stoppeldijk WAGEN GEKANTELD. Op de provinciale weg ter hoogte van Rapenburgtol deed zich een ver keersongeval voor, dat nog vrij goed is afgelopen. Een vrachtwagen be laden met pakken stro, reed in de richting van Terhole, toen plotseling de rechtervoorband sprong. Mede ten gevolge van de gladde weg begon de wagen te slippen en kwam via het rijwielpad in een naast de weg gele gen weiland terecht, waar hij kan telde. De aanhangwagen kwam dwars over de weg te staan, waardoor het verkeer flink werd belemmerd. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. De gekantelde wagen is later op dc dag door een takelwagen weer in het rechte spoor gebracht. PROPAGANDA-AVOND VAN NLD. RODE KRUIS Dc propaganda-filmavond van de afdeling west-Zeeuwsch-Vlaanderen van het Nederlandse Rode Kruis werd zeer druk bezocht. De voorzit ter Hoste dankte de aanwezigen in zijn welkomstwoord voor de gewel dige opkomst, waardoor de zaal van het hotel de Eenhoorn te klein was. Het aantal leden is dit jaar geste gen van 450 tot 650. Tevens wees hij op het groot aantal donors in west- Zeeuwsch Vlaanderen voor de bloed transfusiedienst van het Rode Kruis, in totaal 250, waarvan Oostburg er alleen reeds 122 levert. Hoe groot dit aantal ook lijkt, toch is er volgens spreker, nog steeds een tekort. Het Rode Kruis doet dan ook een beroep op alle gezonde mensen, zich voor deze mooie taak beschikbaar te stel len. Ook de Kringsecretaris, de heer Constandse, wilde met een enkel woordje zijn tevredenheid betuigen met de activiteit van de afdeling west-Zeeuwsch-Vlaanderen. Nadat een tekenfilmpje en een film over de lectuurvoorziening voor zieken was vertoond, werd een loterij gehouden waarvoor in een minimum van tijd 500 loten waren verkocht. Ook de Amerikaanse verkoop van een koelhuishaan trok grote belang stelling. Hierna werd de prachtige film „De laatste Brug" vertoond. Het batig saldo, zowel van de en treegelden als van de loterij en de verkoop zijn bestemd, voor de boot tocht voor chronische invaliden, wel ke dit jaar van 16 tot en met 22 juni zal worden gehouden. IJzendijke TONEELCLUB SPEELT „DRIE IS TE VEEL". Morgenavond om half acht zal de toneelcl. de Leeuwerik haar jaarlijk se uitvoering geven in het r.-k. jeugd huis. Hoewel men reeds begonnen was met het instuderen van het stuk ,,An- nemarie, zeg jij het maar", besloot men toch hiermee niet verder te gaan, en een ander stuk te nemen omdat toevalligerwijze de toneelclub uit Biervliet ditzelfde stuk ook ging spelen. Vooral omdat elk jaar ver schillende toneelliefhebbers uit Bier vliet en Hoofdplaat graag het spel de Leeuwerik komen bekijken. Zo werd de tweede keuze een dolkomische klucht in 3 bedrijven van Joh. Blaa- ser, nl. „Drie is te veel". Weliswaar heeft men voor deze klucht een groot aantal spelers no dig, maar met inzet van alle krach ten kan men het toch aan. W aterlandkerk je De wachtmeester der Rijkspolitie. A.W. Vermeulen heeft het schrifte lijk gedeelte afgenomen, van het exa men Veilig Verkeer. Het mondeling gedeelte zal volgende week worden gehouden. Hierbij zullen aanwezig zijn It. Bloemers en de groepscom mandant van Oostburg adjudant Har riot. Voor het examen waren 22 kan didaten. AXEL Het Centrum 6.30 en 9 uur: Apache DE KLINGE Kinema van Dijck 7.30 uur: 08/15 derde en laatste deel; als bij film De moordenaar met de gele sjerp. GOES Grand: The kfing a<nd I. Schuttershof: Toneel door De Vlam. Prins v. Oranje: Toneelavond KAB HULST Bioscoopgebouw 8 uur: De Bartholomeusnacht. IJZENDIJKE Hofzicht 8 uur: Drie mannen in de sneeuw. LAMSWAARDE Ton eeLui voering: De zon tegemoet. MIDDELBURG Electro: Het circus speelt toch. Schouwburg: Ik stierf dui zend doden. OOSTBURG Ledel 8 uur: De machinist SAS VAN GENT Olympia 8 uur: Ver boden vrouwen. STOPPELDIJK Verenigingsgebouw 7 uur: Toneeluitvoering. TERNEUZEN Luxor 8 uur: Die Liebe in Tirol. Concertgebouw 8 uur: Vallei der wetteloosheid. VLISSINGEN Luxor: Contrabande en moord. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 20 uur: Laagland. AXEL R. Dielman 3 uur: Sdhiefcmg; 7 uur: Prijskaarting. AXEL Het Centrum 3.45 uur: Apache; 8 uur: Johnnie knapt 't op. ABSDALE G. v. Overloop 17,30 truri Prijskaarting. BOSCHKAPELLE P. Vonck 5 uur: Biljartprijskamp. DE KLINGE Kinema v. Dijck 3 en 7.» uur: 08/15 derde en laatste deel; al» bijfilm De moordenaar met de gele sjerp. GOES Grand: The king and I. HULST De Graanbeurs 7 uur: Dansen Bioscoopgehouw 2.30. 5,15 en 8 uur: Schandaal in Sorrento. G. Nijs 6.30 u.: Prijskaarting. Osc. Neefs 3 u.: Schieting IJZENDIJKE Hofzicht 5 en 8 uur: Drie mannen in de sneeuw. ST. JANSTEEN J. Baart 3 uur: Paling- schieting. J. de Weduwe 6 uur: Biljart- prijskaimp. KLOOSTERZANDE Het Witte Hui» 5 uur: Dansen. LAMSWAARDE Toneeluitvoering: De zon tegemoet. MIDDELBURG Electro: Het circu» speelt toch. Schouwburg: Ik stierf dui zend doden. OOSTBURG Ledel 4,30 en 8 uur: De machinist; 2 uur: De witte veer. SAS VAN GENT Olympia 2,30 uur: Carson city; 5 en 8 uur: Verboden vrouwen. Zaal Reseda 6 uur: Groot bal STOPPELDIJK R.-K. Verenigingsge bouw 7 uur: Toneeluitvoering. TERHOLE Wed. de Cock 3 uur: Bin- nensohieting. TERNEUZEN Luxor 2 uur: Vallei der wetteloosheid; 4.30 en 8 uur: Die Liebe in Tirol. Concertgebouw 8 uur: Vallei der wetteloosheid. VLISSINGEN Luxor: Contrabande en moord ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 15 uur: De Troubadour; 2o u.: Lakmé. GENT Kon. Ned. Schouwburg: Voor lopig vonnis. AXEL Centrum 8 uur: Johnny knapt het op. DE KLINGE Kinema van Dijck 7.30 uur: Derde deel 08/15 en De moorde naar met de gele sjerp. GOES Grand: The king and I HULST Bioscoopgebouw 8 uur: Schan. daal in Sorrento MIDDELBURG Electro: Het circus speelt toch. Schouwburg: Ik stierf dui zend doden OOSTBURG Ledel 8 uur: De machinist SAS VAN GENT O'ympia 8 u-ur: Ver boden vrouwen. TERNEUZEN Luxor 8 uur: Die Liebe in Tirol. VLISSINGEN Luxor: Contrabande en moord. yoLG bijee pese Ui bij aanj ]en moe Britse deze im defensie Ook in defensie Engel zuinigen kosten het geh met 65 de 77.001 sies in zou dan, den ten langrijki Europes| beteken; se troe; zijn in leger n< ding ve: Bove aan def' den tem krachte: Hierme^ bedoeld wapens Britten van dez<| van hi ook bij kracht, Nu van de Norstad, macht de toenel derne w| 30 divisi bracht. 11 ook niet zou het goed mei heeft er op de d( en er aar| Russen i ken, ter\ 65 op de dan welli zijn. De mi europese moeten i vorming JNTUSS sprekinj gelijkhei dere wij atie van West-ll Engeland werkcoml gin van beraadsl; van Dui Eden va zou dien lijkheid zone in

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1957 | | pagina 2