MEDITATIES BIJ ROCK AND ROLL 4? KAPOK Nederlandse grenscorrecties: geen schadeloosstelling; Li Wat sijt ge: een CAT een GATOR of een SQUARE Tragedie der Oost-Pruisen Uurtje voor de inlander tfezoruC $agUa9 Pekten Situatie in ons land anders dan in België TELEVISIE i [Hap] i PAPIER VOOR PEN 15 VIJFDE BLAD ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 TELEFUNKEN Russificatie in Siberië WELVAART ZELFKANTER GESTEGEN ze niet missen Oostenrijkse kinderen weer naar huis Radio Nw.-Guinea Herziening van de Belgisch-Duitse grens Pereira is inderdaad ouder dan 150 jaar io (Advertentie) Er is het stond dezer dasen in de krant een nieuwe ziek te uitgebroken onder de jeugd in Harer Majesteits Verenigd Koninkrijk. Van Wales tot de Hebriden en van Kent tot in Schotland wordt de lieve Britse jeugd bevangen door de rock and roll-koorts. Dit naar aanlei ding van een film, gewijd aan „rock and roll". Dit laatste wijst er op, dat „rock and roll' iets is. Rock and roll bestaat, men kan het niet ontkennen, zo lazen wij in een propagandageschrift je, dat daardoor iets van de strijdbare geest kreeg, welke ons nog on langs uit de vele politieke pam fletten toegeurde. Nu goed dan, „rock and roll" be staat. We zullen het dan maar aan vaarden, als een cultuurstroming, die thans vanuit het verre westen de kus ten van het Oude Europa tegemoet golft. Door het een cultuurstroming te noemen, maken we dan meteen een hele diepe buiging in de richting van de keiharde Hollywoodse heren, die met de film, gewijd aan rock and roll, weer heel wat dollars her en der in de wereld bij elkaar weten te halen. Maar wat is dan toch rock and roll zult ge vragen? Kijk. daar wil Holly wood u nu juist hebben. Ge moet vra gen, smeken, ja bidden om toch maar ingelicht te mogen worden over wat rock and roll is. Heel de wereld moet in een soort nerveuse psychose wor den gebracht, waarin iedereen ieder een toeschreeuwt: „Weet jij wat rock and roll is?" Rock and roll moet sidderen langs de telex-aders die de wereld omspan nen. Rock and roll moet de „head lines" der kranten verdringen. Des noods moet er hier en daar het meu bilair van een danszaal aan geslacht offerd worden, moet de politie met gummiknuppels de door de rock and roll-koorts bevangen jeugd Kalmeren en dienen tehuizen voor psychopaten uitgebreid te worden. Het is allemaal goed. Want „rock and roll" is iets. En, zoals gezegd, met een beetje han digheid is er wel wat aan te verdie nen. Ziehier dan wat de importeur van de film „gewijd" aan rock and roll er van vertelt. „In Amerika beleven de dancings en feestgebouwen een merkwaardige nieuwe toeloop van jeugdige dans- enthousiasten, sinds daar de ronck and rollrage algemeen werd. Vraag ons niet om een vertaling van deze term. Wij kunnen ten hoogste een omschrij ving van de dansmethode entameren", zo zegt de importeur heel weten schappelijk. Hij vervolgt: „Het gaat dan zo, dat de danspaartjes eventueel met een fris huppelpasje beginnen, elkaar op armlengte van zich af hou dend. Maar al spoedig wordt de actie frenetieker. Men begint met eikaars armen te roeien, men keert en wendt in snel tempo, neemt de partner op de heup, slingert, bespringt elkaar., en dit alles met heilige ernst en ware acrobatenhartstocht." Hadden wij ongelijk, toen wij de rock and roll een cultuurstroming noemden? Vooral dat slingeren en elkaar bespringen heeft ons diep ge troffen. Maar laten we de importeur verder aan het woord. „Deze enorme activiteit is pas op te brengen, indien een speciaal soort mu. ziek de juiste snaren bij de dansers in trilling brengt. Het is een muziek, waarin het ritme overheerst. Het is misschien geen bijzonder muzikale muziek, maar het is toch een combi natie van klanken, waarbij zelfs de waardigste Nederlander niet goed stil op zijn stoel kan blijven zitten." Nietwaar? De muziek behoeft niet eens muzikaal te zijn. We hebben al (Advertentie) eens op jazz-avonden een juffrouw, die daarvoor helemaal per vliegtuig uit Engeland was geimporteerd, horen krijsen bij het gekras op een soort wasbord. Dat was niets. Het was ouderwets, vergeleken bij de moge lijkheden die de rock and rollmuziek biedt. Daar hoeft helemaal 'géén noot muziek meer aan te pas te komen. Men hoeft er zelfs niet eens bij te dansen als men maar de kunst ver staat met elkaar te slingeren en elkaar te bespringen. Rock and roll is iets. Er bestaat zelfs al een soort rock and roll-voca- bularium. Het is weer de filmimpor teur, die ons onderricht. „Als Bill Haley op tournee gaat (ter verduidelijking: Bill Haley is een van de „mannen", die er zich op mogen beroemen de voortrek-kers te zijn van de rock and roll-revolutie) stromen de grootste zalen vol met jongelui, die hun enthousiasme niet onder stoe len of banken steken, doch er eerder bovenop hun zetels staande van getui gen. Zij hebben hun eigen taal. Een roek and roll-fuif heeft bijvoorbeeld een BASH en als het een superfuif blijkt te zijn, maakt die aanspraak op de titel CASSY BASH. Aanhangers van rock and roll zijn CATS en GA TORS. Zij die er niet van houden zijn SQUARES". Welnu lezer, die dit leest, wat zijt gij? Zijt ge een CAT of zijt ge een GATOR? Het wordt de hoogste tijd naar deze vraag een gewetensonder zoek in te stellen. Opdat straks, na zo veel jaren, niet op uw grafzerk ge beiteld worde: Hij was slechts een SQUARE.... Advertentie) De reusachtige wouden van Siberië waren al ten tijde van de czaren reservaten der ver banning. Vandaag de dag leven daar de gedeporteerden uit alle volkeren, die slachtoffer en buit van het Sovjet-imperialisme werden: Oekrainers, Esten, Let ten, Litauers, Wolgaduitsers, Kaukasiërs en andere volken. Sinds 1944-1945 bevinden zich in Siberië ook tienduizenden Oost-Pruisische gezinnen, meestal vrouwen en kinderen. Over hun lot was tot dusverre weinig bekend. Thans eerst blijkt uit de mededelingen van voormalige gevangenen, die jarenlang als z.g. „vrijen" in deze gebieden leefden, de volle omvang van een gigantische tragedie. Oost-Pruisen telde vroeger onge veer drie miljoen inwoners, waarvan in 1944 een deel voor het optrekken de Rode Leger naar het Westen vluchtte. Een ander deel, in hoofd zaak vrouwen en kinderen, wier man nen en vaders als soldaten aan het front stonden, bleef. Al spoedig na de bezetting werden zij in grote om vang naar Siberië getransporteerd en als vrijen" in kolonies in de ge bieden om Krasnojarsk en Omsk ver bannen. Naar schatting zijn tachtig procent van deze mensen tengevolge van de ontberingen tijdens het transport, de verschrikkingen van de Siberische winter, de honger en het zware werk ten gronde gegaan. De overlevenden moeten door werk in de bossen, dat even zwaar als slecht betaald is, in hun levensonderhoud voorzien. Zij huizen in overvolle hutten en barak ken, waarin dikwijls meerdere ge zinnen één klein vertrek moeten de len. De levensvoorwaarden liggen ten dele beneden het bestaansminimum. Zelden is het karige inkomen vol doende om de meest primaire be hoeften te bevredigen. Er is gebrek aan schoeisel, kleding en voedsel. Door de slechte woonverhoudingen heerst in talrijke gezinnen tubercu lose. De medische verzorging van de bevolking in deze bosgebieden is onvoldoende; er is gebrek aan medi camenten en ziekenhuizen zijn in de naaste omtrek niet aanwezig. De sterfte is groot. De kinderen van deze Oost-Pruisi sche gezinnen bezoeken ten dele Rus sische scholen, waarin zij uitsluitend de Russische taal leren. Velen blij ven analfabeet, omdat zij al op jeug dige leeftijd gedwongen zijn in de bossen mede te werken om in het levensonderhoud der gezinnen te voorzien. Van beroepsopleiding is geen sprake. De kinderen zijn aan hetzelfde proces der russificering" onderworpen, dat de andere volkeren der Sovjet-Unie al sinds tientallen jaren ondergaan. De jonge Oost-Prui sische meisjes trouwen voor een deel met Russen. Doel van dez^ politiek is de genocide: de vernietiging van heel een volk. Deze zelfde vernieti gingsmethoden worden al sinds tien tallen jaren op de Baltische volken, de Grieken, de Hongaren uit de Kar- pathen en de Wolgaduitsers ,,met suc ces" toegepast. De Baltische volken en de Wolgaduitsers zijn nagenoeg gedecimeerd. In het gebied om Kras nojarsk gaan ook een groot deel van de aldaar gedeporteerde Hongaarse protestanten ten gronde. Door een verordening van het mi nisterie van binnenlandse zaken van de Sowjet-Unie (M.W.D.) zijn deze Oost-Pruisen tot Russische staatsbur gers verklaard aangezien zij ,,in een gebied vertoefden, dat thans tot het territorium van de Sowjet-Unie be hoort." Deze gedeporteerden mogen geen brieven naar huis schrijven. Voor hun familieleden zijn zij gestorven. Zij weten noch waar deze zich bevinden, noch of zij leven. Zij hebben de juri dische status der „Wolgaduitsers" in de Sowjet-Unie, wier nederzettingen al tientallen jaren geleden door de Sowj et-regering werden ontbonden en die thans over geheel Siberië ver spreid leven. Het ontbreken van iedere verbin ding met familie en land bedrukt deze mensen zeer. De Oost-Pruisen in het gebied van Krasnojarsk leven nu al tien jaar volkomen geisoleerd. Zij denken, dat zij in Duitsland ver geten zijn. De enige hoop van deze gedeporteerden is, dat de vrijgelaten gevangenen de Westelijke wereld over hun lot zullen inlichten en dat dit tot een interventie moge leiden. (Advertentie) Thuis, op bet werk, op reis; Witte Kruispoeders verdrijven direct hoofd- en kies pijn, zenuw- of rheumotische pijnen. Ook in tablet- en cachet-vorm 0°tTnreiIv?Ei.'4Joktober zuUen 350 den M N»a k!nderen, die drie maan- gelogeerd v» dse £amüies hebben naar huis T Ul£ Eindhoven weer werden hLr. »rkken- De kinderen via het wLfi Nederland gehuisvest tinsscoLtó dSrI.an?s r-"k- Huisves- is aangewezen3. door,het episcopaat het opnemen "anT ?e ,regeling van ren. Totrmtü. buitenlandse kinde reer dan 1300® veli dit jaar reeds schillend kinderen van ver ser tiid inAie korter of lan- Jd in Nederland ondergebracht. O Er is sinds in 1945 de eerste „legale" brochures over annexatie van Duits grondgebied verschenen, heel wat veranderd. Wanneer ooit in ons land de meningen over een binnenlandse aangelegenheid gebotst hebben, dan is dat toch zeker in deze kwestie geweest. Niet alleen verschenen tientallen bro chures, maar bovendien werden comité's vóór en tégen annexatie opgericht. En na verloop van een paar jaar was men in ons land zo ver, dat de ene groep volstrekt gekant was tegen enigerlei annexatie van zelfs het kleinste gebied, terwijl een andere groep maar liefst het Duitse Ruhrgebied wilde annexeren ter schadeloosstelling van de materiële offers, welke ons land tijdens de bezetting moest opbrengen. Tenslotte kwam op 23 april 1949 het definitieve standpunt van de Regering „erdoor", namelijk enkele kleine grenscorrecties nabij Elten en de Zelf kant, niet als schadeloosstelling, maar om de grillige grensbeweging daar ter plaatse recht te trekken. En als we het ons goed herinneren, moest de toenmalige minister mr. D, U. Stikker, luide met zijn portefeuille ramme len om zijn zin te krijgen. Dagelijks zendt het radiostation van Papoea-Nieuw-Gninea- *een program ma uit dat betiteld wordt als „Uurtje voor de inlander". Dc uitzending wordt geleid door Kanakken en in het pidgin-Engels uitgesproken. Meestal worden in deze uitzendingen speciale suggesties aan de hand gedaan voor landbouw en... hygiëne. Ter opluistering worden er nog wat sing-sing liederen bij ten gehore ge bracht met pittige trommelmuziek. Politieke berichten komen niet in het programma voor. Deze uitzendingen zijn echter zo belangrijk en trekken zozeer de be langstelling van de inheemse bevol king dat de Missionarissen SVD op hun installaties, werkplaatsen en scholen radiotoestellen hebben ge plaatst im speciaal de bevolking in de gelegenheid te stellen deze uitzen dingen te horen, daar deze natuur volken nog niet over de technische uitrusting van de huiskamer uit de twintigste eeuw beschikken. (Advertentie) Degene, die de grenscorrectie van 54 vierkante kilometer wil zien als een schadeloosstelling van de in Ne derland geleden verliezen ad 24 mil jard gulden in totaal, ziet het dus be paald verkeerd. V erzorgingsgebieden Hierbij komt nog. dat zowel Elten als de Zelfkant in de loop der jaren verzorgingsgebieden van de eerste rang zijn geworden. Elten was des tijds een puinhoop en het is thans in volledige wederopbouw, terwijl de Zelfkant door de Duitsers altijd ver waarloosd is. De Zelfkant lag in 1949 in sociaal- economisch en cultureel opzicht ten minste vijftig jaar achter bij de Mijnstreek. Op het ogenblik schieten de nieuwe huisjes er als paddestoelen uit de grond; er zijn fraaie wegen aangelegd; twee scholen zijn gemo derniseerd en twee nieuwe scholen zijn in aanbouw, een kleuterschool is opgericht en drie zijn er in voorbe reiding. De PTT gaat 30 km leiding leggen, het Waterschap heeft voor een half miljoen in dit gebied geïnves teerd en de kwestie van de drinkwa tervoorziening is momenteel bij het Rijksinstituut voor drinkwater in on derzoek. Gezegd mag worden dat er geen on derscheid meer te zien is tussen het oude en nieuwe gebied. Ofschoon in mindere mate het bombardement van de Elterberg is zeer intensief geweest kan dit ook van Elten gezegd worden. Het is derhalve zonneklaar, dat de Neder landse regering de grenscorrecties niet geclaimd heeft op basis van schadeloosstelling. De grens is ter plaatse geëffend om waterstaatkundi ge en verkeerstechnische redenen. De zelfde redenen dus, waarom België terzake van de grenscorrecties op het ogenblik een oplossing meent te heb ben gevonden in een nieuwe ruilover eenkomst". Overigens is de meningsvorming ten aanzien van de grenscorrecties in België rijp geworden door de jaren lange onderhandelingen, welke aan de thans bereikte oplossing zijn vooraf gegaan. Voor zover ons bekend, zijn er tus sen Nederland en Duitsland nog geen onderhandelingen gaande; deze heb ben ook in het verleden niet plaats gehad. Vorig jaar is de betreffende minister hierover in de Tweede Ka mer geïnterpelleerd door de socialist Goedhart, die in de Duitse pers publi- katies over „aan de gang zijnde on derhandelingen" had gelezen. De mi nister ontkende toen, dat er bespre kingen gevoerd werden. Hardere noten De situatie in ons land is daarom ook anders als in België, wijl men hier niet is overgegaan tot de instel ling van een burgerlijk bestuur, maar het militaire bestuur heeft gehand haafd. Dit maakte weliswaar de we derzijdse onderhandelingspositie wat gemakkelijker, doch hieruit mag en kan nooit worden afgeleid, dat de op lossing in België juridisch en princi pieel consequenties voor ons land zou hebben. Het gaat ook in ons land om een nadere detaillering van de heersende verlangens, welke in onderling over leg geregeld dienen te worden. Voor Nederland ligt, wat de Zelfkant be treft, het zwaarste argument op de verbinding noord-zuid, waardoor de Zelfkant op het ogenblik veel meer op Nederland georiënteerd is en het is de vraag, of hierin vergaande wij zigingen gebracht zouden kunnen worden. Ook de bevolking is het op louter materieel gebied de laatste jaren zeer goed gegaan en wij hebben stellig de indruk, dat, wanneer de kwestie van de grenscorrectie alleen van econo misch standpunt beschouwd kan wor den, de bijna 6000 inwoners van de Zelfkant bij een eventuele vrijwilli ge keuze voor het grootste percentage de huidige toestand zullen willen pro longeren. De bevolking van de Zelfkant heeft haar stukje grond behouden, maar werkt daarnaast in de gevarieerde in dustrieën van Zuid-Limburg. Aan de andere kan,t van de grens is die in dustrie er niet en het ligt voor de hand, dat bjj een terugkeer naar Duitsland de arbeidsmogelijkheden van de Zelfkanter veel gecompliceer der worden. Hoe het zij en zonder op onderhan delingen tussen Nederland en Duits land vooruit te lopen, kan worden ge steld, dat de kwestie van de grenscor recties in België per se anders ligt dan in ons land, dat de houding van België voor Nederland geen enkele juridische en principiële consequen ties heeft, maar dat er uit een oog punt van waterstaatkundige, ver keerstechnische en algemene planolo gische gezichtspunten in Nederland ongetwijfeld hardere noten gekraakt zullen worden dan In België kenne lijk het geval is geweest. slaap LIMBURG (N«d) 8IL0CHEN lEnkele dorpen terug lain Duitsland j^EX-GIE r^EUPEN Veenderijen aan Ouitsland ..voor hen die méér eisen f GEEN BENNI MEER.... Ik ben maar een boertje en kom van buiten de stad En ieder pestimist weet over mijn lompe schrijven wat Vaak is mij verweten, dat ik nooit mijn taalfouten doet vergeten. Ook weten ze mij te vertellen, dat ik nog niet eens goed kan opstellen. En het stukje dat de redactie 15 septem ber bij dat gedichtje had geschreven was politiek, daar lachen zij op de re dactie, om je lompheid ziek (wat jam mer). Maar ja zo is nu eenmaal het leven, een boertje kan nu eenmaal geen ad vocaten schrift geven. Maar ja ik doe nu eenmaal graag schrij ven, en zal er ook maar mee aan de gang blijven, al doe ik dan nog zo boers schrijven. En toch zijn er honderden vrouwen en mannen die zaterdags naar papier voor de pen verlangen, om van Bennies boe ren gedichtjes te ontvangen. Maar die deze nozus zullen lezent zullen zeggen hij zit zichzelf te blugeren. Maar ja dat kan mij niet deren. Maar ik ben blij dat er zoveel mensen zijn die dat boeren gedichtje warderen. En die nu nog steeds aan het vragen blijven waarom ik niet meer in de krant doe schrijven. Maar ik kan heelaas geen Bennie Dorst meer blijven, en zal voortaan het boertje van Dorst maar schrijven. HET BOERTJE VAN DORST SPORTLIEFHEBBERS Ik was 1.1. zondag in Dongen, zoals veel sportliefhebbers, naar een voetbalwedstrijd geweest. Ondanks de hitte was de belang stelling zeer goed te noemen. Toch kon het heel wat beter als niet zoveel „sport liefhebbers" op de straat bleven staan om zodoende geheel gratis de sport te vol gen. Deze heren weten zeker niet wat er zoal op financieel gebied komt kijken bij een voetbalvereniging. Hiertegen moest de politie optreden wan zij benadelen ook de gemeente door geen entree te beta len, zodat ook geen belasting wordt be taald. Kom sportliefhebbers, wees sportief en komt voortaan op het terrein, zodat de clubs financieel sterker komen te staan. DONGEN, SUPPORTER MIN DER-VAL1DEN Met verwondering heb ik en velen met mij wellicht, het stukje gelezen in uw blad van zaterdag 15 september 1.1. van Benni Dorst, die het heeft opgenomen voor de minste volksklasse, de minder- valide arbeider. Waarom zo vraag ik me af, moeten deze mensen veel minder verdienen dan zij die bij de Heide mij, of Grond mij. werken? Ze werken wellicht niet zo lang en het is niet zo'n zwaar werk, maar ook deze mensen zijn de ganse dag van huis, van 's morgens tot 's avonds en zwaar werk kunnen deze mensen zeker niet doen, want er zijn er die 60 jaar en ouder zijn. Zulke mensen moesten niet meer mo gen werken, maar wat zal men doen als men anders geen inkomen heeft? En dan denk ik aan de koude maand februari van dit jaar, toen velen 15 20 minuten moesten gaan eer ze op hun werk waren en dan zelfs gebrekkige mensen. Zou er voor die invalide mensen geen andere uitkomst zijn. Daar wordt zoveel geschreven over onbewaakte overwegen en drukke verkeerspunten dat daar zoveel ongelukken gebeuren. Als men daar nu op de drukste uren eens een invalide plaatste om een waarschuwing te geven, als de weg of de spoorlijn niet veilig is en dan zoveel mogelijk plaatselijk, dan dunkt me, zou het aantal ongelukken wel beperkt worden. Laten we hopen dat er spoedig 10 pet. bij komt voor deze mensen, zowel voor ouderen als jongeren. Wat is f 42 in deze dure tijd? 'S HEERENHOEK, EEN INSIDER HOE KAN DAT NOU Er is overal veel water na deze natte „zomer''. Vooral de boeren en tuinders hebben veel last van de wateroverlast. O.a. ook een gedeelte van Vuchtsohoot. Voor duizenden guldens wordt in dit ge deelte van de gemeente Breda schade toe. gebracht aan de hier wonende agrariërs. Door de landerijen stroomt daar een gemeente-loop. Deze behoort tenminste te stromen, maar dat gaat niet. Te on diep en overal verstopt. Het water kan dus niet weg. Openbare Werken werd er bij gehaald. Een drag-line was toevallig voor een ander werk, ter plaatse aan wezig. Mooier kon het al niet. H-et feest ging echter niet door. De kosten voor de De onderhandelingen gevoerd tussen Brussel en Bonn over het herstel der vooroorlogse Duits-Belgische grens zijn zo als men weet gunstig afgesloten tijdens het bezoek van Presi dent Adenauer aan Brussel. De dorpen Losheim en Bildchen met de streek daaromheen kwamen onder Duits bestuur. Brussel ging er nooit toe over (en zulks in tegenstelling met Nederlandom de „gecorri geerde gebiedsdelen" onder burgerlijk bestuur te plaatsen. Tot op de huidige dag stonden Losheim en Bilchen onder mi litair bestuur. Het aantal mensen, dat in de in 1945 „gecorrigeerde" en thans teruggecorrigeerdestreek woont, bedraagt 1000 d 1200 zielen. Een aantal dezer „gecor rigeerde" Duitsers verdiende na de oorlog een slordige duit met de smokkelhandel in koffie. Deze bron van inkomsten zal na de „terugcorrectie" ophou den te vloeien. België staat aan de Bondsrepu bliek venen bij Fringshaus af. Verschillende grenskwesties, zoals het beheer van in beslag genomen eigendommen bij de grens, het gebruik door beide landen van de spoorlijn Raren- Kalterherberg zijn tot tevre denheid van beide partijen eveneens geregeld. Zal deze Belgisch-Duitse over eenkomst Bonn doen besluiten om pogingen aan te wenden om ook van Nederland herstel der vooroorlogse grens gedaan te krijgen? In bijgaand artikel wordt betoogd, dat ten aanzien van ons land de aangelegenheid toch wel wat anders ligt. gemeente zouden nl. 4 a 500 gulden zijn. Nu blijft het water staan, met alle ge volgen van dien. Aan de Overaseweg woont een gezin met kleine kinderen, ongeveer 200 meter van de weg. In deze woning is nog steeds geen elektriciteit. Stelt u zich voor. Een stel kleine kinderen en petroleum licht. Men kan elektriciteit krijgen. Jazeker, „krijgen". Het kost de bewoner f 1300 en dan moet hij zelf de sleuf nog graven en weer dicht maken. Die f 1300 kunnen ook in 30 jaar aan de GEB terugbetaald wor den. Dit zijn zo twee gevalletjes van de laat ste dagen. Men vraagt zich, als leek af: Hoe kan dat nou? In deze zelfde laatste dagen lezen we een stukje in een an dere krant onder de kop: „Wie zal dat betalen? Breda!" In dit artikel stond vermeld, meerdere malen zelfs, dat Breda met het geld aan het smijten is, sinds er 100.000 inwoners zijn. Dit dan in de sector van de beelden de kunst. Bedoelde krant bracht lof aan Breda. Immers, 2 Antwerpse kunstenaars bleven niet langer onopgemerkt en kun nen hun werken in Breda laten zien. Een catalogus welke eigenlijk 3 x zoveel kost wordt voor f 1,50 verkocht. Een zeer actief cultureel beleid, dat navolging ver dient. Tot zo ver. Het zal allemaal wel zo moeten. Maar het Is logisch, dat men zich afvraagt, rondom in het water en modder, of bij een petroleumlichtje: Hoe kan dat nou? BREDA, W. D. KABINETSCRISIS Ook de heer K. van L. begon zich wat onbehaaglijk te voelen bij deze ongehoord langdurige regeringscrisis; en terecht. Ofsdhoon hij zich schijnt te vergissen in de betekenis van het geval, en in de factoren die ertoe hebben geleid. „Wat willen de partijen nu toch eigen lijk?", vraagt hij; alsof de partijen hem niet bijster interesseren, zolang hij maar een regering boven zijn hoofd heeft. Wat de partijen willen, kan men te weten komen door zo nu en dan eens een krant te lezen of een radio-commen taar te beluisteren. Zulks vergt een ze kere mate van concentratie, doch het is onontbeerlijk ter verkrijging van enig inzicht t.a.v. ons staatsbestel, en in poli tieke situaties welke zich mede deswege kunnen voordoen. Dan zal men er ook niet licht toe komen, zich de kunst van het regeren voor te stellen als onafhan kelijk van de beginselen van waaruit wordt geregeerd. Zonder een aantal goed- begrepen principes als basis is het nl. on mogelijk om enigerlei gezag uit te oefe nen, of ook maar iets redelijks tot stand te brengen. Zo wordt ons aller leven, gelijk dat onzer voorvaderen beheerst door princi- pest welke dan ook, en of wij het leuk vinden of niet. Laat u dus niet in de luren leggen door de belijders der prin cipiële beginselloosheid en soortgelijke humoristen, die u wel eens even van uw principes af zullen helpen: ge krijgt er nóg „degelijker" principes voor terug, die u t.z.t. nóg heviger zullen intrigeren dan die waarmee ge hebt „afgerekend". Voorts is men ook hier te lande alge meen geneigd, de sociaal-econoimiscihe sector primair te stellen boven alle ove rige objecten van regeringsbemoeienis. „Het hemd is nader dan de rok," zo leert men ons redeneren. Onder bepaalde omstandigheden een hoogst bruikbaar principe, doch waar in Nederland bijna iedereen auto rijdt en niemand in zijn hemd behoeft te lopen, uitgezonderd een paar halfzachte studenten# schuilt er in deze mentaliteit toch iets verontrustends. Trouwens, ook de welvaartsproblemen- op-zich kunnen niet anders dan vanuit bepaalde beginselen worden benaderd, laat staan opgelost. Hoeveel woningen kunnen en wórden er gebouwd? Hoe groot moeten ze zijn? Moeten de grote steden nóg groter worden, ten koste van de provincie? Welke projecten, dienden het eerst te worden uitgevoerd: woningen of auto-strada's en groothandelsgebou wen? Zou het vaststellen van een maxi mum-snelheid binnen de bebouwde kom iets kunnen bijdragen tot het sociale welzijn? enz., enz. Alles hangt af van het principe; óók de loon- en prijs politiek. Tenslotte hebben de partijen dan nog altijd te maken met de beginselen der constitutionele monarchie; met de gou vernementele verantwoordelijkheid t.o.v. Nederlandse staatsburgers èn -onderne mingen in het buitenland; en wellicht heeft men zich .in de afgelopen drie maanden ook al eens moeten beraden over de staatsrechtelijke functie van de vakbeweging, met betrekking tot de bui tenlandse politiek, bijv. Om kort te gaan: De partijen konden het niet ééns worden over de beginselen van waaruit Nederland in de toekomst moet worden geregeerd, noch over de vraag, aan welke principes bij het bepa len van het regeringsbeleid voorrang moet worden verleend. En dat is géén „flauwe kul", mijnheer K. van L.! Mogelijk heeft men intussen toch al weer een kabinet bij elkaar kunnen com promitteren. Dan hopen wij er „als jij en ik en wij allemaal", voorlopig na tuurlijk het beste van. BREDA. L. PISON. Amerikaanse specialisten, die Ja- vier Pereira uit Bogota gedurende ne gen dagen in een ziekenhuis te New York hebben onderzocht, verklaren geen bewijzen te hebben gevonden, welke de juistheid van diens bewerin gen, dat hij 167 jaar is, zouden kun nen loochenen. Zij baseren hun verklaring, dat Pe reira inderdaad ouder dan 150 jaar zou kunnen zijn, op een diepgaande ondervraging van familieleden, vrien den en bekenden van de oude Co- lumbiaan. De medische wetenschap kent nog geen methoden om de juis te leeftijd van een volwassene vast te stellen. Pereira geniet nog van een goede gezondheid. (Advertentie) slaap

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 9