VOETBALPOOL IS TV PROBLEEM NIEUWSTE SMOKKEL IN DE SPORT Nederlandse goklustigen in de klem Gok-systemen genoeg !0p de wipi Processen te Poznan begonnen pafiWa9 P extern Buitenlandse speel-firma s profiteren naar hartelust VOETBAL LOTERIJ Hoe lang nog berichten uit de Missielanden Sir Gilliat verongelukt 24 DERDE BLAD ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 *0 4- 't Komt De vakantie is voorbij, Geen kans I so Flinke bende „CRUNO"-OPVARENDEN IN ROTTERDAM Egypte koopt Canadese tarwe Maaltijd gebruikt met negerin Belgische mijnen veger weer vlot Vlootmanoeuvres in Java Zee manchester Cultureel contact Egypte-Indonesië (Van onze speciale verslaggever). Op de Antwerpse De Keizerleiivaar de trams als gele torren tussen al die geweldige gevels kruipen en waar de mensen allemaal vlug en opgewekt doen alsof ze naar een bruiloft, in ieder geval naar iets prettigs gaan, op die Antwerpse De Keizerlei stond een man. Hij stond er echt om eens lekker te staan en te kijken hoe drak het zijn naasten hadden. Het was niet mooi om hem met een onverhoedse vraag uit zijn rust te halen, maar hij was het enige radertje, dat stil stond in het geweldige mechaniek, dat het leven in Antwerpens cen trum gaande houdt. De anderen liepen te hard. Daarom kwam de vraagd. DEZE: „Speelt u wel eens mee. in de voetbalpool?" Het verraste hem niet. „Alle Belgen wagen regelmatig een gokje. Waarom zouden wij het niet doen?" „Bent U geen Belg?" „Maak er niet te veel drukte over als het in de krant moet, want ik ben Nederlander" Dat zei ie. Daarmee illustreerde hij een probleem ineens zo volledig mogelijk. t trhert w»ti<« ilfczwud J N shuvt&4+ asayvw, CIWAS# - U «lA -fcWW* 13 fcmvoL ar* ••14 OOfcCAStBS Nuau 6 Gitme? T, X Xacrsre» C NöTTs. fott iïnth <4 *»nu«5. friettttty h" v.txc4<* CcmmittM'i vi 4 tw> Sun* SrtjuT rcT^roK* CTTY 21 $5WAKS£A T. v W 22 Wekt H\* 23 Bo5i«NawonT» Un £4 T f.rnftU23 MIUWAUL A. $Ti.* U 26 Co' SOUfH 2? NOffrHA^fD» Wfö> M P'TMOOTH <WA* 29 Qygga's P, R, TO RSA&TfcG* Shrewsbury $0tnHSN0 S3 Toi?«$UAY UW. v y WALSJU.k AS BA&RQW 8hacf**?o CKE*T« I CH. !ssrg«niui M Engeland heeft gezorgd voor een van de merkwaardigste sys temen, die men bij het wagen van een gokje kan gebruiken. Het is de voetbal-loterij, die week na week draait. Voor ongeveer een kwartje per stuk kan men een lot kopen, dat alleen de thuisclubs geeft. Die clubs zijn genummerd. Het kaartje draagt ook een soort loterij-nummer, bestaande uit 2 cijfers. Aan de hand van de uit slagen kan de deelnemer zelf uit maken, welke twee thuisclubs het grootste aantal doelpunten heeft gemaakt. Als hij die heeft gevon den gaat hjj kijken welke num mers die clubs in het rijtje heb ben. Als die nummers gelijk zijn met de cijfers onder aan het lot mag hij zijn prijs gaan ophalen. Deze varieert van vijftig tot hon derd gulden. Deze voetbal - loten hebben ook hun weg naar Nederland gevon den.... Het systeem werd voorgelegd aan de Kon. Nederlandse Voetbal Bond. Die liet zich uitvoerig voorlichten en zei toen: „Nee". Dat het spul flink en degelijk in de war zit. Het probleem Is, dat ook de Neder landers de smaak te pakken hebben gekregen en dat ze precies hetzelfde willen doen als al die anderen, die toevallig niets met de strakke Neder landse Loterijwet heben te maken. De goklust wordt hier beteugeld door een woud van bepalingen, waarlangs zo lang het duurt alleen wat kleine clubpools zjjn heen geglipt. De rem is te sterk. Met een natio nale pool aan een te wazige einder zochten de goklustigen naar andere mogelijkheden. Ze hebben die gevonden. Ze zijn thans kind aan huis bij pools in Engeland, België en Duits land. De geweldige prijzen, die daar worden uitgekeerd bestaan voor een groeiend deel uit Nederlandse gul dens. Het is de nieuwste smokkel in de sport. dat er een toestand komt van over matig wedden, een toestand die niet meer is te controleren. Tot dusver heeft men vergeten, dat het gokken in de sport ook zonder die nationale pool in alle hevigheid woedt en dat controle op de chaos aan buitenlandse, club-, fabrieks-, en illegale pools helemaal ondenkbaar is.... Een flinke bende dus. Een toestand die zonneklare risi co's inhoudt voor het land, maar ook voor de deelnemers. Vooral voor de deelnemers. Die leveren zich over aan ondernemingen, waarin hun enige recht betalen is. Als Nederlander kun je hoogstens moeilijkheden krijgen met de politie als je gaat rond ver tellen, dat ze je onrechtvaardig heb ben behandeld. Een veel toegepast kunstje is, dat men in België, of Duitsland of En geland een goede kennis opschar relt, die zijn naam leent, die je dan op je deelname-formulieren kunt gebruiken. Maar het hoeft echt niet meer voor de eerste maal te gebeuren, dat die vriendelijke ken nis alle afspraken aan zijn laars lapte en de duizenden guldens ging opstrijken, die je zelf had ver diend. Verder bestaat de kans, dat je for muliertje hier of daar wordt verdon keremaand, dat je een gat in de lucht springt wanneer je op je kopie ziet hoeveel uitslagen je wel goed hebt en dat iemand anders gelukkig is met de centen. Lelijke dingen. Risico's, die de gok lustigen (en dat zijn er tienduizenden) voor lief moeten nemen. Het zou allemaal anders, veiliger, gecontroleerder worden als de staats- pool.... Schoon visioen. Enthousiasme is een groot ding in de sport. De pool heeft dat enthou siasme nog vermeerderd. Gezichten als dat van deze man zijnbij dui zenden te zien langs de lijnen van de voetbalvelden. Zij spelen mee, alleen niet op het veldmhar op pa pier, op pool-formulieren. De opwinding is even groot. (Advertentie) Er is keus genoeg in de systemen, die men voor voetbal wedders heeft bedacht. De illusie, dat men voor enkele centen per kolom rijk kan worden, wordt kleurig en in diverse „sma ken" gepresenteerd, alsof ze een soort snoep is. Veel gevraagd snoep, waarvan miljoenen mensen smullen. Om een inzicht te geven in de variaties volgen hieronder de systemen van enkele pools, die ook in Nederland geen on bekende zijn. %i!l De onderneming" Prior is in veel Belgische plaatsen favoriet. Ook Neder landers schijnen er vertrouwen in te hebben. Duizenden landgenoten wagen er in het geheim en op slinkse manieren (want het mag niet) hun dubbeltjes aan. Prior geeft wekelijks twaalf belangrijke wedstrijden, waarvan men met de cijfers 1, 2 of 3 mag „prognostikeren", of de thuisclub, dan wel de bezoekende club wint of dat de partijen elkaar geen zeer doen en geljjk spelen. De inzet is één franc per kolom. Dat is dik zeven cent. De prijzen zfln afhankelijk van wat er aan totaal binnenkomt. .-«• -.*• I t Want gij weet waarschijnlijk ook wel wat er loos is. Iedereen weet, dat in praktisch alle voetballanden het gokken op de uitslagen een groot-in dustrie is, waaraan miljoenen mensen wekelijks hun dubbeltjes geven, ge woon en vanzelfsprekend, zoals ze geld op de toonbank leggen voor een pakje sigaretten of een stuk choco la. Het is de vraag of hierin nog ver- En iedereen weet dat dit bedrijf in Tj if^ut yfn-tu goet? X?' ï'oeibaar. Zij heeft zich vast gezet in alle geledingen van ons volk en een Sluipgevechten moeten leveren tegen vent die Nederland er van zui- de justitie. Dat er akelige dmgen veren ic0rl worden beloofd wanneer je stiekum Hij zou ook in staat zijn de wereld meespeelt met buitenlandse pools. ^et roken af te leren Jongens onder mekaar vertellen van de huiszoeking, die drie re chercheurs verrichtten bij iemand, die werd- aangezien voor agent van een verboden Engelse pool. Twee van die drie rechercheurs waagden regelmatig een gokje in diezelfde pootZo groot is de wassen neus, die de gretig ontdoken anti-pool- wetten dekt. Op een weelderig kantoor in de Duitse stad Düsseldorf hebben wij niet lang geleder, gepraat met een man. die veel had te vertellen in de Toto en er dus het nodige van kon weten. Der Herr keek ons lange tijd ver standig aan en zei toen: ,,Ik geloof dat de autoriteiten in Nederland de boot aan het missen zijn. Ik geloof, dat een nationale pool in Uw land geen toekomst meer zou hebben, ook niet al kwam die op de kortste ter mijn. De Nederlanders, die willen spelen, zijn al lang onderdak. Ze spelen bij ons of bij Belgische onder nemingen en dat zullen ze blijven doen. Gewoonte. Grote prijzen. En meer van die dingen". Het is zonder meer duidelijk, dat de buitenlanders het grootste deel van hun Nederlandse klandizie zou den verliezen, indien de deelnemers de kans kregen op vertrouwde ..eigen" ploegen te gokken. Het bewijs daarvoor leveren de clubpools, die slechts met kleine prijsjes kunnen pronken en toch duizenden deelnemers trekken. Men moet namelijk al heel goed thuis zijn in de Belgische, Engelse of Duit se voetbalwereld om met dezelfde kansen als de supporters daar de uitslagen te profeteren. Waarom houden grote mannen zo'n pool tegen? Vrees voor het welzijn van de staatsloterij (die de deelne mers zeker zo veel geld kost als wat bescheiden ingevulde poolkolomme- tjes), welke ongetwijfeld veren zal moeten laten? Maar hoe groot zou den niet de baten zijn, die de staat zou binnen halen met een pool? Super-eerbied voor de Loterijwet die voor de oorlog toch gedoogde, dat Engelse gokformulieren vrij en onverveerd in Nederland werden uit gedeeld)? Ze zijn met honderdduizend en meer man bezig, de wet week na week met voeten te treden. Geen vertrouwen in de mogelijkhe den? De winst gaat thans in ieder geval met scheppen de grens over of belandt in de kassen van verenigin gen, die het weliswaar best kunnen gebruiken, maar die de andere nood lijdende sporten rustig laten zitten. Principiële bezwaren? Juist. Principiële bezwaren. De mensen, die eeuwen geleden de tabak binnen brachten, werden ter dood ver oordeeld. De koffiebrengers werden als misdadigers uitgekreten. Het nieuwe gaat met rumoer ge paaid. Maar het komt er. Ook in de sport. Toen de amateur-voetballers zich officieel wilden gaan noemen wat ze waren ontketende dat heibel. Betaald voetbal? Nooit. Gaat U zon dag. ook naar het betaalde voetbal kijken Nationale pool? Nooit. Of wel natuurlijk. Ook de tegenstanders (die overigens even goede argumenten hebben om hun standpunt te billijken) ook de te genstanders zullen inzien, 'dat het op dit ogenblik helemaal gek en verkeerd gaat. en je bent misschien wel aan zee geweest? Maar weet je wel dat je ook thuis kunt genieten van de zee?... „Geheimen van de Zee" is nèt een boek voor jou! Iets geweldigs voor de wintermaanden 1 Het is het eerste boek, dat is uitgekomen in de „Wonderwereld"-serie en je kunt er de spannendste avonturen aan, op en onder de zee in beleven! Dit grote, prachtige boek kost maar f 2.25 I vraag je Vader of Moeder of je 't mag kopen bij de kruidenier of rechtstreeks bestellen bij Van Nelle, afd. Cadeaus, postbus 817, Rotterdam. Het kan betaald worden door overschrijving op giro 59600 of J per postwissel. Doe het direct, je zult er geen spijt van hebben. Er horen 4 series van elk 15 prachtige, gekleurde platen in. Elke serie krijg je gratis op 120 waardepunten. Die heb je gauw genoeg bij elkaar gespaard, want op elk pak Van Nelle's koffie 7 zitten er al 25 en op elk pakje vW Strang's onderneming doet het ongeveer hetzelfde, met dit verschil, dat je nog een kolom gratis mag invullen voor elke tien kolommen die je wél betaalt. De Belgen zeggen, dat de geldprijzen niet steeds zo groot zijn als die van Prior, maar op verschillende duizenden guldens voor de gelukkige winnaars kijkt Strang toch niet. Bij Belgica kun je met een en het- telfde formulier aan tien verschillen de systemen deelnemen. De pool Jtelt vaste prijzen in het vooruitzicht onafhankelijk van de inzet. Als je ten bepaald aantal wedstrijden goed raadt, krijg je (zeggen ze bij Belgi- ta), zo veel maal de inzet. Een ander kunstje is het gokken op uitslagen. Je krijgt een punt voor elke goede uitslag en als het totaal maar hoog genoeg is, komt Belgica met de pegels over de brug. Overi gens heb je ook hierbij het geluk nog hard genoeg nodig, zodat de on derneming echt niet regelmatig uit eigen zak moet putten. De minimum- inzet bedraagt 10 francs (75 cent), maar je mag tot 200 francs (dik 15 gulden) per kolom gaan. Bij Ideal zet men kort maar krachtig 50 wedstrijden uit alle regionen van het Belgische voetbal op een rijtje, waaruit men zelf zestien wedstrijden mag kiezen. Het kost je 10 francs (drie kwartjes) per kolom. Als begin nend pooltje heeft Ideal het nog niet breed en dat is aan het formaat van de prijzen te merken. mm Op het vasteland (ook in Nederland) spelen duizenden in 'de En- S/else pool. Een van de ondernemingen (hier door „onzichtbare"' agenten bekend geworden) heet Littlewoods. Die werkt als PRIOR, met dit ver schil, dat er wedstrijden uit de Engelse league moeten worden voor speld. Voor het gemak van de deelnemers geeft Littlewoods onder meer in België een apart krantje uit, waarin alles over de gang van taken in het Engelse voetbalwereldje is te vinden. Voor 7 cent per ■tolom mogen we meedoen. De Duitse onderneming TOTO ex porteert zijn formulieren eveneens. In landen waar het gokje is toegestaan, wordt de buit door zaakwaarnemers opgehaald. In landen waar dat niet mag, zorgen de gokkers op listige wijze voor zich zelf. n Duitsers zijn nogal prijzig. Ze „o i ,eén Mark (bijna een gulden) hfi kolom. De kapitale prijzen komen '?nen als je de twaalf wedstrijden ™f.ens bet systeempje 1 of 2 of 3 weet goed te raden. Dit is stellig niet de overweging, die de nationale pool in Nederland tegen houdt. Die barricade bestaat uit vrees. De vrees, dat een nationale pool iets los slaat, DAT is 't. De vrees, De mannen, die aan het hoofd staan van pool-ondernemingen, 5 zijn koel en zakelijk. Ze tronen in dure kantoren, omgeven door een staf cijferaars, die nazoeken wel- ke illusies waar worden en welke niet. Van de meeste gok-firma's is bekend, dat ze „goed" zijn, maar er duiken toch dikwijls geruchten op van mensen, die niet kregen J uitbetaald, terwijl ze er recht op J hadden. Dat is de grootste zorg l van de koele, zakelijke mannen. J Die geruchten zijn aanleiding, dat hun klanten met duizenden over- lopen naar de concurrentie. Want concurrentie is er. Men bestrijdt elkaar voornamelijk met S het uitloven van steeds geweldi- ger prijzen. Maar de gokkers J moeten het geld voor die lokkende S J bedragen binnen brengen. J De pool-ondernemingen zitten in J feite dus met hun honderdduizen- den op de wip: zij kunnen wel voor de dag komen met prijzen, die er geweldig uitzien, maar dan S moeten de klanten vlot met zo veel mogelijk inleggelden voor de 5 1 dag komen. Dat is het evenwicht. t Een kwestie van centen. IMIHUUMIIMatMWtMtdIIIMWHIl Een objectieve berichtgeving uit bepaalde missiegebieden schijnt meer en meer op grote moeilijkheden te gaan stuiten. Dit blijkt o.a. uit het volgende citaat uit een brief van een missionaris: „Men heeft me.om berichten gevraagd over onze missie. Maar ik zou liever niets schrijven. Ons land wil tegenwoordig alleen maar iets goeds over zich horen en gedrukt zien. Heel wat berichten over de missie worden door onze regering niet gewenst. Onze brieven worden I gecensureerd. Onze jonge staat voelt zich als jonge opkomende natie ver (Advertentie i) Het Internationale Monetaire Fonds heeft aan Egypte een lening ver strekt van 15 miljoen dollar voor de aankoop van Canadese tarwe. Een woordvoerder van het fonds heeft medegedeeld, dat deze lening volle dig wordt gedekt door de Egyptische bijdrage in goud aan het fonds en dat deze transactie niet meer dan een routine aangelegenheid betekent en ieder land dat lid is van het fonds een dergelijke lening zou kunnen ont vangen. Volgens de voorschriften van het fonds moet Egypte de lening bin nen drie jaar terugbetalen, doch de mogelijkheid bestaat om dit uiterlijk binnen vijf jaar te doen. In Florida is een 32-jarige vrouwe lijke arts ontslagen, omdat zij in een restaurant een maaltijd had gebruikt met een negerin. De opvarenden van de Nederlandse kustvaarder „Gruno", die door het i Russische schip „Kolomna" aan I boord konden worden genomen, ge- fotografeerd bij hun aankomst in Rotterdam aan boord van het Rus- sische schip. In het midden de doch- ter van de kapitein van de „Gruno" mej. Wieringa. Gistermorgen om vijf voor negen is de Belgische kustmijnenveger M 927 die donderdagavond was vastgelopen op het noorderhavenhoofd van Hoek van Holland, weer vlot gekomen. Het werk werd gedaan door de sleep boten ,,Maas" en „Blankenburg", die omstreeks zeven uur begonnen waren trossen naar de M 927 uit te brengen. Dat was kort voor het hoogwater van kwart over acht. De Indonesische regering betreurt ten zeerste het houden van vloot manoeuvres door de mogendheden van de Zuid-Oost-Aziatische ver dragsorganisaties zo dicht bij Borneo en andere Indonesische eilanden", heeft de woordvoerder van het Indo nesische ministerie van buitenlandse zaken verklaard. De manoeuvres door de ZOAVO- landen hebben onder de massa van het Indonesische volk bezorgdheid veroorzaakt en het ministerie van buitenlandse zaken wijdt daaraan de grootste aandacht, aldus de woord voerder. In twee rechtszalen van de Poolse stad Poznan zijn donderdag de pro cessen begonnen tegen een groot aan tal deelnemers aan de daar In juni van dit jaar uitgebroken arbeiders- opstand, welke op zo'n bloedige wijze werd onderdrukt. Op deze foto ziet men vier van de negen mannen (in burger), die worden beschuldigd van medeplich tigheid aan de „gewapende aanval op een gevangenis en een politiebureai van Poznan en andere gewelddaden" temidden van een strenge bewaking bij de aanvang van het proces. CORDUROY FLUWEEL iedere meier, is qesiempeid mei hei Schuiiersveldmerk uitsteken boven andere volken. Nog maar pas heeft men een missionaris de terugreis willen weigeren, omdat hij tijdens zijn verblijf in het moeder land enige dingen al te open gezegd had in zijn lezingen. Om deze reden hebben ook meerdere vooraanstaande kerkelijke persoonlijkheden zich bij hun bezoek in het Westen niet objec tief kunnen uiten. Onder deze om standigheden lijkt het me verstandi ger te zwijgen dan verkeerde in drukken te gaan wekken. Zulke zinnen zijn typerend voor de tegenwoordige stand van zaken. Steeds meer afwijzende antwoorden komen ér binnen op verzoeken om berichten over de situatie in de mis sielanden. De ambassades, gezant schappen en consultaten van de jonge Afrikaanse en Aziatische landen ver zamelen zorgvuldig iedere uiting over hun natie in de buitenlandse pers om deze bij gelegenheid ter ken nis te brengen van hun regering. De arts - verloskundige van de En gelse koninklijke familie, sir William Gilliat, is donderdag bij een auto ongeluk in het Engelse graafschap Surrey om het leven gekomen. Sir William heeft assistentie verleend bjj de geboorte van prins Charles en prinses Anne. De correspondent van het ANP in Djakarta heeft van gewoonlijk be trouwbare zijde vernomen, dat naar verwacht wordt, Indonesië en Egypte binnenkort een culturele overeen komst zullen sluiten. De Egyptische ambassadeur in Djakarta, Al Am- rouzi, bracht een bezoek aan de mi nister voor godsdienstzaken Iljas, naar wordt aangenomen om het ont werp van deze overeenkomst te be spreken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 5