Rietdekker Braspenning KOM EENS EVEN TERUG S.V.P." MASTBOS '->• V( Ned Go] „FRIESLAND V ertegenwoor diger VERTEGENWOORDIGER VRAAGT Administratieve KRACHT Dr. C. Binkhorst „Alleen zit ik wat dichter bij de hemeF' Brabants hart Mensen van dit land DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 De Coöperatieve Condensfabriek een jonge energieke Boeiend schouwspel: de feilloze greep naar de ijzerdraad SOKKENFABRIEK a r i e v e n Afwezig AUTOMONTEUR G. L. DE KOK VAN DISSEL VAN DISSEL ZAKENMAN Vertegenwoordiger of Agent WERKKRING GEZOCHT Hotel Restaurant 1 GutUur DE SCHOEN VAN STANDING S. Timmermans de Kleijn E. J. Sinke-de Graag VOi Li •- r,f 1 Ijl I J-* I I ren over gedaan alvorens ik dit zaak- ^■-JL A je tot en met beheerste." Braspenning klom het dak op. Hij had er een ladder weggelegd alsme de enkele palen, die vastgehouden werden door een paar lange, gebo gen ijzeren staven. De rietdekker stak deze staven eenvcfudig door het dak, legde ze precies voor een lat, die on der het riet verscholen gaat, maar die aan de binnenkant natuurlijk pri ma te zien is, en bereikte aldus, dat hij al staande, soms liggende, zijn werk kon verrichten. Zijn opdracht luidde nu om het dak van de land bouwer Jacob Christianen weer glad te maken. In de loop der jaren was het oude riet van het dak steeds verder weggezakt, zodat er thans zon- ken inzaten, die vakkundig verwij derd dienden te worden. Met zijn drijfhout in de hand stond Johannes op het dak om nu eens precies te laten zien, welke handelingen hij moest doen om de zaak weer gaaf en gezond te krijgen, teenhaak in de hand en stak deze door het riet, in dit geval het oude, zodanig, dat de teenhaak juist een gaatje maakte boven het latwerk van het dak. De teenhaak werd er weer uitgetrokken en een stuk ijzerdraad duwde de rietdekker nu door de klei ne opening. Johannes nam daarop op- ,,Ik zal eens bij de laatste hande ling beginnen", zei Braspenning en hij klopte met de drijfhout het dak wat glad. Vervolgens nam hij zijn nieuw zijn teenhaak, stak weer in het riet, zorgend, dat de haak nu boven een volgende lat uitstak en viste daarop de ijzerdraad op. „Deze handeling is veruit de moei lijkste", zo beklemtoonde de man. ,,Het is namelijk de kunst de onder het dal:" bengelende ijzerdraad met- „Het is een kwaai vak..." mompelde Johannes Braspenning, terwijl hij een te Pakken en het is daarna niet nog op het dak van een schuur stond aan de Rijsbergseweg te Etten en hij j 70 meer om de draad met •anstalte maakte om naar beneden te klauteren om het een en ander wat behulP van de teenhaak weer boven duidelijker te maken. j te halen, zodat het verse riet vast vraagt voor de verkoop van haar beken, de FRIESE VLAG-producten in Zeeland: met enige jaren verkoopervaring bjj de weg. Uitvoerige sollicitaties met bijsluiting van recente pasfoto en op gave referenties worden ingewacht bij de directie. Rijbewijs gewenst. 861—00 if6/ ^een^laa^ i-n de hand staat en ligt Johannes Braspenning op het dak van de boerenschuur. Het rietdekken is een oud, een zwaar, maar ook een mooie beroep „Het is een kwaai vak...", herhaalde hjj en hij wilde er niets anders mee beduiden dan dat het heus niet zo'n gemakkelijk werk is dagelijks op het dak van een boerenschuur te staan, het oude riet te verwijderen en er nieuw voor in de plaats te leggen. en als het droog is en de zon schijnt dan is het ook geen peuleschilletje, want dan is er een grotere kans, da' ge van het dak komt glijden, zo glad is het dan daarboven. Maar ik moet zeggen, dat ik toch ook wel ge niet, vooral als er een karwei achter de rug is. Kijk eens, ons beroep Johannes Braspenning is, het is niet moeilijk dat nog te raden, riet dekker van beroep en het is typisch, dat deze man dit vak pas op een la tere leeftijd leerde: op een moment, dat dit ambacht feitelijk reeds een beetje aan het uitsterven was, want Braspenning, nu eenenzestig, legde zijn eerste riet vijftien jaar geleden en hij wijdde zijn zoon ook in dit ambacht in. „Ik boerde", zo zei Johannes: „maar ik meende, dat ik er nog best wat bij kon doen en toen ben ik maar met het rietdekken begonnen. Er is aan heel dit werk maar één voordeel verbonden. Ik ben altijd een klein beetje dichter bij de hemel dan jul lie allemaal!" Met deze laatste opmerking kwam het door en door Brabantse hart van deze eenvoudige kerel om de hoek kijken. Hij lachte en vertelde, dat het ook voor de rietdekkers een bar slechte zomer is geweest. „Rietdekken is altijd moeilijk", be weerde de man. „Als het regent of nat is kan er niet worden gewerkt - zit. Eenmaal de draad terug bij Johan nes, knoopte deze het ijzer en pakte hij opnieuw naar de drijfhout om het nog eventueel uitstekende riet weg te werken. „Dat is alles", besloot Braspen ning. Hij gaf de raad eens binnen in de schuur te kijken, want daar was 't interessanter de rietdekkerij te vol gen dan op het dak zelf. De vriende lijke landbouwer Cristianen beaamde niet zo winstgevend als men zou ver- j en toog mee naar de hooizol- moeden. Ik verdien, u mag dat ge rust weten, zegge en schrijve ene gul den tachtig per uur. Ik geloof, dat de meeste ambachtslieden wel iets meer hebben, maar goed, bij ons is dat nu eenmaal zo en laat ik zeggen, dat ik niet helemaal ontevreden ben, ofschoon ik nogmaals zeg, dat er hier een ambacht in het geding is, dat heus niet zo gemakkelijk valt te le- o 4j> ccii var. ren. Ik heb er tenminste ook nog ja- Jjichter bij de hemel' der. i Op een gegeven moment een klop, de teenhaak verscheen. Enkele secon- I den later de ijzerdraad, weer enke- j le seconden later opnieuw de teen- haak, maar nu een dertig centimeter lager. De krul van de teenhaak greep de ijzerdraad en,, er was niets meer te zien of feitelijk toch wel, want er lag nu een ijzerdraad stevig over de dunne latten van het binnenste van het schuurdak getrokken. 'Dit was werkelijk een boeiend schouwspel. Altijd weer die feilloze greep naar de ijzerdraad. Steeds weer dezelfde beweging, die louter op het gevoel moet worden uitge voerd. „En edde't gezien?" vroeg Bras penning. Hij was in z'n nopjes, want het was nu eindelijk ideaal weer om te werken. Maar hij hield het vol: 't Is een kwaai vak, maar ik ben 19 November 1946 m begon in bittere ar- 111 moe het werk der I V UKKEPUKKIES van het St. Anto- niushuis. God waakt over ons, Anto- nius hielp, de mensen streken over hun hart, en zo haalden we ons TIENJARIG BE STAAN. Nee, géén bloemen Zeg 't maar met.... 10-tjes. Overigens: Alle Beetjes Hel pen! We vertrouwen op Uw blijvende hulp. Lang leve de Ukkepukkies! Pater Eusebius Kamp o.f.m., Neuhuyskade 97, Den Haag, giro 3 8 2 2 5 6. i h. zuiden v.h. land zoekt voor uitbi. mach.-park STILLE OF MEDEW. VENNOOT Br. onder no. 36820oo GEVRAAGD: aankomende voor zo spoedig mogelijk. - Fa. Aug. Ver- straeten, Stationsweg 35-37-39, Terneuzen. Alléén t>ij vooruitbetaling Uitsluitend vooj Oe Zeeuws* oplage3 regels oJ minder f 0 80; Iedere regel meer i5 c* Bij 3 achtereenvolgende ge lijke olaatsmgen wordt de ierdf plaatsing tegen nalf geld oerekend PERSONEEL GEVK. Deflig werkzaam meisje gevr. voor alle werk. geen keuken. Te bevr. 396 Kortrijksesteenweg - Gent. 10131 A. C. D. EERSTE NEDERLANDSCHE COÖPERATIEVE BEETWORTELSUIKERFABRIEK SAS VAN GENT De levering van suikerbieten op de laadplaat sen in Zeeuwsch-Vlaanderen en op het fa brieksterrein zal op donderdag 4 oktober 1956 beginrnm. Buiteirèeeuwsch-Vlaanderen zal de ontvangst der suikerbieten beginnen op maandag 8 ok tober a.s. Een uitgewerkte regeling van de leverings termijn is inmiddels aan de betrokken leve ranciers per circulaire bekend gemaakt. Op verschillende havens kan de levering plaats viriSen in overleg met en op afroep van de betrokken controleur. Namens het bestuur, H. A. A. Baron Collot d'Escury, voorzitter A. E. C. Kruysse, secretaris Deftige dienstbode gevraagd in gezin van 2 personen mei hulp van werkster. Reeds gediend hebbende en wat op de hoogte met koken. Gd. loon. Adres P. d'Hanens-Stubbe, Kokkelbeek- str. 16 St. Niklaas. 16136 Kantoorbediende (vr.) gevraagd bij Fa. Th. C. Fassaert, Steen- straat 13. Hulst. 16139 2 Smeerders voor sm.-station, 2 leerling monteurs en 1 monteur. Garage Bos. Sas v. Gent. 16110 Voor gemengd bedrijf in Bel gië wordt gevraagd een flinke knecht voor het madhinaail mel ken en de verzorging van het vee, kost, inwoning en wettelijk loon. H. Deproote, ferme de rOrcar.. Gibecq bij Ghislen- g'nien, Henegouwen. Vooraanstaande figuren uit de In donesische en Nederlandse perswe reld hebben in het gebouw van het internationale pers-instituut te Zu rich besprekingen gevoerd over de middelen welke de journalistieke betrekkingen tussen beide landen kunnen verbeteren. Twee van de Indonesische gedelegeerden, de he ren Mochtar Loebis, hoofdredacteur van „Indonesia Rayaen Rosihan Anwar, hoofdredacteur van „Pedo- man", hebben van de militaire po litie te Djakarta opdracht gekregen naar Indonesië terug te keren in verband met hun kritiek, geleverd op regeringspersonen. De foto rechts geeft een beeld van de conferentie. Op de rechter foto links de heer Anwar, rechts de heer Loebis. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Ondertrouwd: M. I'jftmmens en B. de Groot. rilburg. Overleden: M. Latour, >7 jaar. Eindhoven. Chr. So- luus, 76 jaar, O en W. Sou- |)urg Op 2 oktober a.s. hopen |snze geliefde ouders P. de Bakker-Talboom lie dag te herdenken van run 50-jarig huwelijk. Dat God hen nog lang moge spa ren is de wens van hun dank bare kinderen, kleinkinderen |en achterkleinkinderen. Westdorpe. 731-0 OOGARTS t.m. 12 oktober inspectie Vervoersorganisatie vraagt voor spoedige tedienst- treding EEN I Leeftijd 20 a 23 jaar. Voor keuring van automobielen in Brabant en Zeeland. Brievpa oader ao. 517s4-oo. NOTARIS te IJZENDIJKE zal ten verzoeke van de Er ven van A. A. M. van Waes, in leven landbouwer te Eede (Aardenburg), Krakeelweg W 53 op dinsdag 2 oktober a.s. des noamiddags om 1 uur op het adres W 53 over gaan tot openbare verkoop in onderstaande volgorde var.: 1 LANDBOUWINVENTARIS onder meer bestaande uit: Melkgerief, fornuis, drink bak, aardappelkneuzer, ont- romer, slijpsteen, bascules, zakkenheffer, stromolen, zelfbinder, wiedmachine, aardappelploeg, zaaimachine, maaimachine, wagens, gier- vat, rol, tractor, onkruidegge, zaadegge, cultivators en ploe. gen. 2. BEESTIAAL bestaande uit een 5-jarig paard, 20 kippen, alsmede de navolgende runderen: een 13-jarige melkkoe, een 3-ja- rige melkkoe, vijf 2-jarige vaarzen, twee vaarskalveren en twee jonge ossen, S ongeveer 44.23 aren voe derbieten ongev. 88.46 aren suikerbieten, ongeveer 60 aren ongedorste bruine bonen. 4. HUISHOUDELIJKE INBOEDEL onder meer bestaande uit tafels, stoelen, kasten, radio, naaimachine, bureaus, fiets. Bezichtiging op 2 oktober vanaf 11 uur. Betaüfta «ontant NOTARIS te GOES zal ten verzoeke van de heer M. C. de Dreu te Goes op dinsdag 9 oktober 1956 te 20.00 uur in de „Prins van Oranje" te Goes publiek verkopen HET HERENHUIS MET GARAGE EN TUIN onder Goes, aan de 's-Gra- venpolderseweg 48, groot 3.55 are. Onder het verkochte wordt begrepen de gehele badka mer-inventaris met electri- sche kachel, zonneschermen en een boekenmeubel In de woonkamer. Vrij van huur te aanvaarden ultimo nov. 1956, behoudens toestemming van B. en W. Bezichtiging in overleg met de bewoner, bij wie nadere inlichtingen te verkrijgen zijn Uw oliekachel of oliehaard is „SHELL" brandstof olie waard NOTARIS te GOES zal ten verzoeke van de er ven C. van Nieuwenhuyze te Goes bjj inschrijving verkopen: het herenhuis met schuur en erf te Goes aan de Kloeting- seweg 4, groot 15.19 are. Vrij van huur te aanvaarden op 1 nov. 1956, behoudens toe stemming van B. en W. Bezichtiging iedere werkdag van 10.00 - 12.00 uur en van 16.00 - 18.00 uur. Biljetten in te leveren tot donderdag 18 okt. 1956 uiter lijk 12.00 uur ten kantore van de notaris. in bezit van auto, heeft 2 k 3 dagen per week vrij om als te werken. Brieven onder no. 36815-00 bureau v. d. blad. in elektrotechn. werktuig kundig en elektronisch ap paratuur. - Brieven onder no. 51759-0 bur. Dagblad De Stem, Goes. Bijverdienste: Gratis inl: Post bus 3S. Dordrecht. 27901 Bij twee mensen op nieuwe vil la in Brasschae!,, deftige en zelfstandige dienstbode gevr. tegen 15 oktober. Tel. 818200. Tfc KOOP AAMatiB. Enige kantoor- en kofferschrijf machines te koop, wegens over compleet, zeer lage prijs, ver schillende machines als nieuw. J. Biesbroeck, Gentsestraat 19, Hulst. Tel. 100. 16138 Tempo Hansa te koop met huif z.g.a.n. (12.000 km) alleen par ticulieren. Bevr. Spoorstraat 9. Sluiskil.. 21009 Een haard te koon aangeboden, geschikt voor grote kamer, in goede slaat. Te bevr. P. de Kerf Hoofdstr. 2 St. Jansteen. 16135 Een goed onderhouden kinder- wagen te koop. Te bevr. Tivo- liweg 67, Hulst. Radio te koop, f 35. Te bevr. J. de Grof, Kloosterlaan 20, Sa« van Gent. Steeds uit voorraad leverbaar: tractor tweeweg-, kantel- en wen tel ploegen. Vraagt onze con currerende prijzen en nadere inlichtingen. Alle ploegen wor den op proef van goede wer king geleverd. A. van Beek, - Landbouwwerktuigen, Ouden- bosch, Tel. 01652-673. 4753 Nieuwe baby-box m. verhoogde vlonder en telraam 17,75. Plastic boxkleed 7,95. Emmastr. la, bij station, tel. 5374. Breda. 26545 Splinternieuwe Fridornaaima- chine te koop aangeboden, in koffer, licht beschadigd, zeer voordelige prijs. Bogaerts naai machinehandel Hulst, tel, 266, K. Nieuwstraat 266. Door inruil te koop aangebo den 2e hands hand- en trap- naaimachines, vanaf 25,m. garantie. Bogaerts naaimachine handel, Hulst, tel. 266. Slachtkippen tegen de hoogste prijs. Tamme konijnen 2 p. kg. Gebr. Akkermans, Tel. T en 60, Oude Molen. 4750 REIZEN Auto's zonder chauffeur. - C. Jonker, M. A. de Ruyterlaan 86, Tel. 3066 b.g.g. 3104 - Goes. HUIZEN Nieuwbouw vanaf f 15.000 ge deeltelijk vrije vestiging, gr. hyp. beschikbaar. Makelaars v.d. Berg en Co., Nw. Ginnekenstr. 43, Breda. 027842 Een woonhuis te koop aangebo den. Schuur, erf, weiland en groot kippenhok. Spoedig te aanvaarden. Bevr. Westkade 15a Sas van Gent. 16132 Nieuwbouw, vanaf f 15.000 ge deeltelijk vrije vestiging, gr. hyp. beschikbaar. Makelaars v. d. Berg en Co., Nwe Ginneken- straat 43, Breda. 28361 Plas In 't broekje - o, Ia, la, Plastic broekje S.G.A. 27902 VERLOREN Portemonnee met inhoud, tussen Kl.z. en Kuitaart: Teg. bel. ter. te bez. bij R. de Maagt, Groe nendijk 117, Kl.z. DIVERSEN Grote kermisschietingen op za terdag 29 sept. Begin 3,30 uur, op zondag 30 sept. Begin 2,30 u. Vooruit f 60 bij Schutters Soc. ..Graauwse Poort"» Nijs Hulst Maandag 1 okt> 1956 ker misschietingen bij oscar Neefs Hulst, begin 3 uur. Zondag 30 september schieting bij A. de Guytenaer, Café Tra gel, Begin 1 mus Bt t—ru i EXTIEL GROOTHANDEL n gebreide heren- en damesbovenkleding in het be- ere genre, reeds ingevoerd, vraagt voor de 3 zuid.. >rovincie& des lands: egen vasl salaris pius prov. «c tegemoetk. in reis- <u$ten Moet in bezit zijn var eigen auto. Alleen hij lie goed is ingevoerd Dij dt winkeliers, gelieve een eigenhandig geschreven sollicitatie met volledige in- ïchtingen er. voorzien van pasfoto, te richten onder no. 51777- oo aan het bureau van dit blad. onder nieuwe directie en geheel verbouwd en gemoderniseerd 2e Maitre d'Hotel- Sommeliei Chet de rang Co in mis de rang Café Rest. Kelners Barkeeper-Kelners Telefoniste (Mulo) Tournante K amerwerkmeisjes Werksters le Hotelportier- Réceptionair Chasseurs- Huisknecht Knecht in alg. dienst Sollicitaties met copie getuigschriften aan Directie van Hotel ASTORIA, Den Haag VOORLOPIG BERICHT In november zal openbaar worden verkocht het WOON- en WINKELHUIS met smederij, berg plaats en erf te AXEL, Kerkstraat nrs. 9 en 11 en Kerkdreef nr. 6, groot 4.17 are. Vrij van huur te aanvaarden. Nader te adverteren. Notaris A. Th. Verbist te Hulst 51. AUTOBUSDIENST NIEUW-NAMEN—HULST v.v. Ondernemer F. Picavet-Martens, te Nleuw-Namen, tel. 10 Ritnummers Nieuw-Namen Statenboom Nieuwe weg Clinge Clinge Postkantoor Molenstr. (Clinge) Roskam Hulst, markt Ritnummers 1 3 5 X X V. 8.00 10.00 13.00 8.04 10.04 13.04 8.07 10.07 13.07 8.10 10.10 13.10 8.15 10.15 13.15 8.25 10.25 13.25 a. 8.30 10.30 13.30 2 4 6 X X V. 8.45 11.45 13.45 n 8.50 11.50 13.50 n 9.00 12.00 14.00 9.05 12.05 14.05 9.08 12.08 14.08 9.11 12.11 14.11 a. 9.15 12.15 14.15 7 X X 11 12 8 10 X X Hulst, markt Roskam Molenstr. (Clinge) Clinge, Postkantoor Nieuwe weg Clinge Statenboom Nieuw-Namen X Alleen op werkdagen, -f alleen op zon- en feestdagen. Op aansluitende bussen van de N.V. „Z.V.T.M." kan worden overgestapt te Hulst bij café Vlieger, Op 1 no vember (Allerheiligen), le en 2e Kerstdag, Nieuwjaars dag, 2e Paasdag en Hemelvaartsdag dienst als op zon dagen. AUTOBUSDIENST PROSPERPOLDER—HULST v.v. Ondernemer F. Picavet-Martens, te Nieuw-Namen, tel. 10 Op Marktdagen te Hulst (maandagen) Ritnummers 11 12 Prosperpolder v. 13.00 Hulst, markt v. 17.00 Hulst, markt a. 13.40 Prosperpolder a. 17.40 Voor een paar gulden LASTEX Suède 29.75 Calfi 27.90 Aller-: verkoop voor Roosendaal Timtur - Preserver: RAADHUISSTRAAT 20 ROOSENDAAL MCH Sp (i i#| wor vin.... voor ons tourna} In iedere prijsklasse Een keur van NYLON 90 breed 3.45 tot 4.50 p.m. Ook kant-en-klaar-stroken in vitrage vanaf 1.95 p.m. in voile vanaf 3.75 p.m. in nylon vanaf 5.25 p.m. VITRAGES op alle breedtes. KEUKENVITRAGE in groen, rood, blauw en geel. BRABANTS BONT 60 breed 98 cent p.m., SO breed 180 cent p.m., 120 breed 275 cent p.m. Een nieuwe BRABANTS BONT in antracietkleur 90 breed 1.95 p.%i. OVERGORDIJNSTOFFEN, Aristo, zon-, was- en tropen- echt, vanaf 4.75 p.m. CRETONNES, gebloemd en moderne kleurstellingen 2.98 tot 5.75 p.m. DAMASTEN (ook fluweel damast) in alle pasteltinten 120 breed 3.50 tot 6.95 p.m. HANDWEEF- en GOBELIN OVERGORDIJNSTOTFEN 1.98, 2.75, enz. tot 5.75. DUBBEL VELOURS, in grijs, beige, rood, terra, bruin, en groen 9.50 p.m. PEAU DE PECHE, groen, terra 6.75 p.m. PEAU DE PECHE, groen en beige 8.50 p.m. MEUBELMAGAIJN GOES - KLOKSTRAAT 7, tel. 2710 (na 6 uur 2527). Door geheel Zeeland alles franco huis. Op de Ai geneis kri bruiloft, een man. rstift f f ttore rinf xlfowRtf J Ch-tJ tXli'P t<J «stf prizv rfjj w f>br. Engeland een van de i| temen, die ml een gokje kaft de voetbal-In week draalt. kwartje per i| kopen, dat geeft. Die clil Het kaartje <1 loterij-nummil cijfers. Aan J slagen kan dil maken, welke I grootste aant;[ gemaakt. Als den gaat hy mers die clull ben. Als die met de cyferj mag hij zijn Deze varieer^ derd gulden. Deze voetb: hun weg naa den.... Het systeei| aan de Kon. Bond. Die voorlichten i Er is wedders heeil per kolom rijl ken" gepresel snoep, waarvl Om eer de systemen bekende zijn.| De ondernemi landers schijnen er in het gehein| aan. Prior geeft» de cyfers 1, 2 bezoekende clul spelen. De inzet is é<J afhankelijk van Strang's onde I je nog een kolol betaalt. De Bel|l die van Prior, J winnaars kijkt ny tl Bij Belgica kJ telfde formulierf Ie systemen Jtelt vaste prijz onafhankelijk ien bepaald aa| raadt, krijg je f la), zo veel mL .Een ander ku| uitslagen. Je Bij Ideal zet het Belgische mag kiezen. Hd nend pooltje he de prijzen te Op het el Belse pool. Eenl bekend gewordt schildat er eel speld. Voor hm meer in BeZgiél raken in het .1 kolom mogen el He Duitse oï Porteert zijn fel tanden waar h| w°rdt de buitr opgehaald. In mag, zorgen Wijze voor zic]l De Duitsers 1 willen één Mal Per kolom. De binnen als je i volgens het sjl weet goed t«

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 4