RADIO TELEVISIE RAKONA Billy Louise Rozenkransmaand r door B. M. Bower Pagblad Pekten SUEZ IN VEILIGHEIDSRAAD Internationaal beheer bleef kernpunt Meningen en Commentaren RADIO AT EEN ONDERLIJKE ERELD j VOORSPELLINGEN j TWEEDE BLAD ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 Dese week in het buitenland ER BROEIT IETS GELUKKIG BESLUI kauw TELEVISIE-PROGRAMMA'S Vragen staat I MA de tweede Suez-conferentie te Londen hebben Engeland en Frankrijk sneller dan verwacht een beroep gedaan op de Veiligheids raad om de toestand, geschapen door Nassers nationalisatie van het Suezkanaal, ter bespreking en re geling op de agenda van dit or gaan der Ver. Naties te plaatsen. Egpte heeft zich gehaast ook zijner zijds een beroep op de Veiligheids raad te doen om de houding van Engeland en Frankrijk in het Suez- conclict, welke een bedreiging van de vrede zou zijn, te veroordelen. Beide klachten zijn inderdaad op de agenda van de Veiligheidsraad opgenomen en komen er nu vol gende week in behandeling. De Frans-Britse stap bij de Vei ligheidsraad moest thans enige ver rassing wekken, omdat Engeland en Frankrijk aanvankelijk ieder be roep op de Ver. Naties in de Suez- kwestie van de hand wezen van wege de haast, welke met een op lossing van het vraagstuk was ge moeid. Hier kwam nog bij, dat op de tweede Suez-conferentie werd besloten, dat de op te richten orga nisatie van kanaalgebruikers eerst nog zou trachten zich met Egypte te verstaan. Misschien moet men eohter juist in dit laatste besluit der Suez-bij- eenkomst in Londen de aanleiding zoeken, waarom Engeland en Frankrijk opeens hun bezwaren te gen een behandeling van de kwestie in de Veiligheidsraad aan de kant zetten. De tweede Suez-conferentie heeft in het geheel niet opgeleverd, wat Engeland en Frankrijk er van hadden verwacht. Het was niet mo gelijk de samenwerking der 18 deel nemende landen te handhaven dan op een verwaterd program. Een or ganisatie van kanaalgebruikers kon er nog wel komen en aan een in ternationaal beheer van het ka naal als basis voor de oplossing van het geschil bleef men ook nog vasthouden, maar de gebruikersor ganisatie in oprichting schijnt bij voorbaat al niet meer een hanteer baar orgaan om kracht bij te zét ten aan de doelstellingen van En geland en Frankrijk. Er was ter Londense conferentie geen sprake meer van een organisatie met eigen loodsen, van het zenden van een proefschip in eigen beheer door het kanaal of van boycott-maatrege- len, wanneer Egvpte weigerachtig bleef, laat staan van bereidheid om militaire sancties toe te passen. De zakelijke grond voor dit al les zonk ook eerder weg. De scheep vaart door het Suezkanaal gaat haar gewone gang. Sinds de natio nalisatie door Nasser zijn er zelfs meer schepen door gevaren dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Wanneer de doorvaart aldus mogelijk blijft, kan de animo voor een dure omvaart en boycott be zwaarlijk toenemen, ook al biedt Amerika financiële faciliteiten in de vorm van leningen, die toch weer de schuldenlast der geholpen landen verzwaren.' TN deze omstandigheden konden Engeland en Frankrijk niet meer rekenen op een krachtdadige stel- lingname van de Londense confe rentie en zij moesten wel vrezen, dat het besluit om de op te rich ten gebruikersorganisatie samen werking met Egypte te doen zoeken op nieuwe door hen ongewenste onderhandelingen met Nasser zou uitlopen, waarbij het beginsel van internationaal beheer gemakkelijk in het gedrang zou kunnen raken. Vooral Frankrijk was door het ver loop der conferentie ernstig teleur gesteld en wilde alleen nog aan de kanaalgebruikersorganisatie deel nemen. wanneer aan het internati onaal beheer strak vastgehouden werd. Tenslotte hebben Frankrijk en Engeland samen de mogelijke dé marches van de gebruiksorganisa- tie bij Egypte doorkruist met hun beroep op de Veiligheidsraad, wat overigens dubieus blijft vanwege het vetorecht, waarover de Sovjet- Unie daar beschikt. J-JET uiteindelijk verloop van de Suez-crisis hangt bij dat al voornamelijk af van de houding van de Ver. Staten. Het is niet waar schijnlijk, dat deze zullen goedkeu ren of toelaten, dat Engeland en Frankrijk, wanneer de Veiligheids raad niet tot een efficiënte actie tegen Egypte komt, op eigen hand drastische maatregelen gaan ne men. Dulles heeft echter nog pas ver klaard, dat het Westen met niet minder dan internationaal beheer over het Suezkanaal genoegen wil nemen. Wat de kern van de kwes tie betreft, stelt hij zich hiermee dan toch op hetzelfde standpunt als Frankrijk en Engeland. Uit zijn uit latingen valt verder op te maken, dat hij wil trachten de reders te bewegen medewerking te verlenen aan een boycott van het kanaal, als Egypte niet toegeeft. Het zijn tenslotte de reders en niet de sta ten, die door he kanaal varen en misschien zal de houding van de reders nog beslissend worden voor de afloop van de Suez-crisis. ■^/AT is er aan de hand met Tito? Deze pompeuse, schitterend-ge- uniformeerde dictator verheugt zich sinds enige jaren in de gunst van West en Oost. Socialisten uit alle landen komen bij hem op be zoek en laten zich geduldig uitleg gen, dat het Yoego-Slavische com munisme zo echt democratisch is en dat er van kerkvervolging geen sprake is. Staatslieden uit Moskou vleien hem en verzekeren, dat men gezamenlijk staat op Leninistisch- Marxistische basis en dat alleen die gemene Stalin en de bandiet Beria dat niet hebben ingezien. Mensen, die werden opgehangen of doodge schoten in de periode 1948-1955, omdat ze de schurkachtigheid van Tito niet aanvaardden, krijgen een posthume rehabilitatie. Molotov, de trouwe satelliet van Stalin, is op een zijspoor gezet. Echter schijnt dit niet naar de zin van ieder in de Sovjet-hiërarchie te zijn. De Russisch-communistische par tij schijnt in een brief aan buiten landse communistische partijen ge schreven te hebben, dat de commu nistische partij in Yoego-SIavië die betiteling niet waard is. Het zou maar een links-socialistisch geval zijn. Tito voelde zich toen hevig verstoord, waarop Kroestjef opeens de neiging kreeg, om e.en vakantie in Yoego-SIavië te gaan doorbren gen. Dit is weer gevolgd door een plotseling bij Tito opgekomen nei ging samen met Kroestjef een va kantieoord aan de Zwarte Zee op te zoeken. En nog wel per vlieg tuig, waaraan de Yoego-Slavische Eerste Man anders een erge hekel heeft. „Men" zegt, dat de oude vos Molotof aan het stoken is tegen het joviale tweetal B. en K. ..Men" zegt, dat er daar aan de Zwarte Zee nu een spelletje Marxistisch - Leninistisch poker zal worden ge speeld met hoge inzet. „Men" kan slechts gissen. Maar dat er iets broeit, is duidelijk. LJET besluit van de typografen in de hoofdstad, om het ultimatum van de vorige week in te trekken en niet nog eens een 24-uurstaking te proclameren, is een gelukkig be sluit. Men is daardoor terugge keerd tot de normale organisato rische weg. Men weet, hoe deze sta king inging tegen een arbitrale be slissing door de Rijksbemiddelaars. De afspraak tot arbitrage was reeds op 28 april 1956 aan alle werkge vers en werknemers schriftelijk be kend gemaakt. Niemand heeft daartegen toen bezwaar gemaakt. De uitspraak hield ongetwijfeld een teleurstelling voor de werknemers in. Blijkens de schattingen wordt de volle 6 procent verhoging toege kend aan 83 procent van de werk nemers in ons land. Tot dit hoge percentage draagt niet onaanzien lijk bij het feit, dat 400.000 ambte naren ook de volle verhoging toe- (Advertentie) kauw Wriglay Doubfominf. Evan kewwan een door en door friMo adem krijgen - Doublemint geeft ru»t - kunnen we be*t gebruiken In 1956, vóór, tijdens en nó kantoortijd. Prettig, heerlijk verfrissend en dubbel lang lekker. lijk bidden; op het televisiescherm van de verbeelding lichten de ver trouwde beelden van Jezus en Zijn heilige Moeder, de radio zwijgt, doch wij horen de hemelse muziek van het Weesgegroet, wij stemmen de harten af op het verre zendstation "an de hemel en luisteren naar hetgeen God ons zegt. Op uitnemende wijze staan wij met Hem in contact, Die alle no den kent, Die alle lijden begrijpt en Zelf eerst heeft gedragen en Die in het wankele gemoed van de strijden de mens de zekerheid van het ver trouwen hergeeft op Zijn goedheid en barmhartigheid en de nimmer afla tende zorg van Zijn Goddelijke Voor zienigheid. |S ER gemakkelijker wijze, om de nood van de gezinsleden aan God aan te bevelen? Om aan Hem toe te vertrouwen hetgeen men hoopt, het geen men anderen in edele liefde toewenst, om de wereldwijde behoef ten der Kerk voor te leggen aan Hem Die haar door Zijn bloed heeft ge kocht? Wanneer een gezin gezamen lijk bidt, dan daalt daardoor een on vermoede zegen neer op al de leden. De Moeder Gods, zo verheven gegroet en geprezen door de woorden van de vele Weesgegroeten, neigt zich met Haar zachte glimlach vol moederlijke goedheid naar ons neer en wordt in alles de voorspreekster, de pleitbe zorgster, de moeder vol barmhartig heid. Moeilijk te zeggen is het, welk een vrede en genade door het geza menlijk bidden van de Rozenkrans worden verkregen, welk een vernieu wing er in de harten plaatsgrijpt, hoe veel nauwer we aan God worden ver bonden. En daarom luiden een maand lang de klokken der kerken en nodi gen ons uit tot het gezamenlijke ge bed van de Rozenkrans. \A#EER GAAN wij de oktobermaand in en het najaar trekt zich om ons samen met zijn minderend licht en zijn bruinend blad en stervende bloempracht. De kille herfst schuift ongemerkt tussen ons in en legt zijn kille handen om ons heen, maant de mens tot bezinning en inkeer. Nu komt ook de Kerk haar gelovigen vermanen tot meer gebed en wanneer de avond zijn donkere mantel gelegd heeft over de aarde, breekt daar op vele plaatsen het gebeier der klok ken de vallende duisternis en worden de ramen der kerken verlicht. Een hele maand lang noodt zij ons tot ge bed, het aloude en vertrouwde gebed van de Rozenkrans! |,,U, Rozenkrans, bemin ik zo zon- j gen wij in vroeger dagen in het een- voudige kerkelijke lied. En ja, de Rozenkrans is en blijft toch het ge liefde gebed van al degenen, die ge loven en die in deze woelige en gesple- Ontroerend „stil" is deze ivoren ma donna, vervaardigd door een kunste naar uit de Belgische Congo. gewezen kregen. Intussen zijn Rijks- bemiddelaars door beide partijen als objectieve instantie erkend na grondig onderzoek tot de over- j tuiging gekomen, dat het niet ver antwoord zou zijn de 6 procent voor het grafisch bedrijf in zijn geheel toe te staan, terwijl ze een diffe rentiatie binnen het bedrijf te be zwaarlijk vonden. Men kan deze argumenten aanvechten. Doch een feit blijft, dat het een arbitrale uit spraak is en dat de goede trouw eist zulk een uitspraak te aanvaar den. Dit wordt nu ook door de hoofdstedelijke typografen inge zien. We mogen ons daarover ver heugen. (Advertentie) ten wereld de behoefte gevoelen, de handen omhoog te heffen tot God, om hulp voor hun arm en hulpbe hoevend hart. Moesten wij de grote waarde van het j Rozenkransgebed uiteenzetten, wij zouden kunnen putten uit de lange, j wisselvallige geschiedenis van de Kerk, die merkwaardige triomfen j verhaalt, verkregen op het gezamen- lijke bidden van het rozenhoedje. Wij j zouden lange aanbevelingen en lof- prijzingen kunnen aanhalen van vele Pausen, die op de hoge wachttoren geplaatst der Kerk. het eenvoudige bidsnoer, genomen hebben in de ge wijde handen. Wij zouden de schit terende encyclieken kunnen herlezen van verscheidene Hogepriesters of wij zouden in onze herinnering kun nen oproepen de stem van onze re gerende Paus, die voor de radio het rozenhoedje voorbad en heel de Chris tenwereld in één machtig gezamenlijk smeken liet kloppen op de hemel poort. |N EEN dezer brieven schildert Paus Pius XII het ontroerende tafereel van het gezin, dat gezamenlijk op de knieën zinkt en dat de hemelse mu ziek doet weerklinken van het rozen hoedje. Dit gezamenlijk bidden is van onschatbare waarde. In vele moderne gezinnen is de sfeer op een voortdu rende verstrooiing gericht. De radio zwijgt maar zelden, steeds meer komt de televisie en brengt op het lichte scherm de beelden van een leven zonder inhoud, op het bevende doek van de bioscoop schieten de fantas- ma's voorbij van een onwerkelijk leven. En nu daalt in zulk een gezin de weldoende rust van het gezamen- ZONDAG, 30 SEPTEMBER 1956 HILVERSUM I. 402 m. VARA: 8,00 Nws. en postduivenber. 8.18 Weer of geen weer 9,45 Geest, leven, caus. VPRO: 10,00 V.d. jeugd IKOR: 10,30 Doopsgez. kerkd 11,30 Vragen beantw. AVRO: 12,00 De plaats van Nederl. in het huidige Europa, caus. 12,05 Amus. muz. 12,30 Sportspiegel 12,35 Even afre kenen, Heren! 12,45 Orgelspel 13,00 Nws. 13.05 Meded. of gram4. 13,10 V.d. strljdkr. 14,00 Boekbespr. 14,20 Koorconc. 14,50 De plaats van Nederland in het huidige Europa, caus. 15 05 Orgelconc. 15,35 De Olympische Spelen in de oudheid, caus. 15,45 Ambassadeurs in buitengew. dienst 16,05 Dansmuz. 16,30 Sportrevue VP HO: 17,00 Gesprekken met luisteraars 17,15 Het platteland nu VARA: 17,30 V.d. jeugd 17,5o Nws. en «portuitsl. 18,05 Sportjourn. 1S,30 Strijkens. 19.00 Spon tane reacties 19,35 Cabaret AVRO: 20.00 Nws. 20,05 Ambassadeurs in bui tengew. dienst 20,50 Paul Vlaanderen en het Lawrence mysterie, hoorsp. 21,30 Lichte muz. 21.50 Cabaret 22.20 Kamer- ork. en sol. 22.50 Journ. 23,00 Nws. 23,15 Act. of gram. 23.25-24,00 Met de Fran se slag. HILVERSUM II. 298 m. NCRV: 8,00 Nws. en weerber. 8,15 Orgelconc. IKOR: 8.30 Vroegdienst KRO: 9,30 Nws. 8.45 Gram. 9.55 Hoogmis 11,30 Gram. 11,35 Alt, gamba en clavecimbel 12.00 Instr. octet 12,20 Gram. 12,40 Lichte muz. 12.55 Zonnewijzer 13.00 Nws. en kath. nws. 13,20 Danconcours 13.45 Boek bespr. 14,00 V.d. jeugd 14.30 Intern, vo- calistenconc. 15,20 10-jarig best. v.h. kath. sociaal kerkelijk instituut 15.40 Alt. bas en piano 16,15 Sport 16,30 Vespers NCRV: 17,00 Vrij-evang. kerkd. 18,30 Gram. 19,00 Nws. uit de kerken 19,05 Boekbespr. 19,15 Geest, liederen 19,30 Het evangelie in een draaikolk: De brieven aan de Corinthiërs, caus. KRO: 19,45 Nws. 20.00 V.d. strijdkd. 20,30 Act. 20,45 De gewone man 20,50 Cabaret 21,20 U bent toch ook van de partij?, eaus. 21,30 Sprong in het heelal hoorsp. 22,10 Gram. 22,45 Avondgeb. en lit. kal. 23,00 Nws. 23.15-24,00 Gram. BRUSSEL 324 m. 12,00 Amus. muz. 12.30 Weerber. 12,34 Lichte muz. 13,00 Nws., weerber. en caus. 13,15 V.d. sold. 14,00 Opera- en Beloantoconc. 15,30 Gram. Aanleg en service door gediplomeerde monteurs Uitsluitend wereldmerken Grote keus In onze showrooms: GINNEKENSTRAAT 61 BREDA Telef. 9683 LANGE BRUGSTRAAT 14 (tVo Raming) - Telef. 7821 W Een grappen makende, En- S 2 gelse journalist, die ziet, dat 2 het er in de wereld steeds 5 wilder toegaat, heeft enkele voorspellingen over de toe- 2 stand van het volgende jaar 2 2 gedaan. Hij voorspelde onder 2 2 meer. 2 Op 5 februari bezetten poli- tie-troepen de bioscopen. Zij nemen in danszalen messen, 2 eigen gemaakte bommen, torn- 2 2 ty-guns, pistolen en andere 2 2 gebruiksvoorwerpen bij het 2 2 dansen in beslag. Op 9 februari worden de grote broodfabrieken door de concurrentie van kleine bak- 2 2 kertjes gedwongen de prijs 2 2 van broodjes te verhogen tot 2 2 twee gulden veertig per stuk. 2 f Fabrieken Een dame in Londen is door de politie gewaarschuwd het voortaan niet meer te presteren in haar eigen huis jumpers te vervaardigen. „De zaak is, dat zo'n bezigheid straf baar is bij de wet. Het is misdaad, t? drijft in het geheim een fabriek je. Foei", zo zei de politie. Een zelfde waarschuwing werd gemaakt aan het adres van een man. die in zijn vrije tijd halsbanden voor hon den maakte om zo een centje te kunnen bijverdienen. Dubbel Een advocaat, verbonden aan de rechtbank in Londen, kreeg aanzeg ging in een bepaald geval als open baar aanklager op te treden. De advocaat keek daar wel van op, want de dag tevoren had men hem geschreven, dat hij in precies het zelfde geval als verdediger zou moe ten optreden. Baarden Een Amerikaanse firma, die elektrische scheerapparaten vervaardigt, is op zoek naar enkele mannen met 'n baard, die zeker al drie maanden oud is. Ze geeft die mannen het ronde bedrag van 20.000 gul den als ze genegen zijn die baard voor de televisie te la ten afscheren. De firma ziet er een mooie reclame in. Wachten De plannen om alvast de konin gin van Engeland uit te nodigen, voor feestelijkheden, die volgend jaar in het Amerikaanse Jamestown plaats vinden, zijn voorlopig uitge steld. Een slimmerik vond namelijk uit, dat slechts het hoofd van de staat een ander staatshoofd kan uit nodigen. Maar men weet nog niet wie "er volgend jaar staatshoofd in de Verenigde Staten zal zijn, want eerst moeten nog presidentsverkie zingen worden gehouden. Nadien gaat de uitnodiging dus pas de deur uit. Hekel De heer Frank Bilson uit Not tingham in Engeland heeft de rechter in ernst moeten beloven, dat hij voortaan zijn hond in de gaten houdt. In de regel is dat eigenlijk niet nodig, want het dier doet geen mens kwaad. Het wordt alleen verschrikkelijk nijdig als het een postbode ziet. In korte tijd beet de hond veertien postboden. Dit werd te gek. Minder Slecht nieuws voor erfgenamen. Het aantal miljonairs loopt schrik barend terug. In Engeland is dat zonneklaar aangetoond, aangezien men het daar heeft uitgezocht. In 1650 waren er nog veertien mensen, die dood gingen en een testament nalieten, waarin sprake was van een bedrag met de nodige nulletjes. Het vorige jaar waren er nog slechts vijf. anderhoudsprodukten p geven DIEPGLANS aan uw auto, motor, scooter of fiets 16,00 Voetbalrep. 16,45 Gram. 17,00 Viool en piano 17,15 Sportuitsl. 17.20 Gram. 17.45 Sportuitsl. en nws. 17,55 Zang en piano 18.05 Gram. 18.15 Koorzang 18.30 Godsd.halfuur 19.40 Nws. 19,45 Gram. 20.00 Ork.conc. 21,00 Gram. 21.15 Ork. conc. 22,00 Nws. 22,15 Gram. 23,00 Nws. 23,05-24,00 Gram. BRUSSEL 484 m. 12.15 Gram. 13.00 Nws. 13,10 Verz.progr. 14.30, 15,00 en 16.45 Gram. 17,00 Nws. 17,05 Gram. 19,00 Godsd.halfuur 19,30 Nws. 20,00 Gram. 20,50 21.00 en 21.30 Idem 22.00 Nws. 22,10 Lichte muz. 22,55 Nws. 23,00 Dansmuz. 23,55 Nws. MAANDAG. 1 OKTOBER 1956 HILVERSUM I. 402 m. NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7,10 Gew. muz. 7,30 Gram. 7.45 Een woord voor de dag 8,00 Nws. en weerber. 8,15 Suortuitsl. 8,25 Gram. 9,00 V.d. zieken 9,25 V.d. vrouw 9,35 Waterst. 9,40 Metrop. ork. 10,10 Gram. 10,30 Rondom het woord 11,10 Gram. 11,15 Xamerork. en sol. 12,25 Voor boer en tuinder 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Zigeunermuz. 12,53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13,15 Lichte muz. 13,45 Gram. 14,05 Schoolradio 14,35 Gram. 14.45 V.d. vrouw 15,15 Vocaal dubbelkw. 15,30 Gram. 16,00 Bijbellez. 16.30 Viool, cello, orgel en clavecimbel 16.50 Gram. 17,00 V.d. kleuters 17,15 V.d. jeugd 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17,45 Regeringsuitz.: Rijks delen overzee. Vogels in de Nederl. An tillen, door H. *J. Koelers 18,00 Orgel conc. 18,30 Sport 18.40 Eng. les 19,00 Nws. en weerber. 19,10 Nederl. volks liederen 19,30 Volk en Staat, caus. 19,45 Beiaardspel 20,00 Radiokrant 20.20 Re- creatiemuz. 20,45 Gods dromers, hoorsp. m. muz. 21,40 Gram. 21,50 Boekbespr. 22,00 Promenade-ork. en koor 22,45 Avondoverd. 23.00 Nws. 23,15 Gram. 23,40- 24,00 Het evangelie in Esperanto. HILVERSUM II. 298 m. AVRO: 7.00 Nws. 7,10 Gym. 7,20 Gram. 8,00 Nws. 8,15 Gram. 9,lo V.d. vrouw 9,15 Gram. 9,30 Rep. 9,35 Gram. 9,40 Morgenw. 10,00 Gram. (Om 10.50 Rep.) 11.00 Wat ik altijd alle maal recht moet zetten, caus. 11,15 Gram. 11,45 Rep. 11.50 Voordr. 12,05 Rep. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Voor het platteland 12,43 Westindisch ork. 13,00 Nws. 13,15 Meded. of gram. 13,20 Metr. ork. 13,55 Koersen 14.00 V.d. vrouw 14,45 Viool en piano 15,15 Logboek 1932, Euro pa 24 jaar geleden, caus. 15,30 Gram. 17.00 Lichte muz. 17,30 V.d. jeugd 17,50 Militair comm. 18,00 Nws. 18,15 Amus. muz. 18.45 De plaats van Nederland in het huidige Europa, caus. 19,00 Kamer koor 19.30 Orgelspel 19,45 Regeringsuitz.: Landbouwrubr.: De wateroverlast in west Overijssel 20,00 Nws. 20,05 Radio- scoop 22.45 Gram. 23,00 Nws. 23,15 Koer sen en Onze buitenlandse corresponden ten melden 23,25-24,00 Frontloge! BRUSSEL 324 m. 11.45 Gram. 12,30 weerber. 12,34 V.d. landb. 12,42 Gram. (Om 12,55 Koersen) 13,00 Nws. en weer ber. 13,11 Amus.rmiz. 14,00 Schoolradio 15,45 Twee piano's 16,00 Koersen 16,02 V.d. zieken 17,00 Nws. 17,10 Lichte muz. 17,45 Meisjeskoor 18,00 Franse les 18.15 Gram. 18,20 Prat. uitz. 18,30 V.d. sold. 19,00 Nws. 19,40 Gram. 20,00 Kamerork. en sol. 21,00 Kunstkaleidoscoop 21,15 Gram. 21,30 Amus.muz. 22.00 Nws. 22.11 Kamermuz. 22,45 Gram. 22.55-23,00 Nws. BRUSSEL 484 m. 12,00 Gevar.muz. 13,00 Nws. 13,10 Gram. 14,15 Festival v. Luzern 15,15 en 15,30 Gram. 16,05 Lich te muz. 17,00 Nws., kron. en meded. 17,15 Gram. 17,30 Viool en piano 19,30 Nws. 20.00 Gevar.progr. 22,00 Nws. 22,10 Ka mermuz. 22,55 Nws. ZONDAG, 30 SEPTEMBER 1956 NTS: 14,55-16,15 Eurovisie: Interl. hand- balwedstr. DuitslandZwitserland. FRANS BELG: 18,45 Testbeeld 19.00 Kath.uitz. 19,30 Aux quatre vents 20,00 Act. 20,35 Cabaret plm. 22,00 Film. VLAAMS BELG.: 14,30 V.d. kleuters 14,45 In het spoor van Marco Polo 14.55- 16,15 Eurovisie: Handbalwedstr. Zwitser landDuitsland 16,16 Reisroute.... 19,01 Feuill. 19,30 Nws. 19,45 Quiz 20,20 Ge- var. progr. 21,55 Overw. ter zee 22,20 Nws. en sportact. MAANDAG 1 OKTOBER 1956 FRANS BELG*.: 18,45 Testbeeld 19,00 Sport 19,30 Kookpraatje 20,00 Act. 20,40 Trente six chandelles plm. 22,3o Wereld- nws. (Advertentie) Steeds méér huisvrouwen eien In,* dat kef haar eigen belang is bij het kopen ran een bindmiddel MAÏZENA DÜRYEA tevragenj En haar winkelier geeft het haar graag, want het Is ook zijn belang' dat haarmaaltijdenslagen. Hij weet door jarenlange emjaring dat egi voor groenten, soepen en sausen geen beter bindmiddel bestaat dan juist MAÏZENA DURYEA: Bij het gebruik daarvan zijn misluk kingen bij voorbaat uitgesloten. 4) Spreekt u zelf met hem. U bent degene die hem hier wilt hebben," antwoordde Billy Louise enigszins scherp. Zij hield veel van haar moe der; maar als zij de ranch moest be heren, wilde zij dat haar moeder zich er niet mee bemoeide en geen raad gaf op het verkeerde ogenblik. „Nu, je behoeft niet boos te zijn; je weet zelf dat je niet op Peter kunt rekenen. Nu is hij gisteren weggegaan zonder de varkens hun spoeling te geven en ik moest het zelf gaan bren gen. En ik heb de laatste tijd weer zo 'asJ van lendepijn. Je kunt niet altijd hier zijn, Billy Louise, en Pe ter. ..Wel, here mijn tijd, moeder! Ik zei u toch de man te huren als u daar zin in hebt. Alleen is Ward Warren niet. Ward Warren wierp de deur open en keek van de een naar de ander, zijn ogen twee vraagtekens. „Is niet., wat?", vroeg hij en sloot de deur achter zich met de houding van iemand, die alles kan verwach ten. ..Is niet de soort man die een baantje aan zal nemen," eindigde Billy Louise en keek hem recht aan. ,,Is 't wel? Moeder wil u huren." „O, ik was juist van plan om dat baantje te vragen." Hij lachte en het wantrouwen verliet zijn ogen. „Mijn bedoeling was eerst, naar Jim Lar son te gaan en bij hem de winter door te brengen. Die ouwe Turk is een goede vriend van mij. Maar het lijkt mij toe, dat jullie tweeën beter iets kunt gebruiken, dat op een man lijkt, dan Jim. Ik ken Peter Howling Dog vrij goed en het zal niet kwaad voor u zijn, als hij vergeet terug te komen. Dus als u mij nu en dan een maal wilt geven en een hoekje om te slapen, zal ik blij zijn u door de winter te mogen helpen of tot u iemand gevonden heeft om mijn plaats in te nemen." Hij nam de twee emmers op en wachtte, van de een naar de ander kijkend met die verborgen glimlach, waarnaar Billy Louise al begon uit te zien. Billy Louise keek hem aan met haar harten-veroverende zijdelingse blik hoewel zij totaal onbewust was van de uitwerking daarvan en een grillige trek kwam om haar lippen. „Wij zullen u een boek, een gerste koek en een bed geven, als u wilt blijven, Mr. Warren," zei zij. „Ook een hooivork en een bijl, als u dat wilt, en een vast loon." Zijn ogen zochten de hare en ble ven daar rusten met die aandachtige uitdrukking er in. „Dank u. Schrap het loon maar door en dan zal ik het aannemen." vertelde hij haar en trok zijn hoed dieper in zijn ogen. „Het zal stormen vannacht, dames", voegde hij er op een geheel andere toon aan toe en opende de deur. „Vijf ure heit de klok en alles wel!" Dit laatste op nog een andere toon, toen hij naar buiten trad in de storm en de deur met een slag dichttrok. Zij hoorden hem een schel, dartel wijsje fluiten op zijn weg naar de ri vier; tenminste, het klonk dartel zo als hij het floot. „Dat is The old Chisholm Trail die hij fluit," mompelde Billy Louise en glimlachte. „Het lied dat ik hem al tijd liet zingen als hij de canyon in kwam om mij en Minervy te redden! Maar natuurlijk, ik wist wel dat hij een cowboy was; ik zei wel.." Het fluiten hield op en hij begon met een hoge, heldere stem, het ou de, door alle cowpunchers van het westen geliefde lied te zingen. „Ben je nu zelf ook niet blij, dat hij blijft?" Billy Louise, geknield voor het haardvuur en afwezig in 't vuur starend, kwam met een ruk tot de werkelijkheid terug. Zij gaf een ongeduldig rukje met haar schouders en stond op. „O... ik denk dat hij aangenamer gezelschap zal zijn dan Peter," stem de zij toe. HOOFDSTUK IV. „VROUWE FORTUNA HEEFT MIJ ALS VOETBAL GEBRUIKT". Ward Warren zat voor het vuur met een reeds lang uitgedoofde siga ret tussen de vingers en staarde in de gloed tot de gloeiende kolen uit doofden en zacht neerzakten in het bed van as. Billy Louise had twee maal tegen hem gesproken en hij had niet geantwoord. Zij had om hem heen de vloer geveegd en hij had zijn voe len en later zijn stoel verschoven, zo als een man in zijn slaap zich af wendt van een ongewoon licht, of de dekens over zijn schouders trekt zon der eigenlijk te weten wat hij doet. Billy Louise verloor plotseling haar geduld. Zij bukte en raapte een stuk je hout op, zo groot als haar duim en wierp het naar Ward, met een ge- ergerd trekken van haar lippen. Zij had goed gemikt.zij trof hem in de nek, juist waar zijn haar uitliep in een vreemd, gekruld puntje. Ward sprong op en draaide zich vlug om en toen hij Billy Louise aan keek, had hij een revolver in de hand, die zo losjes de sigaret had vastgehouden. In zijn ogen was de blik, die een man werpt op zijn groot ste vijand, doch zelden op een meis je. Zo keken zij elkaar aan, terwijl Billy Louise zich tegen de wand druk te en snel adem haalde. Ward ontspande; een blos van schaamte vloog over zijn gelaat. Hij schoof de revolver weer tussen de band van zijn broek Billy Louise had nooit geweten dat hij een ander wapen bij zich droeg dan zijn wan trouwen en met een snik van af keer van zichzelf viel hij weer in de stoel terug. Doch hij keek niet weer in het vuur; hij vouwde zijn armen op de leuning en legde daar zijn ge laat op neer, zoals een vrouw, die op het punt staat in tranen uit te barsten en toch niet wil wenen. Zijn gelaarsde voeten waren naar de do vende kolen uitgestrekt, zijn gehele houding sprak van volslagen troos teloosheid, van niet in woorden uit te drukken eenzaamheid. Billy Louise zette haar tanden op elkaar om de tranen van sympathie terug te houden. Leed van anderen had haar gevoelig hart altijd getrof fen.. Maar leed als dit., nog nooit in haar leven had zij zoiets gezien. Zij had haar vader boos gezien, ontmoedigd, knorrig. Zij had mannen zien vechten. Zij had haar moe- der's leed gesust. Maar deze verbor gen kwaal, dit stille lijden, dat zij zo dikwijls in Ward's ogen had ge zien en dat hem nu zijn gelaat op zijn armen deed leggen Zij ging naar hem toe en legde haar twee handen op zijn schouders, zonder er zelfs aan te denken, dat dit de eerste maal was, dat zij hem aanraakte. „Niet doen", zei zij half fluiste rend, om haar moeder, die met een aanval van lendepijn te bed lag, niet wakker te maken. „Ik., ik wist het niet. Ward, luister naar mij! Wat het ook is, kan je het mij niet vertel len? Jij., ik ben je vriend. Kijk nu niet alsof je., je geen vriend op aar de had." Nog bewoog hij zich niet, of gaf hij een teken dat hij het gehoord had. Billy Louise dacht niet aan kokette rie. Haar hart was vol medelijden en verlangen hem te helpen. Een hand gleed naar boven en zij kneep in zijn oor, zoals zij speels aan het oor van een kind zou hebben getrok ken. „Ward, dat moet je niet doen. Ik heb je zien denken en denken en kij ken alsof je geen vriend op aarde bezat. Dat moet je niet doen. Ik ver onderstel dat je een hoop vrienden hebt. die je in alles zullen willen bij staan. In ieder geval heb je mij en ik begrijp alles." Zij fluisterde deze laatste woorden en haar hart klopte hevig van angst, nadat zij ge sproken had. Ward hief het hoofd op, greep één van haar handen en hield die vast, terwijl hij haar diep in de ogen keek. Hij was aan het zoeken, vra gen, meten en hij deed dat zonder een woord te spreken. Het dieplood viel recht in de zuivere, zoete diepte van haar ziel. Al bereikte het de bo dem niet, hij was tevreden met de peiling die hij deed. Hij haalde diep adem. gaf haar hand een drukje en liet haar los. „Ben je geschrokken? Het spijt me!" zei hij. op een hese toon spre kend om de vrouw in de kamer daar naast. „Ik dacht over een man, dis ik misschien ergens kan ontmoeten;' en als ik hem ontmoet, is er kans dat ik hem dood. Ik was., ik vergat waar ik was.." Hij maakte een beweging met zijn hand, die de zin moest voltooien en tastte in zijn zak naar tabak en pa pier. Afwezig begon hij een sigaret te rollen. Ward leunde voorover met een tak je in zijn hand, liet het vuur vatten en stak zijn sigaret aan. Hij keek niet naar Billy Louise voor hij twee trekken had gedaan. Dan staarde hij haar een volle minuut aan en eindig, de met haar het verkoolde takje in de schoot te werpen en te lachen omdat zij een weinig schrok. „Waarom schrok je toen ik mijn naam noemde, de avond dat ik hier kwam?" vroeg hij spottend, doch met spanning achter zijn luchtige toon en achter het glimlachje in zijn ogen. „Waar had je ooit eerder van mij gehoord?" Billy Louise's adem stokte weer, doch antwoordde nonchalanter dan zij gehoopt had te kunnen doen. „Toen ik een meisje was. kwam ik de naam ergens tegen., en ik speel de altijd.." „Ja?" „Weet je., ik speelde altijd een hele hoop dingen. Ik had nooit ie mand om mee te spelen, daarom deed ik alsof ik een vriendinnetje had, Minervy geheten. En ik had jou. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 3