8AAYENS uw OPTICIEN Kath. Gezinsvoogdij bereikt nu goede in Zeeland resultaten Vlissingen doet mee aan Zeeuws studiefonds het Biertappers in Amsterdam streden om nationale eer Tegenvaller voor Graauw Dr. Wagenaar uit Goes professor te Utrecht R Sinds 1953 één organisatie B.F.Goodrich -Heavy Vuty Express Wielrijder in Breda verongelukt Zegenrijk initiatief Kind verdronken te Terneuzen Vergoeding voor vrijw. brandweer fótfospariny AUTOBANDEN SAMPERMANS Hoogwaterstanden Zuidelijke prestaties waren beneden peil Doktersdiensten Herstel van beplanting Schouwen en Duiveland Walcheren VLISSINGEN Houten noodgebouw Eervolle benoeming voor directeur gezondheidsdienst voor dieren ZEEUWSCH- VLAANDEREN Bloemen voor nieuw raadslid AXEL HULST DE RONDVRAAG IN DE RAAD Zuid-Beveland GOES OOSTBURG AGENDA Vandaag Morgen Maandag 3 <n N 2 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 De katholieke gezinsvoogdij in Zeeland heeft lange jaren in het gedrang gezeten en tenslotte was de toestand zo, dat betrekkelijk veel van de onder toezicht gestelde katholieke kinderen een andersdenkende gezinsvoogd of voogdes hadden, vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit lag gedeeltelijk aan de betreffende overheidsinstanties, maar ook aan het feit, dat er vaak geen katholiek bereid was die taak op zich te nemen. Onbekendheid met het werk en het ontbreken van een organisatie spraken by dit alles hun woord mee. De bijzondere raad der St. Vin- centiusvereniging in Z. Vlaanderen nam toen in 1950 een zegenrijk ini tiatief en besloot de r.-k. Gezins voogdij in zijn gewest te stimuleren. Er werd contact opgenomen met de landelijke vereniging van r.-k. gezins voogdij en patronage (afdeling van het katholiek verbond voor kinder bescherming) dat terstond tot steun bereid bleek. Zo kon in juni 1952 te Terneuzen de afd. Z. Vlaanderen voor gezins voogdij en patronage worden opge richt en 30 november werd een de finitief bestuur gekozen, dat dr. J. Puijlaert te Sas van Bent tot voor zitter kreeg. Al spoedig bleek dat er bij de autoriteiten gemakkelijker medewer king zou zijn te krijgen, indien er één r.-k. vereniging voor heel de provincie was. De landelijke vereniging zette zich daar mede achter en schreef in janu ari 1953 een vergadering uit voor het bestuur der Z. Vlaamse afdeling en vertegenwoordigers van de eilanden. Het besluit om één katholieke ver eniging na te streven werd terstond genomen en al stak de watersnood een spaak in het wiel; er werd in die richting voortgewerkt. Men stelde contactpersonen aan door heel Zeeland en de medewer king van Voogdijraad en kinderrech ter werd bekomen. Het voorlopig be stuur besefte al spoedig, dat men het werk niet volledig op gang kon brengen, indien men geen eigen bureau had en een kracht, die zich daaraan grotendeels kon geven. Ge brek aan geldmiddelen was echter de handicap. Het was weer de landelijke ver eniging die bijsprong en zo kon in december 1951 een bureau worden gevestigd ten huize van mevr. W. Brussing: van Beers te Vlissingen die grootmoedig zich aan het werk wijdde en als bureau-secretaresse fungeren wilde, zolang er geen of ficiële maatschappelijke werker aan gesteld was. Spijkers niet koppen Op 19 maart 1955 is toen te Ter- neuzen een algemene ledenvergade ring gehouden. Het definitief bestuur werd gekozen en het kreeg de vol gende samenstelling: Voorzitter dr. J. Puijlaert; vice- voorzitter mr. H. Stieger, Hoedekens- kerke; secretaris J. Verwilghen, Ter- neuzen; penningmeester W. Snoeren, Middelburg; leden: J. Cornelis IJzen- dijke; zuster A. v. Crimpen, Ter- Vijfjarig zoontje van Amsterdamse schipper Het 5-jarig zoontje van de heer J. H. Bergsma te Amsterdam, varende op het motorschip „Secunda" is aan het voormalige eilandje van de vlucht- haven verdronken. Toen het tijd werd voor het ventje om aan boord te ko men, miste men het kind en daar het om 5 uur nog spelend aar. de water kant gezien was, werd besloten de politie te waarschuwen. Nasporingswerk met behulp van de speurhond van wachtmeester Van de Vrede te Zaamslag leverde geen re sultaat op. De omliggende schippers, die al direct begonnen waren met dreg. gen, zetten dit werk voort. Om onge veer 8 uur werd het kindje, na onge- ver drie kwartier dreggen tegen de walkant bij de „Secunda" opgehaald Nadat dokter van Zanten de dood had geconstateerd, werd het lijkje naar de aula van de begraafplaats vervoerd. Het jongetje zal te Amster dam worden begraven. Raad 's Gravenpolder De raad van 's-Gravenpolder zal op dinsdag 2 oktober a.s. in open bare vergadering bijeenkomen. Verschillende ingekomen stukken, zoals verzoeken om subsidie zullen in behandeling worden genomen, ter wijl tevens een wijziging van de be groting 1956 en ook de rekening 1953 ter vaststelling aangeboden worden. B. en W. stellen verder voor, de vergoeding aan de leden van het korps vrijwillige brandweer aan te passen aan voor de Bevelanden pas sende normen. Ook wordt geadviseerd met een ondernemer in deze gemeente een contract aan te gaan inzake ver huur van een lijkauto. Aangeboden wordt vervolgens de gemeente-begroting voor 1957, B. en W. hebben deze met veel moeite sluiten gekregen. Tenslotte zal ter tafel komen een verzoek van de stichting ,,Ons Dorps leven" inzake de bouw van een nieuw verenigingsgebouw in combi natie met een nieuwe kleuterschool. B. en W. staan hier, gezien de hoge kosten en de finarciële positie van de gemeente, afwijzend tegenover en adviseren de raad dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen. neuzen en mevr. Brussing van Beers, Vlissingen. Pastoor J. v. Campen te Terneuzen werd geestelijk adviseur. Een nieuwe stap in de goede rich ting was, dat in september 1955 de maatschappelijke werker kwam in de persoon van de heer D. Olden, die zijn domicilie koos te Middelburg. Hierdoor werd het werk van mevr. Brussing zeer verlicht, al bleef het bureau bij haar gevestigd. In het bestuur zit zij thans als tweede se cretaresse. Doel der vereniging Het directe doel der vereniging is bescherming van de bedreigde en de verwaarloosde jeugd en re classering van de misdadige. Dit doel wordt nagestreefd via de ge zinsvoogdij of wel door patronage, welke laatste op basis van vrij willigheid tot stand kan komen. Het is bewezen, dat het werk der gezinsvoogdij een machtig hulpmid del is bij de preventieve jeugdzorg. Goed georganiseerd en doeltref fend uitgeoefend, kunnen er tal van ontzettingen en ontheffingen uit de ouderlijke macht door worden voor komen. Dit mooie werk staat of valt echter met de wijze waarop de gezinsvoogd of voogdes zijn of haar faak vervult. Grote verantwoordelijkheid is aan een en ander verbonden en daarom is het van zo'n enorm belang dat achter iedere voogd en voogdes momenteel de eigen vereniging staat, die zorgt voor de voorlichting en het onderling contact, waarbij de maatschappelijk werker, naast het bestuur, een voor name rol speelt. In de weinige jaren van haar be stuur heeft de Zeeuwse vereniging een korps van zestig gezinsvoogden en voogdessen weten te vormen en dit korps strekt zijn zorgen uit over een driehonderd pupillen. Wat die praktische en morele steun voor deze kinderen betekent zal ieder, die er even over nadenkt, duidelijk zijn. En daarom hebben wij in dit artikel de aandacht gevestigd op een van onze jongste katholieke institu ten, welke de vereniging voor r.-k. gezinsvoogdij en patronage is. Een instituut dat ieders sympathie en steun toekomt. (Advertenties) VRACHTWAGEN BANDEN geven I Uw bandenbudget door samengeperst loopvlak De Banden-Specialisten Filiaal Eindhoven WILLEMSTRAAT 97, Tel. 9927 Voor de provincie Zeeland gelden voor morgen, zondag 30 september, de volgende hoogwaterstanden: te Hans- weert om 11.16 en 23.59 uur; te Ter neuzen om 10.52 en 23.29 uur en te Vlissingen om 10.23 en 23.02 uur. Maandag is het hoogwater te Hans- weert om 12.27 uur. te Terneuzen om 11.57 uur en te Vlissingen om 11.26 uur. Wie verwacht zou hebben, dat het zuiden in de nationale biertap wed strijden, die gisteren in Amsterdam zijn gehouden, ongestreden nummer een zou worden, heeft zich misrekend. Het noorden met name Deventer is met de eerste prijs gaan strijken in de wedstrijd voor paren en slechts bij eenmanszaken kwam Heeze in Noordbrabant als nummer een uit de bus, terwyl de Bredase zaak ,,The little duck" in deze afdeling als no. drie eindigde. Overigens bezette Heerlen bij de paren de tweede plaats met café Schiffers. Heeze, terwijl de tweede prijs ging i naar een zaak in Den Haag en de Verdere successen heeft het zuiden niet behaald. De eerste prijs ging naar Deventer en er is door het zui den verder nul op rekest gehaald. De biertapwedstrijden werden gehouden in het concertgebouw onder glorieuse muzieknamen als die van Mozart, Beethoven en Schubert. Onder hun namen werd bier getapt op het podi um, waar anders het Concertgebouw orkest o.l. v. Eduard van Beinum tri- omphen viert. Bibberende handen probeerden zo zuiver mogelijk het glas gevuld te krijgen. Diep gecon centreerd staarden de deelnemers op het glas en een serieuse jury beoor deelde zelfs het aantal belletjes, dat op het schuim naar boven kwam. De zaal zelf was geheel gevuld met sup porters, die bij honderden waren op gekomen uit heel Nederland om deel genoot te kunnen zijn bij het succes van hun stadgenoten. Bij de paren behaalde dus het café D. Leerink uit Deventer de eerste prijs, terwijl de tweede prijs aan café J. Schiffers uit Heerlen werd toege wezen en de derde aan een café uit Alkmaar, nl. dat van mevrouw Hui- berts. Bij de eenmanszaken was de eerste prijs voor café den Akker uit Te Goes wordt de zondagsdienst waargenomen door dr. Bruijnzeel, te Middelburg en Vlissingen resp. door doktoren Simons en Detmar; te Hein- kenszand, Arendskerke en Wol- faartsdijk door dr. Zonnevylle te Arendskerke en op Oost Z. Beve land door dr. Arends, te Kruiningen. Dr. Polman te Driewegen neemt waar voor dr. Luijckx en dr. Gelder blom te Nieuwdorp voor dr. Kiviet. Voor Zoutelande, Koudekerke en Westkapelle doet dienst dokter H. Frima, Duinweg 59, Zoutelande, tel. K 1186-282. De doktersdienst voor Terneuzen wordt waargenomen door dokter van Breda-Vriesman, tel. 2003 en die van Axel door dokter K. Boor. DIENST DIERENARTSEN Op Zuid-Beveland hebben morgen dienst de heren A. Eizerman. Goes en M. Gaakeer, Ovezande. Plannen tot woningbouw voorlopig stopgezet Het is voor velen geen kleine te genvaller in de gemeente Graauw, nu bekend is geworden, dat de plan nen tot woningbouw voorlopig niet zullen kunnen doorgaan. Jarenlang was het bouwen in de ze gemeente een absolute onmogelijk heid. De plattelandsgemeenten w.o. Graauw kwamen bij de verdeling van 't toen voor de provincie beschikba re bouwvolume zó stiefmoederlijk be deeld uit de bus, dat elke mogelijk heid om een woning te stichten prak tisch onmogelijk was. Eén woning in drie jaar!!! Nu dit jaar een nieuwe regeling van kracht werd. was meteen de animo om hier een eigen woning te bouwen bij velen ontwaakt. Plannen werden gemaakt, aannemers werden al aangesproken enz. enz. Er was al een rivaliteit wie de mooiste plaats zou hebben in de nieuw aan te leggen straat, die in het uitbreidingsplan der ge meente was geprojecteerd. Nu men na jaren wachten eindelijk wilde be ginnen. bleek dit beginnen nog niet zo eenvoudig. De grond, waar de straat geprojecteerd is, behoort aan het Kroondomein. Er schijnen moei lijkheden te zijn gerezen, waardoor men niet de onmiddellijke beschik king over de grond kan krijgen. De raad kwam in een spoedeisende ver gadering bijeen en besloot, het be staande uitbreidingsplan met een en ander aan te vullen. Ongetwijfeld staat deze wijziging van het uitbrei dingsplan in verband met de gere zen moeilijkheden. Pessimisten in de gemeente bewe ren, dat het ongetwijfeld nog zeer lang zal duren eer tot de aanleg van de nieuwe straat zal kunnen worden overgegaan, ze spreken zelfs van 2 jaar. Laten we hopen, dat ze dit keer ongelijk krijgen. Het is voor de ge meente, die de laatste jaren gesta dig t chteruit gaat in inwonertal, van het allergrootste belang, dat zij, die hier willen blijven wonen, ook in staat zijn zich een passende woning te bouwen. j derde prijs behaald werd door „The j little duck" in Breda. Tenslotte vond na de officiële wedstrijd, die om streeks 5.30 uur afgelopen was en die opgeluisterd werd doac„Jxiuziek van Jan Corduwener, in het Carlton hotel een biertapwedstrijd plaats voor hu moristen, waaraan door ongeveer een dertigtal mensen werd deelgenomen. Ook hier bracht het zuiden er niets van terecht, want de eerste prijs ging naar Utrecht, de tweede naar Den Haag en de derde naar Alkmaar. De stichting- „Nieuw Schouwen-Dui- veland", die zich o.m. 'en doel stelt het eiland een nieuwe beplanting; te geven in de plaats van die, welke in februari 1953 verloren ging, is door een gift van de Zweedse ko ning in staat gesteld het slot Moer- inond in Renesse met het bijbeho rende park te kopen. Zij is voornemens dit kasteel, na restauratie, als jeugdherberg, muse um en zo nodig tentoonstellingsruim te in te richten. De gedachte is nu gerezen om de nodige materialen voor het herstel van het park van wege de gemeente Rotterdam be schikbaar te stellen. B. en W. wil len er een bedrag van f 20.000 voor uittrekken. Voor de restauratie van het park zijn o.m. nodig 750 laan bomen en ongeveer 45.000 stuks jong bosgoed. Gistermorgen is in de Spoor straat te Breda een zeer ernstig ongeluk gebeurd, dat aan de 47- jarige M. L. Savelkouls aan de Vughtstraat te Breda het leven heeft gekost. De heer Savelkouls. die uitvoerder is bij de Bredase Beton- en Aan nemersmij A. Vriens, was per fiets op weg naar zijn werk. Van het station afkomend wilde hij de weg oversteken, naar het gebouw van de firma. Hij lette daarbij niet op de hem achterop komende personenau to, die bestuurd werd door de heer W. F. A. R. uit Breda. De aan rijding was zeer ernstig. De heer Savelkouls moest met een schedel- basisfractuur in het St. Ignatiuszie- kenhuis worden opgenomen, waar hij in de vroege avond, om kwart over zes, is overleden. Het slachtoffer was gehuwd en va der van vier kinderen. De aanrijding veroorzaakte bij de personenauto een geheel versplinter de voorruit en een diepe deuk in de motorkap. De fiets werd vernield. De inspecteur van politie verzoekt eenieder, die over dit ongeval in lichtingen kan verstrekken, zich zo spoedig mogelijk met de politie in verbinding te stellen. Voor gemeentetverken De bouw- en waterbouwkundige af delingen, aldus schreven B. en W. de raad, van gemeentewerken, welke onlangs het boven het PTT-kantoor gelegen rechter - woongedeelte moes ten ontruimen, zijn thans onderge bracht in het nog overgebleven ge deelte van de oude De Ruyterschool aan de Boulevard Bankert. Daar de centrale verwarming in dat gebouw niet meer kan worden gebruikt, zal de verwarming van de kantoorruimten moeten plaats heb ben door kachels. Daarvoor is het echter nodig, dat schoorstenen wor den aangebracht, hetgeen vrij hoge kosten met zich zal brengen. Daar bekend is dat het bestuur van boven genoemde school plannen koestert aan bovenvermeld gedeelte van de oude De Ruyterschool een andere be stemming te geven, zodat de moge lijkheid bestaat, dat hiervan door de gemeente slechts korte tijd gebruik gemaakt zal kunnen worden, achten B. en W. het niet verantwoord voor deze voorzieningen vrij grote uitga ven te doen. Zij geven er de voorkeur aan om genoemde afdelingen onder te bren gen in een houten noodgebouw, dat de N.V. Padox te Warmond wil plaat sen voor ongeveer 30.000. De instal latie vordert 14.350. In de raadszitting van gisteren stelden B. en W. voor hun een krediet te verstrekken van 45.000, wat de raad toestond. De barak wordt geplaatst op het open terrein in het wederopbouwplan Breewaterstraat. Gisteren is het Kon. besluit getekend, waarbij dr. G. Wage naar, directeur van de Gezond heidsdienst voor dieren te Goes werd benoemd tot hoogleraar in de faculteit der veeartsenijkun de van de rijksuniversiteit te Utrecht. Hij zal daar moeten do ceren de bijzondere ziektenkun- de en geneesleer van de niet- parasitaire en niet-infectieuze ziekten. „Het is een zware beslissing voor me geweest", zei dr. Wagenaar ons gisteren, „maar ik ben nu toch blij, dat de kogel door de kerk is." Zestien jaar lang heeft dr. Wage naar in Zeeland gewerkt. Eerst zes jaar als vee-arts te Middelburg en Goes en de laatste tien jaar als directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren, die hij hielp opbouwen. Die tien jaar waren de mooiste van mijn leven, vertelde de nieuwe pro fessor ons, met als hoogtepunten het t.b.c.- vrijmaken van Walcheren en later van heel ZeqTand - en het abor tus-vrijmaken van de Schouwse vee stapel. na de overstroming van 1953. De dienst is nu stevig gevestigd en heeft een eigen laboratorium sinds februari 1954; het pionierswerk is ten einde en alles loopt nu verder langs gereglementeerde banen. Ik ben nu 41 jaar, zei dr. Wage naar en nu kan men zich nog om schakelen en het zal een hele om schakeling worden als men uit de praktijk de universiteit gaat instap pen. Wanneer dr. Wagenaar zijn functie aanvaardt, kan hij nog niet zeggen. Hals over kop wil hij de Gezondheids dienst niet in de steek laten en bo vendien speelt de huisvesting een rol. Het wal wel 1957 worden eer dr. Wagenaar, zoals dat heet, zijn leer stoel zal gaan bezetten. Dr. Wagenaar is van afkomst Dr. G. VAGENAAR Utrechtenaar, maar hij bracht zijn jeugd door in Zutphen. In 1937 slaag de hij voor het vee-arts-examen in de Domstad en daarna was hij enige jaren assistent bij prof. v.d. Kaaij. Na in januari 1940 gepromoveerd te zijn trok hij naar Zeeland waar hij, vooral de laatste tien jaar, zo ont zaggelijk veel voor verbetering van de veestapel deed. Ook was hij le raar aan de Landbouwwinterschool te Goes, waar hij zich de geboren docent toonde, een gave, welke hem nu bijzonder te pas zal komen. Behalve goed docent, man der we tenschap en prima organisator, is dr. Wagenaar een beminnelijk mens en om al die kwaliteiten zal men hem in Zeeland node zien vertrekken. LANGE VORSTSTRAAT 106, GOES, TELEF. 2159 Evenals onlangs in de Goese raad stonden er gisteren in Vlissingen rode anjers klaar. Ditmaal waren ze geplaatst ter ere van het nieuwe raadslid der P.v.d.A., mevr. v. Putten-v. Thiel, en ook zij kreeg een schone speech van de voorzitter er bij. Na dit bloemrijk begin passeerde een aantal kleurloze mededelingen en een hele serie droge over te leggen stukken de revue, waarna met moed werd begonnen aan de agenda, die 59 voorstellen telde, waartussen heel wat hamerstukken, Het aantal stemmingen ter benoeming van vele functionaris- sen was legio en vreemd genoeg verhoogde dit de stemming toch niet. Onuitsprekelijke namen In plan-West kregen een aantal straten mooie namen naar boven windse eilanden in de West, welke de heer Marijs onuitsprekelijk vond. Waarom blijft U niet wat dichter bij huis, vroeg hij de voorzitter en noemde de namen van Troelstra, Talma en Ariëns. De voorzitter troostte hem dat in de toekomst nog heel wat te vergeven is op dat punt en geloofde dat met enige oefening Bonaire, St. Eusta- chius en St. Maarten wel over de lippen waren te krijgen! Aan r-r. W. de Bruine werd eervol ontslag verleend als archivaris der gemeente. Tot hoofd der openbare Vincent van Goghschool werd de heer J. Schoen te Vlissingen benoemd. De heer J. Hulleman kreeg zijn aanstel ling als leraar aan de industrie- en huishoudschool. Tot leden van de Woonruimte-commissie werden be noemd: in kamer A mej. M. de Priester en de heren P. Meerman; drs. J. Smit; J. Marijs en D. Romijn en in kamer B mej. J. Dagevos en de heren J. Maas; J. v. Dongen; Fr. Schets en J. Visser. Tot leraressen aan de industrie- en huishoudschool werden de dames M. Prummel en C. Roeters van Lennep aanppitplH Uitgetrokken werd f. 4500,— voor de bouw van een eigen werkplaats en kantoortje voor de woningbouw vereniging ,,St. Willebrord". Besloten werd tot het plaatsen van twee elektrische klokken a f. 1000,-- per stuk in de Bloemenlaan en op de JLeeuwentrap. Verhoogd werd de subsidie aan de Militaire Tehuizen. Er werd f 3700 uitgetrokken voor het plaatsen van een drietal openba re urinoirs. Met instemming werd het voorstel aanvaard, waarbij B. en W. gemachtigd werden voorbe reidingen te treffen tot het aanstel len van vakleerkrachten lichamelijke oefening voor de leerlingen der 5e en 6e klas openbare lagere scholen. Mej. J. Steen te Hansweert werd benoemd tot onderwijzeres aan de Bovedijksschool. In principe werd besloten als tijde lijke maatregel de netto-kosten voor de leerlingen der aan de rijkskweek school te Middelburg verbonden op leidingscursus voor kleuterleidsters, die te Vlissingen wonen, aan de gemeente Middelburg te betalen. Schooltuinieren Bij het verzoek om medewerking te verlenen bij de aanschaffing van tuingereedschap voor de St. Paulus- school, vroeg de heer Gillesen of ook andere scholen deze zelfwerkzaam heid niet konden gaan beoefenen. Voorts bepleitte hij instelling van een jeugd-natuurwacht. Wethouder Poppe zei dat bij iedere school niet voldoende grond is om te tuinieren; instelling van een jeugd-natuurwacht zullen B. en W. graag steunen. Spr. vond het idee van het hoofd der St. Paulusschool zeer aardig. Met algemene stemmen besloot de Sas van Gent VERGADERING K.V.P. Dinsdag 2 oktober om 8 uur zal in het parochiehuis aan de Westkade al hier een vergadering gehouden wor- end voor de leden van de K.V.P., afd. Sas van Gent. Ook de K.V.P .-jonge ren worden verzocht deze vergade ring bij te wonen om hen de gelegen heid te bieden ook een afgevaardigde in het bstuur te kiezen. Op de agenda staan o.a.Verkiezing voorzitter en nieuw bestuur, aanwij zing kandidaten voor statenkring en kringbestuur alsmede verkiezing afge vaardigde voor statenkring en kring- bestuur. In verband met de activiti- ten. welke het bestuur der afdeling tijdens de a.s. wintermaanden denkt te ontplooien is deze ledenvergadering zeer belangrijk en wordt uiteraard een grote opkomst verwacht. THE DIAVOLO'S. Donderdag 27 september had op het sportterrein van „Corr.. Boys", al hier het optreden plaats van de lucht acrobaten „The Diavolo's". Hetgeen deze acrobaten op het koord met fiets en motorfiets presteerden was prach tig, vooral het vliegtuignummer Fly ing Vs was fantastisch. Ook de ko mische kunstenaars vertoonden hun kunsten met bravour. OPENBARE RAADSVERGADERING Op dinsdag 2 oktober a.s. zal de gemeenteraad in openbare vergade ring bijeenkomen. Een 29-tal punten vraagt om afwer king, waarvan de voornaamste zijn: Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid L. de Kraker, in de vacature Tollenaar; benoeming van vijf leden in de commissie van advies als be doeld in de woonruimtewet; wijziging van de verordening op de heffing van rioolrechten en de benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school. raad aan de stichting „Zeeuws stu diefonds" vijf cent per inwoner per jaar te geven. Op een vraag van de heer Marijs werd geantwoord, dat er voor geijverd zal worden dat ook Vlissin gen een vertegenwoordiger krijgt in het stichtingsbestuur. B. en W. kregen f. 5000,-- om vloer platen te kopen voor de composte- rings-installatie, waarmee het altijd wat is. Een voordelig ruiltje werd gedaan met „de Schelde". De gemeente krijgt voor 7500 m2 grond aan de Dijk- en v. Speykstraat, 13.200 m2 grond aan de Koopmansweg en bo vendien nog 'n bedrag van f. 24.000,- Na een nieuwe serie stemmingen bracht het voorstel om „St. Caecilia" een renteloos voorschot te geven van f 8000,— voor aankoop van instrumen ten een welkome afwisseling; het werd aanvaard. Het lang begeerde wachthuisje voor buyprssagiers op 't Betje Wolff- plein zal er komen. In een zak Voor f. 28.000,- werd een stuk grond aan de Singel verkocht aan de Z.N. bouw- en handelsmij. maar met een werd dit weer besteed aan de loonsverhoging van zes procent, waarmee voorlopig f 29.000,- mee gemoeid is. Inplaats van per 1 sep tember, wat de regering doet, zal de verhoging, met terugwerken de kracht, per 1 juli j.l. ingaan. Alle andere voorstellen werden aan vaard. De muur Bij de rondvraag werd nog door de heer Bikker de suggestie gedaan, de Schelde-directie te vragen, om de blinde muur in de Walstra at 25 me ter achteruit te zetten, opdat er 'n winkelgalerij zou kunnen komen. B. en W. antwoordden, dat men dit wel vragen kan, doch succes niet verzekerd is. De middenstand zal het moeten stellen met vitrines tegen deze muur, maar daar was nog geen uws over te vertellen. In de raadsvergadering, waarover we gisteren reeds uitvoerig be richtten, kwamen de bomen op de wallen (al weer) ter sprake. Er was 'n voorstel van B. en W. om er tien te verkopen en de heer Chr. Willemstein merkte op dat men be ter alle bomen successievelijk kan rooien en vervangen voor jonge bomen. Dat brengt meer op ook, zo beweerde hij, want de zieke iepen hebben een lagere opbrengst. Wethouder J. Martens bestreed dit echter en de voorzitter zei er wei nig voor te voelen kunstmatig al te grote „gaten" in de wallenbeplanting te maken. In de rondvraag wees de heer A. Blommaert op het grote lawaai dat in een der café's pleegt te worden gemaakt, waarvan velen hinder hebben. De voorzitter, die het met de klacht eens was, beloofde er werk van te maken. Vervolgens beklaag de de heer J. van Mierlo zich over het feit dat B. en W. verzuimd heb ben hem als lid van de raad een uitnodiging voor de molenfeesten te zenden. De overige raadsleden heb- LIESBET SANDERS DECLAMEERDE In Schuttershof trad voor de leden van Wetenschappelijke belangen de bekende voordrachtkunstenares Lies bet Sanders op met een program, dat nu juist niet gloeide van nieuw heid, maar dat zij met zoveel verve en suggestieve zeggingskracht voor droeg, dat het de vele aanwezigen toch boeide. Zij bracht werk van Multatuli twee brieven van gezag een ver haal vol gijn van Falkland en twee van de meestbekende sprookjes van Andersen. De gehele avond door sloeg de de- clamatrice haar gehoor in de ban van haar kunst en warm applaus werd haar deel. RODE KRUISBOOT. Dinsdag 2 oktober hoopt de Rode Kruisboot „Kasteel Staverden" onze stad aan te doen met 72 invaliden aan boord. De afdeling Heusden van 't Rode Kruis heeft een beroep ge daan op de colonne, fanfare, zangko ren, jeugd en Rode Kruis om deze mensen een genoeglijke avond te be reiden. CONCERT. Hedenavond zal er een concert wor den gegeven op de Vismarkt, waar aan zullen deelnemen het meisjes koor en de gem. Zangver. uit Gen- deren, dc gemeengde zangv. uit Heus den uit Wijk en het mannenkoor uit Nieuwendijk. BURGERLIJKE STAND Geboren: Frans zv L. Laus-Duijs; Adriana dv M. Alewijn-Deker. Huwelijksaangiften: M. Hagenaar 29 j. en M. Kosters 27 j. Huwelijken; W. Nijsse 22 j. en M. Vreeke 22 j.; W. Krijnsen 34 j. en E. Paauwe 27 j. Overleden: T. van Wijchen 54 j. echtgen. van A. van Duren; J. de Schipper 49 j. weduwn. van M. Koets. Y'erseke NIET OPGELET Door onvoldoende acht te slaan op de herstelwerkzaamheden aan het wegdek reed de heer E. op de Post weg met zijn brommer tegen een verhoging e" vloog over zijn stuur. Hevig bloedend aan 't hoofd moest hij zich onder doktersbehandeling stellen, welke slechts schaafwonden constateerde. VRACHTMOTOR IN MOEILIJKHEDEN Tengevolge van de harde wind en de hoge zee geraakte de vrachtmo tor „Lucia" groot 209 ton, schipper J. Stoom geladen met zand en op weg naar B. o. Z. onder de Thoolse wal in moeilijkheden. Het schip kreeg veel water in de ruimen en door het be geven van enkele ruiten kreeg ook de woonruimte water binnen. Het po- litievaartuig „Gier" zag de moeilijke en gevaarlijke situatie en bracht het schip naar Yerseke, waar het tijde lijk in de haven ligplaats nam. Di rect werd begonnen met het over tollige water uit te pompen en het huisraad op orde te brengen en te laten drogen. ben zo'n invitatie wel ontvangen. Hij eiste, zo zei hij, dat deze zaak wordt uitgezocht en de schuldige ter ver antwoording geroepen. Nadat de heer L. de Wilde ge vraagd had naar de gemeentereke ningen die van '51 is bijna klaar, die van '52 en '53 zijn in behandeling) informeerde de heer Willemstein nog naar de kostuums enz. van de Rei- naertstoet. Hij wilde weten wie ze zou bewaren en, zo de gemeente, als eigenares, daarvoor zorgt, of er dan voor voldoende onderhoud zal gezorgd worden. De voorzitter kon dit laatste al beloven; de wijze waar op moet nog bekeken worden. In ons raadsverslag van gisteren is bij wat gezegd werd over de op zegging van de pacht van volks tuintjes, weggevallen dat het hier de tuinen in drie bolwerken betreft. Graauw VLAM IN DE PAN Bij het braden van vlees, sloeg de vlam in de pan. Die viel. De 16-ja- rige M. v. P. liep daarbij zulke ernstige brandwonden op aan armen en benen dat direct medische hulp moest worden ingeroepen. Overbren ging naar het ziekenhuis te Hulst bleek noodzakelijk. Koewacht PLANNEN VAN DE WINKELIERSVERENIGING Onze plaatselijke winkeliersvereni ging kwam in een algemene ver gadering bijeen. In deze vergadering werd het bestuur van 3 leden uit gebreid tot 7 leden. Het ziet er mo menteel als volgt uit: R. Verman dei voorzitter, R. de Caluwé secre taris, R. Geerards penningmeester, W. Verbiest, G. Gijsel, H. Nelemans en J. de Schepper Azn. Besloten werd om dit jaar nog van 12 no vember tot 1 december een winkel week te houden, die zal besloten wor den met bonte avonden, verzorgd door beroepsgezelschappen. Ook zal deze vereniging een St. Nicolaas- programma op touw zetten. Dit jaar zal de goede Sint weer door onze gemeente rijden, nadat hij zich vijf jaar lang niet meer in de straten van Koewacht heeft laten zien. DISTRICTS-BIJEENKOMST KATHOLIEKE JONGEREN Op zondag 30 september zal van 9 tot 12 uur in de kapel van het zie kenhuis een districtsbijeenkomst van de katholieke jongeren gehouden wor. den. Als spreker zal optreden, pas toor Deenen over het onderwerp „Wij doen geen kwaad". Hoofdplaat E.H.B.O.'ers ontvingen diploma De E.H.B.O.-ers van Hoofdplaat kwamen in feestvergadering bijeen. Tijdens deze vergadering werd aan de onlangs geslaagde cursisten het diploma uitgereikt. De voorzitter, de heer Born, heet te in zijn openingswoord allen harte lijk welkom. Hij bracht speciaal dank aan dokter Rozemeyer, die op zo'n prettige wijze deze cursus had ge geven. Namens alle EHBO-ers bood hij als stoffelijk blijk van dank een 2-tal langspeelplaten aan. Pastoor Deenen sloot zich bij de dankwoor den van de voorzitter geheel en al aan, waarna hij aan de 21 cursisten het diploma uitreikte. Hierna nam de dokter het woord en bracht dank voor het prachtige geschenk. Hij fe liciteerde de gediplomeerden met het behaalde succes en noemde het een mooi resultaat, dat van de 30 deelne mers, waarmee de cursus begon, er 21 overbleven, die allen zijn ge slaagd. Hij spoorde hen aan, toch de oefenavonden bij te wonen. De rest van de avond werd in ge zellig samenzijn doorgebracht, waar bij de ouderen zowel als de jonge ren zich aan een dansje waagden. AXEL Centrum 6.30 en 9 uur: 's Nachts op Montmartre, 18 j. DE KLINGE Kinema van Dijck 7.30 uur: De bruggen bij Toko-Ri. GOES Grand: Dokter op zee. HULST G. Nijs 3.30 uur: Kermis- schieting. Bioscoopgebouw: Sissi, a.l. en Artiestenbloed, a.l. MIDDELBURG Electro: Weg ohne Umkehr 18 j. Schouwburg: Johnny Guitar 18 j. OOSTBURG Ledel: East of Eden, 14 J. Terrein Hoogendijk 3 uur: Auto-rodeo SAS VAN GENT Olympia 8 uur: De helden zijn vermoeid, volw. TERNEUZEN Concertgebouw 8 uur: Hyena's van het Wilde Westen. Luxor 8 uur; 23 Paces to Bakerstreet, 14 j. VLISSINGEN Alhambra: Drie mannen in de sneeuw, a.l. Luxor: Wilde vruch ten. 18 j. 1JZENDIJKE Hof zicht 8 uur: De witte non, 18 j. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 8 uur: Khowanstsjina. AXEL Centrum 4.15 uur: 's Nachts op Montmartre, 18 j.; 8 uur: Berucht. DE KLINGE Kinema v. Dijck 3 en 7.30 uur: De bruggen bij Toko-Ri. GOES Grand: Dokter op zee. HULST 2.30 uur: Kermisschieting staande wip. St. Jozefkring 8 uur: Jeugd. G. Nijs 2.30 uur: Kermisschieting ST. JANSTEEN A. de Guytenaer 3 u.: Schieting. KOEWACHT P. v. Hove 2.30 uur: Sohieting staande wip. MIDDELBURG Electro: Weg ohne Umkehr. Schouwburg: Johnny Guitar. OOSTBURG Ledel 2, 4.30 en 8 uur: East of Eden, 14 j. SAS VAN GENT Olympia 2.30 uur: Melody time; 8 uur: De heiden zijn vermoeid, volw. TERNEUZEN Concertgebouw 8 uur: Hyena's van het wilde Westen. Luxor 8 uur; 23 Paces to Bakerstreet, 14 j. VLISSINGEN Alhambra: Drie mannen in de sneeuw. Luxor: Wilde vruchten. IJZENDIJKE Hofzicht 5 en 8 uur: De witte non. 18 j, ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 3 uur- Iris: 8 uur: Lucia van Lammer- moor (ballet). GENT (België) Kon. Ned. Schouwburg Wonderkinderen. AXEL Centrum 8 uur: Berucht. DE KLINGE Kinema van Dijck: Cabaret. GOES Grand: Dokter op zee. HULST Oscar Neefs 3 uur: Kermis schieting. St. Jozefkring 8 uur: Jeugd. MIDDELBURG Electro: Weg ohne Umkehr 18 j. Schouwburg: Johnny Guitar. 18 j. OOSTBURG Ledel 8 uur: East of Eden SAS VAN GENT Olympia 8 uur: De helden zijn vermoeid. TERNEUZEN Luxor 8 uur: 23 Paces to Bakerstreet. VLISSINGEN Alhambra: Drie mannen ln de sneeuw, ai. Luxor: Wilde vruch- ten, 18 j. De les zot vaart haar nalisal meer dezelf jaar. mogel een d I zwaar! Ameri I de vol weer ij landen! Vooral loop d gestelr kanaal nemen onaal werd. Ten! Engela march! tie bij| beroep overig! het ve| Unie

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 2