De verkiezingscampagne in de Verenigde Staten NEGERKUNST UIT AFRIKA CITROEN-ZUSJE VAN DS ZENUWRUST Oostenrijkse clubs krijgen nog f 90.000 van cle bond Moeilijkheden in Zeeuwse zwemwereld opgelost Op reis met senator Estes Kefauver 11 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 11 Beroepscentralo yoor katholieke intellectuelen Film: „De Gebroeders Karamazof" Trips van duizenden kilometers Tsjou en Lai sprak over de agressie Vijfjarenplan voor China Diamanten broche voor prinses Margaret Verkiesingen in VS. Communistische waarnemers uitgenodigd iturgische K aiernier EXAMENS MARKTEN Morgen al voetbal voor wereldtitel AtoomstacT in Sovjet-Unie Helga Yoigt gedood bij een brand Tweede Reinaert- Raller op 14 okt. SPORT Int KORT WATERSTANDEN Op initiatief van de St. Adelbert- vereniging is opgericht de Beroepscen trale Katholieke Intellectuelen. De toegetreden organisaties, n.l. de Alge mene Katholieke Kunstenaarsvereni ging de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging, de Algemene Rooms-Katholieke Officierenverem- ging de Katholieke Lerarenvereni ging' „St. Bonaventura", de Katholieke Rectorenvereniging, de Katholieke vereniging van Hoger Personeel en de Rooms-Katholieke Artsenvereniging, met als auditores de Katholieke Inge nieursvereniging en de Katholieke Nederlandse Journalistenkring, stellen zich voor gezamenlijk de gemeen schappelijke sociaal-economische be langen van de katholieke werkers in üe intelectueel-culturele beroepen te behartigen. Op verzoek van het bestuur zal voor lopig mr. F. J. G. Baron van Voorst tot Voorst als voorzitter optreden. De Metro-Goldwyn-Mayer-Film- studio's te Hollywood zullen een film gaan vervaardigen naar het bekende boek van de Russische schrijver Dostojefski ,,de gebroeders Karama zof". Drie filmmaatschappijen heb ben thans reeds medegedeeld voorne mens te zijn dit boek te verfilmen. 1 Advei tentie) Als er één ding is, dat een journalist onmiddellijk ervaart, wanneer hij niet een der kandidaten voor de verkiezingen van 6 november op tournee gaat, dan is het wel, dat er weinig tijd blijft om u.t te rusten. Wij leven immers in een tijd, waarin de grote afstanden tijdens de campagne per vliegtuig kunnen worden overbrugd. De kandidaten van het jaar 195o tre ken zich van een reis van acht tot tien dagen, waarin ze het gehele gebiecl van de Verenigde Staten doorkruisen, blijkbaar weinig aan, zelfs nu net door middel van de televisie veel gemakkelijker is geworden met de kie zers in eenzijdig contact te komen. j Senator Estes Kefauver, m wiens vliegtuig ik thans de eerste van een reeks reizen meemaak om verslag uit te brengen over de kandidaten, die op pad zijn, heeft met deze vorm van campagne-voeren al grote successen bereikt: hieraan heeft hij zijn verkie zing tot democratisch kandidaat voor het vice-presidentschap ongetwijfeld voor een groot deel te danken en hij is blijkbaar niet van plan verandering in zijn systeem te brengen. Hij is wer kelijk onvermoeibaar, maar de andere kandidaten zullen zeker niet bij hem ten achter staan. Senator Kefauver is nu op een twee- weekse tournee door 15 van de 48 staten, waarbij hij een afstand van 11.200 km zal afleggen van Florida in het zuiden via Ohio en Wisconsin in het midden-westen naar Oregon j aan de kust van de Stille Oceaan en daarna terug naar zijn punt van uit- j gang, Washington, D. C. om dan een paar dagen later weer opnieuw op reis te gaan. De plannen van zijn Republikeinse tegenspeler, vice-president Nixon, zijn zelfs nog grootser van opzet; hij is namelijk zojuist vertrokken voor een drieweekse reis, die hem in 32 staten zal brengen en waarbij hij on geveer 24.000 km zal afleggen. Vrijwel tegelijkertijd zal de Demo cratische kandidaat voor het presi dentschap, Adlai E. Stevenson, in acht dagen een reis maken van 10.900 km en daarbij 11 staten aandoen. Ofschoon ambtsbezigheden in Wa shington president Eisenhower ver hinderen uitgebreide reizen te maken, Het is echter wel gebleken dat er, met een enkele uitzondering, geen in alle opzichten volmaakte vervanging mogelijk is voor de echte ouderwetse verkiezingscampagne: de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met de kiezers, de handdruk, het vertrouwe lijke praatje op een straathoek, in een winkel en op politieke bijeenkomsten. heeft hij toch verklaard voornemens te zijn in enkele plaatsen spreekbeur ten te vervullen. Op de dag der verkiezingen zullen de vier kandidaten tezamen, meer dan 160.000 km hebben afgelegd en zullen ze vrijwel elke staat van de Unie heb ben bezocht, waarbij ze in honderden kleine en grote plaatsen duizenden mensen de hand hebben geschud en steeds maar weer het standpunt van hun part" ten aanzien van nationale en internationale kwesties hebben uit een sezet. Óm het persoonlijk contact te leg gen. dat de kiezers zozeer op prijs stelien, moeten de kandidaten natuur lijk hun woorden afstemmen op de bijzondere belangen van de mensen, die tot hun gehoor behoren en de be paalde problemen en wensen van elk gebied. Het voeren van een campagne is dus geen sinecure en het is duide lijk, dat heel wat mensen en ver scheidene deskundigen hiertoe hun medewerking moeten verlenen. Staf van 15 man Zo wordt Kefauver vergezeld van een staf van 15 personen, onder wie de opstellers van de campagne, des kundigen op het gebied van binnen- en buitenlandse aangelegenheden, economen en secretaressen en typis tes. Bovendien bevinden zich in zijn vliegtuig 18 leden van de belangrijk ste pers- en radiodiensten, die het Amerikaanse volk een volledig en ob jectief verslag kunnen leveren van de campagnes. Teneinde een snelle ver zending van de berichten te verzeke ren, bevinden zich in het vliegtuig ook twee vertegenwoordigers van te lefoon- en telegraafmaatschappijen en om aansluitingen tijdens de tournee te vergemakkelijken ook twee verte genwoordigers van luchtvaartmaat schappijen. De paar eerste dagen van de tour nee van Kefauver waren tekenend voor het soort campagne, die wordt gevoerd. Na een vrij gemakkelijke dag in Florida, duurden de werk zaamheden op de tweede dag van 's morgens negen uur tot middernacht; op het programma stond namelijk een lange autotocht, een korte vlucht door het gebied van de staat, een op treden voor de televisie, een open baar diner, een picknick, een bijeen komst van de burgerij van Florida voor het stadhuis, op straat, op ver gaderingen en op het vliegveld. Toen werd het tempo zelfs nog ge- haaster: niet minder dan 30 maal stoppen op de derde dag: in Ohio en Wisconsin, met onder meer een be zoek aan arbeiders op enkele fabrie ken en aan boeren op liun boerderij, optreden op politieke vergaderingen en praatjes op straten en pleinen. En zo zal het ongeveer doorgaan tot de avond voor de verkiezingsdag. Premier Tsjou'en Lai van Commu nistisch China heeft te Peking ver klaard, dat „ons socialistisch stelsel geheel en al de mogelijkheid uitsluit dat China jegens welk land dan ook agressie pleegt". Tsjou en Lai zei dit tijdens een ban ket ter ere van premier Tanka Pras- sad van Nepal, die thans een bezoek aan China brengt. In het tweede vijfjarenplan van China, dat in 1958 zal aanvangen en waarvan de voorstellen door het con gres van de communistische partij werden goedgekeurd, wordt de na druk gelegd op de toepassing van atoomenergie en van automatie voor de industriële ontwikkeling. Tevens wordt er echter met nadruk op ge wezen, dat het slagen of falen van het programma afhangt van de land bouw, welke de basis blijft van de economie van China. Volgens de plannen zullen 1962 250 miljoen ton graan per jaar moeten worden geproduceerd of bijna 60 mil joen ton meer dan het produktiedoel voor 1957. Mechanisatie zal voor China een geweldige uitbreiding van het olie- verbruik met zich mee brengen. Er zullen spoorwegen worden aangelegd naar nieuwe olievelden en de verbe tering van het verkeerssysteem zal een belangrijke taak zijn. Dr. J. T. Williamson, eigenaar van een diamantmijn in Tanganjika, het door de Britten beheerde gebied in oost-Afrika, zal prinses Margaret bij terugkeer van haar Afrikaanse reis in Londen een met diamanten bezette broche schenken. De V.S. hebben de regeringen van de Sovjet-Unie, Tsjecho- Slowakijë, Polen, Hongarije en Roemenië uitge nodigd, 'waarnemers te sturen naar de komende presidentsverkiezingen. Woordvoerder White verklaarde dat met de invitaties niet een officieel bezoek wordt beoogd. Hij verwachtte dan ook niet, dat premier Boelganin of partijsecretaris Kroestiev naar de V.S. zal komen ZONDAG 30 september. Groen. 19e zondag na Pinksteren. 2e gebed (in stille Missen). H. Hiëronymus. Cre do. Prefatie van de H. Drievuldig heid. MAANDAG 1 oktober. Groen. Mis van de 19e zondag na Pinksteren. Zon der Gloria of Credo. 2e gebed H. Remigius. Of: Wit. H. Remigius. 2e gebed van de 19e zondag na Pinksteren. DINSDAG 2. Wit. H.H. Engelbewaar ders. WOENSDAG 3. Wit. H. Theresia van Lisieux. DONDERDAG 4. Wit. H. Franciscus van Assisië. VRIJDAG 5. Groen. Mis van de 19e zondag na Pinksteren. Zonder Glo ria of Credo. 2e gebed H.H. Placi- dus en gez. Of: Rood. H.H. Placi- dus en gez. 2e gebed van de 19e zondag na Pinksteren. Of: Wit. Vo- tiefmis ter ere van het H. Hart. Gloria. Credo. Prefatie van het H. Hart. ZATERDAG 6. Wit. H. Bruno. GEZEL TIMMEREN Te Utrecht slaagden voor het diploma gezel timmeren V.V.A, de volgende leer lingen van de Technische Avondschool te Terneuzen: F. Dekker, Terneuzen; M. Bareman en L. Wieland, Axel en J. Cor- nelissen, Zaamslag. JUDO Voor het examen asp. gele band judo slaagde J. Pik, Goes en J. v. Roeveringe, Waarde. Witte band: H. Lijftogt, J. Versteegh, en R. Heymoer, Goes. ZIEKENVERPLEGING In St. Joanna te Goes werd het examen voor ziekenverpleegster met goed gevolg afgelegd door de eerw. zuster Mamerta en de dames M. Bookelaar, Goes; Th. Hoevenaars, Dongen en T. Simons, Hil- varenbeek. (Advertentie) Dit is dan het nieuwste produkt van de Franse Citroen automobiel fabrieken, de ID-19, waarvan de voornaamste kenmerken zijn: voor wielaandrijving en een carrosserie uit een stuk. De wagen wordt hier aan het publiek voorgesteld door het achttienjarige Zweedse foto model Helga Hymmen. Gisteren gaven wij reeds een beschrijving van dit nieuwe Franse produkt. Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDÏ'S ZENUWTABLETTEN Versterken bet zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. Het ziet er naar uit dat de l terug om drastische maatregelen te Oostenrijkse voetbalbond de j 'Ten" overvloede zij nog vermeld, deelneming aan de wereldkam- j dat de organisatie van eerste klasse pioenschappen opnieuw in dis- Slubs 1? 0oste,nrii!i; slechts een van i de acht organisaties is. waaruit de CUSSie zal brengen, dit ondanks j Oostenrijkse voetbalbond bestaat, het feit dat morgen reeds een der voor wedstrijden op het pro gramma staat, namelijk tussen Oostenrijk en Luxemburg te Wenen. Aangezien Nederland ten nauw ste betrokken is bij deze kwestie, omdat een der groepen van de voorronden uit Nederland, Oosten rijk en Luxemburg bestaat, zijn enkele bijzonderheden over de moei lijkheden in Oostenrijk zonder twij fel van belang. Het blijkt namelijk dat de bond nog altijd een schuld heeft aan de clubs, groot f 90.000,- een schuld, welke ontstaan is door en tijdens de wereldkampioenschappen van 1954 Het bedrag bestaat uit kosten van voorbereiding, premies, enz. Gezien de slechte ervaringen van 1954 zijn de clubs uit de eerste divisie er tegen, dat Oostenrijk aan het toer nooi om het wereldkampioenschap in 1958 deelneemt. Het is nog altijd niet bekend op welke wijze de bond zijn schuld van f 90.000.- aan de clubs zal voldoen, terwijl bovendien een nieuw pro bleem is gerezen. Een bedrag van bijna f 200.000,- is nodig voor de eerstvolgende twintig maanden. Men heeft er aan gedacht om de toegangsprijzen bij wedstrijden te verhogen, maar men deinst er voor in de stad Aken is een enorme missietentoonstelling aan de gang. Op zichzelf moge dit verheugend zijn, nog meer verheugend is het zeker, dat deze tentoonstelling bij zondere aandacht wijdt aan in heemse kunst. Er zijn zeldzame Jo- denbeelden uit Nieuw-Guinea, Ja panse prenten, handwerkkleden uit India, Indiaanse kunst uit Zuid- Amerika en vele tekeningen uit Afrika. Vooral het met de hand uit ivoor gesneden crucifix van een kunste naar uit Ndanda (O.-Afrika) trekt veel belangstelling. Nu o.m. blijkt uit de expositie „Negerkunst-Chris- tenaom', aie momenteel in Den Bosch wordt gehouden en die bin nenkort ook naar Breda komt, dat de algemene aandacht op „Kunst in de Missie" is gevestigd, prijzen we ons gelukkig onze lezers een af beelding van de prachtige Christus 9? Een nieuw centrum voor kernonder zoek ten behoeve van twaalf commu nistische landen is vrijdag te Doebna aan de Wolga 150 km ten noord oosten van Moskou in gebruik ge nomen. Het centrum heeft 450 miljoen gulden gekost. De voormalige Britse professor Bruno Pontecorvo, die vijf jaar geleden uit Engeland naar Oost- Europa is uitgeweken, is hoofd van een der afdelingen. Het centrum is gelegen in een spe ciaal gebouwde „atoomstad". De twaalf landen zullen gezamen lijk een synchro-cyclotron bouwen, dat bij zijn gereed komen omstreeks juli De Kring Zeeland van de KNZB hield een bijzondere algemene ver gadering in verband met de gerezen moeilijkheden. De vergadering had een prettig verloop en de moeilijk heden werden op sportieve wijze op gelost. Bepaald werd, dat het vast stellen van de nummers voor de Zeeuwse zwemkampioenschappen in den vervolge zal geschieden door het Kringbestuur. Aan het slot van de vergadering diende ere-voorzitter M. L. Remery uit Sas van Gent een motie in, wel ke met algemene stemmen werd aan genomen. In deze motie werd het volledig vertrouwen in het bestuur en de technische commissie uitge sproken. Hierna werd afscheid genomen van kring-secretaris P. Slabber, die 1957 het grootste in de wereld zal zijn. in verband met drukke werkzaam heden zijn functie moest neerleggen. Zijn werkzaamheden zullen tijdelijk worden overgenomen door de vice- voorzitter, de heer F. B. Meyers te Souburg. Zijn plaats in de Bonds raad zal worden ingenomen door de heer E. de Vriendt uit Sas van Gent. De 16- jarige Oost-Duitse school slagzwemster Helga Voigt, die deel heeft uitgemaakt van de Duitse re- cordploeg op de 4 maal 100 meter estafette, is bij een brand in een hotel te Dresden omgekomen. Zij be hoorde tot de zwemsters, die voor de Olympische Spelen op de 200 me ter schoolslag werd getraind. De organisatoren van de Reinaert- Ralley, vorig jaar voor de eerste maal gehouden, hebben tegen 14 ok tober een herhaling van dit sportief evenement op touw gezet. Ze maken er propaganda voor in een geestige folder, waarop men Reinaert ziet, met valhelm achter het stuur van een aftands vehikel, listig de kippen overrijdend en ze en passant oppikkend. In verband met de moeilijkheden die het organiseren van een auto- ralley in Nederland pleegt op te le veren, heeft men de rit op Belgisch gebied uitgezet. De start is om half een te Belgisch Klinge en na een rit van ca. 110 km., met een gemiddelde snelheid van* 30 km. af te leggen, bereiken de deelnemers de finish die in de buurt van Hulst zal liggen. Routebeschrijving krijgen de deelne mers voor de start. Na afloop van de ralley is er een feestavond in de Graanbeurs te Hulst, waar de prijzen worden uitgereikt. Meer sport-subsidie Aangezien het noodzakelijk is ge bleken een hoger bedrag voor de sub sidiëring van de sportbonden uit te trekken, is het totale voor deze orga nisaties bestemde subsidiebedrag ver hoogd met f 50.000 tot f 370.000. DE Amerikaan Bill Mihalo heeft het wereldrecord 10 mijl snelwandelen voor profs verbeterd door een tijd van 1 uur 9 min. te laten afdruk ken. Het oude record dateerde van 1882. COAK uit Middelburg heeft een 7-2 overwinning behaald op een ge mengde voetbalploeg van de Mare chaussee en de Rijkspolitie uit Zee land. GENERAAL-majoor C. Pahud de Mortanges, vice-voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité, zal als hoofd van de Nederlandse delegatie naar de Olympische Spe len gaan. GOES, 28 sept. Export- en in dustrieveiling: Bramley Seedling H80- 90 31. H70-80 21.80, 2 14. Cox Or. pip pin H75-80 62, H70-75 62, H65-70 59, H60-65 57, H55-60 38, 2 14. Tr. de Croncels st75-85 31, st65-75 26, H75-85 28-29. H65-75 22.90-23.40, 2 18. EU. Or. st85-90 44, st75-85 46, st65-75 38-38.80, H75-85 40, H65-75 33-36. 2 23.60-24.10, J. Grieve st80-85 44, st75-80 51, st70- 75 47. st65-70 42. H80-85 43, H75-80 47, H70-75 43. H65-70 40, 2 28, Manks Cod- lin H60-70 23, 2 13. Zigeunerin st75-80 29 st65-75 29, H75-85 31, H65-75 26-28, 2 13. B. Louise st60-65 48, st55-60 47, st65-70 49, st50-55 34. B65-70 48, H60-65 48, H55-60 45.70-46.50, H50-55 33-34.10, 2 24.50. Maagdepeer H65-75 27, H55-65 37, 2 8.50. Br. Hardy st70-75 85. st65-70 82, st60-65 68. H75-80 86. H65-70 79. H60-65 66. 2 44. Conference st65-75 60, st55-65 56.90, H65-75 57, H55-65 53.20, 2 25. Will. Duch. H75-85 41, H65-75 44. 2 31. S. d'Esperen H60-70 52, H50-60 38, 2 17. Sp. Wijnpeer H60-70 32, H50- 60 28. Br. Lebrun H65-75 38, H55-65 42 2 14. dubb. princ. bonen 2 93, afw. 84. stok 42. Gewone veiling: Tr. de Croncels K 21-22, F 15, J. Grieve K 30-41. F 24-26, E. Orange K 20-31, F 12-15. Zigeune rin K 15, F 9, Cox Or. pippin K 22-27, F 12. zure appels kroet 6.10. Will. Duch: K 15-19. F 11-12, B. Louise K 20-34 F 14-22. Br. Hardv K 44-48. F 20-31. Conference K 27-34, F 21-22. Maagdeneer K 8. F 9. druiven 130-150, bramen 28-29. Groenten kropsla 3-11, bloemkool 10-45, komkommers 16-27. tomaten 25-52, gr. sav. kool 7-12, rode kool 7-16, andijvie 7-11, prei 19-21, uien 10-12, spinazie 21-26, waspeen 22, stoksniibonen 69-79, pronkbonen 25- 45. dubb. pr. bonen 89. stokpr. bonen 60-81, knolselderij 17, bosselderij 4-7, meloenen 16-73. KAPELLE, 28 september. Industrie j pn exportveilir.g. Dubb. bonen II 97. III 83. stek 33. cox's orange st. 7580. 64, st 70-75 67.20-67.40 st. 65-70 63.20 st 6065 60, st 55—60 39 90, h 75—80 63.70. h 70—75 61.80. h 65—70 58.90— 60.15, h 60—65 52,20—57.50, h 55—60 36.20—39,10, II 15.60-17.50 k 38.80 fabr 14.2014.60 ellisons or. st 75 40,10, st 65—75 36.10—36.50, h 75 38.80, h 65—75 33,80, II 25.30, k 26.70, fabr. 18. trans parante de cr. h 75 28.1031,20. h 65 75 22.80—24, II 18—18.50, keuken 20.65, fabriek 17 zigeunerin h 75 24, h 6575 25, II 8.50, k 17. fabr. 9. j. grieve st 7580 50, st 7075 46., st 65—70 41, h 80—85 43. h 75—80 48, h 70—75 43, h 65—70 39, II 31, fabr. 19.70 —20,45, k 32—33. sterappel h 55—65 32, bramley seedling h 80 31.80—32.10 h 70—80 22.80—23.20, II 14.30—14.40, k 18.70, fabr. 12.50, jac lebel h 75 31. h 6575 20, II 13 glorie van Holland h 75 30, h 65—75 23, II 14. fabr. 12, allingtor. pippin h 70 26, h 6070 22, k 18, fabr. 11. br. hardy h 70—75 86, h 6570 83.70, h 60—65 75,80—77,30, II 43,30—43.80, k 51,20, fabr. 24.20— 29,10, bor.ne louisse st. 6065, 48 st 55 —60 46, st 50—55 33, h 65—70 47 h' 60 —65 48. h 55—60 44.10—46,10. h 55—50 35,10 II 23.90, k 38.80, fabr. 19.10—19.40 conference st 65 62,40, st 5565 57.40 58,10, h 65 59. h 55—65 54.20—54.70. II 24.2025, k 32, fabr. 19.30. herz elsa h 70 46.30, h 60—70 45.50—47, II 18,60, k 16, fabr. 11. sp. wijnpeer h 5060 24. II 15. triomph de vienne h 65—70 77, h 60—64 72, II 52. k 42. maagde peer h 65 40.10, h 55—65 40.10—40.50, II 9,10, k 12, fabr. 12. marg. marillat h 75 43. h 65—75 39, k 24. beurre le brun hbo ven 65 52,10, h 60—65 48 80— 52.60, h 60—55 44.60, 2 15.20—15.30. k 2431, fabr. 9.5010.05 pitmaston du- chesse hboven 75 41; h 6575 46. 2 31, k 41, fabr. 11. kroetappeler. 3.905.60 kroetperen 6 .707.30, valappelen 8. beurre wilhelmina 1 17, 2 8. keulse paradijsappelen 1 13—16, seigneur d'esperen 1 3840, 1 grof 49, bloem zoet 1 24, beurre durondeau 1 18, 2 10, zoete bloemee 1 42, 2 10 k 12 dub bele bergamotten 2 21, k 23, Gewone veiling: druiven 1 91—141, 2 92—111 bramen per doos 1 3539, 2 2634, aardbeien per doos 1 68. pruimen: Warwick droper 1 77—120, 2 1219 grof 50—80, monarch 1 7597, 2 3553 durbank gyant 1 48—55, 2 15—23, grof 2244, rode eierpruimen I 61; grof 26, gele eierpruim 1 66, 2 7, groenter.veiling: aardappelen 1 7—8. kropsla 4—10, bloemkool 10—24, an dijvie 1216, witte kool 45 rode kool 9, prei 10—19, meloenen 3063, uien 13, natuurtomaten 2022, pronkbonen 5356, waspeen 10, snijbonen 67, kom kommers 32, kastomaten 3454. KOEWACHT, 27 september. Ge zwingeld vlaslint W.R. 160—185, D.R. f50175, Bobbers 100105, Breekvlas 6075, Ruwe lokken 1025. Gezwin gelde lokken 4065, Strovlas te velde 400500 gld. per gemet. Lijnzaad voor de slag 5052, Gekaard lijnzaad 60—62, Kaf 23, Bolraap 2—4 ct. Rus tige markt. LEEUWARDEN 28 Sept. Aan voer 60 stieren, f 2,90 tot f 3,10 per kilogram slachtgewicht, 252 vette j koeien, eerste kwaliteit f 3.12 tot f 3,30, tweede kwaliteit f 2,90 tot i f 3,11, derde kwaliteit f 2,20 tot f 2,39, 959 melk- en kalfkoeien f 600,tot j f 1050,200 pinken f 425,tot f 525,815 graskalveren f 190,tot f 385,168 nuchtere kalveren f 48, tot 58,1313 vette-, weideschapen en lammeren, vette- en weideschapen f 85,tot f 130,lammeren f 60, tot f 100,354 vette varkens, oude varkens f 1,75 tot f 1,85, vette big gen f 1,80 tot f 1,90, zouters tot 93 kilo f 1,80 tot f 1,85, 199 biggen en lopers, biggen f 35,— tot f 54,—, lopers f 55,tot f 100,51 bokken en geiten geen notering, 109 paarden f 500,tot f 950,Totale aanvoer 4480. Overzicht: stieren: aanvoer kort, stemming willig prijs prijshoudend. Melk- en kalfkoeien: aanvoer ruimer, stemming goed, prijs prijshoudend. Pinken: aanvoer matig, stemming kalm, prijzen gelijk. Graskalveren: aanvoer ruim, stemming rustig, prij zen gelijk. Nuchtere kalveren: aan voer kort, stemming zeer gedrukt, prijzen lager. Varkens: aanvoer kort. stemming lui, prijzen gelijk. Biggen en lopers: aanvoer matig, stemming rustig, prijzen gelijk. Schapen: aan voer ruim, stemming matig, prijzen gelijk. Lammeren; aanvoer ruim, stemming kalmer, prijzen lager. Paarden: aanvoer ruim, stemming goed, prijzen prijshoudend. TERNEUZEN, 28 september. Groenten: sla 517.80, bloemkool a2 33—51, b2 22—37, c2 11—32. groene komkommers c afw. 1025, witte komkommers c2 1522, c afw. 811, knolselderij 1015, peen 2531, bintjes bonken I 10.40, II 7.10—10.50, eigenheimers I 9.7010, andijvie 8 17, stoksnijbonen I 9398, II 6175, III 4255, princ. bonen II 7081, 3 40 67, saxa II 49 pronkbonen 2,70 rode kool 4.5015, sav. kool 1421, witte kool 4-6, peen 14-25, prei 8-16, spinazie 28-32, spruiten 21-41, tomaten a2 24-44 b2 47, c2 20-24, Fruit: cox' orange pip pin st. 70—75, 63—68 st. 65—70 58.60— 62, st. 60—65 56—60. st. 55—60 43.20— 45, huish. 1 65—70, 52—59 60—65 45.30 44, 5560 34,10. mank's codlin h I 12 23, h II 11—15, k 15, f 12—14. zoete appelen 1985, beurré hardy h I 60 64.81, h II 38—41, k 43-^46, f 25—32, bonne louise d'avr. st 651b 4954, 60—65 47.70—55. 55 45.30—47.50, 50 32 —37, huish. I 60 41.30—50.20 55 41—46 50 30.30—46,70 II 20—23, keuken 27,30 31, fabr. 26.20, conférence st 6575 59—61, 55—65 50—54, h I 65—75 52. 55—65 48. h II 23—25, k 27—31, f 18.10 21. aardbeien per doosje 3039 druiven 106131 De leder- en schoenindustrie produ ceert vlot. terwijl de handel in leder en verder voor de schoenindustrie benodigde artikelen een vlot beeld te zien geeft. Prijzen van leder zijn vast en vertonen een neiging iets te zullen aantrekken. Toch blijft leder een concurrentieartikel, vooral zoolleer dat aan uiterst scherpe prijzen ver handeld wordt, terwijl nu overleer meer en meer modeartikel is gewor den en het kleurensortiment zich ver der uitbreidde, hier de verliezen op uit de vraag geraakte partijen steeds groter worden. Over inperken van het kleurensor timent is al meer gesproken dan be reikt is; toch zijn er overleerfabri- kanten die hun eertijds uitgebreid sortiment tot enkele hoofdkleuren heb ben teruggebracht. Voor reparatiecoupons is de afzet vlot, terwijl de reparatiebranche zezer druk is. Er wodt ook in deze afdeling evenals in de schoenindustrie, min- bezoling verwerkt, wat de afname der ledervervangingsmateriaal, voor van leder ten goede komt. Ook de lederwarenbranche heeft flinke orders en werkt zeer druk. Voor lederen 'motorkleding, was er tenge volge van de koele zomer, vlotte af zet. De schoenwinkeliers hebben over hun opzet niet te klagen wat de schoenindustrie zeker ten goede komt, en dan ook zeer druk gewerkt wordt. De personeelsvoorziening wordt nog ingewikkelder, er blijft behoefte aan geschoolde krachten, terwijl toch al het mogelijke gedaan wordt om on geschoolden op te leiden. De inland se huidenprijzen konden zich handha ven, terwijl er meer huiden inge bracht worden wegens het groter aan tal slachtingen. Mannheim 338; Kaub 243 (-4); Trier f64 (-f-38); Koblenz 241 (-3); Keulen 226; Ruhrort 445 11); Lobith 1069 (+16); Nijmegen 841 (+8); Arnhem 859 13); Eefde 389 (+15); Deven ter 286 12); Namen la Plante 119 18); Maastricht (hoofdsluis) 4390 (-13); Borgharen 3948 (+8); Belfeld 1188 (+86); Grave 485 (+16),

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 17