Zoekl U een zelfstandige werkkring? Enkele geroutineerde kraandrijvers Enkele schippersknechten Chauffeurs enkele ruime villa's Prima eerste VERKOOPSTERS O VEZENOstichting voor Citroën DS 19 J. VAN FRAASEN ZN. Firma Th. Weemaes-Brassel a. Leerling-verpleegsters b. Verpleegsters (0) Moderne VERWARMING Oliekachel? L. C. HAMELINK Adverteren doet verkopen! Vakbekwame Timmerlieden flinke jongelui van 15-17 jaar Flinke Jonge Krachten assistent-boekhouder 8 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 8 INDUSTRIE P. KOSTER AXEL een actief en algemeen ontwikkeld persoon Garage VOOR U is er plaats bij DE WEGENWACHT! JUFFROUW PLAATSELIJKE TELEFOONDIENST AMSTERDAM CHEF VOOR DE MACHINEFABRIEK V D YR00M DREESMANN Dordrecht R.S. STOKVIS ZONEN N.V. A. leerlingen stationsambtenaar B. leerlingen conducteur C. leerlingen-machinist teletypist telexist Geen slippende V-snaren en drijfriemen meer, wanneer U LIDRA 33 - AEROSOL gebruikt. ft ZIEKENHUIS-, OPERATIE-, DOKTERS- en APOTHEKERSKOSTEN VERZEKERING Westeinde 212 te Zaandam, biedt U een polis met de navolgende voordelen: Géén wachttijd voor ziekenhuisverpleging. Géén wachttijd voor operatiekosten. Géén contract voor jaren, doch per maand op zegbaar. Géén opzegging onzerzijds. Verzekering is mogelijk ongeacht leeftijd en/óf gezondheidstoestand. Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij bovenstaand adres of bij het hoofdagentschap voor Zeeland Assurantiekantoor KOMEJAN, Domburg, tel. 412, Postbus 5. Grote Levens-, Volks- en Varia Verzekering Mij. vraagt voor Terneuzen en omgeving ter behartiging van een bestaande portefeuille. Hoog salaris, alle sociale voorzieningen en opname pensioenfonds. Waarborg vereist. Gaarne sollicitaties onder no. 36810-O van dit blad. U ACHTER HET STUUR VAN DEZE NIEUWE CITROëN DS 19.... DAN BELEEFT U WAT Probeer deze veiligste auto ter wereld, met zijn volmaakte voorwielaandrijving Probeer zijn weergaloze vering die elk ongerief uitsluit. Voel de 75 pk van de 4-eylinder motor. Bewonder de nieuwe lijnen, bemerkt hoe veilig en comfor tabel deze wagen is. Maak een proefritdan is het U ook duidelijk, waarom de deskundigen deze een omwenteling in de automobiel- wereld noemen. Vraag volledige gegevens bij NIEUWSTRAAT 10 GOES Telefoon 2744 Hoofdagent voor: Z. en N.-Beveland, Walcheren en Zw.-Vlaanderen Agent voor Zeeuwsch-Vlaanderen: KLOOSTERZANDE Telefoon 10 SAS VAN GENT Telefoon 389 Bij de PSYCHIATRISCHE INPICHTING VOORBURG te Vught (N.-Br.) kunnen worden geplaatst Maandloon: le jaars f 87, 2e jaars f 101, 3e jaar: f 119, benevens kost en inwoning en kosteloze op leiding voor diploma B. Vakantietoelage 4 pet. van: het jaarloon, vermeerderd met f 780 (waardering kost en inwoning). Eerste aanschaf dienstkleding vrij. Meisjes van 17 jaar kunnen zich reeds melden en In een z.g. vóóropleiding worden opgenomen. Een maal per maand worden reiskosten naar huis vergoed (DIPLOMA B) Loon overeenkomstig rijksregeling. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder JP- gave van dit blad aan de Eerw. Moeder-Overste.. Wilt U een afwisselende, zelfstandige en goed ge salarieerde werkkring me! uitstekende sociale ver zorging? Heelt U monteurservaring, bent U bet bezit van de rijbewijzen A en B en kunt U met publiek om gaan? Vraag dan nadere inlichtingen over plaatsing bij de Wegenwacht, want het Wegenwacht-corps gjg wordt voortdurend uitgebreid! Schrijf meteen aan de. VOORDELIG GEMAKKELIJK ZINDELIJK VEILIG REUKLOOS alleen met 'n mits op deskundige wijze geplaatst Wij verzorgen de installatie tot in de puntjes. Ruime keuze uit alle merken en modellen Gediplomeerd oliehandelaar TERNEUZEN Schoollaan 8 - Schependijk, telefoon K 1150-2872 Specialist in oliekachels. Gevraagd zelfst. r.-k. voor de huishouding, In zakengezin met 4 jonge kinderen (3 schoolgaand) Huisvrouw veel afwezig Meerdere hulp aanwezig Prettige werkkr. - Goec loon. - Mevr. DUBOIS Maliebaan 131 - Utrecht Telef. 17915. 8I8-00 Bjj de Dienst van Ge meentewerken te Middel burg kan geplaatst worden een Typiste-telefoniste Salaris f 161f 226 per m. (maximum te bereiken in 5 jaar). Beneden 21 jaar is jeugdregeling van toepas sing. H.B.S. of Mulo-opleiding is vereist. Zy die over enige praktische ervaring be schikken genieten de voor keur. Sollicitaties worden schrif telijk ingewacht bij de di recteur van bovengenoemde dienst, Stadsschuur 1 vóór of op 6 oktober a.s. De COKESFABRIEK TE SLUISKIL vraagt voor spoedige indiensttreding: voor drijvende kraan voor vrachtwagens en tractoren Voor alle bovenvermelde functies wordt practische ervaring verlangd. Leeftijd tot plm. 35 jaar VAST WERK Loon overeenkomstig C.A.O. Zich melden op het kantoor van de fabriek afd. Personeel. RIJNLANDSCHE BETONBOUW MAATSCHAPPIJ N.V. gevestigd Nieuwe Plantage 29 te Delft vraagt voor woningbouw in Amsterdam (uitvoering 5 jaren con tract) Zeer aantrekkelijke voorwaarden. Aanmelden tussen 19.00-21.00 uur, op maandag 1 oktober a.s. in Hotel „Monopole", te Vlissingen, dinsdag 2 oktober a.s. in Hotel „Terminus" t.o. station, Goes. Eventuele reiskosten voor sollicitatie worden vergoed. 873-0 biedt interessant werk, een goede opleiding, 'gunstige vooruitzichten aan in het bezit van het diploma Lagere Technische School (Dagambachtsschool) van een der afdelingen electroteehnlelc instrumentmaken smeden-bank werken auto- en motorrijwielherstellen metaalbewerken e.d. Ook bezitters van het M.U.L.O.-diploma B (of A met wiskunde) kunnen voor plaatsing in aanmerking uorden gebracht mits zij technische belangstelling hebben en ovei voldoende handvaardigheid beschikken. Opleiding voor rekening van het bedrijf - via het Leerlingstelsel Telecommuni- PTT- monteur catietechmek - tot Tijdens de opleiding wordt het normale loon betaald. Bereiken van hogere rangen - na volbrachte opleiding - zeer wel mogelijk. Gunstige sociale voorzieningen; o.a. zal aandacht worden besteed aan de lichame lijke opvoeding (zwemmen en gymnastiek). Jongelui niet woonachtig in Amsterdam en directe omgeving zullen worden gesteld onder de hoede van een door de ouders te kiezen Jeugdraad, die voor goede gastge zinnen zorgdraagt en aandacht schenkt aan de vrije-tijdsbesteding. Reiskostenvergoeding voor gezinsbezoek en pensiontoelage. Aanmelding - schriftelijk of persoonlijk bij de afdeling Personeelszaken van de Plaatselijke Tele foondienst, Pieter de Hoochstraat 55, Amsterdam (Z). TE HUUR of TE KOOP GEVRAAGD in de omgeving van Hulst, St. Jansteen of Koewacht Brieven onder no. 51739-0 bur. van dit blad. Platenfabriek Linex - Nederland N.V, Prins Hendrikstraat 6 Koewacht zoekt voor spoedige indiensttreding: 1. Een medewerker van ca. 25 jaar, voor de orderadministratie Enige commerciële ervaring gewenst. 2. Een technisch-administratief assistent van ca. 25 jaar. Ambachtsschool en zo mogelijk Mulo-opleiding, alsmede enige praktische ervaring gewenst. Sollicitaties te richten tot de directie Adverteert in dit bltni N.V. NEDERLANDSCHE SCHROEFBOUTENFABRIEK te Helmond ▼raagt een Ia deze afdeling worden gereedschappen ▼oor de produktie gemaakt, onderhouds- en revisiewerken aan bestaande machines uitgevoerd en nieuwe produktiemachines gefabriceerd. Gezocht wordt een ervaren technicus voor de leiding aan een perso neel van ruim 100 man, die volkomen op de hoogte is met alle voorkomende bewerkingsmethoden en in het bijzonder ▼in de verspanende technieken. Hoge eisen worden gesteld op het gebied van praktische organisatie. Slechts zij die reeds een leidinggevende functie in de metaalindustrie bekleed hebben gelieven te reflecteren. Opleiding: M.T.S. of gelijkwaardig. Leeftijd niet beneden 30 jaar. Pensioenfonds aanwezig. Kandidaten zullen eventueel worden uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek. Eigenhandig (niet met ballpoint) gatehravan brieven met railed i ge Inlichtingen ever leef tijd, opleiding en praktijk en vergezeld van twee recente pasfoto's (van voren en opzij) voor 9 okt. a.s. aan de Nodertandscha Stichting vaar Psychotechniek, Wltte- vrouwenkade 6, Utrecht, onder nummer D.S. §0465. KON: NED. TOERISTENBOND A.N.W.B. Afd. Wegenwacht, Parkstr. 18-26, Den Haag N.V. H. MOMMERSTEEG's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen vraagt voor spoedige indiensttreding enige a) Voor het verrichten van lanhdbouwwerk- zaamheden en speciaal veldwerk. Verlangd wordt enige jaren praktijkervaring in land- en tuinbouw. b) Voor het bedienen van machines en voor magazij nwerkzaamheden. Personen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen te beschikken over goede werklust en grote nauwgezetheid. Brieven met volledige inlichtingen, waarin duide lijk wordt aangegeven voor welke functie men solliciteert, te richten aan: N.V. H. MOMMERSTEEG, WOLPUT 72, VLIJMEN Voor spoedige indiensttreding vragen wü Voor de afdelingen: tricotages kousen babygoederen Gegadigden met ruime ervaring en vakkennis, die voorts in staat zijn een afdeling te leiden wordt een afwisselende en zelfstandige werkkring ge boden. Sollicitanten kunnen zich mondeling of schrifte lijk wenden tot de afdeling Personeelszaken van SPEELHUISLAAN 155 - BREDA vraagt voor spoedige Indiensttreding DE N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN vraagi t Vereist: Mulo- of gelijkwaardig diploma. Vereist Volledig (agar onderwijs. Gegadigde*» moeten een behoorlijk pottuer bezitten en goed met pub hek kunnen omgaan. Vereistdiploma A.B.S. elektrtelên, machine-bankwerker of automonteur dan wel V.E.V. diploma sterkstroemmonteor, alsmede praktische ervaring. Gegadigden moeten een goed gezichtsvermogen hebben. Geboden worden e goed loon a bijslag voor nacht- en zondagsdienst e speciale sociale voorzieningen e voordelige reismogelijkheden e tegemoetkoming in pensionkosten. Leeftijd: 20 t/m 30 jaar. Sollicitaties (met vermelding van de gewenste betrekking) te richten aan de 2e Afdeling van de Dienst van Personeelzaken der N.S. te Utrecht Op de enveloppe Ni de linker bovenhoek vermelden: nr. B/4 bij voorkeur met ervaring. Vereisten MULO of daarmee gelijk te stellen opleiding Practijkdiploma Boekhouden Nederlands Handelscorrespondent of daarmee gelijk te stellen praktijk-ervaring. Leeftijd tussen 24 en 30 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties met recente pasfoto te richten aan de directeur. Telegraafkantoor Rotterdam vraagt mannelijk of vrouwelijk personeel voor opleiding tot VEREISTE: diploma M.U.L.O.-A of B, of daarmede gelijkwaardig diploma of bewijs. Aan hen, die zich in verband met hun ver afgelegen woonplaats in Rotterdam moeten vestigen, wordt een pensiontoelage toege kend. Voor vergoeding van reiskosten naar huis geldt een zeer gunstige regeling. Persoonlijke aanmeldingen via de portier PTT-gebouw, Coolsingel, in gang Stadhuisstraat. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur van het Telegraaf kantoor t. Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 14