Volleybal maakte grote opgang in bewonderend Parijs Talent naast talent De Kokmeeuwenvlucht Doenitz vrij DRUK OP DE POOLSE REGERING Oost-Europa overheerste in wereldkampioenschappen GOEDENACHT ZIJ VERMOORDDE EEN JONGETJE Bergen op Zoom Din tel oord Geen animo voor studiebeurzen in Sovjet-Unie In Indonesië Vijftien doden bij overval Nieuw-Ginneken DE STRIJD OM KARDINAAL WYSZYNSKI Goede priesters en Pax-beweging steunen verzoek tot vrijlating Groeiende invloed van Kardinaal Verkopingen DAGBLAD De schoonheid van het volleybal hebben 24 landen uitge dragen tijdens de wereldkampioenschappen welke deze maand in Parijs hebben plaats gevonden. In de diverse zalen, waar de 250 wedstrijden werden ge speeld, hebben vele duizenden kunnen genieten van opwindend spel en adembenemende momenten, als de ploegen van speel sters of spelers allen in een perfekte lichamelijke conditie eikaars krachten maten. Wedstrijden met een tijdsduur van twee volle uren of daaromtrent, behoorden niet tot de uitzonderingen. Het aantal toeschouwers varieerde van 3000 tot12.000. Niet alleen de ploegen, maar ook de kijkers gingen hele maal op in het spel en daarom werden deze wereldkampioen schappen de derde maal voor heren en de tweede maal voor dames zulk een enorm succes. Voorbeelden van boeiend spel zijn er te veel om op te noemen. Der halve volstaan wij met een beschei den greep uit de twee meest mar kante duels. We trachten voor zover woorden in staat zijn de meeslepen de strijd te beschrijven, een beeld te geven van hetgeen er zoal voor viel. Fantastisch verzet De laatste dameswedstrijd: Rus land-Tsjechoslowakije; Rusland staat met 2-0 voor en leidt in de derde set met 14-5. Nog één punt en de Sovjets zijn wereldkampioen. Maar de Tsje chische meisjes geven de moed niet op! Groots en iantastisch is haar ver zet. Hoe hard en gevarieerd de Rus sinnen ook slaan, steeds wordt de bal opgevangen en even venijnig terug geslagen. Het is een strijd tussen twee volkomen gelijkwaardige ploegen die niet meer tot scoren komen. De ene rally overtreft de andere in sensatie. De meest wonderbaarlijk ste reddingen worden verricht. Maar eindelijk, als 34 maal van opslag is gewisseld, kan de Russische ster Alexandra Tchoudina een voltreffer plaatsen, waarmee zij haar ploeg voor de tweede maal de wereldtitel bezorgt. Voelbare spanning De laatste herenwedstrijd: Tsje- choslowakije-Rusland; de stand is 2-2 en de score na een keiharde maar ;i Schoon, boeiend en spectaculair: Dat waren de kenmerken, die verschillen de volleybal-ontmoetingen te Parijs hadden. schitterende strijd van twee uur: 2-2. Als de Russen winnen moet het toer nooi met een dag worden verlengd omdat beide ploegen dan gelijk aan de leiding staan. Winnen de Tsjechen dan zijn zij wereldkampioen. Beide formaties hebben hun sterkste troeven in de strijd geworden. De spanning is voor de 12.000 'toe schouwers voelbaar. Elke beslissende doorbraak wordt verijdeld door een tot het uiterste waakzame tegenstan der. Maar dan krijgen de Tsjechen de service. Keurig stoppen zij het Russische beulenschot dat op hen wordt afgevuurd. Zij maken zich los van de enorme druk met een razendsnelle uitval: 13-12! Even is de Russische de fensie ontwricht. En dat is vol doende voor de Tsjechen om met flitsend en ongedwongen spel nóg twee fatale treffers te plaatsen, waarmee de score van 15-12 én de wereldtitel wordt behaald. Zware voorbereiding Uit bovenstaand valt gemakkelijk af te leiden, dat een dergelijk spel van wereldklasse alleen mogelijk is met atleten van de hoogste rang. De Oosteuropese landen: Rusland, Tsjechoslowakije, Roemenië, Polen en dBoelgarije, bleken over dergelij ke elementen te beschikken, want deze nationaliteiten bezetten de eer ste vijf plaatsen in de eindstand zo wel bij de dames als bij de heren. Hun voorbereiding op iedere wed strijd was grondig en degelijk; mis schien volgens Nederlandse begrip pen afmattend en zwaar. Eén uur vóór de match, begon de intensieve „warming up" met lichaamsoefenin gen waarbij vooral veel (en hoog) werd gesprongen. Waren de spelers voldoende ..los" ieder deed het voor zichzelf dan kwamen de bal len er aan te pas en werd er gema- shed en „gespeeld" dat het een lust was. Na een vol uur van die alzijdige losmakerij begon men, fit en wel, aan de wedstrijd. Gedurende de ontmoe ting bleven de reserves van beide ploegen in beweging; achter in de zaal speelden zij met de bal, totdat zij door hun trainer werden geroepen om een vermoeide speler te vervan gen. Dat wisselen van spelers gebeur de herhaaldelijk en mede daardoor kon het spel zo levendig, fel en intens blijven. Nederlandse prestaties De Nederlandse prestaties op dit wereldtoernooi waren zeer goed. On ze speelsters en spelers hebben zich snel aangepast en tot het uiterste ge geven. Iedere dag concentreerden zij zich volledig op de wedstrijd en omdat hun conditi uitstekend was dank zij maandenlange training kwamen zij beter voor de dag dan ooit tevo ren. Onze damesploeg bereikte als enig Westeuropees team de finale poule. Natuurlijk was deze omgeving van lo?jter „azen" (nog) veel te sterk voor de oranjemeisjes, maar een be tere leerschool konden zij zich toch niet wensen! Tussen de 17 landen bereikten zy de tiende plaats. Onze heren kwamen in de eerste klassementspoule van de elfde tot en met de twintigste plaats. Daar wa ren zij een gevreesde tegenstander. Met overwinningen op Italië, Por tugal, Israël, België, Korea, Cuba en Oostenrijk klasseerden zij zich (in het eindklassement van 24 ploegen) ,als dertiende, achter Brazilië en Oóst- Duitsland, waarvan eervol werd ver loren. Volwaardige sport Tenslotte kan van deze wereldkam pioenschappen worden gezegd, dat zij van onschatbare waarde zijn geweest voor de verdere verbreiding van het volleybal, dat heeft getoond, een vol waardige sport te zijn met tal van uitstekende eigenschappen, welke aan een modern en gezond teamspel die nen te worden gesteld. Een jeugdige iwoonster van India, die tot elke prijs een zoon wilde heb ben, had, toen zij in blijde verwach ting was, op raad van een ..Sadhoe" heilige man) een jongetjver moord daar dit volgens de Sadhoe haar wens in vervulling zou doen gaan. De moordenares werd tot le venslange gevangenisstraf veroor deeld. Dikken Bruine s Dui Over Parkeston is er nog maar wei nig nieuws te vertellen. In tegenstel ling met Dax, waarop een hele staf rekenaars van de vroege morgen tot de late avond zit te cyferen en uit te figeleren, is 't rekenwerk op Parke ston avondwerk. Vaststaande feiten zyn de volgende: Er hebben niet min der dan 6109 duiven aan de beroemde kokmeeuwenvlucht deelgenomen, wat niet van de poes is als we nagaan dat het er verleden jaar slechts een goeie vierduizend zijn geweest. Een bewijs dat er actie in zit en dat we vooruitgaan. Wat serie één betreft is er een prys van duizend pegulanten, een van vijf honderd, een van tweehonderdvijftig, tien van honderd, tien van vijftig en honderdachtenveertig van vijfentwin tig, als u voelt wat ik bedoel. Daar was dus aardig wat op uitge legd. Inzake het vallen van de duiven kan worden gemeld dat de indruk be staat dat midden-Brabant deze keer het best gepakt heeft. Boven de ri vieren schijnt het een beetje heiig te zijn geweest, wat vanouds niet be vorderlijk is voor het winnen van vroege prijzen en met het hele zaakje op de loop te zijn. Limburg en het oosten van het land zijn er ook min of meer bekaaid afgekomen, dat zat nu eenmaal in de lucht en daar doe je niks aan. Voor zover ik uit de my toegezon den uitslagen kan opmaken moet de grote kampioen J. Segers te Bergen op Zoom onnoemelyk vroeg zitten, hy is lid van de Verenigde Bergse Krab ben, het is zyn tweede getekende duif die te 11.43 geklokt werd en opraapt wat er te rapen is. Vlak echter ook Toontje Bernaards te Halsteren niet uit, die heeft ~ijn kokmeeuw te 11.47 in de klok zitten. En wat dunkt U van Cor Roks en Jan Graumans te Breda, geconstateerd te 12.16 met zes minuten los vooruit op nummer drie van de watervlugge Cor Steylen, een der grootste kampioenen die Breda ooit gekend heeft, dat noem ik pakken, hij stond trouwens tot een guldentje. Affijn, laat ik U de uitslagen geven in extenso. Te beginnen met de Bre dase Bond, die 476 duiven had inge zet: 1 Cor Roks, 2 Jan Graumans, 3 Cor Steylen, 4 Jac. Horward, 5 C. Meeuwessen, 6 en 11 B. Vermunt, 7 Jac. van Dongen, 8 J.A. van den Boogaard, 9 S. van Helvert, 10 en 28 A. Delheij, 12 M. Beenhakkers 13 Ant. Jansen, 15 C.J. Remie, 16 H. Krijnen 17 C.G. van Nunen, 18 Chr. Bastiaan- sen, 19 J. de Kort, 20 A. Poppelaars 21 en 37 M. Joosen22 Th. Dekkers, 23. A. Gommers, 24 A.J. van Laar hoven, 25 H. Roks, 26 J.A. Mens, 27 P. de Pijper, 29 W. de Vree, 30 J. Sips, 31 J.A. Mol, 32 G. van Alphen 33 J. Walter, 34 F. van Gageldonk, 35 J. van Boxtel, 36 Jac. Kouwen- berg, 38 C. van Achterberg, 39 C. Matthijssen en 40 nogmaals Cor Roks voornoemd. De serie van honderd en het harde voorwerp zijn voor M. Joosen, res tant Jan Graumans. De uitslag in Bergen op Zoom ziet er bij de samenwerkende maatschap pijen als volgt uit: 1 en 17 Ant. Ber naards, 2 A.J. Langenberg, 3 Gebr. Vriens, 4 L. Havermans, 5 Chr. van Oevelen, 6 en 10 P. Lameir, 7 en 19 J. Snelders, 8 Schoonen-van den Burg 9 M. Akkermans, 11 Gebr. van Loen- hout, 12 Flip van Elzakker, 13 P. Dingemans, 14 J. Vleghels, 15 Joh. Hellemons, 16 L. Nijsen, 18 Gebr. de Rooy enz. Toontje Bernaards pakt er niet on derdoor: 1 17 22 29 en 33! Fondkampioen van ,,'t Fort" is de heer F. Goossens, kampioen-generaal over alle vluchten en klassementen: Kamiel Vlegels met 658 punten. On ze gelukwensen. In de V.B.P. was het ook weer van dik hout zaagt men planken: 1 en 11 J. Segers, 2 en 8 H. Bogers, 3 S. Zandbergen, 4 J. van Rijswijk, 5 H.E. van Wijk, 6 Fr. Lambregts, 7 C. Iriks 9 J. Sep, 10 en 16 Jac. Weijdt, 12 H. Jaspers, 13 Alf. Schuurbiers, 14. Gebr. Tebbens, 15 J. Iriks, 17 C. de Bont, 18 F. van Overveldt, 19 de fijne Groffen, 20 C. van Bergen. De vroe ge duif van Segers, die kans maakt op de eerste prijs nationaal zit te 11.43 de 2e prijs te 11.52 en de derde prijs te 12.02. Het eerste half uur vallen er in deze machtige combinatie slechts acht duiven. Een bewijs hoe traag het verloop is. Kampioen-generaal 1956 van de V. B.P. is de grote crack Jan Weischot niet aan te kluiven, in de eindsprint versloeg hij niemand minder dan C. van Bergen en W. Groffen. Wat gezien de tegenstand van deze mannen, een prestatie is, die niet hoog genoeg kan worden aangeslagen. De Luchtbode te Dinteloord vloog eveneens van over water: 1 en 7 Kwist-Duyvelaar, 2 L. Hartman, 3 en 9 Piet Mangelaars, hou je taai Piet, strijd geven tot het bittere einde, 4 en 8 M. de Zwart, 5 en 10 H. van der Heyden, 6 Casper de Geus enz. Eer ste café-sprint Kwist-Duyvelaar. Kaatsheuvel K.P.V.1 C. de Bondt, 2 P. Grootswagers, 3 W.C. Hamers, 4 P. Zijlmans, 5 M.C. Damen, 6 M. Soeterboek, 7 8 en 10 J. van Riel, 9 enz L. van Geel, 11 H. van der Plas, 12 M. Lensveld, 13 M. van Wan- rooy, 14 F. van den Assem, 15 M. Brockx, 16 Jac. Vloemans, 17 Wim Naar de voorzitter van de Indo nesische raad voor de industriële ont wikkeling, Omar Tusin, heeft mede gedeeld, had de Sovjet-Unie verle den jaar 55 beurzen voor technische opleiding en 200 op industrieel gebied ter beschikking van Indonesië ge steld, doch totdusver is daarvan geen enkele benut. Omar Tusin, die dezer dagen terug keerde van een reis door Rusland en Oost-Europese landen, zeide, dat het volgend jaar van deze landen 500 of meer beurzen voor studiedoeleinden en 1.000 voor opleidingsdoeleinden kunnen worden verwacht. Het be zwaar is echter, dat de studenten zelf hun reiskosten moeten betalen. Blijkens een mededeling van het legerhoofdkwartier, zijn negen solda ten en zes burgers gedood bij een verrassende aanval van gewapende opstandelingen op een legerpost in Radjagaluh, bij Cheribon. Bij een te genaanval werden bovendien nog ze ven militairen ernstig gewond. De vroegere opperbevelhebber van de Duitse marine en opvolger van Hitier als rijkspresident, Karl Doe nitz, wordt dit weekeinde vrijgelaten uit de Spandau-gevangenis in Berlijn. Hij heeft dan zijn straf tien jaar tot op de dag af uitgezeten. De ge wezen grootadmiraal is 65 jaar. (Advertentie) Slaapt U slecht door reumatiek, spit ischias, hoofd- en zenuwpijnen, neemt dan Togal. Verdrijft in al die gevallen snel en afdoende die pijnen en U slaapt heerlijk. Togal baat! Zuivert de nieren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apotheek en drogist 0.95, 2.40, 8.88. Hamers, 18 B. van Heesch, 19 M. van Boxtel, 20 L. Hamers enz. De kampioenschappen zijn alhier eveneens uitgerekend. Vitesse: 1 M. Damen, 2 L. Ver vers, 3 T. Netten, 4 Fr. Damen, 5 Chr. van Heeswijk, Halve fond: 1 Wim Hamers, 2 M. van Boxtel, 3 C. de Bondt, 4 M. Ververs, 5 Jac. Vloe mans. Fond: 1 A Snoeren, 2 G. van der Linden, 3 A. de Bie, 4 J. Hamers 5 A. van der Hoven. Jonge duiven: 1 M. van Boxtel, 2 A. de Bie, 3 L. van Geel, 4 M. de Vries, 5 Fr. van den Assem. Winnaar Orleans-beker: Ben van Heesch; kampioen-generaal over alle vluchten en tractementen: M. van Boxtel 90 punten. Ook in Nieuw-Ginneken en Ulven- hout vlogen ze Parkeston, het is de watervlugge Jan Roovers, die ermee weg is: 1 Jan Roovers, 2 en 3 Ant. van Dorst, 4 Jan Frijters, 5 en 9 Ant. de Jong, 6 Jan Antonissen, 7 en 10 A. Jansen, 8 van Eil-de Weerd. Hier de kampioenschappen in deze C.C. van een kleine honderd leden. Oude duiven: 1 van Eil-de Weerd, hou je taai Jantje, 2 C.A. Martens, 3 Ant. de Jong, 4 Fr. Heyblom, 5 A. Verheyen. Jonge duiven: 1 Jac. de Kort, 2 Ant. van Dorst, 3 J. Anto nissen, 4 Jac. Koks, en 5 M. de Ruy- ter. Idem per duif, oude duiven: 1 van Eil-deWeerd, met dezelfde kauw die ook gepasseerde jaar kampioen was. Wint in twee seizoenen vijfentwintig prijzen met elf maal bij de tien eer sten, 2 W. van Oosterbosch, 3 J. Mar tens. Jonge duiven: 1 M. de Ruyter, 2 H. Meyvis, 3 Jac. de Kort. Kampioenen-generaal (voor de der de achtereenvolgende maal)van Eli de Weerd, opvolgers C.A. Martens, Jac. de Kort, A. Verheyen en Ant. van Dorst in deze volgorde. Jan van Eil krijgt de beker plus vetleren me daille, terwijl de Dikken Bruine zal worden uitgeroepen tot burgemeester van een afgebrand durp. En zo tobt een mens maar aan. DE STEM VAN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 (Adv ertentie» Het leventje van de poes van Toosje Hof kens in de Meidoorn laan in Oosterhout is er een van schier menselijke genoegens. Tegen alle poezengewoonten in laat ze zich namelijk door haar tienjarige bazin aankleden en ze schroomt zelfs niet om zich in de armen van Toosje te laven aan melk uit een zuigfles. Maandenlang heeft 't meisje met haar poesje geoefend om het dit te leren en nu het dier zich alles zonder tegenstribbe len laat welgevallen achtte onze fotograaf de tijd gekomen om het tweetal op de gevoelige plaat vast te leggen. Reizigers, die uit Polen teruggekeerd zijn en daar o.a. de plechtigheden in Czestochowa op 26 augustus hebben meegemaakt, delen mede, dat de strijd om de vrijlating van kardinaal Wyszynski in Polen op onverminderde manier wordt voortgezet. Op 26 september was het juist drie jaar geleden, dat de Poolse Regering de moedige kardinaal gevangen liet nemen. De kardinaal, zo delen de reizigers mede, wordt nog steeds in het klooster van de zusters van Nazareth te Komancza vastgehouden. Voort durend wordt op de regering een beroep gedaan om de kardinaal vrij te laten. priesters getuigt een schrijven, dat op 4 juli door enkele honderden pries ters uit een westelijk diocees gezon den werd aan president Cyrankewicz. ,,Wij priesters van het diocees Gor- zow, in vergadering bijeen, verzoeken de Poolse regering onmiddellijk een eind te maken aan een situatie, die ons katholieke volk verbittert, tenge volge van het gevangen houden van kardinaal Wyszynski". -Zo begint het schrijven. Na zich beroepen te heb ben op hun historische trouw aan land en volk, na ook hun huidige Deze pogingen geschieden zowel door de goede priesters, die trouw zijn aan de kerk als door de aan hangers der Pax-beweging, die het communistisch regiem steunen. Van dappere activiteit der goede Heden zaterdag belangrijke verko ping van late jongen in het Antwerps Koffiehuis aan de Van Straelenstraat van de Nederlandse Belg M. van Tuyn. Zijn ras, dat bijzonder uitblinkt op de vitesse en de halve fond, werd opgebouwd in hoofdzaak uit Hore- man's van Schoten, de Hornstra's van Amsterdam, de Janssen's van Aren- donck, de Schouteren's van De Heen en de Marissen van Oelegem. In de nomenclatuur wordt de meeste lof toegezwaaid aan de ,.Rot", een dof fer van '33, door schrijver dezes in 't jaar '46 aangekocht bij Hornstra, in opdracht van de heer Jac. van Lan- gevelde te Kruiningen. Een kleinzoon van deze crack is de „Kleine Donke re" van de Gebr. Oomens te Breda, door de heer van Tuyn beschreven als de beste duif van Nederland. De Bredanaar Sjef Oomens is trou wens de man geweest, die in zijn Belgische tijd de opgang van de renstal van Tuyn heeft bewerkt. Waarvoor ik hem te dezer gelegen heid een pluim op zijn hoed wil ste ken. Morgen, zondag te 11 uur zeer be langrijke verkoping van late jongen in Verkooplokaal Piedboeuf aan de Kiekenmarktstraat te Brussel (dertig meter van de Beurs) van wereldkam pioen Hector Desmet van Geraards- bergen. De organisaties is in de ver trouwde handen van de „krant van Van den Broucke", zoals men in Bel gië „De Belgische Duivensport" wel eens noemt. De verkoping Desmet is de sensatie van heel West-Europa. Zoéven word ik opgebeld uit Londen en uit Frankfort om inlichtingen en adviezen. Een duif van werkelijk goed ras is nog altijd geld waard. Die van Michel Nachtergaele, ge passeerde week verkocht te Kortrijk, brachten met de kosten mee, gemid deld vijfentwintig honderd frank op. Het zou mij niet verwonderen als die van Desmet nog een grote brief hoger gingen. Allemaal goeie. DIKKEN BRUINE (Advertentie) verbondenheid met de ziel van Po len te hebben betuigd zeggen zij: „Op dit uur verlangt het Poolse volk voor alles de godsdienstvrijheid. Als tastbaar bewijs daarvan wil ons volk dat zijn kardinaal-primaat zijn func ties kan uitoefenen, zonder enige tus senkomst van de zijde der burger lijke autoriteiten. Wij kennen de open bare mening en kunnen u zelfs ver zekeren, dat de arrestatie, als zijnde een onwettige daad zeker eenmaal op een ernstige mislukking zal uitlopen." Het schrijven van deze priesters staat niet alleen, integendeel derge lijke demarches worden in toenemen de mate ondernomen. De Pax-beweging Daarnaast wensen de Pax-priesters de vrijlating van de kardinaal op hun rekening te krijgen, om daar door in aanzien te winnen, ofschoon het Vaticaan twee hunner periodieken een half jaar geleden op de index geplaatst heeft. Tegenover deze pogingen neemt de regering verschillende standpunten in De Pax-beweging zou zij gaarne te gemoetkomen, natuurlijk onder zeke re voorwaarden, die de Pax bereid is te accepteren. Maar kard. Wys zynski weigert deze voorwaarden te accepteren en wenst allerminst door zijn vrijlating het standpunt der pro gressieven te aanvaarden of te steu nen. Aan de eis van het volk, uitge drukt in de stappen en betogen der goede priesters, kan de regering niet voldoen, zonder haar fout te erken nen en haar atheistische politiek te verloochenen. Een hooggeplaatste autoriteit ver klaarde tegenover onze zegsman: „Indien wij Wyszynski vrijlaten zal heel Polen in beweging komen om hem een triomfantelijke ontvangst voor te bereiden. Deze apotheose wil len wij onder alle omstandigheden vermijden". De regering zoekt dus een derde oplossing. Zij is zich zeer wel be wust, dat de invloed van de onzicht bare kardinaal met de dag groeit en misschien groter is dan wanneer hij vrij was. De oplossing zou kunnen gevonden worden in een vrijwillig vertrek, doch de regering kan niet rekenen op de medewerking van de kardinaal. Poolse vlag en rozen Onder deze onmogelijke situatie heeft de regering moeten dulden, dat op 26 augustus ten a&nschouwe van 1 miljoen katholieken, 1000 priesters en 31 bisschoppen de ledige zetel van de kardinaal op de ere-plaats stond, en bedekt was met de Poolse vlag en witte en rode rozen. De kardinaal was afwezig, volgens sommigen wijl hij geen verlof had gekregen, volgens anderen omdat hij geweigerd had. Maar wel had hij zich laten vertegenwoordigen; hij stuurde de offergaven voor het H. Offer: brood. En hij verzocht een Weesgegroet voor hem te bidden. Toen aan het eind van de liturgische plechtigheden een miljoen mensen antwoordden op de voorbidder, wiens stem door de luidsprekers werd ver spreid, baden allen langzaam, vurig en roerloos. Dit eenvoudige gebed was een demonstratie, waaraan met geen woord publiciteit gegeven is.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 11