Sovjet-groten wachtten Tito en Kroestjev op POOL Kansen voor Burger kleiner geworden De „Statendam'' zal spoedig varen AANSLAG OP VICE- PRESIDENT TSJANG II Bredaas reisgezelschap zette stukje Rotterdam op stelten i Politie mishandelde mij tijdens het verhoor SUEZ-ZECEL Méér dan een gezellig vakantiereisje DE DOOD OP DE WEG Noors scliip in brand NIET PRATENHANDELEN!" Bloemen uit een automaat HARINGWATER DAGBLAD VOOR ZEELAND In V-Raad: Vrijdag a.s. Suez-debat Na nieuwe formatieproblemen: O Ook Soekarno in Sotsji Vers van de pers Beklaagde in proces Poznan: 1 Navo-Raad Minder wind In een Zuidkoreaanse schouwburg Dader werd gearresteerd Typografen bleven aan het werk Als je uit bentmoet je liet goed doen Incident „Hoessan" voor Veiligheidsraad? JUIN NEEMT AFSCHEID In Bergen op Zoom} Onderzoek naar radioactiviteit 96e JAARGANG No. 22264 Uitgave N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaus: Breda, Reigerstraat 16. Tel.: Directie, Redactie en Administratie 3351. Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen. C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Abonn.prijs bij voorultbet. f 5.85 p. kwartaal, p. post f 6.55, p. week (uitsl. bij niet pestbestell.) f 0.45. Incasso wordt berekend. Losse numm. 13 ct. Postrek. 278841 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 29 SEPTMBER 1956 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.35 per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.85 per m/m). Voor advertenties van plaatselijk# aard uit Zeeland uitsluitend in de Zeeuws^ editie f 0.14 per m/m. (Ingezonden Mede» delingen f 0.35 per m/m). Bij contract aan» zienlijke reductie; volledig tarief en Alge» nene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 ct. per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uiti gevers om redenen te hunner beoordeling niet wensen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GUES, Westsingel 98. Telefoon 2238 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Dubbele Poort 7. Telefoon 102 (Bijbureaus: TEBNEUZEN. Noordstraat 56. TeL 2601 OOSTBURG, Hieuwstraat^TeLjia^SS) De Egyptische Posterijen hebben de hier afgebeelde postzegel uitge geven ter gelegenheid van de naas ting van de Suez-kanaal-maat- schappij. De zegel, welke in geel en blauw is uitgevoerd, toont een schip tegen de achtergrond van een kaartje van het Suez-ka- naalgebied. Op de zegel staat o.m. gedrukt: „Nationalisatie van het Suez-kanaal, vrije doorvaart gegarandeerd" T)e Veiligheidsraad van de Ver. Na ties zal vrijdag 5 oktober bijeenko men voor bet debat over de Suez- kwestie. Dit is vrijdagavond in New- York bekendgemaakt. Zweden heeft te kennen gegeven, dat het tot de vereniging van gebrui kers van het Suezkanaal wil toetre den. Twee torpedobootjagers van de Amerikaanse Middellandse - Zeevloot zijn vrijdag het Suezkanaal gepasseerd met Egyptische loodsen aan boord. Het Amerikaanse consulaat had de Egyptische autoriteiten gevraagd geen loodsen uit Oosteuropese landen op dezé oorlogsschepen te plaatsen. (Van onze Haagse correspondent.) Een nauwkeurige beschouwing van de situatie, waarin mr. Burger na de weigering van de A.R. verkeert, heeft tal van politiek ingewijden in Den Haag tot de overtuiging gebracht, dat de moeilijkheden niet zo gemakkelijk zijn op te lossen als men aanvankelijk dacht. De informateur schijnt er zelf net zo over te denken, want hij heeft gisteren het grootste deel van de dag in overpeinzingen doorgebracht en slechts één bezoeker ontvangen, het Tweede Kamerlid Posthumus (P. v. d. A). Van contact met^de AR of de VVD was niets te merken. Intussen is ook de K.V.P. nog niet geheel uit de moeilijkheden. Zij heeft tijdens de onderhandelingen met de informateur ALLE BELANGRIJKE kolen-produ cerende landen van West- en Oost- Europa hebben besloten hun produktie plannen voor te leggen aan de econo mische commissie der Verenigde Na ties voor Europa. Dit om een vrucht bare coördinatie te bewerkstelligen. FRANSE veiligheidstroepen hebben in het gebied van Constantine (Alge- rië) 105 verzetsstrijders gedood en vijf gevangenen gemaakt. DE REDDINGSBOOT van Fowey, in Cornwall, heeft vrijdag het Neder landse jacht ,,Orca" in veilige haven gebracht. Het jacht was door de storm in moeilijkheden geraakt. OP ALLE arbeiders zal een beroep worden gedaan in de eerste loonsweek van oktober een bijdrage te leveren voor het Prins Bernhardfonds. De on- dernemigen, die zelf ook bijdragen, kunnen bij het inzamelen van de bij dragen behulpzaam zijn. TWEE K.L.M.-technici hebben een nieuw blindlandingssysteem ontwik keld, dat o.m. door het nationale luchtvaartlaboratorium veelbelovend wordt genoemd. VANDAAG zal in Cairo een overeen komst worden getekend, waarbij Rus land zich verplicht aan Egypte 200.000 ton tarwe te leveren. MR. STRUYCKEN, de gouverneur van de Ned. Antillen is gisternacht op Schiphol gearriveerd. Zoals ge meld brengt hij, om particuliere re denen, een bezoek aan Nederland. BINNEN enkele dagen is de benoe ming te verwachten van luit.kolonel der Kon. Marechaussee H. J. v. d. Molen tot hoofdcommissaris van po litie te Amsterdam. De aanwezigheid van een aan tal vooraanstaande Russische leiders in Sotsji, aan de Zwarte Zee, bevestigt de veronderstel ling dat de plotselinge reis van Tito en Kroestjev naar dit toe ristenoord niet alleen als een vakantie-uitstapje moet worden gezien. Zoals gemeld was de Zuidslavische president donderdag met Kroestjev naar Sotsji vertrokken, in gezel schap van zijn vrouw en de vice-pre sident van Zuid-SIavië. Het gezelschap zou daar enige dagen rust gaan ne men." In westerse kringen trok men dit laatste alleen al in twijfel, omdat Tito een vakantieperiode nooit inzet met een reis per vliegtuig. Hij heeft namelyk een hekel aan vliegtuigen. Algemeen wordt aangenomen dat er in Sotsji vraagstukken aan de orde zullen komen die onmiddelijk verband houden met de ontwikkeling in Rus land van de laatste maanden. De destalinisatie zou niet zo voorspoedig verlopen als men aanvankelijk dacht, dit mede als gevolg van de houding van enkele oudere Sovjet-groten. Mo- lotov c.s. zouden bijvoorbeeld maar weinig zijn ingenomen met de los-van -Moskou-politiek, die in de satelliet staten veld wint, nadat Kroestjev haar zelf zijn zegen heeft gegeven. Radio Boedapest wist te melden, dat het gesprek van Tito met de com munistische leiders slechts een voort zetting was van de besprekingen in Moskou, enkele maanden geleden. Die opheldering" maakt echter niet dui delijk, waarom de Zuidslavische pre sident zo hals-over-kop vertrok en de reis per vliegtuig maakte, wat hij anders nooit doet. In Sotsji zijn mo- j menteel aanwezig eerste-minister j Boelganin, minister van Buitenlandse 5 Zaken Sjepilof en de partijleiders Kiritsjenko en mevrouw Foertzewa. een topfunctie uit het vuur gesleept: I Laatstgenoemde is de echtgenote van de portefeuille van Binnenlandse Za- 'j de Sovjet-ambassadeur te Belgrado, ken -f P.B.O. Bezitsvorming -f i Firioebin. En wie men ook in Sotji j vice-voorzitterschap van de Raad voor j heeft, gezien: president Soekarno, die' Economische Aangelegenheden in de j ..toevallig" op doorreis was naar Pe- Ministerraad. Maar wie deze functieking moet bekleden is nog niet duidelijk, j Prof. Romme zelf, die normaal ge sproken als de aangewezen voor deze portefeuille moet beschouwd, is daartoe niet bereid lang in het regeringsprogramma een bepaling voorkomt, dat de verplich ting tot ontslag aan de huwende amb tenares dient te worden opgeheven. En nu de Tweede Kamerfractie van de KVP, die in dit opzicht niet ge heel eensgezind is, het program Burger heeft goedgekeurd, is een wijziging daarvan uitgesloten. Andere K.V.P.- figuren die bereid zijn een zo om vangrijk departement te beheren, zijn althans tot dusverre nog niet op het toneel verschenen. Prof. dr. W. van der Grinten wiens naam aanvankelijk in dit verband werd genoemd, heeft geweigerd. Dezer dagen werden in het bedrijf van de grafische inrichting Joh. En schede en Zonen N.V. te Haarlem twee vellen bankbiljetten (elk 20 stuks) van 25.vermist. De bankbiljetten wa ren nog niet geheel gereed voor af gifte. De Haarlemse politie is van deze vermissing op de hoogte gesteld. BREDA: Bij het oversteken van de Spoorstraat werd de 47-jarige A. Savelkouls door een personen auto aangereden. Hij werd zo ern stig gewond dsf hij later op de dag overleed. (Zie ook elders in dit blad). BAARN: Op de Hilversumse straatweg kwam mevrouw A. In- singer baronesse von Uslar Glei- chen met haar auto in botsing met een vrachtauto. Zij overleed tij dens het vervoer naar het zieken huis. HAVELTE: De 54-jarige petro- leumventer J. S. werd door een plotseling uitwijkende personen auto aangereden, terwijl hij naast zijn wagentje stond. De man was op slag dood. DRACHTEN: Op de rijksweg nabij Terwispel reed de motorrij der G. Zwier in volle vaart tegen een geparkeerde vrachtauto. De man, die een vrouw en twee kin deren achterlaat, was op slag dood. DEN HAAG: Op de hoek van Moerweg en de Melis Stokelaan kwam een lege zandauto in bot sing met een personenwagen. De bestuurder van de personenauto werd daarbij gedood. ROTTERDAM: De 84-jarige J. Pruit werd bij het oversteken van de Pleinweg door een scooter aan gereden. De man overleed aan zijn verwondingen. t, - TT -«SSÈS61 Het ongeveer 23.000 ton metende stoomschip „Statendam", dat bij de dok- en werfmaatschappij Wilton- Fijenoord te Schiedam in aanbouw is voor de Holland-Amerilca Lijn, nadert zijn voltooiing. Men ver wacht dat het schip begin volgend jaar zijn ..maidentrip" zal kunnen maken, welke van Rotterdam via Le Havre en Southampton naar New York zal gaan. De foto toont het nieuwe schip op de werf in Schiedam. tai ge- worden Spoedbijeenkomst De Noordatlantische Raad is vrijdag in spoedvergadering bijeengekomen ter bespreking van de beslissing van de Westduitse regering de dienstplicht op 12 maanden vast te stellen. Dit, omdat zij bezorgd is over de gevolgen die deze beslissing kan hebben. In de eerste plaats is men bang dat West- Duitsland nu zijn verplichtingen niet kan nakomen en vervolgens vreest men dat hierdoor de militaire paraat heid van de NAVO als geheel be dreigd wordt. Weersverwachting van het K.N. M.I. tot zaterdagavond, opge- maakt vrijdagavond 23.15 uur: Wisselend bewolkt met enkele verspreid voorkomende buien. Krachtige tot vrij krachtige wind tussen west en zuidwest. Lagere temperaturen dan gisteren. Verwachting van het Belgisch weerkundig instituut: Sterke wind uit het zuidwesten. Bewolkt met neerslagvlagen, maar ook opklaringen. Vandaag: zon onder 18.24 uur, maan op 0.25 uur. Morgen: zon op 6.39 uur, zon J onder 18.21 uur, maan op 1.45 uur, maan onder IC 18 uur. Maandag: /on op 6.41 maan op 3.Ü6 uur. uur, DIT fascineert miljoe nen: Voetbal-wedstrijden, hokjes en.... cijfers. Pool- formulieren, waarop je voor luttele centen een kolom metje mag invullen om daarmee een zoete droom te kopen: De droom, dat die cijfers na de speeldag rijk dom kunnen betekenen, de droom van een hoofdprijs. Ofschoon de voetbalpool in Neder land tot dusver van hogerhand met een scheef oog is bekeken, nee. juist omdat de pool in ons land buiten de wet staat, is er sprake van een probleem, waar bij duizenden mensen geïnteres seerd zijn. In dit blad wordt vandaag een geschreven portret van de huidi ge toestand gegeven. Het is een boeiende, in hoge mate actuele re portage geworden, waarin één on zer sportredacteuren zijn indruk ken over de pool in Duitsland, Belgiëen Nederland heeft vast gelegd. De reportage is te vinden op pa gina 5. Op de tweede dag van het proces in Poznan heeft een der beklaagden verteld, dat de politie hem ernstig had mishandeld, nadat hij enkele da gen na de opstand was gearresteerd. Hij was met stokken geslagen, ge- stompt en getrapt en een agent had Negentig kilometer buiten de kust- van Noorwegen is gisteren het Noorse 11 herhaaldelijk met het hoofd visserschip „Heimdal 1" in brand ge-gen een muur gebeukt, raakt. Van de acht bemanningsleden j D beklaagde, de twintigjarige hkr!fn ZIZ" te"iStanislaw Kaulmann werd op een ge- geven moment door de openbare aan klager onderbroken. Deze laatste gaf toe, dat de politie bij de eerste ver horen inderdaad enkele verdachten mishandeld had. „Maar," zei hij, ,,de politiemannen in kwestie zijn gear resteerd. Zij zullen vervolgd worden." Kaufmann vertelde dat hij door een menigte was meegetroond naar de ge vangenis, die men wilde bestormen. Men had hem een karabijn in de hand gedrukt, maar hij had daar niet mee geschoten, zei hij. Iemand had hem de karabijn weer afgenomen. Toen boord worden genomen van een 1 vrachtboot. Eén lid van de bemanning is om het leven gekomen. I De vissers hadden zich onmiddellijk j in een reddingsboot begeven, maar j door de wilde zee was het voor te I hulp gesnelde schepen moeilijk de sloep te vinden. Toen de bemanning van de „Heimdal 1" meende dat de brand op het schip afnam, ging ze terug aan boord, maar later besloot zij zich op de vrachtboot „Hegra", die inmiddels het brandende schip had bereikt, in veiligheid te brengen. Een 28-jarige gewezen sergeant van het Zuidkoreaanse leger heeft een aanslag gepleegd op de vice-president van Zuid-Korea, John Tsjang, terwijl deze in een schouwburg een bijeen komst bijwoonde van de democrati sche partij. Tsjang werd door een schot aan de rechterhand gewond. Zijn toestand is niet ernstig. De aanslagpleger werd onmiddellijk gegrepen door de lijfwacht van de vice-president en met knuppels afge ranseld. Hij moest in het politiezie- kenhuis worden opgenomen. Ook een medeplichtige van de ex- sergeant kon worden gearresteerd. Hij wachtte buiten het gebouw in een auto, om de ander onmiddellijk na de aanslag in veiligheid te kunnen bren gen. De aansiagpleger, Kim Sang Poeng, verklaarde tot zijn daad ge komen te zijn, omdat hij gekant was tegen Tsjangs Japansgezinde houding en omdat zijn aanvraag, lid van de Op een bijeenkomst van de „Gran- des Conferences Catholiques" wel ke hij te Brussel bijwoonde, heeft de Duitse Bondskanselier dr. Kon rad Adenauer een dringend beroep gedaan op de Europese landen, te handelen in plaats van te praten om tot een werkelijke Europese eenheid te komen. De foto toont Adenauer tijdens zijn rede. Op de voorgrond applaudisseert de Fran se politicus Robert Schuman, half verborgen achter de kanselier zien we de Luxemburgse premier Joseph Bech. De typografen van de Amsterdamse dagbladen en drukkerijen zijn giste ren gewoon aan het werk gebleven. Dit naar aanleiding van een besluit op een donderdagavond gehouden ver gadering van de contactcommissie met vertrouwensmannen van de grafische bedrijven en personeelsafgevaardig- den. De contactcommissie had het ad vies gegeven om aan het werk te blijven. Verder adviseerden zij te trachten de toepassingsregeling der drie procent loonsverhoging zo vol ledig mogelijk te realiseren. democratische partij te mogen wor den, was afgewezen. De 57-jarige dr. Tsjang, die katho liek is en zijn opleiding in de Verenig de Staten genoot, is leider van de te gen president Syngman Rhee gekante democratische partij. Hij werd in mei j.l. tot vice-president gekozen en ver sloeg toen de kandidaat van Syngman Rhee's liberale partij. Aan de voor avond van de verkiezingen hield hij zich schuil, omdat hij voor zijn veilig heid vreesde. In officiële Libanese kringen is vrij dag vernomen, dat Libanon en Syrië de kwestie van de Israëlische aanval op het Jordaanse dorp Hoessan voor de Veiligheidsraad willen brengen. De secretaris-generaal van de V.N. Hammarskjoeld heeft in een rapport gezegd dat, als men toestaat dat in cidenten als deze blijven plaatsvinden, ,,het bestand ondermijnd zal worden." Hij voegde hieraan toe, dat het on mogelijk is aan de verwarringen langs de demarcatielijn een einde te maken, als de betrokken regeringen niet ernstig meewerken. Een reisgezelschap uit Breda, dat een busuitstapje maakte en ook Rotterdam bezocht, heeft in de buurt van de Nieuwe Bin nenweg de bloemetjes zo opval lend buitengezet, dat de politie de verleiding niet kon weer staan aan de feestelijkheden deel te nemen en enkele leden van het gezelschap mee naar het bureau te tronen. De club was met een bus naar Schiedam gegaan en had daar een distilleerderij bezocht. We veten niet of in dit gebouw de Kiem is gelegd voor de gezelligheid van 's middags. In elk geval hadden de ongeveer 30 dames en heren bij aankomst in Rot terdam zodanig de stemming erin. dat zij geen half werk wilden doen. Volgens de Rotterdamse politie be gonnen zij hun aanwezigheid op straat zo uitgebreid kenbaar te maken, dat het verkeer een beetje in de war raakte en voorbijgangers bezorgd de wenkbrauwen fronsten. In een stemming van „we gaan nog niet naar huis" zeilden de dertig een cafetaria aan de Binnenweg in. De eigenaar van die zaak had blijkbaar geen gevoel voor humor. Hij belde althans de politie op, met de mede deling, dat hij niet precies wist wat hij binnen had gekregen, maar dat hij het ergste vreesde voor wat hij eens duur had moeten betalen. Een agent rukte aan. Hij werd door de feestvierders vastgegrepen en het enige wat hem te doen stond was, zich zo snel mogelijk los te rukken en naar een telefooncel te hollen. Dra was er toen versterking. De dertig evenwel gaven geen krimp. Bij hun binnenkomst werden ettelijke agenten verwelkomd met gegrom en ze konden maar net op tijd bukken om niet door een volle pan aardap pelen buiten gevecht te worden ge steld. Evenwel, de politiemannen kregen de overhand. Drie mannen en een vrouw moesten mee naar het bureau, wat natuurlijk niet naar de zin was van de rest van het gezelschap. De meesten bleven in de buurt van de bus rondhangen en stelden onver moeid pogingen in het werk, hun vrienden weer in vrijheid te krijgen. Tenslotte werd de politie het zo beu, dat ze het hele gezelschap de bus in loodste en onder stevig geleide bui ten de stad bracht. De gearresteerde dame. die later met de drie anderen weer werd vrij gc'aten. moest zich eerst in het ziekenhuis laten behan delen. Ze had bij al die pret een middenhandsbeentje gebroken. De Franse maarschalk Juin heeft vrijdag te Fontainebleau afscheid ge nomen als opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Midden- Europa. Juin zei, dat hij de beslissing om het opperbevel neer te leggen had kunnen nemen, omdat hij gerust was over het defensieapparaat dat is op gebouwd. de aanklager opmerkte dat dit ver haal verschilde van zijn verklaringen bij een eerdere ondervraging, zei Kaufmann dat hij toen bang was ge weest omdat hij eerder was geslagen. Kaufmann stond terecht in het pro ces tegen degenen, die van wapen bezit, plundering e.d. beschuldigd worden. Andere beklaagden in deze zaak zouden een machinepistool heb ben gehanteerd, zich van een tank hebben meester gemaakt en opstande- lingen met een auto hebben vervoerd. Het proces tegen de drie jongeman nen, die van moord op een korporaal worden beschuldigd, leverde deze tweede dag weinig nieuws op. Volgens Reuter worden buitenlandse verslaggevers volkomen vrij gelaten in het doorzenden van verslagen. Ook fotografen en filmoperateurs genieten een grote mate van vrijheid bij het maken van opnamen. De heer M. E. M. Boschman, van de Rjjtstraat te Bergen op Zoom, kan er zich op beroemen een landelijk „primeurtje" te heb ben. Deze ondernemende Bergse za- I kenman heeft zich namelijk als eerste in Nederland een bloe- menautomaat aangeschaft, zodat hij ook na sluitingstijd nog zijn stadgenoten, die op een bloemetje uitzijn, aan het ruikertje kan hei pen. Vanavond gaat de automaat werken, tenminste ais er klanten komen, maar waar het een nieuw tje is, zal dat wel het geval zijn. Alle bloemen zijn in plastic zakjes verpakt. Op de bodem van deze zakjes bevindt zich voldoende water. Heeft koning klant zijn twee of drie guldentjes door de gleuf van de automaat laten glij den, dan hoeft hij niet anders te doen, dan een klepje open te trek ken en de bloem of de plant kan van eigenaar verwisselen. De automaat is een Duitse vinding. Dat het vanavond, ais dus de au tomatische bloemenverkoop gaat beginnen, in de Bergse van de Rijtstraat een drukte van belang zal zijn, lijdt o.i. geen twijfel. Het lid van de Tweede Kamer, me juffrouw Klompé, heeft aan de minis ters van Sociale Zaken en Volksge zondheid, van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen en van Economische Zaken gevraagd of het juist is, dat het radiologisch instituut in Freiburg in West-Duitsland een verhoogde ra dioactiviteit in veld en gewas heeft geconstateerd. Zo ja, vraagt zij, wordt deze activiteit in ons,land ook regel matig gecontroleerd? En welke plannen heeft de regering ter bescherming van de bevolking in geval een dergelijke verhoogde radio activiteit ook in ons land zou worden waargenomen. Van de „wonderlijke visvangst" der „Martina" wordt thans in visserijkringen gesproken, na dat deze Scheveningse logger op 13 september jl. op volle zee vier ton drinkwater van het hospitaalkerkschip „De Hoop" had overgenomen dus niet leeg huiswaarts hoefde varen en na een zeer slechte vangst gedurende drie weken diezelfde nacht een half schip vol haring ving. Niet alleen was de vangst van de „Martina" direct na inneming van het water, bijzonder groot. Ook de volgende maal dat de vleet werd ingehaald zat er zo veel vis in, dat de schipper on verwijld de steven liet wenden om zo snel mogelijk naar huis te stomen. En sindsdien vragen de loggers „De Hoop" om dat bijzondere haringwater". ar 'd, id et ïl- ie a- er li en i ad vn e- jk de it- iet in nt e- en, ur t- ie n, ie at er dt Is jd n. n. k- at m In n, nt in ts i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 1