Indrukwekkende tentoonstelling in de drie oude kunststeden Doornik, Gent en Antwerpen EEN „RARITEITENKABINET IN KWADENDAMME De heer G. van den Berg te Sluiskil begraven BEOEFENAREN WORDEN NAAR BINNEN SPORTVERENIGINGEN GEDREVEN Bouw van sporthallen is dringend noodzakelijk Het nieuwe gemeentehuis van Hoedekenskerke Wat sou Vlaanderen sonder Schelde sijn Tekort aan sportvelden wordt steeds nijpender DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 20 AUGUSTUS 1956 Niet alleen voor het Vlaamse land Drie tijdvakken Als Uw maag in lichter laaie raakt Ook het moderne Stuitende begroting Wegschap Walcheren linderfruitcorso te Goes Grote verdiensten voor bedrijf en gewest Zuid-Beveland GOES Initiatief moet Vail Reeds in 1953 telde ons land meer Meester Bos groot verzamelaar Uit alle windstreken De heks van Veere wordt verfilmd Dt Kinderverlamming op Zuid-Beveland Walcheren MIDDELBURG Pastoor Mouwen bij ongeluk te Heerle gewond Vier Zeeuwse fruitkwekers naar N.O.-polder /.-Vlaanderen Hoogwaterstanden AGENDA Heden Morgen Zeker door zijn opzet hebben de Vlamingen hun grote cul tuur-historische tentoonstellingen van voorgaande jaren, zoals „De Madonna in de kunst" te Antwerpen en „Keizer Karei en zijn tijd" te Gent, door hun expositie van deze zomer nog over troffen. Drie provincies met een zeer rijk cultureel erfgoed en drie oude kunststeden, Doornik, Gent en Antwerpen, hebben samen een indrukwekkende tentoonstelling georganiseerd rond het algemene thema: de Schelde als welvaartsbron in de Zuide lijke Nederlanden. Deze expositie, die „Scaldis" heet naar de oudst bekende benaming van de Scheldestroom, is op 15 juh te Doornik door Koning Boudewijn officieel geopend. Ze duurt daar nog tot 10 september. Te Gent zal ze te bezichtigen zijn tot en met 23 en te Antwerpen tot 16 september. Het feit alleen al, dat Henegouwen en de stad Doornik een belangrijk aandeel hebben in deze ongewoon opgezette expositie wijst er al op dat de Schelde met alleen voor het Vlaamse land van grote betekenis is. Haar stroomgebied omvat ook Hene gouwen en onze provincie Zeeland. Door de eeuwen heen is zij een waar devolle welvaartsfactor geweest voor nagenoeg heel het gebied der zuide lijke Nederlanden. Vooral de stad Antwerpen heeft haar opkomst en voorspoed goeddeels aan de Schelde te danken. De tentoonstelling „Scaldis" wil nu een overzicht geven van hetgeen er in de Scheldevallei aan kunst en cul tuur gegroeid is. Het is een rijk beeld want aan de Scheldeboorden heeft altijd een volk gewoond, dat houdt van monumentale gebouwen en een schone uitbeelding (in tapijten en sie raden zowel als in schilderijen en beelden) van zijn blijmoedige levens aanvaarding. Een bezoek vraagt echter meer dan een eendagstrip met auto of bus: wil men deze prachtige expositie rustig bezichtigen en ook het vele schone in zich opnemen van de oude cul tuurcentra, waarin ze wordt gehouden dan heeft men een kleine week nodig. In Doornik alleen al is de tentoonstel ling verdeeld over vier grote ruim ten, die tamelijk ver van elkander liggen. Door het algemene thema, de Schel de, vormen deze drie tentoonstellin gen een geheel: men kan ze nochtans ook afzonderlijk bezichtigen. Toch zit er wel een historische lijn in. Het was dan ook de bedoeling dat Door nik voornamelijk de Romaanse kunst, Gent cultuurscheppingen uit de tijd der Gothiek en Antwerpen het schoonste uit zijn Barokperiode te zien zouden geven. Zo is de tentoon stelling ook opgebouwd: elk der drie steden vertegenwoordigt door een keur van kunstwerken een der drie grote tijdvakken van onze rijke cul tuurgeschiedenis. Overigens heeft men zich niet al te streng aan deze opzet kunnen en willen houden. In alle drie de Scheldesteden vindt men ook mooie dingen uit andere eeuwen. Wil men de culturele groei en bloei ir het stroomgebied van de Schelde in hun historische ontwikke ling volgen, dan dient men de reis langs de tentoonstelling „Scaldis" te Doornik te beginnen en te Antwerpen te beëindigen. Voor wat kunst en cultuur betreft is zij te Doornik ondergebracht in de oude Lakenhal aan de markt, het Oudheidkundig Museum en het Mu seum voor Schone Kunsten. Deze stad is een der belangrijkste centra geweest van onze middeleeuwse ta pijtkunst: geen wonder, dat tot het schoonste, wat er op „Scaldis" te be wonderen valt, verscheidene prach tige wandtapijten gerekend moeten (Advertentie) van Brandend Maagiuur geven Ronnies onmiddellijk baat. Niet zodra begint dat smakelijk tabletje te smelten op uw tong, of de brand be daart en is volkomen geblust binnen enkele minuten. Dat doet de wondere samenstelling van Rennies, èn de natuurlijke wijze waarop de blussen de substantie 't overtollig maagzuur neutraliseert, zonder de verhoudingen te verstoren. Rennies geven uitkomst aan honderdduizenden lijders aan Brandend Maagzuur in ons land en in de hele wereld o-ver-al.... worden. Ze zijn geweldig groot en hangen breeduit op de binnenplaats van de Lakenhal, een heerlijke ge tuigenis van 't vakmanschap cn de goede smaak onzer o' de ambachts lieden en van de hoge levenskunst onzer leidinggevende voorvaderen. Omdat de Henegouwse adel een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van het gewest en zelfs van het land is er een hele zaal gewijd aan de voornaamste oude geslachten en de orde van het Gulden Vlies. Er lig gen voorts prachtige handschriften, er zijn mooie beelden en stukken edelsmeedwerk. In Gent, waar de Leie in de Schel de uitmondt, is de tentoonstelling ondergebracht in het Museum voor Schone Kunsten en de gedeeltelijk herstelde oude St. Pietersabdij. Dat laatste bouwwerk bleek zich uitstekend te lenen voor het uitstal len van kostbaarheden, die verband houden met het geestelijk leven van deze streken. Hier treffen we nog fraaiere handschriften aan. Bijzon der rijk is de verzameling middel eeuwse zegels. De schilderkunst is er vertegenwoordigd door oude meesters als Jan van Eijck, Hugo van der Goes, Pieter Coecke van Aalst (de leermeester van Pieter Breughel), Pieter en Frans Pour- bus en Lucas Horenbout en verder door Rubens, Antoon van Dijck, Jacob Jordaens en Adriaan Brou wer. Foto's geven een inzicht in de ontwikkeling der z.g. Sehelde- gothiek in de bouwkunst. Antwerpen heeft naar het schijnt minder willen pronken met de beken de werken van de grootmeesters der Barok dan met merkwaardige werk stukken op het gebied van meubel- glazeniers- en weefkunst. Er ligt zeer mooie kant, er is glas-in-lood en ook tapijtwerk, doch hoezeer verschilt dit van dat uit Henegouwen. De tentoonstelling „Oude Kunst en Cul tuur" die is ondergebracht in de Ste delijke Feestzaal aan de Meir, wijst nadrukkelijk ook op het verband tus sen de bloei van de handel, nijver heid en scheepvaart en die van kun sten en wetenschappen. In de afdeling bouwkunst domineert de slanke to ren van de O. L. Vrouwekerk. We vind en er verscheidene, metershoge werktekeningen van. Het overzicht, dat de tentoonstel ling „Scaldis" biedt, is echter niet beperkt tot kunst en cultuur: er wordt ook aandacht gevraagd voor moderne kunst en voor de techniek, de in dustrie, het bedrijfsleven. Blijkbaar om wat afwisseling te brengen in bet geheel heeft men de méderne kunst van Henegouwen, Oost-Vlaanderen en het Antwerpse onderling uitgewisseld. Te Doornik is er dus werk te zien van de voornaamste hedendaagse kunstenaars uit het Vlaamse land en te Gent en Antwerpen van moderne Henegouwse schilders, beeldhouwers en wevers. Te Gent heeft men daar langs toch de gelegenheid willen bie den in het bijzonder de ontwikkeling van de beeldende kunst in Vlaande ren sinds 1900 te volgen. Er hangt werk van de impressionisten Emiel Claus, Georges Buysse en Theo van Rysselberghe, van Jan Del vin en Albert Baertsoen, de twee voornaam ste exponenten der z.g. Dendermond- se School, en van nagenoeg alle kun stenaars, die behoord hebben tot de eerste en tweede groep van St. Mar- tens-Lathem. Een etser als Jules de Bruycker en houtsnijders als Jozef Cantreé en Frans Masereel werden natuurlijk niet vergeten. Doornik heeft heel zijn casino ter beschikking gesteld om de talrijke bezoekers ook te laten zien, dat Hene gouwen niet alleen een der voor naamste agrarische provincies van België is, doch ook in het Belgische bedrijfsleven terdege meetelt. Behal ve mijnen en grote ijzer- en staal fabrieken vindt men er o.a. de groot ste cementindustrie van de vereld. In Gent zal de industriële afdeling van Scaldis' eerst op 8 september worden geopend. Ze zal te bezichti gen zijn in het feestpaleis van de Jaarbeurs en helemaal gewijd zijn aan de Oost-Vlaamse economie. Er zal niet alleen gewezen worden op de grote industriesectoren als textiel, metaal, energie. scheikundige pro- dukten en hout doch ook op de ont wikkeling van de waterwegen in Oost-Vlaanderen, de haven van Gent, het toerisme en het technisch onder wijs. Deze tentoonstelling zal duren tot 23 september. De economische afdeling van „Scaldis" te Antwerpen die is ondergebracht in het Veilig heidsmuseum in de Jesusstraat, wordt beheerst door Antwerpen als Scheldemetropool Een reusachtige maquette van het havencomplex moet er wel iedereen van overtuigen, dat de welvaart van deze stad niet is los te maken van de Schelde. In datzelfde gebouw vindt men ook he dendaagse toegepaste kunst uit het Antwerpse: moderne gebruiksgrafiek keramiek en weefwerk. De Vlaamse dichter Jan Ham- menecker schreef eens: „Wat zou Vlaanderen zijn zonder u, o Schelde?" We zouden die ver zuchting kunnen uitbreiden en zeggen: wat zouden de zuide lijke Nederlanden zijn zonder de Scheldestroom? Het is goed door zulk een rijke, groot opge zette tentoonstelling de nuch tere, zakelijke mens van onze dagen nog eens te laten zien en voelen wat een rivier geeste lijk en stoffelijk, voor een land en volk betekenen kan. Het bestuur van het Wegschap Wal cheren slaagde erin voor 1957 een sluitende begroting samen te stellen. De. gewone dienst laat aan inkomsten en uitgaven een bedrag zien van 423.234.Zowel het batig als het nadelig saldo voor deze dienst be draagt ,f 328.500.—. Wat de kapitaaldienst betreft, de inkomsten voor deze dienst zijn be cijferd op een bedrag van 59.511. en de uitgaven op 69.111, dus een nade lig saldo van 9.600.—. Voor het on derhoud der tertiaire en niet-plan- wegen i- een bedrag van 165.880. geraamd. Voor het onderhoud der bruggen wordt een bedrag van 2000 voldoende geacht. Inzake de glad heidsbes trijding op de wegen wordt een bedrag van 10.000.uitgetrok ken. Voor het onderhoud van de be planting (nagenoeg alle grasbermen die tot het wegschap Dehoren, zijn van beplanting voorzien) zal naar ra ming 42.000.nodig zijn. De uit keringen van rijk, provincie en ge meente, bedragen 328.500.zijnde het batig saldo van de gewone dienst. Als voorloper van het Goese fruit- corso, zal op de opening smiddag van de Goese fruitweek op zaterdag 8 september een kinderfruitcorso wor den gehouden, eveneens georgani seerd door de werkgroep fruitcorso van de Goese evenementen com missie. De deelneming staat open voor el ke jeugdige Goesenaar met een fiets, autoped, wagen enz. Verder zal maandag 10 september van 's avonds 7 tot 9 uur een rol- schaatswedstrijd worden gehouden voor deelnemers van 10 jaar en ouder. Dit evenement wordt niet ge houden op de Markt, maar op de Bergweg of Beatrixlaan. Ter afwisse ling zullen enige beroepskunstrijders Ouder zeer grote belangstellingof andere reden aan de heer van den heeft zaterdagmorgen te Sluiskil de begrafenis plaats gehad van de heer G.P.A. van den Berg, in leven admi nistratief directeur van de Compagnie Neerlandaise de l'azote N.V. Op de feestdag van Maria ten Hemelopne ming overleed de heer van den Berg iu het stads- en academisch zieken huis te Utrecht. Behalve door de familie en de in tieme vrienden van de heer van den Berg, werd de ongeveer een kilo meter lange stoet die tegen tien uur vanaf het sterfhuis in het Villapark vertrok, gevormd door de directie van de Compagnie Neerlandaise de l'azote S.A. te Brussel, waarbij o.a. de president de heer Baron de Pos- son, de directeur-generaal de heer Macerata en de- technische directeur, de heer Payetta, de directie, het vol tallige administratieve personeel en vertegenwoordigers van het technisch personeel van de Azote te Sluiskil en van de zusteronderneming de Am- moniaque Synthétique et Dérivés S. A. te Willebroeck, de directie van de Association Cooperative Zélandai Berg een dankbare herinnering be waren. Tijdens het passeren van de stoet was het werk aan de kaden der beide fabrieken stilgelegd en woei van de aldaar liggende schepen de vlag half stok. Aan de ingang van het zieken huis, van welks bestuur de heer van den Berg de zeer actieve secretaris is geweest, stonden de eerwaarde zusters en het verplegend personeel opgesteld. De Rectoraatskerk waar de H. Mis van Requiem met assis tentie werd opgedragen was bijna te klein voor alle genodigden. Na de H. Mis volgde in alle een voud de ter aardebestelling, dankte de oudste zoon van de overledene en volgde een kort gebed. De begrafenis van de heer van den Berg was zoals zijn leven is geweest eenvoudig en daardoor indrukwek kend. Velen in Zeeuwsch-Vlaanderen in het algemeen en in de kanaalzone in het bijzonder, weten wat de heer van den Berg op sociaal, charitatief cn cultureel gebied heeft gedarn. In het bedrijf genoot hij de se de Carbonisation G.A. te Sluiskil, (Je directie van het Centraal Stik- j waardering van commissaris.' stof Verkoopkantoor te 's-Gravenha-1 hoofddirectie en was hij de stee ge, van de Staatsmijnen in Limburg van de N.V. Mekog te IJmuiden, van het Nederlands Verkoopkantoor voor Chemische Producten, van de Ver eniging van de Nederlandse Chemi sche Industrie en van N.V. „Alba tros" te Utrecht. Verder waren er vertegenwoordigin gen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaan deren, de Raad van Arbeid te Middel burg, de Vakbonden, de Kring van Werkgevers in Zeeuwsch-Vlaanderen de Verbonden van Werkgevers, het Xnterdekenaal Sociaal Charitatief Centrum, de Classicale Commissie voor Kerkelijke Gezinszorg, openbare en rijksinstellingen, heren geestelij ken uit de omliggende parochies en burgemeesters van naburige gemeen- „The dutch rolling stars" optreden, ten en tenslotte velen die om de een zijn ondergeschikten. Ondanks zyn drukke werkzaamheden heeft de heer van den Berg bovendien een enorme werkkracht getoond waar het ging om de sociale, charitatieve en cul turele belangen in oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen en de kanaalzone vooral. Hij heeft zich grote verdiensten ver worven als secretaris van het r.-k. ziekenhuis te Sluiskil, als 2e voor zitter van het Stichtingsbestuur van de U.T.S. voor Zeeuwsch-Vlaanderen en als bestuurslid van de Raad van Arbeid en als lid van het kerkbe stuur. Als rasechte Zeeuwseh-Vlaming heeft hij zijn prachtige gaven van hoofd en hart in dienst gesteld van Zeeuwsch-Vlaanderen. Daarvoor geve God deze rusteloze werker de eeuwi ge rust. (Van onze sportcorrespondent) Het laatste jaar heeft men tijdens de vergaderingen van verschillende Zeeuwse sportbonden een pleidooi kunnen beluisteren voor de bouw van een sporthal. Men mag daaruit met reden concluderen, dat er een nijpend gebrek is aan accomodatie voor de verschillende zaalsporten. Nu is dit waarlijk niet alleen een Zeeuws probleem. Ook buiten Zeeland kent men deze moeilijkbeden, doch om verschillende redenen is de oplossing daarvan in Zeeland aanzienlijk moeilijker dan elders. dan een miljoen georganiseerde sport- snnrthnrirlf*n Umpn beoefenaren, waai bij dan nog wel en- IOU11UC11 JVULUeil keie honderdduizenden kunnen wor- den geteld, die sport bedrijven buiten De aanleg van sportvelden en de georganiseerd verband, bouw van sportzalen heeft, geen ge- Aangenomen mag worden, dat de- lijke tred kunnen houden met de ze groei zich nog zal blijven voort- snelle groei van het an.ital sportbe- zetten en dat er binnen afzienbare oefenaren in de laatste halve eeuw. tijd anderhalf miljoen sportbeoefena ren zullen zijn. Zij allen, hetzij jong „Het verzamelen zit me in het bloed", zei meester de Boo, het hoofd van de kath. jongensschool te Kwadendamme tot ons, toen wij zijn rariteitenkabinet mochten bezichtigen. Zijn grootvader van moeders zijde deed dit ook al en zijn vader, zijn voorganger aan de school, doet het nog wat antiquiteiten betreft. Basis van het bijeengebrachte is de grote en systematisch geordende muntencollectie geworden. Als de heer de Boo vertelt hoe hij die uit alle windstreken bijeenbracht, moet men geboeid toeluisteren. Het dorp, dat van de meester zijn liefhebberij afweet, helpt ijverig mee de collectie uit te breiden. Dan is het een school jongen die met een munt aan komt zetten, dan een zeevarende, dan de sloper van een huis, enz. En mees ter de Boo maakt de munten schoon en plakt ze in de juiste rangschikking op grote kartonnen kaarten, alles keurig voorzien van onderschriften. Wij noemden de verzameling van meester de Boo, een rariteitenkabinet een naam welke men in de 17e en 18e eeuw eraan gaf. Eigenlijk is het echter een museum en zeker zou men tot die aanduiding komen, indien de heer de Boo meer armslag had dan nu voor de expositie van zijn bezit. Reeds als jongen bewaarde de heer de Boo al wat hem interessant leek en met de jaren nam de verzamel woede toe. Lang heeft het geduurd eer alles zijn beslag kreeg, maar nu verrijst het nieuwe gemeentehuis van Hoe dekenskerke langzaam doch zeker uit de grond. De aannemer, de fa. Ie Grand, zet er alles op om met december a.s. het werk te kunnen opleveren. De hele gemeente leeft met de bou wers mee en zeer bijzonder het ge meentebestuur en het secretarie-per soneel. De huisvesting in het oude gemeentehuis, hokkerig en veel te klein is absoluut onvoldoende en al jaren lang een aanfluiting. Het nieuwe gemeentehuis wordt 'n eenvoudig maar respectabel en ruim gebouw met een flinke raadzaal en waarin, behalve de burgemeester, ook de secretaris een eigen vertrek zal krijgen. Alles wordt gelijkvloers gehouden Naast het gemeentehuis zal de bank geplaatst worden, welke gelegenheid biedt voor een gezellig zitje ten be hoeve van de ingezetenen, die wel en wee van het dorp in de open lucht bepraten willen. Achter het gebouw ligt nog een vrij groot terrein, waarop eventueel nog een kleuterschool zou kunnen staan; een rustig en veilig plekje voor de jeugd. De mysterieuze munt Wij zagen o.a. de mysterieuze Zeeuwse munt uit het jaar 1574, wel ke inplaats van het bekende rand- schrilt „Luctor et emergo," dat van „Luctor et ementor" draagt, wat, hoewel het geen zuiver Latijn is, zo veel kan betekenen als:,, Ik worstel en bedrieg", of: „Ik worstel en word gek." hoewel de volksmond er van maakte:,, Ik worstel en verdrink." Historici die van het bestaan van deze munt afwisten, hebben in alle richtingen gevorst, hoe of dit geld stuk, met het voor de Satan spot tend opschrift, geslagen is kunnen worden op de officiële te Middelburg gevestigde Zeeuwse Munt, want dat ze daar vandaan komt is zeker. Wie de Staten van Zeeland deze poets hebben gebakken konden de des kundigen evenwel niet ontdekken. De Staten zelf hebben over het on aangename incident in alle talen ge zwegen en Intern de zaak geregeld, o.m. door zoveel mogelijk van de spotmunten uit de circulatie te ne men. Volgens sommigen zou de munt meester Martinus Holtzhey, toen de maar dit is beslist onjuist, hij bleef muntmeester tot zijn dood in 1760. Zijn zoon Martinus Holtzhey jr., die stempelsnijder was in 1754, is wel in dat jaar vervangen, kort nadat zijn salaris van 400 gulden op 600 gulden was gebracht, maar het eigenaardige is weer dat hij in 1760 zijn vader opvolgde als muntmeester. Het meest waarschijnlijk is de vol gende lezing: In 1754 hadden de Zeeuwse Staten in een geschil met die van Holland over geld- en handelszaken, het on derspit moeten delven, waardoor de Zeeuwse handel sterk benadeeld werd Waarschijnlijk heeft een der gedepu teerden, personeel van de Munt be werkt om enkele letters in het offi ciële stempel te verzetten. Te laat ontdekten de Staten de poets hun gebakken, maar ze hielden zich groot en lieten naar buiten niets van hun ontstemming blijken. Het museum van meester de boo bevat nog heel wat meer interessante zaken. De Zeeuwse folklore is er rijk in vertegenwoordigd, o.a. door siera den en kledingstukken, maar ook hangt er de complete uniform van een pauselijke zouaaf, afkomstig van Texel. Uniek zijn de verzamelingen bidprentjes in alle modellen en stij len en de knipselprcnten. Oude vuur wapens hangen vredig tussen Zeeuw se tegels uit alle tijdvakken. Het Ja- coba-kannetje is evengoed vertegen woordigd als het olielampje van aar dewerk uit de Catacomben. Zeer zeldzaam is de gedrukte lof zang op het Concordaat, dat koning Willem I in 1827 met het Vaticaan sloot, doch dat nimmer tot uitvoe ring kwam van wege de Belgische opstand. Oude oorkonden liggen tus sen schuttersemblemen, snuisterijen en uurwerken. Urenlang kan men hier doorbren gen, vooral als de eigenaar zijn toe lichtingen geeft. We betreuren met de heer de Boo, dat wegens gebrek aan ruimte de duizend en één merkwaardige zaken en voorwerpen, niet voldoende tot hun recht komen en kopen eveneens met hem, dat hij nog eens de be schikking zal krijgen over een speci aal gebouwtje, waarin hij alles over zichtelijk kan uitstallen. Kwadendam me zou er een mooie attractie door kunnen bekomen. of oud, zullen een plaatsje opeisen om hun sport te kunnen bedrijven. Reeds nu zijn er vele buitensport verenigingen in ons land, die een ledenstop kennen. Niet omdat men niet graag nieuwe leden zou accep teren, maar om de eenvoudige reden, dat er geen velden beschikbaar zijn, om al die leden hun sport te laten beoefenen. Intussen kan ons land niet blijven doorgaan met 't onttrekken van cul tuurgrond aan haar bestemming ter wille van de sport, al is er ongetwij feld nog wel ruimte voor uitbrei ding. In vele gemeenten nadert men echter reeds de grens van de mo gelijkheden en dus zal er naar een andere oplossing gestreefd moeten wórden. Daarbij komt nog, dat sportvelden niet intensief te gebruiken zijn. Ex perimenten met verharde toplagen, waardoor een veel intensiever en dus goedkoper gebruik mogelijk zou zijn, verkeren nog slechts in een begin stadium en de deskundigen hebben zich over de bruikbaarheid van zulke sportvelden nog niet kunnen uitspre ken. Vandaag zal te Veere een groep jongelui beginnen met het maken van een speelfilm „De heks van Veere", over welke historische fi guur de Veerse schrijfster Dignate Robertz enkele jaren geleden een roman liet verschijnen. De groep voornoemd, bestaat uit tachtig Rotterdamse jongens en meis jes die in letterlijke zin hun tenten hebben opgeslagen aan de zeedijk. Zij zullen de hele week in en rond Veere bezig zijn voor deze film, die wordt vervaardigd in opdracht van de hervormde jeugdraad te Rotter dam, Eerste patiënt genezen Zaterdag is voor de eerste maal een der patiënten, die wegens kin derverlamming in „St, Joanna" te Goes zijn opgenomen, als genezen ontslagen. Over het algemeen is de ziekte, die af en toe nog een slachtoffer maakt, niet van zeer kwaadaardige aard. ISaar zaalsport De jongens en meisjes, die door het tekort aan speelvelden de deur van een buitensportvereniging geslo ten vinden, zullen elder sgelegenheid zoeken om hun speldrift te bevredi gen en in vele gevallen komen zij dan terecht bij een zaalsportvereni ging. Hoewel concrete cijfers ontbre ken, zou een onderzoek naar alle waarschijnlijkheid uitwijzen, dat er reeds enkele jaren een perschui- ving van de buiten- naar de bin nensportclubs aan de gang is, m.a.w., dat percentsgewijs het aan tal beoefenaars van de verschillende takken van binnensport sneller groeit dan dat van de buitensporten. In de grote steden van ons land hebben de zaalsportverenigingen dé ze toename van hun ledental tot nu toe vrij aardig kunnen opvangen. In Zeeland, waar men nu eenmaal geen steden vindt met grote overdekte ruimten als tentoonstellingshallen, markthallen of dergelijke, welke voor het doel te bezigen zijn, kampt men nu reeds enkele jaren met het ruim teprobleem. Er is een ontstellend tekort aan gymnastiekzalen, doch zelfs al zon den er daar meer van zijn, was men nog niet aan de oplossing toe, want gymnastiekzalen zijn voor het beoefe nën van de meeste takken van zaal- sport ongeschikt. Er zullen dus ruim ten moeten worden gebouwd, welke voor de beoefening van alle zaal sporten kunnen worden gebezigd. De ze hebben het voordeel, dat zij een veel intensiever gebruik toelaten dan een sportveld. Onrendabele exploitatie Helaas zal geen enkele Zeeuwse ge meente een dergelijke sporthal ook maar enigszins rendabel kunnen ex ploiteren. Zelfs indien men in Zee lan één centrale sporthal zou kunnen bouwen - hetgeen alleen al vanwege de geografische gesteldheid van de provincie een onmogelijkheid is - zou een rendabele exploitatie niet moge lijk zijn. Echter, niet alleen de sportbeoefe naren zelf hebben belang bij een be hoorlijke sportaccomodatie. Zeker is ook de overheid, welke toch bepaal de bemoeienissen heeft met de ac tieve en passieve recreatie, als be langhebbende te beschouwen. Ook het bedrijfsleven kent deze bemoeienis sen en moet dus eveneens interesse voor het probleem hebben. In enkele Zeeuwse gemeenten be staan reeds plannen om tot de bouw van een sporthal te komen. Of deze plannen onder de huidige omstandig- leden echter verwezenlijkt zullen kunnen worden, is op zijn minst ge nomen twijfelachtig te noemen, In dien men een sporthal wil bouwen, welke inderdaad aan haar doel be antwoordt, zal daarmede zelfs bij de allereenvoudigste opzet zo'n enorm bedrag gemoeid zijn, dat geen enkele Zeeuwse gemeente daartoe in staat moet worden geacht. Combinaties Men zal dus in ieder geval moeten zoeken naar combinaties van gemeen ten en derhalve trachten te komen tot streeksporthalien. Ongetwijfeld zou één sporthal op Walcheren zeker voorlopig, een oplossing betekenen. Het zelfde geldt voor Zuid-Beveland en voor Zeeuwsch-Vlaanderen. De moeilijkheid is daarbij de over het algemeen geringe bereidheid van de gemeenten tot samenwerking. Wil men echter uit de impasse ge raken, dan zal toch deze weg moeten worden gevolgd. Met de steun van het bedrijfsleven en de nodige samen werking tussen de gemeenten uit een bepaalde streek, mogen er resulta ten verwacht worden. Het initiatief zal daarbij echter moeten uitgaan van de betrokken sportbonden. Afzonderlijk zullen zij weinig bereiken, doch indien zij el kaar weten te vinden en met gede gen plannen komen, zal er ongetwij feld veel bereikt kunnen worden. BURGERLIJKE STAND Huwelijksaangiften: J. de Kok 2d j. en J. Visser 21 j.; W. Nijsse 22 J. en M. Vreeke 22 j. Gehuwd: M. Sonke 25 j. en J. van Hese 21 j.; J. de Pree 28 j. en P. Harinck 20 j.J. Stoffelen 28 j. en W. Reinhoudt 25 j. Overleden: J. Haantjes 56 j. wedn. van T. Grijpsma; L. Koning 64 j. wed. van A. Kakebeeke; C. Tiche laar 87 j. wed. van J. van der Linde. Met een bromfiets er vandoor Toen gistermiddag de heer G. in de Julianastraat een ritje op zijn bromfiets wilde maken, bespeurde hij tot zijn schrik dat het vehikel uit het schuurtje, waar hij stalt, ver dwenen was. Een meisje dat daar woonde, wist hem te vertellen, dat een 14-jarige buurjongen er mei de brommer van door was. De politie is er dadelijk op uitgetrokken in de hoop een spoor te vinden, 'n Paar uur later was dit het geval en kon men de eigenaar de bromfiets teruggeven. Yerseke AANBESTEDING O.L. SCHOOL Bij het gemeentebestuur is bericht ontvangen dat in de loop van deze week, vermoedelijk de aanbesteding van de bouw van de O- L. school kan worden tegemoet gezien. De aanbe steding zal alleen het schoolgebouw omvatten- Hierbij is dus afgeweken van het oorspronkelijke plan om ook de woning van het hoofd der school tegelijk aan te besteden. Deze woning zal apart gebouwd worden. De vergun ning hiervoor is tegelijk met die voor nog drie woningen, inmiddels ook reeds binnen gekomen. SLECHTE GROEI VAN DE CONSUMPTIE-OESTERS Na de officiële opening van het isterseizoen op 6 september zullen de volgende morgen te 7 uur de uitvoer vergunningen worden afgegeven. Door het koude weer en het tekort aan zon neschijn in deze zomer met als gevolg daarvan te weinig plankton, zijn de oesters slechts matig in omvang ge groeid. Het aantal uitgezaaide grote en zware oesters is echter zo groot, dat door de geringe groei geen ge brek aan 5 of 6/0 zal ontstaan- De kwaliteit van het visgehalte laat zich zeer goed aanzien en kan nog veel verbeteren, zodat dit geen beletsel kan zijn voor een gode export. Gemeente MIDDELBURG. SLUITING HUISVF.STINGSBUREAU. ./et huisvestingsbureau (Stadhuis) te Middelburg zal op 168-0 21 en 22 AUGUSTUS 1956 - GESLOTEN ZIJN. Gisteravond omstreeks kwart over negen is tegenover de pas torie in Heerle een ernstig on geluk gebeurd, waarvan pastoor P.J.A. Mouwen van de H. Hart parochie te Bergen op Zoom het slachtoffer is geworden. Hij heeft waarschijnlijk een schedel- basisfractuur opgelopen. Pastoor Mouwen reed met zijn mo tor van Hazelaar in de richting van de kerk te Heerle. In dezelfde rich ting liep daar de heer G. A. van Eekelen, brievenbesteller uit Heerle. Op het moment van passeren greep het stuur van de motor in de zijde van de voetganger De pastoor en de brievenbesteller werden tegen de gror.d geslingerd. Van Eekelen stond spoedig op, doch pastoor Mouwen bleef liggen. Dokter de Vet uit Wouw verleende het slachtoffer, dat ernsti ge hoofdwonden opliep, eerste hulp. Ook werd hem het H. Oliesel toege diend. Pastoor Mouwen is naar het Alge meen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom overgebracht. Men kon ons gis teravond niets over zijn toestand verteilen. Wel was hij bij kennis en herkende hij de kapelaan van zijn parochie. De heer van Eekelen klaagde wel over pijn, maar hij is gewoon naar huis gegaan. De verlichting is ter plaatse zeer slecht. Een viertal Zeeuwse fruitkwekers hebben dezer dagen bericht gekregen dat hun een bedrijf is toegewezen in de Noord-Oostpolder. Het zijn de he ren J. de Keyzer en G. Verhulst, bel den te Kapelle-Biezelinge, die elk een bedrijf van 5 ha. kregen toegewezen en L. I. Dronkers te Nisse en D. Janse te 's Heer Arendskerke die een be drijf van 6 ha. kunnen gaan betrek ken- Zierikzee BELASTINGAMBTENAAR GESCHORST Bij de rljksbeiastingendienst te Zie rikzee is naar aanleiding van vastge- stelde onregelmatigheden een belas tingambtenaar, J, H- L. voorlopig ge schorst, Schoondijke LUCHTPIRATEN Schoondijke heeft gedurfde staaltjes van luchtacrobatiek kunnen bewonde ren van het Duitse gezelschap Bugler* Vooral het optreden van Franz en Hu- go Bügler deed velen huiveren. Deze acrobaten Iepen over de staaldraad even gemakkelijk en rustig als over het trottoir, bovendien stapten zu over elkander heen en eén van hen. speelde het klaar om op de draad een hoogstand op een stoel te maken. On der adembenemende spanning reed Franz Bügler met zijn motor naar de toren van de school tezamen met ten dame die onder de motor in «en beu gel had plaats genomen. Om de sen satie nog te verhogen liet hij de mo tor enkele salto's om zijn as maken, waarbij de dame in de beugel ook be trokken werd. De benjamin van het gezelschap een 11-jarige jongen kreeg van het publiek een extra applaus om dat ook hij reeds de kunst machtig was om de kabel te beklimmen. Het gezelschap verricht verregaand ge durfde acrobatiek die men zelden te bewonderen krijgt- Voor de provincie Zeeland gelden voor morgen, dinsdag 21 augustus de volgende hoogwaterstanden: te Hans- weert om 2.57 en 15.07 uur, te Ter- neuzen om 2.19 en 14.32 uur en t« Vlissingen om 1.52 en 14.03 uur. AXEL Het Centrum 8 uur: Een vrouw achter tralies. DE KLINGE Kinenia van Dijck 2.30 uur: Zonder zorgen. Za*l P* Met* 6 u.5 Dansen. GOES Grand: Huis van bamboe. HULST Bioscoopgebouw 8 uur: U spreekt met uw moordenaar. MIDDELBURG Electro: To cateh a thief. Schouwburg: De eerste kus. OOSTBURG Ledel 8 uur: Zij allen wa ren schuldig. SAS VAN GENT Olympia 8 uur: De glorie van het leven. TERNEUZEN Luxor 8 uur: Botsende Jeugd VLISSINGEN Alhambra: De naakte oorlog. Luxor: Het geheim van de vijf graven SAS VAN GENT - Olympia 8 uur: Hon gaarse Rhapsodic. TERNEUZEN Lu kim 3 rir. Een vrouw ln opspraak. HULST BiosroojH'f.1 «u* 8 uur: Slaven van de Nijl. DE KLINGE Kinenia v. Dijck 3 en 7.30 uur: Smeekbede ener moeder.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 2