erschillende lieden zetten alcoholistische bloemen de buiten Rillandse Raad besloot tot bouw 106 militaire woningen Sportterrein en zwembad kunnen er komen Flessentrekkerij, mishandeling en rijden „onder invloed"* Schoolartsenverslag geeft opmerkelijke bijzonderheden u DRUKTE IN REIGERKOLONIE Westdorpe gaat brandspuit (klein vermogen) aanschaffen TWEEDE VLISSINGSE ZOMER- SHOW GAAT STARTEN DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 14 JUNI 1956 2 POLITIERECHTER SOBER COMMENTAAR Misplaatste eerzucht van sommige ouders LIKDOORNS Eerste kersen in Kapelle Het jubileum van de kostersbond Paard met afkeer van spoorwegen Het eerste jaarverslag van het Zeeuwse Landbouwschap Veel werd reeds gedaan en bereikt Moerasseh ildpad gevangen Tussen Zuidzande en Sluis Gemeensehappelij ke regeling in Kanaalzone Bont program van tien weken Neptunus opent Walcheren Hoogwaterstanden MIDDELBURG Zuid-Beveland GOES „Huize Doorsnee" tegen de grond Diploma-uitreiking Z.-Vlaanderen In het uitbreidingsplan Zandbaan1 Heinkenszand won het pleidooi AGENDA Heden 2 De subst. officier van justitie, mr. J. L. Andreae, heeft tijdens de zitting van de politierechter te Middelburg, mr. P. v. Empcl, 't optreden van de ver. balisant, die de 62-jarige landbouwer J. H. R„ uit Dreischor bekeurde, toen hij dronken achter het stuur zat, volkomen onjuist genoemd. R. werd aange houden, nadat hij 'n kleine aanrijding had veroorzaakt. Getuigen van dit onge luk, die R., uit zijn auto zagen stappen, verklaarden later, dat de landbouwer zich aan de wagen moest vasthouden om het evenwicht niet te verliezen. Omdat in de onmiddellijke nabij heid geen dokter te bereiken was, moest naar Brouwershaven worden gereden voor het nemen van de bloedproef. Er was echter niemand met een rijbewijs ook de verbali sant bezat deze niet ter beschik king. Om geen tijd te verliezen, liet de politieman toen de onder invloed zijnde R. naar Brouwershaven rijden. De verbalisant had naast hem plaats genomen, maande R. tot minimale snelheid verdachte reed nog on zeker en hield ondertussen een oogje op de handrem. In Brouwershaven wees de bloed proef een promillage van 1,40 aan, du bieus, omdat het fatale getal 1,50 is. Dit alles speelde zich echter drie uur na het drankmisbruik af, zo conclu deerde de officier, die dus dit alsnog laten rijden van verdachte in geen geval kon goedkeuren. Tegen verdachte eiste hij een boete van f 150.sub. 30 d„ en twee maan den ontzegging van de rijbevoegd heid. De verdediger, mr. Chr, J. B. du Croo uit Zierikzee vroeg vrijspraak. De politierechter vonniste evenwel conform. BETERSCHAP. De flessentrekkerijen, die de bank werker E. de V., uit Graauw- en Lan- gedam pleegde bepaalden zich tot bier, chocolade, sigaretten en koffie, alles ingeslagen in café's. „U hebt blijkbaar 'n hekel aan betalen, voeg de de politierechter hem toe, waarop De V. antwoordde: ,,'t Moet toch kun nen..'.." „Ik ben een beetje traag, wat dat betreft" zo vervolgde hij... Nadat hij was gegijzeld verwaterde deze traagheid evenwel om plaats te maken voor een nieuw, frisser beleid, waarin o.m. een snelle betalingswijze was opgenomen. De officier, die De V nog wel kende van vorige veroorde lingen, wilde thans wel aannemen, dat de goede voornemens van ver dachte thans gemeend zijn hij ver toont zelfs neigingen om voor zijn ge zin te gaan zorgenNa deze con statering van een wending ten goede eiste de officier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met 3 jaar proeftijd, benevens een onder toezichtstelling voor de tijd van 2 jaar. 'Verdachte werd conform ver oordeeld, waarna hij met de woorden „Ik zal die gijntjes niet meer uitha len" zijn beloofde beterschap nog maals onderstreepte. Na het oplettend gadeslaan van de prestaties van de coureurs in de ron de van Kapelle op 12 mei j.I. besloot de 25-jarige schippersknecht C. de R. uit Yerseke de vreugde nog enige tijd te consolideren, zulks door toediening van een behoorlijke dosis bier aan het lichaam. Dat lichaam beklom ten leste niet zonder moeite een rijwiel om derwaarts te vlieden. De R. lever de onderweg een heroïsche strijd te gen de wetten van de zwaartekracht Een politieman, die deze manipula ties met toenemende belangstelling gadesloeg, maande De R„ tenslotte te Het Duitse sensatieweekblad Der Spiegel" en ook een aantal Engelse en Belgische bladen heb ben hun lezers menen, te moeten vergasten op een historie betref fende ons koninklijk gezin. Het dagblad „De Waarheid" heeft zich met groot welgevallen op deze ver halen geworpen en haalt er zelfs de Amerikaanse geheime dienst en de N.A.T.O. bij. Dit alles dwingt de bona-fide Nederlandse pers thans ook in sober commentaar melding te maken van de lopende verhalen, mede in overleg met be voegde instanties. De verhalen dan betreffen een 61-jarige mej.-Greet Hofmans, die van zichzelf zegt, dat ze door God is uitverkoren om zieken te genezen. H. M. de Ko ningin zou in haar vol vertrouwen hebben gekregen, ook op wijder terrein, nadat ze enige jaren ^gele- den te hulp was geroepen in ver band met de oogkwaal van Prinses Marijke. Dit zou in het koninklijk gezin en ook in de hofomgeving tot bepaalde conflicten hebben geleid. Prins Bernhard zou zich tegen de invloed van mej. Hofmans hebben verzet. Tot zover kan men de geschede- nis beschouwen als te behoren tot de .histoire intime", waarvan men slechts kan zeggen, dat het Neder landse volk, zo zeer meelevend met het koninklijk gezin, diep bezorgd zou vernemen, als over zijn geluk een schaduw ware gevallen. De buitenlandse publicaties gaan intussen verder en beweren zelfs, dat H. M. de Koningin onder in vloed van de genoemde dame tot een optreden ten aanzien van rege ringsleden zou zijn gekomen, dat niet met de Grondwet ware te rij men. Zelfs zou er naar aanleiding van een en ander sprake zijn van een aftreden van Hare Majesteit ten gunste van kroonprinses Bea trix. Uit de meest bevoegde bron kun nen wij echter verklaren dat er niet de minste sprake is van een dergelijk aftreden en dat er even min enig constitutioneel conflict bestaat tussen Hare Majesteit en de regering of een der ministers. stoppen. Dit lukte, zij het niet zon der moeite. Verdachte zag kans zich zelf op de been te houden, het rijwiel bereikte ten leste evenwel een hori zontale stand, (f 40.- subs. 8 dagen, conform). Een 19-jarige bandleider uit Goes, M. M. A. W„ draaide het gas van de motor, die hij bereed, nog wat verder open, toen een rijkspolitie man hem tot stoppen trachtte te be wegen. 's Is ook niet zo eenvoudig als men zonder rijbewijs en belasting papieren rijdt.Nog verstandiger is het evenwel, om toch maar te stop pen. W. heeft nu reeds een boete van f 50.moeten betalen dinsdag stond hij voor de politierechter voor het doorrijden. „Wat voor bende leid je?" infor meerde de politierechter, toen hij W.'s beroep onder ogen kreeg. De gedachten van zowel officier als po litierechter waren uitgegaan naar 'n musicerende horde thans bleek, dat „bandleider" ook een eerzame beheerder van een lopend bandje in fabriek of sorteerbandje in veilingge bouwen kan zijn.Rekening gehou den met alle omstandigheden werd 't voor W., slechts een tientje, subs. 2 dagen (conform). In de nacht van 3 op 4 april was er een drietal Yersekenaren, dat na het bezoeken van de Hansweertse ker mis, de alcoholistische bloemen aan boord van een schip buiten zette. Een schipper had het drietal op zijn schuit genodigd. Bij de tocht naar het vaar tuig verdween het schipperke even wel; het drietal zette onverdroten de tocht voort. Eenmaal aan boord vie len er verschillende remmen weg; ook het verschil tussen mijn en dijn vervaagde, zodat het drietal het schip verliet met a. een wit vechtpetje op het hoofd -b. een jas aan het lichaam en c. een jekker met bontkraag om gord. De officier wilde wel aannemen, dat deze drie verdachten de 21-ja- rige schippersknecht D. M., de 22-ja- rige schippersknecht P. M. v. S., en de 19-jarige oesterkweker J. J. S. geen „echte" dieven zijn hun daad had veeleer iets van dronkenmans- zotternij. Voor een iegelijk komt de grap op f 30.- of 6 dagen (conform). De 20-jarige werkman J. P. C. uit Zierikzee toog op 9 april naar Nieu- werkerk, waar bij eer. ijzeren rijplaat op een bakfiets laadde. Een boer, die dit zag, waarschuwde hem met de woorden „dat is diefstal, blijf er af'. C. bracht de plaat toch maar naar een opkoper in zijn woonplaats, zodat hij thans is veroordeeld tot een boete van f 25.sub. 5 d. (conform). EEN SCHROBBERING Een 54-jarige fabrieksarbeider uit Rilland-Bath, M. H„ zette op 1 april j.I. een jonger, tegen een muur en diende deze knaap vervolgens enkele klappen toe. Deze schrobbering ge schiedde onder de berookte balken van een café, jongens waren aan het biljarten de gepijnigde „zat ar. m'n dochter" zoals verdachte ver klaarde. „U kunt nog beter op Uw dochter passen door ze niet mee naar het café te nemen" adviseerde de politierech ter verdachte repliceerde. „Daar ging z'es graag mee naar toe De slotconclusie van de politierechter was, dat H. de min of meer bedreig de eer van z'r. dochter beschermde voor de wijze waarop wilde mr. Van Empel graag f 15.subs. 3 d. vonnissen. (De eis was f 20.subs. 4 dagen). In het jaarverslag van de school- artsendienst op Walcheren, N. Beve land en Z. Beveland west. komt een interessante beschouwing voor van de schoolarts I. Fransen v. d. Putte. Wij ontlenen er het volgende aan: ,,In maart werden op verzoek van het instituut voor T.N.O. een 80-tal meisjes van de Industrie- en huis houdschool te Middelburg extra op de korrel genomen om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelirrg van meisjes op deze leeftijd. Ook een groep leerlingen van de Landbouw- huishoudschool te Kortgene werd on derzocht, doch dit geschiedde door een speciaal hiervoor aangewezen team. Over de resultaten, waaraan grote waarde wordt toegekend, is tot nu toe nog niets bekend. Voorts is ons verzocht om in nauwe samenwerking met het audiologisch centrum te Goes kinderen met afwij kingen der gehoorscherpte op te spo ren en zo mogelijk te helpen. Hierbij doet zich nog steeds de grote moei lijkheid voor, dat wij eigenlijk nooit de beschikking hebben over een vol doende geluidsarme "gelegenheid voor het bepalen van de gehoorscherpte. Hoewel ik weet een uiterst griezeli ge materie aan te raken, heb ik toch enige malen bij ernstige klachten der ouders aangaande de huisvesting, een huisbezoek gebracht. In de meeste gevallen was de huisvesting uiterst bedroevend. Waarschijnlijk beseffen nog heel veel mensen niet hoe slecht ook ten plattelande de huisvesting kan zijn. Wat betreft de overgang van een lagere school naar een middelbare school krijgen wij vaak de indruk, dat er iets niet klopt. Hier kunnen de kin deren het slachtoffer worden van een soort misplaatste eerzucht van de ou ders of van de hoofden van scholen met als gevolg, dat het kind te wei nig tijd krijgt om te spelen en kind te zijn. Velen slagen wel voor het toe latingsexamen, dank zij een gedegen dressuur, maar zijn dan nog lang niet rijp voor het middelbaar onderwijs systeem. Zij moeten te veel tijd aan het huiswerk besteden (vaak met hulp van ouders), gaan te laat naar bed en er ontstaat een grote geprikkeldheid, zowel bij de ouders als bij de kinde ren, juist in de meest kwetsbare pe riode van de puberteit. Van de mogelijkheid tot het geven van zwemonderricht wordt niets meer vernomen. In Middelburg bestaat nu de gelegenheid, maar een centrale zwemgelegenheid bijv. in de zak van Zuid-Beveland (ik denk hierbij aan Heinkenszand) zou wel zeer gewenst zijn. Ook Noord-Be/eland met zijn vooruitstrevende gemeentebesturen zou hierover eens kunnen denken." HET B.L.O.-ONDERWIJS Het ligt in de bedoeling, aldus dok ter Fransen, om in de loop van 1956 'n systematisch onderzoek in te stel len in de laagste klassen der lagere scholen naar leerlingen, die eigenlijk niet op de gewone lagere school thuis horen voor wat betreft hun geestelij ke ontwikkeling. Er zijn nog steeds te veel kinderen, die geestelijk een te zware taak op de schouders gelegd wordt hetgeen zeer ongewenst is. (Advertentie) VERWIJDERD MET WONDEROLIE Weg met onhandige llkdoornringen en gevaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel. NOXACOR.N. neemt de pijn weg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antiseptisch Likdoorn middel van f. 1.36 bespaart U onnoemelijk vhI ellende. (502) Woensdag zijn in Kapelle de eerste kersen, gegroeid in de boomgaard weer aangevoerd. Ze waren afkom- ttig van de heer C. Steenepoorte te Schore. Het was het ras Vroege /an Spitshoven en het betrof een kwan tum van 9 kg. De prijs was f 1.09 per De weerstanden op dit gebied zijn vele. In de eerste plaats van de zijde der ouders, maar ook zijn vele onder wijskrachten nog niet voldoende door drongen van de bezwaren, die gewoon lager onderwijs voor dergelijke kin deren met zich brengt. Helaas spelen ook teldata vaak een rol VOEDING De schoolartse, mej. J. Tazelaar te Middelburg, beperkt zich tot enkele feiten, welke zij te Vlissingen en op de Walcherse dorpen constateerde. De voedingstoestand is goed, alleen te Vlissingen trof zij 25 onvoldoend gevoede kinderen aan en op de dor pen 10. De vaccinatie bij de Vlissing- se kinderen is goed maar op vele dorpen onvoldoende. Te Vlissingen reageerden van de 5204 onderzochte kinderen 272 positief op t.b.c. doch niemand vertoonde bij doorlichting afwijkingen. Op de Wal cherse dorpen reageerden van de 4524 leerlingen er 125 positief en bij 2 hunner werd een afwijking gevon den. De schoolarts hoopt op het bouwen van nieuwe scholen te Vlissingen en op de bouw van nieuwe kleuterscho len op het hele eiland Walcheren. Dezer dagen meldden wij, dat de Bredase diocesane r.-k. Kostersbond „St. Guido" zijn 10-jarig jubileum gaat vieren. Dit feest zal niet op 10 juli, maar op 17 juli vallen. Bezorgde zijn baas boete Op de dag, waarop Nederland naar de stembus trok, toog de 22jarige landbouwer L.M. uit Lewedorp naar Middelburg, niet om zyn stem uit te brengen, doch ter behartiging van zyn belangen voor de plaatsvervan gend kantonrechter te Middelburg, mr. M. Vlaming. Want M's paard gaf er op 6 april j.I. de voorkeur aan de weg van de hollende dieren in te slaan. M. bracht zijn anderhalf jarig paard naar de weide, in de richting van de Piet-Polder. Maar bij de overweg ge komen kreeg het dier plotseling, bij het aanschouwen van de rails, de schrik te pakken, rukte zich los M had het paard aan een touw liet de baas de baas en ging er in zijn eentje van door. M. beweerde voor de kantonrechter dat het paard een halster aanhad voorts zei hij 't paard ,,door en door" te kennen; hij kent het dier vanaf de geboorte. Daarom verwonderde de kanton rechter zich erover, dat M. er niet mee op de hoogte was, dat het paard een kennelijke afkeer had van alles wat maar enigszins met de spoorwe gen verband houdt. Verder was er niets van gebleken, dat het dier een halster droeg. Het paard richtte op zijn vlucht nog wat schade aan, zo dat de ambtenaar van het O.M. mr. T. Lebret thans de opmerking ge vaarlijk spel" lanceerde. ..Wat is er verder met het paard gebeurd?" in formeerde de laatste. ..We hebben het weef naar de wei gebracht" antwoordde M. met het flegma van de rechtgeaarde Zeeuwse agrariër M. hield vol, dat het paard niet halsterloos naar de weide werd gebracht. De ambtenaar wilde toch 15. subs 3 d. vorderen; de kantonrech te'- deed er nog vijf gulden af; 10.- subs. 3 d. De fruitkweker D. de Jonge te Ka pelle deed woensdag in zijn boom gaard een vreemde ontdekking. Er liep daar namelijk een sclüidpad rond. Het dier werd naar een dieren- kenner gebracht en deze vertelde dat het een moerasschildpad was, een. dier dat in Zeeland heeft geleefd in de tijd dat er in deze provincie nog veel moeras was. Het wordt niet waarschijnlijk ge acht dat het dier afkomstig is van de een of andere dierenliefheóber. Voorlopig houdt men het er op dat het een in het wild levende schildpad* is. Van de gewestelyke raad voor Zeeland van het landbouwschap, die in februari 1955 werd opgericht, ont vingen wij het eerste jaarverslag. Op advies van de raad werden ze-> ven gewestelyke commissies, o. m. betreffende sociale zaken, technische zaken, grondgebruik en bestryding van ziekten, ingesteld en acht dis trictsraden. Wat de plaatselijke organisatie be treft, was aan het eind van het ver slagjaar overeenstemming bereikt over de instelling van: 30 plaatselijke sociale commissies en 30 sociale verzekeringscommissies. Deze commissies hebben een werk gebied dat meerdere gemeenten be slaat en zullen resp. werkzaam zijn op het terrein van arbeidsvoorziening, lonen, geschillen e.d. en op dat der zaken betrekking hebbende op het be drijfspensioenfonds en de bedrijfsver eniging. Naast de organisatorische aangele genheden behandelde de Raad diver se vraagstukken op agrarisch terrein. ARBEIDSVOORZIENING. De arbeidsvoorziening in de land bouw bracht in het verslagjaar, dank zij de uitzonderlijke gunstige weers omstandigheden, geen problemen van betekenis. Slechts in enkele delen van de provincie moest hulp worden ver leend in het kader van de met het ministerie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid getroffen regeling. In Schouwen en Duiveland werden van mei tot november gemiddeld 30 arbeiders in colonneverband tewerk gesteld. Met deze arbeiders konden de tarieven worden gehandhaafd en de betrokken werkgevers waren in 't algemeen zeer tevreden over de wij ze waarop de werkzaamheden wer den uitgevoerd. In oost Zuid-Beveland en in de Wil- helminapolder werd gewerkt met toe passing van de A-regeling (subsidie op vervoer) en ook daar deden zich geen bijzondere moeilijkheden voor. De samenwerking met het districts bureau voor de arbeidsvoorziening was van zeer aangename aard. WERKGELEGENHEID. De werkgelegenheid voor de land arbeiders in ae wintermaanden ver liep niet naar wens, aangezien door de Herverkaveling, in tegenstelling met de gedane toezeggingen, veel minder arbeiders werden aangetrok ken dan mocht worden verwacht. Hierdoor ontstond vooral in Tholen een betrekkelijk grote werkloosheid, terwijl ook in andere delen van de provincie geen voldoende werken aan wezig waren om de losse arbeiders te kunnen opvangen. Eind december '55 waren in totaal meer dan 2000 land arbeiders als werkloos ingeschreven. Een en ander had tot gevolg, dat niet onbelangrijke aantallen arbei ders door de industrie, speciaal in West Brabant, werden aangetrokken en het laat zich aanzien dat een groot deel van deze arbeiders voor de land bouw verloren zijn. Het is derhalve noodzakelijk dat in de toekomst, in samenwerking met de directie voor de arbeidsvoorzie ning en de cultuurtechnische dienst, al het mogelijke wordt gedaan om onze losse landarbeiders ook in de wintermaanden van werk te verzeke ren, opdat men over enkele jaren niet voor het feit komt te staan dat de industrie de landbouw een slag voor is geweest met alle gevolgen van dien. Het scheidsgerecht, dat mr. dr. A Mes tot voorzitter en de heer W. Goe man tot secretaris heeft, behandelde zes verzoekschriften. In drie zaken werd de vordering van de werkne mers toegewezen, terwijl in één ge val de werkgever in het gelijk werd gesteld. Naar aanleiding van het door het scheidsgerecht gewezen vonnis, werd door de eisende partij in twee zaken in beroep gegaan bij het centraal scheidsgerecht. Aan het eind van het verslagjaar was de uitspraak nog niet bekend. In de reigerkolonie bij de boerderij van de heer van Kruyningen aan de binnendijk tussen Zuidzande en Sluis heerst de laatste tijd een drukte van 1 belang. In de vergadering van de raad van Westdorpe werd besloten over te gaan tot aankoop van een nieuwe brand spuit voor de vrijwillige brandweer. ,,Met de inspecteur van het brand weerwezen is con.tact opgenomen over het vermogen van een spuit voor een gemeente als Westdorpe," zo zei de voorzitter. De inspecteur deelde hier op mede dat een spuit met klein ver mogen voor de gemeente Westdorpe voldoende en verantwoord mag wor den genoemd. Naar aanleiding van dit advies zijn op verzoek van het brandweerwezen vele offertes aan het "gemeentebestuur toegezonden. De raad heeft besloten een Metz-spuit aan te kopen voor de prijs van 5575.- met een vermogen van max. 1200 liter per minuut. Bij de ingekomen stukken werd aan getroffen een verzoek van A. T. Adams, ambtenaar ter secretarie, voor toekenning van een toelage we gens assimilatie van eerste ambte naar-ontvanger der gemeente, dit in gevolge een circulaire van de minis ter van economische zaken van juni 1955. Besloten werd conform het ad vies van B. en W. dit verzoek niet toe te kennen. Het raadsbesluit tot ver koop van grond aan de heer P. Kalle werd goedgekeurd terugontvangen Verder was een verzoek ontvangen voor de verlening van een subsidie van een halve cent per inwoner voor de Rembrandt-herdenking. Overeen komstig het advies van B. en W. werd besloten hierop afwijzend te be schikken. KANAALZONE De voorzitter deelde hierna mede, dat onderhandelingen gaande zijn be treffende een gemeenschappelijke re geling in de kanaalzone. Hierover is onderhandeld met de burgemeesters van de hierbij betrokken gemeenten. Als het tot een dergelijke regeling komen kan zullen hiervoor in de plaats de volgende punten in acht ge nomen dienen te worden. Ie. De gemeentelijke grens zal on aangetast blijven. 2e. Ieder zal baas blijven op zijn eigen gebied. Zaterdag a.s. start de tweede Vlissingse zomershow onder het motto „Sterk in opkomst". Hoewel naar het oordeel van sommige middenstanders vorig jaar de eerste show niet zulke uitkomsten gaf als zij hadden verwacht, is het comité van oordeel dat het experiment zijn vruchten afwierp voor de Schel- destad en dat het volkomen gerechtvaardigd is op dezelfde weg voort te gaan. Dit jaar zal de zomershow en de daaraan gekopelde verkoop-actie, die pas dinsdag a.s. begint, volle tien weken duren en dank zij het vrij ruime bud get ongeveer f 13.000 in contanten, waarin het gemeentebestuur voor f 4000 bijdroeg en het zaken- en bedrijfslev en de rest kan men grote dingen doen. dat tijdens de rondwandeling op vier punten van de stad zal stoppen voor een voorstelling, n.l. bij de Kleine Markt; in de Paul Krugerstraat; Bad huisstraat en Bellemypark (tegenover de Hellebaardierstraat)De stoet wordt ontbonden op de Grote Markt, maar niet dan nadat een afscheids- voorstelling is gegeven, waarna het openluchtbal een aanvang neemt. Gedurende de tien weken dat de zomershow duurt, is een menigte at tracties ontworpen. Ze bestaan uit een reeks concerten; een auto-show; zeepkistenraces; wielerwedstrijd, rol- sehaatsenwedstrijden, gymnastiek- demor.straties, brandweermanoeuvre en de Ruyterfeesten (volksspelen enz. enz. Zaterdag 25 augustus is de afslui ting der show met een uit-vaart van Neptunus, welke gepaard gaat met een massaal optreden van de ,rTrom- melaeren van Roesselaere", die ten slotte nog een nummer vendelzwaaien gaan weggeven op de Grote Markt, waarvan men zal opzien. ZEEHELDEN-VERKOOP ACTIE De verkoopactie is zeer origineel. Men zocht het bij hoe kan het an ders de in Vlissingen geboren zee helden. Voor iedere bestede gulden wordt een zee-held-zegel gegeven. De complete serie bestaat uit negen hel den en wie de meeste complete serief inlevert, heeft kans op grote geld prijzen. De hoofdprijzen zijn voor hen, die een rood-gekleurde zeeheld we ten te bemachtigen en die zegel met enkele data uit diens leven leven in leveren. De hoofdprijs bij dit onder deel der actie is f 1000! De derde prikkel tot kopen vormt de ma»^ die op gezette tijden de stad doorkruist, beladen met fooien, wel ke hij uitdeelt aan ieder, die hem des gevraagd een gevulde kaart met ze gels kan tonen. Het begin der show op zaterdag a.s. is direct al spectaculair. Nadat in de middag „St-Caecilia" met muziek de stemming erin heeft gebracht, arri veert aan de Voorhaven Neptunus in eigen persoon en zal de gouden sleu tel der stad van burgemeester Kolff in ontvangst nemen. De god der zee trekt dan Vlissin gen in, begeleid door zeventig „Gilles sen der zee'' uit Oostende, een zeer bont gezelschap in originele costuums, 3e. Er zal getracht worden een soort uitbreidingsplan uit te werken, met een bepaalde bebouwingskern, een wegenplan en een industrieterrein. Als dit plan er door komt, dan spreekt het van zelf dat een gemeente hiervan niet meer kan afwijken. De voorzitter stelde vervolgens voor een bedrag van 25 cent per inwoner te voteren voor het beginkapitaal om een dergelijk plan uit te werken. „Als dit plan uitgewerkt is kunnen wij pas besluiten of wij hiermede akkoord kunnen gaan," aldus de raad. De verordening van de vleeskeu- ringswet werd in die zin gewijzigd, dat er een belasting zal worden gehe ven op het ingevoerde reeds geslachte vee. Dit is nodig, zo sprak de voor zitter, omdat het aantal huisslachtin gen en bedrijfsslachtingen steeds vermeerdert en de invoer van ge slacht vee steeds toeneemt. Besloten werd om bij invoer van geslacht vee een bedrag van 5 cent per kg te hef fen en bij invoer van een geheel dier een bedrag gelijk aan het keurloon. GELDLENING WONINGBOUW Voor de bouw van 6 woningen aan de Singel werd besloten een geldle ning aan te gaan. Van de woning bouwvereniging was 'n schrijven ont vangen, waarin werd geadviseerd, gelden te voteren voor de bouw van ongeveer 40 woningen, welke in de toekomst gebouwd zullen worden. De voorzitter achtte het beter nu een geldlening aan te gaan voor de bouw van zes woningen en later, indien no dig, verdere maatregelen te treffen. De doktoren Puijlaert, van Looij en Wechelaar werden benoemd tot lijk schouwers van de gemeente. In een volgende vergadering zal worden besloten over de te geven ver goeding aan de nieuw benoemde lijk schouwers. Op het verzoek van de heer F. de Boeije tot aankoop van een stuk erf pachtgrond werd gunstig beschikt. Besloten werd hiervoor twintig maal de erfpachtscanon te rekenen, hetgeen neerkomt op een bedrag van 84 cent per meter. Bij de rondvraag kwam nog ter sprake de weegbrug van Passluis, welke een waar obstakel is voor de fietsers, die hiervoor steeds moeten uitwijken. De heer de Martelaere vroeg om deze weegbrug te laten ver. dwijnen. Besloten werd hierover met de eigenaar te onderhandelen. DE BLAUW GERUITE KIEL. De winnaar var. de de Ruyterspelen zal een wisselbeker ontvangen en bovendien als extra trophee een blauw-geruite hiel, welke even veel eer aan de drager schenkt als de be faamde gele trui! ren, die er eind maart, begin april in de nesten lagen, zijn door het ou derpaar trouw om beurten bebroed, waardoor na vier weken de buitenge woon zwakke en hulpeloze jongen uit gekomen zijn. De snel opgroeiende jonge reiger tjes hebben het ongetwijfeld erg goed getroffen met hun magen, waardoor de ouderparen zich genoodzaakt zien van 's morgens tot 's avonds druk op en neer te vliegen naar de Baar- zande, Nieuwkerkse Kreek, Grote Gat, Zwarte Gat, Grote Boomkreek of een der andere visrijke plassen van West Zeeuwsch Vlaanderen, om voedsel te halen. Interessant is het dan ook te zien hoe de jongen het meegebrachte voed sel te verorberen krijgen, waarna de oude reiger met een sprongetje het nest Weer verlaat, om op geringe hoogte, met de lange hals s-vormig gebogen en de gele poten recht ach teruit, traag terug te wieken, af en toe een rauwe schreeuw over de pol der of plas uitstotend. Ook zal het weer interessant zijn als over enkele weken de vliegoefe- ningen van de jonge reigers begin nen. Deze kolonie van de blauwe reiger, die uit ongeveer 25 nesten bestaat, ligt OP minder dan 100 meter van de openbare weg, zodat het voor vogel liefhebbers een mooie gelegenheid is het jonge leven in de kale bomen eens goed te bekijken. Voor de provincie Zeeland gelden voor morgen, vrijdag 15 juni, de vol gende hoogwaterstanden: te Hans- weert om 8.03 en 20.13 uur; te Ter- neuzen om 7.28 en 19.48 uur en te Vlissingen om 7.01 en 19.19 uur. PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN. In het Ned. Koffiehuis vergaderde de plaatselijke afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Nadat mevr. J.M. Luteijn - Ris- seeuw uit Oostburg een inleiding had gehouden over haar reis naar Canada en haar belevenissen in dit land, verdeelden de dames zich over diverse discussiegroepen, waarin men van gedachte wisselde over genoemd land aan gindse zijde van de oceaan en over nog veel meer. Tevens werd in deze vergadering nog gesproken over de medewerking aan het Anjerfonds. Deze afdeling plattelandsvrouwen zal een steentje bijdragen door op 16 juli a.s. de be zetting voor de stand op de Markt te leveren. Personeel van de gemeente is on der grote belangstelling begonnen om de bouwvallige er. pas verlaten woning op de hoek van de Brouwers gang, waar het een sta in de weg vormde, tegen de grond te halen. Het pand was door zijn laatste be woners met de nodige galgenhumor „huize Doorsnee" gedoopt, maar ge lukkig is de gemiddelde toestand der woningen toch beter in Goes! Hoedekenskerke In jpafé „Scheldetoezicht" vond de uitreiking plaats van de EHBO-di- ploma's door burgemeester H. Stieger aan de dames M. Peeters, M. Stee- naert-de Winter, J. Hoondert en aan de heer C. Remijn. De burgemeester zei o.m. dat een mooi resultaat was bereikt na de opoffering van de vele tijd en al de dingen die er aan ver bonden waren. Met de verworven kennis kon veel goeds verricht wor den, wat spr. de laatste tijd van dichtbij had kunnen zien. Voorz. J. Boone dankte de burge meester voor de zeer gewaardeerde woorden. Juffrouw De Bakker over handigde aan z'r. van den Bruele een boekenbon en een bloemetje als dank voor het door haar geleide praktische deel van de cursus. Na het officiële- deel was er nog tijd om met de oudere leden, wier diploma voor 2 jaar verlengd werd, een gezellig avondje door te brengen. Clinge SCHOOLPLEIN VERBETERD. Het plein voor de St. Bernardus- school is voor een gedeelte betegeld. Het overige gedeelte zal beplant wor den. Hoewel het laatste nog niet heeft plaats gehad is het nu reeds te zien dat er een mooie verbetering in de kom van het dorp zal plaats hebben. Het H. Hartbeeld zal dan ook veel beter tot zijn recht komen. Graauw WEGWERK BEGONNEN. De gebroeders J. en K. den Ouden uit Biervliet, die de nieuwe weg Graauw Duivelshoek hebben aange nomen, zijn reeds met de werkzaam heden begonnen. De boeren krijgen even tijd om zo nodig de te velde staande gewassen te ruimen. De jongste gemeenteraadsvergade ring van Rilland-Bath bevatte enkele belangrijke aangelegenheden. Zo deel de de burgemeester mee, dat de aan koop van gronden in het uitbreidings plan „Zandbaan" volgens raadsbesluit van 20 april kan plaats hebben. Scha devergoedingen e.d. zijn geregeld. Met algemene stemmen werd tot aankoop besloten. De definitieve prijs is f 10,85 per m2 bouwrijpe grond, zo werd vastgesteld. De raad ging vervolgens akkoord met de bouw van 106 mili taire woningen in dit uitbreidings plan, die voor f 9 per week verhuurd zullen worden. Ook het uitbreidingsplan rond de N. H. kerk werd besproken. Dit plan omvat ca. 5 ha. De raad besloot die grond aan te kopen tegen f 2 per m2. Nog tal van andere besluiten vie len er in deze vergadering. Zo werden burgemeester Jobse en wethouder Francois benoemd tot lid en plv. lid van het bestuur van de centrale werk plaats voor minder-validen. De heer P. Harthoorn kreeg eervol ontslag als ambtenaar van de bur gerlijke stand en administrateur van de gemeentewoningen. Opvolger in beide functies wordt de heer P v. Wou we, ambtenaar ter secretarie. De heer W. C. Rietveld werd eer- De Kroon heeft eindelijk uitspraak gedaan in de onteigeningsprocedure van de gemeente Heinkenszand tegen de weduwe J. Mol-Braamse die wei gerde twee ha van haar grondbezit af te staan. De Kroon verklaarde, dat uit een onderzoek bleek dat Heinkenszand behoefte heeft aan een sport- en recreatie-terrein en verwierp het door de weduwe Mol in 1954 gedane be roep om het betreffende raadsbesluit niet goed te keuren. De weduwe Mol grondde haar be roep op de mening dat zij door ver mindering van haar landbouwgrond in totaal 14 ha inkomsten zou derven en ook haar bedrijfsgebouwen in waarde zouden dalen. Naar aller gevoelen in Heinkens zand is, de hoogbejaarde dame voor namelijk bevreesd, dat de zondags rust in haar omgeving door een sport terrein bedreigd wordt. Met de finan ciële belangen van haar is tenminste door de raad voldoende rekening ge houden en bovendien is de kwaliteit van de te onteigenen 2 ha lang niet best. Ged. Staten hadden het raadsbe sluit ook reeds goedgekeurd. Het gemeentebestuur kan nu ver dere stappen doen inzake de aanleg van het sportterrein en nu is er ook kans om het streekzwembad, waar voor de plannen reeds lang in porte feuille liggen, in de toekomst te re aliseren. vol ontslag verleend als onderwijzer aan de o.l. school. De landarbeidersstichting zag zich een voorschot van f 1500 toebedeeld voor drainage van een perceel grond aan de Derde Weg. BRANDWEERVERGOEDING De raad herzag de vergoedingen voor het personeel van de vrijwillige brandweer. Ze werden vastgesteld als volgt: commandant f 200, plv. com mandant f 150, onderbrandmeester f 40, hoofd-brandwaeht f 35, brand wacht le kl. f 30 en brandwacht 2e kl. f 25, dit alles per jaar. Bij actief op treden tijdens brand ontvangen de personeelsleden ("behalve commandant en plv. commandant) een uurloon van 1.50. Ook de presentiegelden voor de le den van de stembureaus werden be paald. Het voorstel van B. en W. luidde f 10, Op voorstel van de heer Walravens werd het f 15. BANKEN VOOR OUDJES ter tafel het schetsplan voor het ter tafel het schetsplan voor het Dorpshuis, dat aan de Hoofdweg zal verrijzen en waarbij een badhuis zal komen. In de rondvraag vroeg de heer Moerman hoe het was afgelopen met het verzoek van de heer J. Blok om twee dammen te leggen van zijn grond naar de Hoofdweg. B- en W. blijken dit te hebben afgewezen, omdat zij dit i.v m. het drukke verkeer te ge vaarlijk achtten. De heer Meulenberg vond dit bekrompen. Tenslotte kwam nog even het on derwerp: banken voor de ouden van dagen ter sprake, waarbij de voor zitter meedeelde, dat het de bedoeling is om een bank te plaatsen in het uit breidingsplan Zandbaan en een in het uitbreidingsplan N. H. kerk. Ook wil men de muziektent en de brandviiver in dit laatste plan een plaats geven. GOES Grand; Oké mr. Deeds. MIDDELBURG Electro: Aida. VLISSINGEN AUiambra: De goede aarde. Luxor: De zee der verloren schepen. ANTWERPEN Kon. Vlaams# Opera 8 uur: De lustige weduwe.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 2