GENERAL MOTORS exposeer zijn nieuwe modellen voor 1956 Westdorpe heeft behoefte aan verenigingsgebouw De internationale voetbal kalender van Nederland Kinderen van vluchtelingen vallen op Violist gezicht ex-tandartsmet van Orson Welles bij elke grote EDAH ontbijtkoek zorgrtvowtf/ BREDA: Gebr. Ja nssens, Marksingel 35 - Te I. K I600 - 5I4I 5I42 BREDA: Garage L. Vri'ens, Markendaalseweg 74-76-Tel.Kl600-554l BERGEN OP ZOOM Ph. Crusio, Antwerpsestraat 18 - Tel. 358 BERGEN OP ZOOM: Automobielbedrijf Mazairac, Glaeisstraat 15 ROOSENDAAL G.P.H. Janssens, Rondweg I05- Tel. I650-3I90 TILBURGAutobedrijf Ed. Lepelaers, Ringbaan Oost I02A DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 14 JUNI 1956 Bestaande ruimte absoluut onvoldoende Districtsdag van de Bond oud-strijders DOOR DE RODE WOL GEVERFD PORTRET VAN SVEND ASMUSSEN In het najaar begint l weer BOEKENPLANK Toverfluitserie voor kleuters MARKTEN WATERSTANDEN fm&F. - "5 Lil AIItj Ontbijtworst, 200 gram 55 Keta zalm, k»i« moei blik 95 Kasteel-bier, hcfai donker 40-30-35-25 Doperwten M H 2 Merbtikken 123 2 halve blikken 7 7 Krul-vermiceRi, 250 gram 21 Macaroni, 250 gram 21 Kelkjes, 'n fijn iprltstioeir)e I 250 gram 55 VruchtentipSf verp. zuortjej 1 50 gram 35 Aqanas blokjes 100 gram 15 CONCORDIA te BREDA OPEL VAUXHALL CHEVROLET PONTI AC OLDSMOBILE BUICK CADILLAC 'OPEL BEDFORD GMC CHEVROLET produkten voor huishoudelijk en commercieel gebruik Telefoon 360 Telefoon K 4250 - 26900 2690I TILBURG: Eerste Tilburgse Automobielbedrijf H. J. de Groot, Spoorlaan I20 - Telefoon K 4250 - 2II50 2ll5l WAALWIJKN.V. Centraal Automobielbedrijf A. de Graaff Co., Grotestraat I09 - Telefoon K 4I60 - 256I WAALWIJKN.V. Waveem, Grotestraat 266 -Tel. K 4I60 - 2I7I De noodzaak om ook in Westdorpe over een verenigingslokaal te kunnen beschikken, doet zich steeds meer gel den. Tal van verenigingen liggen stil, of bestaan alleen nog maar in naam. De toneelvereniging „De Ghesellen van de Schrijboom", die in 1950-1952 nog een bloeiende vereniging was, is thans een vereniging waarvan alleen nog de naam genoemd wordt. Het jongens- en meisjes patronaat, dat elke zondagmiddag en -avond wordt gehouden, heeft te kampen met gebrek aan een geschikte ruimte. Voor het jongenspatronaat wordt nu nog het oude patronaat gebruikt, dat in erbarmelijke toestand verkeert De meisjes hebben een tijdelijk on derdak gevonden in het niet meer in gebruik zijnde en in slechte toestand verkerende schoolgebouw. Ook de gidsen en welpen huizen in minder goede ruimten. Het is reeds meer dan eens gebeurd, dat een dezer verenigingen van plaats moest veranderen, met als gevolg, dat men weer terecht kwam in een nog slechtere ruimte. De opkomst voor de wekelijkse in- stuifavonden is niet groot te noemen, hoe kan het ook anders, als deze in- stuifavonden worden gehouden in het ..gammele patronaatsgebouwtje", waar men bang is voor neervallend kalk en De afdeling Oosterhout van de Ned. Bond van oud-strijders en dragers van het mobilisatiekruis heeft het programma bekend gemaakt, dat is samengesteld voor de districtsdag, die op 17 juni te Oosterhout zal wor den gehouden. Om 1 uur begint de middagvergadering in de aula van het klooster van de paters capucijnen. Maj.-aalmoezenier v. d. Vrande zal een rede uitspreken en bondsvoorzit ter gen.-maj. b,d. J. Sitzen zal vier bondsonderscheidingen uitreiken. Na een gezellig samenzijn zal het gezelschap op het gemeentehuis ont vangen worden, waarna een tocht wordt gemaakt naar het bevrijdings monument in het Slotpark. waar de vloer elk ogenblik van de dag kan bezwijken. Zo zijn er tal van verenigingen, die wachten op een nieuw verenigingsge bouw, met alle gevolgen van dien, want hoe langer dit wachten duurt, hoe nadeliger dit zal zijn voor diver se verenigingen. Als men zich indenkt dat vanwege gebrek aan iets beters het patronaats gebouw nog steeds wordt gebruikt, dat deze op een bouwvallig schuurtje lij kende zaal, bestaat uit vier muren, waarlangs aan de binnenkant het vochtwater met straaltjes afloopt, dat het toneel een kijkje geeft in een ratten- en muizen bewaarplaats, dan vraagt eenieder zich af hoe het moge lijk is dat hierin nog patronaat kan worden gehouden. Tot bijna twintig procent van de leerlingen van de scholen voor voortgezet- en hoger onderwijs in de bondsrepubliek zijn afkomstig uit de Sovjet-zone van Duitsland. Dit bleek uit e ennauwkeurig vergelij kend onderzoek van de leerlingen statistieken der verschillende West- Duitse deelstaten. In de meeste ge vallen betreft het kinderen van vluchtelingen-gezinnen. De leraar, die dit vergelijkend on derzoek instelde, stelde vast, dat op zijn eigen school de leerlingen, zo van 17 en 18 jaar, die van achter het ijzeren gordijn afkomstig waren, vooral bij de lessen voor staatsbur gerlijke vorming op de voorgrond treden, dat hun argumenten in de Na zijn gymnasiumtijd besloot hij, tandarts te worden. Maar hij leidde toen al enkele jaren een band en had er een reeks veel gevraagde grammofoonplaten opzitten. Geen wonder, dat het kiezen trekken hem ging tegenstaan. Een tijd lang boei de hem de beeldhouwkunst, maar tenslotte was het de muziek die hem onweerstaanbaar trok. Nu is hij als „hot"-violist en leider van een select amusementsorkest een naam tot over de grenzen van zijn Deense vaderland: Svend Asmussen. Voor de oorlog had de jazz-stijl van Joe Venuti het hem aangedaan, later was Stuff Smith zijn favoriet en het duurde niet lang voor hij wéér een andere stijl toepaste die van hem zelf. Hij is een dynamische figuur, deze Deense violist. Hij ziet er uit als de Amerikaanse filmacteur Orson Wel les. Toch is zijn pittige, originele dansmuziek de reden, waarom ieder een van onstuimige toon-agers tot dames - in - hun - tweede - jeugd, hem bewondert. Impresario's en eigenaars van res- De wedstrijd tussen Oostenrijk en Nederland in de voorronde van het wereldkampioenschap is, voor wat de uitwedstrijd betreft nog niet vastge steld. De Oostenrijkers willen gaarne op 26 september van dit jaar te We nen spelen, maar dit voorstel moet nog in de bestuursvergadering van de KNVB worden besproken. Het is de vraag, of het bestuur ak koord met deze datum kan gaan, im mers voor dit najaar staat reeds een uitgebreid internationaal programma vast- De return wedstrijd voor het we reldkampioenschap zal op 25 septem ber 1957 worden gespeeld. Op 13 oktober van dat jaar speelt Luxemburg thuis tegen Nederland, eveneens voor het wereldkampioen schap. De Luxemburgse Voetbalbond heeft verklaard, dat zij voor de re turnwedstrijd elke datum, door de KNVB voor te stellen, zal aanvaarden. INT. KALENDER De internationale kalender voor het seizoen 1956-1957 ziet er als volgt uit: woensdag 5 september 1956 Rotter dam: oefenwedstrijd Nederlands Elf tal; zaterdag 15 sept 1956 Lausanne: Zwitserland-Nederland woensdag 26 sept. 1956 Wenen: Oostenrijk-Neder land voor het wereldkampioenschap (nog niet definitief); woensdag 3 ok tober 1956 Amsterdam: oefenwedstrijd Nederlands Elftal; zondag 14 oktober 1956 Antwerpen: België-Nederland; woensdag 24 oktober 1956 Rotterdam: oefenwedstrijd Nederlands Elftal; zon dag 4 nov. 1956 Kopenhagen: Dene- marken-Nederland; woensdag 20 mrt 1957 Amsterdam: oefenwedstrijd Ne derlands Elftal; woensdag 3 april '57 Amsterdam: Nederland-Duitsland; woensdag 10 april 1957 Rotterdam: oefenwedstrijd Nederlands Elftal; za terdag 20 april 1957: België B-Neder land B; maandag 22 april 1957 Am sterdam: Nederland-België; woensdag 12 juni 1957 Bergen: Noorwegen B Nederland B; vrijdag;14 juni 1957 Sta- vanger: Noorwegen BNederland B (tweede wedstrijd). Voor het najaar 1957 staan reeds vast: Nederland-België te Rotterdam. Nederland-Oostenrijk voor het wereld kampioenschap op 25 september, waarschijnlijk te Amsterdam en Lu xemburg-Nederland, eveneens voor het wereldkampioenschap, op 13 ok tober te Luxemburg. NIET ALLEEN DE TENNISCLUB DOS uit Vlissingen is de promotie competitie goed begonnen. Ook 't Halve Maantje uit Goes heeft de eerste winst binnen. Het speelde in Tilburg tegen Tilburg 3 en hoe wel de uitslag 4-4 was. ging de winst toch naar Goes, omdat 't Hal ve Maantje één set meer had ge wonnen. OSWALD PFAU, de 41-jarige trainer van de Oostduitse Voetbalbond, die mede tot taak had het geza menlijke Duitse elftal voor Mel bourne op te bouwen, is naar West- Duitsland uitgeweken. het orkest van Svend Asmussen is tot een niet te evenaren geheel ver weven. In Amerika mocht dit geheel echter niet komen. Maar Svend re deneerde: allemaal of niemand. taurants en Lunaparken lopen hem voortdurend met contracten achterna. Keer op keer pakt hij zijn viool om de oceaan over te steken. Benny Goodman had gehoord, dat Asmussen een van Europa's meest veelzijdige musici is op het gebied van jazz- en dansmuziek. ..Hem moet ik hebben!" zei Benny. Maar de Amerikaanse Bond van Musici dacht er anders over: op zijn eentje mocht die Deen wel naar de States komen, maar zijn orkest moest hij achterla ten. ,.Dan gaat" het niet door", was het antwoord. Svend had zijn orkest tot een niet te evenaren geheel ver weven. en dat wil lij niet meer los laten. Niet naar Amerika dus! Maar in Europa heeft hij zo goed als overal gespeeld, altijd voor uitverkochte za len. In ons land kennen wii hem van een paar opvallend plezierige plaat jes w.o. Asmussen Moods", een langspeler met acht nummers, en een sprankelende versie van Elisabeth". Sverrd Asmussen is nu veertig èn nog even vol van niéuwe ideeën als in de dagen van zijn ^cfïóolband. Bij één bezoek aan West Indie vielen hem de lege olieblikken op, die de inheenjse muzikanten als Slaginstrumenten ge bruiken. En het was weer typisch As mussen dat hij met een stapel van die blikken scheep ging naar huis om zijn jongens teTeren er op te spe len. Er is een nieuwe serie kleuter boekjes in het leven geroepen door de Uitgeverij Helmond te Helmond. Piet Broos heeft de verhalen ervoor verteld en er ook de grappige teke ningen voor geleverd. De eerste twee deeltjes zijn verschenen. Nummer 1 is getiteld: Van Miep er. Willie. Zelfs de woningnood van Miep Langstaart, de muis komt eraan te pas. Nummer 2 heeft twee van die vreselijk ondeu gende kabouterjochies tot onderwerp, die-natuurlijk-loon naar werken en straf naar zonden krijgen. Weer eens wat anders, deze verhaaltjes. De stevige bandjes zijn gedekt met plas tic. discussie scherp, consequent critisch en zelfs agressief jegens de politiek van de W.-Duitse regering zijn. Dat zij in dialectiek hur. mede-scholieren en vaak ook hun leraren schaakmat weten te zetten. En ook al staat het vast, dat de communisten in West- Duitsland onder de studerende jeugd cellen pogen te bouwen, voor de hou ding van deze vluchtelingen-kinde ren is een andere uitleg mogelijk. Deze uit de Sovjet-zone gevluchte jongeren zijn in bizondere mate po litiek geschoold en actief, omdat zij jarenlang consequent in deze rich ting zijn opgevoed. In hun nieuwe West-Duitse omge ving, die veel minder politieke acti viteit vertoont, vallen deze jongeren uiteraard op. Zij voelen zich dus min of meer in tegenstelling tot hun wei nig actieve, om niet te zeggen politiek lauwe en trage medescholieren. Bo vendien zijn de West-Duitse leraren maar zèlden voldoende op deze men taliteit ingesteld. De uit de Sovjet zone gevluchte jongeren raken door de mensen in de nieuwe omgeving, die tegenover het communistische ge vaar traag of afgestompt zijn, geprik keld, omdat deze het gevaar, dat uit het oosten dreigt, niet inzien, terwijl zij het aan de lijve hebben onder vonden. Door hun teleurstelling wor den zij vaak bitter, zitten vol critiek, spreken alles tegen en krijgen daar door maar al te gauw de reputatie politieke warhoofden, ja zelfs com munistische agenten te zijn. Maar wie die scholieren wat meer van na bij leert kennen en weet wat er in hen omgaat moet deze indruk weldra herzien. Het zijn in grote meerder heid kinderen uit echte vluchtelin gengezinnen, die door hetgeen zij 'elf meemaakten veel meer politiek be wust zijn en aan politiek veel meer deelnemen dan hun leeftijdgenoten in het gebied van Elbe tot Atlantische Oceaan en ook aan de andere zijde van deze oceaan, waar in een vrij heidlievend democratisch stelsel jon geren niet onder politieke dwang staan. Toch is deze ervaring van groot belang. Immers ondanks het feit, dat in West-Duitsland de jeugd „jeugdi ger" en democratischer wordt opge voed, de ervaringen met de jonge vluchtelingen laten zien waartoe ge brek aan politieke belangstelling en gebrek aan verantwoordelijkheid je gens de staat kan leiden. BERGEN OP ZOOM, 13 juni. Bloemkool AA 53-57, A 40-52, B 26-39, C 20, waspeen 57-65, bospeen 31-53, sla 2,5-3, spinazie Al 54, A2 8,5-12, ra barber 4-13, savoyen 20-30, postelein 31-40, tuinbonen 58-73, peulen 173-174, erwten 71-111, aardappelen 29-48, aardbeien 1 152-250, 2 119-159, asper ges AA ex 240, AAI 225, A ex 230, Al 215, B ex 202, Bi 175, C ex 165, Cl 155, Dl 72, El 127, E2 100, F1 157, stek 41, aanvoer 7300 kg. GOES, 13 juni. Kruisbessen ex port 50.50-60.75, id. fabriek 31.90, aard beien per doos 1 54-58, 2 42-48, krop sla Al 3, bloemkool Al 40-41, BI 27- 28, afw. 22-31, komkommers A2 37-39, BI 30-33, wortelen per bos 23-54, kro ten per bos 28-31, rabarber 5-12, peu len 180-210, gr. sav. kool 17-18, spits kool 23-24, gr. sjalotten 3, spinazie 35-44, eerstelingen 45. KAPELLE. 13 juni. Exportveiling kruisbessen 42.60-55.90, aardbeien per doos van 2 ons: Regina 1 59-81, 2 38- 57, Deutsch Evern 1 55-70, 2 30-54, Mach. Fruhernte 1 59-75, 2 31-57, Mad. Lefebre 1 52-63, 2 30-52, Climax 1 59- 75, 2 46-56, Bowa 1 62-64, 2 48-53, Mad. Moutot 2 40-41, aardbeien per kg: 1 186-220, 2 113-141, afw. 86-127, kersen: vroege van Spit9hoven 2 109. Groen ten: kropsla 2,5-6, rabarber 8-13, bloemkool 25, bospeen 25-27, boskro- ten 28-34, sjalotten 8,5-13, aardappelen oude 6,5-17, nieuwe 1 41-45, kriel 22. TERNEUZEN, 13 juni. Sla 250- 420, bloemkool A 46-48, A2 35-49, B2 25-39, B 26-40. B afw. 14-26, groene komkommer C 39, witte komkommer C 33, peen 2 34-41, kroten 2 16-26, uien 4, radijs 2 9, sjalotten 2-5, eer stelingen 1 39-45, 2 33-38, krielaard- appelen 29-33, andijvie 19-20, asperges 90-205, kassnijbonen 207, peulen 154- 164, sav kool 23-30, waspeen 45, ra barber 5-14, tuinbonen 42, aardbeien per doosje 37-58. Mannheim 408 13), Kaub 312 (—3), Trier 204 (—18), Koblenz 334 (+2), Keulen 348 (+14), Ruhrorf 588 (+46), Lobith 1183 (+57), Nijmegen 942 (+58), Arnhem 938 (+50), Eefde 430 (+46), Deventer 323 (+43), Na men la Plante 177 15), Maastricht hoofdsluis 4393 4), Borgharen 4017 12), Belfeld 1219 74), Grave 491 (+11). N.V. Pasir-Pogur Cultuur Maatschappij Louisiana gevestigd te Breda TE KOOP GEVR. De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in de maatschappe lijke zetel te Breda, ten kan. tore van Notaris H.' C. VAN BESOUW, aan de Veemarkt straat 44. de 30e juni 1956 om 11 uur. AGENDA: 1. Rapport van de Raad van Beheer. 2. Rapport van de Verificatie- Commissie. 3. Goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening, afgesloten op 31 december 1955. 4. Decharge van de Raad van Beheer. 5. Benoeming der leden der Verificatie-commissie voor het lopende jaar; vaststel ling van hun vergoeding. Om aan de algemene verga dering deel te kunnen nemen, moeten de aandeelhouders hun aandeelbewijzèn uiterlijk op 23 juni 1956 deponeren te Breda, Amsterdam of Roosen daal bij de Rotterdamsche Bank N.V. of te Brussel bij de Mutuelle Financière M. DUPRET Co., 148, rue Royale. Bij deze kantoren zijn de af schriften van de balans en winst- en verliesrekenin. voor de aandeelhouders ver krijgbaar. DE RAAD VAN BEHEER Alleen o\) vooruitbetaling UilSiUilbiiO vou! de Zeeuwse jpiage. rfcgtii ol aiiudei t OdO. iedere «egel meer 15 ct By 4 acute reen volgende ge ujke plaatsingen wordt de ierde plaatsing tegen aall Letters cyfeis of lees- of irtf>r »i regel f LiOi (iLVli. Dame alleen, zoekt goede dienst meid. Zioh te verv. Regentie straat 13, St. Niklaas W. 702 Nette dienstbode gevraagd voor de dag. Tevens genegen 2 x p. week avond en nacht te blijven anders onnodig zich te meidén. Boven 16 jaar. Verdere inl. 's avonds om 7 uur of na tele fonisch overieg. G. C. Doggen, Zuivelstr. 49 Tel. 310, B. o. Z. Meisje vóór dag of dag en nacht Toon v. Kinderen. Korte Bosch str. 9, Breda. 3616 2 Kamermeisjes in rusthuis ge vraagd, intern, goed loon. Riouw straat 67, Den Haag. 3617 Net dienstmeisje gevraagd, op de hoogte van alle huiswerk, voor d. en n. Goed loon. Nationale- straat 70, Antwerpen. 3531 Heren pluimveehouders, konij nen en duivenliefhebbers, ik be taal de hoogste prijzen voor ko nijnen, kippen, jonge hanen en duiven ad. 60 ct. per stuk. Bij een berichtje aan mij wordt al les direct afgehaald. P. de Vos, Kerkstr. 33,* Clinge. tel. 880. Tb KOOP AANOKB. weg. beëindiging bedrijf: frais- machine, compl. met beitels en veiligheidsbescherm., met inge- sl. DMF-motor; z.g.a.n. schuur- mach. Allebei Duits fabr., vlak en vandiktebank m. 5 p.k. mo tor; .anggatboormach en sliip- mach. m. 2 p.k. motor. Alles in nr. slaat. Br. ond. no. 9368. Kofferschrijfmachines te koop, telmachines tegen zeer lage prijs v.a. f 2 per week, 2 maanden gratis in gebruik voordat u een cent betaalt. Fabrieksgarantie, Geheimhouding. Br. no. 25238 - bur. blad. Kostuums, sportcombinaties mantelkostuums. jerseypakjes, regenkleding etc. f 7,50 maan delijks, le betaling juli of au gustus. Gratis op zicht bij U thuis. Kleur en maat vermelden. Br no. 25237 bur. blad. Remington super 60 droagscheer- apparaat gratis 10 dg. op proef Oud apparaat wordt ingenomen ad f 20. f 1 p.w. of f 5 p. mnd. Pr no. 25239 bur. bl. Splinternieuw zijspan te koop, combinatie voor Heinkel scoo ter event, met scooter. Br. no. 73 Dagblad De Stem, Goes. 73 Kohier naaimachines al meer dan 85 jaar, prijzen vanaf f 235. Naaimachinehuis, Nieuwe Huizen 9, Breda. tel. 6576. 3593 Naaimachines f 219, f 219, f 219. Elektrische met vele mogelijk heden. Naaimachinehuis Nieu we Huizen 9, Breda, tel. 6576. Nieuwe prijzen naaimachines, elektrisch f 218 in moderne sa- lonkast f 289. Naaimachinehuis, Nieuwe Huizen 9. Breda, tel. 6576 Kinderstepfietsje f 25 te koop, 2 pers. ressort f 15, paar ped dels f 5. Tilburgseweg 68. Breda Attentie. Attentie. Jan Eycfc - Horloger-juwelier, Nieuwland- str. 57 Tilburg maakt hiermede bekend, dat zijn agentschap voor Breda en omgeving van heden af gevestigd is: Ginne- kenmarkt 10 te Breda, tel. 6020. Elektrische kookplaat te koop, 2-pits, 1000 w. 220 volt, Hot- point, import ÜSA, prima staat f 45. Mevr. W. H. Nicolai, Cim- burgalaan 38, Breda. tel. 6657. Let op!! Wij verkopen: radio Wega, Telefunken, Fridor en Ton funk. FAM stofzuigers. Alle merken wasmaeh., pick-ups, - bandrecorders en radiomeubelen Vrijblijvend demonstratie. Na 6 uur J. W. Maas, Koekoekstr. 10 Breda, Belcrumpolder. 3516 Lederkleding nu in ieders be reik vanaf f 8 per maand. In lichtingen S Kuypers Grote Markt 31 Breda, tel. 9166. 2987 Nog enige rasechte goudbruine cocker spaniels te koop, 3 m. f 60. Bevr. Tel. 2035, Breda. 3622 Wegens plaatsgebrek te koop een tuimelbed en een bijpassend 3- dlg. nieuw binnenveringbed, al les zo goed als nieuw. Prijs f 100. P. Vriends, Brugstr. 52 Roosendaal. 9365 TE HUUR AANGEB. Zomerhuisje v. 6 pers. omgeving Zoutelande vanaf 18 aug. f 65 p. w. De Vries, Zusterstraat 38 Middelburg. 703 y ./A'., Zeeuws korfbal- twaalftal samengesteld Zaterdag gaat het Zeeuwse korfbal twaalftal naar Huizen om daar deel te nemen aan het Vierbondentoer- nooi, waarin verder nog uitkomen de vertegenwoordigende twaalftallen van Friesland, Noord Brabant en Het G ooi-Utrecht. De Zeeuwse twaalftalcommissie heeft de volgende zestien spelers en speelsters aangezocht, de reis mede te maken: dames: mevrouw van Bergen-Steke- tee, I. van Dalen, M. de Voog, al len van Swift, mevrouw Klap-Drijgers (De Poel), mevrouw Dekker Quel- lery (Luctor), mevrouw Heyens-Ko- le (Togo) en L. Schipper (Tjoba). Heren: P. Eiff, F. Schreuders, A. Goedbloed, J. Maljers, allen van Swift W. van Dalen (Togo), A. Schuit (Vi tesse, G. van Houte en G. Tramper (beiden Vios). Kaartje voor interland wedstrijd nagemaakt Het verlangen om de voetbalwed strijd Nederland-Ierland in het Feye- noordstadion te gaan zien was de 2 Rotterdammers, die woensdagmorgen voor de politierechter te Rotterdam verschenen, te machtig geworden. Ze werkten allebei op een drukke rij. ,,Ik had al zo vaak geprobeerd een kaartje voor een interlandwed strijd te krijgen, maar het is me nooit gelukt", zei de 29-jarige hulp arbeider L.J. Hij was degene geweest nie probeerde een toegangsbewijs te vervaardigen, nadat de 41-jarige typo graaf B.R. hem aan de drukinkt had geholpen. Terwijl ze bezig waren een bewijs na te maken werden ze betrapt. Men vond ook nog een aantal half afge maakte kaartjes en dit was voor de officier van justitie aanleiding om te onderzoeken of er niet meer ach ter zat. Het tweetal werd in verze kerde bewaring gesteld, maar na en kele dagen was de officier wel geble ken dat de clandestiene kaartjes drukkerij niet de omvang had die men vermoedde. U zult er ook de Chevrolet Sport Roadster 1956 kun nen bewonderen. Deze sportwagen met plastic carrosserie bereikte te Daytona BeaGh een re- kordsnelheid van 243 km/h. van 15 fjm 13 juni. op de openingsdag van 15 lol 22 uur de volgende dagen van 10 tot 22 üur personenwagens vrachtwagens Frïgidaïre onderdelen en accessoires LJ wordt vriendelijk uitgenodigd tot een bezoek aan deze interessante tentoonstelling. Toegang vrij. Doorlopende filmvoorstellingen. GENERAL- MOTORS CONTINENTAL - Branch Rotterdam - Parklaan 1 7 - Rotterdan Stuf*niTïi**'"' -* - - At -?-w- t h-" -• - _i- v S

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 15