„Het oog van regeert al wat leeft Leg redactie, lege koffiekoppen en veel sigarettenpeukjes FRACTIE LEIDERS MENEN Televisie verandert de Britse levensgewoonten Nieuw toestel trekt nieuwe liefhebbers 1 JU I^ÉÈi H NIEUWE K.V.P.-LEDEN gekozen op Brabantse en Zeeuwse lijsten LIJSTAANVOERDERS VAN ANDERE PARTIJEN KAMERLEDEN VAN ANDERE PARTIJEN IN BRABANT EN ZEELAND WOONACHTIG Organisatie werkte vlot. nauwkeurig en prettig Tweede ronde GEEN FOTO'S A.U.B. De oosterling richt zich geheel naar de zon „Heeft U de morgenrijst al gegeten ADENAUER NA DE VERKIEZINGSAVOND: Worden de kersen dit jaar duur DE NACHT GAAT LEVEN De macht van het kleine Bioscoop nog populairmaar: Niet storen s.v.p. Zwecfvliegsport zet door ZEELAND HEEFT NOG GEEN CLUB DAGBLAD DE STEM VAN DÓNlIfejjTDAG 14 JUNI 1956 t ,H. W Tilanui (Chr. Hist C. J van tienden (P.v d A (De heren Kodde en Toxopeüs krijgen een zetel na uitbreiding van de Kamer.) Het zit erop. De commentator op het Bredase Kasteelplein zwijgt, de telefoon (het is midden in de nacht) is tot rust gekomen en zelfs ue telex, die anders zonder ophouden een etmaal aan één stuk ratelt, heeft er de brui aan gegeven en staat uit te blazen. Op dit ogenblik is het redactie lokaal zo goed a's verlaten; de bureau's zijn bedolven onder bergen papier, de grote papiermanden puilen uit van de afgewerkte copie. De neonlampen beschijnen helder het overschot van één avond verkiezingswerk: lege kof fiekoppen, overschotjes afgehapte broodjes en vooral sigarettenpeuken, veel sigarettenpeuken. Een deel van de redactie is al naar huis, een ander deel zwerft rond over de zetterij om de opmaak te assis teren. Want vannacht is het met al die cijfers en staatjes ingewikkelder dan ooit voor de man, die verant woordelijk is voor het aanzien van de krant. De zetmachines ratelen en de zetters zuchten, want staatwerk is angstig nauwkeurig werk en iedere partij moet precies krijgen wat haar toekomt. Vandaar dat de hoogspan ning van de redactie zich tegen het middernachtelijk uur naar de zetterij verplaatst heeft. Het is overigens allemaal vlot ge gaan. De uitslagen kwamen regelma tig binnen en nadien stroomden regel matig de regels over'het telex-papier, dat in drievoud de uitslag opnam. Zodoende kon er vlot gewerkt worden. Redacteuren bleken plots hele re- kemeesters, zij goochelden met cij fers en gemiddelden. Zonder ophou den stroomden ook de telefonische uitslagen binnen. Sneller dan ooit werd er opgenomen aan de telefoons, die uren aan één stuk bezet waren. Schrijfmachines ratelden en in een verwijderd lokaal zat een luisterpost bij de radio. DE EERSTE UITSLAGEN. Het was vijf minuten over acht, toen de eerste Bredase verkenner zich meldde met de uitslag van stemdis- trict vier. Dat was Bernard Booms- ma, die daar heel erg trots op was. Maar trotser nog zal de voorzitter van dat stembureau geweest zijn, en dit te meer als hij weet, dat de aller laatste officiële Bredase itslag pas om ongeveer half 12 arriveerde. Toen veer half twaalf arriveerde. Toen waren overigens de uitslagen van de stad Breda via onze eigen dienst al gereed en die klopten op enkele stem men na volledig met die van het stad huis. Het was tien over half ecfn, toen de landelijke einduitslag over de telex binnenkwam. Ondertussen zorgde de redactie eveneens, dat de commentator op het Kasteelplein niet met zÜn mond vol tanden stond. Via de microfoon hield hij de honderden en honderden aldaar op de hoogte van de stand van zaken. Hij wist zijn luisteraars, die op een gegeven moment van de avond het hele plein vulden tot aan de Catha- rinastraat, aardig bezig te houden en als hij even op adem wilde komen, draaide de verkiezingsdienst een ge zellig plaatje. En om het wachten toch vooral niet te lang te maken, werden bovendien films vertoond, een attrac tie die het buitengewoon deed. Zodoende was er de hele avond publiek volop en zelfs tegen twaalf BERNARDUS JOHANNES VAN BUEL, geb. 13 juni 1913 te Oss. Am bachtsschool. Studeerde te Nijmegen politieke en sociale wetenschappen. Maakte o.a. deel uit van bestuur Bossche Diocesane Bond KAB. Secr. r.-k. Werkliedenvereniging te Oss. Lid gemeenteraad Oss en Provinciale Staten Noord-Brabant. Voorz. Kath. Adviesbureau voor Beroepskeuze en lid Kamer van Koophandel 's Herto genbosch en omstreken. FRANCISCUS JOHANNES HER MAN BACHG, geb. 5 sept. 1902 te Groningen. Gymnasium en Rijksuni versiteit Utrecht. Na enkele jaren accountantskantoor te Rotterdam van 1924 tot 1928 redacteur van de Maas bode. Daarna directeur bureau r-k Middenstandsbond bisdom Haarlem. ^es jaar later directeur nationale bu reau van deze standsorganisatie. Hij was voorz. Centrale Raad van het Consumentenkrediet. Van 1937 tot 19a- is hij lid van de Tweede Kamer geweest. Van zijn hand verschenen publikaties over PBO en midden standsaangelegenheden. Voorz. kring s Gravenhage KVP. CORNELIS FRANCISCUS KLEIS- I TEKLEE, geb. 9 sept. 1925 te R'dam. I Gymnasium. Na de oorlog bureau financiële afwikkeling illegaliteit. In 1947 Min. van Oorlog als adjunct commies bij de sociale dienst. In 1948 vrijgesteld leider van de KAJ; 1951 Haarlemse diocesane KAJ. Kort na aien voorz. van deze organisatie. Hij kan o-zitting in dagelijks bestuur "■AB bisdom Haarlem. Lid gemeente- r«ad Rotterdam. rnuMSLuP,?U,L MARIA ANDREAS I CORNELIS VAN DONGEN, geb. 30 maart 1906 te Aardenburg. In 1923 naar Spitsbergen voor de N.V Ne derlandse Spitsbergen Compagnie. Na j het verongelukken van de Noordpool- vaarder Nobile in 1928 maakte hij deel uit van een hulpexpeditie. In 1945 waarnemend burgemeester van Aar denburg en te Oostburg. In 1946 bur gemeester van zijn geboortestad. Heeft zitting in de Prov. Staten van Zeeland en bestuurslid Zeeuws Kath. Gentrum. Voorz. r.-k. HBS west- 7oo„„. wesi- z,aKen en volks ceuwsch-Vlaanderen, BorgstellingsJ Staatssecretaris. fonds voor Zeeuwsch-Vlaanderen en Vlassersschool w.-Zeeuwsch-Vlaande- Commissaris Waterleiding Mij. Zeeuwsch-Vlaanderen en gedel. com missaris Stoomtram BreskensMal- deghem. Voorts in dagelijks bestuur Stichting Zeeland voor Maatschappe lijk en Cultureel Werk. MEJ. AGNES NOLTE, geb. 26 juli 1896 te A'dam. Behaalde akte LO, hoofdakte, akten handelskennis LO, geschiedenis MO en staatsinrichting MO. Zij doceert geschiedenis en staatsinrichting. Presidente Kath. Vrouwenbeweging. Maakt deel uit van de Ned. groep van de Euro- paische Frauen Union. Secr. Amster damse Kring en lid dagelijks bestuur KVP. Ook heeft zij zitting in de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking. ANDREAS ANTONIUS JOSEPHUS DE WOLF, geb. 15 jan. 1912 te Breda. MULO-school en sociale school van de KAB. Thans directeur ziekenfonds O.Z. te Breda en secr. r.-k. Zieken- fondsenbond. Hij is ook werkzaam geweest op het terrein van het vak bondswezen. In 1936 propagandist r.-k. Werkliedenverbond in het bis dom Breda. In 1938 voorzitter dioce sane organisatie. Na de bevrijding KAB en KAJ. Van 1945 tot 1949 secr. KAB. tevens vice-voorzitter Kring Breda van de KVP. JOHANNES THEODORUS MARIA DE VREEZE, geb. 1 april 1913 te Tilburg; bezocht Canisiuscollege te Nijmegen en r.-k. Universiteit aldaar. Van 1936 tot 1948 docent r.-k. School voor Maatschappelijk Werk A'dam. In 1940 secr. Medisch Contact. In 1945 medewerker Mij. tot Bevordering der Geheeskunst. Sedert 1935 secr.-gen. Nat. Fed. ..Het Wit-Gele Kruis", van 1939 af secr. r.-k. Artsenvereniging. In 19401950 secr. Provinc. Utrechtse Opbouwstichting voor Maatschappe lijk Werk. Dr. G. Veldkamp: Geb. 1921. Na H.B.S. Economische Hogeschool in Tilburg en intussen werkzaam op Raad van Arbeid te Breda. In 1948 doctoraal examen en een jaar later gepromoveerd. Drie jaar lang advi seur Vcfri de afdeling sociale verze kering op het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In 1952 uur toen de commentator het einde van zijn uitzending aankondigde (van wege het burengerucht achtte hij voortzetting namelijk niet langer meer verantwoord) stond er nog altijd een groep van een driehonderd man op het Kasteelplein bijeen, die het nog best een uurtje had volgehouden. PROF. ROMME: De K.V.P. is de inzinking van 1952 weer te bo ven gekomen en vormt weer het meest stabiele element op levensbeschouwelijke grondslag in de Nederlandse politiek. Het verschil met 1952 is, dat de P.v.d.A. haar winst niet ten koste van de katholieken heeft behaald. H. W. TILANUS Dat de C.P.N. is teruggevallen, daar kan ik helemaal niet over treuren. De S.G. is gebleven, het geen te verwachten viel. Sprekende over de doorbraak van de P.v.d.A. kan men niet zeggen, dat die groot is geweest. De par tijen op confessionele grondslag heb ben zich met kleine verschuivingen gehandhaafd. Wel zou men kunnen zeggen, dat het ingrijpen van de ma teriële waarden in het volksleven meer betekent dan dat van d'e gees telijke waarden. PROF. OUD (V.V.D.) Ik ben reuze tevreden over de uit slag. Als u ziet wat de A.R. en de C.H. kwijt zijn, terwijl er een stroom is gegaan naar de beide grote partijen, dan heeft .de V.V.D. als een rots in de branding ge staan. Ik vind het prachtig". H. GORTZAK (C.P.N.) ..Rechts heeft verloren. Waarschijn lijk heeft de ontwikkeling in de Sov jet-Unie invloed uitgeoefend op een deel der kiezers". Ik zal de duurste zetels in de Kamer bezetten, omdat de C.P.N. de meeste stemmen voor een zetel moest hebben. Mr. BURGER (P.v.d.A.): Ik ben ver. heugd over de uitslag. Voor het eerst is de P.v.d.A. de grootste partij. De jeugd blijkt'in belangrijke mate op onze partij te hebben gestemd. Ik ben van oordeel, dat in Limburg het fat soen het heeft gewonnen. Over de teruggang van de C.P.N. ben ik erg tevreden. Ook Mr. v. Doorn en Dr. Al- bering, voorzitter en secretaris van de K.V.P., gaven hun oor deel. Mr. VAN DOORN: De K.V.P heeft niet bereikt wat zij had verwacht. Toch mogen we over de uitslag wel tevreden zijn. DR. ALBERING: De uitslag hebben we met gemengde gevoelens ontvan gen. De houding van de katholieken in noord-Nederland stemt tot verheu genis. De Limburgse mijngebieden hebben voor een teleurstelling ge zorgd en in Brabant waren er afwis selend gunstige en minder gunstige resultaten. De K.V.P. is in elk geval een bolwei'k in de branding geble ven en de opgaande lijn is gehand haafd. Het ziet er naar uit, dat de kersen dit jaar duur zullen worden. De prij zen die voor de sappige vruchten op het hout worden besteed liggen be langrijk hoger dan die van het vorig jaar. Er zijn dit jaar boomgaarden die bij de verkoping het dubbele of meer opbrachten van 1955. De kersenpach ters verwachten van de oogst en de prijzen zeer veel. Voor de meikersen werd gemiddeld 25 tot 35 cent per kilogram besteed, voor de Duitse ker sen betaalde men 15 tot 25 cent per kilogram. De bijkomende kosten zijn hoog, want voor keren, plukken, sorteren en verveilen wordt 40 tot 50 cent per kilogram gerekend. Stelt U eens even voor, beste lezers, dat U 's zomers op straat, in Uw winkel of kantoor de volgende personen ontmoet. De eerste is een sierlijk geklede man. met een geelacatiee huidstint en een paar schuingeplaatste ogen. Hij maakt een vriendelijke buiging en vraagt U glimlachend: „Heeft U al de morgenrijst gegeten?" Dan volgt een tweede type met een lange haargroei. Zijn kleding bestaat slechts uit een lendendoekje van katoen of uit geklopt boomschors. Hij draagt mogelijk een ouderwets klein strohoedje met een blauw veertje. Zonder enig gebaar vraagt hij U vrijmoedig: „Waar gaat U heen?" Nummer drie volgt, gehuld in 'n jakje en 'n uit gras geweven onderrok. Hij is ge bruind, evenals zijn voorganger en doet zijn best U dicht te naderen en zijn neus tegen de Uwe te wrijven. Deze drie ontmoetingen zijn, dunkt me. ruimschoots voldoende om U te ontnuchteren, misschien de politie op te bellen en een niet alledaags com mentaar te geven. En toch doen deze drie mensen een dood-alledaagse plicht pleging. die w\j, Westelingen, iedere morgen op onze manier wel tienmaal uitspreken met een gewoon: „Goeie morgen!"- Vraagt men naar de oorzaak van deze en duizend andere afwijkende kleuren, kleding, uitdrukkingen enz., dan kunnen wij niet alles, maar zeker wel het grootste deel op rekening schrijven van „Koning ZON". Met nimmer falende regelmaat wentelt hij zich zijn vurige wagen dagelijks rond de aardbol, maar zijn baan nadert de landstrook aan weers zijde van de evenaar veel dichter dan elders. Hij kust als het ware het Oosten en overstelpt het met een overdaad van licht en warmte. Deze warmte vooral beinvloedt het Oosten en brengt het leven, groei en ont wikkeling van planten, dieren en mensen tot ongekende hoogte. Warm te kleurt al wat leeft in e enbonte mengeling. Zij doet het bloed brui sen, wat de Oosterling vaak ontvlamt rot uitersten van geestdrift, om hem weer te dompelen in een staat van bespiegeling en koele berusting. Tij den, plaats, gewoonten, kortom zijn alles in het dagelijks leven onder gaat noodgedwongen de inwerking van Koning Zon, zijn licht en warm te. Ter illustratie volgt hier 'n be schrijving van een OOSTERSE NACHT: Geheel verschillend van bij ons, begint de nacht vrijwel al tijd met een korte schemering om klokke zes. Vrij snel verschijnt dan de Oosterse „Klaas Vaak", en in plaats van met geheimzinnig zand overlaadt hij het luchtruim met een lawine van de meest uiteenlopende insecten van allerlei kleur en afme tingen. Temidden van een ontelbaar leger van bijna onzichtbare mugjes fladderen gigantische veelkleurige motten. Groene dikbuikige torren met glasdunne vleugels doorklieven in razende vaart de ruimte, afgewisseld door gitzwarte ridders met harnas en puntige horens. Een eigenaardig con cert van gonzende, brommende, pie pende en ritselende zangers over heerst de nachtelijke stilte. Over de steile muurvlakken ja zelfs langs het p'afond rennen in snel tempo de muurhagedissen- miniatuur-kroko dillen van 5 tot 8 centimeter - op jacht naar insecten. Wee de medejager, die eenzelfde prooi najaagt op het terrein van een rasgenoot. Dan ontspint zich een hef tig duel tegen de steile wand, waarbij vaak het staartje van de ene partij wordt afgebeten en de verslagen held neersort op het veld van eer. In een duistere, onbewoonde hoek jaagt eenzaam de „GEKKO", een grotere broer van de muurhagedis, die met schorte doordringende stehi telkens „KOHKO" uitstoot, met hoge toon aanvangend en eindigend in lage bas. Het dier ontleent zijn naam Gekko aan zijn eigenaardig geluid. Een won dere wereld, dit insectenleggr van al le kleuren en vormen. Geen wonder dat de primitieve bosmens een insect aanduidt met de woorden: „INDOE OETAI", dat is: Moeder van alle dingen. Inderdaad kan temidden 'van dit gedierte niemand rusten en zelfs de sterkste reus moet zwichten, wan neer ook maar EEN KLEIN MUGJE, da hier „muskiet" heet, in zijn na bijheid ronddanst! Daarom beveiligt de slapende mensheid zich door een muskietennet, of klamboe. Deze heeft de vorm van een omgekeerde grote doos, waarvan de open dekselkant oe neden op de vloer hangt. Het net. is van dun gaas of dun ongebleekt ka toen. Het is een paar meter lang en min stens een meter breed. Een -der neer hangende lengtewanden is in tweeen verdeeld en het, ene pand ipverlapt ruimschoots het andere. Door deze in gang kruipt de inlander nahr binnen met een dun dekentje, vaak van uit geklopte boomschors, en een hoofd kussen. De Chinese werkman pf „koelie" gebruikt als hoofdkussen een uit bamboe gevlochten doos, die met dik lakpapier is beplakt. Dit harde doos van twee bij een decimeter is even wel koel en luchtig, iets wat in het zwoele klimaat zeer aangenaam is. Welgestelde Chinezen slapen op bed den met ruime netten. Voor men gaat rusten, doorwaait men het muskieten net met een stok. voorzien van een paardeharen plumedu. Als chriositeit vermeld ik hier, dat' sommige' ook 'n stokje mee naar bed nemen. waaraan een metalen handje is bevestigd, dat dient om zich gemakkelijk overal van jeuk t. ebevrijden. Ook onze voorou ders gebruikten dit. Zo dommelt 't mensdom in onder duizend en een wiegeliedjes, totdat de wekkerpardon! Moeder Na tuur verafschuwt deze proletariërs der techniek evenals margarine en andere moderne namaakmiddelen - ik bedoel, totdat 'n oorverdovend ha nengekraai de morgenstond aankon digt. In een lang „familiehuis" van 40 tot 50 gezinnen vindt men gemak kelijk een zestigtal hanen, want ieder rechtgeaard boshewoner bezit o»k een vechthaan, die deftig in het huis re- Op een verlaten plein in Buenos Aires in Argentinië. Een officier met een groepje soldalen staat bij een gepantserde auto op wacht. De officier (geheel rechts op de foto) heeft juist in de gaten, dat zijn mannen gefotografeerd worden en geeft met heftige armgebaren te kennen, dat de fotograaf moet ver dwijnen- De foto werd genomen tij dens de onlusten van het afgelopen weekeinde. sideert en met de gewone lagere- rangs-haneif Van onder het huis da nig meekraait. ,Het is klokke vier. Nu .staan de huismoeders op en koken de morg-en- rijst, terwijl het manvolk langzaam aan zijn klamboe, dekentje en kussen in het matje rollen en opbergen. „Neem Uw bed op en wandal". De oudere mannen - en hier spreeK ik over ce primitieve bosbewoners - zoeken bescherming tegen de kille morgenlucht bij een stuk hout, dat steeds smeulend op een Platte steen ligt onder de gesnelde koppen der fa milievijanden. Men kauwt een sireh- pruimpje, totdat, het vrouwvolk de familie bijeenroept met een luidkeels: „MAKAAI!". dat ETEN betekent. De mannen steken hun morgenpruimpje achter het oor en volgen onmiddel lijk de roepstem van ETEN! Want er zijn twee bevelen, die Moeder Na tuur elk mensenkind dwingend op legt, namelijk rust en eten, en ieder Oosterling is zo hecht samengesnoerd met- en onweerstaanbaar geleid door de Natuur, dat deze twee als de voor naamste worden beschouwd. Het be hoort dan ook tot de meest onbe hoorlijke manieren om een slapend persoon te wekken en tweedens mag men tijdens maaltijden, nooit iemand storen. Behalve bij het kleine familiemaal ten eten de mannen en vrouwen afzonderlijk. Men zet zich neer op de vloermat met gekruiste benen, rei nigt de vingers in een kom water, neemt een portie rijst uit de pot, en gebruikt uitsluitend de vingers. An ders dan bij ons wordt er bij de maal tijd niet uitbundig gepraat. Immers de maaltijd is te gewichtig, dan dat men nog veel andere zaken zou kun nen verhandelen. Van tijd tot tijd wordt een brutale hond grondig met een stuk brandhout bewerkt. De vijfhonderd millioen zonen van het Hemelse Rijk eten met stokjes, die zij meesterlijk vlug tussen mid den- en wijsvinger hanteren. En zo staan wij voor het opzienbarende -feit. dat meer dan de helft der mens heid niet met vork en leepel eet! En hierbij speelt de Zon een grote rol! Wat „Koning Zon" nog meer op zijn geweten heeft, vertel ik later! A DIO! TOENG SIENG FOE Minstens een kwart van de volwassen be volking van Groot Brit- tanie stelt er belang in om openluchtsporten te beoefenen of gade te slaan, aldus wordt ver klaard in „Britain, An Official Handbook" waarvan de nieuwe editie dezer dagen is gepubliceerd. Ongeveer 750.009 jongens en man nen spelen wekelyks in voetbalwedstrijden.Mo derne uitvindingen be- invloeden echter de Britse levensgewoonten. In 't handboek wordt erop gewezen dat de verbreiding van de te levisie een nieuw, groot publiek heeft toege voegd aan de menig ten die sportevenemen ten en grote nationale gebeurtenissen bijwo nen. Tegen het einde van oktober, 1955 was er in één op de drie huizen een televisietoe stel. De Britse televisiekij kers zijn vrijwel gelij kelijk verdeeld over alle lagen van de bevolking. Televisie heeft geleid tot een verminderd bi oscoopbezoek, hoewel de bioscoop de popu lairste vorm van ver maak buitenshuis is. Een derde van alle volwassen, met in begrip van twee derde van hen die nog geen vijf en twintig zijn, en een op elke twee schoolkinderen gaan gemiddeld minstens een keer per week naar de bioscoop. Een nieuwe en in vele opzichten concurrerende attractie in de steden', vooral Londen, is de koffie bar. aldus het hand boek. Een karakteris tieke eigenschap van vele van déze koffie bars, die tot laat in de avond open' blijven en steeds meer in trek ko men als een trefpunt voor jongelui, is hun moderne H. M. Statio nery Office voor het Central Office of Infor mation is uitgegeven, geeft antwoord op vrij wel alle vragen die men kan stellen over 't Britse volk, zijn instel lingen, regering en eco nomie. Er zijn afzon derlijke hoofdstukken die handelen over rege ring en regeringsappa raat, defensie, de natio nale economie, indus trie, verkeer en ver bindingen, arbeid, het financiële leven, han del, sociale verzorging, huisvesting, weten schap, kunsten, de pers en de radio- en televi sieomroep. De nieuwe editie bevat ook inlich tingen over Groot Brit- tanië's atoomkracht centrales en de elektri ficatie van de voor naamste spoorwegen alsmede een plan voor nieuwe autowegen. (Van onze Luchtvaartmedewerker) Het gaat goed met de Neder landse zweefvliegerij en 1955 blijkt ook in dat opzicht een topjaar te zijn geweest. Steeds wijdere bekendheid van deze sport, gepaard gaande met uit breiding van zweefvliegtuigter reinen brachten als resultaat 'n vrij grote toeloop van nieuwe „enthousiastelingen". Het aan tal zweefvliegers steeg hiermee tot ruim 1800. Voor een groot deel is dit te danken aan het steeds meer verwerkelijken van het tien jarenplan. Er kwam meer en beter materieel beschikbaar en tevens werd de clubs een hech tere basis op financieel gebied gegeven. Vrijwel elke provincie heeft nu haar eigen clubs of zag er nieuwe bijko men, zodat momenteel alleen Zeeland nog zonder zit, aangezien daar de zweefvliegactiviteit nog tot een mini mum beperkt is gebleven. Maar wij voorzien ook daar binnenkort een op leving. De eerste stap zal echter toch van de bevolking zelf moeten uit gaan. De universiteit van Yale in de Ame rikaanse staat Connecticut heeft de Westduitse Bondskanselier dr. Kon- I rad Adenauer, die op het ogenblik I voor besprekingen in Amerika ver toeft, een ere-doctoraat aangeboden. Kort geleden bereikte ons het be richt dat er voor Nederland 'n nieuw type zweefvliegtuig is aangekocht, nl. de Rhönlerche, een produkt van de Alexander Schleicher Flugzeugbau te Poppenhausen. Deze kistjes, 16 in ge tal, zullen over verschillende vlieg velden worden verdeeld en wel over Teriet, Langeveld, Castricum, Den Helder, Eelde, Leeuwarden, Teuge, Volkel, Venlo, Eindhoven, Gilze- Rijen, Woensdrecht, Soesterberg, Hil versum en Valkenburg. In mei wer den er reeds proefvluchten mee ge maakt met gunstig resultaat. Dit vliegtuigje, dat ruim 212 kg weegt, blijkt een eenvoudige en goed kope tweepersoonstrainer te i|}n, waar de zitplaatsen achter elkaar zijn geplaatst en waarvan de prestaties ge lijk aan die van het populaire sole kistje de „Grunau Baby" zijn. Boven dien moeten de vliegeigenschap|>en bepaald beter zijn. Dat de prijs een 20 pet hoger komt te liggen, lijkt wel gemotiveerd. Andere voordelen zijn o.a. dat de Rhönlerche speciaal geschikt is voor de eerste opleiding met instructeur en de eerste solovluchten, oefeningen voor het zweefvliegbewijs, overland-, hoogte- en duurvluchten en niet te vergeten voor passagiersvluchten. OOK BLINDVLÏEGEN Tevens kan men dit toestel, indien extra instrumenten worden inge bouwd, ook nog voor blindvliegoefe- ningen bezigen, met de leerling in de dan afgeschermde achterste zitplaats. Ook het landingswiel maakt vlotter grondwerk mogelijk dan de Baby, die steeds met een man of vier moet wor den versleept op zijn schaats. De constructie van de Rhönlerche is grondig uitgewerkt en bestaat uit staalbuis van 1 mm dikte en doek bekleding over vormlijsten aange bracht. De vleugelstijlen bestaan uit proefielstaal, dit in tegenstelling tot de Baby. Aan de bovenzijde van de vleugel bevinden zich echter verstoor ders van het type Minimoa en Sed- bergh, minder effectief dan de ge wone remkleppen, maar veel goedko per in fabricage. De vleugel zelf heeft één ligger met gelamelleerde greven gordingen en de gebruikelijke triplex torsie neus. Het monteren van de vleugels gaat vrij gemakkelijk. Wat de stuurhut be treft, hier valt de instap achter mee, ook als de voorste stoel al bezet is. De ruimte is voldoende en men zit prettig. Evenals bij de Piper Cub zit men achterin met de voeten naast de heupen van de voorman. De cock- pitkap (geen woord om snel achter elkaar te zeggen!) wordt met een stang vergrendeld .terwijl de instruc teur deze met een palletje kan vast zetten om te beletten, dat een leerling hem tijdens de vlucht onverhoeds kan opentrekken. De voorste cockpit is uitgerust met Thommen snelheidsmeter, Thommen hoogtemeter, Kroneis variometer aan gesloten op Teventuri, Avia Richter bolkompas en Badenia slipmetertje. Alleen de instructeur beschikt over een slipmetertje; de overige instru menten moet hij maar langs zijn voor man aflezen. Overigens zal de prak tijk moeten uitwijzen in hoeverre deze nieuwe typen zullen voldoen en welke gebreken nog zullen moeten worden ondervangen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 13