K.Y.P. WINT DRIE ZETELS, P.v.d.A. vier zetels Communisten, A.R. en CH. achteruit DRUKTE WAS ER GENOEG nstraling is gevaar zonder 'II EERSTE INDRUK ALGERIJNEN BEREID TOT ONDERHANDELEN VIER WEKEN GEEIST TEGEN LOU Sockarno bii H. Vader Kabinet dient ontslag in Winstbejag was meestal niet voornaamste doel Van vergissingen, gebrek inzicht en een jonge kiezer aan politiek DE DOOD OP DE WEG SNEL EN AFDOENDE Niet altijd gaat het even vlot Partijen Tweede kamer 1956 Tweede kamer 1952 Prov. staten 1954 1 „Gelijke rechten voor beide groepen len- f- Britse geleerden stellen vast: Minister Zijlstra over kartels: Gemeente Woensdrecht contra graaf Nispense motorrijder overleden I KINDEREN ONDER AARDE BEDOLVEN Feest in Egypte Laatste Britten vertrokken I Katwoude was de eerste PATER EIJCKELER JUBILEERT NOG KOEL 96e JAARGANG No. 22174 Uitgave n. v. Uitgevers Mjj. Neeriandla. Verschijnt elke werkdag. Bureaus: Breda, Relgerstraat 16. Tel.: Directie, Redactie en Administratie 335L Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad: j. M. A. C. v. Dongen, U J. v. Hootegem Mr. Dr. A. J. J. M Mes, Mr H. M. L. de Reenter, U J. v. t Westende, P. V M Ver- cauteren Abonn.pnjs bij vooruitbet t 6.86 p. kwartaal, p. post f 6.55, p. week (uitsl. bij niet postbestelL) t 0.45. Incasso wordt berekend. Losse numm. 13 ct Postrek. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 14 JUNI 1956 Advertentieprijs voor de gehele oplage 1 0.35 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.85 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.14 per m/m (Ingezonden Mede delingen t 0.35 per m/m) Bij contract aan zienlijke reductie; volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 ct. per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet wensen ai te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Xelel°on 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Telefoor. 102 (Bijbureaus: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601 OOSTBURG. Nieuwstraat 41, Tel. 35) Bij 150 stemmen gemiddeld zetels zetels stemmen gemiddeld zetels stemmen gemiddeld zetels Kath. Volkspartij 1.8X5.242 31.69 33 49 1.529.464 28.67 30 1.680.788 31.5 32 Partij van de Arbeid 1.871.990 32.69 34 50 1.545.414 28.97 30 1.564.644 29.4 30 Anti-Revol. 567.517 9.91 10 15 603.269 11.31 12 569.284 10.7 11 Chr. Hist. Unie 482.848 8.43 8 13 476.175 8.92 9 514.370 9.7 10 Vrijh. en Democr. 502.325 8.77 9 13 471.005 8.83 9 467.504 8.8 9 Communisten 272.167 4.75 4 7 328.571 6.16 6 283.344 5.3 5 St. Geref. Partij 129.512 2.26 2 3 129.134 2.42 2 116.225 2.2 2 Geref. Pol. Verb. 37.257 0.65 0 35.510 0.66 38.195 0.7 Nat. Unie 28.954 0.51 0 Ned. Oppos. Unie 19.543 0.34 0 Kath. Nat. Partij 144.435 2.71 2 54.753 1 Overige partijen 72.087 1.35 37.577 0.7 5.727.355 100 100 5.335.745 100 100 5.328.987 100 100 jfc Zetelverdeling van 1954, zoals deze geweest zou zijn, wanneer de voor de verkiezingen van de Provinciale Staten uitgebrachte stemmen zou den zijn uitgebracht voor verkiezing van de Tweede Kamer. Qrn één uur in de nacht zitten we bij stapels cijfers en moeten een eerste indruk formuleren om trent de uitslag van de Kamerver kiezingen 1956. Het is een uitslag, waarvan men met gemengde ge voelens kennis neemt. Laten we er geen doekjes om winden: We had den zeker verwacht weer duidelijk de grootste partij te worden met Romme als triomfator. We hebben de wedloop niet gewonnen. De Partij van de Arbeid blijft boven aan staan in stemmental het verschil bedraagt op de ruim 1800 duizend stemmen nog geen 6 dui zend, maar het is een verschil en. ook in zeteltal. Zowel in de Kamer van 100 als in de Kamer van 150 krijgt de „doorbraak"-partij de grootste fractie. We zeggen: de doorbraak-partij en dan kijken we allereerst naar de communisten, die aan haar twee zetels verspeelden. Dat we daarover niet rouwig zijn, zal men hegrijpen. Al zit er wel deze schaduwkant aan, dat de Mar- xistisch-radicale elementen in de partij daardoor ongetwijfeld aan invloed zullen winnen. Die door braak heeft nu echter vooral ook vorderingen gemaakt in de Protes tants-Christelijke gelederen. De Anti-revolutionairen onder de ver friste leiding van Prof. Zijlstra heb ben twee veren moeten laten. Enig verlies werd wel verwacht maar de omvang er van heeft toch verrast. Dat de Christelijk-Historischen ook nog één zetel zouden verliezen, had niemand voorspeld.... De invloed van het mandement der Hervormde Synode, in zijn weifelachtige uit spraken toch onmiskenbaar tende- ïend naar „de doorbraak", is in de verkiezingsverwachtingen ondèr- schat. Dit woord heeft zijn uitwer king niet gemist. Uit de rijen der Hervormden zijn velen gevlucht uit de Christelijke partij naar de Partij van de Arbeid, nu de waarde van het Christelijk partijtype door geestelijke voorgangers zozeer op losse schroeven was gezet. Wat de weerstand van de K.V.P. tegen een verdere doorbraak be treft, die is in de steden beneden de grote rivieren niet waterdicht geweest. Limburg heeft met name nogal teleurstellingen te zien gege ven. Doch ook enkele Brabantse steden, met name Tilburg en Hel mond, geven geen fraai beeld. In het Westen der provincie lag het iets beter en opvallend is vooral Bergen op Zoom, waar de P.v.d.A. iets aan invloed inboette. Noordbrabant overziend, moeten we vaststellen, dat de K.V.P.-stem- men nagenoeg werden terug ge wonnen, doch dat de P.v.d.A. toch nog iets vooruit ging. Het beeld in Zeeland vertoont niet veel afwij king van dat in de rest van het land. Geen winst was er beschoren voor de liberalen, die zo zege-ver zekerd de strijd aanbonden. De verkiezingscampagne met haar bijverschijnselen heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt, P.v.d.A. en K.V.P. weer bijeen te brengen in rustig beraad met wederzijds vertrouwen in eikaars goede bedoe lingen. Doch de kaarten zijn niet zó geschud, dat een andere com binatie dan die, waarin deze par tijen de boventoon voeren, moge lijk wordt. Een anti-socialistische combinatie is wel mogelijk, doch dit ligt niet in de lijn van deze uitslag en voor de KV.P.. ware ze verre van aanlokkelijk. De Christe lijke coalitie zou maar over 'n meer derheid van 51 beschikken, veel te riskant voor 'n vruchtbaar beleid. De beide grootste partijen zullen elkaar dus wel weer moeten vinden. En het kan ook, als een hunner aan een betrekkelijk succes geen over moedige pretenties verbindt. Per slot moet Nederland gere geerd worden en een langdurige crisis zou, waar toch veel belang rijke kwesties hangende zijn, land en volk slechts schaden. Niemand zou het verbazen, als Drees het eerst als formateur werd aangezocht. Hij heeft zich zeker geen scherpslijper betoond en we willen hem bij voorbaat veel suc ces toewensen. Ferhat Abbas, voorzitter van het Algerijnse nationale bevrijdingsco mité, heeft in een vraaggesprek met het Zweedse blad „Expressen" ver klaard, dat zijn comité bereid is met de Franse regering te on.derhande- Het comité kan de vrede in Algerië handhaven, als een bestand met Frankrijk gesloten zou worden. On derhandelingen hebben echter geen zin, zolang de Franse autoriteiten Algerië beschouwen als een Franse provincie, aldus Abbas. De grootste moeilijkheid voor het vinden van een oplossing naar Ma rokkaans en Tunesisch voorbeeld, zei hij, is het feit, dat de macht van de Franse regering in Algerië fictief is. De werkelijke macht is in handen van de Franse kolonisten. Voor de rechtbank te Amsterdam heeft de officier van Justitie een ge vangenisstraf van vier weken geëist tegen de 58-jarige vroegere viskoop- man Lou Voorthuijzen uit Muiden, die op 5 maart j.l. geweigerd had als ge tuige voor de rechter-commissaris in Amsterdam te verschijnen, nadat hij per dagvaarding daartoe was opge roepen. Verdachte noemt zich ,,de weerge keerde Christus met de nieuwe naam en dat is Lou". De rechter-commis saris wenste hem te horen in een zaak tegen twee zijner volgelingen, een echtpaar uit Weesp, waarvan het jongste kind gestorven was aan 'n ern stige longontsteking zonder dat de ouders de hulp van een medicus had den ingeroepen. Als volgelingen van Lou hielden zij zich aan diens leer, dat men bij ziekte in hem moet gelo ven en geen dokter te hulp moet roe pen. Ook nu was Lou niet verschenen. Tegenover de recherche die hem thuis kwam opzoeken, heeft hij ver klaard geen gevolg te willen geven aan de dwang van een dagvaarding. „Als men mij toch uit mijn huis sleurt en voor de justitie brengt, dan zal ik daar staan als Jezus voor Pila- tus en dan spreek ik geen woord", had hij verklaard. Abbas meende, dat in Algerië de volgende gedragslijn gevolgd moet worden: 1. Erkenning van de souvereiniteit van het Algerijnse volk. 2. Instelling van een tijdelijke rege ring in Algiers, met deelneming van het bevrijdingscomité. 3. Instelling van een tijdelijke in ternationale controlecommissie, die de rechten van alle Algerijnse burgers moet verzekeren. 4. Vrije verkiezingen onder interna tionaal toezicht. De nieuwe grondwet zou de Mo hammedaanse en Franse bevolkings groepen in Algerië dezelfde rechten moeten geven. Paus Pius XII heeft gisteren presi dent Sockiuno in audiëntie ontvangen De H. Vader en het Indonesische staatshoofd handen een afzonderlijk onderhoud, dat 20 minuten duurde en dat plaats had in de kleine troonzaal naast de pauselijke bibliotheek, j De Paus en Sockarno boden elkaar geschenken aan. De H. Vader onder scheidde de Indonesische president met het Grootkruis van .de Pauselijke Orde van Pius IX. Italië en Indonesië hebben besloten, de sluiting van een vriendschapsver drag te bespoedigen en onderhande lingen te openen voor een nieuw han delsakkoord. Het kabinet heeft gisteren bij H.M. de Koningin zyn ontslag ingediend. Dit omvat tevens de ontslagaanvrage van de staatssecretarissen. De koningin heeft het verzoek in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen uitgenodigd, inmiddels al datgene te blijven ver richten. dat zij in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten. In een rapport van Britse geleer den ever de .evoïgen van radio-acti viteit wórdt gezegd, dat de opeenho ping van radio-activiteit in het men selijk gebeente kanker zou kunnen De minister van Economische Za ken heeft uit een onderzoek van een 120-tal bindende doeling heeft gelegen bij het totstand komen van prijsregelingen, prijsafspraken zijn I Minister Zijlstra zegt dit in een overtuiging bevestigd gezien, dat brief, aan de Tweede Kamer ingevolge winstbejag, door uitbuiting van de eonjunctuursituatie, in de meeste ge vallen niet het primaire doel is ge weest of zelfs helemaal niet in de be- De boswachter sa ff aire In zyn vergadering van vrydag- avond zal de raad van Woensdrecht een voorstel van B. en W. behande len, tot het instellen van verweer contra M.L.A. de Chambure-Cuypers, die een eis tot schadevergoeding te gen de gemeente heeft ingesteld. Het betreft hier een schadevergoe- dingseis van plm. 5.600. De gemeente is tegen schade uit hoofde van wettelijke aansprakelijk heid verzekerd tot een bedrag van 5000.— Voor hetgeen hierboven ligt zal de gemeente zich verweren. Geruime tijd geleden is de gemeen te Woensdrecht overgegaan tot het vorderen van de boswachterswoning op het landgoed van graaf de Cham- bure, ten behoeve van de ontslagen boswachter. De eisers voeren nu o.m. aan, dat waar er lange tijd onvol doende toezicht op het landgoed is ge. weest (de nieuwbenoemde boswach ter kon niet over de woning be schikken. zodat hij elders moest wo nen) o.m. door stroperijen grote schade is geleden. De ongeveer 30-jarige H. B. uit Nis pen, die maandag nabij Esschen met zijn motor kwam te vallen en daarbij ernstig aan het hoofd werd gewond, is in de loop van dinsdag op woens dagnacht in het ziekenhuis te Esschen aan de gevolgen van zijn verwondin gen overleden. B- wae gehuwd. zijn toezegging, nadere mededelingen te verstrekken over de resultaten van de ingestelde enquête. Van de nader onderzochte prijsaf spraken bleek er in de. eerste plaats een aantal te zijn die samenwerking met betrekking tot de export beogen. Andere prijsregelingen hebben in eerste instantie tot doel handhaving van de kwaliteit. Weer andere prijs regelingen bleken in hoofdzaak te dienen ter ondersteuning van de. quo teringsregelingen. die zijn opgesteld in verband met de in de betrokken branche bestaande overcapaciteit- In vele gevallen, zo zegt de minis ter. waren de aangeslotenen bereid het algemeen belang te laten preva leren boven de nagestreefde doelein den en tot opheffing over te gaan. Dc minister concludeert, dat bij het bedrijfsleven in toenemende mat^ be grip werd ontmoet voor het prijsbe leid van de overheid. veroorzaken. De straling van sommi ge methoden van Roentgenonderzoek kan ruim twintig maal zo sterk zijn als van waterstofbom-besmetting. De deskundigen hebben vooral het oog op speciaal roentgenonderzoek bij zwangerschap. Het percentage van stralingsbron nen wordt als volgt gegeven: Besmet ting van proefontploffingenmin één, televisietoestellen: veel minder dan één, lichtgevende horloges en klok ken: één. apparaten voor schoenpas- sen met behulp van roentgenstralen: één-tiende, diagnotische radiologie: 22. In hun rapport zeggen de geleer den, dat de proeven met atoomwapens de wereldbevolking tot dusver geen aanwijsbaar kwaad hebben gedaan. Daarentegen uiten zij grotere be zorgdheid over de toepassing van ra dio-activiteit in de geneeskunde. De commissie wenst dat het gebruik van roentgenstralen bij het passen van schoenen wordt afgeschaft, behalve wanneer dit wordt voorgeschreven om orthopedische redenen. Zij wenst het gebruik van radio-actief lichten de wijzers van horloges en klokken beperkt te zien en waarschuwen te gen het thans nog te verwaarlozen x-straal-gevaar van televisiebuizen, zodra bepaalde soorten hoogspannings apparatuur meer in gebruik komen. Met behulp van dynamiet is zondag het ^Chateau de la Badonnière te Marcay in de buurt van Poitiers, eens een van de fraaiste kastelen van west-Frankrijk, gebouwd rond 1865, in een puinhoop herschapen, omdat het gebouw zo vervallen was, dat herstelwerkzaamheden ruim 300.000 gulden zouden hebben ge vergd. De eigenaar, de 37-jarige René Villemiers, die dit bedrag niet kon opbrengen, heeft wel alle moei te gedaan om zijn kasteel aan een of andere instelling te schenken maar dat is niet gelukt. De foto laat zien hoe het kasteel door 130 dynamiet-ladingen werd opgeblazen Zeven jongens, die te New.York een gang onder een weg wilden graven, zijn onder een grote hoeveelheid aar de bedolven geraakt. Zes van hen kwamen om het leven, terwijl de ze vende in ernstige toestand naar een ziekenhuis moest worden over gebracht. Het laatste detachement van het Britse leger heeft woensdagochtend de zone van het Suezkanaal verlaten. Bij het vertrek uit Port Said werd een korte plechtigheid gehouden, waarbij het ,,Navy House", de Brit se marine-inrichting, aan de Egyp tische strijdkrachten werd overgedra gen. Het Britse garnizoen in de kanaal zone was, voor d« ontruiming begon, 80.000 man sterk. In de Brits-Egypti sche overeenkomst van oktober 1954 werd bepaald, dat de Britse strijd krachten binnen twintig maanden zou den vertrekken. Op 18 juni eindigt de termijn van terugtrekking. Ter ge legenheid daarvan organiseren de Egyptenaren feestelijkheden. In Nicosia: Britten doen inval in seminarie Veiligheidstroepen hebben woensdag bij een inval in een Grieks seminarie in de buitenwijken van Nicosia, een archimandriet van de Grieks-Ortho doxe kerk in hechtenis genomen. In het seminarie, waarvan de archiman driet directeur is. worden Griekse jongelieden voor het priesterschap op geleid. Er werden ook vijf studenten van het seminarie in hechtenis gpnomen. In Londen is inmiddels medegedeeld, dat de woning van de uit Engeland uitgewezen archimandriet Macherio- tis een centrum van spionage en anti- Britse activiteit was. Het kan er in de verkiezings strijd nog zo toegaan, op de dag van de verkiezingen zelf is het gewoonlijk wat men 'n „dooie" boel pleegt te noemen. Zo ook gisteren in Nederland. Er zijn ons althans geen mededelingen gedaan over belegerde stembu- reaux of mishandelde voorzit ters. Wel kwamen er de nodige berichten binnen over vergis singen en vergeetachtigheden van overigens ijverige en over tuigde kiezers. Daar was bijvoorbeeld die dame in Den Haag. Ze moest haar biljet in vullen in een lokaal, dat op minder gewichtige dagen als gymnastieklo kaal wordt gebruikt. En ze vulde haar biljet in. Het noodlot echter wilde, dat er in een hoek van het lo kaal een met leer bekleed „paard" stond, zo'n ding dat bij het turnen goede diensten bewijst. De dame was al druk doende haar biljet in een van de gleuven van dat paard te stoppen, toen het onheil werd ontdekt. Men kon het biljet nog juist van de onder gang redden. Dan zijn er altijd de bejaarde kie zers, aan wie de politiek heel hun leven voorbij is gegaan en die nooit goed weten hoe zo'n stembiljet nu eigenlijk functioneert. Een bemin nelijk lid van deze categorie, even eens in Den Haag, trad uit het stem hokje. PIij spreidde zijn biljet breed voerig uit op de tafel van het trium viraat en zei: „Is het zo voldoende?" Er waren tien hokjes netjes rood ge maakt. Utrecht mag zich erop beroepen, dat het de jongste Nederlander onder zijn inwoners heeft, die een stemcon- vocaat had gekregen. Het was de 21 maanden oude Bertie Imhof. De ver kiezingsadministratie had zich ver gist in zijn leeftijd. Er stond namelijk geschreven, dat hij in 1927 geboren was. Aan de hand van zijn moeder heeft Bertie de oproepingskaart bij het stembureau ingeleverd. „Ik had hem natuurlijk een biljet kunnen la ten invullen," zei mama. „maar ik denk dat het opgevallen zou zijn..." En zo had iedere plaats zijn eigen problemen. In het algemeen echter gaf de stemming geen moeilijkheden. Wel kwam het natuurlijk voor, dat de ene helft van een echtpaar van ach ter een schot naar de andere helft gluurde, om te vragen hoe het ook weer was. Dit echter zijn kleinighe den, eigenlijk niet het vermelden waard. In de laatste verkiezingsnacht hebben twee Amsterdamse propa gandisten nog een merkwaardig avonttuur beleefd. Ze ontmoetten el kaar oo de plaats waar geplakt moest worden en de wederzijdse argwaan was groot De ene propagandist zat in een auto, de andere op een fiets. Om beurten reden ze elkaar achter na,. totdat een van de twee een ver- keersfout maakte en de auto de fie'ser tegen de grond smakte Op 't politiebureau ontdekten de twee, dat ze Propaganda maakten voor dezelf de partij... En dan tenslotte: weet U welke uitslag we gisterenavond het eerste binnen kregen? Die van Katwoude. Mocht U ooit een Katwoudenaar ont moeten. dan weet U dus. dat U met een vlug en accuraat man te doen hebt. Groot was gisterenavond de drukte op het Kasteelplein in Breda, waar de bulletineerdienst van het „Dag blad De Stem" de laatste uitslagen en belangrijke thermometerstanden zo snel en duidelijk mogelijk bekend maakte. En wat belangrijk was: het weer werkte er ook aan mee om de dienst tot een succes te ma ken. Een praatje, een jilmplaatje en de spanning erin... Precies wat men van de avond verwachtte. Pater drs. Jean Eijckeler. montfor- taan, bekend uit de radio-rubriek ..Uit het Boek der Boeken" viert op 17 juni zijn 40-jarig priesterfeest. Het jubileum wordt in intieme kring in het klooster Boldershof te Druten, waar pater Eijckeler rector is, ge vierd. SOMEREN. De 42-jarige L. Over mans reed met zijn motor in een bocht tegen een boom en kwam daarna twintig meter verder te gen een andere boom terecht. Hij is kort na het ongeluk overle den. DE AMERIKAANSE luchtmacht wil op een aantal bases speciale vliegtui gen laten stationeren, die de water stofbom kunnen vervoeren. Dat zou 500 miljoen dollar kosten. EEN AANTAL ISLAMIETISCHE lei ders uit Indonesië hebben ronduit toegegeven, dat zij tijdens een be zoek aan communistisch-China een ernstig gebrek aan godsdienstvrijheid hebben geconstateerd. OOK LOUIS ST.-LAURENT, de Ca nadese premier, heeft nu een brief van Boelganin gekregen, waarin deze op ontwapening en ontwapeningsbe sprekingen aandringt. ALLE OOSTDUITSE gevangenen, die op verouderde beginselen" zijn ver oordeeld, zullen binnenkort op vrije voeten wqrden gesteld. Dit volgens 'n mededeling van de Oostduitse justi tie. KONING ZAHIR vari Afghanistan is ernstig ziek. Nadere bijzonderheden zijn door radio Kaboel, die het nieuws gaf, nog niet bekend, gemaakt. KROEST.IEVS onthullingen over Sta lin zijn door de Italiaanse communis ten nog steeds niet „verwerkt". De mededelingen hebben nieuwe onge rustheid onder de arbeiders gezaaid, aidus een party-communiqué. EEN 31-JARIGE Amerikaanse zee man is in Rotterdam van de kade van de Merwehaven in het water gevallen en verdronken. TIJDENS GRAAFWERK in de bouw put voor de nieuwe hoogoven te IJmuiden, is de 61-jarige grondwer ker G. Kremer door een achteruit rijdende lege zandauto overreden. De man is ter plaatse overleden. PRINSES BEATRIX is per vliegtuig in Rome aangekomen. Zij zal een va kantie van twee weken in Italië doorbrengen. Weersverwachting van het K. N.M.I. tot vanavond:' wisselende bewolking met hier en daar en kele buien. Overwegend matige wind tussen zuidwest en noord west. Aanhoudend koel. Vandaag: zon onder 21.03 uur. Morgen zon op 4.21, maan on der 0.14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1956 | | pagina 1