Kabelproblemen in ogelwaarde De Goese „Babelbouw Amsterdam sloot Schouwen voor de af hulpactie Zelfvernieuwing beginnen? Aangehouden Gemeente MIDDELBURG Gemeente MIDDELBURG. Z- VLAANDEREN Burgemeester d'Ailly deelde nog f 113.000 uit 2 Raad debatteerde weer over Bossestraat Burgemeester van Zierikzee is ziek Komt er een derde wethouder Van Zaterdagavond tot Maandag Kerkvoogdij Heinkenszand wil toegang gymlokaal afsluiten Schacht van televisie-toren kwam klaar VOOR VERLOOFDEN Walcheren VLISSINGEN Zuid-Beveland GOES AXEL „HOLLAND" Bestuursmutalies t.b.c.-bestrijding Bevordering van hoofdambtenaar AGENDA Heden Morgen DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 19 OCTOBER 1955 Als al de woorden, die in de loop vande tyd over de Bossestraat gespro ken zijn, in energie waren omgezet, zou dit stukje wegmisère ongetwyfeld al lang tot het verleden behoren. Keer op keer vormt de Bossestraat in de raad van Vogelwaarde een dankbaar onderwerp tot debat en in de laatste vergadering werd op deze regel geen uitzondering gemaakt. Het aantal problemen, dat de vegvernieuwing omgeeft, werd nog met een nieuw probleem aangevuld, nu B. en W. met een voorstel kwamen om het bovengrondse electriciteitsnet in deze straat te vervangen door een ondergrondse kabel. De N.V. P.Z.E.M. is voornemens om op de hoek Bossestraat- Kerk hofpad een nieuw transformatorsta tion te bouwen. In verband hierme de zal deze maatschappy tot aan koop van een stuk grond op die straathoek overgaan. Aangezien dit perceel voor de bouw van het sta tion niet geheel benodigd is, bood de P.Z.E.M. de gemeente aan om het resterende deel aan te kopen, waardoor de* bestaande straathoek za kunnen worden afgerond. B. en W. achtten deze afronding in het be lang van het verkeer en stelden voor tot aankoop van het perceel over te gaan. De raad besloot overeenkom stig dit voorstel. De N.V. P.Z.E.M. had aangebo den dit karweitje uit te voeren voor de som van 13.000.Aangezien de levensduur van het bovengrondse net op nog ongeveer drie jaar werd begroot, is in dit bedrag rekening gehouden met te vroege investering. Voorts zijn hierin opgesloten de kos ten van de openbare straatverlich ting. Nu de hoop bestaat, dat de vernieuwing van de Bossestraat bin nen korte tijd werkelijkheid zal wor den, waren B. en W. de mening toe gedaan, dat thans het beste moment voor verkabeling was aangebroken. Bovendien zag het college deze ver kabeling als een eis van de tijd. De raad hapte echter niet zonder meer toe. Men vond het bedrag vrij hoog en men wees op de inconsequentie, dat bij de wegvernieuwing in de kom van Hengstdijk het electriciteitsnet niet verkabeld is. Er werd besloten om dit punt aan te houden tot de vol gende vergadering en op deze verga dering een vertegenwoordiger van de PZEM uit te nodigen voor het ge ven van nadere toelichting. De heer Peersman voerde in de loop van het debat aan, dat de 13.000.die de verkabeling zou moeten kosten, op een betere manier besteed kunnen worden. Als de gemeente zelf met de vernieuwing van de Bossestraat begon, kon dit bedrag bestemd wor den voor de aflossing van rente. Op dit patroon werd tijdens de rondvraag voortgeborduurd. De grote vraag, die zou rijzen indien de gemeente be sloot om zelf met de vernieuwing van de Bossestraat te beginnen, zou zijn: Gaan Ged. Staten hiermee ac cord. Bovendien wees de voorzitter er op, dat uitvoering voor eigen re kening een zeer zwaar offer zou ei sen van de gemeentekas. Hij voelde er niet veel voor om op deze wijze de gemeente armlastig te maken. Mis schien was er een plossing te vin den door het werk in twee gedeel ten te doen uitvoeren. Eerst de Bos sestraat en daarna de Drie Gezus- tersdijk. De voorzitter zegde toe de kwestie nog eens in Middelburg te bespreken en hij hoopte in de vol gende raadsvergadering nadere me dedelingen te kunnen doen. AFRONDING. Van het R.K. Schoolbestuur te Boschkapelle was een verzoek inge komen om de benodigde gelden be schikbaar te willen stellen voor de aanschaffing van een oliekachel en een bordstel, een en ander in ver band met de uitbreiding van het leer lingenaantal, waardoor de inrichting van een vijfde leslokaal nodig wordt. De raad besloot de gevraagde me dewerking te verlenen. In het tekort van de R.K. Be waarschool te Stoppeldijk over 1955 werd voorlopig een bedrag van 350 gulden bijgepast. Mocht op het eind van het jaar blijken, dat dit bedrag niet toereikend is, dan zal de raad een nadere beslissing nemen. SUBSIDIES. De Kon. Militaire Bond Pro Re- ge kreeg een subsidie van 25. De Stichting „Het Nationaal Rheu- mafonds" zag zich bedacht met een éénmalige subsidie van 1 cent per inwoner. De V.V. Vogelwaarde en de V.V. Rapenburg ontvingen elk een cadeau tje van 300.De geitenfokvereni- ging „St. Julius" zal het met 40. moeten stellen. In de kosten van het door het K.A.S.K.I. uitgebrachte rap port omtrent het ingestelde sociogra fische onderzoek in Zeeuwsch Vlaan deren werd een bijdrage verleend van 100. De Wielerclubs te Boschkapelle en Stoppeldijk kregen ieder 75.Ten slotte werd de Muziekvereniging ,,St. Cecilia" te Stoppeldijk gesteund met een subsidie van 600.Aan gezien over het voortbestaan van dit gezelschap onzekerheid bestaat, zal het subsidiebedrag niet ineens, maar in drie termijnen worden uitbetaald. In de kosten van de bouw van een woning door de heer J.F. Coolsen werd tegemoet gekomen door beschik baarstelling van de premie krotop ruiming. Tevens werd de premie uit het Terlingenfonds, die voor deze bouw is toegekend, met een gelijk bedrag verhoogd. BEGROTING. Aangeboden werd de gemeente-be groting 1956 alsmede de begroting van het Burgerlijk Armbestuur 1956. In de commissie voor het nazien van deze begrotingen namen zitting de heren de Booy, de Poorter en Vink. In een volgende vergadering zal dan de gem.-begroting worden vast gesteld. De bouwverordening werd aangevuld met voorschriften omtrent de bouw van schuilplaatsen bij de bouw van woningen. Het besluit inzake deelname aan de verwaarborgingsregeling van de vereniging „Fraude Risico Onderlin ge van Gemeenten" tot een bedrag van 12.000.werd voor een ter mijn van 3 jaar verlengd. Het Ambtenarenreglement en het Arbeidsovereenkomstenbesluit werden gewijzigd. De wijzigingen hielden verband met de verhoging van de gratificatie bij ambtsjubilea en de berekening van de vacantieuitkering over de kindertoelage. De salarisverordening voor de ge- meentewerkman-bodc werd met in gang van 1 Juli 1955 in gunstige zin gewijzigd. RONDVRAAG. Tijdens de rondvraag gaf de voor zitter op een desbetreffende vraag van de heer de Booy te kennen, dat de Kipstraat te Ossenisse geen ver betering behoeft, gezien de geringe betekenis van deze straat voor het verkeer. Op andere klachten omtrent voetpaden antwoordde de voorzitter, dat de gemeente moeilijk aan kool- as kan geraken, waardoor het tijdig strooien van deze paadjes wel eens in het nauw komt. De heer de Poorter zou graag maat regelen getroffen zien in gevallen, waarbij opslagplaatsen van uien vlak langs de openbare weg zijn gelegen. Hem is zo'n geval bekend, waar de uien, die wel verkocht schijnen te zijn maar nooit zjjn weggehaald, liggen te rotten en veel stank verspreiden. De voorzitter zal deze kwestie nader in B. en W. bekijken. De heer Vereecken wees er op, dat het soms voorkomt, dat het lang duurt eer een kapotte lamp van de straatverlichting wordt hersteld. De voorzitter antwoordde, dat een rege ling is getroffen, volgens welke in elke wijk iemand is aangewezen, die het uitvallen van een straatlamp ter secretarie moet melden. Als de mel ding tijdig geschiedt, wordt het her stel ook spoedig uitgevoerd. De heer Serrarens bracht tenslot te dank voor het totstandkomen van het nieuwe fietspad van Ossenisse naar Zeedorp. Het is een zeer mooie verbetering, waarmee de bevolking zeer is ingenomen. Hij achtte het overigens wel nodig dit fietspad met de nodige borden als zodanig aan te duiden, omdat anders ook het grote verkeer 4iet pad zal berijden. De voor zitter zal opdracht geven om de bor den te plaatsen. Burgemeester jhr Schuurbeque Boeye van Zierikzee is ernstig ziek en opgenomen in een kliniek te Am sterdam. Daarom denkt het college van B. en W. eraan om de raad voor te stellen tot dP benoeming van een derde wet houder over te gaan. Gaat deze hiermee aceoord dan zal waarschijnlijk de keuze vallen op mr, K. Keuning. Tijdens de raadsvergadering van Heinkenszand werden enkele begro tingen onder de loupe genomen waar bij de begroting van het Burgerlijk Armbestuur een bedrag van f 4080.25 aanwees. Onder de inkomsten werd een bedrag van 2500.— als Ge meentelijke subsidie geraamd. Voor 1956 werd wat betreft de Vleeskeu ringsdienst een totaal aan inkomsten en uitgaven begroot van 10.113.16. 55 Gistermiddag woei blij trots de driekleur van de reuze-schacht van de Goese televisie-toren en de direc tie en de uitvoerders van de Ned. Schoorsteenbouwmij. werden hartelijk gecomplimenteerd door de direc teurs van de Rijksgebouwendienst ir. Engel en andere autoriteiten met het succes der voltooiing van de bijna tachtig meter hoge torenschacht. In een recordtijd van vijf en twin tig dagen is dit geweldige werk, dat dag en nacht voortging tot stand ge komen: een prestatie waar niet al leen het publiek, maar ook alle tech nici paf van staan. Men vertelde ons, dat voor het eerst in Nederland een dergelijk werk met glij-bekisting is gemaakt, waar z.g. trilnaalden bij gebruikt zijn. Met die vinding wordt een gro tere dichtheid aan het beton gegeven en tot nu toe was het niet mogelijk geweest om met een bekisting als hier werd gebruikt, deze vinding toe te passen. De uitvoerders, die ruim drie we ken onder hoogspanning moesten wer ken, slaakten gisteren een zucht van verlichting, omdat alles tot een goed einde kwam en ongelukken uitbleven. Kaarsrecht staat het gevaarte daar aan de Poldersweg. om nu verder afgewerkt te worden. De kap, welke nog moet worden gebouwd, wordt aangebracht in een normale bekisting en in gewone werk tijden, zodat het Zondag- en nacht werk vervalt. TOTAAL 135 METER In totaal wordt de toren 85 meter hoog en daarop komt dan de stalen mast-installatie van 50 meter, zodat de totale hoogte 135 meter wordt. Het eerste werk dat nu volgt is het aanbrengen van de vloer en zolder van het laagste „balcon", op een hoogte van 60 meter. Zonder al te grote stagnatie kan de toren in Maart van het volgende jaar geheel gereed zijn wat het beton- en metselwerk betreft; dan wordt met de technische installatie en de mastbouw begon nen. Vermoedelijk zal tegen de zo mer de televisietoren gebruiksklaar zijn. Aan het R.K. Schoolbestuur werd een bedrag van 451.10 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van leer middelen. De stichting nationaal Rheumafonds werd een éénmalige subsidie van één cent per inwoner toegekend. Het voorstel van de heer Vermue (KVP) om gedurende de wintermaan den de vergaderingen van de raad des middags te houden, werd aan vaard. Besloten werd om voor het erfpachtterrein van de Ned. Herv. Kerk, dit op verzoek van de kerk voogdij, een som van 20.— te be talen, als vergoeding van het ver lenen van toegang tot het gemeente lijk gymnastieklokaal. De kerkvoog- dij had voorgesteld dit terrein van Zaterdagavond tot Maandagmorgen door middel van een hek af te slui ten. De heer Grim (KVP) kon zich hiermede echter niet verenigen daar het hier een gemeentelijk lokaal be trof dat voor ieder, ook op de Zon dagen, beschikbaar dient te zijn. De voorzitter wilde het geval nog eens met de kerkvoogdij bespreken. Bij de o.l school zal een rijwielberg plaats worden gebouwd, waarvoor eveneens aan de kerkvoogdij een be drag van 10 cent per m2 dient te wor den betaald. Dit omdat hier eveneens het erfpachtterrein in het geding is. Nu het Kerkpad van een nieuw wegdek is voorzien stelde de heer Grim (KVP) voor 't pad af te slui ten voor paarden. Er zal worden over gegaan tot 't plaatsen van de ver eiste borden. (Advertentie) kunt U in 't Geschenkenhuis zeer goed slagen. - 'n Keur-collectie Luxe- en Huishoudelijke cadeau tjes. die in hun toekomstig „Home" zo goed van pas komen GOES l.KEBKSTR. L.DELFT MIDDELBURG Gevaarlijke bermen langs weg 's Gravenpolder-Kapelle De bermen van de verbindingsweg tussen 's-Gravenpolder en Kapelle verkeren in zeer slechte toestand, zo dat het herhaaldelijk voorkomt dat voertuigen die daarop moeten uitwij ken in de naast de weg liggende sloot belanden. Vooral ten tijde van de fruitoogst, wanneer deze weg een intensief verkeer van vrachtauto's en paard-en-wagens moet verwerken, is deze toestand onhoudbaar. De A.N W.B. heeft er op aangedrongen de bermen te verstevigen, en, indien dit niet mogelijk is het verkeer door middel van borden „Gevaarlijke Berm" te waarschuwen. (Advertentie) k\S Ook al geefl Uw jongen niks om regen en kou hij kan er alleen tegen als hij goed gekleed is. Geef hem daarom zo'n weldadige warme, waterdichte jekker leeftijd 6 jae BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat de Raad in zijn vergade ring van 7 dezer besloot aan de Ver eniging voor Gereformeerd Onderwijs te Middelburg medewerking te verle nen ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 tot het aanschaffen van leermiddelen voor verkeersonder- wijs voor de school aan de Graven straat. Middelburg, 14 October 1955, Burgemeester en Wethouders voornoemd N. BOLKESTEIN. Burgemeester. J. PH. KOENE, Seerétaris Voorbereiding herziening van het uitbreidingsplan. Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Middelburg brengt ter openbare kennis, dat de Raad dier gemeente in zijn vergadering van 7 October 1955 heeft bepaald, dat een herziening van het plan van uitbrei ding voor die gemeente wordt voor bereid. Het Hoofd voornoemd. N. BOLKESTEIN. DE STADHUIS-MAQUETTE IS GEREED. De maquette van het nieuwe stad huis, waaraan veel zorg werd besteed door Gemeentewerken, is thans ge reed gekomen. Ze zal worden opgesteld in de grote benedenzaal van het stedelijk muse um van het Bellamypark en van a.s. Donderdag af gedurende één week voor het publiek ter bezichtiging worden gesteld. WIT GELE KRUIS IN OPRICHTING De plannen om hier te komen tot een afdeling van het Wit-Gele Kruis be ginnen vastere vorm aan te nemen. Een voorlopig comité heeft zich al gevormd en bereidt een ledenwer vingsactie voor. Nu wegens ziekte van de eerw. zuster Gerardien van „St. Joanna", het wijk verplegingswerk stil ligt, is de zaak acuut geworden. 's Heer Arendskerke IN GEBRUIK GENOMEN. s Heer Arendskerke werd de KIOSK Te onlangs gereed gekomen muziektent in gebruik genomen. Hoewel de offi ciële ingebruikneming eerst in het voorjaar zal plaats vinden heeft men de tent niet ongebruikt willen laten. Het plaatselijk muziekgezelschap Ex celsior concerteerde onder leiding van de heer Burger. De muzieknum mers werden afgewisseld door optre den van de zangvereniging Zanglust die o.l.v. ds. D. Plantinga een drietal nummers ten gehore bracht. Voor een en ander bestond ondanks het minder aangename weer grote be langstelling. s-H .-Hendrikskinderen Hansweert „DE HEMELSE MAGIËR." In zaal Thalia werd voor de Pa rochianen de bekende film „De He melse Magiër" ofwel „De Pastoor van Ars" gegeven. Velen hebben ge noten van dit historisch filmwerk. Tijdens de pauze werd een loterij ge houden, met het doel om komend jaar weer enkele zieken te laten deel nemen aan een driedaagse ziekentri- dium te Beauraing. Het batig saldo was zo groot dat volgend jaar weer 2 zieken uit de Parochie de reis gratis kunnen mee maken. Sas van Gent CYCLUSVOORSTELLINGEN IN OLYMPIA Het Olympia Theater heeft voor het beginnende winterseizoen naast de normale filmprogramma's enkele cyclus voorstellingen georganiseerd. Hierin worden met zorg geselec teerde films gedraaid, speciaal voor degenen, die eens iets anders dan anders wil zien. In deze reeks komt als eerste film „Mata Hari", a.s. Donderdagavond. De hoofdrol wordt vertolkt door Greta Garbo en haar tegenspeler is Ramon Novarro. De historie van de geheimzinnige spionne v. Nederland se afkomst is al oud, maar ze leeft nog altijd voort als de meest boeien de spionnagegeschiedenis en vandaar dat ook deze film actueel zal blij ven. Boschkapelle PATER KINT NAAR DE MISSIE. Zondag hield pater Kint, Lazarist, in onze parochiekerk zijn afscheids- predikatie. Vandaag vertrekt pater Kint met een drietal confraters van uit La Rochelle per boot naar de missie van Centraal Amerika. Koewacht OEFENING NAT. RESERVE Op Vrijdag 21 October zal de Nat. Reserve des avonds een veldoefening houden rondom de bebouwde kom der gemeente, waarbij ook geschoten zal worden. Geweren, stenguns en mortieren zullen daarbij worden ge bruikt, doch in verband met het feit dat dit in de buurt der huizen zal geschieden, zal in beperkte mate vuur worden afgegeven en rekening worden gehouden met de bewoning. De aandacht van de inwoners, speciaal van hen die aan de rand van de bebouwde kom wonen, wordt op deze oefening gevestigd opdat men weet wat er gaande is wanneer men hoort, schieten en zo nodig de kin deren kan waarschuwen. DONDERDAGAVOND VOORSTELLING CENTRUM In de Donderdagvoorstelling van het Centrum, waarin speciale, buiten het normale genre vallende films worden vertoond, zal Donderdagavond worden gedraaid „De verovering van de Mount Everest", een kleurenfilm. Het is min of meer een documen taire, maar dan een met sterk dyna misch karakter van de bekende be stijging van 's werelds hoogste berg, opgenomen door een der expeditiele den, Tom Stobart. Het is een aangrij pende uitbeelding geworden van de bijna onmenselijke prestatie welke de expeditie leverde en tevens bijna een monument van natuurschoon-verfil- ming. Sint Janstee PROPAGANDA - AVOND BLOEDTRANSFUSIEDIENST Vrijdagavond 21 October wordt in het R.K. Jongenspatronaat een pro- paganda-avond gehouden voor de bloedtransfusiedienst, die door het Rode Kruis in het land van Hulst is opgericht. Op deze avond, die aan vangt te half acht, zal het wo^-d worden gevoerd door dokter van Kalmthout en zal de film „Uw red dend bloed" worden vertoond. Tevens wordt een demonstratie gegeven van de bloedgroepbepaling. Men hoopt, dat voor deze propaganda-avond veel belangstelling zal bestaan. (Hinge SCHOOLBUS Evenals het voorgaande jaar, zal ook deze winter de schoolbus weer rijden. Kinderen, die 4 km en ver der van de school wonen kunnen hier van gebruik maken. Als begindatum is vastgesteld 7 November. Wederom wordt deze busdienst verzorgd door het touringcarbedrijf Aug. Maes van St. Jansteen. WERK AAN GEMEENTEHUIS Men is begonnen met het aanleg gen van 'n nieuw plafond in de raad zaal van het gemeentehuis, hetgeen zeer nodig bleek te zijn. Tegelijker tijd is men het hele gebouw aan het opschilderen. Geslaagd. Te Amsterdam slaag de onze dorpsgenote Fia Geerards voor het examen doktersassistente. Stekene MOOIE ONDERSCHEIDING. De heer Ed. Tielemans, gepensio neerd eerste opperwachtmeester, werd op de dag der Rijkswacht te St. Niklaas, om zijn grote verdien sten onderscheiden. Hij kreeg de Erkentelijkheidsmedail le der Verbroedering. VERBLIJDEND NIEUWS Naar ons werd medegedeeld, zou de 8e November de aanbesteding plaats vinden van de reiniging van de Stekense vaart. Deze vaart, waar zoveel over te doen was, zal daar mee van haar „kwalijke reuk" be vrijd worden. Gr oede LIJST VAN AANBEVELING. Voor de functie van concierge-bad- meester van het binnenkort te openen verenigingsgebouw annex badhuis te 's Heer Hendrikskinderen hebben zich 41 sollicitanten aangemeld. Voor de ze benoeming hebben B. en W. de volgende aanbeveling de Raad doen toekomen: 1. Joh. Kole, 2. A. 3. P. Proost, allen te drikskinderen. Heinkenszand C. Verboom, s Heer Hen- Voor jongenskleding. die véél langer meegaat: TOLBRUGSTRAAT 8-14 BREDA 55 JAAR GETROUWD. Het echtpaar J. Zuideweg-de Vos, herdacht het feit dat het voor 55 jaar in het huwelijk trad. De beide oudjes, respectievelijk 81 en 85 jaar, mogen zich in een goede gezondheid verheugen; het ontbrak hen op hun jubilé niet aan belang stelling. Het was een glunderende burgemeester d'Ailly, die gistermiddag in het oude gemeentehuis van Zierikzee een grote map te voorschijn haalde en daar aan diverse burgerlijke en kerkelijke gemeenten feestelijke cheques uitreik te, tot een totaal bedrag van f 113.000, waarmee de hulp-actie van Amster dam ten opzichte van Schouwen-Duiveland voltooid is. Een hulpactie moet eens eindigen en daarvoor achtte het gemeentebe stuur van Amsterdam nu de tijd ee komen. De afsluiting is evenwel niet volstrekt, want met belangstelling zal men de ontwikkeling volgen van het eiland, waar de ramp krachten lossloeg welke zich energiek wierpen op het herstel. In dit verband me moreerde spreker ook de herverka veling en de intrede van de autobus inplaats van de tram. ALS SINTERKLAAS. Zo zal de televisietoren te Goes er uitzien, wanneer hij volgende zomer voor het gebruik gereed zal zijn. Hoogte van teen tot top: 135 meter. Begin Nv. wordt te M'burg de jaar vergadering gehouden van de pro vinciale vereniging tot bestrijding der t.b.c. Behalve de jaarverslagen komt de bestuursverkiezing aan de orde. Mevr Schluter-IJtsma te Graauw en dr. R. Rcnes te Oud Vossemeer, die moeten aftreden zijn terstond herkiesbaar. Voorzien moet worden in de vaca ture van de heer H. Veening, inter nist te Vlissingen, die bedankt heeft. Hiervoor wordt aanbevolen de heer H. Jongepier, radioloog te Middel burg. Voor West Zeeuwsch Vlaande ren, dat men ook weer vertegenwoor digd wil zien, wordt de heer H. Tim mer, schoolarts te Cadzand aanbevo len. Vlak na de ramp heeft de raad van Nederlands hoofdstad, met algemene stemmen een voorstel aangenomen van B. en W. om voor het zo zwaar getroffen eiland een half millioen uit te trekken. Op velerlei wijzen, ook door het uitvoeren van allerlei dien sten in en om het ontredderde Zierik zee, heeft toen de hulpverlening plaats gehad. Maar er bleef nog ruim een ton over, en om die goede reke ning te vereffenen kwam de burge meester in gezelschap van zijn wet houders de Roos, in 't Veld, Ram en v. d. Berg en met 22 hoofden van dienst per autobus naar Zeeland. Aan Zijpe werd het gezelschap verwel komd' door burgemeester Romijn van Ouwerkerk en de gemeente-secretaris van Renesse, de heer Haringsman, na mens de vereniging van burgemees ters en secretarissen op Schouwen- Duiveland. Toen volgde een tocht over net eiland. Het eerste bezoek gold Nieu- werkerk, waar de koffie werd ge bruikt. Later werd gereden naar Ouwerkerk en via Zierikzee ging het toen het land van Schouwen in en werden achtereenvolgens Scharendij- ke, Brouwershaven en Kerkwerve be zichtigd. Tegen half vijf had, in tegenwoor digheid van alle gemeentebesturen van Schouwen, de officiële ontvangst plaats in het stadhuis te Zierikzee, waar waarnemend burgemeester Cats- hoek de gevoelens van erkentelijk heid uitdrukte van Zierikzee en het eiland voor Amsterdam, dat ook nu zijn devies getrouw bleef en even heldhaftig als vastberaden zijn barm hartigheid uitoefende. De prachtige daden van Amster dam hebben gestimuleerd gewerkt op de geestesgesteldheid van de eiland bewoners en dat Schouwen-Duiveland in twee jaar tijds van aangezicht ver anderde is niet in het minst te dan ken aan het gebaar van de hoofd stad. HET POPULAIRE BESLUIT. Burgemeester d'Ailly antwoordde hoffelijk op de Amsterdam toege zwaaide lof. Nooit is met groter in stemming door raad, pers en publiek een besluit genomen dan dat t.a.v. Schouwen-Duiveland. Met eigen ogen had sprekar zich kunn enovertuigen wat er sinds zijn laatste bezoek gebeurd is. Waar eerst de 'golven heersten, liggen nu weer de akkers, die al 'n oogst leverden en staan de herbouwde huizen over eind De spreker was verheugd bij de af sluiting der actie nog eens als Sin terklaas te kunnen optreden. De cheques waarvan wij al spraken werden uitgedeeld aan de gemeente Zierkizee groot f 25.000 voor aanleg van de tuin bij het nieuwe Rode Kruis-ziekenhuis; aan de stich ting dorpshuizen te Renesse; aan de kerkelijke hervormde gemeenten van Noordweile en Serooskerke; aan de gemeentebesturen van Ouwerkerk en Burgh voor de aanleg van sportvel den en aan het gemeentebestuur van Nieuwerkerk voor het dorpshuis. De grootte der bedragen werd niet bekend gemaakt. ERE-PENNINGEN. MEISJE BOTSTE OP AUTO Auto-ongeluk: De vertegenwoordi ger van de Firma Van der Meer uit Terneuzen reed met zijn auto door de Gravenstraat ter hoogte van de Clitexweg, waar het 4-jarig dochter tje van A.B. plotseling de weg over stak. De chauffeur was hierop niet berekend en remde uit alle macht, zodat de wagen dwars op de rijweg kwam te staan. Het meisje kwam echter tegen de auto gebotst. Dokter Adriaanse van St. Jansteen en dokter Caspari uit Hulst verleenden eerste hulp. Per auto werd het meisje naar huis gebracht. Men heeft nog niet kunnen vaststellen of zij een schedel- basisfractuur heeft opgelopen. De plaatselijke Rijkspolitie stelt een on derzoek in naar het gebeurde. De Klinge Benoemd. In de vacature van on derwijzeres aan de R.K. Lagere School is benoemd mej. de Boo van Kwadendamme. IJzendijke De dag werd besloten met een maal tijd in „Mondragon", waar aan bur gemeester d'Ailly de gouden-erepen ning van de stad Zierikzee werd uit gereikt en aan de heer Besanger, ad ministrateur' ter gemeente-secretarie van Amsterdam, de zilveren ere penning. Burgemeester J. Romeijn van Ouwerkerk bood namens heel Schou wen-Duiveland aan de stad Amster dam een monumentale bank aan, welke door een kunstenaar ontwor pen zal worden en waarvoor in de hoofdstad een waardige plaats zal worden gezocht. Tegen half acht vertrokken de gasten weer naar Amsterdam. AUTO-ONGEVAL. Toen onze dorpsgenoot V.B.M. met zijn auto op 'n kruispunt te St. Ni klaas reed, kwam hij in botsing met de auto van de heer v.d. H. uit St. Gillis. Gelukkig beperkte het ongeval zich tot materiele schade. BROMFIETS TEGEN AUTO. De verpleegster van dokter Bos- teels, mej. B.. kwam met haar brom fiets in botsing met een auto. Mej. B. klaagde over inwendige pijnen en moest naar het ziekenhuis te St. Gillis worden overgebracht. Lamswaarde „KLAVEREN VIJF" KOMT. De plaatselijke sport en ontspan ningsvereniging „W.I.K." opent Za terdag 22 October a.s. haar winter- programma met een optreden van het revuegezelschap „Klaveren vijf" uit Roosendaal dat zal brengen de re vue „Tempo". Het succes is eigenlijk reeds bij voorbaat verzekerd want -odra de kom' van dit gezelschap bekend werd trok men naar het bestuur van W.I.K om toch maar tijdig een plaats te bespreken Reeds nu Is het patro naatsgebouw bijna geheel uitverkocht Tijdens de uitvoering zal een verlo ting plaats vinden ter versteviging der kas van WIK, om zodoende het de vereniging mogelijk te maken in de toekomst culturele avonden en sportdagen te organiseren waarv: n de bevolking en vooral de jeugd waar ter plaatse maar weinig te doen is kan profiteren. Stoppeldijk AANRIJDING. Te Rapenburg-Tol vond een aanrij- sing plaats tussen een auto, komende uit de richting Terneuzen en een wiel- rijdster komende uit de richting Stop peldijk. Mej. der W. wilde op dit punt juist do Provinciale weg op draaien, toen de auto kwam opda gen Door krachtig remmen wist de bestuurder het ergste te voorkomen. De auto draaide tengevolge van de ze onverwachte manoeuvre terug in de andere richting en kwam tegen een boom tot stilstand Persoonlijke ongelukken deden zich. op enkele schaafwondjes na, niet voor. De ma teriële schade aan de auto was aan zienlijk. BEELD ST. ANTONIUS In onze kerk zal er een beeld van St. Antonius geplaatst worden, dat gemaakt is door de Benedictijner kunstenaar broeder Henricus. Het waardige beeld is aan de kerk ge schonken door de parochianen. FEESTWEEK In dé komende winkelweek, die na de data-wijziging gehouden zal wor den van 23 October tot 30 October zullen verschillende festiviteiten wor den georganiseerd. Op de dag na de opening, op Zon dag 23 October wordt na de middag om twee uur de nieuwelingenkoers verreden. De nieuwelingen zullen in 12 ronden een afstand moeten afleg gen van 65 km. De start zal zijn in de Verlengde Molenstraat en de fi nish aan de Schoondijkse Weg. De coureurs zullen een groot bedrag aan prijzen kunnen winnen. Voor deze koers zijn al een veertigtal renners ingeschreven, waaronder enkelen, die zich in 't afgelopen seizoen een klin kende naam veroverd hebben zoals van Amsterdam. Rentmeester, Ver- straeten, H. Middelkamp enz. Na af loop om een uur of vijf zal op de markt een concert gegeven worden door de harmonie uit Biervliet. Op Woensdag 26 October is er dan weer, zoals andere jaren een muziek- ct. zangcrochet in het jeugdhuis waar de amateurs van IJzendijke en om liggende plaatsen kunnen tonen wat ze waard zijn. De pianobegeleiding zal verzorgd worden door de heer J. Anthonisse en als klap op de vuurpijl zal de bekende Jan de Cler optreden als conferencier. Voor de jeugd is er weer een lintenwedstrijd en bovendien zal er dit jaar ook nog voor de schoolgaan de jeugd een knobbelwedstrijd door de gemeente worden gehouden. De attractie voor het kopende pu bliek is evenals vorig jaar weer ge- zoch. in het uitgeven van een bon bij elke bestede gulden, waarop dan de prijzen gewonnen kunnen worden. Ir H. de Lussanet de la Sablo- nière te Middelburg, architect bij de Rijksgebouwendienst en belast met de restauratie van de Abdij is be vorderd tot hoofdarchitect. De cultuurconsulent voor Zeeland, ir J. Post, is bevorderd tot hoofd ingenieur bij de cultuur-technische dienst te Goes. Lede] 3 uur: On the OOSTBURG waterfront. TERNEUZEN Luxor 8 uur: Rose Marie SAS VAN GENT Olympia 8 uur: Haar dozijn mannen. GOES Grand: Zeven broers zoeken zeven meisjes. MIDDELBURG Electro: Misdadige hersenen. VLISSINGEN Alhambra* From here to eternity. Luxor: Tijdbom. SAS VAN GENT Olympia 8 uur: Mata Hari. AXEL Het Centrum 8 uur: De verove ring van de Mount Everest. GENT Kon. Ned. Schouwburg: Het slot ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 8 uur: La Bohème. GOES Grand: From here to eternity. MIDDELBURG Electro: Monkey business VLISSINGEN Alhambra: Verloren in een wereldstad. Luxor: Tijdbom.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 2