Eerste „luchtbus Axel-Rotterdam loog V LIVC Voortaan Uw nylons gratis! WAARSCHUWING Televisie-toren groeit Al dadelijk volgeboekt Gemechaniseerde bevolkingsboekhouding trad te Middelburg in werking Veelzijdige Citograf licht in weinig tijd vele doopcelen Vergunningen beroepsvervoer Weldra zal hij het stadsbeeld van Goes beheersen 2 Zeeuwsch-Vlaamse helicopterdienst geopend 5? Toekomstmogelijkheden Duyvis'l Twee machines Axel exploitante van helihaven Gemeenteraad had geen bezwaar Eerste sitting van de commissie PIET KLERKX - WAALWIJK Continubedrijf Z,VLA ANDEREN TERNEUZEN Zuid-Beveland Fruitteeltcursus te Krabbendijke BRANDSPIRITUS AGENDA Heden Morgen I DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 5 OCTOBER 1955 (Van onze speciale verslaggever.) GISTEREN is de helicopterdienst Brussel-Axel-Rotterdam geopend, een voor Zeeuwsch-Vlaanderen verheugende gebeurte nis omdat dit gebied nu een zij het bescheiden en tijdelijke luchtverbinding bezit met dat verre en soms zo moeilijk bereik bare „Holland". De eerste vlucht is ongetwijfeld een voorproefje van het succes dat de Zeeuwsch-Vlaamse helicopterdienst zal kennen: het Sikorsky S 55 toestel was voor deze eerste vlucht reeds volgeboekt en naar de directeur van het rayon Rotterdam van de Sabena ons vertelde, was het toestel ook voor de retourvlucht reeds geheel besproken. Toen gisterenmorgen omstreeks kwart over negen de „wentelwiek" landde, stapte er een passagier uit, die van Brussel naar Sas van Gent moest en deze snelle gelegenheid niet had laten voorbijgaan! Er was uiteraard heel wat belang stelling voor de officiële opening van de dienst. Rond en in de jeugdher berg bevonden zich talrijke autori teiten, burgemeesters van vele Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten, be stuur van de Kamer van Koophan del, hoofden van bij de helicopter dienst op enigerlei wijze betrokken instanties enz. Het toestel werd gevlogen door de chef-piloot van de helicopterdienst der Sabena, Gerard Tremery, in ons land genoegzaam bekend gewor den door zijn dapper optreden tij dens de watersnood. Een enthousiast gejuich begroette het toestel, want de landing werd natuurlijk ook bijge woond door vele belangstellende Axe laren. Na een rondje boven het ter rein zette de Sikorsky zich keurig aan de grond met de luchtdruk der machtige wieken het gras geselend als in een hevige storm. Onmiddellijk reed de tankwagen naderbij om het toestel van vijftig liter benzine te voorzien, want zo'n forse vogel heeft heel wat dorst. Ook de Axelse brandweer, die bij de helicopterlijn als gronddienst zal optreden, was in alle opzichten pa raat. BELANGRIJKE DAG. In de zaal van de Jeugdherberg sprak burgemeester van Oeveren van Axel zijn vreugde uit over de geslaagde onderneming van Z. Vlaanderen om zich zelf een helicop terdienst te bezorgen. „Ik ga geen lange rede houden" zei hij, „want dat hoort bij een trek schuit". Hij noemde de 4e October van dit jaar een belangrijke dag voor Zeeuwsch - Vlaanderen. Deze streek heeft als voornaamste pro bleem met zijn isolement te worstelen een isolement zowel naar het Noor- en als naar het Zuiden. Naar „Hol land" omdat de Schelde vaak een obstakel is, naar België omdat de normale vervoersmiddelen vanuit Zeeuwsch Vlaanderen naar de Bel gische steden in de nabijheid van de grens de bereikbaarheid niet een voudig maken. Daarom is Zeeuwsch- Vlaanderen gelukkig met deze dienst, aldus de burgemeester. Hij vleide zich niet met het idee dat nu het isolement is opgeheven. Wellicht is de voornaamste verdienste van de ze verbinding het feit dat het iso lement van Zeeuwsch-Vlaanderen be nadrukt. Hij dankte alle instanties, die had den meegewerkt bij de tot standko- ming van de lijn. Allereerst natuur lijk de Kamer van Koophandel, wel ke het initiatief nam en vervolgens de Sabena, die Zeeuwsch-Vlaande ren een gewillig oor verleende. Ook de Rijksluchtvaartdienst, vertegen woordigd door de heer J. Huygen uit Vlissingen, het Ministerie van Fi nanciën (dat de douaneformaliteiten organiseerde) vertegenwoordigd door de heer van Os uit Terneuzen, de Op de heliport Axel wordt de chef piloot van de Sabena, de heer Tre mery, begroet door de plaatsver vangend voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, de heer H. A. A. baron Collot d'Escury. De directeur van de Sabena in Neder land, de heer Raoul Delmotte, kijkt lachend toe. Koninklijke Marechaussee, waarvan kapitein de Haas uit Terneuzen aan wezig was, kregen lof toegezwaaid en ook alle gemeenten die subsidies beschikbaar stelden om de dienst mogelijk te maken. Tenslotte dankte de burgemeester ook de Z.V.T.M., welke de boekingen zal verzorgen en de V.V.Z.F., welke haar terrein be schikbaar stelde. Met een toast op de helicopter dienst Axel-Rotterdam besloot de heer van Oeveren zijn toespraak. ERERONDJE. De voorzitter van de Kamer van Koophandel, ir. C.A.L. Horstmann, wierp een optimistische blik in de toekomst. Het toenemende verkeer en het uitbreidend aantal ongevallen zullen de mens nopen het meer en in de lucht te gaan zoeken. Hij sprak als zijn mening uit dat deze dienst een goede toekomst tegemoet kan gaan en hij vertrouwde er op dat Zeeuwsch Vlaanderen nu een priori teit heeft verkregen en derhalve la ter zo nodig nogmaals een beroep mag doen op de Sabena. „Wij hopen dat de dienst in de toe komst zal worden uitgebreid. Mis schien zal men dan ook van hoger hand ook iets willen doen om het isolement van Zeeuwsch-Vlaanderen op te heffen" zo besloot ir. Horst mann. Kort daarop, om circa tien uur, bestegen passagiers en piloot het toe stel. Op de eerste vlucht gingen mee naar Rotterdam de heer C. Wats, Belgisch consul, burgemees ter van Oeveren van Axel, ir. J.F. Denie directeur van dc Z.V.T.M. de heer H.A.A. Baron Collot d1 Escu- ry, de heer W. de Feyter en ds. Pennings uit Axel. EEN ERERONDJE. De wieken begonnen hun wentelen de gang, steeds sneller totdat ze scherp fluitend de lucht sneden. Met een bocht draaide de heer Tremery de Sikorsky tegen de wind in en zwaar grommend verhief de eerste „luchtbus" van Zeeuwsch-Vlaande ren zich in de lucht. Op hoogte ge komen draaide de piloot nog een ere rondje over het terrein, waarbij men vaag de passagiers nog voor de raampjes kon zien zwaaien en toen schoot het toestel weg, in Noord- Oostelijke richting. De route voert n.l. niet regel recht naar Rotterdam. Teneinde in het winterseizoen zo weinig moge lijk water te moeten passeren, wordt de eerste „oversteek" gedaan in het uiterste Oosten van Zeeuwsch-Vlaan deren. Via Santvliet gaat het dan naar Roosendaal en vandaar linea recta naar Rotterdam, waar de passagiers al lang en breed aangeko men waren toen in Axel de genodig den aanstalten maakten naar huis te gaan! (Advertentie) Garnalen met Livorno - een tractatie! Zet W KI rn. W de fIe* °P tafel' ta'i komt van pas bij elke warme en koude maaltijd. Prijs 96 cent per fles. (Advertentie) Hoeveel gezinnen met twee kinderen beneden de zes jaar er in Mid delburg wonen? De Citograf geeft er een antwoord op Hoeveel mensen er in Middelburg wonen, die zich in de scheepsbouw beijveren? De Cito graf geeft er antwoord op. Hoeveel Middelburgers er thans stemgerech tigd zijn? Als voren. Hoeveel Zeeuwse hoofdstadbewoners de 65-jarige leeftijd bereikt hebben? Als voren. Hoeveel Middelburgse knapen vol gend jaar naar Breda zullen moeten om zich daar aan een onderzoek betreffende geschiktheid voor militaire dienst bloot te stellen? Weer is het de Citograf, die antwoord geeft De Citograf, die staat opgesteld op de afdeling bevolking van de ge meentesecretarie ten stadhuize is een bevolkingsboekhouder bij uitnemend heid. Ogenschijnlijk is 't een eenvou dig apparaaat, dat het aanzien heeft van een moderne adresseer-machine. Maar het is een selecteermachine 1 Oct. j.l. kwam het apparaat offi cieel „in functie" die op honderd en-één bevolkingsvragen antwoord geeft. Eigenlijk staan er op die afdeling Bevolking twee machines. Eén ma chine was n.l. nog nodig om de pons plaatjes hieruit bestaat 't systeem te voorzien van d'e opschriften, de „ponsmachines" dus. Omdat 't appa raat een groot aantal handelingen te gelijk kan verrichten betekent dit een vereennvoudiging van de admi nistratieve handelingen, die voorheen alle met de schrijfmachine stuk voor stuk moesten gebeuren Wanneer b.v. de plaatjes door de machine gevoerd worden, kan deze niet alleen keurig netjes op pa pier de adressen van alle Ned Hervormden in Middelburg geven, maar daar tevens nog het aantal ge zinshoofden van tellen, registreren of aangeven. De mogelijkheden zijn werkelijk legio. Wanneer men bijv bij zo'n telling van een aparte be volkingsgroep neem het aantal kleuters eens er „even" de tien oudste inwoners van Middelburg uit wil halen, dan is dit mogelijk. DE TWEEDE GEMEENTE. Hoe dit in zijn werk gaat? Alles draait om de „selectie-kenmerken", nokken in de plaatjes en ruiters op de plaatjes. Niet minder dan 25 van deze kenmerken zijn er in totaal en het aantal combinaties, dat hier mee gemaakt kan worden is zo groot dat het zelfs mogelijk is indien dit op een bepaald moment gewenst is een verzicht te geven van het aantal 25-jarigen of hoeveeljarigen ook maar gewenst is. Middelburg was na Haarlem de tweede gemeente in Nederland, die besloot op dit systeem over te gaan en zodoende de bevolkingsboekhou ding mechaineesrde. Thans zijn reeds een groot aantal gemeenten „geme chaniseerd". VOORBEREIDING. Ontelbare vrouwen en meisjes in Nederland laten thans Castella zorgen voor GRATIS nylons. Prachtkousen, winkelwaarde liefst f 5,25.' U doet toch hetzelfde? Maak gebruik van de Castella-spaarkaart, die bij U thuis is bezorgd. U heeft deze spaarkaart toch ontvangen? Vraag er anders om bij Uw winkelier of bij de Castella- fabrieken te Nijmegen. U krijgt deze dan gratis. Knip de Castella kopjes uit, die U op de verpakkin gen vindt. Plak deze in Uw spaar kaart. Een volle spaarkaart (60 kopjes) geeft U terstond recht op een paar eerste keus nylons, in de maat en de kleur, die U verkiest. Doe mee! Er zijn zoveel Castella- producten, stuk voor stuk voor zien van het waardevolle kopje. Uw spaarkaart kan dan ook heel snel vol zijn. U profiteert trouwens dubbel, want alle Castella-artike- len hebben unieke eigenschappen, die U nergens anders vindt! Dinsdagmorgen om half negen vergaderde de raad der gemeente Axel. Dit ongewone uur van verga deren hield verband met de korte tijdsruimte, die restte tussen de da tum van verkrijging van de nodige vergunningen en de eerste vlucht van de Sabena-helicopter vanuit Axel naar Rotterdam. Waar de gemeente van landing zich met de exploitatie van de heliport moet belasten, was hierop nog 's Raads beslissing van noden. Conform het voorstel van B. en W. werd z.h.s. aldus besloten en de daar op betrekking hebbende wijziging van de begroting 1955 vastgesteld. Aangezien Ged. Staten bezwaar maken tegen het raadsbesluit van 30 Juni j.l., waarbij van dhr. Jac. Weijns te Axel bouwgrond wordt gekocht en waarbij aan de pachter G. Weijns 'n schadevergoeding zal worden uitge keerd, werd een gewijzigd besluit vastgesteld. De pachtoergoeding wordt thans bepaald op een evenredig ge deelte van het getaxeerde bedrag zijnde f 13.804 en een clausule wordt opgenomen, dat de belastingschade door de gemeente zal worden be taald. Deze buitengewone vergadering duurde ongeveer 15 minuten; nie mand wenste het woord voor de rondvraag. (Advertentie) Hierna trokken de raadsleden ge zamenlijk naar de jeugdherberg, waar de komst van de helicopter werd afgewacht. Op 11 October a.s. en zo nodig ook op 12 October zal, ingevolge de be palingen van de nieuwe wet „Auto vervoer goederen" de commissie „vergunningen goederenvervoer" te Middelburg voor het eerst zitting houden. Mr van Andel, de voormali ge griffier van de Eerste Kamer, treedt als voorzitter op. Door de commissie zullen in openbare zit ting tachtig aanvragen van beroeps vervoerders, hoofdzakelijk om meer uitbreiding van laadcapaciteit, wor den behandeld. Het betreft hier voor het leeuwen deel aanvragen van Zeeuwse ver voerders, er zijn er slechts enkele uit andere provincies bij. Met ingang van 2 Oct, is 't centrum van Waal wijk vrijwel onbereikbaar per openbaar vervoer middel, door verplaatsing der R.B.A. bushalten Bezoekers voor onze toonzalen gelieven te reizen naar: Station Tilburg, station Den Bosch of station Lage Zwaluwe. U wordt vanaf bovenstaande stations per wagen afgehaald, na voorafgaand bericht van datum en uur van aankomst. LET OP GEEN FILIALEN IN WAALWIJK toonzalen en fabriek ALLEEN mmm Tel. 2513 (K 4160) Grotestraat 299 Tel. 2513 (K 4160) Elf maanden van voorbereiding kostte het het gemeentepersoneel van Zeelands hoofdstad voordat de Cito graf kon gaan draaien. Thans be staat met Vlissingen reeds een over komst, waardoor ook de bevolking van de Scheldestad in de toekomst op de Citograf te Middelburg „uit- eengeplozen" kan worden. Het is uiteraard mogelijk, dat de machine ook voor andere gemeenten dienst baar gemaakt wordt, mits men maar beschikt over een plaatjessysteem Ook hoopt men, dat de machine vaak dienstbaar zal kunnen worden ge maakt voor allerlei bedrijven en in stellingen. De Citograf kan in negen uur tijds de 22.000 zielen tellende Mid delburgse bevolking ontleden. Voor een „momentopname", zoals men dit noemt van een bepaalde groep of categorie is begrijpelijk veel minder tijd nodig. Zo staat te Middelburg een Zweed se machine, die in recordtijd d'e be volking in elke gewenste groep kan selecteren; een machine, die daarbij tevens het schrijfwerk doet. De „her sens'^ zitten in een schakelkast, waar in éénpolige stekkertjes ingebracht, kunnen worden. Zodat het uiteinde lijk toch de mens is, die de machine die arbeid laat verrichten, wanneer en hoe dat nodig is. Op 23 Sept. j.l. 's morgens om zeven uur begon de Ned. schoor steenbouwerij te Arnhem, die dit werk uitvoert voor de N.V. Nederhorst, met het gieten van de reusachtige betonnen televi sietoren, aan de Polderse weg te Goes. Gistermorgen elf uur was men reeds op een hoogte van 33 meter en over veertien dagen zal de gestelde hoogte van ruim 85 meter bereikt zijn. Dan beheerst het geweldige bouw werk het stadsbeeld van Goes, en nog meer wordt dit het geval wanneer volgend voorjaar de veertig meter hoge stalen mast er bovenop prijkt. Drie ploegen van samen 82 man, zo vertelde de heer v. Hall, een der uitvoerders der Schoorsteenbouwmij. ons, werken dag en nacht, door de week en Zondags, aan een stuk door, want de beton-storting met de z.g. glijdende bekisting laat onderbreking van de arbeid niet toe. Deze bekis ting wordt om de tien a vijftien cm. mechanisch naar boven gebracht, volgens een bepaalde methode waar de firma patent op heeft. Per etmaal schiet men ruim drie meter naar boven. Het zou sneller kunnen, maar men wil de kwaliteit en de maatvoering van de toren niet daaraan opofferen. Alles wordt erop gezet om de toren van omtrek zo zuiver mogelijk neer te zetten en tot nu toe is men daar volkomen in ge slaagd. De al te strakke lijn van de gi gantische betonnen schacht, die een middellijn van 10.70 m. heeft, wordt gebroken door vijftien rijen van vier ramen, welke om de 4 meter hoog te aangebracht worden. Het eerste bordes komt precies boven deze ra menrijen, dus op ongeveer 60 meter hoogte en daarboven volgen dan de andere. De toren krijgt 21 verdiepingen, zo dat er niet minder dan 20 vloeren in moeten worden aangebracht, ieder van dertig centimeter dikte. Ook de- In tien dagen tijds groeide het be tonnen gevaarte tot ruim dertig meter hoogte. ze vloeren worden evenals de wen teltrap en de liftkoker door de Schoorsteenbouwmij. uitgevoerd. 5 MILLIOEN KILOGRAM Dag en nacht malen ook de beton molens en duurt het (jzervlechten voort. Het totale gewicht van de toren wordt v(jf millioen kilogram, doch dank zjj de hechte fundering zal h(j onwrikbaar staan in de Goese pol der. De betonnen torenwand is twintig cm. dik, maar zal binnen in worden bekleed met baksteen. Het is de kust om een onderne ming als deze zonder pauze op gang te houden. Het eist een grootse voor bereiding en alleen bedrijven met veel ervaring in deze kunnen zo'n prestatie leveren. Aan alles is letter lijk gedacht; zo heeft men bijvoor beeld een gehele benzine-instaliatie klaar voor het geval dat de elec- trlsche stroom zou uitvallen. ONDER DE SCHIJNWERPERS Het ongewone werk trekt sterk de aandacht van het publiek; vooral Lij avond lokt de fantastische aanblik van de onder een batterij van schijn werpers bezige torenbouwers heel wat kijkers. BURGERLIJKE STAND Geboren; Leopold zv G. Willems- de Moor, Adriaan zv J. Scheele-Faas, Karei zv F. Schijf-Krijger, Désirée dv D. Schouten-Maas, Cecilia dv G. de Caluwe-Degroote, Anke dv A. Rombout-Kockoek. Huw.-aangiften: Francois Dekker 30 j. en Kommerina Bruggeman 23 j. Johannes Dierx 23 j. en Maria de Bruijn 20 j. Georges van Loo 21 j. en Josephina v. Kouteren 22 j. Gehuwd: Jacobus Harte 21 j. en Jo hanna Hamerlinck 18 j. Overleden: Franciscus de Craen 31 j., echtg. van M. Wolf. Rozalia de Rijk 84 j., echtg. van P. Vernimmcn. Maria Romeijns 72 j., geh. gew. met P. d'Hooge. Gustave Inghels 67 j., echtg. van C. Everaert Ludovicus Kalle 85 j., geh. gew. met M. Ver meulen. Jan Pladdet 78 j., echtg. van C. van Hoecke. Marinus v. d. Linde, 54 j., echtg. van G. Kempe. Sint Jansteen OPHALEN VAN STRAAT- EN HUISVUIL. Met ingang van 9 October a.s. mag alleen nog straat- en huisvuil met de vuilniswagen worden medegege ven wanneer dit is verzameld in van gemeentewege beschikbaar gestelde vaten, of in vaten voor het gebruik waarvan door het gemeentebestuur ontheffing is verleend. Het plaatsen langs of aan de openbare weg van kratten, kisten, dozen e.d. zal inge volge de Algemene Politieverorde ning als een strafbaar feit worden aangemerkt. De Klinge (B.) BRANDEND VET. Onze dorpsgenote Josephine de Wit van Can was frites aan het klaar maken, toen de frites-pot kantelde en alles in vlam schoot. Het brandend vet kwam op de armen en benen van het slachtoffer terecht, zodat zij zich met erge brandwonden onder dokters behan deling moest stellen. ERNSTIG ONGEVAL. Onze dorpsgenoot P. de Cock kreeg bij werkzaamheden aan de Antwerp se haven 'n zware brok marmer steen op zijn voet. Het slachtoffer moest aanstonds ter verpleging wor den opgenomen. i-raauu Benoemd. De heer J. van der Wielen, tijdelijk onderwijzer aan on ze lagere school, werd door het Schoolbestuur thans in vaste dienst benoemd. Kloostersande Geslaagd: De heer F. A, G. Collot d'Escury slaagde aan de technische hogeschool te Delft voor het propae- deutisch examen voor scheikundig in genieur. Boschkapelle VIJFDE LEERKRACHT. Wegens toename van het aantal leerlingen zijn thans weer vijf leer krachten aan de R.K. 'Lagere school alhier werkzaam. Tot onderwijzeres in tijdelijke dienst werd benoemd Mevr. Biemans- van Laere uit Ter neuzen. Stoppeldijk BRAND IN GRAANSTAPEL. In een graanstapel op een stuk bouwland langs de Margaretsdijk brak brand uit. De stapel, die de gerstoogst bevatte van 2 ha. brand de geheel uit. Hoewel de brandweer van Vogelwaarde spoedig ter plaat se was, viel er niets meer te red den. Naar de oorzaak van de brand is door de poliie een onderzoek in gesteld. Koeirarht AUTOBUSDIENSl Met ingang van 1 October is er een autobusdienst ingeschakeld van Belgisch Koewacht naar Antwerpen. Dit betekent voor onze buurtgemeen- te een prachtige verbetering, aange zien er nog nooit een busdienst van Pelgisch Koewacht naar elders heeft gelopen. De bus is van de fa. Cap van St. Gilles Waas en rijdt 5 maal per dag. Geslaagd. Onze dorpsgenote Me). Martha van Houte slaagde in het St. Antonius-ziekenhuis te Oostburg voor het diploma Ziekenverpleging A. IJzendijke Ktcadendantnte DOKTE DE BOO NAAR BRABANT. Dr. Th. de Boo alhier gaat ons dorp binnenkort verlaten. Met ingang van 1 December a.s. is hij name lijk benoemd tot schoolarts te Val- kenswaard. Oudelande Afscheid van raadslid In de jongste raadszitting werd af scheid genomen van het raadslid de heer P. Rijk, die tien jaar in dit col lege de K.V.P. vertegenwoordigd'. Nadat verschillende raadsleden waarderende woorden tot het schei dende raadslid hadden gesproken, bracht de heer Rijk de raad harte lijk dank voor het in hem gestelde vertrouwen. Wegens zijn hoge leeftijd achtte hij de tijd gekomen, dat een jonge kracht zijn plaats zou inne men. In deze vacature werd benoemd de heer F. Claeijs. Het plaatsen van 'n wachtlokaaltje voor buspassagiers werd gegund aan de laagste inschrijver, de Fa. Van de Poel. Besloten werd alles ln het werk te stellen om voor de restauratie van de toren provinciale subsidie te ont vangen. Kruiningen SLEUTELBEEN GEBROKEN. Gisterenmiddag had onze bezorger de heer Nieuwenhuyzen, pech. Hij werd met zijn bromfiets door een an dere brommer aangereden, kwam te vallen en brak zijn sleutelbeen. Wij wensen onze actieve bode een spoedig herstel toe. Kloetinge KOLENDAMPVERGIFTIGING. Alhier heeft zich een geval van kolendampvergiftiging voorgedaan. De alleen wonende mevrouw Van Reest aan de Lewestraat voelde zich plotseling onwel worden. Toch was zij nog in staat persoonlijk telefo nisch een dokter te waarschuwen. Toen deze inmiddels arriveerde verkeerde de dame in bewusteloze toestan i. Zij is onmiddellijk naar het ziekenhuis in Goes vervoerd. Haar toestand is nu redelijk wel. RIEN DE JONGE VOOR DE RADIO. Rien de Jonge is door Johan Bo degraven namens de NCRV gepolst, wat betreft medewerking aan een studio-steravond. Genoemde omroepvereniging gaat dit nieuwe winterseizoen n.l. met 'n nieuw spel in zee op de steravond onder de titel: „Wie brengt me thuis". Dit is een wedstrijd waarbij bezoe kers in de zaal worden getest op hun kennis van onze dialecten. Deze win ter zullen niet minder dan 31 ver schillende dialecten voor de microfoon worden gebracht. Rien de Jonge brengt tijdens ge. noemd spel een Zeeuws liedje voor dc microfoon van eigen hand, bene vens een korte conference. WINKELWEEK. De winkeliersvereniging „Ons Be lang" heeft besloten de winkelweek, welke eerst zou gehouden Worden van 15 tot 23 October, in verband met de aan deze winkelweek ver bonden attracties, enkele dagen op te schuiven zodat nu als datum werd vastgesteld van 22 October tot 30 October. Dit zal dan de 19e IJzen- dijkse winkelweek worden. Evenals vorige jaren zullen er weer vele fraaie prijzen te winnen zijn en ver schillende festiviteiten gehouden wor den. Op 23 October zal er een wie lerkoers gehouden worden voor nieu welingen waarvoor de vereniging een groot bedrag aan prijzen heeft be schikbaar gesteld. Het zangcrochet, dat elk jaar voor honderden belang stellenden gehouden wordt, zal dit jaar op Woensdag 26 October plaats vinden. Ook de kinderen zullen weer aan de winkelweek meewerken. Ze kunnen evenals vorig jaar hun krach ten meten in 'n lintenwedstrijd, waar in voor 100 gulden aan prijzen te win nen ls. Verder zullen ze dan nog mee kunnen doen aan een „knobbel- rit" voor fietsen. LELIJKE VAL. Toen een arbeider van de P. T. T. de heer v. H. uit Oostburg aan de Tivoli bezig was de draden van een telefoonpaal los te maken brak de paal van onderen af, zodat hij met ladder en al naar beneden viel. Daar de man over inwendige pijnen klaag de werd hij op advies van de ge neesheer naar het ziekenhuis in Oost burg vervoerd. iardenburg „NACHT EN MORGEN". Reeds enkele jaren geeft de R.K. Amateurtoneelvereniging „Aarden burg" haar uitvoeringen in de zaal van de Huishoudschool. Thans heeft deze vereniging haar definitieve sta tus gekregen en zal voortaan de H. K. Toneelvereniging .,-Rodanborch" heten. Voor het nieuwe seizoen heeft zij reeds een stuk in studie geno men, dat meermalen bekroond werd op concoursen en wel het toneelspel in drie bedrijven „Nacht en mor gen" van Johan Blaaser en Henk Fedder. Verwacht wordt, dat met dezelfde spelers als vorig jaar nog voor de Adventstijd een uitvoering zal kunnen worden gegeven. Sluis MOND EN KLAUWZEER. Ook in Sluis werd mond en klauw zeer geconstateerd. Bij de heer M. Hermans in het Lapscheurse Gat moesten acht stuks vee en vijf var kens worden afgemaakt. Ook op het bedrijf van de heer J. v.d. Dries werd besmetting geconstateerd en moesten maatregelen ter voorkoming van uitbreiding worden genomen. Overgeplaatst. De assistent der in voerrechten en accijnzen Th. Lavrijs- sen is overgeplaatst naar de Visita- tiepost IA te Reuzel. Dit seizoen zullen door de Rijks- tuinbouwvoorlichtingsdienst in samen werking met de N.F.O. en de veiling in Krabbendijke speciale cursussen voor kleinfruitkwekers worden geor ganiseerd. Het vorig jaar werden de ze in Kapelle en Omgeving gehouden en toen werd het een groot succes. In Krabbendijke en omgeving komt echter ook steeds meer belangstel ling voor de kleinfruitteelt. (Advertentie) Ideaal voor het aanmaken van haarden. (Houtskool gedrenkt in spiritus) OOSTBURG Led el 8 uur: Marabunta. TERNEUZEN Luxor 8 uur; Piraten van de IJszee. SAS VAN GENT - Olympia 8 uur: Mis dadige hersens. AXEL Het Centrum 8 uur: De prinses van de Nijl. HULST Bioscoopgebouw 8 uur: Duel op de zeebodem. G. Nijs 3.30 uur: schieting. GOES Grand: Battle cry. MIDDELBURG Electro: Opstand der gedoemden. VLISSINGEN Alhambra: Miss Sadie Thompson. Luxor: Gipsy Colt. Circus van Bever. GOES Grand: Casablanca. MIDDELBURG Electro: Gemerkt in de woestijn. VLISSINGEN Luxor: Gipsy Golt. Al hambra: Because you are mine. Circus van Bever. SAS VAN GENT Olympia 8 uur: Hel- ma en Selma. TERNEUZEN La Belle Vue: Helder ziende Dijkshoorn ten bate van de Zon nebloem. GENT Kon. Ned. Schouwburg 7.30 uur: Lieve mensen. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 8 uur: Rigoletto. Ned. Kamertoneel: wa ter Alj in diei War uiten de M< zal m' niet v aan e Bij afgevi worde nelijk strijd Er ting d( Neder beterii van h< ten d< van dc van d teren" „Er werk ren n het ge de ter voorzii Hoe houdir betere: zoetwa tegelijl riviere zilting werkt water, de Ge meer Rotter te wei de zou Het wordt of men TN de de R ding der ber woord de hanc

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 2