ONZE PUZZLE MATER AMABILISSCHOOL is een zeer nuttige school PAPIER VOOR PEN Br"ine's Uuivenkroniek ÜlagMad V.S. willen buiten het Marokko-conflict blijven Rijstebrijberg Voor vrije tijds- en geldbesteding Meningen en Commentaren Tram „Bello" is verloren Studiecongres Levensscholen gesloten derde blad ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1955 Oud-leerlingen blijken geestdriftig Niets on vriendelijks VERDRAGSRECHT TE WIJD GEÏNTER PRETEERD Waarschuwing inzake wapen-ontscheping ONGEZONDE TOESTAND STAR BEEEID Peren naar West-Duitslanc harmonie zijndert nnrsoiieelchefs van grote bedrijven over Spreekt men met directeuren en P" n(je wejsjes, dan blijkt hun grote de bü hen op fabriek en kantoor isjes absoluut geen verstand hebben klacht telkens weer te zijn, dat deze m j an(lere w00rden: HET pro- om met hun geld en vrije tijd om wat doe jk met mijn vrije tijd en bleem van het moderne meisje zou J '|d? mijn vacantie en hoe besteed "V n aan cen forum van leerlingen, afge- Toen wij een dezer dagen d M (er Amabilisschool te Breda, bleek, dat studeerden en docenten van 1 n de M.A.-scholen niet meer be- juist deze problemen voor de leerui s moeder te worden, maar van de an dere kant: indien men verloofd is telt ieder uurtje, dat men bij elkaar kan zijn en moet er toch zowel van de kant van het meisje als van de jon gen de overtuiging heersen, dat de M.A.-school genoeg nuttigs te bieden heeft om er enkele avonden per week aan op te offeren. Nog een opmerkelijk feit kwam bij staan. Gedurende de cursus krugen ^de meisjes een inzlc™ ^ne men voor zichzelf'kan 'moet budgetteren moet :id niet ,.,u mnn met zo min mogelijk fold6"» gro^t mogelijke resultaten gela zo bluwi'An loorlinppn van wd men 'zijn geld niet weg zien vlie- dtmter Amablhs hét vrije-tyd-pro- de leerlingen van l-tijd-pro- meer be staat" is^ieïs'vanzelfsprekends, waar immers gedurende de gehele cursus zoveel nuttige dingen worden aange of op zoveel mogelijkheden dat men keuze te leerd wordt gewezen, dat men *euz= y- over heeft om eventuele ledige tijd uit het kunnen het be over neen om C' Zou bovenstaande de enige c?,ncb^~ sic zijn geweest, wette «J gehouden gesprek hadden t>-ekken, dan was daarmee staan van het Mater Amabiliswerk al meer dan gerechtvaardigd geweest. Toch kwamen er nog meer fijne trekjes naar voren waaraan men m de verste verte niet gedacht zou heb ban Allereerst viel het op hoe frank en vrij de leerlingen hun mening wis ten te zeggen en te formuleren, zon der valse schaamte of onbescheiden heid maar weloverwogen en zeker niet'tevoren geprepareerd, zoals ook de vragen niet tevoren geprepareerd waren maar spontaan tijdens het ge sprek groeiden. Zowel de eerste-jaars als de derde-jaars gaven hun menin gen en als deze meningen iets afwe ken volgde een leuke discussie, waarvan alle partijen konden leren. opbouwende critiek de behandeling van de vraag .waar om M.A.-school" naar voren, toen een van de - nog jeugdige leerlin gen als haar mening te kennen gaf, dat het een verademing was om na de gehele dag op bedrijf of kantoor min of meer een nummer te zijn ge weest, 's avonds op de M.A.-school weer een persoonlijkheid te worden, waar je persoonlijke vragen op een persoonlijke wijze beantwoord zag! Zoals wij in ons vorig artikel over dit werk reeds vermeldden, waren wij vooral benieuwd naar de mening van de oud-leerlingen, die immers het ge leerde thans in practijk toetsen. Hun antwoord was unaniem, dat zij uit stekend over de school te spreken waren en deze opleiding niet graag hadden gemist. Indien zulk een positieve mening bij de afgestudeerden heerst en men bo vendien reeds bij de huidige leerlin gen een dergelijke gedachtengang be speurt, dan. is het volgens ons buiten kijf, dat het Mater Amabiliswerk in een grote behoefte voorziet. Natuurlijk was er ook critiek, maar het meest tekenend voor deze critiek was wel, dat deze er meestal op neer kwam. dat men nog meer op deze cursus onderwezen zou willen zien. Wij geloven, dat men zoiets altijd zal houden indien men te maken heeft met een cursus welke binnen een be paald tijdsbestek moet worden afge handeld.' Ook hebben wij getracht door middel van venijnige strikvraag jes de meisjes uit hun tent te lokken en hen maar eens iets onvriendelijks over de Mater Amabilis te laten zeg gen en wij moeten eerlijk bekennen, dat wij daarin niet zijn geslaagd. Niets bleek in staat om het eerlijke enthousiasme van deze meisjes voor hun school té breken.' Op onze traag, of men nu buiten de school niet veel tegenkanting ont moet bij vriendinnen en vooral bij I vriendjes, bleek dit wel het geval te I zijn, vooral waar velen zo weinig van l het Mater Amabiliswerk weten en bij velen nog dé mening heerst, dat het een „flauw schooltje" zou zijn. Van tijd tot tijd worden gezellige avonden gehouden, waarbij de leer lingen hun vriend of verloofde mogen meebrengen en het is gebleken, dat de betreffende jongens dan het M.A.- werk meer gaan waarderen, zij moe ten blijkbaar even achter de scher men gekeken hebben alvorens zij ca pituleren. Typisch is. dat men uit de antwoor den kon distilleren, dat wanneer een meisje verloofd raakt of serieuze ver kering krijgt, dit haar nog sterker aan de school blijkt te binden. Op zich is dit natuurlijk logisch, waar deze school juist- het meisje vormt en voorbereid om een uitstekende huis- rVE Antwerpse advocaat mr E. Boon tracht in het Rechtskun dig Weekblad" een Belgisch recht van medezeggenschap over het Del taplan te gronden op bepalingen van de Slotakte van Wenen van 1815 en van het scheidingsverdrag tussen Nederland en België. Ilij leidt uit deze tractaten af, dat Nederland gehouden is de vaar geulen der internationale waterwe gen, die mede over zijn gebied lo nen, zoals de Schelde, zo te onder houden, dat niet de minste belem mering aan de scheepvaart wordt veroorzaakt, en zich te onthouden van al wat die scheepvaart hinder nis in de weg zou leggen. Mochten natuurlijke gebeurtenissen of kunst werken enige hinder teweegbren gen op de Schelde, dan zou Neder land nieuwe vaargeulen ter beschik king moeten stellen, terwijl het ver der gehouden is al wat tot de scheepvaart op de Schelde betrek king kan hebben, bij gemeen over leg met België te regelen. De twee laatste bepalingen zijn dan in het bijzonder aan de schei dingsakte van 1839 ontleend. Maar nu is het met de daarin aan België toegekende rechten, mej name ook ten aanzien van de Rijnvaartweg, zo gelegen, dat zij Nederland een eenzijdig servituut opleggen, waar bij geen wederkerigheid betracht is door Nederland een overeenkom- sig recht te verlenen op Belgisch territoir. In dergelijk geval pleegt het toegestane recht strikt begrensd tot de overengekomen letter te wor den uitgelegd en toegepast en geens zins als bron te dienen voor uitge breider aanspraken op overeen komstig of aanverwant terrein. Dit laatste zou immers een steeds ver der om zich heen grijpende bemoeie nis van de ene staat met de aange legenheden van de andere met zich brengen, waartegenover de laatste geen enkele compensatie zou vin den. De V. S. hebben bij de Franse rege ring uiting gegeven aan hun bezorgd heid over het gebruik van Ameri kaans materiaal in Noord-Afrika en hebben haar doen weten, dat zij inge licht wensen te worden over alle ver schepingen van Amerikaans mate riaal uit Frankrijk. Verder verluidt, dat Frankrijk de verzekering heeft gegeven dat geen zwaar materieiel naar Afrika is ver scheept en dat alle gewenste inlich tingen zullen worden verstrekt. De V.S. hebben al drie maanden geleden hun bezorgdheid uitgespro ken over de mogelijkheid, dat wa pens, die aan Frankrijk waren gele verd voor de opbouw van zijn strijd macht in het gebied van de Noordat lantische-verdragsorganisatie, tegen de Arabische nationalisten in Noord Afrika zouden worden gebruikt. Bi besprekingen over het Noordafri ;aanse vraagstuk hadden de V.S. sindsdien opnieuw aan deze bezorgd hcid uiting gegeven. De V.S. willen klaarblijkelijk de indruk vermijden, dat zij Frankrijk steunen ten koste van de Arabische nationalisten, die grotere vrijheid van de Fransen wensen te verkrijgen. Mr Boon miskent dit, wanneer hij de Nederlandse verplichtingen ten aanzien van de Westerschelde en de Antwerpse Rijnvaartweg wil uit strekken tot het gehele Deltaplan, wat betref het- medespreken van België. Als hij verklaart, dat België al leen reeds medezeggenschap moet hebben vanwege een absoluut nood zakelijke stormstuw in de Wester' schelde om verzanding te voorko men, redeneert hij trouwens buiten het kader van het Deltaplan. Stemmen van mr Boon en van prof. Mertens de Wilmars hebben nu wel niet dpz.elfde invloed als officieel door de Belgische regering gevraagde adviezen zoals die van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Hoge Raad van het Ver voer ten aanzien van de waterwe gen. Maar zij kunnen toch als repre sentatief worden beschouwd voor de mening in vooraanstaande Belgi sche kringen. Men beoeft zich in Nederland dan ook geen illusie te maken over de Belgische gezindheid ten opzichte van het Deltaplan. Wil Nederland omwille van de goede samenwerking met België rekening houden met de Belgische bezwaren en daarbij wrij ving en bemoeizucht ontgaan, dan kan et beter afzien van afdamming van de Oosterschelde en het Delta plan op beperkter schaal uitvoeren. Laat men dan liever beginnen met een dam in Grevelingen bij Brui- nisse en intussen niet vergeten de waterstaatkundige toestanden in Brabant te verbeteren, waarop al te lang wordt gewacht. J-Jeel Nederland zit te springen om arbeidskrachten. Overal bestaat een ontstellend tekort en de onder linge concurrentie bij het aanwer ven van arbeiders leidt tot allerlei ongezonde verhoudingen. Het arti keltje over dit onderwerp in ons blad van 12 Augustus j.l. deed een gepensionneerd mijnwerker naar de pen grijpen. Hij schreef ons, dat hij nog heel wat werk kan verzetten en dat hij het ook graag doet. Verscheidene werkgevers zouden gaarne van zijn diensten gebruik maken. Links en rechts heeft hij gewerkt om er wat bij te verdienen. Maar dat „bijver dienen" viel hem juist zo bitter te gen. De werkgevers betaalden be hoorlijk, omdat zij blij waren met een behoorlijke arbeidskracht. Toen hij evenwel zijn aanslagbil jet in de inkomstenbelasting ent- ving, sloeg hij achterover. De fiscus beroofde hem voor een groot deel van zijn verdiensten. De lust om er nog iets bij te verdienen is hem sinds dien vergaan. Moeten we hieruit niet afleiden, dat er iets scheef ligt bij onze be lastingheffing? Als deze de lust tot arbeiden bij de mensen doodt, kan men toch moeilijk spreken van een billijke en juiste heffing. Een ander voorbeeld leverde een Nederlands geleerde, die op tal van plaatsen wetenschappelijke voor drachten houdt en daarvoor een be hoorlijk honorarium mag vragen. Bij bepaalde gelegenheden verzocht bij de organisatoren om geen ho norarium toe te kennen, maar al leen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Het overige zou hij toch aan de fiscus moeten afstaan. Hoe men het ook bekijkt, een dergelijke toestand is ongezond. Qeen algemene loonronde. Geen verruiming van de bestaande richtlijnen voor de lonen. Ten hoogste in die bedrijven, waar de productiviteit er aanleiding toe geeft, verlenging van vacantie en verhoging van vacantie-toeslag. Dit was het resultaat van de be spreking tussen een vertegenwoor diging van de ministerraad en van de Stichting van de Arbeid. Na die afwijzinng zal de stichting eerst in eigen kring op 2 September overleg plegen en daarna opnieuw met de ministerraad. Lijnrecht daartegenover stond het socialistische vakverbond, het N.V.V. Dit bepleitte een algemene loonronde. Beide standpunten zijn even star en steriel, omdat ze geen van tweeën rekening houden met de omstandigheden, die wisselend zijn van bedrijfstak tot bedrijfstak. Er zit in het ene bedrijf nu eenmaal meer leven, meer mogelijkheid, meer spankracht, dan in het andere. De methode om alles over één kam te scheren doodt iedere am bitie tot aanpakken, om alles op al les te zetten en er uit te halen, wat er in zit. Wie heeft nog lust om iets extra's te doen. als hij er niet beter van wordt? Laat men de arbeider profiteren, dan zal het voor ande ren, die werken bij minder goed florerende bedrijven, een prikkel zijn om steviger aan te pakken. Voor de mogelijkheid tot meer dif ferentiatie in de lonen pleitten de beide confessionele organisaties, de K.A.B. en het CNV. Zij wensen een vrijere loonvorming per be drijfstak. Dat kan gebeuren zonder schokken. Telkens wanneer een col lectieve arbeidsovereenkomst af loopt, kan de situatie worden beke ken. Bestaat daarbij de mogelijkheid om de arbeiders te laten meedelen in de goede gang van zaken, dan moet dat gebeuren. We vertrouwen, dat de beide con fessionele bonden dit punt niet zul len loslaten, maar er met grote energie voor zullen blijven ijveren. Het starre nivelleringssysteem heeft lang genoeg geduurd. HORIZONTAAL: 1 kledingstuk, militaire opleidingsschool (afk), levenslucht. 11 strijdperk, 13 interest 16 kleur, 17 nauwelijks, 19 van het jaar, 20 meisjesnaam, 22 gewas, 24 maanstand (afk.), 26 land in Europa 28 voorzetsel, 29 Gode zij lof (Lat. afk.), 30 wapen, 32 aanzien, 34 jon gensnaam, 36 insect, 37 hulpmiddel v, kinderen bij het rekenen, 40 sterkte- maat v. electr. stromen. 42 voorzetsel 43 behoeftige, 44 laag, 45 liefkozen, 49 bron, 50 paradijs, 53 vr. munt, 53 zwijn 55 de oudere, 56 overschot, 58 draai, 60 inhoudsmaat (afk.), 62 insecten eter, 64 lol, 66 verstand, 67 lust, 70 deel v. d. mond, 71 unieke. 73 plaats in Duitsland, 75 plaats in Gelderland, 76 sluis, 77 schrijfbehoefte. VERTICAAL: 2 vruchtbare plaats, jiiaats in Duitsland, 4 water in Friesland, 5 toiletartikel, 6 vlakte maat, 7 meisjesnaam, 8 deel van een dier, 9 eenmaal, 10 telwoord, 12 voor zetsel, 14 dus (Lat.), 15 gewicht, 18 familielid, 21 nevel, 23 zuivelproduct, 25 muziekinstrument, 27 drank, 28 spoedig, 29 bank van lening, 31 roof vogel, 33 uitbouw, 35 gewas, 36 on- verstandig, 38 loot, 39 leeftijd (Fr.) 41 vruchtvliesje, 45 wondje. 46 bedor- ven, 47 waterdoorlatend, 48 naar be neden, 51 bijwoord, 54 gulzig eten, 55 titel, 57 klap. 59 heldendicht. 61 berg ruimte, 62 nobel, 63 onmeetbaar getal 65 reservoir, 68 aanslibbing, 69 eet- gerei, 72 hetzelfde (afk.), 74 zangnoot. Oplossing van de vorige tveeh De gemeenteraad van Bergen heeft zich met een meerderheid van 7 tegen 4 stemmen uitgesproken tegen „Bel- lo" en ook tegen een door vele Ber- genaren gewenste moderne railver binding tussen Bergen en Bergen aan Zee. Üe trambaan tussen het sta tionsemplacement en de halte Oost dorp zal de gemeente Bergen overne men voor de symbolische som van een gulden, echter op voorwaarde, dat over de baan nimmer meer een tram zal rijden. HORIZONTAAL: 1 paar, 4 eva, 6 aal, 3 ik, 10 ar, 11 oor, 12 rok, 13 earl, 15 tok, 17 ade, 19 sint, 21 aster, 23 ans, 24 niets, 26 trauma, 28 eng, 29 pro, 31 rie, 32 are, 33 rek, 35 pet, 37 anna, 38 ets, 40 gemis, 43 aria, 45 mat, 47 dop, 49 eva. 50 bul, 51 are 53 ade, 54 nestel, 56 barre, 58 koe, 59 eclde, 61 kers, 63 ons, 65 fee, 66 neon, 68 oor, 69 pad, 70 ei, 72 de, 73 alp, 74 dra, 75 eind. VERTICAAL: 1 pa, 2 arts, 3 roker, 4 era, 5 'arena, 6 aks, 7 lenig, 8 ir, 9 klas, 14 ate, 16 otto, 18 dame, 20 innen, 21 aap, 22 rare, 25 toe, 27 uit gave, 28 erasmus, 30 rot, 33 rad, 34 kok, 36 emu, 38 eed, 39 sap, 42 aar, 44 ieder, 46 alte, 48 opa, 50 been, 51 alle. 62 ede, 53 arena, 54 noord, 5." eefde, 56 band, 57 rko, 60 deen, 62 sop, 64 spa, 67 ee, 71 id. Het eerste studiecongres over het instituut van de Katholieke Levens school is Woensdagavond door de voorzitter van de landelijke stichting, de heer N. Schuurmans, gesloten. Hij sprak er zijn voldoening over uit, dat het een uitermate vruchtbaar congres geworden is. Laten de verschillende organisaties zich echter niet in een strijdvraag gaan verdiepen over competentie- questies, zo zeide hij, want daardoor zou de aandacht van het voornaam ste punt' worden afgewenteld. Het al lereerste streven moet namelijk zijn een zo groot mogelijk deel van de on geschoolde arbeidersjeugd via de le vensschool aanvullend vormingson derwijs te geven. Het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit heeft besloten dat geen peren van het ras Noord Hollandse suiker peer meer naar West-Duitsland ge exporteerd mogen worden. Alle reeds eerder uitgegeven uitvoermachtigin. gen verliezen hun geldigheid. Deze maatregel is een gevolg van de prijsontwikkeling van dit ras op de Nederlandse veilingen. VLIEGENDE SCHOTELS Iedere keer als er vliegende schotels orden gesignaleerd. trekken de geleer den hun neus op. „Praatjes", zeggen ze dan, „overspannen fantasie". En ze gaan over tot de orde van de dag. De een heeft al een redelijker verklaring voor het verschijnsel dan de ander. Nog geen enkele geleerde echter heeft een uitleg kunnen geven, die de waarnemers zelf tevreden stelde. Iedere keer komen dezen tot de ontdekking, dat de feiten ergens kortsluiting maken met de vernuftige erklaringen. Dat de schotels onverklaarbare dingen zijn en dat men zich bij die onverklaar baarheid voorlopig moet neerleggen, daaraan denkt geen enkele man van de •etenschap. De geschiedenis herhaalt zich altijd op dit punt. Altijd zijn het de middelmatige geleerden geweest, die bij de feiten ten achter bleven, altijd is het de geniale enkeling geweest die de wetenschap vooruit bracht en de nuch tere onderzoekers met verbazing sloeg. Wie het geheim van de vliegende scho tels en de andere vreemde ruimte-ver schijnselen achterhalen zal, weten we niet. Maar waarschijnlijk zullen het niet de bevooroordeelde professoren zijn. ROOSENDAAL. W. F. Bij voorbaat en zonder bewijs de verklaringen omtrent de vliegende schotels als „onzin" bestempelen, is natuurlijk niet goed. Inderdaad laten de wetenschapsmensen zich hiertoe wel eens verleiden. Aan de andere kant echter mag men de waarde van het nuchtere onderzoek niet baga telliseren. De fantasie heeft nog al eens de neiging, een onverantwoord spel te spelen met wat de menselijke sensatiezucht prikkelt. SCHEEPSWERVEN? Als geïnteresseerde van het rubriekje in uw Bredase editie: „Hoe kwam die straat aan haar naam?", zou ik gaarne een paar opmerkingen maken bij „de Visserstraat". Inderdaad veronderstelt ook v. Goor dat er scheepstimmerwerven zijn geweest, a.d. achterzijde der wonin gen van de Visserstraat; de onmisbare hellingen voor deze bedrijven zouden dan aan de Mark zijn geweest, onze te genwoordige haven. Nu is het echter een feit dat Jan van Polanen, Heer van Bre da, een muur liet bouwen om een groot gedeelte der stad, begonnen in 't jaar 1350 en in 1410 voltooid. De onderbouw van deze kolos kwam bij de recente dio- leringswerken weer voor de dag, en nog aanwezig tussen de voormalige Tol- brug en de Kraanstraat. Die muur is na een latere stadsuitbrei ding, ongeveer 1530, afgebroken, heeft dus ruim 100 jaar dienst gedaan, maar..., volgens mij ook absoluut in de weg ge staan voor een helling als bovenbedoeld, Men kan bezwaarlijk 'n afgewerkt schip of boot over 'n muur van enige meters hoogte tillen om het daarna te water te laten, 't Heeft natuurlijk niet zo veel om lijf, maar voor de lezers die hierin be lankstellen, wil ik wijzen op een onuit gegeven studie van T. H. M. Ouwerling ..Huisnummers in oud Breda". BREDA, J. M. VERMAKELIJKHEIDS- RELASTING Op de laatstgehouden Gemeenteraads' vergadering te Bergen op Zoom is ter sprake gekomen het verminderen van de vermakelijkheidsbelasting voor het be zoek aan de films, dit naar aanleiding van een daartoe gedaan verzoek door de directies der bioscopen. Op die vergade ring is toen besloten het advies van B. en W. om afwijkend te beschikken op het gedane verzoek, niet te aanvaarden, doch het geval nog eens te laten behandelen door de commissie van financiën. In die vergadering is ook gezegd dat er geen cijfers op tafel waren gelegd door de bio< scoopdirecties, zodat de nood wel niet zo hoog zou zijn. Ik meen echter dat nie> mand, buiten de ambtenaren van de In komstenbelasting. het recht heeft naar cijfers te vragen wat betreft inkomsten en dat die vraag geheel achterwege moet blijven. M. i. moet men alleen de vraag stellen: is het billijk dat de bezoekers van de bioscopen meer vermakelijkheids belasting moeten betalen dan de bezoe kers van toneeluitvoeringen, voetbalwed strijden enz. Er mag wel eens op gewezen worden, dat de Gemeenteraad zich zeer mild toont door subsidies of steun in andere vorm voor uitvoeringen door de vakbonden, oratoriumverenigingen enz., waardoor aan die bezoekers reductie op de entrée-prij zen gegeven kan worden. Als men dat nagaat, dan valt de uitzonderlijk hoge vermakelijkheidsbelasting voor de film bezoekers nog meer op. BERGEN OP ZOOM F. M. Het ingezonden stuk betreffende de harmonie „Nut en Vermaak" te Zun dert, ondertekend door H. P. L., kan alleen worden geplaatst als de inzen der ons zijn volledige naam en adres bekend maakt. WAAROM TERNEUZEN NIET? Wij lezen in het Dagblad Scheepvaart van 13 Aug. dat onder leiding van ir P. Stelling, directeur-hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van de provincie Groningen, (voorheen bij de Rijkswater staat te Terneuzen) en ir F. Mulder, di recteur-hoofdingenieur van de Rijkswa terstaat aldaar, onder leiding van ge noemde ir Stelling te Delfzijl een rond leiding voor de pers werd gehouden. Door ir Stelling werd tijdens dit be zoek opgemerkt, dat de komst van de Sodafabriek te Delfzijl de uitvoering van een groot aantal werken wel had ver sneld, maar niet had doen ontstaan. In 1958 zal dan aan openbare werken in totaal ongeveer dertig millioen gulden zijn uitgegeven. Deze werken omvatten .a. het aanvoeren van ca. 550.000 m3 zand uit de Eems om terrein voor de sodafabriek bouwrijp te maken. Verder wordt een zeearm van het Eemskanaal aangelegd en ten behoeve hiervan een grote zeesluis lang 125 m breed 16 m ge bouwd. bestemd voor zeeschepen en voor grote binnenschepen en een kleinere sluis lang 125 m breed 7 m voor binnenschepen beneden de 600 ton. Ook wordt een bin nenhaven lang 350 m gebouwd, ten be hoeve van genoemde sodafabriek. En nog veel meer!! Een woord van lof en bewondering voor al diegenen welke aan dit zo spoe dige tot stand komen en uitvoering van al de genoemde grote werken hun mede werking hebben verleend. Wij moeten hier in Terneuzen echter wel jaloers zijn en vragen ons in ge- moede af, waarom kan dit alles in Delf zijl op betrekkelijk korte termijn tot stand komen en boomt resp. onderhan delt men bij Rijk, - Provincie en Ge meente enz. reeds 2 a 3 jaar zonder re sultaat over modernere outillage van de haven Terneüzen waarmede niet onge veer dertig millioen gulden, maar hoog stens een paar millioen gulden gemoeid zijn, voor aanschaffen van betere kranen. Men moet werkelijk de moed en door zettingsvermogen van de Terneuzense expediteurs bewonderen waarmede zij met de huidige zo gebrekkige verouderde outillage nog betrekkelijk veel verkeer over onze haven weten te leiden, hetgeen zeer zeker nog zou toenemen, wanneer de haven moderner werd uitgerust. Onze vorige Rijkshavenmeester, dhr. Lambrechtsen van Rittem, heeft bij zijn vertrek in zijn afscheidsrede in de Ge meenteraad nog gewezen op de grote mo gelijkheden van de haven van Terneu zen, wanneer deze eens modern werd ge outilleerd. Heeft de Gemeenteraad dit in de oren geknoopt, of is men dat weer al vergeten? Waar ligt het toch aan, en hoe komt het toch, dat wij hier steeds zo stiefmoe derlijk in onze haven worden behandeld? TERNEUZEN H. R. A. DE MEIJER MIDZOMERNACHTS. DROOM In een huis aan de van Hoogendorp- straat in Breda was het vorige week feest. Een verjaardag of zo, denk ik. De familie was in een best humeur; er werd gezongen en gedanst en naarmate de avond vorderde, kwam de stemming er beter in. De huiskamerdeuren had men wagen wijd open gezet. Want het was warm en in een afgesloten ruimte wordt de feest- lucht al gauw een beetje dik. Het gevolg echter was, dat de hele buurt van het feest kon meegenieten. Tot op honderden, meters in de omtrek trilden de ruiter? wie zich ter ruste begaf, moest na een uur of wat tot de teleurstellende ontdekking komen, dat er van rust geen sprake kon zijn. Hier en daar werd een hoofd buiten het raam gestoken, een ge tergde haan begon te kraaien en er zal wel niet één baby geweest zijn, die im muun was voor het lawaai. Nu zal het wel gauw gedaan zijn, dach ten we om een uur of één. Helaas... het begon toen eerst goed. De feestvierende menigte schakelde van de gewone feest liederen (waaronder „Drohóhóómland"!!) over op „Tèrèrèboempiejéé", waarbij de huiskamervloer geweld werd aangedaan en toen men dit nummer een keer of zes had herhaald, gingen de deuren dicht. Het rumoer werd toen draaglijk. Om een uur of half drie kon de buurt werkelijk gaan rusten. Blijkbaar was er tot op dat moment geen enkele agent voorbij gekomen, die zich een wetsbepa ling over burengerucht herinnerde. BREDA. W. van l.-m. Op hot moment dat ik dit fijne r pi e zlt te ichrijven, zijn i'iet van dai? H?. ui ,.nannen te Roosen- b'i Lro. n bezl? zlch door een rijste- b herg hoon te «erken. Een rijste- hnjbers derby-dniven, die Zondag in dé "rle?nVan start zullen paan W "Gr.UtC, Prijs der Junioren". tachtig duizend ringskes ucr..en or geregistreerd, hoeveel zul- 1nff,va" "ver z'jn om de strijd ie binden? I)e schat van ere- en ii'lere prijzen is sprookjesachtig, ie- «no duivenmelker is in deze dagen "1" ef.n ,p'et Hein, op de loer lig- ..end bij de baai van Matanzas, m Zilvervloot met de enterhaken tc prmgen. Maar de vluchten met de l'K'pers zijn tot dusver ongenadig 'waar geweest; het duivenweer waar I jaren op hebben zitten vlassen ebrand c.. Noord-Oostenwind, it op de meeste hokken zoveel dui- v nvlees gekost, dat zelfs niet te verwachten is dat de helft van die t Migduizend besproken plaatsen door de rechthebbenden zullen kunne i worden ingenomen. Verleden jaar waren er op veer- ti Muizend ringen, bijna dertigduizend deelnemende vogels, hetzij vijf en ze- itig ten honderd. Dit jaar zal het percentage minder zijn. Hopelijk vijf tig, vermoedelijk minder. Ik durf er geen slag naar te slaan. In België wordt Zondag Bourges gevlogen. Vol gens hetzelfde recept als de Orleans in Nederland. Aldaar zijn twee hon derd acht en twintig duizend ringen geregistreerd. Verwacht werden vijf tigduizend duiven; men blijft daar in pronostieken aan de nuchtere kant, naar U ziet. Daar is alle reden voor. De voor proef van Bourges immers, de Or leans van 7 Augustus in een gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen zag veertigduizend derbygasten het luchtruim ingaan op een totaal van ruim vijftigduizend ingeschreven rin gen. Dat is, bij de reusachtige recla me die er voor gemaakt werd, nog geen dertig percent. Bij de overwinnaar, de heer Oscar Von Acker te Wippelgem werden filmojmamen gemaakt die zullen draaien in alle Belgische cinema's. De ouders van hel Wonderduifje werden, naar oud gebruik, gekoppeld met Lichtmis. Heel veel wonderen verrichtte het bij het opleren niet. 't Vloog de 8e op Arras, maar zat er 1 3 onder door op Breteuil, vandaar dat het als bijduif meeging op Etampes van de Z.E.S. op 24 Juli, Vermoede lijk zou het op deze dracht omtrent de 40e prijs gemaakt hebben van 425 tegenstrevers. Die dag was het ge weldig hard weder en Oscar was cen tent van zijn duifje. Ondertussen was het duivinneken gepaard en als het thuiskwam van bedoelde vlucht zat het zo pertig rond te draaien in hare nestpan, dat Oscar er een warm eitje onder schoof. De Dinsdag werd er een tweede in gedaan en alles was oké. Op het einde van de week kreeg het voor alle securiteit nog een warm eitje bij en rond 1 Augustus vond de goedhartige Oscar het nodig van er nog eentje bij te doen. Donderdags voor de vlucht ging er het vijfde i... het zat toen de ganse dag te draaien en te keren om al die eitjes met haar veren te bedekken en te proberen warm te houden. Bij do uitdeling van eten, wilde het er niet afkomen. Os car gaf het eten en drinken op het nest. Bedenking voor alle sjarels die dit lezen: Waar zal men toekomend alle warme eitjes vandaan halen 01.1 de tactiek van Oscar Van Acker te volgen? Ten andere, hoeveel jonge duivin- nekes werden er in dezelfde conditie ingemand? Hoeveel met gebors>n eitjes met cen bromvlieg in? Hoeveel met platte jongskens van vier dagen? Hoeveel jonge duiverkens op jagen of alreeds op weduwschap? Voor onze vriend Oscar werd het een moeilijke en onrustige Zondag, 't Eten kan niet rap genoeg binnenge speeld zijn en van even na de noene wachtte hijvol ongeduld de komst van zijn duiven. Als een pijl uit een boog kwam het aangesneld, dook op t afdakske en daar wipte het gouden duifje binnen. Met een drietal minu ten versloeg het veertigduizend tegen strevers! Wie zal Zondag a.s. in Nederland op Orleans en in België op Bourges de gelukkige zijn? Hopen wij dat het weder minder straf is, dan tot hier toe. Voor 't overige is het puur dob belstenen gooien. In onze kontereien werd Vilvoorde gevlogen. Breda bracht nog 1977 dui ven aan start en de uitslag was als volgt: 1 H. Vermonden, 2 J. Voesenek 3 en 14 H. de Visser, 4 W. van de Vijver, 5 J. H. Schouten, 6 P. van Oers Sr., 7 Jac. Horward, 8 H. van der Kruyssen, 9 C. Joosen, 10 en 16 C. Beusenberg, 11 P. Lambregts, 12 G. Koevoets, 13 G. Uitdehaag, 15 J. Dik, 17 C. Vrins, 18 C. Vergouwen, 19 F. Vlemminx, 20 J. Hermal 21 C. van der Velde, 22 E. van de Bogaard, 23 Th. Abbcnhuis, 24 L. van der Westen, 25 P. C. van Nijnatten, 26 F. Schota nus, 27 B. Buynsters, 28 C. van Gils, 29 C. van Beek Sr., 30 Adr. Maas enz. De fiets werd gewonnen door B. Vermunt met 45 en 51: de serie van honderd is voor J. H. Schouten met 5 en 34, die van vijftig voor B. Ver munt voornoemd met 45 en 51. Aan gaande kampioenschappen in de Bre dase Bond, kan ik U het volgende be richten. Fond: 1 Gebr. Oomens, 2 Jan Sloe- kers, 3 H. J. Oomens (te Ulvenhout), 4 Chr. van den Berk, 5 P. Corssmit, 6 Jan van Bedaf, 7 A. Kleemans, 8 C. Scheerhoorn, 9 M. Beenhakkers en 10 Gebr. Verschuren. Algemeen Oude duiven: 1 A. van Sluys, 2 Gebr. Oomens, 3 Jan Sloe- kers, 4 A. Arnst, 5 D. Scheerhoorn, 6 P. Corssmit, 7 Ant. Delheij, 8 C Le- liard, 9 J. Graumans, 10 C. Kwist- hout enz. Onze gelukwensen gaan uit naar de grote overwinnaar, de man die dit jaar een klas apart was in Breda, A. van Sluys. Hij heeft bij wijze van spreken, de vellen er af gevlogen. Ge woon niet aan te kluiven. De prestatie van de kampioen wordt er des te fraaier door als men bedenkt dat hij behoort tot de zg. kleine liefhebbers, die niet veel duiven kunnen houden en met in verhouding weinig duiven spelen. De beste duif van Breda zal waar schijnlijk blijken toe te behoren aan de heer Kees van der Linden, neef van de watervlugge Jan Tijs. Verle den week publiceerde ik er de uitsla gen van, abusievelijk ten name van de heer Remie, die ge overigens ook niet uit moet vlakken. Mochten er soms nog gegadigden zijn naar deze eretitel, dat ze het mij, vergezeld van de documenten, laten weten. De uitslag van de matchvluchten zal toekomende week worden bekend gemaakt, ten minste als ik inmiddels terug ben van mijn reis naar Frasca- ti, waar ik Coppi, Bobet en konsoor ten denk te verslaan. Tot slot nog een serie uitslagen. De Luchtgids te Halsteren Vilvoor de: 1 en 4 W. Hagenaars, 2 F. Her mans, 3 en 5 J. B. Stok, 6 P. de Ko ning, 7 W. Brouwers, 8 L. Stok, 9 C. van Oevelen, 10 Gebr. Piessens enz. Bij de oude duiven ging de overwin ning naar C. Nefs. Nooit Gedacht te Borgvliet, Vil voorde: 1 en 4 J. Brouwer, 2 en 8 H. Gilissen, 3 M. Irikx, 5 en 7 J. Schoo- Jac. nen, 6 J. B. Stuyts, 9 Gebr. Nuyens en 10 FGoossen enz. Bij de oude duiven zegevierde A. van Zundert. De Reisduif te Bergen op Zoom, Vilvoorde: 1 Piet Bruis had hem bij zonder vroeg thuis, 2 Van Tilburg Decaluwé, 3 Ant. Hugens, 4 Goddrie, 5 A. Verduit. 6 en 7 Schouteren, 8 J. C. Nuyten 9 Verpalen, 10 A. Hugens enz.' De Luchtbode te Wouw, Vilvoorde 1 Ant, Ernest, 2 Th. Poppe, 3 Maas met koningin, 4 P. Koen, 5 Hagens, 6 A. Uitdewilligen, 7 Poppe, 8 P. J. van den Berg, 9 v. Suikerbuyk en 10 L. van den Berg met sprint enz. Bij de oude duiven was C. Raats er mee weg. C.C. Ginneken, Vilvoorde: 1 de gro te kampioen Ant. de Jong, 2 C A Martens, 3 M. Severeijnen, 4 C. Sips' 5 A. G. van Dorst, 6 B. Goossen 7 O Pet^'s,V8.9' A' Mèrtens, 9 B. Goossen en 10 H. Meivis enz. Bij de jonge dui- ven won de snelle Jan Antonissen, terwijl meester Chr. Martens uit vel een indrukwekkende prestatie verde met 3 en 5. Uitslag Kampioenschap Fond in ze machtige combinatie: 1 Van De Weerd, 2 Jan Antonissen, 3 Frijters, 4 C, Sips, 5 L, Paulussen Jac. de Kort, 7 C. A. Martens, Martens en 10 H. C. van der Aa ze gelukwensen. Gevleugelde Vrienden te Chaam, Vilvoorde: 1 en 5 Jan Ansems, 7 7 J. de Rooy, 3 Adr. Geerts, 4 H. Bruin, 6 Chr. Koks. 8 J. van Opstal. 9 P. van Opstal en 10 A. Bastiaansen enz. Allemaal goeie. DIKKEN BRUINE M M, M. Th. C. 7 O ossei dui ssen Ba le 1 de- Eil Jan 6 J On- KLEINE TIP Op de eerste uitleenavond na de ver bouwingsperiode ben ik weer deze pas- heropende bibliotheek binnengewipt om mijn „verbouwingsrantsoen" te gaan om wisselen. Ik was waarlijk verrast over .de originele wijze, waarmede deze biblio theek is vergroot, gemoderniseerd en ver fraaid. In plaats van langdurig, passief mijn beurt af te wachten, werd mij door de alleraardigste assistenten de weg gewe zen en aangetoond, hoe ik nu geheel zelf standig actief kon deelnemen aan de keuze van mijn lectuur. Bovendien werd, door de ruggen van de boekwerken van 'n kleurtje te voorzien, de verschillende leesrichtingen op deze zeer populaire ma nier aangeduid. De afwerking verliep ook zeer vlot. Alleen had ik moeite de uit gang van dit .boekenpaleis" te vinden. Het aanbrengen van een duidelijker uit gangspijl zou als een juiste volmakings- tip kunnen dienen. BREDA, HADEM VLIEGERS De vliegertijd wordt ieder jaar gevaar lijker. Vroeger plachten we dat edele speeltuig te gebruiken op een flink wei land, of in elk geval op een terrein, waar het vliegertouw niemand hinderen kon. Tegenwoordig kun je het meemaken dat zich op de openbare weg plotseling zo'n. touw rond je fiets slingert, of met een venijnig rukje een striem over je hals trekt. De politie heb ik nog nergens in zien grijpen, terwijl het gevaar toch evi dent is. Piloten moeten enkele honderden me ters boven de begane grond blijven; nau welijks zichtbaar vliegertouw mag men op alle hoogten over de rijweg spannen. Het wordt werkelijk tijd, dat tegen dit euvel eens afdoende maatregelen worden genomen. BREDA. H. van K. DOUCHECEL, MAAR GEEN DOUCHE Zeven jaar wonen we nu in een ge meentewoning in de Pijnboomstraat. We hebben een douchecel, maar zonder af voer of douche. Wel hebben we eens een biljet ontvangen om te tekenen, of we de cel ingericht wilden hebben. Dan ging de huur wel omhoog, maar dat vonden we goed en tekenden dus. Daar is het bij gebleven! Zou het nu niet eens onder de aan dacht gebracht kunnen worden, dat daar eens mee begonnen wordt. Vooral met dit warme weer mist een arbeider een behoorlijke was gelegenheid. BREDA Pijnboomstraat, h. x.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1955 | | pagina 9